www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


RaportyXML Generator raportów w PM 1. Opis ogólny 2. Tworzenie definicji raportu Dane organizacyjne Szczegóły definicji Uprawnienia do raportów 3. Sortowanie danych na wydruku 4. Eksport danych 5. Przeglądanie tabelarycznie 6. Wydruk zestawienia wg raportu 7. Zapis definicji raportu do pliku XML 8. Odczyt definicji raportu z pliku XML 9. Przykład: Odbiorcy ABC # D, bez osoby do kontaktu 10. Przykład: Sprzedaż i koszt własny wg nazw indeksów 11. Przykład: Dane Intrastat WYWÓZ dla programu ist@t2 12. Przykład: Wysyłanie raportu w funcji Alert 13. Przykład: Wyszukiwanie brakujących kart LOT/SER 14. Zastrzeżenia i ograniczenia dot. RaportyXML 15. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Funkcja: RaportyXML jest uniwersalnym i elastycznym generatorem raportów. Stanowi kolejną generację raportów znajdujących się w systemie PM. Cechy generatora * Pozwala ujmować dane znajdujące się w wielu zbiorach danych * Wykorzystuje już zapamiętane zapytania Query * Definicję raportu można zapisać do pliku XML i przenieść do innej instalacji Trawersa lub wczytać i zmienić (skopiować) * Proces aktualizacji struktur baz danych nie wpływa na ustalone definicje raportów Pojęcia Alerty W funkcji Alert można inicjować tworzenie raportu wg definicji RaportyXML i wysłanie do adresata, np. kontrahenta którego dotyczą dane raportu. Rekord (zapis) Informacje rejestrowane w systemach użytkowych gromadzone są w zbiorach (kartotekach, tabelach), np. w kartotece odbiorców, zbiorze faktur. Grupy informacji dotyczące takiego samego zjawiska tworzą REKORDY (zapisy), np. rekord odbiorcy w kartotece odbiorców. Pola Poszczególne rodzaje informacji dotyczące zjawiska, zapisane są w POLACH (kolumnach) rekordu, np. pole nazwy odbiorcy, pole nazwy miasta. Raport Raport jest rodzajem zapytania kierowanego do systemu. Treść tego zapytania tworzy sam użytkownik. Utworzona definicja jest zapisywana i może być wielokrotnie wykorzystywana. Definicja raportu zawiera informacje określające jakich danych szukać w zbiorach systemu, gdzie ich szukać oraz w jakiej formie ma być podana odpowiedź. Pola łączące (klucze relacji) Wspólne pola, znajdujące się równocześnie w zbiorze rodzica i dziecka, np. symbol odbiorcy. XML Extensible Markup Language. Dokument ze znacznikami (en: Markup), które określają strukturę danych. Znaczniki umożliwiają przedstawienie złożonych struktur danych w plikach tekstowych. Zawartość jest czytelna i dla człowieka i dla programów. Formaty plików wymiany danych Zbiór rodzica Zbiór, w którym znajdują się poszukiwane dane podstawowe. Zbiór dziecka Zbiór, w którym znajdują się poszukiwane dane dodatkowe, połączone z danymi znajdującymi się w zbiorze podstawowym (zbiorze rodzica). Pojęcia używane podczas budowania raportów opisane są także tu: RaportyPM i FormułyPM 2. Tworzenie definicji raportu 2.1 Dane organizacyjne * Symbol i nazwa raportu * Export: katalog, nazwa i format pliku * Zbiór rodzica * Parametry ogólne Symbol i nazwa raportu Podaje się: Raport: symbol raportu, np. RA0001 Nazwa: nazwa, np. Odbiorcy na trasie Parametry eksportu danych Podaje się: Katalog, domyślnie: ../trtres/trinout Nazwa zbioru, domyślnie składa się ze przedrostka 'ra' oraz symbolu raportu np. ra0001 Format: CSV, XML, HTML, DBF, SDF, DELIMITED Zbiór rodzica Wybiera się system oraz numer zbioru podstawowego, na podstawie którego będzie tworzony raport Parametry ogólne raportu Numeruj linie - jeśli zaznaczony, to kolejne linie będą numerowane Ujmij pozycje - jeśli zaznaczony, pozycje będa ujęte na raporcie jeśli nie, na raporcie będą tylko podsumowania Wyszczególnij sumy - jeśli zaznaczony [T], to każda podsuma będzie drukowana w osobnej linii jeśli nie [N], to w raporcie będą wydrukowane pola wg których sumujemy oraz wartości sumowane w jednej linii Opcja pozwala na wydruk wartości pól wg których agregujemy oraz pól sumowanych w jednej linii. Przydatne aby wydrukować listę faktur w formie: Numer faktury Data sprzedaży Wartość sprzedaży (suma pozycji) ------------- -------------- -------------------------------- ............. .............. ................. Np. Ewidencja wyrobów akcyzowych (węgiel, alkohol) Raporty specjalistyczne Okres względny- jeśli zaznaczony, to rok i miesiąc podaje się względem bieżącego w momencie wykonania raportu jeśli nie, to trzeba podać zakres okresów Rok - rok z danych którego będzie tworzony raport Miesiąc od, Miesiąc do - okres miesięcy na podstawie których będzie tworzony raport Rok, Miesiąc od.. i Miesiąc do..: podać dla zbiorów okresowych. Pozostawienie pustego spowoduje, że program zapyta o okres podczas wykonania raportu Można podać zakres obejmujący kilka lat, np. Okres względny [T] -23 - 0 od bieżącego co spowoduje ujęcie ostatnich 24 okresów lub Okres od 20xx/01 do 20xx/12 2.2 Szczegóły definicji * Zbiory danych * Pola zapisywane do raportu * Relacje - pola łączace zbiory * Warunki wyboru Query Zbiory danych (tabele) Oznacza się (F10) systemy oraz zbiory w systemach Np. Zbiory systemu NA Opcje dla zamówień NA (na00ch%f) Dokumenty NA - pozycje (na%r%m%f) Polecenia księgowania NA (nq%r%m%f) Transakcje zbiorczo w NA (na%rs1%f) Rozrachunki NA (arch) (na%r1r%f) * Dok scalone NA - roczne (na%rss%f) Dokumenty NA - nagłówki (nx%r%m%f) Zamówienia sprzedaży NA - nagłówki (nx00za%f) Faktury powtarzalne NA - nagłówki (nx00af%f) Salda kontrahentow w dniu (%s00st%f) Pola zapisywane do raportu Pola ze zbiorów (en: Bound Fields) ================================== Lista pól z wybranych zbiorów, oznacza się [*] (F10), te które mają być w raporcie * NA%RSS%F.NUMER Nr dokumentu T 12 NA%RSS%F.NUM_POZ Nr pozycji T 3 NA%RSS%F.ODBDOST Kontrahent T 6 NA%RSS%F.ODDZIAL Oddzial T 2 NA%RSS%F.ODEBRAL Osoba upowazniona do odbioru T 30 * NA%RSS%F.ODGRUPA Grupa kontrahenta T 2 NA%RSS%F.ODKRAJ Kontrahent - kraj T 2 Parametry wydruku. Wygląd pola na wydruku raportu ================================================= Z wybranym polem związane są parametry wydruku. Można je zmienić (F7) Nazwa pola OWARTOSC Pokazać kolumnę na wydruku ? T Naglowek kolumny Wartość netto w PLN Szerokość kolumy 15 Część dziesiętna 2 Nr kolumny 0 Liczyć sumy ogółem ? N Sortować wg zawartości pola ? N Kolejność sortowania 0 Liczyć podsumy kolumny ? N Pole od nowej strony ? N Rosnąco, Malejąco R Pola własne (en: Unbound Fields, Pseudo Columns) ================================================ Dodatkowo można dopisać pola własne: F8-dopisz Pole własne może zawierać wyrażenie arytmetyczne, np. sumę dwóch pól z bazy danych (ILOSC * CENA), funkcje logiczne, np. if(...,A,B) Np. 1. Nazwa pola : WTONACH Definicja (wzór): 188->OILOSC/1000 Pole: WTONACH, w którym program umieszcza wynik wzoru: (ILOSC / 1000), tj. ilość w tonach Pole ILOSC ze zbioru: 188 Dok NA Pozycje (Ilość w kg) 2. Nazwa pola : WARTZNAK Definicja (wzór): (tu wyrażenie logiczne): if(217->robrot='P', 217->dwartosc, -1*217->dwartosc) Pole: WARTZNAK, w którym program umieszcza wartość dokumentu magazynowego ze znakiem [+][-] zależnie od zapisu w polu: ROBROT [P]-przychód, [R]-rozchód Pola ROBROT i DWARTOSC ze zbioru: 217 Dok MG Pozycje NOTE: Czesto stosowane argumenty we wzorach: * Wartość zapasów magazynowych (bieżąca) (wartość bieżącą zapasów trzeba obliczać w locie) PM_MGWARTOSC(229->indeks) - wartość we wszystkich mag (wg KSOM) PM_MGWARTOSC(224->indeks) - wartość we wszystkich mag (wg KIM) PM_MGWARTOSC(224->indeks, 224->mag) - wartość we wskazanym mag (wg KSOM) PM_MGWARTOSC(188->indeks, 188->mag) - wartość we wskazanym mag (wg poz dok NA) * Koszt struktury indeksu KIM (Obliczony i zapisany w karcie KIM) PM_KosztStruktury(229->indeks) Relacje - pola łączace zbiory Jesli raport tworzony jest z wiecej niż jednego zbioru, to warto ustalić relacje tak, aby każdy zbiór był związany relacją z rodzicem lub był związany relacją ze zbiorem, który jest związany z rodzicem Klucz powinien być utworzony z pol typu znakowego [C] pola innego typu trzeba konwertować np. str(PRACOWNI,3) NOTE: W RaportyXML pola łączące (klucze relacji) mogą mieć różne nazwy, np. pole SHIPTO (Wysłać do) w zbiorze dokumentów sprzedaży i ADRSYMB w kartotece adresów dodatkowych odbiorcy Warunki wyboru Query Jeśli na raporcie mają się pojawić tylko wybrane rekordy, to dla każdego zbioru można zdefiniować zapytanie - Query. Zapytania definiuje się tak, jak tabeli zapytań Query. Zapytania wg warunków (Query) 2.3 Uprawnienia do raportów Operatorom można nadać uprawnienia do raportów. Operator może wydrukować, eksportować i oglądać tabelarycznie tylko wskazane RaportyXML. Uprawnienia operatorów (role) NOTE: Ograniczenie to można wyłączyć: parametr 0129 Parametry ogólne 01xx 02xx ... 3. Sortowanie danych na wydruku raportu Aby uporządkować wg wartości wskazanego pola, to trzeba oznaczyć: Sortuj wg zawartości pola = T Aby uporządkować wg kilku pól np. ODBDOST i NUMER, to trzeba podać kolejność sortowania dla każdego pola. Aby wydrukować wg Odbiorcow, a w ramach każdego odbiorcy wg Numerow, to trzeba podać: pole: ODBDOST kolejność sortowania = 1 pole: NUMER kolejność sortowania = 2 Po oznaczeniu: Licz podsumy dla kolumny = T, program zgrupuje wydruki wg zawartości pola i wydrukuje podsumy. Po oznaczeniu: Pole od nowej strony = T, każda podgrupa będzie drukowana od nowej strony. Można wskazać czy uporządkowanie wg danego pola ma być rosnące czy malejące. Oznaczyć odpowiednio: Rosnąco/Malejąco 4. Eksport danych Dane raportu można zapisać w pliku zewnętrznym. Funkcja: Eksport Zapis następuje wg parametrów podanych w karcie raportu: Katalog, domyślnie: ../trtres/trinout Nazwa zbioru, domyślnie składa się ze przedrostka 'ra' oraz symbolu raportu np. ra0001 Format: CSV, XML, HTML, DBF, SDF, DELIMITED Formaty plików wymiany Do pliku zewnętrznego dane można zapisać automatycznie przy użyciu SOA. Usługi wymiany danych SOA 5. Przeglądanie tabelarycznie Dane (wyniki) raportu mozna przeglądać tabelarycznie. Funkcja: Tabelarycznie. Można je przekazać do Excela. Zestawienia tabelaryczne Wysyłanie danych do Excela (CSV, KE) 6. Wydruk zestawienia wg raportu Na wydruku danych raportu (funkcja: Wydruk) można umieścić sumy i podsumy, których nie ma w pliku zewnętrznym tworzonym w funkcji: Eksport. Wydruki danych raportu można łączyć kaskadowo z innymi wydrukami (wg wzorców). Wydruk kaskadowy, to wydruk kolejnego dokumentu, po zakończeniu wydruku poprzedniego. Wydruki kaskadowe i składane Wykorzystuje się znak funkcję: [ţInnyWydruk{}] np. ţInnyWydruk{;PM_ZEX10;RP0010} Funkcje TrExt 7. Zapis definicji raportu do pliku XML Pliki w formacie XML można przenosić między instalacjami programu Trawers. Definicje można udostępniać innym użytkownikom programu. Można wymieniać się raportami. PM > RaportyXML > Definicje > Zapis definicji do pliku XML [PM_ZAP1B] 8. Odczyt definicji raportu z pliku XML Otrzymane pliki XML z definicjami raportów można wczytać do bazy danych programu Trawers. PM > RaportyXML > Definicje > Odczyt definicji z pliku XML [PM_ZAP1A] Przykładowe definicje raportów są w katalogu ftp. Katalog: ftp.tres.pl 9. Przykład: Odbiorcy ABC # D, bez osoby do kontaktu 1. Określenie symbolu i nazwy raportu Symbol: NA0002 Nazwa: Odbiorcy # D bez osoby do kontaktu 2. Określenie parametrów eksportu danych Można pozostawić domyślne: Eksport do katalogu ../trtres/trinout Eksport do zbioru . rana0002 W formacie ........ CSV 3. Wybór zbioru rodzica Zbiór rodzica jest to zbiór główny na podstawie którego będzie tworzony raport, najpierw wybieramy system w którym znajduje się zbiór a następnie numer zbioru. Listę wszystkich zbiorów można uzyskać w: AD->Info->O programie Trawers->Słownik danych - opisy zbiorów W tym przypadku będzie to: System ............ NA Zbiór rodzica ..... 199 Odbiorcy w NA 4. Parametry ogólne raportu * Numeruj linie T/N. T - określa czy poszczególne linie raportu będą numerowane. * Ujmij pozycje T/N. T - określa czy będą ujęte poszczególne pozycje czy tylko podsumy. * Rok ............... * Miesiąc od ........ * Miesiąc do ........ Rok i zakres miesięcy podajemy dla zbiorów okresowych i scalonych, tutaj pozostawiamy puste. 5. Właściwa definicja raportu 5.1 Zbiory danych użyte w raporcie ---------------------------------- W następnym kroku oznaczamy przez F10, systemy z których będziemy wybierać zbiory użyte w raporcie, w tym przykładzie jest to: NA Sprzedaż, należności System NA jest oznaczony automatycznie, bo należy do niego zbiór rodzica, naciskamy F2 na systemie NA i oznaczamy przez F10 zbiór: 234 Osoby do kontaktu NA zbiór: 199 Odbiorcy w NA jest już oznaczony automatycznie, bo wybraliśmy go na rodzica. 5.2 Pola zapisywane do raportu ------------------------------ Oznaczamy przez F10 pola: NA00ODFP.ODBDOST Kontrahent NA00ODFP.ODNAZWA Nazwa kontrahenta NA00OKFP.KOOSOBA Osoba kontaktowa - Pan(i) Jeśli chcemy, aby kontrahenci ułożyli się w kolejności alfabetycznej, to naciskamy F7 na polu NA00ODFP.ODBDOST i ustawiamy: 'Sortuj wg zawartości pola' = T 5.3 Relacje - pola łączące zbiory --------------------------------- Wybrać klawisz: F8 i dodać relacje między zbiorem z systemu NA numer 199 - Odbiorcy w NA podając jako pole łączace ODBDOST, a zbiorem z systemu NA numer 234 - Osoby do kontaktu podając jako pole łączace także odbdost. 5.4 Warunki wyboru Query ------------------------ Wybieramy system NA, zbior 199 - Odbiorcy w NA, a następnie definiujemy zapytanie: 'Odbiorcy A/B/C', tak aby uzyskać warunek: [ABC] nie jest = 'D' Następnie wybieramy system NA zbiór 234 - Osoby do kontaktu i definiujemy zapytanie: 'Osoba kontaktowa jest pusta, tak aby uzyskać warunek:' [Osoba kontaktowa - Pan(i)] nie jest wypełniony Zapytania wg warunków (Query) W wyniku tak zdefiniowanego raportu powinniśmy otrzymać w funkcji: PM > RaportyXML > Wydruk ------------------------------------------------------------------- Poz Kontrahent Nazwa kontrahenta Osoba kontaktowa - Pan(i) ------------------------------------------------------------------- 1 000001 Klient przykładowy 1 2 000002 Klient przykładowy 2 10. Przykład: Sprzedaż i koszt własny wg nazw indeksów 1. Symbol i nazwa raportu Symbol: NA0001 Nazwa: Sprzedaż wg nazw indeksów 2. Parametry eksportu danych Można pozostawić domyslne: Eksport do katalogu ../trtres/trinout Eksport do zbioru . rana0001 W formacie ........ CSV 3. Zbiór rodzica System ............ NA Zbiór rodzica ..... 188 Dokument NA - pozycje 4. Parametry ogólne raportu * Numeruj linie T/N. * Ujmij pozycje T/N. * Okres względny ? [T] 0 - 0 od bieżącego 5. Pozycje definicji raportu 5.1 Zbiory danych użyte w raporcie ---------------------------------- F10 Wskazanie systemów NA Sprzedaż, należności MG Gospodarka magazynowa F10 Wskazanie zbiorów w systemie MG 229 Indeksy KIM 5.2 Pola zapisywane do raportu ------------------------------ F10 Wskazanie pól NA1002FP.DWARTOSC Koszt towaru/uslugi NA1002FP.INDEKS Indeks NA1002FP.OWARTOSC Wartość netto w PLN MG00IMFP.INAZWA Nazwa indeksu Aby indeksy ułożyły się wg nazw, naciskamy F7 na polu MG00IMFP.INAZWA i ustawiamy: 'Sortuj wg zawartość pola' = T oraz 'Licz podsumy dla kolumny' = T aby wydrukowac podsumowanie dla kazdego indeksu Aby podsumować ogółem wartości, naciskamy F7 na polach NA1002FP.DWARTOSC i NA1002FP.OWARTOSC i ustawiamy: 'Licz sumy ogółem' = T 5.3 Relacje - pola łączace zbiory --------------------------------- Wybrać klawisz: F8 i dodać relacje miedzy zbiorem z systemu NA numer 188 - Dokumenty NA pozycje, podając jako pole łączace INDEKS, a zbiorem z systemu MG numer 229 - Indeksy KIM podając jako pole łączace także indeks. 5.4 Warunki wyboru Query ------------------------ Wybieramy system NA, zbiór 199 - Odbiorcy w NA, a następnie definiujemy zapytanie: 'Indeks jest wypelniony', aby wydrukować tylko te pozycje dok dla ktorych jest wypelnione pole indeks. W wyniku tak zdefiniowanego raportu powinnismy otrzymać w funkcji: PM > RaportyXML > Wydruk ----------------------------------------------------------------------- Poz Nazwa indeksu Indeks Wartość netto w Koszt towaru/us ----------------------------------------------------------------------- 1 Mlotek 00000000000001 55.00 20.00 2 Mlotek 00000000000001 54.00 20.00 ----------------------------------------------------------------------- Razem Nazwa indeksu = Mlotek 109.00 40.00 11. Przykład: Dane Intrastat WYWÓZ dla programu ist@t2 Zadanie: Utworzyć plik w formacie CSV z danymi Intrastat WYWÓZ Plik może wczytać program ist@t2 Rozwiązanie: * Definicja raportu XML - opis poniżej - treść definicji: ftp/raportyXML * Wysyłanie do programu ist@t2 Intrastat. Dane do deklaracji Autor: Mirosław Przyłucki e-mail: przymir@gd.onet.pl 1. Symbol i nazwa raportu Symbol: ISTAT1 Nazwa: DANE DLA ist@t - WYWÓZ 2. Parametry eksportu danych Eksport do katalogu .. /trtres/trinout Eksport do pliku...... istat2_wywoz.csv W formacie ........... CSV 3. Zbiór rodzica System ............ NA Zbiór rodzica ..... 296 Dok scal roczne [NA] PM 4. Parametry ogólne raportu * Numeruj linie T/N.. [N] * Ujmij pozycje T/N.. [T] * Okres.............. RRRR/MM - RRRR/MM 5. Pozycje definicji raportu 5.1 Zbiory danych użyte w raporcie ---------------------------------- F10 Wskazanie systemów NA Sprzedaż, należności MG Gospodarka magazynowa F10 Wskazanie zbiorów w systemie MG 229 Indeksy KIM 5.2 Pola zapisywane do raportu ------------------------------ F10 Wskazanie pól INAZWA - Opis towaru ODKRAJ - Kraj przeznaczenia RTRANSA - Kod transakcji RTRANSP - Kod transportu RWARDOS - Kod dostawy Pola dodatkowo zdefiniowane w raporcie ILOSC_CN Ilość STR(296->OILOSC,6,0) KOD_PCN PCN 296->PCN WAGA_PCN Waga STR(296->OILOSC*229->WAGA,6,0) WART_FAK Wart.fakturowa STR(296->OWARTOSC,9,0) WART_STA Wart.statyst STR(296->OWARTOSC,9,0) 5.3 Relacje - pola łączące zbiory --------------------------------- Klawiszem F8 dodana jest relacja między systemem NA - zbiorem nr 296 a systemem MG - zbiorem nr 229 poprzez pole łączące INDEKS z obu systemów: NA 296 INDEKS MG 229 INDEKS 5.4 Warunki wyboru - Query -------------------------- Zapytania: NA 296 TYLKO INDEKSY MAGAZYNOWE [Mag] jest wypełniony i [M(ag) U(sługa) D(odatk)] jest = [M] i [Kraj odbiorcy, np. PL] nie jest = [PL] i [Wartosc netto w PLN] jest > 0.00 i [Ilosc w Jms] jest > 0.0000 W wyniku tak zdefiniowanego raportu otrzymamy: PM > RaportyXML > Wydruk: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---Nazwa indeksu---Kraj--K.dost--K.trans---PCN---- K.transp. - Waga -Ilość-Wart.faktur.-Wart.statyst ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Indeks-1 Materiał IT EXW 11 03074192 3 500 5 13270 13270 Indeks-Produkt IT EXW 11 76151080 3 200 2 7700 7700 Palety GB FCA 11 87141030 3 250 5 15000 15000 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. Przykład: Wysyłanie raportu w funcji Alert W funkcji Alert można inicjować tworzenie raportu wg definicji RaportyXML i wysłanie do adresata, np. kontrahenta którego dotyczą dane raportu. Wykorzystanie definicji RaportyXML w funkcji Alert ma dodatkową zaletę: Alert monitoruje tylko jeden zbiór danych i sprawdza czy wystąpiło zdarzenie, lecz może porównywać wartości w polach wielu zbiorów danych. RaportyXML może pobierać i porównywać pola z wielu zbiorów danych. Jest to naturalna i często używana właściwość tej funkcji programu. Korzystne jest zatem, aby w funkcji Alert inicjować wywołanie RaportyXML. RaportyXML wykonuje obliczenia korzystjąc z wielu powiązanych zbiorów danych przekazuje wyniki (treść raportu) do Alert. Alert wysyła je e-mailem do wskazanych adresatów. Alerty i raportowanie 13. Wyszkiwanie brakujących kart LOT/SER Sytuacja Użytkownik rejestrował przychody i rozchody na kartach partii LOT/SER. Gdy stan magazynowy partii był 0.000, to usunął kartę partii. Program ostrzega, że były dokumenty lecz pozwala usunąć kartę. Weryfikacja w MG informuje o sytuacji. Gdy jest wiele brakujących kart, to trzeba je dopisać i powtórzyć weryfikację, czasami wielokrotnie. Czy można (bez weryfikacji), uzyskać zestawienie brakujących kart ? Rozwiązanie Utworzyć RaportXML, który przegląda pozycje dokumentów MG i wyszukuje karty LOT/SER (gdy w pozycji dokumentu jest nrlot/nrser) i komunikuje, gdy nie ma kart ? (taki odpowiednik weryfikacji) ? Można utworzyć raport, który wydrukuje każdy brak symbolu użytego na dokumencie w odpowiedniej karcie czy tabeli. Jest to możliwe dzięki temu, że podczas tworzenia raportu XML zawsze jest tworzony OUTER JOIN tj. raport zwraca wszystkie dane z tabeli głównej, nawet jeśli nie są one dopasowane z drugą tabelą. Pola, których program nie odszukał w drugiej tabeli (tu kartoteka LOT) pozostawia puste. Na utworzonych danych wystarczy użyć query: [Nr LOT] nie jest wypełniony. Definicja raportu jest na ftp: [MG_Brakujace_karty_LOT.xml]. 14. Zastrzeżenia i ograniczenia dot. RaportyXML * Szerokość kolumy (rozmiar pola) Szerokość kolumny wyznacza liczba znakow numeryczych lub alfanumerycznych podana w definicji raportu, np. Nazwa pola: 176 BWARTOSC Typ N Nagłówek kolumny: Wartość zakupów Szerokość kolumy: 7 Część dziesiętna: 2 Obliczona wartość zakupów zajmie na wydruku 9999.99 ---o--- | 7 znakow, w tym kropka dziesiętna i 2 cyfry po kropce NOTE: Wyznaczyć taką szerokość kolumny aby zmieściły się w niej wyliczone wartości, tu: wartość zakupów. Jeżeli nie zmieszczą się, to program wydrukuje: ****.** 15. Tematy powiązane Raporty i analizy RaportyPM i FormułyPM KE Analizy w MS Excel Zestawienia tabelaryczne Formaty plików wymiany Wysyłanie danych do Excela (CSV, KE) Alerty i raportowanie Kostki OLAP (wykresy) Raport o stanie firmy Raporty specjalistyczne


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies