www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Procesy gospodarcze w programie Trawers (en: Business Processes, de: Unternehmensprozesse) 1. Sprzedaż 2. Zakupy 3. Płatności 4. Zapasy i gospodarka magazynowa 5. Księgowość 6. Marketing i CRM 7. Produkcja 8. Serwis 9. Kontrola jakości 10. Środki trwałe 11. Płace 12. Operacje okresowe 13. Procesy automatyczne 14. Praca zespołowa. Komunikacja 15. Zestawienia i raporty 16. Wymiana danych z innymi programami 17. Integracja z internetem 18. Rozwiązania specjalistyczne 19. Tematy powiązane Konfiguracja programu 1. Sprzedaż Kartoteki klientów Kartoteki osób do kontaktu u klientów Kartoteki dodatkowych adresów wysyłkowych Oferty do klientów Przepisywanie ofert do zamówień Zamówienia sprzedaży Przepisywanie zamówień do faktur Śledzenie realizacji zamówień Wydawanie towaru z magazynu Faktury VAT i paragony fiskalne Faktury zaliczkowe Faktury korygujące Noty obciążeniowe i uznaniowe Sprzedaż hurtowa i detaliczna Przyjmowanie wpłat gotówkowych Analizowanie sprzedaży w różnych układach Informacje o należnościach Sprzedaż towarów i usług Zwroty od klientow Informacje o odsetkach należnych i potencjalnych Zarządzanie bazą odbiorców Zamówienia sprzedaży Kartoteka rozrachunków 2. Zakupy Kartoteki dostawców Zapytania do dostawców Oferty dostawców - (co, za ile, na jakich warunkach ?) Ustalanie potrzeb zakupowych wg różnych kryteriów Kiedy zamawiać, ile zamawiać ? Wysyłanie zamówień zakupu do dostawców Śledzenie realizacji zamówień Przyjmowanie dostaw do magazynu - do zamówienia / bez zamówienia Identyfikowanie numerów LOT/SER i terminów ważności Kontrola jakości przyjmowanych materiałów i towarów Faktury zakupu Faktury zakupu RR Faktury korygujące zakup Analizowanie zakupów w różnych układach Zakupy usług Zakupy materiałów powierzonych (depozyty) Zwroty do dostawcow Informacje o zobowiązaniach Noty obciążeniowe i uznaniowe Zarządzanie bazą dostawców Zamówienia zakupu System zaopatrzenia Zdalny dostęp dostawców 3. Płatności Wpłaty i wypłaty gotówkowe w kasach Wpłaty i wypłaty na rachunkach bankowych Rozliczenia z odbiorcami i dostawcami Homebanking - płatności elektroniczne Polecenia przelewu - drukowane i elektroniczne Kontrola należności i zobowiązań Należności i zobowiązania przeterminowane Analizy spływu należności Rozliczanie nadpłat Rozliczanie kompensat Operacje walutowe i obliczanie różnic kursowych Rozrachunki z zaliczkobiorcami Płatności 4. Zapasy i gospodarka magazynowa Kartoteki indeksów, stanów i obrotów Kartoteki indeksów dodatkowych i zamienników Numery partii LOT i serii SER, terminy ważności Przychody, rozchody, przesunięcia, zwroty i korekty Wycena zapasów wg LIFO/FIFO, Ewidencyjnej, Średniej, Wskazanej, Depozyt Spisy z natury i rozliczanie inwentaryzacji Użycie czytników kodu kreskowego i kolektorów WMS Miejsca składowania w magazynie (lokalizacje) Analizy stanu zapasów i obrotów w różnych układach Traceability, tj. śledzenie drogi towarów, wyrobów i materiałów Karty indeksów KIM Dokumenty magazynowe WMS Miejsca składowania Inwentaryzacja zapasów Traceability. Śledzenie drogi 5. Księgowość Kartoteki kont ksiegowych Pobieranie poleceń księgowania (dekretacji) z ksiąg pomocniczych: zapasów, należności i zobowiązań, sprzedaży i zakupów, środków trwałych, rachuby płac, produkcji. Planowanie budżetu i analiza realizacji Rejestrowanie pozostałych dokumentów księgowych Zestawienia o stanach i obrotach kont w różnych układach Sprawozdania F-01, Bilans, Rachunek Wyników itp. Analizy w Excelu na podstawie zapisów w Księdze Głównej Organizacja księg rachunkowych Dokumenty poleceń ksiegowania Zgodność ksiąg pomocniczych z KG Przyjęte zasady rachunkowości (zarys) 6. Marketing i CRM Planowanie kampanii marketingowych Masowe wysyłanie listów i e-maili Rejestrowanie kontaktów z klientami Wyznaczanie terminów następnych kontaktów z klientami Zarządzanie e-mailami wchodzącyni i wychodzącymi Zarządzanie etapami w cyklu sprzedaży, lejek sprzedaży Analiza kosztów działań handlowych Moduł RK Rynek kontakty Statystyki działań marketingowych 7. Produkcja Struktury (receptury) wyrobu BOM (en: Bill of Materials) Technologia (operacje) wytwarzania wyrobu na stanowiskach roboczych (en: Routing, Bill of Operation) Kalkulowanie kosztów produkcji Planowanie produkcji na podstawie zamówień sprzedaży, prognoz i zapasów Ustalanie potrzeb materiałowych MRP wg planu produkcji, zapasów i struktury produktów BOM Harmonogramowanie prac na stanowiskach roboczych wg planu produkcji, aktualnej zajętości stanowisk i technologii wytwarzania Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi: otwieranie, zamykanie, wstrzymywanie Rozliczanie kosztów produkcji Opis systemu produkcji Trawers w firmie produkcyjnej Podstawowe moduły produkcyjne BOM Struktury produktu Procesy technologiczne 8. Serwis Kartoteka produktów serwisowanych Kontrakty serwisowe Zamówienia serwisowe Zlecenie serwisowe Kalkulacje marży usługi serwisowej Trzy modele serwisowania SE Serwisowanie. Opis ogólny 9. Kontrola jakości Karty testów jakości Zlecenia kontroli jakości Pomiar (pobieranie wyników testów) Wpływ wyników testów na ceny zakupu surowców Zapasy w kontroli jakości QA System kontroli jakości QA Zapasy w kontroli jakości 10. Środki trwałe Kartoteka środków trwałych Przychody, rozchody, zmiany wartości, likwidacje Umorzenia i amortyzacja Kronika zdarzeń ST Środki Trwałe 11. Płace Kartoteki pracowników i kandydatów Kronika zdarzeń Listy płac Kwoty do wypłaty Zaliczki na podatek dochodowy Składki ZUS Kartoteka wynagrodzeń Ewidencja czasu pracy Deklaracje podatkowe PIT Deklaracje ubezpieczeniowe ZUS Wysyłanie do programu Płatnika PL Płace Kadry PPK Pracownicze Plany Kapitałowe PPK PL Pracownicze Plany Kapitałowe PPK 12. Operacje okresowe Tabele: kursy walut, stawki podatku PIT, stawek odsetek Wynagrodzenia i pochodne Umorzenia i amortyzacja Weryfikacja spójności i wiarygodności zapisów w kartotekach programu Analiza bezpieczeństwa dostępu do danych i analiza pracy użytkowników Wiele operacji można wykonywać automatyczne, np. w nocy gdy jest mniejsze obciażenie System bezpieczeństwa 13. Procesy automatyczne Procesy automatyczne, to są procesy działające samoczynnie, zgodnie z ustalonymi regułami funkcjonalnymi i organizacyjnymi. W programie Trawers jest kilkadziesiąt procesów (funkcji), które można wykonywać (wywoływać) automatycznie. Głównie są to procesy długotrwałe procesy obliczeniowe, które można wykonywać w nocy, podczas mniejszego obciążenia systemów. Wiele funkcji automatycznych pracuje w obszarze komunikacji z kontrahentami, np. wysyłanie e-maili, autoresponder, przypominanie o terminach, wysyłanie raportów okresowych. Procesy automatyczne Przedsiębiorstwo cyfrowe 14. Praca zespołowa. Komunikacja Zadania i projekty Przepływ zadań Powiązania zadań: kontrahenci, karty KIM, kontakty, e-maile Kanały komunikacji: e-maile, zadania, dokumenty, spotkania Urządzenia wymiany informacji Komponenty technologiczne Komunikacja w dziale serwisowym Obsługa serwisowa: Help Desk i Service Desk Komunikacja w Trawers ERP RZ Projekty Zadania 15. Zestawienia i raporty Raporty o stanie firmy Raporty o sprzedaży, zakupach, zapasach, płatnościach, produkcji Zestawienia tabelaryczne Raporty TrCrossTab, wielowymiarowe RaportyXML Raporty definiowane Analizy przekrojowe firmy: dynamika rentowności, wskaźniki Raporty i analizy Raport o stanie firmy 16. Wymiana danych z innymi programami Zamówienia sprzedaży z systemów mobilnych (pre-selling) Zamówienia sprzedaży ze sklepu internetowego Wysyłanie asortymentu do sklepu internetowego Wczytywanie kartotek kontrahentów, asortymentu, BOM, itp. Wysyłanie danych do Excel, OpenOffice w formacie CSV Faktury w formacie EDI: XML Usługi wymiany danych SOA, serwer SOA Wymiana danych Szukanie w bazie danych 17. Integracja z internetem Rozwiązania programowe, które bezpośrednio używaja przeglądarek internetowych i stron www do wymiany danych z bazą danych programu Trawers. e-faktury, e-archiwum e-maile Usługi Google Sklepy internetowe, B2C, B2B e-deklaracje Kursy walut z NBP Biała lista Integracja z internetem Przedsiębiorstwo cyfrowe 18. Rozwiązania specjalistyczne Możliwości programu Trawers wykraczają poza tradycyjne zastosowania standardowego systemu ERP. W programie jest wiele unikalnych rozwiązań, które stanowią integralną składową zintegrowanego programu. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom specjalistycznym, program obsługuje wiele procesów bez korzystania z zewnętrznych aplikacji. Rozwiązania specjalistyczne 19. Tematy powiązane Konfiguracja programu Terminologia alfabetycznie Dokumenty transakcyjne Procesy automatyczne Komunikacja Integracja z internetem Trawers ERP. Opis ogólny Przedsiębiorstwo cyfrowe Kurs: Podstawy Kurs: Sprzedaż Kurs: Zakupy


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies