www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


F12 Menu wewnętrzne (kontekstowe) 1. Opis ogólny 2. Funkcje w menu wewnętrznym 2.1 Odbiorca 2.2 Sprzedaż 2.3 Cenniki 2.4 Dostawca 2.5 Kursy walut 2.6 Produkcja 2.7 Dodatkowe Kronika powiadomień Raporty aktywnej funkcji Wykonaj IdProces Wywołaj wyszukiwarkę Google 2.8 Szukaj w zbiorach 2.9 Funkcja w menu (IdProces) 2.10 Parametry odczytane 2.11 Dokument wg RefNo 2.12 Wyślij wiadomość 2.13 Zmień indeks KIM 2.14 Notatki CRM 2.15 KIM wg atrybutów (cech) 2.16 Indeksy dowiązane KIK 3. Szybkie wybieranie pozycji z menu 4. Własne menu podręczne operatora 5. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Menu wewnętrzne (klawisz F12) aktywne jest przez cały czas pracy programu. Wykonanie funkcji znajdujących się w menu F12, zależy od kontekstu, w którym znajduje się program oraz uprawnień operatora. Kontekst Program wyświetla (filtruje) informacje wg kontekstu, tj. w zależności od danych aktualnie wybranych przez operatora. Np. inne dane (rekordy) wyświetla, gdy operator wybrał odbiorcę (klienta) i asortyment (indeks KIM) a inne gdy, operator przegląda tabelę kursów walut. Program zapamiętuje dane aktualnie wybrane przez operatora w specjalnych miejscach pamięci (w zmiennych): parametry kontekstu. Zmienne (parametry kontekstu): (przykłady) [01] Odbiorca = [000004] [06] Dostawca = [ ] [02] Mag = [10] [03] Grupa = [07] [04] Indeks = [DESKI-D ] [08] Kurs = [1 EUR] = [4,2950 PLN] [10] RefNo = [ ] W takim kontekście można uzyskać informacje: * Rachunki do rozliczenia odbiorcy [000004] * Kronika sprzedaży: Odbiorca [000004] * Kronika sprzedaży: Odbiorca+Indeks [000004]+[DESKI-D ] * Kronika sprzedaży: Indeks+Mag [DESKI-D ]+[10] * Kronika marży asortymentu [DESKI-D ] * Ceny a) asortymentu [DESKI-D ] * ... Uprawnienia Prawo do pozycji w menu wewnętrznym ma operator, który ma prawo do odpowiadającej funkcji w menu głównym programu. Bezpieczeństwo. Mechanizmy * Bieżące należności odbiorcy można oglądać, gdy w wykonywanej funkcji, wybrany został konkretny odbiorca. * Ceny sprzedaży asortymentu można oglądać i zmieniać, gdy operator ma uprawnienia do funkcji: MI > Cenniki > Aktualne ceny sprzedaży asortymentu [MI_OC370]. * Ceny sprzedaży asortymentu dla odbiorcy można oglądać, gdy operator ma uprawnienia do funkcji: MI > Cenniki > Aktualne ceny dla odbiorcy [MI_OC380]. Funkcje w menu wewnętrznym F12 najbardziej przydatne są podczas sprzedawania oraz kupowania. Dają szybki dostęp do karty kontrahenta, jego rozrachunków oraz historii faktur i zapłat 2. Funkcje w menu wewnętrznym Grupy funkcji: 2.1 Odbiorca Odbiorca -------------------------------- Rachunki nierozliczone Rachunki nierozliczone (query) Rachunki rozliczone Rachunki rozliczone (query) Przeglądanie karty Faktury zaliczkowe do zamówienia Tabela upustów -------------------------------- 2.2 Sprzedaż Sprzedaż -------------------------------- Kronika sprzedaży: Odbiorca Odbiorca+Indeks Odbiorca+Indeks+Mag Odbiorca+Grupa Indeks Indeks+Mag Kronika marży asortymentu Kronika ofert asortymentu -------------------------------- 2.3 Cenniki Cenniki ----------------------------------------------------- Ceny w cenniku a) asortymentu [MI_OC370] Ceny można przeglądać i zmieniać Ceny w cenniku b) dla odbiorcy [MI_OC380] ----------------------------------------------------- 2.4 Dostawca Dostawca -------------------------------- Rachunki nierozliczone Rachunki nierozliczone (query) Rachunki rozliczone Rachunki rozliczone (query) Przeglądanie karty Kartoteka cen dostawców Pliki z ofertami dostawców -------------------------------- 2.5 Kursy walut Kursy walut -------------------------------- Pobranie ze strony NBP Tabela kursów -------------------------------- 2.6 Produkcja Produkcja -------------------------------- BOM produktu -------------------------------- 2.7 Dodatkowe Kronika powiadomień Powiadomienia, wiadomości Otwarcie szuflady drukarki fiskalnej aktywnego operatora Drukarki fiskalne. Fiskalizacja Raporty aktywnej funkcji Raporty z przetwarzania zawierają informacje o przebiegu i wynikach funkcji obliczeniowych, funkcja kontrolnych i tworzących zestawienia wynikowe. Program zapamiętuje treść raportu w katalogu: \TrRaporty. Raporty można przeglądać: * AD > Trawers > Globalna gospodarka zbiorami [AD_PGZ81] > Przeglądanie \trtres\trRaporty * F12 Menu wewnętrzne > Raporty aktywnej funkcji [IdProces] Raporty z przetwarzania Wykonaj IdProces Można wywołać funkcję programu bezpośrednio, bez potrzeby wybierania z menu. Należy podać identyfikator funkcji IdProces i wywołać: Wykonaj polecenie IdProces (en: Command Line, Command-Line) Zarządzanie sesjami Program sprawdza uprawnienia. Operator musi mieć uprawnienie do funkcji w menu. Są też zapisy do kroniki operacji (log). Wywołaj wyszukiwarkę Google Program wywołuje usługę Google http://www.google.pl/search Jako parametry przekazuje: szukany ciąg znaków. Integracja z internetem Wykonaj: trinout\f12_menu.bat (pracuje w środowisku Linux i Windows) Można wywołać program zewnętrzny, np. aby utworzyć zestawienie. Program wywoła zewnętrzny skrypt: f12_menu.bat Przekaże parametry wynikające z kontekstu. Patrz opis parametrów (zmiennych) kontekstu. f12_menu.bat p1 p2 p3 p4 p1 --------------- symbol odbiorcy, 6 znaków p2 ----------- magazyn indeksu, 2 znaki p3 ------- grupa indeksu, 2 znaki p4 --- indeks magazynowy, max. 16 znaków Parametr nieokreślony, otrzyma wartość: null Parametry podawane są w apostrofach, np. '02' Np. f12_menu.bat 001234 M1 G2 null Przykład skryptu f12_menu.bat #!/bin/bash /trawers/bin/zestawienie $1 $2 $3 $4 Patrz też: Tabela innych programów. W tabeli można zapisać nazwę zewnętrznego programu i wywołać, np. testową (roboczą) wersje programu Trawers. 2.8 Szukaj w zbiorach Szukanie ciągu znaków (wyrażenia) w wielu zbiorach danych 2.9 Funkcja w menu (IdProces) Podaje oznaczenie techniczne (IdProces) funkcji, która została wybrana przez operatora. Funkcja aktywna. MG > Przychody > Rejestracja > Z zatwierdzaniem: o----------------------------------------------------------o | Funkcja w menu (IdProces) [MG_DPZ1A] | | | | Dokumenty > Przychody > Rejestracja > Z zatwierdzaniem | o----------------------------------------------------------o IdProces, to jest unikalne oznaczenie funkcji programu, tu: [MG_DPZ1A] Zarządzanie sesjami Można wywołać funkcje programu podając jej IdProces: Wykonaj polecenie IdProces (en: Command Line, Command-Line) W korespondencji nt. problemów i potrzeb dotyczących programu, warto posługiwać się oznaczeniem IdProces. To pozwala uniknąć wątpliwości o jakich funkcjach programu jest mowa w korespondencji lub rozmowie. 2.10 Parametry odczytane (parametry ogólne i parametrów operatorów) Wartości (ustawienia) parametrów wprowadza się w funkcjach sterujących (administracyjnych). Mogą obowiązywać wszystkich operatorów lub tylko operatorów niektórych. P. Jak poznać ustawienia parametrów obowiązujące w danej chwili pracy z programem ? Działanie programu zależy od decyzji operatora, np. którą funkcję wybrał z menu. Zależy także od ustawień parametrów sterujących. Jak je poznać ? O. a) Na ekranach definowania widać ustawienia obowiązujące wszystkich i poszczególnych operatorów b) W menu wewnętrznym F12 > Dodatkowe > Parametry odczytane można oglądać (i drukować) odczytane ustawienia parametrów ogólnych i operatora Ustawienia odczytane, to są ustawienia tych parametrów, które program uwzględnił od chwili wybrania funkcji przez operatora do chwili wywołania F12. F12 > Parametry odczytane - pozwala zorientować się które parametry i ich ustawienia mają wpływ na zachowanie programu w danym kontekście przetwarzania. Program nie pokazuje wszystkich możliwych parametrów, które mogłyby by mieć wpływ na działanie funkcji. Widać tylko parametry, które były brane pod uwagę (odczytane). W innym kontekście mogą być brane inne parametry, np. inny kontrahent, inny indeks (magazynowy, niemagazynowy), inne uprawienia (administrator ma wszystkie uprawnienia) -- Parametry odczytane ---------------- 0120 Osobne katalogi xxInOut ...... [ ] 0506 Podświetl całą linie tekstu [ ] 0718 Pracuje na bieżąco (Real-Time) [3] 0720 Wstawia (Ins) znaki do tekstu [ ] 0727 Ma własne menu ............... [ ] 0801 Codziennie w odrębnym pliku [1] 0820 Stos funkcji ................. [1] --------------------------------------- 2.11 Dokument wg RefNo Numery referencyjne RefNo, to są numery jednoznacznie identyfikujące dokumenty transakcyjne w bazie danych programu Trawers. Np. [SI-FA1234/01/19] Faktura sprzedaży Po wpisaniu RefNo funkcja wyświetla wskazany dokument. [SI-FA1234/01/19] pokaże fakturę: FA1234 z 01/2019 RefNo Numery referencyjne dokumentów 2.12 Wyślij wiadomość W programie jest mechanizm rozgłaszania, tzn. wysyłania wiadomości do wszystkich lub wybranych operatorów. U adresata wiadomość pojawia się w formie komunikatu (dymek, hint). Wiadomość można wysłać w funkcji: AD > Aktywne sesje Sterowanie [AD_PAS20] F8-wyślij wiadomość i w menu wewnętrznym: F12 > Wyślij wiadomość. (nie trzeba przerywać aktualnie wykonywanej funkcji) Powiadomienia, wiadomości 2.13 Zmień indeks KIM Tu można zmienić indeks tymczasowy na docelowy. Indeks tymczasowy, to indeks KIM, który obowiązuje tylko przez pewien czas. Np. zaopatrzeniowiec nadaje w locie indeks taki jak indeks dostawcy (producenta). Docelowo jednak powinien to być inny indeks, zgodny z obowiązującym schematem. Patrz też: AD > Funkcje serwisowe i pomocnicze [AD_PDV25] 2.14 Notatki CRM Notatki zgromadzone w tabeli: Notatki CRM. Notatki można udostępniać operatorom automatycznie (alert) lub na życzenie (F12) podczas pracy z programem w funkcjach marketingowych i sprzedażowych. Notatki CRM 2.15 KIM wg atrybutów (cech) Atrybuty (cechy) można przypisać indeksom KIM, magazynowym i nie-magazynowym. Nadane atrybuty ułatwiają indentyfikowanie i wyszukiwanie indeksów. Mechanizm jest szczególnie przydatny przy dużej liczbie indeksów, gdy poszczególne asortymenty różnią się np. rozmiarami, kolorem lub cechami fizyko-chemicznymi. W tabeli atrybutów poszczególnym indeksom KIM można przypisać wiele cech, np. barwa (kolor) spodni, rozmiar butów, wymiar arkuszy blach, długość kabla, rozmiar bębnów z przewodami. Aby ułatwić wyszukiwanie indeksów, utworzono dodatkowy zbiór: Tabela atrybutów (cech). W tabeli definiuje się powiązanie indeksów z atrybutami (cechami) asortymentu. Można wyszukiwać i przeglądać indeksy o wskazanych atrybutach (cechach). Funkcja bazowa: MG > Kartoteki > Przeglądanie wg atrybutów [MG_KKI75]. KIM Kartoteka indeksów Wybrany indeks można wpisać do pozycji sprzedaży: Kopiuj Wklej Klawisze. Mysz 2.16 Indeksy dowiązane KIK Indeksy komplementarne (dowiązane) (en: Complementary Item, Related Product) MG > Kartoteki > Kody komplementarne KIK [MG_KKK24] Pozwalają powiązać różne indeksy, np. w celach promocji na witrynie sklepu internetowego lub można podpowiadać przy sprzedaży indeksu podstawowego. Np. wałek malarski przy zakupie farby (en: Cross selling). P. Jak podowiedzieć operatorowi, że warto zaproponować klientowi wałek malarski ? O. W liście wyboru asortymentu wyróżnić kolorami indeksy, które mają dowiązania. W F12, w kontekście: Farba, wybrać funkcję: Indeksy dowiązane KIK Program wyświetli asortyment dowiązany, tu: Wałek malarski. Indeks wałka można wpisać do pozycji sprzedaży: Kopiuj Wklej Patrz też: KIK Kody komplementarne (dowiązane) w: KIM Tabele powiązane 3. Szybkie wybieranie pozycji z menu Po wybraniu menu wewnętrznego F12, kolejne pozycje menu można wybierać klawiszami numerycznymi, np. 5 2 --> Tabela kursów 4. Własne menu podręczne operatora Operator może zbudować własne menu, w którym będzie więcej pozycji niż w menu F12 i uruchomić w drugiej sesji jako menu podręczne. Menu własne operatora 5. Tematy powiązane Szukanie w bazie danych Zapytania wg warunków (query) Notatki CRM Raporty i analizy Klawisze i mysz Bezpieczeństwo. Mechanizmy Zarządzanie sesjami Menu własne operatora RefNo Numery referencyjne dokumentów Trawers. Funkcje w menu systemów Upusty od cen sprzedaży i zakupu Raporty i analizy


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies