www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Kronika operacji (log) 1. Kronika operacji (log) 1.1 Opis ogólny 1.2 Zapisy w kronice 1.3 Parametry (poziomy) kroniki 1.4 Przeglądanie logu wg Query Opis ogólny Kto logował się do programu ? Które funkcje wykonywali operatorzy ? Które dane zmieniono w kartach KIM ? Czy operator [DD] dzisiaj pracował ? Szczególy transakcji 1.5 Przykład logu 1.6 Informacje techniczne 2. Plik: trerror.log 3. Plik: tr.plg Profiler 4. Raporty z przetwarzania 5. Kronika zdarzeń 6. Pytania i odpowiedzi 7. Tematy powiązane 1. Kronika operacji (log) 1.1 Opis ogólny W kronice (logu) (en: Transaction Log) zapisywane są czynności wykonywane przez użytkowników, np. wywołanie funkcji, zmiany zapisów w kartotece odbiorców, szczegóły transakcji operacji magazynowych itp. Zapisywane są także wskazane zdarzenia, np. komunikaty procesów automatycznych AutoRun, seryjne wysyłanie e-maili i inne zdarzenia systemowe. Jakie zapisy są w logu ? Zapisy w kronice mogą mieć różna szczegółowość, w zależności od parametrów. Parametry kroniki (logu) 08xx (patrz też opis poniżej) Co robił operator ? Zapisy w kronice pozwalają na obserwację aktywności użytkowników, w tym na wykrycie działań nieuprawnionych, np. wielokrotne próby podania błędnego hasła, używanie funkcji, których w zwykłych okolicznościach użytkownik nie powinien wywoływać. Taka obserwacja pozwala też na wykrycie luk w systemie uprawnień. Np. gdy magazynier przegląda i próbuje wykonać transakcje na rejestrze bankowym. Bezpieczeństwo. Mechanizmy Kto zmienił zapisy w kartotekach ? Można także obserwować kto i kiedy zmienił istotne pola w kartach odbiorców lub kartach indeksowych KIM. (en: Change Log) Zmiana wagi w karcie KIM, daje taki zapis do logu (operator NM zmienił wagę z 1.000 na 1.230 kg w indeksie 12-01-0002) KIMMG INDEKS WAGA CHGDATE CHGTIME CHGUSER Było: 12-01-0002 1.000 20xx.04.10 12:52:13 BS Jest: 12-01-0002 1.250 20xx.11.09 14:30:53 NM Program zapisujący do logu informacje o zmianach dokonanych w rekordach KIM i kartach odbiorców korzysta z pól: ChgProc ChgDate ChgDatD ChgTime ChgUser tj. pól informujących kto i kiedy wykonał ostatnie zmiany w rekordach. Program zapisuje daty (i czas) systemowe (komputerowe). Zapisy w tych polach program wyświetla także na ekranach: Znaczące daty. Bezpieczeństwo. Mechanizmy Jakie rejestrowano dokumenty (transakcje) Można ustalić szczególy zapisywanych dokumentów (wykonywanych transakcji). Faktura sprzedaży: 000001 FA P FV0001/11/19/001 1.000 * 8.80 10/BEJCA-CO 000001 FA P FV0006/10/19/001 1.000 * 66.00 10/DESKI-D Które funkcje są nieużywane ? Obserwacja kroniki log pozwala także na utworzenie listy funkcji nieużywanych. I następnie analizy przyczyn: a) operatorzy nie wiedzą o tych funkcjach ?, b) funkcje te nie są potrzebne ? c) funkcje te są nieużyteczne w obecnej postaci ? 1.2 Zapisy w kronice (logu) Kronika (log) zawiera następujące zapisy: dzień, godzina, symbol użytkownika (operatora), nazwa funkcji oraz szczegóły nt. operacji, różne w różnych kontekstach funkcji Wiersz logu ---------------------------------------------------------------------- 0001748 NA_DFA10 20xx.03.12 08:57:09 AA.NA.t.03 Func WE: NA_DFA10 NA10 0001748 NA_DFA10 20xx.03.12 09:02:12 AA.NA.g.03 Func WY: NA_DFA10 NA10 ---------------------------------------------------------------------- ------- -------- ---------- -------- ----- o -- ---------------------- o-<- 1 2 3 4 5 6 7 8 | | |-> 1 systemowy numer procesu PID (en: Process IDentifier) | |-> 2 IdProces wewnętrzny identyfikator funkcji: | pierwsze dwa znaki określają symbol systemu | |-> 3 dzień zapisu |-> 4 godzina zapisu | |-> 5 identyfikacja osoby i systemu: op.sy | op : symbol operatora | sy : symbol systemu | |-> 6 = t pracuje TUI Interfejs terminalowy (tekstowy) | = g pracuje GUI Interfejs graficzny | |-> 7 nr poziomu logu, np. 03 Wywoływane funkcje [0803] | poziomy wskazuje się na ekranie parametrów 08xx | 99 oznacza poziom systemowy, tych zapisów nie można wyłączyć | |-> 8 treść zapisu zależna od rodzaju operacji Przykłady treści Zapis Znaczenie ----------------- ------------------------------------------------------ Func WE: NA_DFA10 wejście do funkcji NA_DFA10 (IdProces) Func WY: NA_DFA10 wyjście z funkcji NA_DFA10 (IdProces) Err. sygnalizacja błedu, zwykle na poziomie 99 Wydruk do [HP5NN0] wysłanie wydruku na urządzenie zewnętrzne tu: [HP5NN0] ZapisPlikuCSV zapisanie danych do pliku CSV Raport zapisanie raportu do \trRaporty Bylo: zawartość pola, przed zapisem Jest: zawartość pola, po zapisie Start: SysUser=AA IP=152.188.1.23 LogIN: Logowanie operatora LogOUT: Wylogowanie operatora ... itd. 1.3 Parametry (poziomy) kroniki Poziom szczegółowości zapisów do kroniki (en: Log Level) ustala się w parametrach programu: 08xx Parametry logu 08xx Niektóre parametry oznaczone są domyślnie i nie powinny być zmieniane, gdyż zapewniają informacje niezbędne dla analizy pracy programu w przypadku wystąpienia problemu. Pozycje oznaczone: poziom [99] to są zapisy systemowe, zapisywane są automatyczne, niezależnie od parametrów 08xx Parametry 08xx (fragment) -- Parametry 08xx -----------------[ ]-----------------------------------[ ]-- 0801 Codziennie w odrębnym pliku 0821 Zapis do profilera->TR.PLG 0802 .............................. 0822 Operacje na załącznikach 0803 Wywoływane funkcje ........... 1 0823 Tryb diagnostyczny ....... 1 0804 Szczegóły transakcji ......... 1 0824 .......................... 0805 Problemy transakcji: restart 1 0825 .......................... 0806 Lock i unlock rekordu ........ 0826 .......................... 0807 Polecenia do drukarki fiskaln. 0827 .......................... 0808 Komunikaty ekranowe .......... 0828 .......................... 0809 Problemy techniczne programu 1 0829 .......................... 0810 Oczekiwanie na lock rekordu 1 0830 Zmiany w karcie kontrahent 1 0811 Zamknięcie zbiorów-Close Data 1 0831 Zmiany w karcie KIM/LOT/SE 0812 Usuwanie rekordu - Delete 1 0832 Zmiany w tabeli dekretacji 1 ... ------------------------------------------------------------------------------ 1.4 Przeglądanie logu wg Query Opis ogólny Pliki z logami można przeszukiwać globalnie (F3-szukaj), aby odszukać, np. wyrażenie lub wszystkie zapisy operatora np. AA Wygodną metodą jest przeszukiwanie wg warunków Query Program wybiera te linie z logu, które spełniają warunek. 1. Szukanie linii, która zawiera informacje o błędzie [Err.]: Warunek: [Zapis w logu] zawiera tekst [Err.] 2. Szukanie zapisów operatora [DD]: Warunek: [Operator] jest = 'DD' Zapytania wg warunków (Query) Kto logował się do programu ? Identyfikacja operatora (jego adres IP) zapisywana jest w logu dwukrotnie: 1. W chwili uruchomnienia programu: Start: SysUser=jd IP=192.158.1.151 2. W chwili wpisania i zaakceptowania symbolu operatora: LogIN: MT/AA/00/0 IP=192.158.1.151 SysUser=jd Oba zapisy w logu mają ten sam PID Systemowy numer procesu W logu jest data logowania operatora: Data logowania: 20xx.04.30 Data logowania(!): 20xx.03.29 ^ gdy data logowanie inna niż data systemowa ---o Jeżeli operator nie zostanie zaakceptowany, np. będne hasła lub przestał być aktywny, to można ustalić jego IP poprzez PID (linia: Start:...) Przeglądanie wg Query: o-- Warunek --------------------------------------o | [Operacja] zawiera tekst 'LOGIN' od pozycji 1 | o-------------------------------------------------o Program pokaże logowania operatorów. ---------------------------------------------------------------------- 0023631 20xx.01.01Ni 10:41:25 MT.WE.AD.02 Login: MT/WE/00/0 Stat:100 0001755 20xx.03.01Ni 11:47:00 MT.AA.AD.02 Login: MT/AA/00/0 Stat:100 0011920 20xx.05.01Ni 20:12:15 MT.TT.AD.02 Login: MT/TT/00/0 Stat:100 0003639 20xx.01.02Po 09:07:50 MT.AA.AD.02 Login: MT/AA/00/0 Stat:100 0014375 20xx.06.02Po 10:06:32 MT.UU.AD.02 Login: MT/UU/00/0 Stat:100 0024869 20xx.07.02Po 10:24:23 MT.UU.AD.02 Login: MT/UU/00/0 Stat:100 0002865 20xx.07.02Po 10:51:14 MT.AA.AD.02 Login: MT/AA/00/0 Stat:100 ....... itp. ---------------------------------------------------------------------- Liczba zapisów: 35527 AD_PGZ87 5597 15.8 % ZP_DP131 3500 9.9 % ZP_DWM1D 2965 8.3 % AD_PGZ91 2845 8.0 % ZP_OOZ10 1240 3.5 % ..o...... .o... .o. ^ | | | Liczba wywołań ->o | o IdProces, np. Udział w % AD_PGZ87 Aktualizacja bazy danych ZP_DP131 ZP Przychód z produkcji Które funkcje wykonywali operatorzy ? Zapisy w kronice pozwalają na obserwację aktywności użytkowników. W tym, na wykrycie działań nieuprawnionych i wykrycie luk w systemie uprawnień. Np. gdy magazynier przegląda transakcje na rejestrze bankowym. Obserwacja aktywności użytkowników może przynieść szereg wniosków w kierunku usprawnienia organizacji pracy przedsiębiorstwa: * Najczęsciej wywoływane funkcje można zgromadzić w menu operatorów Menu własne operatora * Zachowania najskuteczniejszych sprzedawców mogą być przykładem dla innych * Można eliminować przeszkody i trudności poprzez zmiany organizacyjne i zmiany i usprawnienia w programie Przeglądanie zapisów do logu operatora [AP], wywołania funkcji programu: o-- Warunek --------------------------------------o | [Operator, np. AA] jest = 'AP' i | | [Operacja, np. ST_ZAPIS1] rozpoczyna się 'WE:' | o-------------------------------------------------o Program pokaże wywołania funkcji, tu: [WE:] ------------------------------------------------------------------- 0023656 20xx.11.29Cz 13:11:37 HA.AP.NA.03 WE: NA_ZRO30 NA_ZRO30 Nal 0023656 20xx.11.29Cz 13:24:55 HA.AP.AD.03 WE: AD_PKB10 KB KB 0023656 20xx.11.29Cz 13:25:00 HA.AP.KB.03 WE: KB_DBA30 KB_DBA30 Prz 0023656 20xx.11.29Cz 13:25:30 HA.AP.KB.03 WE: KB_DBA30 KB_DBA30 Prz 0023656 20xx.11.29Cz 13:27:11 HA.AP.AD.03 WE: AD_PNA10 NA NA ... itp. ------------------------------------------------------------------- Liczba zapisów: 2320 Zbior: Log query, System: AD Pole: V_IDPROC NA_DWZ10 246 10.6 % AD_PNA10 215 9.3 % NA_DFA40 130 5.6 % NA_PSZ10 82 3.5 % MG_DRO40 79 3.4 % ..o...... .o... .o. ^ | | | Liczba wywołań ->o | o IdProces, np. Udział w % NA_DWZ10 Wystawianie faktur do rozchodów magazynowych NA_DFA40 Przeglądanie faktur sprzedaży Które dane zmieniono w kartach KIM ? Można obserwować kto i kiedy zmienił istotne pola w kartach indeksów KIM (en: Change Log) Zmiana wagi w karcie KIM, daje taki zapis do logu: (operator NM zmienił wagę z 1.000 na 1.230 kg w indeksie 12-01-0002) KIMMG INDEKS WAGA CHGDATE CHGTIME CHGUSER Było: 12-01-0002 1.000 20xx.04.10 12:52:13 BS Jest: 12-01-0002 1.250 20xx.11.09 14:30:53 NM Czy operator [DD] dzisiaj pracował ? AD > Trawers > Kronika operacji (log) wg query [AD_PGZ70] Okres : 20xx.08.13 - 20xx.08.13 (dzień dzisiejszy) Zapisy: B (wyBrane) Warunek: o-- Warunek --------------------------------------o | [Operator] jest = 'DD' | o-------------------------------------------------o Program wyświetli zapisy w logu operatora [DD] Szczegóły transakcji Można ustalić szczególy zapisywanych dokumentów (wykonywanych transakcji) Faktura sprzedaży: 000001 FA P FV0001/11/19/001 1.000 * 8.80 10/BEJCA-CO 000001 FA P FV0006/10/19/001 1.000 * 66.00 10/DESKI-D --o--- -----o------ -o- --o-- --o-- o- ----o--- | | | | | | | Odbiorca Nr faktury | Ilość Cena Mag Asortyment | Nr pozycji Faktura zakupu: D00005 FA P FA0011/11/19/001 1.000 * 100.00 /USLUGA-1 D00006 FA P FA0046/10/19/001 1.000 * 66.00 /USLUGA-1 --o--- -----o------ -o- --o-- ---o-- o- ----o--- | | | | | | | Dostawca Nr faktury | Ilość Cena Mag Asortyment | Nr pozycji 1.5 Przykład logu (ujęto tylko niektóre kolumny) 3 4 6 ---------------------------------------------------------------------- 20xx.03.09Sr 06:00:03 TR_AUTORUN RK_PEM12 Pobieranie poczty 20xx.03.09Sr 06:05:07 TR_AUTORUN RK_PEM12 Pobieranie poczty (automatyczne pobranie wiadomości e-mail) ... 20xx.03.09Sr 06:59:06 TR_AUTORUN TK_PTK10 Pobierz aktualny kurs NBP (automatyczne pobranie kursów walut) 20xx.03.09Sr 07:09:41 Login: TR/IK/00/3 Stat:099 Sesji:002/035 GTK=..IP=19 20xx.03.09Sr 07:09:41 Licence: .. Wydanie z: .. SerNo: ... Do: .... (logowanie operatora ... 20xx.03.09Sr 07:09:47 AD_PRZ10 RZ RZ Projekty Zadania (operator wywołuje system RZ 20xx.03.09Sr 09:38:26 Bylo: 001850 Malgorzata Wasalska N 20xx.03.08 20xx.03.09Sr 09:38:26 Jest: 001850 Malgorzata Wasowska M 20xx.03.09 (ślad zmiany karty kontrahenta) 20xx.03.09Sr 11:13:29 TR. .AD.02 Logout: TR//00/9 (wylogowanie operatora) ---------------------------------------------------------------------- 1.6 Informacje techniczne Katalog logu * Kronika zapisywana jest w katalogu: \trtres\trlog\.... w plikach dziennych, lub miesięcznych, w zależności od parametru 0801 Struktura katalogów * W katalogu: \trtres\trlog zapisywany jest także plik tr.plg (profiler) oraz: trerror.log zawierający szczegóły problemów technicznych Bezpieczeństwo. Mechanizmy Zgłoszenie problemu Usuwanie zapisów logu * Zapisy logu program usuwa automatycznie po upływie podanej liczby dni od dnia zapisu. Liczbę dni podaje się w parametrach AD Parametr: Zachowaj pliki .log przez ... dni (0 - nie usuwaj) Parametry AD Przeglądanie logu * Pliki można przeglądać, drukować i usuwać w: AD > Trawers > Kronika i monitoring operacji [AD_PGZ60] [AD_PGZ70] * Pliki z logami można przeszukiwać globalnie (F3-szukaj), aby odszukać, np. wyrażenie lub wszystkie zapisy operatora np. AA lub wg Query Zapytania wg warunków (Query) 2. Plik: trerror.log W pliku \trlog\trerror.log zapisywane są problemy techniczne programu. Plik dołączany jest automatycznie do zgłoszenia serwisowego wysyłanego po wystąpieniu problemu do Tres na adres: serwis@tres.pl Zgłoszenie problemu W pliku trerror.log program zapamietuje ostatnie wystąpienie problemu. Przykład: =================== Dnia: 20xx.09.10 godz. 14:34:59 =================== ----------------------------------------------------------------------- Proszę wysłać ten raport do Tres na adres: serwis@tres.pl ----------------------------------------------------------------------- Użytkownik: 100000 Firma ALFA - Gdynia System : Linux 4.13.16-100.fc25.x86_64 x86_64 Bieżący napęd/katalog : /home/trawers/tres/trawers/tres-x/tres5-x/bin Wolne miejsce na dysku: 1.2TB Wersja, odmiana, tryb : TR 6 TR-DBF-X GUI 64 bit Ile sesji w AD ? : 35 Wydanie EXE z dnia : 20xx.08.26 (20xx0826, 12:54:18) HB 3.2 (gcc) Zapis plików PDF : Tak (GTK 3.22.17) DataGen : 20xx.07.01 DataDo : 20xx.05.22 Firma : TR Operator : ET, SuperUser = N Tryb diagnostycz 0823 : [ ] Ostatni klawisz : 0 IdProces : [RK_TOK00] Select/baza : 507/na00odtr ----------------------------------------------------------------------- Data aktualizacji: 20xx.08.26 minęło 2t 1d Data reorganizacji: 20xx.09.10 dzisiaj Daty weryfikacji: KB 20xx.09.10 dzisiaj KG 20xx.09.10 dzisiaj .. .......... ----------------------------------------------------------------------- Ważniejsze zmienne środowiska: ----------------------------------------------------------------------- PATH: /usr/local/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/home/trawers/.com COMSPEC: <brak> ----------------------------------------------------------------------- Zawartość zmiennych instancyjnych: 100/000 ----------------------------------------------------------------------- args {, NIL} description Nieprawidłowy argument filename <brak> gencode 1: EG_ARG operation HB_HHASKEY oscode () severity 2 subCode 1123 subSystem BASE tries 0 ----------------------------------------------------------------------- Sekwencja procedur (CallStack): Nazwa (Linia) ----------------------------------------------------------------------- (b)(_INITSTATICS00011) : TR4A_C52.PRG(0) HB_HHASKEY : (0) TR_DBEDIT2:ONCHECKCHANGE : TR_DBEDIT2.PRG(1957) (b)TR_DBEDIT2_NEW : TR_DBEDIT2.PRG(496) TRDBFTREEVIEWEVENTHANDLER:CELLCHANGED : TRDBFTREEVIEW.PRG(1483) TRDBFTREEVIEWEVENTHANDLER:TRYCELLCHANGED : TRDBFTREEVIEW.PRG(1931) (b)TRDBFTREEVIEW_ADDCOLUMN : TRDBFTREEVIEW.PRG(672) SYSREFRESH : (0) TRDBFTREEVIEWEVENTHANDLER:UPDATEVIEW : TRDBFTREEVIEW.PRG(1262) (b)TRDBFTREEVIEW : TRDBFTREEVIEW.PRG(197) TRDBFTREEVIEWEVENTHANDLER:UPDATE : TRDBFTREEVIEW.PRG(0) ... TWINDOW:ACTIVATE : WINDOW.PRG(473) TR_MENUGUI : TR_FIVELINUX.PRG(811) TR_MENU3 : TR4B_GUI.PRG(3047) STEROWANIE : TR4A_ST1.PRG(2465) MAIN : TR4A_XX0.PRG(326) ----------------------------------------------------------------------- 3. Plik: tr.plg Profiler Profiler, to program, który zapisuje liczbe wywołań i czas trwania wybranych funkcji Służy to optymalizacji pracy programów (en: Performance Tuning) Analiza zebranych informacji pozwala skoncentrować się na tych obszarach funkcjonalnych programu, które wykonywane są najczęściej. Można je oglądać w funkcji: Kronika i monitoring operacji > Analiza wydajności funkcji. Profiler [AD_PGZ90] Pracę profilera włącza parametr 0821 [1] NOTE: Praca profilera znacznie spowalnia działanie programu, dlatego należy włączać tylko podczas testów wydajnościowych 4. Raporty z przetwarzania Raporty z przetwarzania zawierają informacje o przebiegu i wynikach funkcji obliczeniowych, funkcja kontrolnych i tworzących zestawienia wynikowe. Program zapamiętuje treść raportu w katalogu: \TrRaporty. Raporty można przeglądać: * AD > Trawers > Globalna gospodarka zbiorami [AD_PGZ81] * F12 Menu wewnętrzne > Raporty aktywnej funkcji [IdProces] Raporty z przetwarzania 5. Kronika zdarzeń Kronika zdarzeń (en: Event) Kronika zdarzeń systemowych w programie Trawers. W kronice zapisywane są automatycznie informacje o zdarzeniach, którym nadano specjalne znaczenie. Zdarzenia systemowe (przykłady): TRQUIT01 Zakończenie sesji RKEMLODB Odebranie e-maila TRNEWMSG Wysłanie wiadomości RKREMIN Przypomnienie o kontakcie Tabela (zbiór): Kronika zdarzeń [316] Powiadomienia, wiadomości 6. Pytania i odpowiedzi P. Gdzie mogę znaleźć informacje kiedy i kto zatwierdzał rejestr kasowy ? O. Program zapamiętuje prace operatorów w logach (opisy powyżej) i w raportach z przetwarzania: Raporty z przetwarzania Zapisuje szereg danych, w tym identyfikator wykonywanej funkcji [IdProces]. Funkcja zatwierdzania rejestru kasowego ma identyfikator: KB_DKA50. Trzeba odszukac ten IdProces w logach i raportach. Tam bedzie data i operator. 7. Tematy powiązane Bezpieczeństwo. Mechanizmy Zarządzanie sesjami Powiadomienia, wiadomości Zgłoszenie problemu Preferencje operatorów Zapytania wg warunków (Query) Parametry kroniki logu 08xx Parametry AD Struktura katalogów


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies