www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Trawers a ustawa o rachunkowości 1. Opis ogólny 2. Księgi rachunkowe 3. Zestawienia z ksiąg dla US Formaty danych Przykłady zestawień 4. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Program Trawers umożliwia prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości. Program Trawers, jego opisy i dokumentacja, dostarczają informacji, które wystarczają, aby kierownik jednostki gospodarczej utworzył dokumentację opisującą przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości. Przyjęte zasady rachunkowości (zarys) A w szczególności: Zakładowy plan kont * Ustalenie zakładowego planu kont w module KG Księga Główna Plan kont KG Księgi pomocnicze * Ustalenie zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej Organizacja ksiąg rachunkowych Wykaz zbiorów danych * Ustalenie wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych Słownik danych Wykaz i funkcje programów * Opis systemu informatycznego, zawierający wykaz programów, funkcji, wersji oprogramowania, programowych zasady ochrony danych chroniące przed nieupoważnionym dostępem lub zniszczeniem. Przyjęte zasady rachunkowości (zarys) Kontrola ciągłości Przyjęte w programie Trawers metody przetwarzania danych zapewniają automatyczną kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów lub sald. Księga główna i księgi pomocnicze Numerowanie stron wydruków Wydruki komputerowe ksiąg rachunkowych składają się z automatycznie numerowanych stron, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej, oraz są sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły w roku obrotowym. Parametry systemu KG Automatyczne numerowanie pozycji dziennika Zapis księgowy posiada automatycznie nadany numer pozycji (nr w dzienniku), pod którym został wprowadzony do dziennika oraz identyfikator osoby odpowiedzialnej za treść zapisu. 2. Księgi rachunkowe Księgi rachunkowe w programie Trawers zorganizowane są zgodnie z zaleceniami ustawy o rachunkowości i obejmują: 1. Dzienniki 2. Konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna) 3. Konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna) 4. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej Szczegółowe omówienie poszczególnych ksiąg oraz opis przekształcania danych z ksiąg pomocniczych do Księgi Głównej, podane są w dokumencie: Organizacja ksiąg rachunkowych 3. Zestawienia z ksiąg dla US Format danych Urząd Skarbowy może zarządać zestawień z ksiąg rachunkowych. Oczekuje zestawień w formacie czytelnym, łatwym do dalszej obróbki. W programie Trawers zestawienia można tworzyć w postaci: * Pliki XML Dokumenty ze znacznikami (en: Markup), które określają strukturę danych. Zestawienia i raporty dla Ministerstwa Finansów zapisuje się w plikach XML. Formaty plików wymiany danych * Pliki tekstowe .CSV Zestawienia tabelaryczne zapisywane do plików o formacie CSV. CSV Tabela def CSV CSV Zapisywanie plików * Pliki tekstowe .TXT Zestawienia: wydruki standardowe i dokumenty wg wzorców emitowane na urządzania wyjściowe w postaci czytelnych plików tekstowych. Formaty: Plik PRN, Plik TXT Właściwości urządzeń wyjściowych * Zestawienia w Excel Program KE (dodatek do MS Excel). Do tworzenia zestawień i analiz na podstawie danych z KG Księga główna, NA Sprzedaż i ZO Zakupy. Analizy w MS Excel. System KE Przykłady zestawień Niektóre zestawienia oczekiwane przez US i sposób ich uzyskania. * Zestawienia z Księgi Głównej ------------------------------ Stany i obroty kont KG > Zestawienia > Stany i obroty: wydruk i tabelarycznie Salda kont analitycznie i syntetycznie KG > Zestawienia > Salda kont KG > Zestawienia > Wg parametrów (konta pozabilansowe można pominąć wybierając odpowiedni zakres kont, bez 9-tek) (zapisy na poszczególnych kontach można uzyskać wybierająć odpowiedni zakres kont syntetycznych lub analitycznych) Dziennik KG > Wszystkie pozycje dziennika Patrz szczegóły: Zestawienia w KG Księga Główna * Rozrachunki ------------- Stan na początek i koniec roku 20xx oraz obroty za rok 20xx można uzyskać na wydrukach ksiąg pomocniczych: NA Sprzedaż i ZO Zakupy. Rozrachunki z odbiorcami NA > Odbiorcy > Stany i obroty > Salda na dzień Salda poszczególnych rachunków na dzień 01.01.20xx i 31.12.20xx NA > Rozrachunki > Stan należności > Wydruk > Wg dokumentów Zapłaty i faktury (obroty) z roku 20xx NA > Odbiorcy > Stany i obroty > Wydruk > Obroty (podać okresy 20xx/01 do 20xx/12 Jedno zestawienie za cały rok Patrz szczegóły: Kartoteka rozrachunków Rozrachunki z dostawcami (zestawienia symetryczne z systemem NA) Wymienione zestawienia, w każdym z systemów, powinny dostarczyć kompletu informacji. Od bardziej ogólnych: salda kontrahentów na początek i koniec roku, do szczegółowych: salda poszczególnych rachunków i zestawienie faktur i zapłat (obroty) w ciągu roku. * Sprzedaż ---------- Rejestr sprzedaży VAT NA > Okresowe > Rejestr sprzedaży (tworzyć osobno za każdy miesiąć) * Zakupy -------- Rejestr zakupów VAT ZO > Okresowe > Rejestr zakupów VAT (tworzyć osobno za każdy miesiąć) * Płatności ----------- Wyciągi bankowe KB > Rejestr bankowy > Wydruk > Wiele rejestrów-szczegółowo (osobne wydruki dla każdego rachunku bankowego) Raporty kasowe KB > Rejestr kasowy > Wydruk > Wiele rejestrów-szczegółowo (osobne wydruki dla każdej kasy) 3. Tematy powiązane Organizacja ksiąg rachunkowych Księga główna i księgi pomocnicze Przyjęte zasady rachunkowości (zarys) Tabele dekretacji Parametry systemu KG JPK Jednolity Plik Kontrolny CSV Zapisywanie plików Formaty plików wymiany danych


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies