www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Alerty i raportowanie. Opisy 1. Opis ogólny 2. Słownik pojęć 3. Definiowanie alertu 3.0 Zapisy w tabeli alertów 3.1 Tabela alertów 3.2 Częstotliwość i zakres monitorowania 3.3 Warunki Query 3.4 Treść raportu 3.5 Adresaci alertów 3.6 Katalog ftp: Przykłady alertów 4. Przeglądanie raportów 5. Niestandardowe definicje alertu Monitorowanie różnych pozycji dokumentu Porównanie z wartością wyliczoną Delegowanie nieodebranego alertu Zapisy w różnych zbiorach. RaportyXML Przerywanie emisji alertu Wykonywanie funkcji w AutoRun Wysyłanie RaportyXML do kontrahentów 6. Monitorowanie alertów w trybie AutoRun 7. Przykłady alertów Alerty wbudowane Wezwania do zapłaty Wezwanie do dostawy Tworzenie pliku CSV Stan realizacji zamówienia sprzedaży Pobieranie e-faktur z e-archiwum Przetwarzanie odebranych e-maili 8. Definiowanie alertów. Samodzielnie czy zlecić innym ? 9. Powiadomienia, wiadomości 10. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Monitorowanie zdarzeń i warunków W programie Trawers ERP wykonuje się wiele procesów, które wymagają nadzoru (monitorowania). Trzeba obserwować przebieg procesów, warunki realizacji i rezultaty (wyniki). Monitorowanie można zautomatyzować i uwolnić użytkowników (operatorów) od potrzeby ciągłego nadzorowania pracy i wyników programu. Do automatyzacji monitorowania służy mechanizm alertów. Zadaniem alertu jest prezentowanie i wysyłanie raportu, gdy wystąpi zdarzenie, lub zostanie spełniony określony warunek (wystąpi zdarzenie, en: Event, Business Event). Np. wpłynie nowe zamówienie sprzedaży, poziom zapasów spadnie poniżej minimum, upłynie termin płatności zobowiązań. Oprócz wysyłania raportów, alert może dopisać lub poprawić zapisy w bazie danych. Można budować złożone procesy przetwarzania danych bez umiejętności programowania. Alert może automatyzować wysyłkę dokumentów, np. automatycznie wysłać e-mailem faktury sprzedaży do kontrahentów, u których, w karcie wskazano, że wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur sprzedaży w formie elektronicznej (pole: eDokFV). Schemat alertu -------------------------------------------------------------------------------- Zdarzenie ---> Monitorowanie ---> Analiza warunków ---> Działanie (akcja) -------------------------------------------------------------------------------- (en: Event ---> Monitoring Strategy ---> Triger Creteria ---> Action to Take) Alerty działają jak wirtualny asystent, który w określonych odstępach czasu kontroluje dane ze sprzedaży, księgowości czy produkcji i przekazuje informacje do odpowiednich osób. Rola użytkownika ogranicza się jedynie do zdefiniowania zestawu parametrów. Moduł alertów sprzyja automatyzacji pracy. Uwalnia użytkowników od ręcznej, powtarzalnej pracy. Pozwala zająć się pracą bardziej analityczną. Dopiero alert przypomina, że trzeba podjąć działania w programie. Procesy automatyczne Procesy automatyczne W mechanizmie alertów połączono właściwości przetwarzania szczególnie przydatne w procesach automatycznych: * możliwość ustalenie harmonogramu (częstotliwości) przetwarzania * możliwość ustalenia adresatów wysyłki wyników (raportów) * możliwość ustalenia urządzeń wyjściowych, do których skieruje się wyniki * możliwość definiowania zawartości i wyglądu (postaci) wyników * możliwość połączenia procesów przetwarzania alerów z innymi procesami automatycznymi, np. kaskadowe wydruki zestawień standardowych i kaskadowe wydruki dokumentów wg wzorców. Wydruki kaskadowe i składane Przykładowy raport: Raport alertu Wysyłanie raportów do różnych adresatów Raporty można wyświetlać, drukować i wysyłać: * Do operatorów, tj. użytkowników programu Trawers * Do odbiorców * Do dostawów * Do pracowników Zakres zastosowań jest praktycznie nieograniczony, np. * Powiadamianie dostawców produktu o brakach w magazynie * Powiadamianie odbiorców o opóźnieniach na produkcji lub nadchodzących terminach rozliczeń * Powiadamianie dłużników o terminie zapłaty zaległych zobowiązań * Powiadomienie banku (faktora) o wystawieniu faktury sprzedaży Dzięki takiemu rozwiązaniu, utrzymywanie kontaktów z kontrahentami może odbywać się automatycznie, co zmniejsza zakres prac użytkowników programu. Definiowanie treści raportu Użytkownik może definiować zawartość wyświetlanego raportu zgodnie z własnymi potrzebami, z uwzględnieniem tego, czy w danej sytuacji bardziej korzystne jest informowanie o wydarzeniach oddzielnie, czy grupowanie ich według produktu, dostawcy lub odbiorcy, którego dotyczą. Może również określać dodatkowe informacje, które zostaną wyświetlone w raporcie na podstawie automatycznych obliczeń z danych udostępnionych do pracy programu. Np. do powiadomienia dotyczącego zamówienia do realizacji można dodać podsumowanie wagi produktów dla celów określenia kosztów wysyłki. Wysyłanie na różne urządzenia wyjściowe Treść raportu (powiadomienie) można: * Wysłać e-mailem E-mail Używanie poczty TrEmail * Wydrukować na drukarce Drukowanie * Wyświetlić na ekranie Urządzenia wyjściowe * Przekazać do innego programu urządzeniem: [Polecenie] Urządzenie wyjściowe. Polecenie Moduł alertów pozwala na jeszcze lepsze wykorzystanie programu Trawers w obsłudze przedsiębiorstw współpracujących z wieloma kontrahentami. Moduł sprzyja automatyzacji pracy, co jest bardzo korzystne zwłaszcza przy wieloetapowych procesach produkcyjnych lub przy obrotach dużą ilością towarów. Korzystanie z modułu pozwala w dużym stopniu ograniczyć obciążenie organizacyjne przedsiębiorstwa. Swobodna regulacja ustawień alertów, m.in. czasu wysyłania powiadomień oraz częstości ich ponawiania, ułatwia przepływ informacji i terminowe wykonywanie zobowiązań, a przy tym zapewnia pożądaną elastyczność w obsłudze procesów firmy. Niektóre funkcje alertów * Automatyczne wysyłanie wezwań do zapłaty Nie trzeba wchodzić w rozrachunki, listować, sortować i drukować zestawień. Program sam wysyła wezwania do zapłaty. Wystarczy określić częstotliwość i treść. * Just-in-Time - sprzedaż bez zapasów Na koniec dnia program wysyła raport do dostawcy z listą zamówionych towarów, które dostarcza. Dzięki temu nie ponosimy kosztów przechowywania asortymentu i mieścimy się w czasie realizacji zamówienia. * Uruchamianie zewnętrznych narzędzi Program za pomocą poleceń może uruchamiać inne narzędzia i np. sterować urządzeniami, wysyłać wiadomości SMS itp. To tylko kilka przykładowych zastosowań. Ponieważ alert może odnosić się do dowolnego pola danych w programie, porównywać, wyliczać i prezentować gotowe informacje, liczba zastosowań jest praktycznie nieograniczona. Raporty wysyłane za pomocą mechanizmu alertów mogą też mieć dowolny układ graficzny, który nada się im za pomocą funkcji sterujących wydrukiem. Wzorce Funkcje sterujące wydrukiem Inteligentne filtrowanie Alerty wysyłają raporty tylko do kontrahentów, których dotyczą. Np. do dostawcy, o przekroczeniu stanów minimalnych dla towarów, które on dostarcza; do odbiorcy, o stanie realizacji jego zamówienia. Dzięki temu ma się pewność, że informacje dotrą tylko tam, gdzie powinny. Definicje alertów w plikach .xml Definicje alertów można zapisać do plików .xml i wczytywać z plików .xml (F3-pliki). To pozwala gromadzić definicje do późniejszego wykorzystania jako baza (wzorzec) do tworzenia kolejnych, nowych definicji alertów. Pliki .xml z definicjami alertów można odbierać od i wysyłać do innych użytkowników programu Trawers. Gotowe, przykładowe definicje alertów można pobrać z https://ftp.tres.pl/alerty Katalog: ftp.tres.pl 2. Słownik pojęć Alerty (en: Alerts) Powiadomienia o wystąpieniu zdarzeń lub powstaniu warunków, w których takie zdarzenia mogą wystąpić. Alerts check for the occurrence of relevant events or conditions under which such events might occur. Autoresponder Automatyczne odpowiadanie nadawcom e-maili. Program autorespondera zawiera procedury wyszukiwania i wnioskowania jaką odpowiedź i do kogo wysłać. Procedury mogą być zapisane (zaszyte) bezpośrednio w kodzie programu lub wykonane w funkcji: Alert AutoRun (en: Autorun) Możliwość automatycznego wykonywania funkcji programu, bez konieczności wybierania pozycji z menu. AutoRun Procesy automatyczne The option of running the software's processes automatically, without referring to the menus Częstotliwość sprawdzania alertu (en: Monitoring frequency) Częstotliwość, z jaką funkcja alertu sprawdza, czy nie wystąpiły zdarzenia podane w jego definicji. Frequency at which the alert function checks for the occurrence of the events specified in the alert definition. Częstotliwość raportowania (en: Alert frequency) Częstotliwość, z jaką funkcja alertu generuje raport o wystąpieniu zdarzenia. Rekord spełniający warunek zostanie zapamiętany. W kolejnym sprawdzeniu nie będzie brany pod uwagę dopóki nie minie określony czas. Definicja alertu (en: Alert definition) Określa cechy alertu i treść komunikatów wyświetlanych w raporcie. Determines alert features and contents of the report. Monitorowanie alertu Sprawdzanie czy wystąpiło zdarzenie podane w definicji. Sprawdzać można ciągle (funkcja pracuje w tle w AutoRun) lub okresowo (funkcje wywołać ręcznie). Raport (en: Report), Sygnał Powiadomienie w przypadku wystąpienia monitorowanego zdarzenia Notification if the event occurs RZ Projekty Zadania System RZ Projekty Zadania służy do planowania, rejestracji wykonania i kontroli prac wykonywanych przez zespoły. System RZ opiera się na tworzeniu zadań. Program może automatycznie zapisywać zdania, gdy wystąpią określone zdarzenia lub zostaną spełnione określone warunki. w ten sposób także system RZ wykonuje zadania alertu. RZ Projekty Zadania Query (warunki) (en: Query) Query określa warunki, które muszą być spełnione, aby uznać, że wystąpiło monitorowane zdarzenie. Query nakłada warunki na wskazany zbiór danych, np. Rozrachunki w NA (należności od odbiorców) Zapytania wg warunków Query Słownik danych Słownik danych (en: Data Dictionary DD, Database Dictionary) zawiera informacje o bazie danych programu Trawers, tj. nazwy techniczne i opisowe tabel (zbiorów danych) i kolumn (pól) w tabelach. Powiadomienia (raporty) generowane przez alerty mogą zawierać dowolne informacje pobrane z bazy danych programu Trawers. Podczas tworzenia definicji alertu użytkownik korzysta ze słownika danych. Baza danych. Słownik Symulacja Próbne (testowe) wykonanie alertu. Zapisy będą tylko do pliku raportu. Nie będą drukowane ani wysyłane e-mailem. Urządzenie wyjściowe (en: Output device) Urządzenie, na które wysyłany jest raport. Np. wyświetlenie na ekranie, wydruk .pdf, itp. Urządzenia wyjściowe Device on which the report is displayed. Options include on-screen notifications, .pdf printouts etc. Wartość wyliczona (en: Calculated value) Wyliczenia na podstawie wartości zawartych w zbiorach danych. Jeżeli takie dane mają się znaleźć w raporcie, to należy umieścić je bezpośrednio w jego definicji. Calculations based on values contained in datasets. If they are to be included in the report, they must be input in the report definition directly. Funkcje sterujące wydrukiem (en: Printing control functions) Funkcje sterujące układem graficznym we wzorcach dokumentów. Wzorce Funkcje sterujące wydrukiem Functions which control the graphical layout in document templates. 3. Definiowanie alertu 3.0 Zapisy w tabeli alertów Definicje alertu zapisuje się w tabeli. W tabeli są dane używane podczas przetwarzania alertu wg schematu: Zdarzenie ---> Monitorowanie ---> Analiza warunków ---> Działanie (akcja) * Zdarzenie - które dane objęte są monitorowaniem, jakie właściwości (cechy, wielkości) analizowane - system, zbiory, pola * Monitorowanie - częstotliwość, dni, godziny, powtarzalność, dane okresowe (miesięczne) * Analiza warunków - które zapisy w bazie danych należy przetworzyć (warunki Query * Działanie (akcja) - generowanie treści raportu - ustalanie adresatów - wskazywanie urządzenia wyjściowego - kanały powiadomień - dopisywanie do bazy danych - aktualizowanie danych w bazie 3.1 Tabela alertów AD > AD > Alerty Tabela [AD_TAL10] o-- Alerty -----------------------------------------------------------o |A Symbol --- Nazwa ---------------- Ostatni alert Nast wykonanie | | | | BEZEMA Odbiorcy bez e-mail 20xx.06.07 11:26 . . 00:00| | JD0001 Wezw do zaplaty wg rozrach 20xx.10.18 19:11 . . 00:00| |# PZ0001 Email: faktura z archiwum 20xx.01.24 17:12 . . 00:00| | PZ0002 Email: lista faktur okresu 20xx.01.24 16:57 . . 00:00| |# PZABON Zamówienia na usługi 20xx.05.09 11:30 . . 00:00| | PZAPEX Abonamenty do realizacji 20xx.03.09 11:30 20xx.03.24 11:30| |# PZCZAS Czas odpowiedzi na e-mail . . 00:00 . . 00:00| |# RK0001 Ile dopisano maili 20xx.01.09 11:25 . . 00:00| | | | | o---------------------------------------------------------------------o | F2-rap, F3-plik, F5-wykonaj, F6-symuluj, F7-zmień, Z/F8-dop, F9-usuń| o ---o-- --o---- ---o------ ----o----- ---o---- --o----- ---o---o | | | | | | | | | | | Zmienia | Usuwa Wyświetla | Wykonuje | Dopisuje definicję utworzony | obliczenia | definicję raport | | | Symuluje obliczenia Zapisuje definicję do pliku / czyta z pliku 3.2 Częstotliwość i zakres monitorowania Karta definicji alertu o-- Alert ------------------------------------------------------------------[X]o | Symbol 000001 Czy są nowe zamówienia sprzeda Priorytet 2 | | Status | | System NA Sprzedaż, należności | | Zbiór 314 Zamów/Oferty_Nag NA (bież) Ilość okresów 0 | | | | Wykonać co 0 dni 0 godzin 15 min. W godzinach 08:00 - 16:00 | | Ująć ponownie N po dn. godz. min. | o- Adresaci -------------------------------------------------------------------o |- --- Adresat ------------------------- --- Urządzenie wyjściowe ------------ | |U AA Adam Abacki Administrator EKRAN0 Przeglądanie | | | | | o------------------------------------------------------------------------------o | | o------------------------------------------------------------------------------o | F2-def raportu, F3-query, U/F7-zmień, F8-dopisz, F9-usuń, F10-info | o------------------------------------------------------------------------------o Status: [ ] Aktywny [#] Nieaktywny Priorytet: Priorytet, jaki otrzyma emitowane powiadomienie. Możliwe wartości: [0] wartość domyślna (tak jak [5]) [1] tylko komunikat na pasku powiadomień (nie przerywa pracy operatora) [2] tylko komunikat na pasku powiadomień (nie przerywa pracy operatora) [3] komunikat na pasku powiadomień oraz okno z informacjami [4] komunikat na pasku powiadomień oraz okno z informacjami [5] komunikat na pasku powiadomień oraz okno z informacjami [6] komunikat na pasku powiadomień (czerwony) oraz okno z informacjami [7] komunikat na pasku powiadomień (czerwony) oraz okno z informacjami [8] komunikat na pasku powiadomień (czerwony) oraz okno z informacjami [9] komunikat na pasku powiadomień (czerwony) oraz okno z informacjami Powiadomienia, zdarzenia NOTE: Gdy priorytet [3]..[9] i emisja na ekran, to program przerywa pracę i wyświetla komunikat. Operator powinien zareagować. Klawiszem potwierdzić odczytanie. System: System, w którym znajduje się monitorowany zbiór, np. NA Zbiór: Monitorowany zbiór, np. 314 Zamów/Oferty_Nag NA Ilość okresów: Monitorować [n] okresów obliczeniowych zbiorów okresowych, np. faktur sprzedaży 1 - tylko bieżący 2 - bieżący i poprzedni ... itd. Wykonać co: Wykonać alert co [nn] dni [nn] godzin [nn] minut Program wykonuje alert, gdy nadszedł lub minął czas wykonania. Wykonanie zaczyna się od sprawdzenia warunków Query (F3). Jeżeli są spełnione, to alert zostanie wykonany. Ująć ponownie: [T] Ująć ponownie pozycje (rekordy), które już zostały przetworzone Pozycje zbioru (rekordy), które spełniają warunek Query, zostaną ponownie ujęte w kolejnych wykonaniach tego alertu. Podanie [co]: 0 dn. 0 godz. 0 min. spowoduje, że rekordy będą ujmowane w każdym wywołaniu alertu. Podanie [co]: NN dn. NN godz. NN min. spowoduje, że rekordy będą ujęte ponownie dopiero po upływie tego czasu. [N] Nie ujmować ponownie. Przetworzyć tylko jeden raz Pozycje zbioru (rekordy), które spełniają warunek Query, zostaną ujęte w alercie tylko jeden raz. Kolejne wykonania tego alertu pominą rekordy, które już wcześniej zostały ujęte. 3.3 Warunki Query Warunek Query określa, które zapisy w wybranym zbiorze należy przetworzyć. Alert będzie przetwarzany, gdy zapisy w zbiorze spełniają podany warunek Query. Jeżeli żaden zapis nie spełni warunku, alert nie będzie przetwarzany. Zapytania wg warunków Query 3.4 Treść raportu Definiowanie treści raportu emitowanego przez alert. Raport może zawierać elementy (sekcje): * Temat Nazwa raportu. Ogólne określenie zawartości * Nagłówek Zwykle: nazwy kolumn pod którymi będą dane pozycji * Pozycje Zwykle: dane (wartości) z poszczególnych rekordów zbioru Powtarzające się zapisy z bazy danych * Stopka Zwykle: podsumowanie wartości rekordów pozycji o-- Alert. Definicja raportu -----------------------o | | o------> | Temat: Nowe zamówienia sprzedaży | | | | | o----> o-- Nagłówek ---------------------------------------o | | | -- Numer --- -- Data -- -- Odbiorca ------- | | | | | | | | | | | o--> o-- Pozycje ----------------------------------------o | | | | @NUMER @DATA @ODBDOST @ODNAZWA | | | | | | | | | o> o-- Stopka -----------------------------------------o | | | | | | | | | | o---------------------------------------------------o | | | | | | | o---- Stopka Podsumowanie raportu | | o------ Pozycje Powtarzające się zapisy z bazy danych | o-------- Nagłówek Tekst wprowadzający o---------- Temat Raport może zawierać wartości pól monitorowanego zbioru oraz pola dodatkowe, które zawierają wartości nieobecne bezpośrednio w zbiorach a konieczne do prawidłowego zbudowania raportu lub warunku. Np. pole: Ilość w KSOM (x) <-- pola dodatkowe | v o-- Pola danych ----------------------------o | MAG Mag | | MAGNAZWA Nazwa magazynu (x) | | INDEKS Indeks KIM | | JM Jm zapasu (x) | | EAN13 Kod EAN13 (Barcode) (x) | | MWARTOSC Wartość zapasu w magazynie (x) | | MILOSC Ilość w KSOM (x) | | MCENA Cena zakupu (koszt) | | DATAPROD Data produkcji | o-------------------------------------------o Ilość w KSOM, jest polem dodatkowym koniecznym do zbudowania warunku dla alertu pokazujacego zapasy poniżej normy min. Takie pole jest konieczne, gdyż pole: Ilość w karcie KSOM jest wypełniane tylko przy metodzie wyceny E i S. Przy metodach wyceny F i L pole nie jest wypełnione. Program liczy w locie ilość wg zbioru cen L/F. I właśnie pole: Ilości w KSOM obliczane jest w locie dla potrzeb alertu. Także pole MWARTOSC Wartość zapasu indeksu (pozycji w magazynie) liczone jest w locie dla potrzeb alertu. Pola w raporcie zapisane są w postaci @NAZWA_POLA, np. @ODMIASTO. Jeżeli temat, nagłówek lub stopka zawierają pola z danymi, to powstanie kilka raportów, osobny dla każdej wartości pola. Np. jeżeli w nagłówku raportu umieszczono pole: dane kontrahenta, to dla każdego kontrahenta będzie przygotowany i wyemitowany osobny raport. Raport może zawierać funkcje, np. elementy graficzne, obliczenia, przetwarzanie warunkowe. Funkcje sterujące wydrukiem Przykład raportu wynikowego: o---------------------------------------------------o | Alert: Z00010 Nowe zamówienia sprzedaży | | Data: 20xx.09.30 21:13 | | | | Temat: Nowe zamówienia sprzedaży | | | | -- Numer --- -- Data -- -- Odbiorca --------- | | 000004/09/12 20xx.09.30 000001 ALFA Sp.z o.o. | | 000012/09/12 20xx.09.30 000326 FERMATA S.c. | | | o---------------------------------------------------o 3.5 Adresaci alertu Adresatami alertu mogą być osoby do kontaktu u kontrahentów, pracownicy i operatorzy. Najczęściej adresatami są operatorzy, użytkownicy programu, którzy wykonują różne zadania i mają różne role i uprawnienia. Dlatego raporty można adresować do operatorów powiązanych z różnymi zapisami (rekordami) i obiektami w bazie danych programu. Raport można wysłać: * Do operatora, który jest powiązany z odbiorcą (pole w karcie odbiorcy) do którego wysłano ofertę sprzedaży * Do operatora, który jest domyślnym operatorem w magazynie z którego będzie wydanie towaru na fakturę sprzedaży * Do operatora, który zarejestrował zamówienie sprzedaży Raporty (alerty) adresowane do operatorów mogą zawierać przypomnienia np. o zbliżających się terminach upływu ważności oferty, o potwierdzeniu zamówienia zakupu przez dostawcę, o pobraniu zamówienia do kompletacji. Adresaci (przykłady) o-------------------------------------------------------o | [U] Operator | | [R] Rola | | [E] Pracownik | | [B] Odbiorca | | [V] Dostawca | | [C] Kontrahent ze zbioru 199 | | [P] Przedstaw. handlowy w karcie odbiorcy ze zb 199 | | [Q] Operator w karcie odbiorcy ze zbioru: 199 | o-------------------------------------------------------o Dla każdego adresata zostanie przygotowany raport. Raport zostanie wyemitowany na wskazanym urządzeniu wyjściowym, np. wysłany e-mailem, wydrukowany na drukarce lub pokazany na ekranie monitora. Dla adresatów typu [C] Kontrahent ze zbioru, [M] Główny dostawca indeksu, [P] Przedstaw. handlowy i [Q] Operator w karcie odbiorcy zostaną przygotowane raporty zawierające tylko informacje ich dotyczące. Tak samo zostaną przygotowane raporty gdy adrestami będą: [Y] Operator w karcie magazynu ze zbioru: ... (operator odpowiedzalny za magazyn) [W] Wystawił ze zbioru: ... (operator wystawiający dokument) Np. jeżeli badanym zbiorem jest zbiór dokumentów sprzedaży, to raporty skierowane do głównego dostawcy będą zawierały tylko te indeksy, których jest głównym dostawcą. Raporty skierowane do odbiorcy będą zawierały tylko jego dokumenty. Alerty skierowane na ekran zostaną wyświetlone w chwili, gdy operator lub kontrahent zaloguje się do systemu. Kontrahent może logować się do systemu używając funkcji systemu [RA] Zdalny dostęp kontrahentów. $SEE RA Zdalny dostęp odbiorców $ FIL_TrawersPartnerRemoteAccessDesc $$ $SEE RA Zdalny dostęp dostawców (beta) $ FIL_PurchaseOrderVMIRemoteAccessDesc $$ Alerty wysyłane e-mailem, adresowane są do osób do kontaktu odbiorcy, które mają oznaczenie: Email [T] (zgoda na otrzymywanie e-maili). Osoby do kontaktu Urządzenia wyjściowe 3.6 Katalog ftp: Przykłady alertów W katalogu: https://ftp.tres.pl/alerty/ są przykłady definicji alertów: [v] Potwierdzenie zamówienia sprzedaży [v] Informacja o należnościach [v] Stan realizacji zamówienia sprzedaży [v] ... itd. Alerty te można użyć wprost w działalności firmy lub użyć jako wzór do budowania własnych, indywidualnych alertów. Patrz też: Alerty i raportowanie. Przykłady 4. Przeglądanie raportów Raporty z przetwarzania alertów program zapamiętuje w plikach, w katalogu: \TrRaporty. Nazwy plików zawierają symbol alertu i temat raportu: -------------------------------------- ad_alert_R00010_StanRozrach_n3gar3.txt -------- ------ ----------- ---------- --o--- ----o------ --o------- | | | Symbol Nazwa Nazwa definicji alertu losowa Pliki raportów można przeglądać: AD > Trawers > Globalna gospodarka zbiorami. Raporty z przetwarzania 5. Niestandardowe definicje alertu Użycie poniższych rozwiązań wymaga znajomości funkcji sterujących wydrukiem, w szczególności wykorzystania ich do sterowania procesem wydruku, wyliczania wartości i zapamiętywania wartości w rejestrach. Wzorce Funkcje sterujące wydrukiem Monitorowanie różnych pozycji dokumentu Query porównuje wartości pól jednego rekordu (zapisu) zbioru danych. Nie można monitorować np. wielopozycyjnej faktury sprzedaży, aby sprawdzić czy jest pozycja z indeksem: Czajniki a nie ma pozycji z indeksem: Łyżeczki do herbaty. W przypadku, gdy dane zawarte są w różnych pozycjach, można odpowiednie porównania zapisać bezpośrednio w treści raportu używając funkcji sterujących wydrukiem. Porównanie z wartością wyliczoną Query porównuje wartości pól zapisanych w zbiorze, np. ILOSC i CENA. Nie można budować warunku porównań z wartościami wyliczanymi, ILOSC*CENA > 100. Dlatego nie można monitorować wielopozycyjnej faktury sprzedaży, aby ustalić, czy wartość dokumentu przekracza określoną kwotę, lub ustalić, czy zapas asortymentu w magazynie zmalał do 80% stanu minimalnego. Także w tym przypadku, odpowiednie porównania można zapisać bezpośrednio w treści raportu używając funkcji sterujących wydrukiem. Delegowanie nieodebranego alertu W przypadku, gdy alert został skierowany na ekran operatora, to można sprawdzić, czy został odebrany. Jeżeli nie został odebrany, to można wyświetlić kolejny alert innemu operatorowi. Należy monitorować zapisy w zbiorze: Kronika zdarzeń [316] Wyemitowany alert zostanie zapisany do kroniki z następującymi danymi: --------- SYMBOL - [TRALERT] NADAWCA - Symbol alertu ODBIORCA - Symbol operatora STATUS - [N] Alert czeka na odczytanie lub jest wyświetlany [ ] Odczytano, zapis zostanie usunięty DATA,CZAS - Data, czas wystąpienia alertu PRIORYTET - Priorytet alertu DANE - Nazwa pliku raportu --------- Budując query należy uwzględnić pola STATUS, SYMBOL, NADAWCA, ODBIORCA, DATA i CZAS. Określając datę i czas trzeba uwzględnić, że zapis o odczytaniu nastąpi dopiero po zakończeniu pracy operatora. Budując raport, można wstawić treść pierwotnego alertu używając funkcji ţTreśćPliku{} ------------------------ ţTreśćPliku{ţFragment{@DANE;2;};utf-8} ------------------------ Wzorce Funkcje sterujące wydrukiem Zapisy w różnych zbiorach. RaportyXML Ograniczenie funkcji Query -------------------------- Funkcja: Query porównuje wartości pól jednego rekordu w jednym zbiorze danych. Nie umożliwia porównania wartości pól dwóch różnych zbiorów. Aby porównać wartości dwóch różnych zbiorów: - Utworzyć odrębne definicje alertów dla każdego zbioru - Utworzyć dodatkowy alert monitorujący wystąpienia tych alertów w zbiorze: Kronika zdarzeń [316] Alert taki sprawdza jednoczesne wystąpienie alertów częściowych. Gdy wystąpią, to emituje powiadomienie. Służą do tego funkcje sterujące wydrukiem. Zastosowanie RaportyXML ----------------------- Zalecanym rozwiązaniem jest przygotowanie zestawienia w RaportyXML w PM, który umożliwia pracę na kilku zbiorach. Proces alertów może cyklicznie wykonywać RaportyXML i zależnie od jego treści generowac powiadomienia. RaportyXML P: Jak w alercie cyklicznie wykonywać RaportyXML ? O: Monitorować dowolny zbiór, np. Parametry AD (212) Ustawić: [Ująć ponownie] na [T] i podać 0 dni 0 godz 0 min. W definicji alertu dać wywołanie funkcji: [tRaportCSV{symbol raportu}] Wzorce Funkcje sterujące wydrukiem Poniżej podano przykład wykorzystania mechanizmu alertu do wysyłania wyników obliczeń RaportyXML do kontrahentów. Użycie [ţIndeks1{}] i [ţRekord{} -------------------------------- Inna możliwość, to użycie [ţIndeks1{}] i [ţRekord{}] do pobrania i analizy danych z innych zbiorów. Następnie przerwanie lub emisja alertu, zależnie od warunków zapisanych w treści alertu przy pomocy funkcji sterujących wydrukiem. Wzorce Funkcje sterujące wydrukiem Przerywanie emisji alertu Emisję alertu można przerwać używając: ţPrzerwij Wzorce Funkcje sterujące wydrukiem Wykonywanie funkcji w Autorun Alert może wysłać raport na urządzenie: Polecenie A to znaczy, że może wykonać funkcje IdProces w trybie AutoRun Urządzenia wyjściowe RaportyXML. Wysyłanie do kontrahentów Poniżej są przykłady alertów. Podano tam metodę tworzenia i wysyłania raportów do kontrahentów, których dotyczą dane raportu. Zastosowano metodę zamiany zbioru, na którym pracuje alert, na zbiór CSV utworzony z RaportyXML. W treści alertu umieszcza się polecenie wykonania: ţRaportCSV{} Wczytanie raportu i wybranie zapisów, które dotyczą aktualnego kontrahenta. RaportyXML Wzorce Funkcje sterujące wydrukiem 6. Monitorowanie alertów w trybie AutoRun Monitorowanie alertów można wywołać w trybie AutoRun. Tak wywołany proces alertu działa cały czas w tle. Wykonuje kolejno wszystkie aktywne [ ] alerty, na które nadszedł czas lub którym minął czas wykonania. Procesy AutoRun Z powłoki systemu operacyjnego należy wywołać proces: [AD_PAL10] --------------------------------------------------- tr5x.exe --operator=AA --firma=HA --proces=AD_PAL10 --------------------o----------o---------- ----o--- | | | symbol symbol | operatora firmy | | Proces ---o Alerty Monitorowanie Proces [AD_PAL10] działa w pętli sprawdzając alerty. Można go zakończyć w funkcji: AD > Trawers > Kronika i monitoring operacji > Aktywne sesje. Sterowanie albo poleceniem systemu operacyjnego, np. kill. Zarządzanie sesjami Wygodnym rozwiązaniem może być utworzenie linku symbolicznego do programu Trawers o wyróżnionej nazwie np. tr5x_alert.exe --------------------------------------------------- ln -s tr5x.exe tr5x_alert.exe --------------------------------------------------- Wówczas proces wywołuje się tak: --------------------------------------------------------- tr5x_alert.exe --operator=AA --firma=HA --proces=AD_PAL10 --------------------------------------------------------- Zakończenie: --------------------------------------------------- killall tr5x_alert.exe --------------------------------------------------- Procesy AutoRun 7. Przykłady alertów Alerty wbudowane Alerty. Przykłady W programie jest kilka predefiniowanych alertów, które można wykorzystać bezpośrednio, tj. skopiować z szablonu i używać lub potraktować jako wzór do zbudowania własnych. Wezwania do zapłaty Można seryjnie wysyłać wezwania do zapłaty na adresy email kontrahentów, np. gdy zapłata jest opóźniona 14 dni lub więcej. Alerty. Przykłady Wezwania do dostawy Można automatycznie wskazywać opóźnienia w realizacji zamówień dostawy. Alert porównuje ilości zamówione i dostarczone w pozycjach zamówień. Alerty. Przykłady Tworzenie pliku CSV Raport tworzony przez alert może mieć format wydruku, e-maila lecz także format pliku CSV. Przykład: dane o sprzedaży dla faktora. Alerty. Przykłady Powiadomienie o zaległych należnościach Alert powiadamia przedstawiciela handlowego z karty odbiorcy o zaległych płatnościach sprzed 7 dni. Alerty. Przykłady Stan realizacji zamówienia sprzedaży Raport do odbiorcy o stanie realizacji jego zamówienia. Alerty. Przykłady Zapisywanie terminów w kalendarzu internetowym Kontakty planowane w systemie RK Rynek Kontakty można zapisać w kalendarzu internetowym, np. Kalendarz Google Alerty. Przykłady Pobieranie e-faktur z e-archiwum Alert pozwala 'wydobyć' e-faktury (w formacie PDF) zapisane w e-archiwum (archiwum faktur elektronicznych). Alerty. Przykłady Autoresponder Alert może automatyczne odpowiadać na e-maile. Program autorespondera zawiera procedury wyszukiwania i wnioskowania jaką odpowiedź i do kogo wysłać. Procedury mogą być zapisane (zaszyte) bezpośrednio w kodzie programu lub wykonane w funkcji: Alert Alerty. Przykłady 8. Definiowanie alertów. Samodzielnie czy zlecić innym ? Aby samodzielnie budować definicje alertów trzeba poznać budowę bazy danych programu Trawers. Poznać strukturę i zawartość zbiorów (tabel), pól (kolumn) i ich powiązania (relacje). Informacje te podane są w słowniku danych. Słownik danych Trzeba także poznać technikę budowania zawartości powiadomień (raportów) i ich wysyłania na różne urządzenia wyjściowe (wyświetlanie, drukowanie, wysyłanie e-maili, itp.) Zasady i techniki najlepiej poznać analizując gotowe alerty: standardowe i umieszczone na ftp. Katalog: ftp.tres.pl Warto się tego nauczyć, jeżeli planuje się budować wiele alertów. Cała potrzebna wiedza jest dostępna. Jeżeli jest to praca jednorazowa, to lepiej zlecić zadanie Partnerom lub firmie Tres. 9. Powiadomienia, zdarzenia Powiadomienia (en: EventNotification), to są informacje wysyłane do wszystkich lub wybranych operatorów (użytkowników) programu. Informacje może wysyłać automatycznie program lub operatorzy samodzielnie. Program może powiadamiać o zdarzeniach, którym nadano specjalne znaczenie, np. * Przypomnienia o zaplanowanych kontaktach na ... dni przed terminem * O otrzymaniu zadania w systemie RZ Projekty Zadania * O otrzymaniu e-maila Powiadomienia, zdarzenia Aktualna lista zdarzeń jest w opisie parametrów operatora: 11xx Operator otrzyma powiadomienia o zdarzeniach oznaczonych [1] Param operat 05xx 06xx 07xx 11xx 10. Tematy powiązane Alerty. Przykłady Raporty z przetwarzania Powiadomienia, zdarzenia Publikowanie na www Zapytania wg warunków Query E-mail Wbudowana poczta TrEmai Procesy AutoRun Procesy automatyczne Funkcje sterujące wydrukiem Generator RaportyXML Słownik danych Jak stosować alerty? (wykład) Katalog: ftp.tres.pl E-faktury, e-archiwum E-mail Używanie poczty TrEmail Urządzenia wyjściowe Zarządzanie sesjami Ostatnie wybory operatorów Wysyłanie wiadomości Param operat 05xx 06xx 07xx 11xx


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies