www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers 5 - Spis treści


QA System kontroli jakości 1. Opis ogólny 2. Zadania systemu 3. Architektura systemu 4. Karty testów jakości 5. Symbole testów 6. Kody wartości pomiarów testów [O] 7. Funkcje w menu systemu QA 8. Pomiar (pobieranie wyników testów) 9. Wyniki testów 9.1 Zestawienie wyników testów 9.2 Wyniki na wydrukach dokumentów 10. Integracja z modułem SK Skup i sprzedaż surowców (zboża) 11. Ceny zależne od wyników testów 11.1 Cenniki zakupu 11.2 Tabele potrąceń od cen zakupu 12. Zapasy w kontroli jakości QC 12.1 Opis ogólny 12.2 Oznaczanie do kontroli jakości 12.3 Zwolnienie z kontroli jakości 13. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Kontrola jakości, to jest proces sprawdzania jakości asortymentu otrzymanego od dostawcy lub z własnej produkcji. W wielu przedsiębiorstwach musi być system kontroli jakości w celu zapewnienie nadzoru na obiegiem materiałów i wyrobów. Ogólny schemat przepływu asortymentu W przedsiębiorstwach handlowych o----------o o-----------o o-----------o | Dostawca |---o--->| Magazyn |---o--->| Odbiorca | o----------o ^ | towarów | | o-----------o | o-----------o | | | (1) | (2) | o----o-----o o----o-----o | Kontrola | | Kontrola | | jakości | | jakości | o----------o o----------o (1) Kontrola jakości materiałów otrzymanych od dostawcy (2) Kontrola jakości wyrobów wydawanych dla odbiorcy W przedsiębiorstwach produkcyjnych o----------o o-----------o o----------------o o-----------------o | Dostawca |-o->| Magazyn |-->| Produkcja |----o--->| Magazyn wyrobów | o----------o ^ | surowców | o--o---o--o---o--o ^ | gotowych | | o-----------o ^ ^ ^ ^ | o--------------o--o | | | | | | o---> | | o---o--o---o | | v (1) | (2) | | (3) (4) o----------o o----o-----o o----o-----o o-o--------o | | Odbiorca | | Kontrola | | Kontrola | | Kontrola o----o o----------o | jakości | | jakości | | jakości | o----------o o----------o o----------o (1) Kontrola jakości materiałów otrzymanych od dostawcy (2) Kontrola jakości na kolejnych etapach produkcji (3) Kontrola jakości wyrobów otrzymanych z produkcji (4) Kontrola jakości wyrobów wydawanych dla odbiorcy 2. Zadania systemu * Określanie wymogów jakościowych materiałów i wyrobów * Nadzór nad obrotem magazynowym, np. blokowanie partii niespełniających wymagań jakościowych * Zgłaszanie partii do badań i ewidencjonowanie wyników badań * Drukowanie świadectw, certyfikatów, nalepek, itp. * Ustalanie cen zakupu w zależności od wyników testów (badań) * Zestawienia, statystyki, np. wartość zapasów w kontroli jakości 3. Architektura systemu System kontroli jakości QA: * Jest elementem systemu zaopatrzenia, gdy trzeba monitorować jakość kupowanych materiałów i towarów. System zaopatrzenia * Jest elementem modułu SK Skup i sprzedaż surowców, gdy trzeba monitorować jakość surowca i w zależności od parametrów obliczać ceny skupu. SK Skup i sprzedaż surowców * Jest elementem systemu produkcji, gdy trzeba monitorować poszczególne etapy produkcji i jakość wyrobów gotowych. System produkcji System kontroli jakości zawiera elementy: 1. Definicje testów, którym poddawany jest asortyment 2. Wyniki testów, tj. rezultaty wykonanych testow System może zawierać też dodatkowe elementy, np. moduł automatycznego przekazywania wyników badań laboratoryjnych, moduł generowania transakcji w zależności od wyników testów, np. przesyłanie partii kupionych materiałów niespełniających norm do magazynu kwarantanny. Model danych o------------o o-----------------o | Dok MG | o--<--------------<------o Karty testów | (1) o-----o------o | o-----o-----------o | | | | | o------------o v o-<---------<--o--->| LOT/SER |<------<-- Indeks KIM | o------------o | (opcja) | o-----o---------------o | Wyniki testow | (2) o----o-------o--------o | | | | v v * certyfikaty, np. świadectwo zgodności * zestawienia, raporty, statystyki * wpływ na ceny, np. upusty i potrącenia w zależności wyników testów * generowanie transakcji, np. przesunięcie magazynowe * ... KIM: Kontrola jakości Wskaźnik decyduje czy asortyment podlega kontroli jakości [M] Podlega kontroli jakości: Dokumenty MG [S] Podlega kontroli jakości: Panel skupu [N] Nie podlega KIM: Numeracja LOT/SER Wskaźnik decyduje czy kontroli jakości podlega partia lub seria [T] Musi mieć karty LOT/SER, gdy trzeba powiązać wyniki testów z konkretną partią asortymentu, np. farmaceutyki (wymogi ISO) [N] Nie musi mieć kart LOT/SER, gdy wyniki testów używane są do ustalenia ceny zakupu lub kroniki jakości dostaw Np. w skupie zboża, kolejne dostawy o różnych parametrach umieszczane są w tym samym silosie. Wyniki testów powiązane są tylko z indeksem i pozycją dokumentu magazynowego. Na rysunku wyróżniono dwa podstawowe składowe systemu: (1) Karty testów, które zawierają definicje testów (2) Wyniki testów zapisane w dokumentach (transakcjach) powiązanych ze sprawdzanym asortymentem 4. Karty testów jakości W kartach testów określone są badania, którym należy poddać asortyment. W przykładach wykorzystano dane branżowe: [2] Meble tapicerowane. Dane te są w demo programu Trawers. Na tych danych można poznać funkcjonowanie systemu kontroli jakości. Rozbudowane karty testów są także w danych przykładowych skupu surowców: [SK] Skup surowców Mieszalnia pasz Dane branżowe. Profile firm W przykładzie, kontroli jakości poddawane jest drewno używane do produkcji mebli. Indeks w KIM: [DESKI-D] Surowiec tartaczny Dąb W kartotece QA > Definicje > Karty testów jakości [QA_KQT10] wskazuje się jakim testom podlegają deski: o-- Karta testów jakości ----------------------------------o | Magazyn 10 | | Indeks DESKI-D Surowiec tartaczny Dąb | |Obowiązuje 20xx.01.01 - 20xx.12.31 | | Nazwa Testy jakości DESKI-D w mag 10 | |----------------------------------------------------------| | -Nr- R Wym Test --- Nazwa ---------- Typ --- Min --- Max | | | | 1000 T J100 Wilgotność N 0 22 | | 1100 T J200 Gęstość N 600 700 | | 1200 T J700 Barwa O KR KR | | | o----------------------------------------------------------o Deski badane są na wilgotność, gęstość i barwę. 5. Symbole testów Tabela [QA_KQD10] zawiera symbole (kody, oznaczenia) testów wykonywanych w przedsiębiorstwie. Symbole testów wpisuje się do kart testów asortymentu. W ten sposób określa się badania, którym należy poddać asortyment. --------------------------------------------------- Symbol --- Nazwa -------------------- Typ - Format --------------------------------------------------- J000 === Jakość =================== O J100 Wilgotność w % N 999,999 J200 Gęstość w kg/m3 N 999,999 J600 Szkodniki O J700 Barwa O T000 === Technologiczne =========== O T100 Liczba opadania N 999,999 T200 Białko w % N 999,999 T300 Gluten w % N 999,999 Z000 === Zanieczyszczenia ========= O Z100 Zanieczyszczenie ogółem N 999,999 Z200 Porośnięte w % N 999,999 Z999 --- Koniec definicji testów -- O -------------------------------------- -o- -------- | v -------------------------- [N] Numeryczny (liczbowy) [O] Oznaczeniowy (opisowy) -------------------------- Podaje się: Symbol testu Umowny symbol (kod) testu, np. J100 Nazwa Opisowe oznaczenie testu, np. Wilgotność w % Typ testu (rodzaj rejestrowanych danych) [N] Numeryczny (liczbowy), np. wilgotność Wynik testu wpisuje się liczbą, np. 6.50 [O] Oznaczeniowy, np. kolor, smak Wartości oznaczeń są kodowane w tabeli: Kody wartości pomiarów, np. kody barwy: [BI] Bielasta [SW] Swoista Wynik testu wybiera sie z tabeli, np. [SW] Swoista Format liczby Podaje się dla testu typu [N] Numeryczny, np. 9.999 6. Kody wartości pomiarów [O] Tabela [QA_KQS10] zawiera wartości danych oznaczeniowych [O]. Podczas zapisywania wyników testów wybiera się kod wartości z tabeli, np. Barwa: [SW] Swoista Przykłady wartości: Symb testu [J700] Barwa ----------------------------- [BI] Bielasta [KR] Kremowo-żółta [SW] Swoista ----------------------------- Symb testu [J600] Szkodniki ----------------------------- [NS] Nie stwierdzono [ST] Stwierdzono ----------------------------- 7. Funkcje w menu systemu QA System QA > Definicje -------------------------------- Karty testów jakości > Symbole testów > Kody wartości pomiarów > -------------------------------- Tabele potrąceń od cen zakupu > -------------------------------- System QA > Wyniki -------------------------------- Wyniki testów QA > -------------------------------- System QA > Zapasy w QC ------------------------------------ Oznaczanie do kontroli jakości QC > Indeksy w kontroli jakości QC > Poprzednia kontrola jakości QC > ------------------------------------ NOTE: System QA zawiera nowe funkcje programowe oraz nowe zbiory danych. Kartoteki, tabele i dane transakcyjne. Gdy QA System kontroli jakości dołącza się do innych, już użytkowanych systemów, to program Trawers należy odpowiednio przygotować. Kroki: * Aktualizować zbiory danych Aktualizacja programu * Utworzyć zbiory okresowe do zapisu wyników testów MG > Pomocnicze > Gospodarka zbiorami > Tworzenie: Wyniki testów QA * Oznaczyć karty KIM, które powinny podlegać kontroli jakości: (w zakładce: Zakupy i rezerwacje) ---------------------------------------- M Podlega kontroli jakości: Dokumenty MG S Podlega kontroli jakosci: Panel skupu N Nie podlega ---------------------------------------- [M] Program wymaga podania wyników testów jakości w dokumentach MG [S] Program wymaga podania wynikow testów tylko w: Panel skupu [N] Program nie wymaga podania wyników ([N] to wartość domyślna) * Dane przykładowe (branżowe) [SK] Skup surowców, ułatwiają zapoznanie się z funkcjonalnością systemu QA Dane branżowe. Profile firm 8. Pomiar (pobieranie wyników testów) Wyniki testów wpisuje się podczas operacji magazynowych (decyduje wskaźnik w KIM). [M] Podlega kontroli jakości: Dokumenty MG np. podczas rejestrowania dokumentów [PR] Przychód [S] Podlega kontroli jakości: Panel skupu np. Dostawa skupu [N] Nie podlega NOTE: Wyniki wpisuje się (pobiera) w transakcjach wykonywanych w systemie MG oraz w systemie SK. Nie pobiera się w transakcjach w innych systemach: NA, ZO, ZP. Po wybraniu indeksu i ew. numeru LOT/SER, program wyświetla kartę pobierania wyników testów: o-- Wyniki testów QA -----------------------------------------o | Magazyn 10 | | Indeks DESKI-D Surowiec tartaczny - dąb | |-------------------------------------------------------------| |--- Test ------------- --- Min --- --- Max --- - Wynik -- | | Wilgotność 0 22 19 | | Gęstość 600 700 670 | | Barwa 10 10 10 | | | o----------------------------------------------------------o--o | Tu wpisuje się wyniki testów -->----o 9. Wyniki testów 9.1 Zestawienie wyników testów Wyniki testów prezentuje zestawienie tworzone na podstawie zapisów w zbiorach: Testy QA Wyniki SK > Skup i sprzedaż surowców > Zestawienia [SK_ZSK10] Dane ze zbiorów można wybierać (filtrować). Wskazuje się warunki wyboru, np. Okres: od.. do.. Magazyny: ... Indeksy: ... Dostawcy: ... Operacje: ... Uzyskane zestawienie może mieć postać: * Wydruk Na drukarce, jako plik PDF, załącznik do e-maila, itp. * Tabelarycznie Prezentacja danych w układzie tabelarycznym. Dane można następnie zapisać w pliku, w formacie CSV i wysłać do arkusza np. do Excela. Zestawienia tabelaryczne Wysyłanie danych do Excela 9.2 Wyniki na wydrukach dokumentów Wyniki testów można także umieścić na wydrukach dokumentów magazynowych, na dokumentach przychodu i rozchodu. We wzorcu wydruku, w pozycji dokumentu, należy umieścić blok danych: [oWYNIKIQA] Wyniki testów kontroli jakości QA Wzorce dokumentów i etykiet Blok danych na wzorcu wydruku: P t72{s--WYNIKI QA---s;78em} ... spowoduje taki wydruk: ------------------------------------------------------------- --- Test ----------------------- -- Min -- -- Max -- - Wynik === Analiza jakościowa === Wilgotność w % 0.0 22.0 12.0 Gęstość w kg/hl 60.0 90.0 45.0 Barwa BI SW KR === Analiza zanieczyszczeń === Zanieczyszczenia ogółem 0.0 20.0 1.0 - w tym użyteczne 0.0 20.0 1.0 - w tym nieużyteczne 0.0 20.0 1.0 ------------------------------------------------------------- 10. Integracja z modułem SK Skup i sprzedaż surowców (zboża) Moduł: Skup i sprzedaż surowców (zboża), to wyspecjalizowana funkcja wbudowana do programu Trawers. W module tym ustala się parametry jakości surowca na podstawie wyników testów. W zależności od wartości parametrów program oblicza ceny skupu. Ceny cennikowe (katalogowe) są obniżane bądź podwyższane, zależnie od parametrów jakościowych surowca. Skup i sprzedaż surowców 11. Ceny zależne od wyników testów 11.1 Cenniki zakupu Ceny skupu w systemie SK ustalane są na podstawie cenników zakupu o budowie podobnej do cenników sprzedaży. Ceny cennikowe mogą być obniżone o kwotę lub procent wg tabel potrąceń, w zależności od wyników testów. Cenniki zakupu są w systemie ZA Zamówienia zakupu Cenniki sprzedaży i zakupu 11.2 Tabele potrąceń od cen zakupu QA > Definicje > Tabele potrąceń od cen zakupu [QA_KQP10] Tabela potrąceń od ceny zakupu wyznacza wielkość potrącenia procentowego lub kwotowego od ceny bazowej (z cennika) ze względu na wyniki testów. Potrącenie może być dodatnie (obniża cenę) lub ujemne (podwyższa cenę). (ujemne ma charakter dopłaty). Nr tabeli potrąceń wpisuje się do karty testów jakości. Po pobraniu wyników testów, i na ich podstawie, program wylicza procent i/lub kwotę potrącenia. Odpowiednio obniża lub podwyższa cenę zakupu pobraną z cennika zakupu. Potrącenie końcowe Potrącenie końcowe jest równe sumie potrąceń od wyników wszystkich testów. ---------------------------------------------------- Tabela: W00001 Wilgotność - zboża Typ [W] P/K [P] Test: J100 Wilgotność % <--- Test na wilgotność ---------------------------------------------------- --- Do --- Potrącenie Za przedział 14.500 0.00 99.000 2.00 1.000 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- Tabela: G00001 Gęstość - przenica Typ [N] P/K [P] Test: J200 Gęstość w kg/hl <--- Test na gęstość ---------------------------------------------------- --- Do --- Potrącenie Za przedział 75.900 1.00 0.760 ---------------------------------------------------- NOTE: Więcej przykładów jest w danych branżowych SK Skup zboża Mieszalnia pasz Dane branżowe. Profile firm * Typy testów Zapisy w tabeli potrąceń zależą od typu testu: -------------------------- [N] Numeryczny (liczbowy) [O] Oznaczeniowy (opisowy) -------------------------- [N] Numeryczny -------------- Gdy test jest numeryczny, to tworzy się schodkową tabelę potrąceń i określa regułę potrącenia. Dla każdego przedziału ustala się potrącenie procentowe lub kwotowe stałe dla całego przedziału np. 2% lub zmienne, np. 0.15% za 0.1 Przedział Stawka Za 1.10 - 2.20 0.12% 0.1 2.21 - 3.00 0.15% 0.1 3.01 - 4.00 0.17% 0.1 gdzie: [Przedział], [Stawka] i [Za] można ustalać dowolnie [Przedział] jest określony jako: (A,B> czyli większy od A i mniejszy równy B [O] Oznaczeniowy ---------------- Gdy test jest oznaczeniowy, to dla każdego kodu wartości pomiaru podaje się jedną wielkość potrącenia. * Potrącenia kwotowe i procentowe -------------------------- [P] potrącenie Procentowe [K] potrącenie Kwotowe -------------------------- Potrącenie może być: [P] Procentowe [%] ------------------ - stałe : np. 2% - zmienne: np. 0.12% za każdy 0.1 [K] Kwotowe [pln] ----------------- - stałe : np. 5 PLN - zmienne: np. 2 PLN za każdy 0.1 * Typy potrąceń -------------------------------------- [W] potrącenia poWyżej normy [N] potrącenia poNiżej normy [P] potrącenia Poniżej i powyżej normy -------------------------------------- [W] Potrącenia powyżej normy ---------------------------- Potrącenie jest liczone powyżej normy Rośnie wraz ze wzrostem wartości Norma wilgotności zbóż: 14.5% Potrącenie: 2% za każdy 1% powyżej normy Wartość Potrącenie 14% 0% 15% 2% 16% 4% 17% 6% [N] Potrącenia poniżej normy ---------------------------- Potrącenie jest liczone poniżej normy Rośnie wraz ze zmniejszaniem się wartości Norma gęstości pszenicy: 76 kg/hl Potrącenie: 1% za każdy 1% (0.76) poniżej normy Wartość Potrącenie 76 0% 75.5 1% 75 2% 70 8% [P] Potrącenia poniżej i powyżej normy -------------------------------------- Potrącenie jest liczone tak jak dla potrąceń [N] i [W]. Norma wilgotności kukurydzy wynosi 30%-33% W tym przedziale nie ma potrąceń. Wilgotność mniejsza od 30% zwiększa cenę skupu o 8 pln za 1% Wilgotność większa od 33% zmniejsza cenę skupu o 12 pln za 1% Wartość Potrącenie 28 - 16 pln 29 - 8 pln 30 - 8 pln 31 0 pln 32 0 pln 33 0 pln 34 12 pln 35 24 pln 36 36 pln Przykłady: a) Potrącenie procentowe [P]. Powyżej normy [W]: Schodki: Zapis w tabeli potrąceń: 0.00 - 2.00 : do 2.00 0.00 <-- Próg 2.01 - 4.00 : do 4.00 0.12% za 0.2 <-- a = 3.21 Potrącenie: 0.84 % 4.01 - 6.00 : do 6.00 0.15% za 0.1 <-- b = 5.00 Potrącenie: 4.50 % 6.01 - 99.99 : do 99.99 10.00% <-- c = 7.00 Potrącenie: 10.00 % (Stałe) Przykład 1 ---------- Wynik (a) : 3.21 Próg : 2.00 Przedział : 2.00 - 4.00 (przedział, w którym znalazł się wynik) Skok : 0.2 Stawka Potrącenia : 0.12 % Liczba przedziałów : 7 (od progu=2.00 do wyniku=3.21 co Skok=0.2) [1] 2.00-2.20, [2] 2.20-2.40, ... [7] 3.20-3.40 Potrącenie : 0.84 % (= 7 * 0.12%) Przykład 2 ---------- Wynik (b) : 5.00 Próg : 2.00 Przedział : 4.00 - 6.00 (przedział, w którym znalazł się wynik) Skok : 0.1 Stawka Potrącenia : 0.15 % Liczba przedziałów : 30 (od progu=2.00 do wyniku=5.00 co Skok=0.1) [1] 2.00-2.10, [2] 2.10-2.20, ... [30] 4.90-5.00 Potrącenie : 4.50 % (= 30 * 0.15%) Obliczenia: - ustalić przedział i odczytać stawkę i skok - ustalić liczbę przedziałów od progu do wyniku - obliczyć kwotę potrącenia b) Potrącenie kwotowe [K]. Wg progu [P]: Schodki: Zapis w tabeli potrąceń: Typ pozycji Do Potrącenie Za przedział 0.00 - 30.00 : [N] 30.00 -8.00 1 30.01 - 33.00 : [B] 33.00 33.01 - 99.99 : [W] 99.99 12.00 Przykład 1 ---------- Wynik (a) : 31.00 Przedział : do 33 (przedział, w którym znalazł się wynik) Potrącenie : 0 bo typ pozycji: [B] bez potrąceń Przykład 2 ---------- Wynik (a) : 28.00 Próg : 30.00 Przedział : do 30 (przedział, w którym znalazł się wynik) Typ pozycji : [N] - licz poniżej normy Skok : 1 Stawka Potrącenia : -8 pln Liczba przedziałów : 2 (od progu=30.00 do wyniku=28.00 co Skok=1) [1] 29.00..30.00, [2] 28.00..29.00 Potrącenie : -16 pln (= -8 * 2) Przykład 3 ---------- Wynik (a) : 35.00 Próg : 33.00 Przedział : do 99 (przedział, w którym znalazł się wynik) Typ pozycji : [W] - licz powyżej normy Skok : 1 Stawka Potrącenia : 12 pln Liczba przedziałów : 2 (od progu=33.00 do wyniku=25.00 co Skok=1) [1] 33.00..34.00, [2] 34.00..35.00 Potrącenie : 24 pln (= 12 * 2) Obliczenia: - ustalić przedział i odczytać stawkę i skok - ustalić liczbę przedziałów od progu do wyniku - obliczyć kwotę potrącenia c) Potrącenie kwotowe stałe [K]. Powyżej normy [W] 7.01 - 8.00 5 pln 8.01 - 9.00 10 pln 9.01 - 19.99 15 pln * Próbne obliczanie potrąceń Poprawność parametrów wpisanych do tabeli potrąceń warto sprawdzić na danych przykładowych. F5-sprawdź, wyświetla okno obliczeń próbnych: -- Oblicz potrącenie ------ Wynik pomiaru 15.000 Potrącenie 2.00 % Kwota 1,000.00 Potrącenie - 20.00 = 980.00 --------------------------- 12. Zapasy w kontroli jakości QC 12.1 Opis ogólny (en: QA/QC Quality Assurance/Quality Control) QA/QC, to są procesy organizacyjne i techniczne, których celem jest zapewnienie oczekiwanej jakości wyrobów i usług Program Trawers wspomaga zadania QA/QC: * Kontrola jakości asortymentu otrzymanego od dostawców i przekazanego z własnej produkcji Tu system kontroli jakości zawiera dwa podstawowe elementy: 1. Definicje testów, którym poddawany jest asortyment 2. Wyniki (rezultaty) wykonanych testów * Zarządzanie zapasami w kontroli jakości (Inventory in QC) (w kwarantannie en: in quarantine) (Item in QC inspection) 12.2 Oznaczanie do kontroli jakości Zarządzanie zapasami QA/QC polega na oznaczeniu (wskazaniu), że zapasy identyfikowane kartami KSOM/LOT/SER są w kontroli jakości i nie są dostępne do rozchodu. Oznacza się te indeksy, które są na stanie w magazynie. Oznaczanie (wskazywanie): QA Kontrola jakości > Zapasy w QC [QA_PQA10] Ilość w kontroli jakości pokazywana jest na ekranach kart KIM i kart KSOM: Panel zapasu o---------------------------------------o | Ilość w magazynie 300 | | W kontroli jakości ......... (-) 0 | <- MG w kontroli jakości QC <------ | W fakturach sprzedaży ...... (-) 50 | <- NA w fakturach niezatwierdz | W rozchodach na produkcję .. (-) 0 | <- ZP w wydaniach niezatwierdz | W rozchodach magazynowych .. (-) 0 | <- MG w rozchodach niezatwierdz | Rezerwacja-zamów. sprzedaży (-)150 | <- NA w otwartych zam sprzedaży | Rezerwacja-zlecenia otwarte (-) 0 | <- ZP w otwartych zlec produkc | === | | (=) Ilość dostępna ........... 100 | o---------------------------------------o Zapasów będących w kontroli jakości nie można wydawać do sprzedaży ani do produkcji. Ilość w kontroli jakości zmniejsza ilość dostępną do wydania. Nie można zmniejszać tych zapasów, tj. wydać z magazynu. Ale można je zwiększać. Tj. przyjmować do magazynu kolejne ilości do kontroli jakości. Nowo-przyjętych zapasów także nie można wydawać. 12.3 Zwolnienie z kontroli jakości Zwolnienie zapasu będącego w kontroli jakości dla transakcji polega na zmianie oznaczenia: [QA_PQA10] ------------------------------------------------------------- ---- Indeks ---- --------------------- Nazwa ------- Wskaźnik BARWNIK-INDYGO Barwnik do tkanin - indygo BEJCA-CO Bejca typ GLAZE - ciemny orzech 1-Ozna <---o BEJCA-D Bejca typ GLAZE - dąb | BEJCA-O Bejca typ GLAZE - orzech | DESKI-D Surowiec tartaczny - dąb 1-Ozna <---o DESKI-S Surowiec tartaczny - sosna | ------------------------------------------------------------- | Pozycje magazynowe w kontoli jakości --->-o 13. Tematy powiązane Zarządzanie zapasami Dokumenty magazynowe System dystrybucji Cenniki sprzedaży Skup i sprzedaż surowców Wzorce dokumentów i etykiet


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers 5 - Spis treści