www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Odchylenia w wycenie zapasów 1. Opis ogólny 2. Odchylenia od ceny E 3. Odchylenia w wycenie dokumentu zwrotu z magazynu Wycena LIFO/FIFO Wycena S (Średnia ważona) Rozliczenia w KG 4. Zaokrąglenia (różnice z zaokrągleń) 4.1 Obliczanie ceny średniej-ważonej 4.2 Wycena wartości dokumentu 5. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Odchylenia (en: Variance) są to różnice między wartościami oczekiwanymi a rzeczywistymi, np. między wartościami dwóch operacji, które właściwie powinny być takie same, ale z różnych powodów nie są. Np. różnica między wartością rzeczywistą (na dokumencie) a wartością wyliczoną przez program przeznaczoną do zapisania w transakcji. 2. Odchylenie od ceny ewidencyjnej (Wycena E) Różnica między wyceną dokumentu dokonaną wg obowiązującej stałej ceny ewidencyjnej a rzeczywistą wartością dokumentu. Wartość odchylenia jest wyliczana przez system MG. Powstaje dokument systemowy: [O1] Odchylenie. Zwiększenie. (+) (Dt Wn) [O2] Odchylenie. Zmniejszenie. (-) (Ct Ma) Dokumenty magazynowe W języku księgowym: Odchylenia dodatnie (debetowe) występują, gdy cena nabycia (zakupu) jest większa od ceny ewidencyjnej. Odchylenia ujemne (kredytowe) występują, gdy cena nabycia (zakupu) jest niższa od ceny ewidencyjnej. Dokumenty odchyleń mogą powstać podczas rejestrowania transakcji w MG i MI. Podczas zatwierdzenia dokumentów powstają polecenia księgowania. Podczas przychodu, do zbioru dokumentów zapisywany jest dokument z rzeczywistą ceną zakupu i tworzony jest dokument odchyleń jako dokument dodatkowy, korygujący obroty magazynu (en: Purchase Price Variance (PPV)) Otrzymuje taki sam numer, jak dokument bazowy, Metody wyceny zapasów Przykład Ewidencja magazynowa czajników prowadzona wg metody [E] Stała cena ewidencyjna Cena [E] ustalona na 45.00 PLN. Rejestrujemy nowy przychód 10 sztuk po 47.00 PLN. Ilość Cena (E) Wartość W magazynie 75.000 szt * 45.00 = 3 375.00 Z dokumentu 10.000 szt * 47.00 = 470.00 (1) Po operacji 85.000 szt * 45.00 = 3 825.00 Operacja O1+/ Dokument PR0004 Odchylenie = -20.00 (2) Program zapisuje pozycję przychodu wg podanej ceny rzeczywistej 47.00 (1) Dodatkowo automatycznie tworzy dokument odchyleń (2). Wartość dokumentu odchyleń jest różnicą pomiędzy wartością zapasów po operacji (3825.00) a sumą wartości w magazynie i wartością operacji: (3375.00 + 470.00) 3825.00 - (3375.00 + 470.00) = 3825.00 - 3845.00 = -20.00 Program wybiera typ dokumentu wg reguły: [O1] Odchylenie. Zwiększenie, gdy różnica < 0 tzn. gdy cena nabycia jest większa niż cena ewidencyjna [O2] Odchylenie. Zmniejszenie, gdy różnica > 0 tzn. gdy cena nabycia jest mniejsza niż cena ewidencyjna Powstaje dokument (2) [O1] Odchylenie.Zwiększenie, ponieważ cena nabycia 47.00 jest większa niż cena ewidencyjna 45.00. Dokument odchylenia ma wartość ujemną (-20.00): Operacja Dokum Poz Sys --Data-- --- Ilość --- -Jm- ----- Wartość --- O1+/ PR0001 1 MG 19.06.06 0.000 -20.00 E PR+/ PR0001 1 MG 19.06.06 10.000 szt 470.00 E ------------- ----------------- RAZEM: 10.000 szt 450.00 Powstają następujące księgowania: (1) [PR] [PR+/ ] 320 Wn, 301 Ma 470,00 (2) [O1] [O1+/ ] 340 Wn, 301 Ma 20,00 Wn 320 Ma Wn 340 Ma Wn 301 Ma -----+----- -----+----- -----+----- (1) 470 | (2) 20 | | 470 (1) | | | 20 (2) 301 Rozliczenie zakupu 320 Towary 340 Odchyl od cen ewiden mat i tow 3. Odchylenia w wycenie dokumentu zwrotu z magazynu Odchylenie może powstać podczas rejestrowania i zatwierdzania dokumentu zwrotu asortymentu z magazynu do dostawcy. Dokument zwrotu z magazynu można rejestrować bezpośrednio w systemie MG [MG_DZZ1A]. Dokument zwrotu powstaje także podczas zatwierdzania faktury korygującej zakup (zwrot do dostawcy) w systemie ZO: Faktury korygujące [FK] [ZO_DFK10] Dokument zwrotu do dostawcy musi być powiązany z dokumentem pierwotnym, dokumentem przychodu do magazynu. Wycena rozchodu z magazynu musi taka sama jak wycena przychodu do magazynu. Gdy w programie Trawers rejestruje się dokument zwrotu do dostawcy, to program odszukuje pierwotny dokument rozchodu, aby ustalić cenę (koszt) zwracanej pozycji. Poniżej opisano powstawanie odchyleń podczas zwrotów z magazynu asortymentu z wycenami: LIFO/FIFO i S Średnia ważona. Metody wyceny zapasów Wycena LIFO/FIFO Gdy obowiązuje wycena LIFO/FIFO (L/F), to program odszukuje w zbiorze cen L/F pozycję do zwrotu. Powinny tam być takie same ilości i ceny jak na dokumencie pierwotnym. Jeżeli nie znajdzie takiej pozycji (np. została wydana na fakturę sprzedaży), to bierze tę pozycję L/F, która jest w magazynie i porównuje jej cenę z ceną na dokumencie pierwotnym. Jeżeli ceny są różne, to tworzy dokument odchyleń na wartość różnicy. NOTE: Asortyment zwracany z magazynu może pochodzić z wielu partii L/F. Program wylicza wartość wydawanych partii i porównuje z wartością dokumentu pierwotnego. Tworzy dokument odchyleń na wartość różnicy. Wycena S (Średnia ważona) Gdy obowiązuje wycena S, to cena na dokumencie zwrotu jest taka sama jak na dokumencie przychodu (dokumencie pierwotnym). Cena średnia zapasu w magazynie może być jednak inna niż na dokumencie zakupu. W międzyczasie mogły być przychody z inną ceną, które zmieniły cenę średnią. Program rejestruje dokument zwrotu z magazynu na cenę z dokumentu i tworzy dokument odchyleń na wartość różnicy: O1 Odchylenie zwiększenie lub O2 Odchylenie zmniejszenie Przykład Faktura korygująca zakup tworzy dokument odchyleń. Asortyment z wyceną: S Średnia ważona. Kolejne transakcje: 1. Faktura zakupu w ZO 2. Przychód w MG (w innej cenie) 3. Faktura korygująca w ZO 1. Faktura w ZO: FA Faktura zakupu Ilość : 10 szt Cena : 700 PLN Wartość: 7000 PLN Faktura zakupu zatwierdzona, w MG powstaje dokument: PR Przychód Stan zapasów w MG Ilość : 10 szt Cena : 700 PLN Wartość: 7000 PLN 2. Dokument w MG: PR Przychód Ilość : 20 szt Cena : 800 PLN Wartość: 16000 PLN Dodatkowo w MG powstaje dokument: R3 Zaokrąglenie Zwiększenie Wartości: 0.10 PLN Patrz opis: Odchylenia, różnice z zaokrągleń. Dokument w MG: PR Przychód zmienia cenę średnią. Było: 700.00 PLN Jest: 766.67 PLN 23000.10 / 30 = 766.67 PLN 23000.10 = 7000 + 16000 + 0.10 Stan zapasów w MG Ilość : 30 szt Cena : 766.67 PLN Wartość: 23000.10 PLN 3. Faktura w ZO: FK Faktura korekta. Zakup (-) Ilość : - 10 szt Cena : 700 PLN Wartość: -7000 PLN Dokument korekty (zwrot) w cenie z faktury zakupu Zatwierdz: dok w MG Zwrot z magazynu [Z2] Ilość : - 10 szt Cena : 700 PLN Wartość: 7000 PLN Dodatkowo w MG powstaje dokument: O1 Odchylenia Zwiększenie Wartości: 666.70 PLN 766.67 - 700.00 * 10 = 666.70 Stan zapasów w MG Ilość : 20 szt Cena : 766.67 PLN Wartość: 15333.40 PLN 23000.10 - 7666.70 = 15333.40 Dokumenty tabelarycznie Dokumenty w MG, tabelarycznie, chronologicznie ------------------------------------------------------------------------------- Sys RO o Dokument v Ilość Jm Il zwrócona Cena PLN Wartość PLN | ------------------------------------------------------------------------------- 1. ZO |PR | P|FA0004 |v| 10.000|szt | -10.000| 700.00| 7 000.00 | 2. MG |PR | P|PR0003 |v| 20.000|szt | 0.000| 800.00| 16 000.00 | 2 MG |R3 | P|PR0003 |v| 0.000| | 0.000| 0.00| 0.10 | 3. ZO |O1 | R|FK0002 |v| 0.000| | 0.000| 0.00| 666.70 | 3. ZO |Z2 | R|FK0002 |v| -10.000|szt | 0.000| 700.00| 7 000.00 | ------------------------------------------------------------------------------- Dokumenty w ZO, tabelarycznie, chronologicznie ------------------------------------------------------------------------------------- Ro P Dokument v TRDATE TRTIME Poz Ilość Jm Cena Netto Wartość Netto ------------------------------------------------------------------------------------- 1. |FA|K|FA0004/02/22|T|20xx.02.18|19:42:02| 1| 10.000|szt | 700.00 | 7 000.00 3. |FK|K|FK0002/02/22|T|20xx.02.18|19:48:27| 1| 10.000|szt | 700.00 | - 7 000.00 ------------------------------------------------------------------------------------- Rozliczenie odchyleń w KG Odchylenia rozlicza się w KG, podobnie jak odchylenia od cen ewidencyjnych. Np. koryguje się wartość zużycia materiałów o narzut odchyleń przypadających na zużyte materiały. Metody wyceny zapasów 4. Zaokrąglenia (różnice z zaokrągleń) Zaokrąglenia (en: Rounding Difference), wynikają z zaokrągleń arytmetycznych. Wartość odchylenia jest wyliczana przez system MG. Powstaje dokument systemowy. [R3] Zaokrąglenia. Zwiększenia. Zwiększają wartość zapasu (+) [R4] Zaokrąglenia. Zmniejszenia. Zmniejszają wartość zapasu (-) Dokumenty magazynowe 4.1 Obliczanie nowej ceny średniej-ważonej Gdy zapasy wyceniane są wg metody: [S] wg ceny średniej-ważonej, to podczas operacji mag~azynowych obliczana jest nowa cena średnia. Nowa cena średnia może zostać zaokrąglona. W wyniku zaokrąglenia, wartość pozycji w magazynie po operacji może być inna niż suma wartości: operacja plus (+) wartość dokumentu. W takim przypadku, program tworzy dokument [R3] Zaokrąglenie + lub [R4] Zaokrąglenie -, który zawiera wartość różnicy wynikającej z zaokrąglenia. ------------------------------------------------ Ilość Cena (S) Wartość W magazynie 23 12.73 292.79 Z dokumentu 60 14.00 840.00 Po operacji 83 13.65 1132.95 Zaokrąglenie [R3]: 0.16 ------------------------------------------------ Program oblicza cenę średnią = Wartość po operacji / Ilość po operacji (292.79 + 840.00) / 83.00 = 1132.79 / 83.00 = 13.6481 po zaokrągleniu = 13.65 dlatego: Po operacji 83 13.65 1132.95 i zaokrąglenie [R3] = 1132.95 - 1132.79 = 0.16 4.2 Różnice w wycenie wartości dokumentu Są to szczególne przypadki, np. gdy tego samego dnia następuje przychód dwóch lub więcej pozycji LIFO/FIFO lub rozchód powodujący zaokrąglenia. Przykład 1: --------------------------------- Ilość Cena Wartość ------ ----- -------- 1. 10.080 94.71 954.68 PLN <--- zaokrąglenie w górę - prawidłowe 2. 10.080 94.71 954.67 PLN <--- gubienie 1 grosza --------------------------------- A powinno być: 954.68 Przykład 2: ----------------------------------- Przychód: 10 sztuk po 2.65 = 26.50 Rozchód : 0.5 sztuk po 2.65 = 1.32 ----------------------------------- A powinno być 1.33 P. Dlaczego system zmienia zaokrąglenie (gubi grosz) ? O. Aby zachować wewnętrzną spójność zapisów w kartotekach. Po operacji w magazynie pozostaje 9.5 * 2.65 = 25.175 (25.18) Czyli wartość magazynu zmniejszyliśmy o: 26.50 - 25.18 = 1.32 Gdybyśmy wartość magazynu zmniejszyli o 1.33, to pozostałoby w magazynie 26.50 - 1.33 = 25.17 A trzeba zachować poprawność wyliczenia wartości zapasów magazynowych tj. wartość = cena * ilość. Trzeba gdzieś 'zgubić' jeden grosz wynikający z zaokrągleń wartości dokumentu i wartości zapasów magazynowych. W MG ten 1 grosz 'gubiony' jest w wartości dokumentu. Ta metoda zapewnia wewnętrzną spojność w MG. 5. Tematy powiązane Zarządzanie zapasami Dokumenty magazynowe Odchylenia od cen zakupu Metody wyceny zapasów


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies