www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Zarządzanie płatnościami 1. Opis ogólny 2. Warunki płatności (metoda i terminy) 3. Wpłaty od odbiorców (klientów) 4. Kontrola poziomu należności 5. Zaległości płatnicze 6. Przypadki 6.1 Klient płaci jedną kwotą za wiele faktur 6.2 Klient rozlicza jedną kwotą faktury i zwroty 7. Zapłaty dla dostawców 8. Płatność podzielona (en: Split Payment) 9. Bankowość elektroniczna 10. Płatności kodem QR. Skanuj i płać 10.1 My płacimy nasze zobowiązania 10.2 Nasz klient płaci nam należności 11. Polityka płatności 12. Bezpieczeństwo płatności 13. Zestawienia 14. Schematy przetwarzania 15. Tematy powiązane 16. Kurs szkoleniowy 17. Pytania i odpowiedzi 1. Opis ogólny Ewidencja środków pieniężnych Zarządzanie płatnościami gotówkowymi i bezgotówkowymi odbywa się w systemie KB Obrót pieniężny i KC Emisja Przelewów. W systemie KB prowadzona jest tabela kas, rachunków bankowych i innych urządzeń ewidencjonowania środków pieniężnych. Tabela kas i rachunków bankowych Dokumenty płatności Waluta bazowa PLN i waluty obce W systemie KB można ewidencjonować krajowe i zagraniczne środki pienieżne oraz rejestrować operacje dokonywane w kasie i na rachunkach bankowych w PLN i walutach obcych. Można przenosić środki między urządzeniami w różnych walutach, można obliczać różnice kursowe. Wielo-walutowość Różnice kursowe okresowe i operacyjne Nadpłaty i kompensaty Można rozliczać nadpłaty. Można kompensować zobowiązania wobec dostawców z należnościami odbiorców. Nadpłaty i kompensaty Rozliczanie zaliczek pracowniczych Można rozliczać zaliczki pobierane przez pracowników firmy oraz przez innych dlużników i wierzycieli. Rozliczanie zaliczek pracowniczych Rozliczanie należności odbiorców i zobowiązań wobec dostawców Podczas rejestrowania operacji kasowych oraz bankowych, system KB wyświetla i aktualizuje dane zapisane w kartotekach rozrachunków w systemie sprzedaży NA (należności) i systemie zakupu ZO (zobowiązania). Kartoteka rozrachunków Ewidencja zaliczek (przedpłat) od odbiorców Można rejestrować zaliczki (przedpłaty) otrzymane od odbiorców w powiązaniu z zamówieniami sprzedaży. Na otrzymane zaliczki można wystawić faktury zaliczkowe. Po zrealizowaniu zamówienia można wystawić fakturę końcową, na której wymienione będą otrzymane zaliczki (przedpłaty). Przedpłaty. Faktury zaliczkowe Dokumenty do księgowości Dokumenty operacji pieniężnych (transakcje), po zatwierdzeniu, tworzą polecenia księgowania, które można pobierać w systemie KG Księga Główna. Dokumenty poleceń księgowania Koszty operacji bankowych Koszty operacji bankowych (en: Finance Charges) wyszczególnione są na wyciągu. Stanowią koszty firmy. Trzeba jest zarejestrować i zaklasyfikować. Najczęściej zapisuje się je bezpośrednio na kontach w KG Księga Główna. Można dodatkowo zarejestrować w dokumentach zakupu: pozycja zakupu nie-magazynowego. Zakupy nie-magazynowe (koszty) 2. Warunki płatności (metoda i terminy) Warunki płatności (en: Payment terms) wskazują reguły transakcji handlowej. Określają metodę płatności, np. gotówka, przedpłata, przelew bankowy oraz oraz czas płatności, tj. liczbę dni do zapłaty. W programie Trawers domyślne warunki płatności podane są w karcie odbiorcy i dostawcy. Są to: metoda płatności, np. [P] Przelew bankowy i dni do zapłaty Metody płatności i dni do zapłaty Podczas rejestrowania dokumentów sprzedaży i zakupu warunki płatności i dni do zapłaty przenoszone są do nagłówków dokumentów. Zestawienie KB > Zestawienia > Planowane płatności wg tygodni [KB_ZPL10], układa planowane wpłaty i wypłaty wg tygodni, w zależności do terminu płatności. Zestawienie ma także funkcje kontrolną. Pokazuje kwoty należności, którym dano dalekie terminy płatności. Preliminarz płatności Wpłaty i wypłaty wg terminów pokazują też zestawienia: NA > Należności > Należności w dniu... > Planowane wpłaty należnosci ZO > Zobowiązania > Zobowiązania w dniu... > Planowane zapłaty zobowiązań Rozrachunki z kontrahentami 3. Wpłaty od odbiorców (klientów) Poniżej przedstawiono wpłaty od odbiorców, które rozliczają należności powstałe w wyniku wystawienia dokumentów sprzedaży: [FA] Faktury, [FP] Paragony. Wpłaty od odbiorców, które nie rozliczają istniejących należności a mają charakter wpłat [Do rozliczenia] (zaliczki, nadpłaty) opisano tu: Przedpłaty. Faktury zaliczkowe Nadpłaty i kompensaty Schemat przepływu wpłat rozliczających należności klientów (odbiorców). Model danych o-------------o | Faktura | | (paragon) | | sprzedaży | | | o------o------o | Metody płacenia | v o-------------------------o | natychmiast | | (1) (w locie) | (2) odroczona | | | | v v o-----o-------o o------o------o o-------------o | Rejestr | | Kartoteka | | | | kasowy | | należności | | Rejestr | | (gotówka i | | | | bankowy | <-------o | karty płatn)| |(rozrachunki)| | | | o--o------o---o o-------------o o-o--o--------o | | | ^ ^ | | | | | | | | | | | | (3) | | (4) | | ^ | o-------->-------o o--<----------o | | | | | | | | o-------------------------------------------------o | (5) Rozliczenie salda rejestru [L] o-----------o | tj. Środki w drodze | Wyciąg | | | bankowy o-->-o | | o-----------o (1) Rozliczenie odbiorcy natychmiast po wystawieniu faktury lub paragonu Wpłaty i wypłaty (zwroty) w locie [G] Gotówka. Wpłata gotówki do kasy lub wypłata (zwrot) z kasy gdy faktura lub paragon korygujący [L] Karta płatnicza. Zapłata kartą płatniczą do kasy: Karty płatnicze lub część [G] Gotówka i część [L] Karta Metody płatności Dekretacje wpłat i wypłat podaje się w parametrach systemu KB. Parametry systemu KB (2) Powstaje należność od odbiorcy (płatność odroczona) (3) Wpłata gotówki do kasy. Rozliczenie należności. (4) Wyciąg bankowy. Informacja o zapłacie na rachunek bankowy. Zapisanie pozycji wpłaty do rejestru bankowego. Rozliczenie należności. (5) Rozliczenie salda rejestru [L] (Środki pieniężne w drodze) Saldo rejestru kasy [L] wskazuje kwoty do rozliczenia z tytułu zapłat kartami. Kwotę w kasie można porównać z saldem na rachunku bankowym przeznaczonym do rozliczeń z pośrednikiem rozliczeniowym (agentem) (en: Merchand Account). Po otrzymaniu informacji z banku, o wpłynięciu środków od agenta rozliczeniowego, należy zmniejszyć stan (saldo) na urządzeniu [L]. Tabela kas i rachunków 4. Kontrola poziomu należności Kontrolowany jest poziom należności i limity kredytowe. Limity kredytowe Sprzedaż można zablokować, gdy klient zalega z płatnościami. Wiemy jakie są należności i zobowiązania i jakie jest ich wiekowanie. Wysyłane są wezwania do zapłaty i obliczane odsetki. Odsetki, noty odsetkowe Przegląda się planowane wpływy i wypływy w kolejnych dniach lub tygodniach. Przegląda się stany gotówki i kont bankowych Dokumenty płatności 5. Zaległości płatnicze Zaległość płatnicza (opóźnienie w zapłacie) powstaje, gdy minał wyznaczony termin płatności. Miarą zaległości jest kwota oraz liczba dni opóźnienia (zwłoki w zapłacie). Zaległości odbiorcy (klienta) mierzone są wg parametrów w systemie NA ----------------------------------------------------------- Sprawdzać czy zalegają ponad ... dni na kwotę ponad ... PLN ----------------------------------------------------------- 7 dni 1000 PLN To oznacza, że odbiorca zalega z płatnościami, gdy należność w kwocie co najmniej 1000 PLN ma opóźnienie co najmniej 7 dni W programie można kontrolować wielkości i czasy zalegania: * Można zablokować sprzedaż, gdy klient zalega z płatnościami Limity kredytowe * Można uzyskać zestawienia zaległości w różnych układach * Można uzyskać zestawienie: wiekowanie zaległości Kwoty zaległości pogrupowane są wg liczby dni opóźnienia. Dni opóźnienia poszczególnych grup można definiować w parametrach. Raporty i analizy * Można wysłać wezwania do zapłaty (monity) o treści standardowej i o treści definiowanej, wg wzorców dokumentów Można automatycznie wysyłać kolejne wezwania do zapłaty (Alerty) i zapisywać status rozrachunku (SOA) wskazując etap na jakim jest widykacja należności. Rozrachunki z kontrahentami * Można obliczyć odsetki za zwłokę (odsetki zwłoki), tj. kwoty za niedotrzymanie terminu zapłaty Odsetki. Noty odsetkowe * Można obliczyć wskaźniki opóźnień, np. średni okres zapłaty należności Wskaźniki należności i zobowiązań 6. Przypadki 6.1 Klient płaci jedną kwotą za wiele faktur Kolejne kroki: 1. Duży odbiorca towarów, np. sieć supermarketów, płaci jedna kwotą za wiele faktur. Do przelewu dołącza zestawienie faktur. 2. Zarejestrować wpłaconą kwotę w rejestrze bankowym, w powiązaniu z kontrahentem, jako kwotę: do rozliczenia. 3. W funkcji: KB > Rozdysponowanie nadpłat > Seryjnie Jeden kontrahent [KB_DNA80] * wybrać kontrahenta * wybrać nadpłatę * oznaczyć [*] faktury do rozliczenia Program utworzy dokument rozdysponowania (niezatwierdzony). Oznaczone faktury zostaną rozliczone. Na wydruku utworzonego dokumentu nadpłaty [KB_DNA40] można zobaczyć numery faktur, które zostały rozliczone. Na zestawieniu: NA > Stan należności [NA_ZRO10] można zobaczyć saldo rozliczenia poszczególnych faktur oraz numer faktury i numer nadpłaty. 6.2 Klient rozlicza jedną kwotą faktury i zwroty Rozwiązanie 1 Kolejne kroki: 1. Duży odbiorca towarów, np. sieć marketów sprzętu sportowego, wpłaca jedną kwotę. Kwota zawiera zapłaty za wiele faktur oraz pomniejszenia wynikające z potrąceń, z tytułu składanych reklamacji. Do przelewu dołącza zestawienie faktur oraz not potrąceniowych. 2. Zarejestrować wpłacone kwoty w rejestrze bankowym, w powiązaniu z poszczególnymi fakturami, jako kwoty rozliczające. [Wpłata] [Od Odbiorcy z NA] [Rozliczająca] 3. Kwoty not potrąceniowych zapisać jako wpłaty do banku z minusem (-), skojarzone z odbiorca, jako kwoty do rozliczenia. [Wpłata] [Od Odbiorcy z NA] [Do rozliczenia] Pole: Treść2 do identyfikacji pozycji w rozrachunkach ----------------------------------------------------- Charakter potrącenia opisać w polu: Treść2 pozycji rejestru. Treść2 pojawi się na zestawieniach z rozrachunków i pozwoli zidentyfikować kwotę potrącenia podczas ustalania sposobu rozliczenia. Rozliczenie następuje zwykle po pewnym czasie i może to być np. faktura korygująca, zapłata bo reklamacja nie uznana, itp. NOTE: Następujące zestawienia z rozrachunków zawierają informacje zapisane w polu: Treść2 pozycji rejestru bankowego. * Lista wyboru F2 pozycji rozrachunków podczas rejestrowania wpłat do rejestrów kasowych i bankowych -------------------------------------------------------------------- - Data - -Numer- Sys K/B Poz Termin Do rozlicz Nr obcy/Uwagi -------------------------------------------------------------------- xx.02.24 000001 KB B10 1 12.02.24 20.00 xx.02.24 FA0005/02/12 NA 0 12.02.24 54.12 xx.02.24 FA0006/02/12 NA 0 12.02.24 10.82 Transp własny xx.02.24 0O0001/02/12 KB B10 2 12.03.03 30.00 Reklamacja -------------------------------------------------------------------- ---------o------- | Pole Treść2 * Należności > Stan należności > F10-nierozliczone > F4-drukuj ---------------------------------------------------------------------- - Data - Sys -Numer ----- --Dane dokumentu-- -Termin- --- Rodzaj -- ---------------------------------------------------------------------- xx.02.24 KB 000001 Poz 1 Bank 10 12.02.24 Wpłata odbiorcy xx.02.24 NA FA0005/02/12 12.02.24 Faktura sprzed. xx.02.24 NA FA0006/02/12 Transp własny 12.02.24 Faktura sprzed. xx.02.24 KB 000001/02/12 Reklamacja 12.02.24 Wpłata odbiorcy ---------------------------------------------------------------------- ---------o-------- | Pole: Treść2 pozycji rejestru Rozwiazanie 2 Kolejne kroki: 1. Duży odbiorca towarów, np. sieć marketów sprzętu sportowego, wpłaca jedną kwotę. Kwota zawiera zapłaty za wiele faktur oraz pomniejszenia wynikające z potrąceń, z tytułu składanych reklamacji. Do przelewu dołącza zestawienie faktur oraz not potrąceniowych. 2. Zarejestrować wpłaconą kwotę w rejestrze bankowym, w powiązaniu z kontrahentem, jako kwotę: Do rozliczenia. 3. Kwoty not potrąceniowych zapisać jako noty uznaniowe. Każdą kwotę jako oddzielną notę, w powiązaniu w wcześniej wprowadzoną wpłatą. 4. W funkcji: Rozdysponowanie nadpłat, wybrać kontrahenta i nadpłatę, oznaczyć [*] faktury i utworzyć dokument rozdysponowania. Przykład: --------- 1) Wystawiamy odbiorcy 3 faktury: FA0001/03/12 30,000.00 FA0002/03/12 30,000.00 FA0003/03/12 40,000.00 2) Rejestrujemy przelew bankowy na podstawie wyciągu z banku: KB 000001 Poz 1 Bank 02 -50,000.00 Wpłata od odb 3) Rejestrujemy noty uznaniowe, noty wiążemy z wpłatą zwiększając jej wartość: IU0001/03/12 1 -25,000.00 Inne uznania IU0002/03/12 1 -25,000.00 Inne uznania saldo wplaty wzrasta: KB 000001 Poz 1 Bank 02 -100,000.00 Wpłata od odb 4) Rozdysponowujemy wpłatę powiększoną o uznania na faktury: Dokument rozdysponowania: RN0001 Nadpłata 12.03.01 000001 Bank 02 Poz 1 Kwota 100,000.00 PLN Faktury FA0001/03/12 30,000.00 * FA0002/03/12 30,000.00 * FA0003/03/12 40,000.00 * Razem 100,000.00 Rozwiązanie 3 Kolejne kroki: 1. Duży odbiorca towarów, np. sieć marketów sprzętu sportowego, wpłaca jedną kwotę. Kwota zawiera zapłaty za wiele faktur oraz pomniejszenia wynikające z potrąceń, z tytułu składanych reklamacji. Do przelewu dołącza zestawienie faktur oraz not potrąceniowych. 2. Zarejestrować wpłaconą kwotę w rejestrze bankowym, w powiązaniu z kontrahentem, jako kwotę: do rozliczenia. 3. Kwoty not potrąceniowych zapisać jako noty obciążeniowe na kwoty (-). Każdą kwotę jako oddzielną notę. W polu Uwagi nagłówka (! ważne), nadać identyfikator (opis) nocie. Opis ten pojawi się na zestawieniach z rozrachunków i pozwoli zidentyfikować kwotę potrącenia podczas ustalania sposobu rozliczenia. Rozliczenie następuje zwykle po pewnym czasie i może to być np. faktura korygująca, zapłata bo reklamacja nie uznana, itp. 4. W funkcji: Rozdysponowanie nadpłat, wybrać kontrahenta i nadpłatę, oznaczyć [*] faktury i utworzyć dokument rozdysponowania. NOTE: Następujące zestawienia z rozrachunków zawierają informacje zapisane w polu: Uwagi dokumentu (w tym, not obciążeniowych). * Lista wyboru F2 pozycji rozrachunków podczas rejestrowania wpłat do rejestrów kasowych i bankowych --------------------------------------------------------------------- - Data - -Numer- Sys K/B Poz Termin Do rozlicz Nr obcy/Uwagi -------- ------------ -- --- -- ------- ------- ------------------ xx.02.24 000001 KB B10 1 12.02.24 20.00 xx.02.24 FA0005/02/12 NA 0 12.02.24 54.12 xx.02.24 FA0006/02/12 NA 0 12.02.24 10.82 Transp własny xx.02.24 IO0001/02/12 NA 0 12.02.24 -30.00 Uszkodzone 2 stoły --------------------------------------------------------------------- ---------o-------- | 19 początkowych znaków z pola Uwagi nagłówka dokumentu * Dokumenty wg wzorców: SR Stan rozrachunków, 30 znaków z pola Uwagi RZ Rozrachunki zaległe, 30 znaków z pola Uwagi * Należności > Stan należności > F10-nierozliczone > F4-drukuj --------------------------------------------------------------------- - Data - Sys -Numer ----- --Dane dokumentu-- -Termin- --- Rodzaj -- -------- -- ------------ ------------------ -------- ------------- xx.02.24 KB 000001 Poz 1 Bank 10 12.02.24 Wpłata od odb. xx.02.24 NA FA0005/02/12 12.02.24 Faktura sprze. xx.02.24 NA FA0006/02/12 Transp własny 12.02.24 Faktura sprze. xx.02.24 NA IO0001/02/12 Uszkodzone 2 stoły 12.02.24 Inne obciążen. --------------------------------------------------------------------- ---------o-------- | 19 początkowych znaków z pola Uwagi nagłówka dokumentu 7. Zapłaty dla dostawców Poniżej przedstawiono zapłaty dla dostawców, które rozliczają zobowiązania powstałe w wyniku zarejestrowania dokumentów zakupu: [FA] Faktury. Zapłaty dla dostawców, które nie rozliczają istniejących zobowiązań a mają charakter wypłat [Do rozliczenia] (zaliczki, nadpłaty) opisano tu: Przedpłaty. Faktury zaliczkowe Nadpłaty i kompensaty Schemat przepływu wypłat rozliczających zobowiązania dostawców. Model danych o-------------o | | | Faktura | | zakupu | | | o------o------o | Metody płacenia | v o-----------------------o | | | (1) | (2) v v o-----o-------o o------o------o o-------------o | Rejestr | | Kartoteka | | | | kasowy | | zobowiązań | | Rejestr | | (gotówka) | | | | bankowy | <---o | | |(rozrachunki)| | | | o---------o---o o----o--------o o-o-----------o | | ^ | ^ | | | | | | | | | | | | | | | (3) | | | V | o--------->---o v | (4b) | ^ | o--<------<--o | | | | | | | o-----------o<-------------o o-----------o | | | | | | | Polecenie | | Wyciąg | | | przelewu | pieniądze w drodze (4a) | bankowy o---o | do banku o-->-------------------->---------->| | o-----------o o-----------o (1) Rozliczenie dostawcy bezpośrednio po zarejestrowaniu faktury * Wypłata gotówki z kasy w KB NOTE: W ZO nie ma wypłat w locie (2) Powstaje zobowiązanie dla dostawcy po zarejestrowaniu faktury. (3) Wypłata gotówki z kasy w KB. Rozliczenie zobowiązania. (4) Rachunek bankowy. (4a) Polecenie przelewu (wypłaty) z naszego rachunku bankowego na rachunek dostawcy wskazany w nagłówku faktury zakupu (4b) Wyciąg bankowy. Informacja o zapłacie z rachunku bankowego. Zapisanie pozycji wypłaty do rejestru bankowego. Rozliczenie zobowiązania. Od chwili wystawienia polecenia przelewu do otrzymania wyciągu z banku, kwota przelewu ma charakter: pieniądze w drodze. Podobnie jak czek gotówkowy niesiony do banku. Patrz też: Płatności kodem QR. Skanuj i płać Kody kreskowe, opis ogólny 8. Płatność podzielona (en: Split Payment) MPP Mechanizm Podzielonej Płatności (en: Split Payment) wprowadza dwu-torowość płatności za nabyte towary lub usługi. Wartość netto nabywca wpłaca na rachunek bankowy dostawcy (lub rozlicza w inny sposób, np. komensatą). A kwotę PTU (VAT), wpłaca na inny, specjalny rachunek bankowy dostawcy: rachunek VAT. Środki na rachunku VAT podatnik może wykorzystywać tylko do zapłaty PTU w rozliczeniach z kontrahentami i z urzędem skarbowym. MPP można wykorzystywać tylko w płatnościach przelewem w złotych polskich (PLN) na rzecz innych podatników PTU (VAT). MPP Płatność podzielona. Split Payment Płatność [B][P] W programie Trawers można wskazać typ płatności w nagłówku faktury sprzedaży i zakupu w polu: Bank (2-gi znak). o---- [1] Nr banku (rachunku bankowego) | v Forma:[P] Bank: [1B] | o------------o v -o----------------------------------------------------------- [P] Płatność podzielona: PTU na Rachunek VAT (Split Payment)) [B] Bez podziału: Netto + PTU na rachunek bieżący ------------------------------------------------------------- * Dla dokumentów typu [P] Płatność podzielona: - w rozrachunkach widoczne są kwoty Brutto oraz PTU (F5-PTU) - w KB można zarejestrować operację Wpłaty/Wypłaty dla Netto lub PTU (można niezależnie rozliczać Netto i PTU) - w KC tworzy się przelewy typu Podzielona Płatność (nie można scalać) * Dla dokumentów typu [B] Bez podziału płatności: - w rozrachunkach widoczne są kwoty Brutto - w KB można zarejestrować operację Wpłaty/Wypłaty dla Netto lub PTU - w KC tworzy się przelewy zwykłe (można scalać) Wiecej informacji na temat MPP i przykłady ewidencji: MPP Płatność podzielona. Split Payment 9. Bankowość elektroniczna Usługa bankowa polegająca na umożliwieniu przeprowadzania operacji bankowych z siedziby firmy: * przeglądanie stanu rachunku i transakcji * dyspozycje platności * zakładanie lokat terminowych Usługa zwykle wykonywna jest bezpośrednio przez przeglądarkę internetową. * Homebanking, płatności elektroniczne Przekazywanie przelewów do banku Przelewy elektroniczne. Tworzenie Pobieranie wyciągów z plików CSV 10. Płatności kodem QR. Skanuj i płać My płacimy nasze zobowiązania Dyspozycje płatności z naszego rachunku można przekazać elektronicznie) (przelew elektroniczny) korzystając z kodu kreskowego QR. Kody kreskowe Zastosowania Dane do przelewu program odczytuje np. z kartoteki zobowiązań wobec dostawców wyświetla lub drukuje kod QR, który zawiera wszystkie niezbędne dane - nr rachunku naszego - nr rachunku obcego - kwota płatności - treść (tytuł płatności): tu kod RefNo, który identyfikuje płatność i pozwala odszukać dokument w zbiorze rozrachunków po otrzymaniu wyciągu. Kroki: - Identyfikujemy zobowiązanie do zapłaty, np. wg kodu QR na wydruku faktury - Skanujemy kod QR i wysyłamy polecenie przelewu do banku NOTE: poniższe w planach - Zapisujemy zapłatę na wyróżnionym urządzeniu w KB (podobnie jak zapłata kartą kredytową w NA) (en: Merchand Account) - Zapisujemy zapłatę w kartotece rozrachunków. Rachunek dostawcy zostaje rozliczony - Po otrzymaniu wyciągu z banku zmieniamy saldo urządzenia Nasz klient płaci nam należności Kroki: - Na fakturze klienta drukujemy kod QR - Klient skanuje kod i wysyła polecenie przelewu do banku - My rejestrujemy dane z wyciagu bankowego i rozliczamy należność klienta Kod QR można skanować telefonem (smartfonem) i wysłać polecenie do banku. Patrz opis: Skanowanie kodu QR dla poleceń przelewu Drukowanie kodów kreskowych Kody kreskowe, opis ogólny E-Płatności 11. Polityka płatności Zestawienie: NZ > Przekrojowe > Polityka płatności - raport [NZ_ZPP10] pokazuje wartości parametrów, od których zależy skuteczność polityki zarządzania warunkami płatności: * Rozkład metod płatności i dni do zapłaty w kartach odbiorców i dostawców * Parametry operatora * Parametry a wykonanie w praktyce, np. ustalono, że nie można dawać dłuższych terminów niż 30 dni, a operator D.Dalski daje 90 dni. Kartoteka odbiorców - rozkład metod płatności Metoda płatności Odbiorców % --------------------- ----------- ----- G Gotówka KB ......... 32 948 40.1 P Przelew .................... 49 023 59.7 C Czek ............................ 0 0.0 K Kompensata ...................... 0 0.0 N Przedpłata ..................... 10 0.0 Kartoteka odbiorców - dni płatności Dni Odbiorców % ------- ----------- ----- 0 ......... 39 703 48.3 7 ......... 40 860 49.7 14 ......... 1 481 1.8 21 ............ 23 0.0 30 ............ 21 0.0 ----------- ----- Razem 82 159 100.0 Niezgodne metody lub dni płatności w fakturach sprzedaży Zapisano W karcie w fakturze odbiorcy ------ --- ------ --- Okres Nr faktury Metoda Dni Metoda Dni Odbiorca Nazwa odbiorcy ------- ------------ ------ --- ------ --- ------ -------------- 20xx/10 F00009/10/11 P 14 N 0 002688 ALFA ATM Sp.z 20xx/11 F00046/11/11 P 14 P 7 001103 Woj.Agen.Miesz 20xx/11 F00041/11/11 P 14 P 7 007173 Powiatowa Stac 20xx/12 F00027/12/11 P 14 P 7 001000 BANTIM Spółka 20xx/12 F00023/12/11 P 30 P 14 002842 Rolnicza Spół. 12. Bezpieczeństwo płatności W przedsiębiorstwie może być wiele kas i wiele rachunków bankowych. Osoby zatrudnione mogą mieć prawo wykonywania transakcji wpłat i wypłat w niektórych kasach lub rachunkach lub tylko prawo do przeglądania sald i obrotów. Bezpieczeństwo. Mechanizmy Uprawnienia operatorów Aby dać operatorom dostęp tylko do niektórych kas lub rachunków należy użyć mechanizm: Uprawnienia do obiektów. Tu: do wskazanych kas i rachunków bankowych. Aby dać operatorom prawo wykonywania tylko niektórych operacji (funkcji) należy użyć mechanizm: Uprawnienia do funkcji (w menu). Uprawnienia operatorów Zapewnienie bezpieczeństwa w module płatności, to ochrona kartotek i dokumentów (transakcji) przed nieuprawnionym dostępem i bezprawną ingerencją w zapisy danych. W module płatności aktywne są standardowe, skuteczne mechanizmy zapewnienia bezpieczeństwa danych i procesów: * Hasła logowania operatorów (użytkowników) * Uprawnienia do funkcji (procesów) w menu Tylko niektórzy operatorzy moga rejestrować wpłaty i wypłaty do kas Tylko niektórym można pozwolić na przeglądanie stanu rachunków bankowych * Uprawnienia do obiektów Tylko wybrani operatorzy mają dostęp do konkretnych kas i rachunków bankowych Prawo do prowadzenia kasy można dać tylko jednej osobie. Uprawnienia operatorów Bezpieczeństwo. Mechanizmy * Wszystkie czynności wykonywane przez operatorów rejestrowane są w logach Kronika operacji (log) Oddzielne kasy i rachunki bankowe W wielo-oddziałowym modelu pracy firmy, zapisy do jednego rejestru kasy/banku (o konkretnym numerze) można wykonywać tylko z jednego oddziału. Dlatego zaleca się, aby każda kasa i każdy rachunek bankowy powiązany był tylko z jednym, konkretnym oddziałem. W systemie zakupów, podczas rejestrowania faktur zakupu, można wskazać identyfikator oddziału, w którym będzie dokonywana zapłata zobowiązania. Pole: Zapłata w [xx] Od [yy]. Oddział [xx] będzie płacił za fakturę zakupu zarejestrowaną w oddziałe [yy]. Wielo-oddziałowość 13. Zestawienia * Stany środków pieniężnych w kasach * Transakcje (operacje) w kasach KB > Dokumenty > Rejest kasowy > Przeglądanie, Wydruki * Stany środków pieniężnych na rachunkach bankowych * Transakcje (operacje) na rachunkach bankowych KB > Dokumenty > Rejest bankowy > Przeglądanie, Wydruki * Bieżący stan kas i banków KB > Zestawienia > Bieżący stan kas i banków [KB_ZPW10] NZ > Przekrojowe > Raport o stanie firmy [NZ_ZPL20] Raport o stanie firmy * Transakcje (operacje) w kasach * Transakcje (operacje) na rachunkach bankowych Dokumenty płatności * Informacje o należnościach od odbiorców * Informacje o zobowiązaniach wobec dostawców * Stany rozliczeń z zaliczkobiorcami * Wiekowanie należności i zobowiązań Rozrachunki z kontrahentami * Wskaźniki opóźnień, np. średni okres zapłaty należeżności Wskaźniki należności i zobowiązań * Informacje o odsetkach należnych i potencjalnych Odsetki, noty odsetkowe * Prognozowanie (preliminarz) płatności wg dni, tygodni Preliminarz płatności * Wyszukiwanie swobodne we wszystkich polach dokumentów płatności Raporty i analizy 14. Schematy przetwarzania Powiązanie KB i NA kurs waluty o--------------o o------->----o KB | | | Rejestry kas | wypłata, wpłata, korekta (usuń |o------>----o rach bank,.. o--------------o---->--o || info o--------------o | | polecenie || V V księgowania || | | || | o-----o------o || | | KG | || | | Księga | || | | Główna | || o----------------------o | o------------o || | NA | | || o----------------------o | |o--------<-o Kartoteka odbiorców |<------o aktualizacja salda || | Rozrachunki | | |o--------<-o Należności |<------o aktualizacja zapłaty | o----------------------o | | o--------------------o o---------<-o TK | | Kursy walut | o--------------------o Powiązanie KB i ZO kurs o--------------o o------->----o KB | | | Rejestry kas | wypłata, wpłata, korekta (usuń) |o------>----o rach bank,.. o--------------o---->--o || info o--------------o | | polecenie || V V księgowania || | | || | o-----o------o || | | KG | || | | Księga | || | | Główna | || o----------------------o | o------------o || | ZO | | || o----------------------o | |o--------<-o Kartoteka dostawców |<------o aktual. salda || | Rozrachunki | | |o--------<-o Zobowiązania |<------o aktual. zapłaty | o----------------------o | | o--------------------o o---------<-o TK | | Kursy walut | o--------------------o 15. Tematy powiązane Dokumenty płatności Metody płatności i dni do zapłaty Preliminarz płatności MPP Płatność podzielona. Split Payment Tabela kas i rachunków bankowych Raporty i analizy Różnice kursowe Przelewy elektroniczne Pobieranie wyciągów z plików CSV Kartoteka rozrachunków Dokumenty poleceń księgowania Bezpieczeństwo. Mechanizmy Uprawnienia operatorów Parametry KB Obrót pieniężny Wielo-oddziałowość Wielo-walutowość Różnice kursowe okresowe i operacyjne Przedpłaty. Faktury zaliczkowe Nadpłaty i kompensaty 16. Kurs szkoleniowy F100 Płatności: Podstawy Wykłady i ćwiczenia na temat parametryzacji i użytkowania funkcji płatności. * Środki pieniężne. Tabela urządzeń. Rejestry środków pieniężnych * Należności od odbiorców. Wpłaty od odbiorców: Gotówka, Karta, Przelew * Przedpłaty (zaliczki). Rozliczanie zaliczek * Zobowiązania wobec dostawców. Wypłaty: Gotówka, Karta, Przelew * Rachunki bankowe. Wyciągi. Kontrola * Kasy gotówkowe. Dokumenty. Kontrola F200 Płatności: Zaawansowane Wykłady i ćwiczenia na temat parametryzacji i użytkowania funkcji płatności * Rozliczanie nadpłat i kompensat * Odsetki i noty odsetkowe * Zaliczki pracownicze w KB * Rozliczenia elektroniczne z bankami * Płatność podzielona (en. Split Payment) * Preliminarz płatności * Wskaźniki należności i zobowiązań * Bezpieczeństwo płatności 17. Pytania i odpowiedzi * Jak zabezpieczyć się przed zwiększeniem zadłużenia przez klienta, który już zalega? Program informuje o zaległościach wg parametru NA: Czy zalegają ponad xxx dni na kwotę ponad xxxx PLN. W karcie odbiorcy można indywidualnie ustalić kontrolę zaległości i dni zalegania. Więcej informacji: Parametry NA Zarządzanie płatnościami Limity kredytowe * Co zrobić, gdy wpłata większa niż należność ? Rejestrujemy zapłatę od klienta. Program podpowiada kwotę, lecz klient wpłaca więcej o 100 zł. Jak zapisać te 100 zł? Co dalej można zrobić z tą kwotą? Wpłatę od odbiorcy rejestruje się w rejestrze bankowym w systemie KB Obrót pieniężny. W przypadku, gdy wpłata jest większa od należności można ją zarejestrować na kilka sposobów: 1. Utworzyć pozycję do rozliczenia - wpisać całą wartość wpłaty. Fakturę rozliczyć rozdysponowaniem nadpłat, a pozostałą nadpłatę połączyć z wypłatą (do zwrotu) zarejestrowaną wcześniej w rejestrze bankowym. 2. Utworzyć pozycję rozliczającą - wybrać dokument rozliczający, w polu kwota wpisać całą wpłatę. Kwotę nadpłaty rozliczyć rozdysponowaniem nadpłat z wypłatą (do zwrotu) zarejestrowaną wcześniej w rejestrze bankowym. 3. Wartość wpłaty rozdzielić na pozycję rozliczającą równą kwocie faktury oraz na pozycję do rozliczenia na kwotę nadpłaty. Kwotę nadpłaty rozliczyć rozdysponowaniem nadpłat z wypłatą (do zwrotu) zarejestrowaną wcześniej w rejestrze bankowym. Więcej informacji: Zarządzanie płatnościami


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies