www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers 5 - Spis treści


PL Płace i Kadry: Dokumentacja użytkowa 1. WSTEP ........................................................... 2. INFORMACJE O SYSTEMIE ........................................... 2.1 Ogólny opis ................................................. 2.2 Funkcje systemu.............................................. 2.3 Podstawowe pojecia używane w systemie ....................... 3. INSTALOWANIE SYSTEMU ............................................ 4. PRZYGOTOWANIE SYSTEMU DO EKSPLOATACJI ........................... 4.1 Parametry instalacyjne ....................................... 4.2 Parametry systemu ............................................ 4.3 Tabele ....................................................... 4.3.1 Źródła przychodu ........................................ 4.3.2 Tabela kwot stałych ..................................... 4.3.3 Składniki płacowe ....................................... 4.3.4 Symbole dekretacji ...................................... 4.3.5 Urzędy skarbowe ......................................... 4.3.6 Zapisy do kroniki ....................................... 4.3.7 Formuły ................................................. 4.3.8 Stawki ZUS .............................................. 4.3.9 Wzorce dokumentów ....................................... 4.3.10 Inne tabele ............................................. 4.3.11 Tabela stanowisk ........................................ 4.4 Dane firmy płatnika .......................................... 5. EKSPLOATACJA SYSTEMU ............................................ 5.1 Kartoteka kadrowa ............................................ 5.1.1 Przyjmowanie pracownika do pracy ......................... 5.1.2 Zwalnianie pracownika z pracy ............................ 5.1.3 Zmiana nazwiska .......................................... 5.1.4 Stawki wynagrodzenia ..................................... 5.1.5 Pisma, druki, zaswiadczenia (Listy seryjne) .............. 5.1.6 Inne funkcje ............................................. 5.2 Opracowywanie list płac ...................................... 5.2.1 Zasady wprowadzania składników .......................... 5.2.2 Zasady oznaczania składników płacowych .................. 5.2.3 Zasady wprowadzania nieobecności ........................ 5.2.4 Algorytmy liczenia wynagrodzenia za czas nieobecności ... 5.2.5 Algorytmy liczenia potrąceń za czas nieobecności ........ 5.2.6 Wprowadzanie niedopłaty wynikajacej z rozliczenia podatku dochodowego za poprzedni rok ............................ 5.2.7 Zmiana składnika w danych płacowych ..................... 5.2.8 Przeliczenie danych płacowych ........................... 5.2.9 Próbne obliczenie wynagrodzenia ......................... 5.2.10 Wydruki danych płacowych ................................ 5.2.11 Inne funkcje ............................................ 5.3 Zatwierdzanie/anulowanie wynagrodzeń ......................... 5.3.1 Zatwierdzanie/anulowanie zaliczek ........................ 5.3.2 Zatwierdzanie list płac .................................. 5.3.3 Zasady uwzgledniania kosztów uzyskania przychodu i miesięcznej ulgi podatkowej ............................ 5.3.4 Stornowanie (anulowanie) wynagrodzeń ..................... 5.4 Drukowanie list płac i zaliczek .............................. 5.4.1 Próbna lista płac ........................................ 5.4.2 Lista zaliczek ........................................... 5.4.3 Zatwierdzona lista płac .................................. 5.4.4 Odcinki dla pracowników .................................. 5.4.5 Podsumowanie list płac ................................... 5.5 Kartoteka wynagrodzeń ........................................ 5.6 Deklaracje podatkowe i ubezpieczeniowe ....................... 5.6.1 Deklaracje podatkowe PIT ................................. 5.6.1.1 Deklaracje podatkowe PIT Drukowanie .................. 5.6.1.2 Deklaracje podatkowe PIT Zapis do XML ................ 5.6.2 Deklaracje ubezpieczeniowe ZUS ........................... 5.7 Zestawienia .................................................. 5.7.1 Zestawienia wg składników ................................ 5.7.2 wynagrodzenie w roku ..................................... 5.7.3 Składka ZUS w roku ....................................... 5.7.4 Narzuty na wynagrodzenia wg zleceń [ZZZZZZ] .............. 5.7.5 Nieobecności pracowników ................................. 5.7.6 Statystyka zatrudnienia .................................. 5.7.7 Zestawienie średnich wynagrodzen.......................... 5.8 Polecenia księgowania ........................................ 5.8.1 Opis ogólny .............................................. 5.8.2 Polecenia księgowania do KG .............................. 5.9 Zamkniecie miesiąca .......................................... 5.10 Funkcje pomocnicze .......................................... 5.10.1 Weryfikacja ............................................. ANEKS 1: Metoda obliczania podatku, składek FUS i FUZ oraz ich księgowania ANEKS 2: Rejestrowanie list płac z data wypłaty w następnym miesiącu ANEKS 3: Pytania i Odpowiedzi ANEKS 4: Ustalanie podstawy do obliczenia kosztów uzyskania przychodu dla źródeł ryczaltowych (przykład obliczeń) ANEKS 5: Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne osob przebywajacych na urlopach wychowawczych lub pobierajacych zasiłek macierzynski. (Na podstawie ustawy z dnia 11.01.2001 - Dz.U. Nr 8, poz.64) ANEKS 6: Usunieto 05/2011 ANEKS 7: Przykłady zapisów do kroniki ANEKS 8: Rozliczanie podatku z tytulu umów zleceń i o dzieło o wartości ponizej 200 PLN - wg przepisów od 01 stycznia 2009 ANEKS 9: Jak wdrazać system PL ? ANEKS 10: Jak zainstalować nowe wersje wzorców PIT ? ANEKS 11: Jak uwzglednić FEP Fundusz Emerytur Pomostowych ? ANEKS 12: Jak zaewidencjonować nieobecność nieusprawiedliwiona ? ANEKS 13: Zawartość pól deklaracji ubezpieczeniowych ZUS w formacie XML ANEKS 14: Zawartość pól PIT w formacie XML ---------------------------------------------------------------------- 1. WSTEP W tej dokumentacji opisane są pojecia używane w systemie, opisany jest sposob jego instalowania i eksploatacji. 2. INFORMACJE O SYSTEMIE 2.1 Ogólny opis System PL jest systemem kadrowo-płacowym umożliwiajacym prowadzenie ewidencji pracowników i kandydatów do pracy oraz obliczanie wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń, tj. składek i świadczeń ZUS oraz deklaracji podatkowych. Przepływ danych w systemie -------------------------- ┌──────────────┐ │ Listy płac │ │ │ ┌───────────────────┐ │ Składniki o-<--------<--o Tabela składników │ │ Czas pracy │ │ i parametry │ │ Nieobecności o-<---o │ sterujące │ └───────────o──┘ | └───────────────────┘ | ^ v | ┌───────────────────┐ | | │ Kartoteka │ | o--<----o pracowników │ | │ i kandydatów │ | └────────o──────────┘ v | | v ┌─────────────────────────────────────┐ │ Kartoteka wynagrodzeń │ │ │ │ Listy płac, składki ZUS, podatki │ └───────o──────────o──────────o───────┘ | | | | | | v v v ┌───────────────────────┐ | ┌───────────────────────┐ │ Deklaracje │ | │ Deklaracje │ │ podatkowe PIT │ | │ ubezpieczeniowe ZUS │ └───────────────────────┘ | └───────────────────────┘ | v ┌────────────────────┐ │ Listy wynagrodzeń │ │ paski, itp. │ └────────────────────┘ 2.2 Funkcje systemu * Ewidencja pracowników, kandydatów do pracy oraz pracowników zwolnionych * Prowadzenie kroniki wydarzen dla poszczególnych pracowników * Ewidencja i rozliczanie kredytów i pozyczek udzielonych pracownikom * Ewidencja nieobecności pracowników (urlopy, choroby, urlopy macierzynskie itp.) * możliwość wydruku pism i formularzy, np. umowy o prace, zaświadczenia o zarobkach, PIT-ów, według wzorców zdefiniowanych przez użytkownika lub wzorców standardowych * Tworzenie wielu list płac w miesiącu * Definiowanie składników płacowych, np. wynagrodzenie chorobowe, dodatki stazowe * Przegladanie kartoteki wynagrodzań pracowników dowolnego miesiąca * Wydruk danych dla deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych * Przekazywanie deklaracji ubezpieczenowych w formacie elektronicznym * Tworzenie poleceń księgowania do systemu KG Księga Główna * możliwość współpracy z Programem Płatnika * możliwość pracy w srodowisku sieci lokalnej (LAN) i zdalnej (WAN) * Prosta obsluga systemu dzieki wykorzystaniu przejrzystego menu do wyboru funkcji, podpowiedzi (help), list wyboru oraz komunikatów i informacji o problemach i wskazujacych sposob ich rozwiazania System zawiera rozbudowane funkcje związane z obliczaniem wynagrodzeń. Obszar ewidencji kadrowej i spraw pracowniczych nie jest rozbudowany. 2.3 Podstawowe pojecia używane w systemie Czas pracy (w karcie pracownika) Podajemy czas np. 001001 - caly etat 001002 - 1/2 etatu (patrz dok. Programu Płatnika) Czy podawać kod choroby wg ZUS (w definicji składników) T/N [T] Oznacza, ze w danych płacowych należy wpisać kod choroby (wg kodów ZUS), aby następnie przekazać do deklaracji ZUS. Do deklaracji przekazuje się kod choroby Dni do przepracowania System liczy ilość dni do przepracowania jako różnice pomiedzy ilościa dni w miesiącu a ilościa dni wolnych (zaznaczonych w kalendarzu). Dni przepracowane (dni pracy) Ilość dni do przepracowania pomniejszona o ilość dni nieobecności pracownika. Zapisywane do kartoteki wynagrodzeń podczas zamykania miesiąca Dochod opodatkowany Wielkość, od której jest liczony podatek. Jest to kwota przychodu opodatkowanego pomniejszona o koszt uzyskania przychodu i odliczenia. Dotyczy swiadczenia ZUS (w definicji składników) T/N [T] Oznacza, ze w danych płacowych należy wpisać kod świadczenia (wg kodów ZUS), aby następnie przekazać do deklaracji ZUS. Do deklaracji przekazuje sie kwote i/lub okres od..do.. Dotyczy przerwy w opłacaniu składek (w definicji składników) T/N [T] Oznacza, ze w danych płacowych należy wpisać kod przerwy (wg kodów ZUS), aby następnie przekazać do deklaracji ZUS Do deklaracji przekazuje sie okres od..do.. Dane płacowe Dane, na podstawie których system wylicza wynagrodzenie pracownika i obciążenia wynagrodzenia: podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie oraz świadczenia z tytułu ubezpieczenia. Dane można rejestrować do dowolnych miesięcy. Dane płacowe umieszczane są na liście płac. Po wprowadzeniu listy składników, dane płacowe mogą być próbnie obliczane - można je korygowac, dopisywać nowe i usuwać składniki. FUS-E Fundusz Ubezpieczeń Społecznych - ubezpieczenie emerytalne FUS-R Fundusz Ubezpieczeń Społecznych - ubezpieczenie rentowe FUS-C Fundusz Ubezpieczeń Społecznych - ubezpieczenie chorobowe FUS-W Fundusz Ubezpieczeń Społecznych - ubezpieczenie wypadkowe FUZ Ubezpieczeńie Zdrowotne FEP Fundusz Emerytur Pomostowych Godzin Liczba godzin pracy dziennie Wykorzystywane w module Ewidencja czasu pracy Kandydat --> Pracownik Kartoteka kadrowa System PL umożliwia prowadzenie kartoteki pracowników oraz kandydatow. W kartotece zapisuje się dane podstawowe (dane osobowe) oraz dane dodatkowe, wykorzystywane podczas obliczania wynagrodzeń (np. kwotę kosztu uzyskania przychodu, ulgi podatkowej). KEDU Kolekcja Elektronicznych Dokumentów Ubezpieczeniowych Plik zawierający zestaw dokumentów ubezpieczeniowych, zapisany w postaci elektronicznej, w odpowiednim formacie, np. tekstowym, xml Kod ubezpieczenia (w karcie pracownika) Tytuł ubezpieczenia wg ZUS Podajemy kod zgodnie z zal. nr 20 p. I Np. 121000 124000 Kartoteka wynagrodzeń Kartoteka wynagrodzeń zawiera dane o wynagrodzeniach pracowników oraz dane dotyczace obliczonych składek i swiadczen ZUS. Dane można przegladać dla dowolnego miesiąca lub przedzialu miesięcy w tym również po zamknieciu roku. Kod choroby wg ZUS (w danych płacowych) Wypełniamy zgodnie z zal. nr 20 p. XV jesli składnik dotyczy choroby np. 'A ' - jedna choroba (A - wg L4) 'AC' - dwie choroby (A,C - wg L4) (na formularzu ZUS-RSA będzie: A/C Kod przerwy wg ZUS (w danych płacowych) Wypełniamy zgodnie wg tabeli zapisanej w programie Kod swiadczenia wg ZUS (w danych płacowych) Wypełniamy zgodnie z zal. nr 20 p. XIV jesli składnik zwiazany ze swiadczeniem ZUS Koszt uzyskania przychodu Kwota lub procent, która zmniejsza przychod. Lista płac Zestawienie (lista) obliczonych wynagrodzeń, dodatków, potrąceń i kwot do wypłaty (danych płacowych). Lista moze być ogólna ('pasek') lub szczegółowa (wszystkie składniki). System umożliwia tworzenie wielu list płac w jednym miesiącu np. osobnych list płac dla wynagrodzeń, premii, zasiłkow, umów zleceń. Na liście mogą znaleźć się wszyscy pracownicy albo wybrani w wielozakresowym oknie wyboru (np. tylko tacy, którzy w polu: Dodatkowe mają wpisane 'um-zlec'. Lista moze być drukowana zarowno po zatwierdzeniu wynagrodzenia jak i jako 'lista próbna'. W ramach jednego miesiąca listy płac posiadaja unikalne numery. Listę płac można: - zatwierdzić - po zatwierdzeniu nie ma możliwości korekty danych płacowych umieszczonych na tej liście - anulować - zeby moc skorygować dane płacowe z zatwierdzonej listy płac, to trzeba ja najpierw anulowac Miesiąc obliczeniowy (bieżący) Miesiąc, w którym możemy zatwierdzić wynagrodzenie. Numer tego miesiąca jest wyświetlany w parametrach systemu. Podczas zamykania miesiąca zmieniany jest na kolejny. Nieobecności / Absencja / Dni wolne W systemie można ewidencjonować nieobecności, w tym - z powodu choroby. System umożliwia liczenie wynagrodzeń i potrąceń za czas nieobecności. Zapamietywane są również ilości dni nieobecności: wykorzystane, zalegle i należne. Operator Osoba obslugujaca system PL. Wprowadzamy w Tabeli operatorów AD. W tabeli zapisuje się symbol i dane operatora. Z operatorem można powiazać parametry drukarki (wydruku). Podatek dochodowy Kazdy pracownik jest zobowiazany do płacenia podatku dochodowego od uzyskanych dochodow. Wysokość podatku obliczana jest od narastajacej w ciagu roku kwoty dochodu. Co miesiąc płaci się zaliczke a ostateczne rozliczenie następuje na koniec roku. System oblicza wielkość podatku na podstawie tabeli podatku dochodowego. Podatek ryczaltowy Podatek ryczaltowy liczony jest w systemie od składników należących do zródła przychodu, dla którego w tabeli źródeł podano, ze system ma obliczać podatek ryczaltowy (T). PPE Pracowniczy Program Emerytalny (kwota składnika wpisywana w ZUS RCA IIIB p. 14) Pracownik Osoba w kartotece. Ma unikalny numer (symbol). Warto oddzielnie numerować pracowników i kandydatkow. Np. 100001 - pracownicy 700001 - kandydaci --> Kandydat Przychod opodatkowany Przychod opodatkowany liczony jest przez system jako suma tych składników, dla których w tabeli podano, ze maja być wliczane do podstawy opodatkowania. Potrącenia Sa to składniki, dla których w tabeli zaznaczono, ze naleza do grupy: potrąenia. W systemie wyróżnia się również potrącenia za okres nieobecności. Składniki płacowe Składniki tworza dane płacowe pracowników. Składnikami są np. wynagrodzenie stałe, premia, zasiłki, umowy zlecenia. W tabeli składników podaje sie, jak ma być liczony dany składnik, do jakiej grupy należy (np. płaca zasadnicza, dodatki), czy ma być od niego liczony podatek dochodowy itd. Po zainicjowaniu pracy dla firmy tabela składników płacowych wypełniana jest typowymi składnikami. W dowolnej chwili można dopisywać i definiowac własne składniki. Składnika grupa Lista płac zbudowana jest ze składników. Np. 000001 Wynagrodzenie stałe - grupa 01 100002 Premia kwotowa - grupa 02 200005 Zasiłek opiekuńczy - grupa 03 300003 Ubezpieczenie PZU - grupa 04, itd. Składniki podzielone są na grupy. Przynależność do grupy wpływa na sposób przetwarzania składnika podczas obliczania list płac: 01 - Płaca zasadnicza - (+) zwieksza wynagrodzenie 02 - Dodatki - (+) zwieksza wynagrodzenie 03 - Zasiłki - (+) zwieksza wynagrodzenie 04 - Potrącenia - (-) zmniejsza wynagrodzenie 05 - Zaliczki - przed zatwierdzeniem nie ujmowane na listach po zatwierdzeniu (-) zmniejsza wynagrodzenie 06 - Zewnętrzne - przychód ze źródła zewnętrznego, składnik zostaje uwzgledniony tylko w deklaracji podatkowej pracownika Podział na grupy jest stały. Nie można zmienić listy grup. Składnik refundowany (definicja składnika) T/N [T] Kwota składnika jest finansowana przez X, gdzie X = 1..5 (patrz lista wyboru podczas rejestrowania danych płacowych, np. Fundusz Wypadkowy, Budzet Panstwa) Kwoty refundowane zapisujemy w kartotece wynagrodzeń (5 różnych pol), aby następnie umieścić je na deklaracji ZUS DRA Np. płatnik wypłaca zasiłek wychowawczy, a Budzet Panstwa (poprzez ZUS) zwraca (refunduje) Staż Suma czasu pracy; naszym przedsiebiorstwie i poprzednich. W kartotece kadrowej zapisujemy informacje o dotychczasowym czasie pracy (stazu) przed zatrudnieniem się w naszym przedsiebiorstwie. Ta informacja i data zatrudnienia u nas, pozwala zobaczyc ogólny staz pracy - jako suma stazu przed zatrudnieniem u nas plus staz u nas: od dnia zatrudnienia do dzisiaj. Tabela stawek ZUS Ustala wysokość składek na ubezpieczenie społeczne. W tabeli podane są stopy procentowe i kwoty graniczne podstawy obliczania. Firma Tres dostarcza przykładowe wypełnienie tabeli. Użytkownik winien sam zadbać o prawidłowe wypełnienie tabeli. Numer tabeli wpisuje się do karty pracownika. Można ustalić wiele różnych tabel dla różnych pracowników. Ulga podatkowa Kwota odejmowana od kwoty obliczonego podatku dochodowego. Wysokość ulgi podatkowej wprowadza się w kartotece pracowników. RMUA To dokument dla osoby ubezpieczonej, przekazywany co miesiąc przez płatnika składek (pracodawce). Funkcjonuje on jako potwierdzenie objęcia ubezpieczeniami, prawa do świadczeń oraz informacji o należnych do przekazania za nas składkach. Informacja taka nie musi być sporządzona koniecznie na formularzu ZUS-RMUA. Informacje o ubezpieczeniu, składkach i świadczeniach można przekazywać, np. z paskiem wypłaty W programie Trawers nie ma drukowania RMUA. Założenie: do programu Płatnika przesyła się dane poprzez pliki XML W PPlatnika można wygenerować deklaracje ZUS-DRA oraz ZUS-RMUA A na paskach dla pracowników umieszczona jest informacja o odprowadzonych składkach, po to aby nie było potrzeby drukowania RMUA. Wynagrodzenie brutto Wynagrodzenie brutto liczone jest przez system jako suma płacy zasadniczej, dodatków i zasiłków. Wynagrodzenie brutto nie jest równe podstawie opodatkowania. Wynagrodzenie netto Wynagrodzenie netto liczone jest przez system jako wynagrodzenie brutto pomniejszone o zaliczke na poczet podatku dochodowego oraz potrącenia. Źródła przychodu Źródłami przychodu są np. wynagrodzenia i inne przychody, emerytury-renty krajowe, umowy zlecenia i o dzieło. Dla każdego źródła określa się, czy obliczany jest podatek ryczałtowy (T/N), ile wynosi (np. 20%) oraz ile wynoszą koszty uzyskania przychodu (np. 20%). Składniki płacowe mogą być powiazane z wybranym źródłem przychodu. Przypisanie do źródła definiuje sposób liczenia zaliczek na podatek dochodowy oraz decyduje gdzie pojawi się na PIT-cie wartość tego składnika. Po zainicjowaniu pracy systemu PL dla firmy, tabela źródeł przychodu wypełniana jest dla typowych źródeł. Nie ma możliwości definiowania wlasnych źródeł przychodu. Zaliczka wynagrodzenia System umożliwia rejestracje i zatwierdzanie zaliczek. Zaliczkami są wszystkie składniki, dla których w tabeli zapisano, ze naleza do grupy 'zaliczki'. Zatwierdzone zaliczki zmniejszaja kwote wynagrodzenia do wypłaty. Zaliczka na podatek dochodowy Kwota, która należy odprowadzić do urzedu skarbowego za dany miesiąc. Kwota zaliczki obliczana jest przez system jako różnica miedzy obliczonym podatkiem a ulga podatkowa. Podatek liczony jest procentowo (według tabeli) od podstawy opodatkowania. Zaokrąglenia Poziomy zaokrągleń poszczególnych kwot ustalane są w parametrach. PL > Pomocnicze > Zaokrąglenia obliczeń 3. INSTALOWANIE I URUCHOMIENIE SYSTEMU System instalowany jest razem z innymi systemami programu Trawers 4. PRZYGOTOWANIE SYSTEMU DO EKSPLOATACJI Po zainicjowaniu pracy, w systemie wypełnione będą: * tabela źródeł przychodu * tabela składników płacowych * tabela symboli dekretacji * tabela wzorców dokumentów * tabela formuł * tabela stawek ZUS Lista źródeł przychodu jest na stałe ustalona w systemie. Pozostałe tabele, to jest tylko propozycja firmy TRES i przed ich wykorzystaniem należy sprawdzić, czy odpowiadają specyfice firmy i ewentualnie skorygować lub utworzyć własne 4.1 Parametry programu Trawers Patrz opisy w AD > Info 4.2 Parametry systemu PL Sa to parametry eksploatacyjne, które mogą być różne w różnych firmach, dla których prowadzimy ewidencje. Ustalamy je w funkcji: Pomocnicze > Parametry. Podajemy: Pierwsza lista płac w ... Służy tylko informacji kiedy rozpoczelismy użytkowanie systemu. Aby uzyskać kompletna kartoteke wynagrodzeń oraz dane dla rocznych deklaracji podatkowych, należy wprowadzić i zatwierdzić dane płacowe od poczatku roku, tzn. parametr 'Pierwsza lista płac w ...' należy wpisać miesiąc: 01. Okres ostatnio zamkniety Do zamknietego miesiąca nie można rejestrować dokumentów. Aby uzyskać pelne zestawienia wynagrodzeń i wszystkie deklaracje podatkowe i ZUS, to należy wprowadzić wszystkie składniki wynagrodzeń pracowników od poczatku roku. Okres następny po ostatnio zamknietym jest okresem bieżącym. Wynagrodzenie można rejestrować do dowolnego okresu po bieżącym ale zatwierdzać tylko dla bieżącego. Rozliczenie podatku doch. za rok ubiegly w ... Podajemy okres, kiedy rozliczamy nadpłaty i niedopłaty podatku dochodowego z poprzedniego roku. Zwykle: [03] Marzec Składnik dopłaty / Składnik nadpłaty Składniki, które wykorzystuje system podczas rozliczania podatku dochodowego za rok ubiegly. Składnik rozliczajacy niedopłate powinien być z grupy potrącen (obniza wynagrodzenie) a składnik rozliczajacy nadpłate, z grupy dodatków nieopodatkowanych. Nazwy kas (kredyty) Nadajemy nazwy dla 4 różnych kas zapomogowo-pożyczkowych. W tabeli składników podajemy z jakim kredytem (kasa) powiazany jest składnik. średnia z ... miesięcy Podajemy liczbe miesięcy, z których maja być wyliczane średnie nr 1,2,3,4, np. ustalamy, ze średnia 1 ma być liczona z 3 m-cy, średnia 2 - z 6. W tabeli składników okresla sie, czy system ma uwzgledniać składnik do liczenia poszczególnych średnich. Można np. ustalic, ze średnia 1 będzie obliczana z wynagrodzenia stałego, premii i nadgodzin. średnia moze służyc do obliczania składników liczonych według wzoru (np. wynagrodz. chorobowe = 80 % * średnia 1). Potrącenia za czas choroby Ustalamy, czy potrącenia maja by liczone od 30 dni, czy od dni pracujacych (jak oznaczono w kalendarzu). (1)-od 30 dni (2)-od dni pracy Wzory obliczen podane są w opisie rejestrowania danych płacowych Nr średniej do wyliczenia wynagrodzenia chorobowego Podajemy, która średnia wynagrodzenia (1...4) będzie brana do wyliczania wynagrodzenia za czas choroby Składniki ujmowane w raportach imiennych ZUS Podajemy symbole składników dla: Zasilku rodzinnego, Zasilku pielegnacyjnego, Zasilku wychowawczego, Składki podstawowej PPE. Kwoty składników umieszczane będą w w raportach imiennych ZUS. W liście wyboru (F2) tylko zatrudnieni (T/N) [T] Na liście wyboru z kartoteki pracowników pojawią się tylko pracownicy aktualnie zatrudnieni [N] Pojawią się wszyscy pracownicy 4.3 Tabele 4.3.1 Źródła przychodu Lista źródeł przychodu jest na stałe ustalona w systemie. Nie można dopisywać nowych źródeł, można natomiast korygować niektóre dane (Tabele > Źródła przychodu) Źródła przychodu to np. 'Wynagrodzenia i inne przychody', 'Umowy zlecenia i o dzieło', 'Zasiłki wypłacane przez organ rentowy'. Opisuja skad pochodzą przychody i jak je opodatkowac. W tabeli składników definiuje sie, do jakiego źródła należy dany składnik. Do jednego źródła moze należeć wiele składników. Dla każdego źródła podajemy następujące dane dla trzech kolejnych lat: Rok Rok, dla którego podajemy ponizsze dane, np. 04 (2004) Czy obliczany jest podatek ryczaltowy ? [T] Płaci się podatek ryczaltowy w wysokości ... (patrz nizej) [N] Nie płaci się podatku ryczaltowego, płaci się podatek wg tabeli stawek podatku dochodowego Ile wynosi koszt uzyskania przychodu ? Te wartość podajemy tylko dla źródeł, dla których ryczalt = 'T'. Podajemy procentowa wartość kosztów np. dla 'umów zleceń i o dzielo' wynosza one 20%. Dla źródeł, dla których podatek ma być liczony według tabeli stawek podatku dochodowego, koszt uzyskania przychodu definiowany jest kwotowo w kartotece pracowników. Ile wynosi podatek ryczaltowy ? Te wartość podajemy tylko dla źródeł, dla których ryczalt = 'T'. Podajemy procentowa wartość zaliczki na podatek dochodowy. Czy przychód pomniejszać o składki FUS ? Dla potrzeb liczenia kosztów uzyskania przychodu od ryczaltowych źródeł przychodu. Pole: FUS T/N [T] Przychod pomniejszać o składki FUS (koszty uzyskania przychodu liczy się od przychodu pomniejszonego o składki FUS) [N] Przychodu nie pomniejszać o składki FUS 4.3.2 Tabela kwot stałych Tabele kwot stałych definiujemy w funkcji Tabele > Tabela kwot stałych. Podajemy nazwy i wartości 8 różnych kwot stałych, np. kwote najnizszego wynagrodzenia, zasiłku rodzinnego. Kwoty te można wykorzystywać przy ustalaniu wartości składników płacowych o wartości typu Wzor oraz przy tworzeniu formuł jako jeden z argumentów. Przykładowo można ustalic, ze dodatek stazowy wynosi 20% kwoty nr 2, gdzie kwota nr 2, to średnie wynagrodzenie w kraju. 4.3.3 Składniki płacowe ----------------------- Składniki tworza wynagrodzenie pracowników. Składniki zdefiniowane są w tabeli składników płacowych i z tej tabeli pobierane są podczas rejestrowania danych płacowych. W definicji składników w tabeli ustalamy sposob 'zachowania' się składnika podczas obliczania wynagrodzenia. Składniki płacowe definiujemy w funkcji: Tabele > Składniki płacowe. Składnikami płacowymi są np. wynagrodzenie stałe, premia procentowa, akord godzinowy, wynagrodzenie chorobowe. Należy wprowadzić wszystkie składniki, które wystepuja w wynagrodzeniach pracowników naszego przedsiebiorstwa. Cześć składników jest juz zdefiniowana i te wystarczy tylko sprawdzić i ewentualnie skorygować do naszych potrzeb. Podczas definiowania składników obliczanych wg wzoru można korzystać ze stawek i średnich wprowadzonych w Kartotece pracowników, kwot stałych wprowadzonych w Tabeli kwot stałych, a takze z Formuł, które zostały omówione w punkcie 4.3.7 tej instrukcji. Podstawowa zasada definiowania składników jest następująca: Jeżeli wybrany składnik należy różnie traktować dla różnych grup pracowników, to należy go wprowadzić tyle razy, aby wszystkie możliwości zostały wyczerpane. Przykład: Od umowy zlecenia płacimy składke ZUS w przypadku gdy jest ona dłuższa niz 14 dni i jesli przerwy miedzy kolejnymi umowami są krótsze niz 60 dni. System nie kontroluje długości trwania umów ani długości okresu miedzy kolejnymi umowami. Dlatego należy samemu ewidencjonować okresy umów np. w Kronice kadrowej. Następnie, na liście płac należy umieszcząc składnik odpowiedni do sytuacji danego pracownika. Wynika z tego, ze należy utworzyc dwa składniki: Praca na zlecenie, które różnic się będą tylko parametrami: - Wliczać do podstawy składek na FUS-E + FUS-R ?: - Wliczać do podstawy składek na FUS-C + FUS-W ?: - Wliczać do podstawy składek na FUZ ?: 1. 0 - nie dotyczy 2. 2 - Tak - ZUS od umów zleceń Definiując składnik płacowy podajemy: Symbol i nazwa składnika Np. 000007 Premia procentowa Grupa Wybieramy do jakiej grupy należy składnik tj. 01 - Płaca zasadnicza 02 - Dodatek 03 - Zasilek (01, 02, 03 - sumujemy składniki należące do tych grup w kartotece wynagrodzen) 04 - Potrącenie, np. alimenty (sumujemy w grupie POTRACENIA, wartość grupy jest odejmowana od pozycji RAZEM (płaca zasadnicza + dodatki + zasiłki) podczas ustalania KWOTY DO WypłatY) 05 - Zaliczka na wynagrodzenia (sumujemy w grupie ZALICZKI, ale dopiero po zatwierdzeniu zaliczek; przed zatwierdzeniem ZALICZKI nie są ujmowane na liście, po zatwierdzeniu - traktowane jak POTRACENIA) 06 - Zewnetrzne (Przychod ze źródła zewnetrznego, który powinien znaleźć się na deklaracjach podatkowych). Rejestrując taki składnik podajemy: dochod, koszty uzyskania, zaliczka na podatek. Składniki z tej grupy uwzgledniane będą tylko na deklaracjach podatkowych pracownika. Kod nieobecności Ustalamy, czy składnik powiazany jest z nieobecnościa. Jeżeli podamy kod nieobecności (1,2,3,4,C), to podczas rejestrowania danych płacowych system: * wymaga podania czasu nieobecności (od dnia.. do dnia..) * wymaga podania nr-u statystycznego choroby (dla C) * będzie sumowal dni nieobecności narastajaco w ciagu roku * obliczone będzie wynagrodzenie za czas nieobecności * obliczone będzie potrącenie (obnizka wynagrodzenia) za czas nieobecności - przy wykorzystaniu definicji składników specjalnych. Kod kredytu Kod wskazuje jak składnik zmienia zapisy w karcie pracownika w połach kas zapomog/pożyczkowych. Składnik moze zwiększyc wkład (składka) lub zmniejszyc pożyczke (rata). 0 - składnik nie dotyczy kasy zapomog/pożyczkowej 1..8 - składnik odpowiednio zwiększa lub zmniejsza wkład lub pożyczke. Odliczać od dochodu ? [T] Wartość składnika ma zmniejszać dochod do opodatkowania. Wartości są odejmowane wraz z kosztami uzyskania przychodu od: PRZYCHOD OPODATK. zmniejszajac: DOCHOD OPODATK. i tym samym: ZALICZKA PODATK. DOCH. Np. składki na organizacje do których przynależność jest obowiazkowa. Do podstawy podatku ? [T] Od wartości składnika obliczany jest podatek dochodowy. Dodatkowo należy podać symbol źródła przychodu, aby okreslic sposob obliczenia podatku. Sposob księgowania podatku (dekretacje) ustalamy podając odpowiedni symbol dekretacji w karcie pracownika. Dotyczy swiadczenia ZUS [T] W danych płacowych należy wpisać kod swiadczenia (wg kodów ZUS), aby następnie przekazać do deklaracji ZUS. Do deklaracji przekazujemy: kwote i/lub okres od..do.. Refundowany ? [T] Kwota składnika jest finansowana (refundowana) przez X, gdzie X = 1..5, Fundusz Wypadkowy, Budzet Panstwa itd.) X podajemy (wybieramy z listy) podczas rejestrowania danych płacowych. Kwoty refundowane umieszczamy na deklaracji ZUS DRA. Dotyczy przerwy w opłacaniu składek [T] W danych płacowych należy wpisać kod przerwy (wg kodów ZUS), aby następnie przekazać do deklaracji ZUS. Do deklaracji przekazujemy: okres od..do.. Podać kod choroby wg ZUS [T] W danych płacowych należy wpisać kod choroby (wg kodów ZUS), aby następnie przekazać do deklaracji ZUS. Do deklaracji przekazujemy: kod choroby Do podstawy składek na FUS-E + FUS-R Czy wartość składnika wchodzi do podstawy składek ? 0 - Nie 1 - Tak - od umów o prace 2 - Tak - od umów zleceń Do podstawy składek na FUS-C + FUS-W 0 - Nie 1 - Tak - od umów o prace 2 - Tak - od umów zleceń Do podstawy składek na FUZ 0 - Nie 1 - Tak - od umów o prace 2 - Tak - od umów zleceń Źródło przychodu Podajemy symbole źródła przychodu. Np. składnik 'Zasilek chorobowy' należy do źródła 'Zasilki wypłacane przez organ rentowy'. Okreslamy w ten sposob, jak obliczać podatek dochodowy od wartości danego składnika oraz gdzie na PIT-cie pojawi się wartość tego składnika. Źródło przychodu musimy podać jesli oznaczylismy składnik jako wliczany do podstawy opodatkowania. Symbol dekretacji Wybieramy symbol dekretacji z tabeli. Wskazuje on sposob tworzenia poleceń księgowania (dekretacji) dla składnika Dodatkowa analityka dla wartości składnika W symbolu konta można użyć liter %SS%, które oznaczaja dodatkowa analityke (patrz Tabela symboli dekretacji). Pozwala to na bardziej szczegółowa dekretacje. Obniżać dla nieobecności ? (1,2,3,4,C) Wskazujemy [T] te nieobecności (1,2,3,4,C), których wystapienie w danych płacowych spowoduje obniżenie wartości składnika. średnia/Z ilu miesięcy Wskazujemy [T] te średnie (1,2,3,4), na których wartość będzie mial wplyw ten składnik. Np. średnia nr 1 liczona jest z wynagrodzenia stałego i premii. System podpowiada liczbe miesięcy, z których maja być obliczane średnie (liczbe miesięcy podajemy w parametrach). Sposob obliczenia wartości składnika Wartość składnika można określić na dwa sposoby: [K] Kwota - np. wynagrodzenie stałe = 1 200 PLN ubezpieczenie grupowe PZU = 36 PLN [W] Wzór - wartość składnika zależy od zmiennych, np. wynagrodzenie za pracę w akordzie = ilość wykonana * stawka za jednostkę wyrobu Uwaga! Składniki, zdefiniowane w parametrach jako specjalne - mogą być tylko [K] Dla składników typu [Wzor], podajemy dodatkowo: Rodzaj stawki Podajemy typ argumentu, tj. przez co ma być mnozona ilość Do wyboru sa: - składnik - definiowany w tabeli składników - średnia/stawka - podana w karcie pracownika - kwota stała - podana w tabeli kwot stałych - formuła - definiowana w tabeli formuł Ilość jednostek np. 80 %, 100 Sztuk Kod jednostki Podajemy: S/D/G/% - Sztuki, Dni, Godziny lub procenty (%). [S] Sztuki [D] Dni [G] Godziny [%] Procenty Jednostka wystepuje podczas obliczania wartości składnika według formuły Jednostki: [S] Sztuki, [D] Dni, [G] Godziny, [%] Procenty np. Wyn. akordowe = ilość jednostek w sztukach [S] * stawka za szt wyrobu Współczynnik Współczynnik dodatkowo modyfikuje wartość stawki, według której obliczana jest wartość składnika. Pozwala to na wykorzystanie jednej stawki kilkakrotnie. Np. zamiast definiować 3 stawki w karcie pracownika dla wynagrodzenia godzinowego, nadgodzin 50% i nadgodzin 100% wystarczy podać jedną stawkę, a następnie operować współczynnikiem wpisując odpowiednio 1, 1.5 i 2. Stawka za jednostke W zależności od rodzaju stawki (patrz wyzej) wybieramy: składnik z listy, numer stawki, numer średniej, numer kwoty stałej lub symbol formuły. Stawka, czyli typ argumentu, który będzie stanowił podstawę do wyliczenia wartości składnika płacowego w formule. np. wyn. akorodowe = ilość jednostek [S] * stawka [STAWKA 1] * Składnik - definiowany w Tabeli składników płacowych * Średnia/Stawka - podana w karcie pracownika np.: STAWKA 1 wpisana w tabeli stawek = 14zł ŚREDNIA 1 liczona z całego roku = 1.680 zł * Kwota stała - podana w Tabeli kwot stałych np.: Najniższe wynagrodzenie = 824 zł Dodatek funkcyjny = 360 zł * Formuła - podana w Tabeli formuł ---- Ponizsze typy argumentu używane są w definicji formuł -------- * Dni przepracowane - w okresie liczenia średniej do średniego wynagrodzenia pracownika np. 132 dni * Godz przepracowane - w okresie liczenia średniej do średniego wynagrodzenia pracownika np. 1056 godz * Godz pracy w miesiącu bieżącym - ilość godzin pracy w miesiącu bieżącym na podstawie kalendarza i ilości godzin zapisanych w karcie pracownika. Służy np. do obliczania nadgodzin dla pracowników umysłowych. Np. Kwota nadgodzin = Płaca zasadnicza / ilość godzin roboczych w miesiącu * ilość nadgodzin * Godz pracy w miesiącu bieżącym licząc od daty zatrudnienia - ilość godzin pracy w miesiącu bieżącym na podstawie kalendarza, ilości godzin i daty zatrudnienia zapisanych w karcie pracownika. Służy np. do obliczania wynagrodznenia pracowników zatrudnionych w polowie mc-a. Np. Wynagrodzenia = Płaca zasadnicza - (ilość godzin roboczych w miesiącu - ilość godzin od daty zatrudnienia ) * (Płaca zasadnicza / ilość godzin roboczych w miesiącu ) Przykład: Premia procentowa liczona jest jako 25% wynagrodzenia zasadniczego pracownika. Podajemy odpowiednio: Rodzaj stawki = '1' (składnik) Ilość jednostek = 25 Kod jednostki = '%' Współczynnik = 1 Stawka za jednostke = '000001' (symbol wynagrodzenia zasadniczego) W funkcji: Opracowywanie list płac wprowadzamy składnik: Wynagrodzenie zasadnicze z wartościa 1000 PLN, a następnie składnik: Premia procentowa zdefiniowany jak powyzej. System wyliczy wartość premii na 250 PLN. 4.3.4 Symbole dekretacji W systemie PL można wykonywać następujące operacje (transakcje): - Obliczanie wartości składnika wynagrodzenia - Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy - Obliczanie składki FUS - płaconej przez ubezpieczonego - Obliczanie składki FUS - płaconej przez płatnika - Obliczanie składki FUZ - płaconej przez ubezpieczonego - Obliczanie składek FP, FGSP - płaconych przez płatnika - Obliczanie składek FEP - płaconych przez płatnika Poszczególne zdarzenia powoduja różne dekretowania w systemie księgowym. Dlatego tez w systemie możemy ustalić różne Symbole dekretacji, np. dla 'Obliczenie wartości składnika' można dopisac symbole dla: 'Wynagrodzenia brutto', 'Składki ZUS', 'Zasilkow' itd. Do każdego 'Symbolu dekretacji' przypisujemy odpowiadajace danemu zdarzeniu gospodarczemu konta księgowe. Przykład -------- Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz gwarantowanych świadczen pracowniczych i fundusz pracy, pokrywane przez płatnika, księgujemy: Wn 40 'Koszty według rodzajow' (Wn), w analityce - 'Swiadczenia na rzecz pracowników' lub bezpośrednio na wlaściwych kontach zesp. 5 'Koszty rozliczone' Ma konto 22 'Rozrachunki publicznoprawne'. Składki na ubezpieczenia społeczne, potrącane ubezpieczonemu ksiegujemy: Wn konto 40 'Koszty według rodzajow' (lub zesp. 5), Ma konto 23 'Rozrachunki z pracownikami' Wn konta 23 'Rozrachunki z pracownikami' Ma konta 22 'Rozrachunki publicznoprawne'. Podobnie (Wn 23, Ma 22) ksiegujemy składki na ubezpieczenie zdrowotne, pomniejszajace podatek dochodowy ubezpieczonego. Symbole dekretacji okreslaja, na jakie konta maja być tworzone polecenia księgowania. Polecenia księgowania (tworzone są podczas zatwierdzania danych płacowych) można pobrać w systemie księgowym. PPPPPP Symbol (numer) pracownika, np. 000052 (w kartotece pracownika widzimy np. ' 52', ale podczas tworzenia symbolu konta numer zostanie uzupełniony o zera z lewej strony, do '000052') Podczas zatwierdzania dokumentów system PL zastapi litery cyframi, np. podatek dochodowy dekretowany jest na konta: 231 Wn i 220UUU Ma. W kartotece pracowników podajemy symbol urzedu skarbowego, np. 101. Po zatwierdzeniu danych system utworzy polecenie księgowania na konta 231 i 220101. Strona Podajemy 'Wn' lub 'Ma'. Znak Podajemy '+' lub '-'. Jeżeli podamy '-', to kwota z pozycji zostanie zapisana na wskazanym koncie ze znakiem '-'. Procent wartości Podajemy, jaki procent kwoty operacji zapisany zostanie na to konto. Zwykle zapisujemy dana kwote w 100% na wskazanym koncie. Procent wartości moze być mniejszy niz 100, jeżeli chcemy dana kwote rozdysponować na kilka kont w różnym procencie (np. 30%, 45%, 25%). Zawsze jednak suma procentów powinna być rowna 100. W przeciwnym wypadku dany dokument nie będzie mógł być zaksięgowany, gdyz będzie niezbilansowany. Suma Podajemy 'Tak' lub 'Nie', w zależności od tego, czy chcemy, aby wszystkie zapisy na to konto, które powstały podczas rejestrowania dokumentow, zostały zsumowane przed przekazaniem do systemu księgowego. ('Suma=Tak'). Jeżeli chcemy po transmisji polecenia księgowania, widziec poszczególne zapisy wchodzące w skład polecenia księgowania, to powinnismy zapisac: 'Suma=Nie'. Jeżeli podamy 'Dok', to zapisy na poszczególne konta zostana zsumowane tylko w obrebie dokumentow. 4.3.5 Urzędy skarbowe --------------------- Do tabeli wpisujemy symbole (cyfrowe), nazwy i adresy urzedów skarbowych. NOTE: Tabela jest w AD > Tabele > Urzędy skarbowe Symbole te następnie wpisujemy do kart pracowników i do danych firmowych płatnika (użytkownika systemu PL) Na podstawie podanych symboli system wyszukuje nazwy i adresy urzedów podczas drukowania deklaracji podatkowych. 4.3.6 Zapisy do kroniki ----------------------- Kronika pracownika (kadrowa) to jest zbior informacji o zdarzeniach zwiazanych z pracownikiem, np. zapisujemy informacje o urlopie, o nieobecnościach, poprzednim zatrudnieniu, o zwiększeniu wynagrodzenia. Powtarzajacym się zdarzeniom możemy nadać symbole i nazwy, umieścic je w tabeli (funkcja Tabele > Zapisy do kroniki) i wykorzystywać podczas zapisywania informacji do kroniki pracowników. --> ANEKS 7: Przykłady zapisów do kroniki 4.3.7 Formuły ------------- Formuły definiujemy w funkcji Tabele > Formuły. Można tworzyc dowolne formuły, które potem mogą być wykorzystywane podczas obliczania wartości składników. Formułe można wpisać jako stawkę podczas definiowania składnika typu WZOR. Definiując formułe należy podac: * Symbol i opis Identyfikator formuły * Argument Identyfikator argumentu. Musi zawierać 'i' oraz kolejny numer argumentu * Nazwa Opis argumentu * Co Argumentem mogą być następujące obiekty: '1' - składnik wystepujacy w wynagrodzeniu pracownika '2' - średnia lub stawka z Kartoteki pracowników '3' - kwota stała z Tabeli kwot stałych '4' - inna formuła '5' - liczba dni przepracowanych przez pracownika w okresie liczenia średniej .... i inne - szczegółowa lista jest w ciaglej rozbudowie prosze sprawdzić w programie * Stawka Wypełniamy w zależności od rodzaju argumentu Przykład -------- Wprowadzamy formułe o symbolu 0001 i nazwie 'Podstawa premii'. Definiujemy argumenty: i1 'Wynagr.stałe'; w polu 'Co' wybieramy: składnik; w polu 'stawka' wybieramy składnik: 'Wynagrodzenie stałe'. i2 'Nadgodziny'; jest to również składnik 'Nadgodziny' i3 'Wynagrodzenie chorobowe'; jest to składnik 'Wynagrodzenie chor.' i4 'Potrącenie za czas choroby'; jest to składnik o tej nazwie. Definiujemy wzor: i1 + i2 + i3 + i4 W tabeli składników dopisujemy nowy składnik 'Premia kwartalna', która będziemy obliczać na podstawie wzoru: 25 % formuły 0001. 4.3.8 Stawki ZUS ---------------- W tabeli stawek ZUS (funkcja Tabele > Stawki ZUS) zapisuje się sposób liczenia składek na poszczególne fundusze, którymi zarządza ZUS. Możemy ustalić wiele tabel, gdyż różni pracownicy mogą płacić różne składki. Firma Tres dostarcza tabele nr 1 ze standardowym wypełnieniem. Nr tabeli Podajemy 1 znak, np. 1 Nr tabeli wpisujemy do karty pracownika. Nazwa tabeli Np. Standardowa Nazwa funduszu System wyświetla nazwy funduszy: np. FUS-C (od 28.11.2002 Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych (FUZ) wystepuje w dwóch pozycjach: a) FUZ pobrany - określa stawkę potrącaną z wynagrodzenia b) FUZ odliczany - taki % podstawy wymiaru składek FUZ moze być odliczony od wyliczonej zaliczki na podatek dochodowy). Od kwoty Do kwoty Podajemy zakres kwot podstaw obliczen składek. Dla kwot poza podanym zakresem NIE liczymy składek. Podajemy kwoty w skali roku. Stawka (%) Podajemy % stawki opłacanej przez: a) Ubezpieczonego (pracownika) b) Płatnika (pracodawce) Np. ┌── Tabela stawek ZUS ─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Tabela: 1 Standardowa │ │ │ │ Stawka(%) │ │ Lp Fundusz Od kwoty Do kwoty Ubezpieczony Płatnik │ │ -- ------------- -------- -------------- ------ ------ │ │ 1. FUS-E ....... 0.00 73,560.00 9.76 9.76 │ │ 2. FUS-R ....... 0.00 73,560.00 3.50 3.50 │ │ 3. FUS-C ....... 0.00 999 999 999.99 2.45 0.00 │ │ 4. FUS-W ....... 0.00 999 999 999.99 0.00 1.68 │ │ 5. FUZ pobrany.. 0.00 999 999 999.99 9.00 0.00 │ │ FUZ odliczany 7.75 0.00 │ │ 6. FP .......... 0.00 999 999 999.99 0.00 2.45 │ │ 7. FGSP ........ 0.00 999 999 999.99 0.00 0.10 │ │ 8. FEP ......... 0.00 0.00 0.00 0.00 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Wyliczone kwoty składek (podstawa * % stawki) zapisywane będą do kartoteki wynagrodzeń. Te zapisy posluza do tworzenia dokumentów rozliczeniowych ZUS (raportów imiennych). Uwaga 1: ------- Zmiana % stawki FUZ po zatwierdzeniu list płac, nie ma wplywu na kwote składki FUZ w tworzonych Deklaracjach Ubezpieczeniowych. W deklaracjach utworzonych przed i po zmianie procentu stawki FUZ, kwota składki jest taka sama, inna jest natomiast podstawa do jej naliczania (taka aby kwota FUZ byla odpowiednim procentem z podstawy). Wynika to z przyjetego sposobu wyliczania danych do Deklaracji Ubezpieczeniowych ZUS. Dane do nich wyliczane są na podstawie zatwierdzonych list płac. Przed zmiana kwoty składki FUZ na liście płac (anulowanie list i ponowne zatwierdzenie) nie można zmienić jej w Deklaracjach Ubezpieczeniowych ZUS. Uwaga 2: ------- P. Czy podstawa moze być ujemna ? O. Wg danych danych płacowych: - odrebnie dla każdego źródła liczona jest podstawa i składki FUS i FUZ - następnie sumowane są podstawy i składki FUS i FUZ ze wszystkich źródeł na liście i są one zapisywane w kartotece wynagrodzeń. To ze obliczane składki mogą być również od ujemnych podstaw, jest jak najbardziej poprawne i celowe. Aby można było w miesiącu następnym robić korekty do miesiąca poprzedniego. Przykład - w kwietniu pomylkowo 'wprowadzono' wynagrodzenie chorobowe (10 dni) a powinien być wprowadzony zasiłek chorobowy(bez FUS). Pracownik dostał zbyt niska wypłate, bo niepotrzebnie potrącono FUS. P. Co w takiej sytuacji robimy: O. - reczna korekte deklaracji ZUS za kwiecien - w danych płacowych wprowadzamy dane z m-ca bieżącego + składnik potrącajacy 'wynagrodzenie' chorobowe + składnik zasiłku chorobowgo Oczywiście zawsze trzeba to 'robić z glowa'. Ujemny FUS oznacza iz FUS naliczony w bieżącym m-cu jest nizszy od FUS ze składników 'wyrownujacych' dane z poprzedniego m-ca tzn tych wprowadzonych z wartościa (-) 4.3.9 Wzorce dokumentów ----------------------- W funkcji Tabele > Wzorce dokumentow, ustalamy wygląd (wzorzec) dokumentów drukowanych w systemie PL: * listów seryjnych do pracowników, np. kwestionariuszy osobowych, tekstów angazy, zawiadomien * deklaracji podatkowych (pracowników i zakładu - płatnika) W tabeli wzorców możemy umieścić dowolna liczbe wzorców. Podczas wydruku dokumentów system wyświetli zawartość tablicy i umożliwi wybor. Jeżeli oznaczymy (*) jeden z wzorców, to podczas wydruku wykorzystany będzie wzorzec oznaczony. Wzorce dokumentów i etykiet Wzorce. Pobieranie z ftp 4.3.10 Inne tabele ------------------ Pozostałe tabele wykorzystywane w systemie PL znajduja się w systemie AD Są to tabele: - tabela jednostek organizacyjnych - tabela komorek organizacyjnych - tabela operatorów - tabela banków - kalendarze - tabela stawek podatku dochodowego - tabela zleceń w AD / ZP 4.3.11 Tabela stanowisk ----------------------- Do tabeli wpisujemy symbole i nazwy stanowisk, np. [TO] Tokarz Można wskazać stanowiska o szczególnym charakterze lub pracy w szczególnych warunkach. Takie stanowiska używane są w sprawozdawczości dla ZUS w zwiazku z FEP Funduszem Emerytur Pomostowych. Symbol stanowiska wpisywany jest do karty pracownika / kandydata 4.3.12 Tabela kodów nieobecności -------------------------------- Do tabeli wpisuje się kody nieobecności używane w składnikach płacowych i w ewidencji czasu pracy. Standardowymi kodami są 1,2,3,4,C. Oprócz kodów standardowych które muszą być zdefiniowane w systemie, można zdefiniować własne kody. Dla kodu określa się: Składnik - Potrącenie za niebecność Podaje sie składnik, który będzie powodował obniżenie wynagrodzenia za czas nieobecnosci związanej z tym kodem. Podczas rejestrowania danych płacowych wprowadza się ten składnik obniżajacy wynagrodzenie. Jego wartość system wylicza następująco: * wśród wprowadzonych składników wyszukuje te, które podano są jako składniki, których wartość należy obniżyć w przypadku tej nieobecności, * oblicza sume wartości tych składników * wylicza wartość potrącenia za jeden dzień nieobecności (suma wartości dzielona przez 30 lub liczba dni pracujacych) * oblicza wartość potrącenia (wartość za jeden dzień razy liczba dni nieobecności) Przykład -------- W przypadku choroby pracownikowi obliczamy wynagrodzenie chorobowe (80% średniej 1). Pracownik ma zatem obliczone składniki: Wynagrodzenie stałe : 1000.00 zł Wynagrodzenie chorobowe (za 5 dni) : 133.33 zł Z powyższych wyliczeń wynika, że pracownik otrzymałby wyższe wynagrodzenie o 155.56 zł od wynagrodzenia stałego. Trzeba zatem dodać składnik specjalny, który ma obniżać wynagrodzenie w przypadku nieobecności = C Potrącenie za czas choroby : 166.67 zł Wynagrodzenie brutto wyniesie zatem: 1000.00 + 133.33 - 166.67 ---------- = 966.66 zł Wliczaj dni wolne (T/N) Gdy oznaczymy [T] np. dla choroby to dni wolne będą wliczane do dni nieobecności, a także podczas obliczeń kwota wynagrodzenia i potrącenia związana z tym kodem nieobecnosci będzie dzielona przez 30. Gdy oznaczymy [N] to dnie wolne nie będą wliczane a kwota będzie dzielona przez ilość dni pracujących w miesiącu. Składniki obniżane przy tej nieobecności Podajemy liste składnikow, które maja zostać obniżone podczas rejestrowania potrącenia za daną nieobecność. 4.4 Dane firmy płatnika Dane identyfikacyjne firmy płatnika zapisuje się w karcie firmy, w systemie AD > Tabela firm. Są one wykorzystywane podczas generowania deklaracji podatkowych, ubezpieczeniowych i w JPK. Podaje się: Płatnik jest osoba fiz.?: N (T/N) Nazwisko Imie Data urodzenia (1)-Dowod, (2)-Paszport Numer dokumentu REGON Nr EKD PESEL Urząd skarbowy Rozpoczecie dzialalności Kraj Wojewodztwo Powiat Gmina Poczta Skr. Konto w ZUS-NKP Organ rejestrowy Nazwa rejestru Data rejestracji Numer w rejestrze 5. EKSPLOATACJA SYSTEMU 5.1 Kartoteka kadrowa 5.1.1 Przyjmowanie pracownika do pracy -------------------------------------- Przyjecie pracownika możemy wykonać na dwa sposoby: I. Bezpośredni zapis do kartoteki pracowników --------------------------------------------- Kazdemu pracownikowi zakładamy karte w kartotece pracowników (funkcja Pracownicy > Kartoteka pracowników > Dopisywanie). Dane zapisane na karcie drukowane są na formularzach, PITach, deklaracjach oraz wykorzystywane podczas obliczania wynagrodzeń. 1. Dane podstawowe 2. Dane dodatkowe 3. Kredyty / Nieobecności 1. Dane podstawowe ------------------ Podajemy podstawowe dane osobowe pracownika. Sa one wykorzystywane podczas drukowania PIT-ów i listów seryjnych (np. umowy o prace, zaswiadczenia o zarobkach). Na podany adres e-mail można wysłać odcinki płacowe. 2. Dane dodatkowe ----------------- Dane dodatkowe wpływają na sposób obliczania wynagrodzeń i pochodnych (podatku dochodowego i rozliczen z ZUS). Podajemy: Data zatrudnienia Data przyjecia pracownika do pracy, np. 2007.01.01. Wskazuje, ze pracownik jest zatrudniony. Data zwolnienia Wskazuje, czy pracownik jest zwolniony. Pracownik zwolniony moze nadal otrzymywać wynagrodzenie. Patrz pole: Wynagrodzenie: T/N Pokrewienstwo (z pracodawca) Informacja, czy pracownik jest osoba obca dla pracodawcy, czy spokrewniona. Podajemy kod wg ZUS. Jako: Informacja, czy pracownik jest zatrudniony na umowe (o prace), czy tylko wspolpracuje (np. na umowe-zlecenie). Wplywa na kod tytulu ubezpieczenia. Wymiar czasu pracy podajemy kody wg ZUS, np. 001001 - caly etat 001002 - 1/2 etatu Jednostka organizacyjna, Komorka organizacyjna Pracownicy mogą pracować w różnych jednostkach i komorkach organizacyjnych (np. wydziałach, oddziałach). Grupa Grupa zawodowa, do której należy dany pracownik - dowolne 2 cyfry. Dodatkowe 1-3 Trzy pola na dowolny tekst. Np. osobom pracujacym tylko na zlecenie możemy wpisać do pola slowo: 'Umowa'. Drukujac zestawienia możemy wybrać wszystkich pracowników, którzy w polu 'dodat.1' maja wpisane 'Umowa'. Kod ubezpieczenia Kod tytulu ubezpieczenia wg ZUS. Patrz załacznik ZUS nr 20 p. I. Wynagrodzenie ? [T] Pracownik otrzymuje wynagrodzenie. Można rejestrować dane płacowe. Umowa od.. do.. Poczatek i koniec umowy. Data rozpoczecia i zakonczenia umowy (np. zlecenia). Pola te maja charakter informacyjny i nie maja wplywu na obliczanie wynagrodzenia. Rozlicza się sam ? [T] Pracownik rozlicza się sam. Podczas wydruku rocznych deklaracji podatkowych można go pominac. Podatki wg tabeli ? [T] Podatki od wszystkich źródeł przychodu maja by liczone według tabeli stawek podatku dochodowego, nawet gdy symbol źródła przychodu mowi, ze należy liczyc podatek ryczaltowo. Podajemy T, gdy pracownik osiaga wyższy próg podatkowy i jednoczesnie pracuje u nas na umowe zlecenie. Gdybysmy obliczali zaliczke na podatek dochodowy wg ryczaltu, to w obliczeniu rocznym mialby niedopłate. Obniżać podatek / zaliczkę o ... (%) (wartość podana w procentach) [0] - nie dotyczy czyli nie obniżamy ani podatku ani zaliczki zawsze 100% [1] - podatek dochodowy Obliczony będzie podatek wg skali i obnizony do ... %. Gdy pracownik wchodzi w próg 30% (wyższy) a chcemy nadal odprowadzać podatek 19% (nizszy), to podajemy: Wg obliczenia: 19/30 = 0.6333, czyli 19 -- * 100 = 63.33 % 30 Zasada ta nie obowiazuje dla źródeł przychodu, od których obliczamy podatek dochodowy ryczaltem. [2] - zaliczkę na podatek przed odjęciem FUZ. Obliczony będzie podatek wg skali a zaliczka obniżona do ... %. Dopiero obniżona zaliczka pomniejszana jest o składke FUZ [3] - zaliczkę na podatek pomniejszoną o składki FUZ Obliczony będzie podatek wg skali. Po odjęciu składek FUZ zaliczka do odprowadzenia będzie obniżona do ... %. --> Pytania i odpowiedzi Symbol dekretacji Symbol dekretacji określa sposób księgowania (dekretowania) podatku dochodowego Składki ubezp. od umowy o prace Podajemy numer tabeli składek ZUS od umowy o prace Składki ubezp. od umowy zlecenia Podajemy numer tabeli składek ZUS od umów zlecenia Symbole dekretacji Symbole dekretacji określają sposób księgowania (dekretowania) składek ZUS i FUZ opłacanych przez ubezpieczonego. (Symbole dekretacji zwiazane z ubezpieczonym podajemy w karcie pracownika a symbole zwiazane z płatnikiem - oznaczamy w tabeli dekretacji). Patrz: Tabela symboli dekretacji. Mies. koszt uzyskania przychodu Mies. ulga podatkowa Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek Powyższe dane podajemy dla trzech kolejnych lat. Podajemy: - kwotę kosztu uzyskania przychodu, która co miesiąc pomniejsza podstawe opodatkowania - kwotę ulgi podatkowej, która co miesiąc pomniejsza obliczony podatek dochodowy - Kto przekazał info o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składki na FUS-E + FUS-R ? (Wpisywane do deklaracji do ZUS) [0] Brak informacji o przekroczeniu podstawy [1] Info o przekroczeniu podstawy przekazał ubezpieczony [2] Info o przekroczeniu podstawy przekazał płatnik [3] Info o przekroczeniu podstawy przekazał ZUS Wg przepisów: w przypadku zatrudnienia w kilku firmach i odprowadzania składki na ubezpieczenia emerytalne [E] i rentowe [R] przez każdego pracodawcę (płatnika), to pracownik jest zobowiązany zawiadomić wszystkich płatników składek o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek. Za skutki błędnego zawiadomienia powodującego nieopłacenie należnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odpowiada sam ubezpieczony. Składka od Dochodu/Umowy [Z] Składka ZIS ma być liczona od zadeklarowanego dochodu (np. w przypadku wlaścicieli firm) [U] Od umowy o prace Kwota Kwota zadeklarowanego dochodu, gdy poprzednie pole = [Z] Wynagrodzenie na rachunek bankowy [T] Wynagrodzenie należy przesłać na rachunek bankowy. Informacje te wykorzystuje system KC do emisji przelewow. Kalendarz Podajemy numer kalendarza obowiazujacego dla tego pracownika. Kalendarze wypełniamy (oznaczamy dni wolne) w systemie AD. Dni oznaczone w kalendarzu uwzgledniane są podczas obliczania dni do przepracowania i nieobecności. Urząd skarbowy Podajemy numer urzedu (wybieramy z tabeli), do którego należy pracownik. Dane urzedu drukowane są na deklaracjach podatkowych (PIT-ach) Obniżać FUZ (T/N) Podajemy [T], jeżeli chcemy aby obniżono kwotę FUZ, gdy obliczona składka jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy. Art.83 ust.1 ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej 'W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, ... jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od os˘b fizycznych obliczonej przez tego płatnika ... składkę obliczona za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.' Bank pracownika Podajemy numer banku pracownika, w którym pracownik ma rachunek. Tabela banków znajduje się w AD. Rachunek Podajemy numer rachunku w banku. Informacje te wykorzystuje system KC do emisji przelewow. Id podatkowy (Identyfikator podatkowy) [P] PESEL dla podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej [N] NIP dla pozostałych podatników Id podatkowy wskazuje, które pole: PESEL czy NIP umieścić na deklaracjach podatkowych w dziale dane podatnika 3. Kredyty / Nieobecności ------------------------- W czterech różnych kasach zapomogowo-pożyczkowych (nazwy kas ustalamy w parametrach firmy) możemy gromadzić środki (składki tworza wkład) lub pozyczać pieniadze i je spłacać (pożyczke spłacamy w ratach) Na ekranie przedstawiony jest aktualny stan składek i kredytow. 1. Wkład w kasie n - Srodki zgromadzone w kasie 2. Składka do kasy n - Ostatnia składka wpłacona do kasy (zwiększa wartość wkładu) 3. Pożyczka w kasie n - Pożyczka zaciagnieta w kasie 3. Rata do kasy n - Ostatnia rata wpłacona do kasy (zmniejsza wartość pożyczki) Zapisy te aktualizowane podczas zatwierdzania list płac. Można je dowolnie zmieniać. Na ekranie wyświetlane są również ilości dni nieobecności: a) Zalegle z poprzedniego roku b) Należne w bieżącym roku c) Wykorzystane w bieżącym roku Ilości dni wykorzystanych aktualizowane są podczas zamykania miesiąca. II. Przeniesienie danych z kartoteki kandydatów ----------------------------------------------- Do Kartoteki kandydatów zapisujemy osoby chetne do podjecia pracy w naszej firmie. możemy tam zapisać takie same dane jak w Kartotece pracowników. Dane te zapisujemy za pomoca funkcji Kandydaci > Kartoteka kandydatów > Dopisywanie. Przeniesienie danych z Kartoteki kandydatów do Kartoteki pracowników wykonujemy za pomoca funkcji Kandydaci > Zatrudnienie. W trakcie przenoszenia można zmienić wprowadzone wczesniej dane. 5.1.2 Zwalnianie pracownika z pracy ----------------------------------- Zwolnienie pracownika z pracy polega na wpisaniu daty zwolnienia w karcie pracownika (Pracownicy > Kartoteka pracowników > Korekta > Dane dodatkowe). Gdy przegladamy karte pracownika, to zapis [Z] przed numerem ewidencyjmym oznacza, ze pracownik jest zwolniony. Należy pamietać ze pracownik zwolniony może nadal otrzymywać wynagrodzenie. Decyduje o tym zawartość pola 'Wynagrodzenie ?' w karcie pracownika (patrz p.5.1.1). 5.1.3 Zmiana nazwiska --------------------- Można zmienić nazwisko i pierwsze imie pracownika (Pracownicy > Zmiana nazwiska). Zmiany zapisywane są w karcie pracownika i tabeli list płac. 5.1.4 Stawki wynagrodzenia -------------------------- Stawka wynagrodzenia (płacy), to wynagrodzenie za jednostke: za godzine pracy, za wytworzony wyrob (sztuke wyrobu), itp. stosowane przy wynagrodzeniach akordowych. Każdemu pracownikowi możemy okreslić do 8 różnych stawek (Pracownicy > Kartoteka pracowników > Korekta > Stawki wynagrodzeń). Podczas definiowania składnika płacowego podajemy nr stawki (1..8), której wartość będzie pobierana podczas rejestrowania danych płacowych. Zarejestrowane stawki można zmienić u wszystkich lub wybranych pracowników. Np. gdy chcemy podwyższyć stawkę godzinowa o podana kwote lub procent. Umożliwia to funkcja Okresowe > Zmiana stawek w kartach pracowników. Po zmianie stawek należy uruchomićfunkcje Okresowe > Przeliczenie danych płacowych. 5.1.5 Pisma, druki, zaswiadczenia (Listy seryjne) ------------------------------------------------- Listy seryjne, to korespondencja lub dokumenty, które można tworzyc dla wszystkich lub wybranych pracowników (i kandydatow), np. kwestionariusz osobowy, umowa o prace, deklaracje urzedowe. Aby wydrukować listy seryjne należy: 1. Oznaczyć (*) pracowników, dla których chcemy utworzyć list Funkcja Pracownicy > Listy seryjne > Oznaczanie kart pracowników 2. Sformułować treść listu - funkcja Tabele > Wzorce dokumentów 3. Wydrukować listy dla oznaczonych pracowników Funkcja Pracownicy > Listy seryjne > Drukowanie listów 4. Zapisać informacje o wydrukowaniu w kronice pracowników Funkcja Pracownicy > Listy seryjne > Oznaczanie kart pracowników 1. Oznaczenie (*) pracowników, dla których chcemy utworzyć list --------------------------------------------------------------- System wyświetla wszystkich pracowników. Oznaczamy (F7,^F7). Możemy zawezić wyświetlona listę do pracowników wybranych wg dowolnych kryteriow, np. pracowników komórki organizacyjnej 01 lub pracowników od numeru 1 do 50. Wybieramy klawisz F3. System wyświetli okno umożliwiajace zbudowanie warunków wyboru. Po zawężeniu listy, operacje oznaczania globalnego (^F7) odnoszą się do pracowników spełniających warunek. 2. Sformułowanie treści listu ----------------------------- Treść listu ustalamy w module: Tabele/Wzorce dokumentów. Podobnie jak w przypadku wzorców deklaracji podatkowych (PIT-ów) do treści listów możemy wpisywać informacje o wynagrodzeniu. Możemy np. utworzyc dokument (list seryjny): 'Zaświadczenie o wynagrodzeniu') 3. Wydrukowanie listu do oznaczonych pracowników ------------------------------------------------ System wydrukuje treść wskazanego listu tyle razy, ile jest oznaczonych pracowników. System automatycznie wydrukuje dane z kartoteki kadrowej i dane o wynagrodzeniu. 4. Zapisanie informacji o wydrukowaniu w kronice pracowników ------------------------------------------------------------ Możemy wpisać informacje o wydrukowaniu (F10 podczas oznaczania) do kroniki oznaczonych pracowników. Podajemy dane, symbol zdarzenia i opis. 5.1.6 Inne funkcje ------------------ 1 Średnie wynagrodzenie za okres... 2. Dane dla rozliczen podatku dochodowego 3. Kronika 4. Usuniecie karty pracownika 5. Role w organizacji 1. Średnie wynagrodzenie za okres ... ------------------------------------- W karcie pracownika przechowywane są wartości średnich wynagrodzeń otrzymanych we wskazanych okresach, np. z 3 m-cy. Okresy możemy ustalić w parametrach. Wartości średnich możemy przegladać i korygować za pomoca funkcji Pracownicy > Kartoteka pracowników > Korekta. Po wybraniu pracownika naciskamy klawisz F2 i wybieramy 'średnie wynagrodzenie' Wartości średnich mogą być wykorzystane jako podstawa dowolnego składnika, np. wynagrodzenia chorobowego, za urlop. W systemie PL można obliczać 4 średnie. Dla każdej ustalamy (w parametrach) liczbę (n) ostatnich miesięcy, za które średnia będzie liczona. Podajemy: ─────────────────────────────────────────────────────────── średnia1 średnia2 średnia3 średnia4 Za ile m-cy liczyć? 1 3 6 12 ─────────────────────────────────────────────────────────── Ustalamy także, które składniki 'wchodzą' do średniej 1,2,3 i 4. Poszczególne składniki mogą 'wchodzic' do jednej, do wielu średnich lub nie 'wchodzic' do zadnej średniej. Decydujemy o tym w parametrach definiujach składnik: Podajemy: Czy tworzy średnia (1-4) ? T/N Dla każdej średniej system przechowuje wartości kwot je tworzacych z ostatnich dwunastu miesięcy. Kwoty wchodzące do średniej oznaczone są gwiazdkami (*). Kwoty i średnie aktualizowane są podczas zamykania miesiąca. Można je takze zmienić 'recznie' w karcie pracownika. Przydatne jest to na poczatku użytkowania systemu gdy nie ma jeszcze danych płacowych z odpowiedniej liczby miesięcy. 'Reczne' wpisanie kwot pozwoli na korzystanie ze średnich. Średnia wyliczana jest za ostatnie n-miesięcy poprzez podzielenie sumy kwot przez liczbe miesięcy (n). Podczas wyliczania średniej, która jest podstawa do wyliczania wynagrodzenia za czas choroby obowiazuja specjalne reguły (Nr tej średniej ustalamy w parametrach): 1.1 O tym, która średnia liczona jest dla potrzeb chorobowego decyduje parametr: 'Nr žredniej do wyliczenia wynagrodzenia chorobowego (1...4)' 1.2 Podstawe do każdej średniej z danego miesiąca oblicza się poprzez zsumowanie pelnych kwot składników wchodzących do średniej. Gdy średnia jest zdefiniowana w parametrach jako chorobowa, to ustala się ile jest dni pracujacych w okresie choroby. Jeżeli dni pracujacych w okresie choroby jest wiecej niż połowa dni pracujacych w miesiącu, to podstawa do średniej z danego m-ca = 0. Jeżeli jest mniej, to obliczona podstawa do średniej jest dzielona przez dni przepracowane, a następnie mnozona przez liczbe dni pracujacych w miesiącu (pracownik dostanie tyle ile dostałby gdyby przepracowal caly miesiąc). 1.3 Tak obliczona podstawe do średniej z danego m-ca zapisuje się w kartotece wynagrodzeń x - ilość m-cy do średniej (zapisane jest w parametrach systemu). średnia obliczana jest poprzez zsumowanie podstaw z ostatnich x miesięcy i podzielenie przez x 1.4 Zmiany wprowadzone ustawa z dnia 25 czerwca 1999 o swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzynstwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636) spowodowaly, ze opisany sposob obliczen nie jest obecnie wlaściwy dla wszystkich przypadków układu danych płacowych. 1.5 Pelne zautomatyzowanie procesu obliczen średniej dla nowych przepisów wymagaloby przebudowy konstrukcji systemu (modelu danych i modelu funkcjonalnego). Obecnie pracujemy nad uwzglednieniem tych potrzeb. 1.6 Nawet przy obecnej konstrukcji systemu, można prawidlowo obliczyc średnia. Musza być jednk spełnione następujące warunki: - pracownik nie przekracza górnej granicy podstawy FUS-E+R (zdefiniowanej w tabeli składek ZUS) tzn. zawsze potrącane są składki na FUS-E i FUS-R - wszystkie składniki, które wchodzą do postawy FUS-E+R wchodzą jednocześnie do średniej - pracownik przepracował wiecej niz 15 dni w każdym z miesięcy, z których wynagrodzenie uwzględnione jest przy liczeniu średniej 1.7 Przy zachowaniu tych warunkow, aby poprawnie liczyc średnia, należy zbudować formułe, w której odejmuje się od tej średniej składki potrącone FUS (18.71%). Tak zbudowana formułe wstawia się do definicji składnika - wynagrodzenie chorobowe. 2. Dane dla rozliczen podatku dochodowego ----------------------------------------- Dane te możemy przegladać i korygować za pomoca funkcji Pracownicy > Kartoteka pracowników > Korekta. Po wybraniu pracownika naciskamy klawisz F2 i wybieramy 'Dla rozliczen podatkowych' Tutaj podajemy informacje potrzebne do wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy oraz do rocznego rozliczenia podatku. a) Dochod opodatkowany w br. nie ujety w danych płacowych Podajemy kwote dochodu pracownika. Kwota dodawana jest do podstawy opodatkowania podczas liczenia zaliczki na podatek dochodowy. Aby została wzieta odpowiednia stawka podatku (próg). Zwykle podajemy tu dochod osiagniety w poprzednim miejscu pracy. b) 1. Dochod opodatkowany za poprzedni rok nie ujety w danych Kwote dochodu możemy wpisać 'recznie', gdy nie ma danych płacowych z roku poprzedniego. 2. Podatek wg skali za poprzedni rok 3. Kwota składki FUZ odliczona w poprzednim roku 4. Podatek NALEZNY za poprzedni rok (po zaokr. do 10 groszy) 5. Podatek ODPROWADZONY w poprzednim roku 6. Nadpłata za poprzedni rok 7. Nadpłata zaliczona na podatek za m-c 03 bieżacego roku 8. Nadpłata do zwrotu w gotowce w bieżącym roku 9. Konieczna dopłata w bieżącym roku 10. Dopłata potrącona z dochodu za m-c 03 bieżącego roku 11. Dopłata potrącona z dochodu za m-c 04 bieżącego roku Kwoty te wyliczane są przez system podczas zamykania roku oraz aktualizowane podczas rozliczania podatku dochodowago za rok poprzedni (Patrz rejestrowanie danych płacowych). Kwoty te możemy umieścić na deklaracjach podatkowych (PIT-ach). 3. Kronika ---------- Kronika pracownika (kadrowa) to jest zbior informacji o zdarzeniach zwiazanych z pracownikiem, np. zapisujemy informacje o urlopie, o nieobecnościach, poprzednim zatrudnieniu, o zwiększeniu wynagrodzenia. Informacje te zapisujemy za pomoca funkcji Pracownicy > Kartoteka pracowników > Korekta. Po wybraniu pracownika naciskamy klawisz F2 i wybieramy 'Kronika' Podajemy: * datę zdarzenia * symbol i nazwe zdarzenia (symbol możemy pobrać z tabeli) 4. Usuniecie karty pracownika ----------------------------- Kartę pracownika usuwamy za pomoca funkcji Pracownicy > Kartoteka pracowników > Usuwanie. Karty pracownika nie można usunac, gdy zarejestrowalismy mu dane płacowe. 5. Role w organizacji --------------------- Rola wskazuje na charakter wykonywanej pracy, pozycję w organizacji, określa wykonywane zadania Na prowizji [T]/[N] [T] Tego pracownika można wpisać do tabeli: Zespoły sprzedawców Tab prowizji [000001] Ten pracownik otrzyma prowizję wyliczoną wg tabeli [000001] Na produkcji [T]/[N] [T] Ten pracownik może rejestrować czasy wykonania operacji produkcyjnych PIN [1234] Pracownik musi podać PIN, aby rozpocząć rejestracje wykonania operacji produkcyjnych Akord [T]/[N] Pole tylko informacyjne. Nie jest wykorzystywane w pracy programu 5.2 Opracowywanie list płac Listy płac tworzymy w funkcji Płace > Listy płac System umożliwia tworzenie wielu list płac w jednym miesiącu, np. osobnych list płac dla wynagrodzen, premii, zasiłkow, umów-zleceń. Na liście mogą znaleźć się wszyscy lub wybrani pracownicy. Dane płacowe można rejestrować do dowolnych m-cy, ale zatwierdzac można tylko w m-cu bieżącym. Po zatwierdzeniu nie można juz ich korygowac, chyba ze je anulujemy (stornujemy) - można to zrobić tylko do czasu zamkniecia miesiąca. 5.2.1 Zasady wprowadzania składników ------------------------------------- Dla każdego pracownika wprowadza się składniki płacowe, na podstawie których zostanie obliczone wynagrodzenie i zwiazane z nim obciazenia. System umożliwia wprowadzanie składników płacowych na 2 sposoby: - indywidualnie dla każdego pracownika Po wyborze pracownika należy wybrać funkcje: 'Dane płacowe'. Pierwszy składnik dopisujemy odpowiadając 'TAK' na pytanie 'Brak danych, czy dopisać ?'. Kolejne składniki dopisujemy uzywając klawisza <Ins>. - globalnie dla wszystkich pracowników na bieżącej liście płac Po wyborze pracownika należy wybrać funkcje: 'Dopisanie składnika wszystkim pracownikom'. Jeżeli podamy wartość w składniku, to system dopisze składnik wszystkim pracownikom z ta wartościa. Jeżeli składnik jest typu wzor i pozostawimy stawkę i wartość rowne zero to system podczas dopisywania składnika poszczególnym pracownikom będzie obliczać jego wartość zgodnie z danymi pracownika. Aby przyspieszyc wprowadzanie danych można: - sporządzić listę wszystkich składników płacowych wystepujacych w strukturze wynagrodzeń pracowników z danej listy - wprowadzić je wszystkie w sposob opisany powyzej - przejrzec dane płacowe wszystkich pracowników i dopisać wartości w składnikach, które nie zostały obliczone podczas dopisywania oraz usunąć składniki, które mu się nie naleza (szybciej usuwa się składnik niz go dopisuje) Przykład: --------- W Tabeli składników zdefiniowane zostały 2 składniki: 000001 Wynagrodzenie zasadnicze jako wzor: 1 * STAWKA1 000002 Premia jako wzor : 25% Wynagrodzenia zasadniczego W Kartotece kadrowej mamy 2 pracowników. STAWKA1 została zapisana w następujący sposob: Jan Kowalski : 1100 Piotr Nowak : 1200 Obaj pracownicy są na jednej liście płac. Jeżeli dopiszemy im składniki 000001 i 000002 pozostawiając stawkę i wartość równe zero to otrzymamy następujące dane: Jan Kowalski : 000001 Wynagrodzenie zasadnicze = 1100 000002 Premia = 275 Piotr Nowak : 000001 Wynagrodzenie zasadnicze = 1200 000002 Premia = 300 Wprowadzając składniki płacowe podajemy: Składnik i nazwa Wybieramy z listy składnik znajdujący się w tabeli składników. Źródło przychodu System wyświetla symbol źródła powiazany ze składnikiem Ilość m-cy cyklu Składnik moze pojawiać się w danych płacowych w pewnym cyklu, np. premia jest wypłacana co 3 m-ce. Obliczanie cyklu rozpoczyna się zawsze od poczatku roku. Np. jesli wprowadzimy składnik cykliczny w miesiącu 02 z cyklem 3 miesiące, to będzie on uwzgledniany w obliczeniach w miesiącach 03, 06, 09 i 12, a nie 05, 08, 11, 02 Ilość Podajemy dla składników typu: WZOR. Podajemy, np. ilość przepracowanych godzin, wyprodukowanych sztuk, dni nieobecności, procent stawki - w zależności od definicji składnika. Współczynnik, stawka Podajemy dla składników typu: WZOR. Obie wartości definiowane są w tabeli składników i tutaj pojawiaja się jako wartości domyslne, które można zmienić. Od dnia.. do dnia Podajemy okres nieobecności (od.. do..), gdy składnik jest zwiazany z nieobecnościa, np. wynagrodzenie za czas choroby, (gdy wypełniony kod nieobecności (1,2,3,4 lub C) w definicji składnika w tabeli składników). * OD DNIA.. - data w zakresie bieżącego miesiąca i poprzedniego * DO DNIA.. - data w zakresie bieżącego miesiąca, poprzedniego i miesięcy następnych Dodatkowo system wyświetli liczbe dni tej nieobecności w bieżącym roku (bez uwzglednienia dni wprowadzonych w bieżącym miesiącu). Kod swiadczenia ZUS Podajemy kod wg tabel ZUS, gdy składnik zwiazany jest ze swiadczeniem ZUS. Np. 211 - zasiłek porodowy. Kod przerwy ZUS Podajemy kod wg tabel ZUS, gdy składnik zwiazany jest z przerwa w opłacaniu składek, np. urlop bezpłatny. Dodatkowo podajemy daty przerwy od.. do.. Aktualne kody ZUS zapisane są bezpośrednio w programie Kod choroby ZUS Podajemy kod wg tabel ZUS, gdy składnik zwiazany jest z choroba, np. B - niezdolność spowodowana wypadkiem przy pracy Uwaga: Gdy podamy TAKIE SAME: kod swiadczenia i kod przerwy, to oznacza, ze składnik jest powiazany z przerwa w opłacaniu składek i JEDNOCZESNIE z swiadczeniem, np. 313 - zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego Nr choroby, Wypadek/Choroba zawodowa Podajemy te dane, gdy składnik jest zwiazany z choroba - kod nieobecności = C w definicji składnika w tabeli składników). Podajemy numer statystyczny choroby oraz 'T', gdy jest skutkiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Kto refunduje ? Podajemy (wybieramy z tabeli) kod refundującego kwote składnika, np. płatnik wypłaca zasiłek wychowawczy, a Budzet Panstwa (poprzez ZUS) zwraca (refunduje). Pole wypełniamy, gdy w definicji składnika w tabeli podamy: 'Czy składnik refundowany?' = 'T'. Zlecenie ZZZZZZ Miejsce powstawania kosztow. Jest to symbolicznie okreslone miejsce powstawania kosztow, np. oznaczenie budowy, na której zatrudnieni są pracownicy. Po zatwierdzeniu wynagrodzen możemy uzyskać zestawienie narzutów (podatki, składki na ubezpiecznie) poniesionych na wskazane zlecenia. Zlecenie Umowa-zlecenie. Wartość Podajemy lub korygujemy wartość składnika wyliczona przez system. Jeżeli składnik należy do grupy '06' (Zewnetrzne; np. Zasilki wypłacane prze organ rentowy), to dodatkowo podajemy: - wartość kosztów uzyskania przychodu przyjeta do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od tego składnika. - wartość dochodu opodatkowanego (wartość - koszty uzyskania) - wartość zaliczki na podatek dochodowy od tego składnika i inne dane. 5.2.2 Zasady oznaczania składników płacowych --------------------------------------------- Aby składnik byl stałym elementem wynagrodzenia tzn. aby wchodzil do wynagrodzenia pracownika co miesiąc lub w podanym cyklu, to należy go oznaczyc (klawisz F10). [*] - oznacza, ze dany składnik ma stałą wartość w każdym miesiącu i jest przenoszony bez zmian do następnego miesiąca, np. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze [#] - oznacza, ze dany składnik wystepuje w każdym miesiącu, ale moze miec zmienna wartość, np. premia, wynagrodzenie akordowe (przenoszony jest bez kwoty, kwote trzeba podac w następnym m-cu) [ ] - (bez znaku) dany składnik wystepuje jednorazowo w wynagrodzeniu i nie będzie przenoszony do następnego m-ca, np. nagroda jubileuszowa, wynagrodzenie za czas nieobecności. Przenoszenie do następnego miesiąca odbywa się w funkcji: PL > Płace > Przenoszenie do kolejnego miesiąca. 5.2.3 Zasady wprowadzania nieobecności --------------------------------------- Nieobecność wprowadzamy przy pomocy składników, które maja wypełniony kod nieobecności (1,2,3,4 lub C) w definicji w tabeli składników. Jesli czas nieobecności wykracza poza zatwierdzany miesiąc, to składnik należy oznaczyc (#). Spowoduje to jego przeniesienie do następnego miesiąca i jednoczesne 'rozbicie' tej nieobecności na dwie. Pierwsza: do konca zatwierdzanego miesiąca Druga: od poczatku następnego miesiąca. Wynagrodzenie w zatwierdzanym miesiącu zostanie policzone tylko za okres pierwszej nieobecności. Przykład: Wprowadzamy nieobecność od 2007.02.20 do 2007.03.12 Podczas zatwierdzania otrzymamy: Pierwsza: 2007.02.20 .. 2007.02.28 Druga: : 2007.03.01 .. 2007.03.12 W następnym miesiącu należy skorygować wartość składnika. W miesiącu, w którym konczy się nieobecność należy zmienić oznaczenie składnika z '#' na ' ', aby nie byl przenoszony do następnego miesiąca. Jesli w danych płacowych wystepuja składniki, które należy obniżyć w przypadku tej nieobecności, to drugim krokiem będzie wprowadzenie potrącenia za czas nieobecności. Potrącenie wprowadzamy przy pomocy składnika specjalnego jako potrącenie dla tej nieobecności. Potrącenie należy oznaczyc (F10) tak samo jak składnik nieobecności. Jesli pracownik pracuje w akordzie, albo jego wynagrodzenie jest uzależnione od liczby przepracowanych godzin, to nie jest konieczne wprowadzanie potrącenia. Należy tylko wpisać pracownikowi ilość przepracowanych w tym miesiącu godzin (pomniejszona o czas nieobecności). Uwaga. System nie zmienia automatycznie wysokości wynagrodzenia za czas choroby w zależności od liczby dni. Tzn. osoba rejestrujaca musi sama dopilnować kiedy wprowadzić: - wynagrodzenie za czas choroby 80% (do 35 dnia choroby) - zasiłek chorobowy 80% (35-90 dni) - zasiłek chorobowy 100% (powyżej 90 dni) System wyświetla dotychczasowa liczbe dni choroby, co pozwala zorientować się który składnik należy wprowadzic. 5.2.4 Algorytmy liczenia wynagrodzenia za czas nieobecności ------------------------------------------------------------ System wylicza wartość wynagrodzenia za czas nieobecności tylko wtedy, gdy składnik jest zdefiniowany jako WZOR z jednostka: [%] 1. Dla nieobecności spowodowanej choroba (C) Należy oznaczyć 'Wliczaj dni wolne'='T' w tabeli kodów nieobecności aby uwzględnić dni wolne od pracy i dzielić przez 30. Najpierw wyliczana jest zaokrąglona stawka dzienna. (ILOSC * WSPOLCZYNNIK * STAWKA) Stawka dzienna = ------------------------------- 30 wartość = (DO DNIA - OD DNIA) * Stawka dzienna Uwaga: System nie odlicza dni wolnych od pracy. 2. Dla pozostałych nieobecności (1,2,3,4) Jako nieobecność traktowane są tylko dni pracujace. O tym czy dany dzień jest pracujacy decyduje kalendarz przypisany pracownikowi. W kalendarzu zaznaczamy dni wolne. liczba dni nieobecności wartość = (ILOSC*WSPOLCZYNNIK*STAWKA) * ----------------------- liczba dni pracujacych 5.2.5 Algorytmy liczenia potrąceń za czas nieobecności ------------------------------------------------------- Potrącenia za czas nieobecności wprowadzane są za pomoca składników specjalnych. Składniki te musza znajdować się w tabeli składników. Aby potrącenie zostało obliczone, w wynagrodzeniu pracownika musi zostać wprowadzona nieobecność. Moze być wprowadzona na innej liście. W tabeli kodow nieobecnosci musza byc zdefiniowane składniki, którym neleży obniżyć wartość w przypadku wystąpienia danej nieobecności. Podczas liczenia potrącenia uwzgledniane są dane ze wszystkich wprowadzonych list płac. Sposob liczenia potrąceń: 1. Potrącenie za czas choroby (C) jest liczone na dwa sposoby w zależności od parametru 'Potrącenia za czas choroby (1/2)' (1) - od 30 dni SUMA POTRĄCANYCH dni nieobecności (z dniami wolnymi) wartość = * ----------------------------------- Składników 30 (2) - od dni pracy SUMA POTRACANYCH dni nieobecności (bez dni wolnych) wartość = * ---------------------------------- Składników dni pracujace w m-cu 2. Potrącenie za pozostałe rodzaje nieobecności (1,2,3,4) SUMA POTRACANYCH dni nieobecności (bez dni wolnych) wartość = * ---------------------------------- Składników dni pracujace w m-cu 5.2.6 Wprowadzanie niedopłaty wynikajacej z rozliczenia podatku dochodowego za poprzedni rok ---------------------------------------------------------------- W miesiącu, w którym rozliczamy podatek dochodowy za rok poprzedni (numer tego miesiąca podajemy w parametrach), a takze w miesiącu następnym możemy rozliczyc podatek (klawisz <F9> w funkcji Dane płacowe). 5.2.7 Zmiana składnika w danych płacowych ------------------------------------------ Składniki kwotowe na listach płac wybranego miesiąca możemy zmienić za pomoca funkcji Okresowe > Zmiana składnika w danych płacowych. Np. gdy chcemy podwyższyć wynagrodzenie zasadnicze o podany procent albo kwote u wszystkich lub wybranych pracowników. Jeżeli zmieniony składnik jest elementem wzoru, wg którego wyliczany jest inny składnik płacowy, to po wykonaniu omawianej funkcji należy uruchomić funkcje Okresowe > Przeliczenie danych płacowych. 5.2.8 Przeliczenie danych płacowych ------------------------------------ Funkcja Okresowe > Przeliczenie danych płacowych umożliwia ponowne wyliczenie wartości składników, znajdujących się w danych płacowych wskazanego miesiąca. System przelicza wartość składników wyliczanych wg wzoru (W). Uwzglednia aktualna wartość argumentów wzoru: stawek, średnich, kwot stałych, innych składników oraz formuł. Przykład -------- Lista płac nr 4 jest lista premii. Premia jest liczona jako 25% formuły 001. Formuła 001 jest suma wynagrodzenia zasadniczego (ilość godzin * STAWKA1) i dodatku stazowego. Zmieniamy STAWKE1 (patrz funkcja: Zmiana stawek w karcie). Uruchamiamy funkcje przeliczenia danych płacowych z zaznaczeniem aby aktualizować składniki z argumentem typu stawka/średnia i formuła na liście nr 4. 5.2.9 Próbne obliczenie wynagrodzenia -------------------------------------- Wykonywane są tu wszystkie obliczenia, podobnie jak podczas zatwierdzania, lecz bez zapisu w kartotece wynagrodzeń Jest to symulacja zatwierdzania, która pozwala zorientować się jaka będzie lista płac i jej pochodne (podatek, składki ZUS) Próbną listę płac można wydrukować w module: Zestawienia Podczas próbnego obliczania, system uwzglednia koszty uzyskania przychodu i miesięczą ulgę podatkową z karty pracownika, w wysokości niewykorzystanej na dotychczas zatwierdzonych listach płac. Dlatego po zatwierdzaniu kolejnych list, próbne obliczenia mogą sie różni od poprzednich obliczen, gdyz koszty i ulgi mogły być uwzglednione na poprzednich listach (podczas zatwierdzania dane te uwzgledniane są tylko raz). 5.2.10 Wydruki danych płacowych -------------------------------- Dane płacowe można wydrukować za pomoca funkcji: Płace > Wydruki/zestawienia. Możemy sporządzić następujące zestawienia: 1. Zarejestrowane dane płacowe 2. Lista składników stałych 3. Niezatwierdzone dane płacowe 1. Zarejestrowane dane płacowe Na wydruku ujete są wszystkie składniki płacowe zarejestrowane dla poszczególnych pracowników w wybranym miesiącu z podzialem na listy płac. 2. Lista składników stałych Na wydruku ujete są tylko składniki stałe (oznaczone symbolem *) zarejestrowane dla poszczególnych pracowników bez podzialu na listy płac. 3. Niezatwierdzone dane płacowe Na wydruku ujete są tylko niezatwierdzone składniki płacowe dla poszczególnych pracowników w podanym przedziale miesięcy z podzialem na listy płac. 5.2.11 Inne funkcje ------------------- Możemy wykonać dodatkowo następujące funkcje: * Przenieść składniki na inna listę płac * Dopisać nowa listę płac * Usunać istniejaca listę płac 5.3 Zatwierdzanie/anulowanie wynagrodzeń 5.3.1 Zatwierdzanie/anulowanie zaliczek --------------------------------------- Funkcja umożliwia zatwierdzenie zaliczek na wynagrodzenie. Zaliczka, to wypłata dokonana przed obliczeniem wlaściwego, pelnego wynagrodzenia, np. gdy wynagrodzenie zależy od ilośći wykonanej pracy a w dniu wypłaty nie mamy wszystkich dokumentów dla wyliczenia koncowego wynagrodzenia. Aby wypłacić zaliczke: - ustalamy składnik 'Zaliczka na wynagrodzenie' (Tabele > Składniki płacowe) - wpisujemy składnik do danych płacowych, np. 500 zł (Płace > Listy płac) - zatwierdzamy zaliczke (Płace > Zatwierdzanie > Zatwierdzanie zaliczek). Od momentu zatwierdzenia kwota zaliczki zmniejsza wynagrodzenie 'Do wypłaty'. Zaliczka niezatwierdzona nie jest nigdzie uwzgledniana. - Zaliczki zatwierdzone możemy wydrukować (Zestawienia > Wynagrodzenie w m-cu (lista płac) > Lista zaliczek). - Zaliczki zatwierdzone można anulować poprzez usuniecie zaliczki z danych płacowych (Płace > Listy płac) Zaliczki nie mogą stanowić odrebnej listy płac. Należy je dopisać do listy płac, na której juz są inne składniki. Zaliczki uwzgledniaja dane z innych list płac. Jeżeli jednak kwota do wypłaty na danej liście będzie mniejsza niz kwota zaliczki, to nie będzie można zatwierdzić takich pozycji. 5.3.2 Zatwierdzanie list płac ----------------------------- Zatwierdzenie konczy proces rejestrowania danych płacowych. Wynagrodzenie zatwierdzone nie moze być korygowane (można anulować i następnie korygowac). Zatwierdzać można tylko dane bieżącego miesiąca obliczeniowego. Podczas zatwierdzania (Płace > Zatwierdzanie > Zatwierdzanie wynagrodzeń) system: * Wylicza zaliczkę na podatek dochodowy Próg podatku ustalany jest wg dochodu osiagnietego do poprzedniego miesiąca, tzn. wejście w wyższy próg podatkowy odbędzie się dopiero w następnym miesiącu * Zapisuje dane do kartoteki wynagrodzeń: sumy poszczególnych składników, zaliczki na podatek, składki ZUS * Tworzy polecenia księgowania dla systemu księgowego * Zaznacza, ze wynagrodzenie zostało zatwierdzone * W miesiącu rozliczenia podatku za rok ubiegly (zwykle marzec), aktualizuje kwoty nadpłat wynikajace z rozliczenia podatku dochodowego za rok poprzedni Podczas zatwierdzania system tworzy raport, w którym umieszczone są komunikaty o przyczynach ew. niezatwierdzenia. Np. - brak danych płacowych - zmieniono definicje składnika np. grupe, symbol źródła w tabeli składników juz po wpisaniu go do danych płacowych - nie podano symbolu dekretacji w karcie pracownika lub w tabeli składników - nie podano stawek podatkowych dla bieżącego roku w tabeli stawek w AD - nie podano kosztów uzyskania przychodu i ulgi dla bieżącego roku w karcie pracownika - nie podano informacji dla bieżącego roku w tabeli źródeł przychodu dla źródła bioracego udzial w obliczeniach - kwota wszystkich potrąceń jest większa od składników zwiększajacych (kwota do wypłaty < 0) - przy rozliczaniu podatku za roku ubiegly, system ustalil, ze trzeba dopłacic, a nie wprowadzono odpowiedniego składnika 5.3.3 Zasady uwzgledniania kosztów uzyskania przychodu i miesięcznej ulgi podatkowej. -------------------------------------------------------------------- Koszty i ulga zapisane w karcie pracownika są uwzgledniane przy obliczeniach podatku dochodowego. Do tych obliczen brane są składniki zwiazane ze źródłami nieryczaltowymi. Ulga podatkowa jest uwzgledniana w pelnej wysokości, gdy obliczona zaliczka podatku dochodowego jest >= ulgi podatkowej. Jesli zaliczka jest < od ulgi, to uwzgledniana jest tylko jej cześć rowna zaliczce. Na następnej zatwierdzanej liście płac, na której znajduje się ten pracownik moze zostać uwzgledniona pozostała cześć ulgi. Koszty uzyskania przychodu uwzględniane są podobnie. Jeśli przychod opodatkowany jest >= od kosztów, to uwzgledniamy je w pelnej wysokości. Jesli jest < to uwzgledniamy tylko ich cześć rowna przychodowi opodatkowanemu. Na następnej zatwierdzanej liście płac, na której znajduje się ten pracownik moze zostać uwzgledniona pozostała cześć kosztów uzyskania przychodu. 5.3.4 Stornowanie (anulowanie) wynagrodzeń ------------------------------------------ Stornowanie list płac jest procesem odwrotnym do zatwierdzania. Wykonuje się je w celu dokonania korekt w danych płacowych. Służy do tego funkcja Płace > Anulowanie (stornowanie). Stornowanie można wykonać tylko w miesiącu otwartym. Podczas stornowania usuwane są takze dane z następnego miesiąca przeniesione tam podczas zatwierdzania. Usuwane są wszystkie dane z listy, również te które zostały tam dopisane juz po automatycznym przeniesieniu. Podczas stornowania tworzone są polecenia księgowania z kwotami minusowymi (-). 5.4 Drukowanie list płac i zaliczek 5.4.1 Próbna lista płac ----------------------- Po wprowadzeniu danych płacowych możemy sporządzić próbna listę płac (funkcja Zestawienia > Wynagrodzenie w m-cu > Próbna lista płac). Uwzglednia ona wszystkie dane płacowe, w tym niezatwierdzone. Wydruk pozwala nam sprawdzić poprawność wprowadzonych danych płacowych i w przypadku wykrycia nieprawidlowości dokonać zmian bez konieczności stornowania listy płac. 5.4.2 Lista zaliczek -------------------- Listę zaliczek można wydrukować za pomoca funkcji Zestawienia > Wynagrodzenie w m-cu > Lista zaliczek. Drukowana lista uwzglednia składniki należące do grupy 'zaliczki' ale tylko jesli zaliczki zostały zatwierdzone. 5.4.3 Zatwierdzona lista płac ----------------------------- Zatwierdzona listę płac można wydrukować za pomoca funkcji Zestawienia > Wynagrodzenie w m-cu > Zatwierdzona lista płac. 5.4.4 Odcinki dla pracowników ----------------------------- Odcinki dla pracowników można wydrukować za pomoca funkcji Zestawienia > Wynagrodzenie w m-cu > Odcinki dla pracowników. Wydruk zawiera szczegółowa informacje na temat składników płacowych pracownika oraz informacje, które znajduja się na liście płac. Treści odcinków można wysłać pracownikom na ich adresy e-mailowe. 5.4.5 Podsumowanie list płac ---------------------------- Podsumowanie list płac można wydrukować za pomoca funkcji Zestawienia > Wynagrodzenie w m-cu > Podsumowanie list płac. Na wydruku znajduja się sumaryczne dane z wybranych list płac bez wyszczególniania pracowników. 5.5 Kartoteka wynagrodzeń Kartoteka wynagrodzeń informuje o obliczonych danych płacowych oraz rozliczeniu z ZUS w wybranym okresie. Informacje te uzyskujemy za pomoca funkcji Płace > Kartoteka wynagrodzeń. Ekran podstawowy pokazuje: - zsumowane dane płacowe pracownika ze wszystkich zatwierdzonych list płac z wybranego miesiąca - liczbe dni, które winien byl przepracować - liczbe dni nieobecności Kolejne ekrany można wybrać po nacisnieciu klawisza F2-cd. Składki ZUS ----------- Na tym ekranie wyświetlane są dane o podstawach i składkach ZUS ze wszystkich zatwierdzonych list płac wybranego miesiąca. Listy płac ---------- Na tym ekranie przegladamy wynagrodzenie na poszczególnych (F5,F6) listach płac wybranego pracownika. Wynagrodzenie / Składki ZUS w okresie od... do... ------------------------------------------------- Na tym ekranie przegladamy zsumowane dane płacowe / podstawy i składki ZUS pracownika ze wszystkich zatwierdzonych list płac w podanym okresie od.. do..., np. 2007/01 ... 2007/05. Wynagrodzenie w roku... ----------------------- Na tym ekranie przegladamy, dla wszystkich miesięcy roku: - BRUTTO - suma płacy zasadniczej, dodatków opodatkowanych i zasiłków opodatkowanych - PRZYCH.OPOD. - kwota przychodu opodatkowanego - DOCHOD - kwota dochodu opodatkowanego - POD.DOCH. - kwota podatku dochodowego - WypłatA - kwota do wypłaty Składki ZUS w roku... --------------------- Na tym ekranie przegladamy, dla wszystkich miesięcy roku: - PODST.FUS-E+R - suma podstaw FUS-E + FUS-R od umów zleceń i od umów o prace - PODST.FUS-C+W - suma podstaw FUS-C + FUS-W od umów zleceń i od umów o prace - PODST.FUZ - suma podstaw FUZ od umów zleceń i od umów o prace - UBEZPIECZONY - suma składek ZUS zapłaconych przez ubezpieczonego - PŁATNIK - suma składek ZUS zapłaconych przez płatnika 5.6 Deklaracje podatkowe i ubezpieczeniowe 5.6.1 Deklaracje podatkowe PIT ------------------------------ 5.6.1.1 Deklaracje podatkowe PIT Drukowanie ------------------------------------------- Deklaracje podatkowe PIT drukujemy za pomoca funkcji Płace > Deklaracje podatkowe. Funkcja ta umożliwia drukowanie deklaracji podatkowych według wzorców formularzy ustalonych w module Tabele > Wzorce dokumentów lub wg wzorców standardowych dostarczonych przez TRES. Na deklaracjach można umieścić pobierane przed wydrukiem dodatkowe dane: - data wystawienia - moze to by dowolna data - opis - moze to by dowolny opis Dane dla deklaracji podatkowych pobierane są z danych płacowych. Ważne: 1. Deklaracje podatkowe PIT40 powstaja na podstawie zapisów z calego roku. Dlatego prawidlowe wartości uzyskamy po zamknieciu roku (zamknieciu grudnia). Deklaracje wydrukowane przed zamknieciem danego roku, zawieraly będą wartości z poprzedniego roku (ostatnio zamknietego). 2. Do wydruku deklaracji PIT40, PIT11 potrzebne są dane z kartoteki pracownika: rok, koszt uzyskania przychodu i ulga podatkowa. Dlatego, dla wydruku deklaracji np. za rok 2001, w kartotece musi być wpisany rok 01 i wartości kosztu uzyskania i ulgi dla tego roku. Jesli rok = 01 nie będzie wpisany, to wydruk nie powstanie. 5.6.1.2 Deklaracje podatkowe PIT Zapis do XML --------------------------------------------- Opis jest w e-Trawers / e-deklaracje XML 5.6.2 Deklaracje ubezpieczeniowe ZUS ------------------------------------ Funkcja Płace > Deklaracje ubezpieczeniowe, umożliwia przegladanie i wydruk: * Dane o składkach i zasiłkach (ZUS RCA, ZUS RZA) - Obliczanie - Przeglądanie / Wydruk - Raport różnic do KG Pokazuje kwoty różnic w obliczeniach (wynikające z zaokrągleń): PL: liczy składki od każdej pozycji na liście i tak przekazuje do KG Zestawienie: Składka ZUS od wynagrodzeń Płatnik: liczy składki od całej podstawy i taką kwotę płaci się do ZUS Zestawienie: Dane do deklaracji rozliczeniowej DRA Wykazaną kwotę różnicy należy zaksięgować w systemie KG Księga Główna Wiecej informacji: --> ANEKS 1 Metoda obliczania podatku, składek FUS i FUZ oraz ich księgowanie * Dane o świadczeniach i przerwach (ZUS RSA) - Obliczanie - Przeglądanie /Wydruk * Dane do deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA) - Wydruk (patrz wyżej: Raport różnic do KG) Można też zapisywać te deklaracje jako plik KEDU w formatach oczekiwanych przez program Płatnik * Wysyłanie KEDU do Płatnika (zapis do pliku .KDU * Wysyłanie KEDU do Płatnika(wer.9) (zapis do pliku .XML) Wysyłanie zbioru KEDU do Programu Płatnika ------------------------------------------ Wykonujemy kolejne kroki: - Upewniamy sie, że NAZWA SKROCONA, NIP oraz REGON są takie same w Programie Płatnika i w systemie PL (Dane firmy płatnika) - Upewniamy sie, ze listy płac są zatwierdzone - Wywolujemy funkcje: Płace\Deklaracje ubezpieczeniowe, podajemy: wynagrodzenie obliczone .... wynagrodzenie wypłacone .... - Tworzymy deklaracje (wywolujemy kolejno funkcje 1, 2 i 3) NOTE: W funkcji 3 jest tylko wydruk danych do deklaracji DRA Samą deklarację tworzymy w Programie Płatnika. - Tworzymy plik KEDU w formacie .KDU lub .XML - W Programie Płatnika: - Wczytujemy dane KEDU. Wybieramy funkcje: ZESTAW\NOWY lub OTWORZ i następnie: ZESTAW\IMPORTUJ NOWE (podajemy ściezke gdzie znajduje sie plik KEDU zapisany przez PL) - Tworzymy deklaracje DRA w funkcji: DOKUMENT\NOWY\DEKLARACJA DRA (Wyliczenie wartości w odpowiednich połach formularza następuje po wybraniu przycisku: 'Wylicz') Dokładny opis znajduje się w dokumentacji Programu Płatnika NOTE 01/2014 * Nowe wzory imiennych deklaracji ubezpieczeniowych ZUS-DRA, ZUS-RCA, ZUS-RZA, ZUS-RSA w formacie XML Wg EWD Elektroniczna Wymiana Dokumentów. Specyfikacja wejścia - wyjścia. Wersja 2.2 http://www.zus.pl/bip/default.asp?id=180 Dla Platnik (9) Szczegółowy opis zawartości dokumentu XML podany jest w Aneks 13 5.7 Zestawienia 5.7.1 Zestawienia wg składników ------------------------------- Zestawienie to drukujemy za pomoca funkcji Zestawienia > Zestawienia wg składników. Można tu wydrukować: - Zestawienie składników według poszczególnych pracowników: sumy wartości wszystkich składników jakie pracownik otrzymał w wybranym okresie - Zestawienie dotyczace wybranego składnika wg pracowników: otrzymujemy informacje kto w wybranym okresie otrzymał wynagrodzenie z danego składnika np. premie, zasiłki porodowe itp. - Podsumowanie wszystkich składników w podanym zakresie czasu z podziałem na grupy, do których należą składniki (np. osobno będą podsumowane składniki należące do grupy 'zasiłki', 'płace zasadnicze i dodatki') - Godzinowy bilans czasu pracy: drukowane są wg pracowników wszystkie składniki, które kod jednostki maja zdefiniowany jako G-Godzina; podsumowywany jest pracownik, składniki oraz całość. 5.7.2 Wynagrodzenie w roku -------------------------- Zestawienie to drukujemy za pomoca funkcji: Zestawienia > Wynagrodzenie w roku. Jest to zestawienie dla wszystkich lub wybranych pracowników wynagrodzenia, podatku dochodowego i składek ZUS od poczatku roku. Na wydruku występują następujące wartości: - PRZYCHOD OPODATKOWANY - SKLADKI FUS POTRACONE - KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU - ODLICZENIA - DOCHOD OPODATKOWANY - ULGA PODATKOWA - SKLADKI FUZ POTRACONE - ZALICZKA ODPROWADZONA - PRZYCHOD NIEOPODATKOWANY - DO WypłatY 5.7.3 Składka ZUS w roku ------------------------ Zestawienie to drukujemy za pomoca funkcji Zestawienia > Składka ZUS w roku. Informuje ono o wielkości składek na ubezpieczenie dla wszystkich lub wybranych pracowników od poczatku roku. Drukowane są sumy składek od umowy o prace i od umowy zlecenia. 5.7.4 Narzuty na wynagrodzenia wg zleceń [ZZZZZZ] ------------------------------------------------- Zestawienie to drukuje się za pomoca funkcji: Zestawienia > Narzuty na wynagrodzenia wg zleceń. Informuje ono o wielkości narzutów na wynagrodzenie (podatku oraz ZUS) w podziale na poszczególne zlecenia w wybranym miesiącu. 5.7.5 Nieobecności pracowników ------------------------------ Listę nieobecności pracowników w wybranym okresie pokazuje funkcja Zestawienia > Nieobecności pracowników. Drukowane są okresy nieobecności i zarejestrowane dla tych nieobecności składniki płacowe. 5.7.6 Statystyka zatrudnienia ----------------------------- Statystyke zatrudnienia pokazuje funkcja Okresowe > Statystyka zatrudnienia. Za pomoca tej funkcji można uzyskać informacje, ile osob było zatrudnionych w podanym dniu oraz ilu zatrudniono, zwolniono oraz ilu było nieobecnych z różnych powodów w podanym okresie. 5.7.7 Zestawienie średnich wynagrodzen -------------------------------------- Zestawienie średnich wynagrodzeń Celem zestawienia jest zebranie danych o wynagrodzeniu i warunkach zatrudnienia pracownika, tak aby ułatwić osobie naliczającej wynagrodzenia decyzje czy i w jakiej wysokości należy się wynagrodzenie chorobowe. Średnie wynagrodzenie pracownika za wybrany okres pracy może być podstawą wynagrodzenia chorobowego, premii itp. Mając wydruk zestawienia przychodów wchodzących do średniego wynagrodzenia, można nie tylko obliczyć wynagrodzenie w bieżącym miesiącu ale także sprawdzić obliczenia poprzednich miesięcy np. w przypadku kontroli. Zestawienie średnich wynagrodzeń drukuje przychody i średnie na podstawie danych płacowych i definicji składników. Nie korzysta z wartości zapisanych w kartotece kadrowej. NOTE: Dane w kartotece kadrowej obliczane są podczas zamknięcia miesiąca, i mogą być też wpisane ręcznie. Dane z kartoteki kadrowej mogą być wykorzystane przez formuły obliczeń wynagrodzeń. W kartotece kadrowej sa przychody wchodzące do średnich z ostatnich 12 miesięcy a zestawienie można wydrukować za dowolny okres. Bezpośrednią przyczyną powstania zestawienia była potrzeba wyliczenia średniej chorobowej w sposób odmienny niż w kartotece kadrowej. Tam wartość przychodów jest dzielona przez liczbę okresów wyznaczonych dla średniej chorobowej w parametrach PL. Na zestawieniu wartość przychodów jest dzielona przez liczbę przepracowanych miesięcy. Jeśli pierwszy miesiąc pracy pracownika nie rozpoczynał sie od pierwszego dnia pracującego, to jest on pomijany w średniej chorobowej. Także sposób obliczenia podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego jest inny: na zestawieniu wartość wynagrodzenia jest pomniejszana o składki odprowadzane na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, finansowanych ze środków pracownika. 5.8 Polecenia księgowania Polecenia księgowania 5.9 Zamknięcie miesiąca Zamkniecie miesiąca wykonuje się w funkcji: Okresowe > Zamkniecie miesiąca, Zamkniecie konczy proces obliczania wynagrodzen w tym miesiącu. UWAGA ! Proces zamkniecia miesiąca jest nieodwracalny. Po jego zakonczeniu nie ma juz możliwości korygowania danych ani stornowania list płac. System umożliwia próbne obliczanie list płac dla miesięcy kolejnych, lecz nie można ich zatwierdzić do czasu zamkniecia miesiąca poprzedniego. Podczas zamykania miesiąca obliczeniowego wykonywane są następujące operacje: - Sprawdzenie czy wynagrodzenia wszystkich pracowników są zatwierdzone oraz sprawdzenie poprawnośći danych płacowych zamykanego miesiąca. - Zapisanie danych o dniach do przepracowania do Kartoteki wynagrodzeń. - Zapisanie do kartoteki kadrowej wyliczonych średnich i wykorzystanych dni nieobecności Zamkniecie grudnia jest równoznaczne z zamknięciem roku. Dane z zamknietego roku są nadal przechowywane w systemie - można je drukować i przeglądać. Podczas zamykania grudnia wykonywane są dodatkowo następujące operacje: - Obliczenie rocznego podatku dochodowego od wynagrodzenia poszczególnych pracowników - Zapisanie danych wynikajacych z obliczen nadpłat / niedopłat podatku dochodowego 5.10 Funkcje pomocnicze 5.10.1 Weryfikacja ------------------ Weryfikacje wykonujemy za pomoca funkcji Okresowe > Weryfikacja. System sprawdza zgodność zapisów w dwoch podstawowych zbiorach: * zbiorze zatwierdzonych danych płacowych (bieżącego miesiąca) * kartotece wynagrodzeń 1. System sprawdza zgodność wartości składników zapisanych w danych płacowych z ich sumami (w grupach) zapisanymi w kartotece wynagrodzeń. 2. System sprawdza zgodność kwot dot. obliczen podatku dochodowego (dochod, koszty, zaliczka na podatek) zapisanych w danych płacowych z ich sumami zapisanymi w kartotece wynagrodzeń. 3. System sprawdza zgodność zapisów dot. dni nieobecności. W przypadku niezgodności należy: * anulować listy płac i ponownie zatwierdzić lub * odtworzyc dane z ostatniej zawierajacej poprawne dane kopii bezpieczenstwa a następnie powtorzyc wykonane od tej pory operacje Niektóre powody wystapienia niezgodności: ----------------------------------------- - wprowadzono zmiany do tabeli składników juz po zatwierdzeniu wynagrodzeń, w których zmieniony składnik wystapil. W takiej sytuacji należy: - przywrocić stan tabeli składników (do stanu przed zmianami) - anulować listy płac - wprowadzić zmiany do tabeli - zatwierdzić wynagrodzenia Kiedy uruchamiać weryfikację ? ------------------------------ - bezpośrednio przed każdorazowym wykonaniem kopii zapasowej systemu - po odtworzeniu danych z kopii zapasowej - po zauwazeniu jakiejkolwiek nieprawidlowości w dzialaniu systemu Diagnozowanie i usuwanie problemów ----------------------------------------------------------------------- ANEKS 1 Metoda obliczania podatku, składek FUS i FUZ oraz ich księgowania 1. Na podstawie danych płacowych (lista płac) obliczane są następujące wartości (odrebnie dla każdego źródła przychodu): * przychód ogólem * przychód opodatkowany * podstawa FUS-E+R od umów o prace i umów zleceń * podstawa FUS-C+W od umów o prace i umów zleceń * podstawa FUZ od umów o prace i umów zleceń 2. Następnie obliczane są (odrebnie dla każdego źródła przychodu): * składki FUS i FUZ od umów o prace i umów zleceń * koszty uzyskania * dochod * odliczenia od dochodu * ulga podatkowa * podatek * składka FUZ odliczona * zaliczka do odprowadzenia = podatek - składka FUZ odliczona 3. Następnie sumowane są (ze wszystkich wystepujacych źródeł przychodu) * podstawy FUS i FUZ (od umów o prace i umów zleceń) * składka FUS - ubezpieczony (od umów o prace i umów zleceń) * ulga podatkowa * koszty uzyskania * dochod opodatkowany * podatek * odliczenia * składka FUZ pobrana (od umów o prace i umów zleceń) * składka FUZ odliczona (od umów o prace i umów zleceń) * zaliczka do odprowadzenia Te zsumowane wartości tworza jeden zapis w kartotece wynagrodzeń pracownika. Ile różnych list płac, tyle różnych zapisów w kartotece wynagrodzeń. Zawartość kartoteki możemy przegladać i drukować. Na podstawie kartoteki sporządzane są miedzy innymi deklaracje ZUS. 4. Podczas zatwierdzania danych płacowych (list płac) tworzą się polecenia księgowania. Co się księguje ? * poszczególne składniki płacowe wg symbolu dekretacji w tabeli składników płacowych * składka FUS - ubezpieczony wg symbolu dekretacji w karcie pracownika * składka FUZ - ubezpieczony wg symbolu dekretacji w karcie pracownika * składka FUS - płatnik wg symbolu dekretacji w parametrach PL * składka FP,FGSP - płatnik wg symbolu dekretacji w parametrach PL * składka FEP - płatnik wg symbolu dekretacji w parametrach PL * zaliczka podatku dochodowego do odprowadzenia wg symbolu dekretacji w karcie pracownika Cechą charakterystyczną przyjętej (opisanej powyżej) metody obliczeń jest odrębne przetwarzanie danych płacowych należących do różnych źródeł przychodów (przychod, podstawy, podatki, składki,...). Powodem wybrania takiej metody jest struktura informacji deklaracji podatkowej PIT-4R, PIT-11. Deklaracje te wymagaja wyodrębnienia wymienionych wyżej elementów dla każdego źródła przychodu. W rezultacie, w szczególnych sytuacjach, moze powstać różnica wartości składek ZUS 'w pionie' i 'w poziomie'. Suma składek ZUS (dla poszczególnych źródeł przychodu i list płac) Nie zawsze jest rowna składce obliczonej jako suma podstaw * % składki. Do tej pory system PL w raportach imiennych umieszczał dane zsumowane z kartoteki wynagrodzeń, np. * podstawa FUS-E+R jako suma podstaw z kartoteki wynagrodzeń * składka FUS-E jako suma składek z kartoteki wynagrodzeń Zdarzało się, że Program Płatnika kwestionował dane z raportów imiennych przekazane z systemu PL: - gdy na liście płac zarejestrowano przychod co najmniej z dwoch różnych źródeł - gdy pracownik znajduje się co najmniej na dwoch różnych listach płac - u pracownika został przekroczony górny próg podstawy FUS-E+R Podczas tworzenia danych o składkach i zasiłkach program: - na podstawie kartoteki wynagrodzeń oblicza podstawy i składki podstawa = suma podstaw składka = suma składek - oblicza składki jako: podstawa * % składki Obliczone składki przekazuje do Programu Płatnika i jednocześnie udostępnia raport różnic pomiedzy wartościami składek zaksięgowanych w PL i przekazanych do Programu Płatnika. Przyczyną ewentualnych różnic są metody obliczania. W PL wartość składek liczy się wg źródeł przychodu, w programie Płatnik - od sumy. Raport służy do tego aby pokazać co musimy zapisać do KG aby była zgodność miedzy Płatnikiem, systemem PL i KG. W sytuacji, gdy raport wskazuje różnice należy te różnice zaksięgować w systemie KG. ANEKS 2 Rejestrowanie list płac z data wypłaty w następnym miesiącu W nowej wersji systemu PL, umożliwiono rejestrowanie list płac z data wypłaty w następnym miesiącu. Praktyka wypłacania w pierwszych dniach miesiąca za miesiąc poprzedni jest powszechna w firmach produkcyjncyh i zgodna z przepisami (Kodeks Pracy, Art.85, paragraf 2: 'Wynagrodzenie za prace platne raz w m-cu, wypłaca się z dolu, niezwlocznie po ustałeniu jego pelnej wysokości, nie pozniej jednak niz w ciagu pierwszych 10 dniu następnego miesiąca kalendarzowego'.) Do systemu PL wprowadzono nowe pojecia: - wynagrodzenie obliczone Dotyczy miesiąca, w którym zarejestrowano listę płac - wynagrodzenie wypłacone Dotyczy miesiąca, w którym wynagrodzenie zostało wypłacone (decyduje data wypłaty) - data wypłaty (w zasadzie m-c/rok wypłaty, gdyz nr dnia nie ma znaczenia) Data wypłaty wynagrodzenia Jak użytkować system PL, aby wypłacić w następnym miesiącu za miesiąc poprzedni (np. wynagrodzenie za styczen, wypłacane w lutym) ? 1. W parametrach ustalamy, ze system ma taka możliwość Wypłata w następnym m-cu (T/N) = T 2. Definiując listę płac, oprocz numeru i opisu podajemy date wypłaty. (np. lista płac za styczeń, data wypłaty w lutym) 3. Dane płacowe rejestrujemy w tym m-cu, za który jest obliczone, np. w styczniu 4. Przychod pracownika, podlegajacy opodatkowaniu, będzie zaliczony do opodatkowania w m-cu wypłaty, np. w lutym (zgodnie z Ustawa o podatku dochodowym od osob fizycznych) 5. Przychod pracownika, podlegajacy składkom ZUS, będzie zaliczony do deklaracji za m-c wypłaty. (np. za luty, do 15-go marca) 6. Wszystkie operacje będą księgowane (tworzone polecenia księgowania)] do m-ca, za który było obliczne wynagrodzenie. (np. do stycznia) Wplyw możliwości przeniesienia daty wypłaty na następny miesiąc na zawartość informacyjną zestawien systemu. --------------------------------------------------------------- 1. Zestawienia zawierajace dane dotyczace miesiąca zarejestrowania listy, (wynagrodzenia obliczone) - Płace > Wydruki/Zestawienia - Zestawienia > Zestawienia wg składników - Zestawienia > Narzuty na wynagrodzenia wg zleceń 2. Zestawienia zawierajace dane dotyczace miesiąca wypłaty wynagrodzen (wynagrodzenia wypłacone) - Płace > Deklaracje podatkowe - Płace > Deklaracje ubezpieczeniowe 3. Zestawienia z możliwościa wyboru: wynagrodzenie obliczone, wypłacone - Zestawienia > Wynagrodzenie w roku - Zestawienia > Składka ZUS w roku ANEKS 3 Pytania i Odpowiedzi P. Jak zdefiniować składnik płacowy: urlop bezpłatny dla pracowników umysłowych (którzy maja stałą pensję) ? O. Taki składnik powinnien być: 1. w grupie potrąceń 2. kod nieobecności np. urlop szkoleniowy aby można było wpisywać od.. do.. 3. 'Dotyczy przerwy w opłacaniu składek'- wpisac: T 4. musi być liczony wg wzoru, liczba jednostek jako Dni, a stawka powinna być liczona formułą 5. formuła musi liczyć stawkę dzienną dla pracownika, poniewaz ma ona być wyliczana jak chorobowe tzn. podstawa ma być dzielona przez 30 dni, należy we wzorze jako argument podać miesięczne wynagrodzenie Wzor: wynagrodzenie miesięczne /30 P. Jak wyliczyć urlop przy 42 godzinnym tygodniu pracy ? Aby zachować 42 godzinny tydzień pracy, niektóre firmy pracuja 2 razy w tygodniu 1 godzine dłużej. Pojawia się wtedy problem z zaznaczeniem kalendarza. Z tego powodu nie można np. policzyć prawidłowo urlopu pracownikowi. O. Problem sprowadza się do zdefiniowania składnika płacowego 'Urlop wypoczynkowy', tak aby uwzględniony był 42 godzinny tydzień pracy. W tym przypadku należy: 1. Zbudować formułe do wyliczenia 'dniowki' Formuła 0001: Wyliczenie 'dniowki' argument: i1= średnia z 3 mc-y Wzor: (i1/A)*B, gdzie: A - ilość godzin w mc-u, którą pracownik powinien przepracowac B - ilość godzin pracy za jeden dzień B otrzymujemy dzieląc liczbę godzin w tygodniu przez ilość dni w tygodniu, czyli: 42/5=8.4. Wzor ma wiec postac: (i1/A)*8.4 2. Formułę wstawić do wzoru w definicji składnika: Urlop wypoczynkowy Rodzaj stawki: formuła Ilość jednostek: 1.00 D (podajemy ilość w dniach) Współczynnik: 1.00 Stawka: formuła 0001 3. Wstawić tak zdefiniowany składnik do listy płac, podać ilość np. 3 dni, podać zakres: daty od ... do.... P. Jak zarejestrować umowe zlecenie o wartości <= 136 zl Dla takiej umowy, wyliczony podatek dochodowy odprowadzany jest do Urzedu Skarbowego w calości (bez pomniejszania o składke FUZ). Składka FUZ potrącana jest z wynagrodzenia pracownika. O. Należy: 1. Zdefiniować tabele stawek ZUS, w której dla wszystkich funduszy stawka (%) = 0 2. Symbol tabeli wpisać do kartoteki pracownika 3. Dopisać składnik o nazwie np. Potrącenie na FUZ. Składnik powinien być: - z grupy potrącenien - wyliczany wg wzoru Rodzaj stawki: składnik Ilość jednostek: 7.75 % Współczynnik: 1.00 Stawka: składnik o wartości rownej kwocie umowy-zlecenia 4. Do listy płac wstawić pracownikowi dwa składniki: - składnik o wartości rownej kwocie umowy-zlecenia, od którego będzie liczony podatek (zaliczka do US) - 'Potrącenie na FUZ', które potrąci z wynagrodzenia kwote należnej składki FUZ. 5. Wydrukować zestawienie pracowników wg składnika 'Potrącenie na FUZ' i recznie utworzyc w Płatniku dokument ZUS RZA dla tych pracowników. P. Jak zdefiniować składnik płacowy: zasiłek rodzinny, aby do Płatnika zapisywala się ilość wypłaconych zasiłków (na ile dzieci został wypłacony) ? O. Należy: 1. w Tabeli składników płacowych zdefiniować wyliczenie składnika za pomoca wzoru: Wartość: W Wzor Zaokrąglic: N Rodzaj Stawki: 3 Kwota stała (kwota zasiłku na 1 dziecko wpisana w tabeli kwot stałych) Ilość jednostek: 1 S (Sztuka) Współczynnik: 1 Stawka: np. KWOTA3 (kwota zasiłku wpisana w tabeli kwot stałych w pozycji nr 3) 2. W funkcji Pomocnicze\Parametry, wpisać symbol składnika 'Zasilek rodzinny'. Wykorzystanie składnika na liście płac: --------------------------------------- 1. dla jednego dziecka: dopisujemy składnik bez zadnych zmian 2. dla dwojki dzieci: dopisujemy składnik i - w polu 'Ilość' wpisujemy liczbe 2 3. dla trojki i wiecej dzieci: dopisujemy składnik i - w polu 'Ilość' wpisujemy ilość dzieci - w polu 'Wartość' wpisujemy kwote (poniewaz zasiłek na troje i wiecej dzieci nie jest krotnościa zasiłku na jedno dziecko). P. Pracownik przekroczyl podstawe naliczania składek FUS, ale potwierdzenie dostarczyl do firmy dopiero po kilku miesiącach. Co zrobić z już naliczonymi składkami? O. W zwiazku z opóźnieniem w zgłoszeniu przekroczenia, pracownikowi został naliczony zbyt maly podatek oraz zbyt duże składki na ubezpieczenie społeczne. Należy wykonać wyrównanie, dopisując pracownikowi na liście składnik płacowy, wchodzący do podstawy FUZ i podatku, ale nie wchodzący do podstawy FUS: Pracownikowi należy przypisać tabele stawek ZUS z zerowymi stawkami dla ubezpieczeń FUS. Wczesniej naliczone składki FUS należy skorygować składnikiem z grupy 06 Zewnetrzne. Takie składniki wplywaja tylko na zawartość deklaracji podatkowych. P. Czy system automatycznie ogranicza koszty uzyskania przychodu, jeżeli pracownik przez cześć miesiąca byl na zwolnieniu chorobowym, a przez reszte miesiąca pracowal? O. Jeżeli pracownik był na urlopie przez czas dłuższy niz połowa dni roboczych w miesiącu, należy przed przeliczeniem listy płac wyzerowac dla niego koszty uzyskania przychodu. W przeciwnym razie w systemie nie trzeba niczego zmieniac. P. Jak system realizuje przesuniecia wypłat pensji pracowników oraz wypłaty cześciowe? O. System umożliwia zarejestrowanie listy płac za miesiąc bieżący jako wypłata w miesiącu bieżącym lub następnym (wypłata za miesiąc czerwiec odbywa się w czerwcu lub w lipcu). System umożliwia wypłaty cześciowe, przy czym koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa jest przypisana do pierwszej listy płac. Wyjatkiem jest sytuacja, gdy koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa nie sa wykorzystane w calości na pierwszej liście płac. Wowczas pozostała cześć ulgi jest dopisana do drugiej listy płac. P. Czy system umożliwia wystawienie deklaracji PIT40 w sytuacji, gdy pracownik zarobil w danym miesiącu 0 zl, a w następnym na przykład 300zl? O. System sumuje wszystkie wynagrodzenia pracownika (nawet zerowe). Do przygotowania PIT40 system podaje wiec rzeczywista łaczna kwote zarobków pracownika. P. W firmie XX miala miejsce następująca sytuacja: w miesiącu kwietniu zostało wypłacone bylemu pracownikowi odszkowanie w wysokości brutto 1504 zł został naliczony podatek 271 zł zostało wypłacone netto 1233 zł Teraz w lipcu, w wyniku kontroli okazalo się że od w/w odszkodowania nie powinien być naliczony podatek i kwota brutto powinna być w wysokości 1504,99 i tyle tez pracownik powinien otrzymać do wypłaty Pracownik otrzymal juz PIT roczny. Jak wprowadzić opisana sytuacje do systemu, aby PIT-4R drukowany z systemu byl prawidlowo i pracownik otrzymal skorygowany PIT roczny ? O. Zapisy i obliczenia odnoszace się do minionych okresow, które zostały zamkniete - nie mogą być zmieniane w systemie. Zmieniane mogą być tylko zapisy dotyczace okresów otwartych. W tej konkretnej sytuacji, zapisy z okresów minionych trzeba zmienić recznie, tu: recznie utworzyc korekty PITow. W okresie bieżącym (otartym) należy wprowadzić takie zapisy, które spowoduja, ze kolejne obliczenia będą poprawne, Np. zmienić kwoty średnich używanych do obliczen zasiłkow, wpisać składniki, które zmienia kwoty wynagrodzenia do wypłaty. P. Czy można dla wskazanego pracownika obliczać podatek po nizszej stawce (18%) mimo przekroczenia skali podatkowej i wejścia w stawkę 32% ? O. Tak. - Obniżać podatek/zaliczkę > wpisac: 1 - Procent liczyć wg wzoru 18/32*100 = 56.25% ANEKS 4 Ustalanie podstawy do obliczenia kosztów uzyskania przychodu dla źródeł ryczaltowych (przykład obliczen) W Tabeli źródeł przychodów można ustalic: Czy przychod pomniejsząc o składki FUS ? (Dla potrzeb liczenia kosztów uzyskania przychodu od ryczaltowych źródeł przychodu) - pole: '-FUS': T - przychod pomniejszać o składki FUS (koszty uzyskania przychodu liczy się od przychodu pomniejszonego o składki FUS) N - przychodu nie pomniejszać o składki FUS Przykład: 1. W tabeli źródeł przychodu: - dla źródła: 000001 podano '-FUS T/N' = N - dla źródła: 000013 podano '-FUS T/N' = T 2. Utworzono listę płac dla pracowników ABACKI i ZENOWSKI, gdzie: - dla ABACKI dopisano składnik płacowy powiazany ze źródłem nr 000001 w kwocie 2000 - dla ZENOWSKI dopisano składnik płacowy powiazany ze źródłem nr 000013 w kwocie 2000 3. Wyniki obliczen: - dla ABACKI: płaca zasadnicza 2000.00 składki FUS 374.20 przychod opodatkowany 1625.80 koszty uzyskania (z karty) 81.84 dochod opodatkowany 1543.96 ulga podatkowa (z karty) 36.35 wyliczony podatek (wg tabeli podatku dochodowego) 257.00 - dla ZENOWSKI: dodatki opodatkowane 2000.00 skladki FUS 374.20 przychod opodatkowany 1625.80 koszty uzyskania liczone wg nowych zasad od kwoty pomniejszonej o składki FUS, tu: 20% od: 2000.00 - 374.20 = 1625.80*20% = 325.16 dochod opodatkowany 1300.64 wyliczony podatek(20%) 260.13 4. Zmieniono dla źródła 000013 opcje (-FUS T/N) na N i otrzymano dla ZENOWSKI: dodatki opodatkowane 2000.00 składki FUS 374.20 przychod opodatkowany 1625.80 koszty uzyskania w tym wypadku powinny być liczone od calej kwoty nie pomniejszonej o składki FUS, czyli 20 % od: 2000 * 20% = 400 dochod opodatkowany 1225.80 wyliczony podatek (20%) 245.16 ANEKS 5 Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne osob przebywajacych na urlopach wychowawczych lub pobierajacych zasiłek macierzynski. (Na podstawie ustawy z dnia 11.01.2001 - Dz.U. Nr 8, poz.64) Ustawa z dnia 11.01.2001 o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zmienila zasady sporządzania deklaracji rozliczeniowych za osoby przebywajace na urlopach wychowawczych oraz pobierajacych zasiłki macierzynskie. W skrocie: za w/w osoby składki na ubezpieczenia społeczne są płacone przez ZUS i maja być wykazywane w Deklaracjach Ubezpieczeniowych składanych przez pracodawce. Jak zastosować ten przepis w systemie PL ? 1. Dla osoby przebywajacej na urlopie wychowawczym i pobierajacej zasiłek wychowawczy lub pobierajacej zasiłek macierzynski, tworzymy jak dotychczas listę płac wpisując składnik zasiłek wychowawczy lub macierzynski. W składniku zaznaczamy, ze nie wchodzi do podstawy składek na ubezpieczenie społeczne. W kartotece kadrowej tej osoby powinien być wpisany kod ubezpieczenia = 011000 (taki jest wymog ZUS-u). 2. Zakładamy dla tej osoby dodatkową kartotekę kadrową. Jako kod ubezpieczenia wpisujemy jeden z ponizszych symboli: - 121000 - 122000 - 123000 - 124000 Wypełniamy date zwolnienia - aby pracownik nie byl podwojnie ujmowany w statystykach zatrudnienia (jest zapisany 2 razy w kartotece kadrowej). W miesięczny koszt uzyskania przychodu i ulge podatkowa wpisujemy 0. 3. Dopisujemy dwa nowe składniki płacowe w tabeli składników płacowych - pierwszy będzie podstawa do obliczenia wymiaru składek na ubezpieczenie Emerytalne i Rentowe. Powinien on być zdefiniowany następująco: grupa - 03 zasiłki kod nieobecności - 0 kod kredytu - 0 kod wynagr.wg ZUS - 00 odliczać od dochodu - N do podstawy podatku - N kod swiadczenia ZUS - N refundowany - T dotyczy przerwy - N podać kod choroby wg ZUS - N do podstawy składek FUS-E + FUS-R - 1 do podstawy składek FUS-C + FUS-W - 0 Do podstawy składek FUZ - 0 źródło przychodu - zostawić puste symbol dekretacji - symbol, dla którego nie będą tworzone dekrety na konta (w definicji symbolu nie wpiszemy zadnych kont) obnizać dla nieobecności - N (dla każdej nieobecności) średnia z m-cy - N (dla każdej średniej) wartość - K - drugi będzie służyc do stornowania wartości pierwszego składnika. (oba składniki sluza tylko do obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne). Składnik definiujemy następująco: - grupa - 04 potrącenie - symbol dekretacji - jak dla składnika pierwszego - wartość - K - pozostałe parametry - ustawiamy 'N' lub 'nie dotyczy' UWAGA: ------ Jeżeli składki na ubezpieczenie zdrowotne, płacone przez ZUS, maja być wykazywane w deklaracjach ubezpieczeniowych składanych przez pracodawce, to należy dodać kolejne 2 składniki płacowe, zdefiniowane jw. Jedyna różnica będzie polegać na tym, ze składnik pierwszy nie będzie wchodzil do podstaw FUS-E i FUS-R, a jedynie do podstawy składek na FUZ. 4. Dopisujemy tabele stawek ZUS, w której podajemy: - FUS-E od kwoty: 0 do kwoty: ustalona przez ZUS stawka (%) ubezpieczony: 0 stawka (%) płatnik: 19,52 - FUS-R od kwoty: 0 do kwoty: ustalona przez ZUS stawka (%) ubezpieczony: 0 stawka (%) płatnik: 13,00 - FUZ od kwoty: 0 do kwoty: 9999999999 stawka (%) ubezpieczony: 7,75 stawka (%) płatnik: 0 - pozostałe stawki: 0 5. Symbol dopisanej tabeli stawek ZUS wpisujemy do dodatkowej kartoteki pracownika (tej, w której kod ubezpieczenia = jeden z symboli podanych w p.2) 6. Tworzymy listę płac - wpisujemy wynagrodzenie macierzynskie/wychowawcze (tak jak do tej pory, dla kartoteki kadrowej z kodem ubezp. 011000) - wpisujemy składniki opisane w p.3 (dla dodatkowej kartoteki kadrowej - zatwierdzamy listę płac 7. Tworzymy Deklaracje Ubezpieczeniowe i przesylamy do Płatnika. ANEKS 6: Usunieto 05/2011 ANEKS 7: Przykłady zapisów do kroniki 1. Ewidencjonowanie dat badan okresowych, szkolen BHP itp. ---------------------------------------------------------- 1) Definiujemy w: Tabele > Zapisy do koroniki, wydarzenia, które mają być ewidencjonowane. 2) Dopisujemy pracownikowi zdarzenie do kroniki 'Pracownicy > Kartoteka pracowników > Korekta' F2 > Kronika > F8 3) Jako 'Data' podajemy planowana date wydarzenia lub faktyczna date tego wydarzenia. 4) Okresowo wykonujemy 'Pracownicy > Wydruk kroniki wg warunkow'. Na wydruku pojawia się pracownicy, dla których planowane jest jakieś wydarzenie. Przykład -------- Chcemy sprawdzać komu kończy się termin badań okresowych Pracownikowi Janowi Kowalskiemu termin obowiązywania badań kończy się za 3 lata tj. 23.11.2008 1) W 'Tabele > Zapisy do kroniki' dopisujemy zapis: Symbol: TB Opis : Termin badan 2) W 'Pracownicy > Kartoteka pracowników > Korekta' F2 > Kronika > F8 dopisujemy Data : 08.11.23 Symbol: TB Nazwa : Termin badan Opis : Wybieramy 'T' jesli chcemy dodać dodatkowy opis np. 'Badania na stanowisko tokarz' 'Czy zapisać dane' - wybrać 'T' 3) Teraz co miesiąc można wykonywać funkcje: 'Pracownicy > Wydruk kroniki wg warunkow' aby sprawdzić komu w nadchodzącym m-cu konczy się termin badan: Przykład dla m-ca 11/2008 Osoby : 'W'szystkie Zapisy: Wy'B'rane Tworzenie warunku: F8 > Symbol zdarzenia > jest = (równy) > Porównaj z wartością > TB F8 > i > Data zdarzenia > jest z zakresu (od... do...) > Porównaj z wartością > Zakres od 08.11.01 > Porównaj z wartością > Zakres do 08.11.30. Taki warunek można zapisać (F3) do pozniejszego wykorzystania [Esc] 'Czy rozpocząć przetwarzanie?' 'T' Na wydruku pojawi się nazwisko Jana kowalskiego. Podobnie możemy ewidencjonować inne wydarzenia. ozna tez grupowo dodawać pracownikom okreslone zdarzenie do kartotek w funkcji: 'Listy seryjne > Oznaczanie kart - wg numerow' lub 'Listy seryjne > Oznaczanie kart - wg nazwisk' Po oznaczeniu pracowników można globalnie F10 dopisać im do kronik jakies wydarzenie. W takim przypadku nie można jednak umieścić w kronice dodatkowego opisu dotyczacego dopisywanego wydarzenia. ANEKS 8: Rozliczanie podatku z tytulu umów zleceń i o dzielo o wartości ponizej 200 PLN - wg przepisów od 01 stycznia 2009 Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a Ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, który wskazuje, ze od przychodów z tytulu m.in. umowy zlecenie czy tez umowy o dzielo, w sytuacji gdy suma należności okreslonych w umowie lub umowach zawartych z osoba nie będąca pracownikiem płatnika z tego samego tytulu, nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 PLN, pobiera się zryczaltowany podatek w wysokości 18% przychodu. Ponadto podatnik nie będzie rozliczany z tego przychodu po zakonczeniu roku a płatnik nie będzie musial sporządzać deklaracji PIT-11. Aby rozliczyc podatek z tyt. umowy zlecenia i o dzielo o wartości ponizej 200 PLN w systemie PL można wykorzystać dwie z dostepnych metod i wykonac kolejno okreslone czynności: Metoda 1: Tylko składka FUZ --------------------------- 1. W funkcji PL/Tabele/Stawki ZUS definiujemy osobna tabele stawek FUS gdzie ujmujemy tylko potrącenie składki FUZ (pozycja 5 tabeli) w wysokości 9% 2. Definiujemy nowy składnik płacowy dotyczacy umów zleceń < 200 3. Dla nowego składnika zmieniamy definicje żródła przychodu np. Inne przychody 6 i dla roku bieżącego podajemy, ze żródło będzie ryczaltowe a wysokość podatku wyniesię 18% 4. Dopisujemy pracownika do kartoteki pracowników i wskazujemy dla niego odpowiednia tabele FUS 5. Tworzymy listę płac dla pracownika i ujumujemy na niej nowy składnik na kwote np. 200 PLN Przykład: Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowe zlecenie wynosi: 200 PLN Obliczamy składke zdrowotna: 9% x 200 = 18 Następnie odejmujemy podatek: 200 x 18% = 36 Do wypłaty pozostaje: 200 - 18 - 36 = 146 PLN Metoda 2: Cały FUS ------------------ 1. W funkcji PL/Tabele/Stawki ZUS definiujemy osobna tabele stawek FUS gdzie ujmujemy tylko potrącenie składki FUZ (pozycja 5 tabeli) w wysokości 9% 2. Definiujemy trzy nowe składniki płacowe: - umowa zleceń < 200 - potrącenie FUZ dla umów zleceń < 200 - potrącenie FUS dla umów zleceń < 200 3. Zmieniamy definicje żródła przychodu np. Inne przychody 6 i dla roku bieżącego podajemy, ze żródło będzie ryczaltowe a wysokość podatku wyniesię 18% 4. Dopisujemy pracownika do kartoteki pracowników i wskazujemy odpowiednia dla niego tabele FUS 5. Tworzymy listę płac dla pracownika i ujmujemy na niej trzy nowe składniki na kwote np. 200 PLN Przykład: Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowe zlecenie wynosi: 200 PLN Wyliczamy składki: 200 x 13.71% = 27.42 Wyliczamy podatek: 200 x 18% = 36 Obliczamy składke zdrowotna: (200 - 27.42) = 172.58 x 9% = 15.53 Do wypłaty: 200 - 27.42 - 36 - 15.53 = 121.05 PLN ANEKS 9: Jak wdrazać system PL ? Kolejne kroki: -------------- 1. Wypełnić parametry 2. Wypełnić tabele 3. Przygotować i wypełnić dekrety księgowe - dla składników płacowych - dla FUS / FUZ / Podateku 4. Opracować składniki płacowe 5. Wypełnić kartoteki pracowników 6. Opracować i zatwiedzić listy płac 7. Wyrywkowo sprawdzić poprawność liczenia danych płacowych 8. Sprawdzić poprawność wspolpracy programu z ZUS i bankami (przelewy w KC) 9. Pobrać polecenia księgowania w KG i sprawdzić poprawność dekretacji Porownać sumy z list płac i zestawien zbiorczych Ważne: osoba pracująca z systemm PL powinna być przygotowana merytorycznie do pracy tzn. powinna wiedzieć jak liczy się wynagrodzenia zgodnie z przepisami oraz powinna umieć posługiwać się programem. Podzial prac między osobę wdrazającą a użytkowników: ---------------------------------------------------- Użytkownik: - ustala, jakich składników płacowe będzie uzywal i jak będzie je liczyl - zakłada kartoteki pracowników - wypełnia podstawowe tabele Wdrozeniowiec: - ustala dekretacje na podstawie planu kont i w porozumieniu z Glownym Księgowym Wg doswiadczen: Udzial Wdrozeniowca, to 3 spotkania po ok 7 godzin, w tym jest szkolenie. Po tych 3 dniach Użytkownik powinien sam pracować dalej i tylko okazjonalnie konsultować się z Wdrozeniowcem. ANEKS 10: Jak zainstalować nowe wersje wzorców PIT ? Wzorce. Pobieranie z ftp Wzorce dokumentów i etykiet ANEKS 11: Jak uwzględnić FEP Fundusz Emerytur Pomostowych 06/01/2010 ---------- Z dniem 1 stycznia 2010r. powstaje panstwowy fundusz celowy powolany w celu finansowania emerytur pomostowych - Fundusz Emerytur Pomostowych. W zwiazku z tym w programie PL wprowadzono: - do tabeli składek ZUS dodano wiersz: FEP aby wpisać tam stawkę 1.5 % - w tabeli stanowisk umożliwiono oznaczanie stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze Symbol stanowiska wpisuje się do karty pracownika - do kartoteki wynagrodzeń i zestawien z kartoteki dodano pole: Fundusz FEP w którym pojawia się kwota składki FEB liczona od podstawy tj. podstawy wymiaru składek na FUS-E i FUS-R - do deklaracji ZUS przekazywana jest informacje o liczbie stanowisk, składkach i liczbie osob opłacajacych FEP - do tabeli symboli dekretacji (dekretacji) dodano rodzaj: Z4 Składka FEP - Płatnik trzeba dopisać symbol do tabeli, np. FEP/01 i następnie umieścić w parametrach PL w polu: Składki płatnika FEP Program utworzy polecenie księgowania z kwotami składek FEP na wskazane konta ANEKS 12: Jak zaewidencjonować nieobecność nieusprawiedliwiona DT 02/2011 Wynagrodzenie za czas nieobecności zgodnie z zasada: W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowana cześć miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu byl nieobecny w pracy z innych przyczyn niz niezdolność do pracy spowodowana choroba, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia - miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbe godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymana kwote mnozy się przez liczbe godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczona kwote wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przyslugujacego za caly miesiąc. Jak to zrobić w PL ? 1) W tabeli składników dopisać nowy składnik ============================================================================ Składnik...: P00014 Potrącenie NN Grupa......: 01 Płaca zasadnicza Kod kredytu: 0 Nie dotyczy Odliczać od dochodu..... : N Refundowany......................... : N Do podstawy podatku..... : N Dotyczy swiadczenia ZUS............. : N Podać kod choroby wg ZUS : N Dotyczy przerwy w opłacaniu składek. : N Dodatkowa analityka..... : Do podstawy składek na FUS-E + FUS-R : 0 Nie dotyczy Do podstawy składek na FUS-C + FUS-W : 0 Nie dotyczy Do podstawy składek na FUZ ......... : 0 Nie dotyczy Źródło przychodu: Symbol dekretacji : WYN/2 Wynagrodzenie brutto - pr. fiz Kod nieobecności: 0 Nie dotyczy średnia/Z ilu m-cy: średnia1 N/ 6 średnia2 N/ 3 średnia3 N/ 9 średnia4 N/12 -------------------------- Sposob obliczenia --------------------------------- Wartość: K Kwota Zaokrąglic: T ============================================================================= 2) skorygować kod nieobecności i jako potrącenie wpisać składnik jw 3) dopisać formułe, która pozwoli obliczyc wynagrodzenie z tyt. nieobecności. ========================================================================== Formuła: 4 dzienna stawka wynagrodzenia i1 wynagr. zasadnicze 1 Składnik 000001 i2 Godziny do przepracowania 7 Godz. w mc bi. Wzor = i1/i2 ========================================================================== 4) W tabeli składników zmienić definicje składnika 000014, powiazać go kodem nieobecności nr 6 a składnik liczyc jako wzor: (ilość godzin nieob. * dzienna stawka wynagrodzenia)* - 1 ========================================================================== Składnik...: 000014 Nieobecności nieusprawiedliow. Grupa......: 01 Płaca zasadnicza Kod kredytu: 0 Nie dotyczy Odliczać od dochodu..... : N Refundowany......................... : N Do podstawy podatku..... : T Dotyczy swiadczenia ZUS............. : N Podać kod choroby wg ZUS : N Dotyczy przerwy w opłacaniu składek. : T Dodatkowa analityka..... : Do podstawy składek na FUS-E + FUS-R : 1 ZUS od umowy o prace Do podstawy składek na FUS-C + FUS-W : 1 ZUS od umowy o prace Do podstawy składek na FUZ ......... : 1 ZUS od umowy o prace żródło przychodu: 000001 Wyn. i zas.wypl.przez org.zat Symbol dekretacji : WYN/1 Wynagrodzenie brutto - pr. um. Kod nieobecności: 6 Nieobecność nieuspr. średnia/Z ilu m-cy: średnia1 T/ 6 średnia2 T/ 3 średnia3 T/ 9 średnia4 T/12 -------------------------- Sposob obliczenia --------------------------------- Wartość: W Wzor Zaokrąglic: N Rodzaj Stawki: 4 Formuła Ilość jednostek 0.00 G * Współczynnik -1.00 * Stawka 4 ============================================================================ 5) Wypełnić ewidencje czasu pracy 'recznie' lub poprzez funkcje wypełnianie kart godzinami normatywnymi. 6) Skorygować ewidencje pracownikowi, tzn. usunąć z ewidencji dzien w którym zdarzyla się nn a następnie dopisać 'recznie' wpisując kod nieobecności 6 i składnik 000014. (Aby przy wybranym kodzie nieobecności pojawily się składniki to musza być one powiazane z tym kodem w tabeli składników) 7) Dopisać listę płac w wybranym miesiącu i dopisać wszystkim lub wybranemu pracownikowi składnik 000001 - Wynagrodzenie zasadnicze 8) Wykorzystać funkcje: Czas pracy > Listy płac w celu dopisania do listy płac wszystkich danych powiazanych z jakimkolwiek składnikiem 9) Wejść w korekte listy płac i najezdzając na wybranego pracownika uruchomićPróbne obliczenie wynagrodzenia i sprawdzić poprawność obliczen ANEKS 13: Zawartość pól deklaracji ubezpieczeniowych w formacie XML Wg EWD Elektroniczna Wymiana Dokumentów. Specyfikacja wejścia - wyjścia. Wersja 2.2 http://www.zus.pl/bip/default.asp?id=180 Dla Platnik (9) <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <KEDU wersja_schematu="1" xmlns="http://www.zus.pl/2013/KEDU_4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.zus.pl/2013/KEDU_4 kedu_4.xsd"> <naglowek.KEDU> <program> <producent>TRES Centrum Oprogramowania</producent> <symbol>TRAWERS</symbol> <wersja>5</wersja> </program> </naglowek.KEDU> <ZUSRCA id_dokumentu="1"(Identyfikator dokumentu w zestawie. W TRAWERS zawsze "1" dla ZUSRCA)> <I> <p1> <p1>Identyfikator raportu - kolejny numer(W TRAWERS zawsze "01")</p1> <p2>Identyfikator raportu - rok i miesiąc, którego raport dotyczy w formacie RRRR-MM></p2> </p1> </I> <II> <p1>Tabela firm: Identyfikator NIP</p1> <p2>Parametry PL: Identyfikator REGON </p2> <p3>Parametry PL: Nr PESEL</p3> <p4>Parametry PL: Rodzaj dowodu tożsamości</p4> <p5>Parametry PL: Nr dowodu tożsamości</p5> <p6>Tabela firm: Nazwa skrócona firmy</p6> <p7>Parametry PL: Nazwisko</p7> <p8>Parametry PL: 1-e imię</p8> <p9>Parametry PL: Data urodzenia</p9> </II> <III id_bloku="1"(Kolejny nr bloku liczony przez system)> <A> <p1>Dane o skład i zasił PL: Nazwisko pracownika</p1> <p2>Dane o skład i zasił PL: Imię pracownika</p2> <p3>Dane o skład i zasił PL: Typ identyfikatora = "P"</p3> <p4>Dane o skład i zasił PL: Nr PESEL</p4> </A> <B> <p1> <p1>Dane o skład i zasił PL: Kod tytulu ubezpieczenia(Znaki 1-4)</p1> <p2>Dane o skład i zasił PL: Kod tytulu ubezpieczenia(Znak 5)</p2> <p3>Dane o skład i zasił PL: Kod tytulu ubezpieczenia(Znak 6)</p3> </p1> <p2>Dane o skład i zasił PL: Kto przekazał info w roku n(1,2,3)</p2> <p3> <p1>Dane o skład i zasił PL: Czas pracy(Znaki 1-3)</p1> <p2>Dane o skład i zasił PL: Czas pracy(znaki 4-6)</p2> </p3> <p4>Dane o skład i zasił PL: Podst. f.emeryt.i rent.(WODSZUS1)</p4> <p5>Dane o skład i zasił PL: Podst. f.chor i wyp.(WODSZUS2)</p5> <p6>Dane o skład i zasił PL: Podst. f.chor i wyp.(WODSZUS2)</p6> <p7>Dane o skład i zasił PL: Skł. na f. emerytalny -prac.(WKLADK1P)</p7> <p8>Dane o skład i zasił PL: Skł. na f. rentowy -prac.(WKLADK2P)</p8> <p9>Dane o skład i zasił PL: Skł. na f. chorobowy (WKLADKA3)</p9> <p10>0.00(Skladka FUS-W finansowana przez ubezpieczonego - Brak danych w systemie)</p10> <p11>Dane o skład i zasił PL: Skł. na f. emerytalny -zakład(WKLADKA1)</p11> <p12>Dane o skład i zasił PL: Skł. na f. rentowy -zaklad(WKLADKA2)</p12> <p13>0.00(Skladka FUS-C finansowana przez płatnika - Brak danych w systemie)</p13> <p14>Dane o skład i zasił PL: Skł. na f. wypadkowy(WKLADKA4)</p14> <p15>0.00(Skladka FUS-E finansowana przez budżet państwa - Brak danych w systemie)</p15> <p16>0.00(Skladka FUS-R finansowana przez budżet państwa - Brak danych w systemie)</p16> <p17>0.00(Skladka FUS-C finansowana przez budżet państwa - Brak danych w systemie)</p17> <p18>0.00(Skladka FUS-W finansowana przez budżet państwa - Brak danych w systemie)</p18> <p19>0.00(Skladka FUS-E finansowana przez PFRON - Brak danych w systemie)</p19> <p20>0.00(Skladka FUS-R finansowana przez PFRON - Brak danych w systemie)</p20> <p21>0.00(Skladka FUS-C finansowana przez PFRON - Brak danych w systemie)</p21> <p22>0.00(Skladka FUS-W finansowana przez PFRON - Brak danych w systemie)</p22> <p23>0.00(Skladka FUS-E finansowana przez fundusz kościelny - Brak danych w systemie)</p23> <p24>0.00(Skladka FUS-E finansowana przez fundusz kościelny - Brak danych w systemie)</p24> <p25>0.00(Skladka FUS-E finansowana przez fundusz kościelny - Brak danych w systemie)</p25> <p26>0.00(Skladka FUS-E finansowana przez fundusz kościelny - Brak danych w systemie)</p26> <p27>Dane o skład i zasił PL: Obniżenie podst.wym.FUS</p27> <p28>Obliczona łaczna kwota skladek FUS</p28> </B> <C> <p1>Dane o skład i zasił PL: Podstawa wymiaru składki FUZ(WODSTFUZ)</p1> <p2>0.00(Składka FUZ finansowana przez płatnika - Brak danych w systemie)</p2> <p3>0.00(Składka FUZ finansowana budżet państwa - Brak danych w systemie)</p3> <p4>Dane o skład i zasił PL: Skł. na f. ubezp. zdrow.(WKLADKA5)</p4> <p5>0.00(Składka FUZ finansowana przez fundusz kościelny - Brak danych w systemie)</p5> </C> <D> <p1>Dane o skład i zasił PL: Zas.rodzinny-kwota</p1> <p2>Dane o skład i zasił PL: Zas.wychowawczy-kwota</p2> <p3>Dane o skład i zasił PL: Zas.pielegnacyjny-kwota</p3> <p4>Obliczona laczna kwota zasilkow(p1+p2+p3)</p4> </D> </III> <V> <p1>Data utworzenia w postaci RRRR-MM-DD(data systemowa f_data)</p1> </V> </ZUSRCA> <ZUSRSA id_dokumentu="2"(Identyfikator dokumentu w zestawie.W TRAWERS zawsze "2" dla ZUSRSA)> <I> <p1> <p1>Identyfikator raportu - kolejny numer(W TRAWERS zawsze "01")</p1> <p2>Identyfikator raportu - rok i miesiąc, którego raport dotyczy w formacie RRRR-MM></p2> </p1> </I> <II> <p1>Tabela firm: Identyfikator NIP</p1> <p2>Parametry PL: Identyfikator REGON </p2> <p3>Parametry PL: Nr PESEL</p3> <p4>Parametry PL: Rodzaj dowodu tożsamości</p4> <p5>Parametry PL: Nr dowodu tożsamości</p5> <p6>Tabela firm: Nazwa skrócona firmy</p6> <p7>Parametry PL: Nazwisko</p7> <p8>Parametry PL: 1-e imię</p8> <p9>Parametry PL: Data urodzenia</p9> </II> <III id_bloku="1"(Kolejny nr bloku liczony przez system)> <A> <p1>Dane o świadcz, przerw PL: Nazwisko pracownika</p1> <p2>Dane o świadcz, przerw PL: Imię pracownika</p2> <p3>Dane o świadcz, przerw PL: Typ identyfikatora = "P"</p3> <p4>Dane o świadcz, przerw PL: Nr PESEL</p4> </A> <B> <p1> <p1>Dane o świadcz, przerw PL: Kod tytulu ubezpieczenia(Znaki 1-4)</p1> <p2>Dane o świadcz, przerw PL: Kod tytulu ubezpieczenia(Znak 5)</p2> <p3>Dane o świadcz, przerw PL: Kod tytulu ubezpieczenia(Znak 6)</p3> </p1> <p2><Dane o świadcz, przerw PL: Kod swiadczenia/przerwy</p2> <p3>Dane o świadcz, przerw PL: Od dnia...</p3> <p4>Dane o świadcz, przerw PL: Do dnia...</p4> <p5>Dane o świadcz, przerw PL: Liczba dni zasiłkowych/wypłat</p5> <p6>Dane o świadcz, przerw PL: Wartość swiadczenia</p6> </B> </III> <XI> <p1>Data utworzenia w postaci RRRR-MM-DD(data systemowa f_data)</p1> </XI> </ZUSRSA> <ZUSRZA id_dokumentu="3"(Identyfikator dokumentu w zestawie.W TRAWERS zawsze "3" dla ZUSRZA)> <I> <p1> <p1>Identyfikator raportu - kolejny numer(W TRAWERS zawsze "01")</p1> <p2>Identyfikator raportu - rok i miesiąc, którego raport dotyczy w formacie RRRR-MM></p2> </p1> </I> <II> <p1>Tabela firm: NIP</p1> <p2>Parametry PL: REGON </p2> <p3>Parametry PL: Nr PESEL</p3> <p4>Parametry PL: Rodzaj dowodu tożsamości</p4> <p5>Parametry PL: Nr dowodu tożsamości</p5> <p6>Tabela firm: Nazwa skrócona firmy</p6> <p7>Parametry PL: Nazwisko</p7> <p8>Parametry PL: 1-e imię</p8> <p9>Parametry PL: Data urodzenia</p9> </II> <III id_bloku="1"(Kolejny nr bloku liczony przez system)> <A> <p1>Dane o skład i zasił PL: Nazwisko pracownika</p1> <p2>Dane o skład i zasił PL: Imię pracownika</p2> <p3>Dane o skład i zasił PL: Typ identyfikatora = "P"</p3> <p4>Dane o skład i zasił PL: Nr PESEL</p4> </A> <B> <p1> <p1>Dane o skład i zasił PL: Kod tytulu ubezpieczenia(Znaki 1-4)</p1> <p2>Dane o skład i zasił PL: Kod tytulu ubezpieczenia(Znak 5)</p2> <p3>Dane o skład i zasił PL: Kod tytulu ubezpieczenia(Znak 6)</p3> </p1> <p2>Dane o skład i zasił PL: Podstawa wymiaru składki FUZ(WODSTFUZ)</p1> <p3>0.00(Składka FUZ finansowana przez płatnika - Brak danych w systemie)</p2> <p4>0.00(Składka FUZ finansowana budżet państwa - Brak danych w systemie)</p3> <p5>Dane o skład i zasił PL: Skł. na f. ubezp. zdrow.(WKLADKA5)</p4> <p6>0.00(Składka FUZ finansowana przez fundusz kościelny - Brak danych w systemie)</p5> </B> </III> <VII> <p1>Data utworzenia w postaci RRRR-MM-DD(Data systemowa f_data)</p1> </VII> </ZUSRZA> </KEDU> ANEKS 14: Zawartość pól PIT w formacie XML (dla e-deklaracje) Opis jest w e-deklaracje XML --- koniec


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers 5 - Spis treści