www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers 5 - Spis treści


Faktury VAT RR Rolnik Ryczałtowy 1. Opis ogólny 2. Wystawianie faktury VAT RR 3. Zapłata dla rolnika 4. Rejestr zakupów VAT i JPK_VAT 5. Przykład faktury VAT RR 6. Podsumowanie 7. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Dostawy produktów rolnych oraz świadczenie usług rolniczych przez rolników ryczałtowych, dokumentowane jest w szczególny sposób. Faktura potwierdzająca tą transakcję wystawiana jest bowiem przez nabywcę towaru, a nie przez sprzedawcę (rolnika) i jest oznaczona jako: Faktura VAT-RR Dokumenty zakupu Jest to tzw. samofakturowanie, gdy faktury sprzedażowe wystawia nabywca, a nie sprzedawca towaru lub usługi. Obowiązujące przepisy przewidują możliwość samofakturowania, gdy nabywca wystawia faktury VAT w imieniu i na rachunek sprzedawcy. Oryginał faktury jest przekazywany rolnikowi ryczałtowemu (sprzedawcy). Rolnik ryczałtowy otrzymuje całą kwotę transakcji. Nie płaci PTU. Zachowana kwota PTU nazywana jest: Ryczałtowy zwrot VAT. Co zawiera Faktura VAT RR ? * informacje identyfikujące dostawcę i nabywcę * datę nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury * dane identyfikujące nabyte produkty rolne * NIP/PESEL dostawcy i nabywcy * numer dowodu osobistego dostawcy lub numer innego dokumentu tożsamości * jednostkę miary i ilość nabytych produktów * ceny jednostkowe nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku (skrótowo: kwota podatku) * wartości produktów bez kwoty podatku * stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku * kwotę podatku * wartość produktów wraz z kwotą podatku * kwotę należności ogólem wraz z kwotą podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie * czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób Dodatkowo zawiera oświadczenie dostawcy produktów rolnych - patrz niżej Istotne jest także, że podatnik PTU (nabywca) ma prawo do powiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wynikający z faktury VAT-RR oraz do obniżenia kwoty podatku należnego o tę kwotę. Może to jednak zrobić tylko w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty należności na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego. (Ustawa o VAT, art.116 p.6) Patrz opis dalej: Rejestr zakupów VAT 2. Wystawianie faktury VAT RR Faktury VAT wystawia się w systemie ZO Zakupy, podobnie jak inne faktury zakupu. Różnice są następujące: * Wskaźnik, że faktura dotyczy rolnika ryczałtowego (grupa dostawcy jest [RR]) * Nr w tabeli PTU oznaczony [R] jako stawka zryczałtowanego zwrotu podatku * Wzorzec wydruku faktury zakupu ma treść faktury sprzedaży VAT-RR. Poniżej jest przykład wzorca. Wzorzec można pobrać z ftp Wzorce Pobieranie z ftp Podczas rejestracji faktury zakupu w ZO, operator nadaje nr faktury własnej. Poprawne jest, aby podczas samofakturowania nadawać numery zgodnie z systemem numeracji nabywcy. Aby je łatwo i jednoznacznie identyfikować. A za to odpowiedzialny jest wystawiający dokumenty, tj. nabywca. Nr obcy podaje się taki sam jak nr własny, np. RR0012/03/10 Program automatycznie podpowiada nr obcy. Gdy termin płatności przypada na dzień wolny (oznaczony w kalendarzu firmowym AD) to program informuje o tym i pozwala zmienić na pierwszy dzień roboczy, zgodnie z art.115 Kodeksu cywilnego. o-------------------------------------------------------------------------o | Termin płatności 2020.11.11 to dzień wolny - 2020.11.11 | | Czy zmienić na pierwszy dzień roboczy tj. 2020.11.12 Czwartek ? | o-------------------------------------------------------------------------o | TAK NIE | o-------------------------------------------------------------------------o Kalendarze Operator musi mieć prawo do zmiany terminu płatności faktury ZO: param 0719 Program automatycznie podpowiada zryczałtowaną stawkę PTU [R]. Kwota faktury (do zapłaty) zapisywana jest w kartotece rozrachunków jako zobowiązanie wobec rolnika. Zobowiązania do rozliczenia i kronikę rozliczeń można oglądać w ZO > Zobowiązania. Można także z poziomu dokumentu: F2-cd > Zapłaty (wpłaty i wypłaty) 3. Zapłata dla rolnika Zapłatę dla rolnika rejestruje się w systemie KB na podstawie wyciągu bankowego: KB > Rejestr bankowy > Dopisywanie [KB_DBA10]. Zapłata rejestrowana jest ... ----------------------------- ... jako wypłata z rachunku bankowego dla: Dostawca w ZO o charakterze: Rozliczająca ----------------------------- Do jednej faktury zakupu może być wiele zapłat. Charakter zapłaty mają też inne operacje zmniejszające zobowiązania wobec rolnika: - rozdysponowanie nadpłaty [R] [NR] - kompensata [S] [SN] - rozliczenie zaliczki [R] [KZ] - noty obciążeniowe [ZI] Nie są ujmowane noty uznaniowe [FM] Program zapisuje całą kwotę zapłaty do rejestru zakupu VAT. NOTE: Dlatego należy nie przekraczać kwot zobowiązań, tzn. nie powodować nadpłat. Zapłata nie może być gotówkowa [G]. Zarządzanie płatnościami 4. Rejestr zakupów VAT i JPK-VAT Podatnik PTU (nabywca) ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty wynikające z zapłat za faktury VAT-RR. Dlatego zapisy w rejestrze zakupu VAT oraz JPK_VAT za podany okres wynikają z zapłat i innych operacji zmniejszających zobowiązania dokonanych w tym okresie, a nie z kwot na wystawionej fakturze VAT-RR. Podatnik PTU (nabywca) powinien zapłacić rolnikowi na rachunek bankowy nie poźniej niż 14 dnia, licząc od dnia zakupu. Chyba, że zawarł z rolnikiem umowę określającą dłuższy termin płatności. Tak mówi ustawa. Są jednak różne interpretacje urzędów skarbowych i sądów administracyjnych dotyczące możliwości odliczenia PTU mimo zapłaty po terminie. Parametr 0226 pozwala ustalić własną politykę w tym zakresie: --------------------------------------------------------------- 0226 Faktury RR: zapłaty terminowe [1] Dla faktur RR ująć tylko zapłaty terminowe tzn. data zapłaty nie przekracza terminu na fakturze RR [ ] Ująć także zapłaty po terminie --------------------------------------------------------------- Do obliczenia kwoty PTU brane są stawki obowiązujące w dniu wystawienia faktury. W tabeli PTU należy wskazać stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku (R) ------------------------------------------- 02 PTU - stawka 8% 8.00 2011/01 [R] ------------------------------------------- Proszę oznaczyć [R] tylko jedną stawkę w tabeli PTU. Do rejestru zakupu zapisywane są zapłaty dotyczące danej faktury RR. Takie zapisy w rejestrze zakupu VAT oznaczone są w kolumnie: Do faktury (nr obcy) tekstem: [RolnikRR] NOTE: Rejestr faktur RR można wydrukować tylko w trybie: Wydruk standardowy. Nie można w trybie: Wydruk wg wzorca. W polu NIP/PESEL rejestru zakupu program wydrukuje PESEL (gdy wypełniony) lub NIP (gdy PESEL niewypełniony) PTU (VAT) Rejestry Zapisy do raportu JPK_VAT za podany okres dotyczące faktur VAT-RR wynikają z zapłat i innych operacji zmniejszających zobowiązania dokonanych w tym okresie, a nie z kwot na wystawionej fakturze VAT-RR. Program stosuje ten sam algorytm obliczeń podczas zapisów: * do rejestru zakupu VAT * do raportu JPK_VAT 5. Przykład faktury VAT RR Faktura drukowana jest wg wzorca, który może być redagowany. Pola do wydruku pochodzą z kartoteki dostawcy oraz dokumentu zakupu. Wzorce dokumentów i etykiet *************************************************************************** *************************************************************************** *************************************************************************** ORYGINAL/KOPIA Data wystawienia: 20xx.03.13 Data sprzedaży: 20xx.03.13 Forma płatności: Przelew Termin płatności: 20xx.03.30 FAKTURA VAT RR ============== numer RR0001/03/10 SPRZEDAWCA: Rolnik ryczałtowy: 017381 Jan Brudziński 84-240 Kazimierz Dębogórska 21 NIP: konto: AsiaCo Bank 82 1232 1243 0000 0000 7632 9834 Nr dowodu: WL 3311063 NABYWCA: Wystawca dokumentu: Helena Dorota Miastowska Zakład Wylęgu Drobiu Działy Specjalne 81-370 Gdynia Skwer Kościuszki 15/9 NIP: 541-104-63-30 REGON: 141145973 Uwagi: ---------------------------------------------------------------------------- Lp indeks nazwa ilosc jm cena netto wart netto VAT% wart brutto ---------------------------------------------------------------------------- 1 3143 Gryka nasiona E12 8200 kg 0.60 4 920.00 6 5 215.20 ---------------------------------------------------------------------------- RAZEM: 5 215.20 ------------netto----------Vat-----------Brutto---- RAZEM 4 920.00 295.20 5 215.20 --------------------------------------------------- RAZEM BRUTTO: 5 215.20 6% 4 920.00 295.20 5 215.20 ------------------------------------------------------------------ Do zapłaty słownie: PięćTYS.DwieściePiętnaścieZL.DwadzieściaGR. Oświadczenie sprzedawcy: Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Podstawa prawna : art. 116 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług - Dz.U z 2004 r. Nr 54 ze zm. Dokument wystawił: Imie i nazwisko odbiorcy - rolnika ryczałtowego Adam Abacki ............. Jan Brudziński ............. Faktura stanowi potwierdzenie odbioru towaru *************************************************************************** *************************************************************************** *************************************************************************** 6. Podsumowanie * Faktury VAT RR dla rolnika ryczałtowego wystawia się w systemie ZO Zakupy * Sprzedawca: rolnik ryczałtowy zapisany jest w kartotece dostawców w ZO Rolnik należy do wyróżnionej grupy: [RR] * Faktura zakupu drukowana jest wg wzorca: Faktura sprzedaży VAT RR * Zapłaty dla rolnika rejestruje się w systemie KB Płatności jako zapłaty zobowiązania wobec dostawcy - rolnika ryczałtowego * Rejestr zakupów VAT oraz JPK_VAT dokumentujące kwoty podatku naliczonego powstają na podstawie kwot zapłat * Księgowanie (dekretacja) odbywa się w systemach ZO Zakupy i KB Płatności 7. Tematy powiązane Tabela stawek PTU (VAT) PTU (VAT) Rejestry JPK Jednolity Plik Kontrolny Dokumenty zakupu Zarządzanie płatnościami Wzorce dokumentów i etykiet Kalendarze


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers 5 - Spis treści