www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Integracja z BaseLinker. Sprzedaż internetowa 1. Opis ogólny Wstęp Model integracji Podstawowe pytania 2. Tabele Tokeny Integracje 3. Wywołanie usług BaseLinker Import symboli magazynów: BL -> Tr Eksport: Grupy indeksów Tr -> Kategorie BL Eksport: Indeksy KIM Tr -> Produkty BL Aktualizacja stanu zapasów mag: Tr -> BL Aktualizacja cen indeksów: Tr -> BL Import zamówień: BL -> Tr 4. Log integracji 5. Usuwanie danych wskazanej integracji 6. Uruchomienie automatyczne 7. Przykład. Pobieranie zamówień sprzedaży XML 8. Tematy powiązane 1. Opis ogólny 1.1 Wstęp Trawers ERP zawiera wbudowane funkcje, które umożliwiają integrację z aplikacją BaseLinker (rozwiązanie typu omnichannel). Omnichannel, to sprzedaż wielo-kanałowa. Sprzedaż kanałami tradycyjnymi (sklepy stacjonarne) oraz kanałami elektronicznymi (e-commerce). Trawers ERP wymienia dane z integratorem BaseLinker. A BaseLinker wymienia dane ze wskazanym sklepem internetowym, np. Shopify lub z platformami: Amazon FBA, Allegro, eBay. Można utworzyć rozwiązanie, w którym wszystkie zamówienia klientów składane w sklepach internetowych i platformach eCommerce trafiają do programu Trawers ERP poprzez BaseLinker. Integracja umożliwia użytkownikom Trawers ERP zbudowanie nowych kanałów sprzedaży (sklep internetowy, marketplace). Wysyłanie Z programu Trawers ERP do aplikacji BaseLinker można wysyłać: * symbole grup indeksów * indeksy magazynowe * pliki załączników, np. fotografie asortymentu * oznaczenia cech (atrybutów) asortymentu * ceny sprzedaży * informacje o aktualnym stanie zapasów magazynowych Pobieranie Program Trawers ERP może pobierać z aplikacji BaseLinker: * zamówienia sprzedaży Wymianę danych z BaseLinker można zautomatyzować stosując mechanizm alertów. Alerty i raportowanie Dzięki temu dane można wysyłać i pobierać automatycznie z dowolną częstotliwością. 1.2 Model integracji Model przepływu danych o----------------------o | | | o---------------o | | | | | Stany magazynowe | | Sklep |<-------------------------------------<---o | | | | | | | Internetowy | | Zamówienia | | | |>-------------------------------->---o | | o---------------o | | | | | ^ | | | | | Produkty | | | | | | Stany | | | | | | Ceny | | | | | v | | | | | o---------------o | | ^ Produkty | | | | o-------------o v | Stany o-------------o | | | | | | o=============o Ceny | | | | Marketplace |<---------| Magazyn |<-------| BaseLinker |<-----------<-- | | | | | | | | | API | | Trawers | | | |--------->| BaseLinker |------->| |->------------->| ERP | | o---------------o | | | o=============o Zamówienia | | | | o-------------o o-------------o o----------------------o 1.3 Podstawowe pytania Co jest BaseLinker ? BaseLinker to narzędzie (program) do zarządzania sprzedażą w sklepach internetowych, na serwisach aukcyjnych i integracji z firmami kurierskimi. BaseLinker - producent: BaseLinker Sp. z o.o. sp. k. z Wrocławia. https://baselinker.com/pl-PL/home/ Jak działa (funkcjonuje) ? 1. Trawers wysyła do BaseLinker informacje o produktach. 2. Użytkownik korzystając z interfejsu BaseLinker wystawia produkty na aukcjach. 3. Trawers (w trybie ręcznym lub Alert) pobiera zamówienia sprzedaży Alerty i raportowanie 4. Trawers pobiera pliki XML z zamówieniami klientów i zapisuje je w zbiorze zamówień sprzedaży [NA_DXML1]. W pliku XML mogą być definicje konfiguracji produktu (warianty) wybrane przez klienta. Jakie korzyści z używania ? Wg https://baselinker.com/pl-PL/home/ + Popularne platformy sprzedaży i narzędzia e-commerce w jednym miejscu + Masowe wystawianie i edytowanie oferty na różnych platformach sprzedażowych + Nie ma potrzeby logować się do każdego serwisu z osobna. Zarządza się zamówieniami z wielu źródeł w jednym systemie. + Synchronizacja magazynu z kanałami sprzedaży Dlaczego utworzono integrację ? Aby użytkownicy programu Trawers ERP uzyskali korzyści z integracji z BaseLinker. Na czym polega integracja ? Integracja polega na synchronizacji produktów, ich stanów magazynowych i cen oraz pobieraniu zamówień złożonych w sklepach internetowych i na aukcjach. Jaki rysunek pokazuje schemat integracji BaseLinker z Trawers ? Patrz wyżej: Model przepływu danych Jakie dane są wymieniane ? + Produkty (z wybranego magazynu) do magazynu BaseLinker + Ceny z cenników do magazynu BaseLinker + Stany magazynowe do magazynu BaseLinker Jak przygotować się do integracji ? * w BaseLinker: Założyc konto BaseLinker Wygenerować token: (potrzebny dla połączenia Trawersa z BaseLinker) 1. Zakładka 'Moje konto' (z prawej strony u góry) 2. Zakładka API 3. Wygenerować token * w Trawers: 1. Dopisać token do systemu: Skopiować token z BaseLinker ('Moje konto'-'API') AD > Trawers > Tokeny > F8-Dopisz Wybrać rodzaj - 'BL' i dopisać token do Trawers 2. Dodać integrację do Trawers: AD > Trawers > Integracje > F8-Dopisz. Wybrać rodzaj - 'BL' i token dopisany w poprzednim kroku. Wybrać synchronizowany magazyn Wybrać synchronizowane grupy indeksów Wybrać synchronizowane indeksy 3. Wywołać usługi: AD > Trawers > BaseLinker Wywołanie usług: Import symboli magazynów Eksport: Grupy indeksów Eksport: Indeksy KIM Które tabele i kartoteki należy przygotować ? AD > Trawers > Integracje W parametrach integracji: Wybrać synchronizowany magazyn Wybrać synchronizowane grupy indeksów Wybrać synchronizowane indeksy Jak wykonać próby (testy) współpracy ? 1. Założyć konto demo 2. Wykonać punkty: Jak przygotować się do integracji Czy można przerwać użytkowanie ? Czy można używać tylko przez pewien czas, np. 3/6 m-cy ? Czy po przerwie trzeba wykonać integrację od początku (od zera) ? Wg opisu BaseLinker: W każdym momemencie można usunąć wszystkie produkty z BaseLinker i przesłać z Trawers ERP jeszcze raz. BaseLinker nie przechowuje żadnych danych do celów statystyk, zestawień czy obliczeń. Jak pracować na co dzień ? Na czym polega codzienne użytkowanie Trawers ERP z BaseLinker ? 1. Uruchomienie ręczne - synchronizacja przez użytkownika 2. Synchronizacja w AutoRun Jakie są koszty BaseLinker ? BaseLinker: Aktualne ceny na stronie producenta https://baselinker.com/pl-PL/cennik/ Stan: 10/2023 Freemium: 0 pln (max 100 zamówień, max 1000 produktów) Business: 99 pln + 0.59 pln za każde zamówienie (do 1000) + 0.19 pln za każde zamówienie (powyżej 1000) Enterprise: Ponad 10 000 zamówień Jakie są koszty Trawers ? Cena modułu integrującego taka jak za moduły specjalistyczne. Cena licencji programu Jakie zasady licencjonowania ? BaseLinker: informacja na stronie producenta Trawers: osobny moduł specjalistyczny wskazany w konfiguracji programu Trawers (klucz licencyjny) lub powiązany z numerem seryjnym licencji użytkownika Konfiguracja programu Jaki zakres konsultacji i pomocy serwisowej ? BaseLinker: informacja na stronie producenta Trawers: Standardowa oferta usług. W cenie zakupu licencji: krótkie konsultacje e-mailowe Dodatkowe usługi: odrębne zlecenie Usługi Tres. Opis ogólny Serwis i konsulting 2. Tabele Tokeny Token to unikalny klucz przypisany do konta użytkownika BaseLinker. Zapewnia jednoznaczną identyfikację użytkownika podczas wymiany danych Trawers <-> BaseLinker Tabela tokenów zawiera dane potrzebne do autentykacji podczas połączenia. AD > Trawers > Tokeny Obecnie dostępny jest rodzaj tokena: [BL] BaseLinker Dla rodzaju [BL] należy podać: - API URL: adres usługi API BaseLinker, domyślnie: https://api.baselinker.com/connector.php - Token: wartość tokena Integracje Tabela definicji integracji zawiera parametry integracji. Parametry: - Symbol - Nazwa - Rodzaj integracji: [BL] BaseLinker - Token - Token (z tabeli AD > Tokeny) Dla integracji rodzaju [BL] BaseLinker ustala się parametry: - Magazyny - BaseLinker bl_1 (wartość stała) - Trawers Symbol magazynu, którego stany i ceny są synchronizowane z BaseLinker. - Grupy indeksów Warunek filtrujący grupy eksportowane do BaseLinker np. [Symbol] jest = '05' lub ... - Indeksy Warunek filtrujący indeksy eksportowane do BaseLinker np. [Nazwa indeksu] zawiera tekst 'FOTEL' - Pobierz zamówienia z ostatnich ... dni Liczba dni z jakich zostaną pobrane zamówienia z BaseLinker do Trawers - Nr ceny Brutto (4/5/6) z cennika magazynowego Cena Brutto z cennika katalogowego dla podanego wyżej magazynu. Cena ta jest eksportowana z Trawers do BaseLinker. - Seria tworzonych zamówień sprzedaży Wg wskazanej serii będą numerowane zamówienia pobierane z BaseLinker. - Grupa załączników KIM z rysunkami Do BaseLinker będą eksportowane tylko załączniki z podanej grupy. Data i czas. Strefa czasowa W BaseLinker BaseLinker przechowuje w bazie danych datę i czas w formacie unix epoch (timestamp) czyli wg czasu UTC (GMT+00:00). W parametrach konta BaseLinker 'Ustawienia regionalne' ustala się strefę czasową, np. Europe/Warsaw. W panelu użytkownika daty wyświetlane są wg tej strefy czasowej. W Trawers ERP W programie Trawers ERP obowiązuje strefa czasowa: Europe/Warsaw. Ta strefa czasowa powinna być ustawiona na serwerze, na którym uruchamiany jest Trawers. Strefa czasowa Europe/Warsaw ma przesunięcie względem czasu UTC (ZULU): UTC+1 CET czas zimowy (standard) Central Europe Time UTC+2 CEDT czas letni (DST) Central Europe Daylight Time Daty w Trawers ERP W programie Trawers daty są zapisywane w postaci znakowej, wg systemowej strefy czasowej. Przykładowe zapisy w zbiorach programu Trawers: '2023-10-20 01:38:14' oznacza czas UTC: 2023-10-19 23:38:14 (czas letni) '2023-11-20 01:38:14' oznacza czas UTC: 2023-11-20 00:38:14 (czas zimowy) Zamówienia sprzedaży: BaseLinker --> Trawers ERP Podczas importu zamówień z BaseLinkera daty są przekształcane z UTC na strefę czasową Trawersa, tj. Europe/Warsaw. Przykład: Data dodania zamówienia w BaseLinker: 'date_add'=1697758694 To numeryczny zapis czasu UTC: 2023-10-19 23:38:14 W strefie czasowej Europe/Warsaw to: 2023-10-20 01:38:14 UTC+2 (czas letni CEDT / DST) Do bazy Trawers ERP wpisana zostanie data '2023-10-20' 3. Wywołanie usług BaseLinker * Import symboli magazynów: BL -> Tr * Eksport: Grupy indeksów Tr -> Kategorie BL * Eksport: Indeksy KIM Tr -> Produkty BL * Aktualizacja stanu zapasów mag: Tr -> BL * Aktualizacja cen indeksów: Tr -> BL * Import zamówień: BL -> Tr Import symboli magazynów: BL -> Tr Import listy magazynów z BaseLinker Import listy magazynów BL należy wykonać przed przystąpieniem do pobierania zamówień z BaseLinker. Import jest potrzebny, aby ustalić powiązanie: magazyn BaseLinker <-> magazyn Trawers Używane podczas importu zamówień sprzedaży. Zamówienia mogą dotyczyć zarówno magazynu BaseLinker: bl_1 jak i magazynów sklepów np: shop_12345, czy hurtowni: warehouse_12356 Konstrukcja ID BaseLinker dla storage: storage_id varchar(30) Storage ID in format '[type:bl|shop|warehouse]_[id:int]' (e.g. 'shop_2445'). Eksport: Grupy indeksów Tr -> Kategorie BL Eksport grup magazynowych z Tr do BaseLinker. Po utworzeniu grupy w BaseLinker zwracany jest ID grupy (nazywanej w BaseLinker kategorią), zapisywany w zbiorze 452 External IDs AD wraz z czasem ostatniej synchronizacji Jeśli nastąpił już export grupy do BL i znamy ID z BaseLinker to metoda addCategory() powoduje aktualizację danych w BaseLinkerze, gdy np zmieniła się nazwa grupy. Synchronizację grup-kategorii trzeba wykonać co najmniej dwukrotnie, jeśli są zdefiniowane grupy nadrzędne. Eksport: Indeksy KIM Tr -> Produkty BL Eksport indeksów magazynowych z Tr do BaseLinker. Po utworzeniu indeksu w BaseLinker zwracany jest ID indeksu (nazywanego w BaseLinker produktem), zapisywany w zbiorze 452 External IDs AD wraz z czasem ostatniej synchronizacji. Jeśli nastąpił już export indeksu do BL i znany jest ID z BaseLinker to metoda addProduct() powoduje aktualizację danych w BaseLinkerze, gdy np zmieniła się nazwa indeksu, stan zapasu lub cena. Oprócz danych o produkcie wysyłane są: - załączniki (obrazki) ze wskazanej grupy - cechy (atrybuty) indeksów - ceny - stan zapasu Aktualizacja stanu zapasów mag: Tr -> BL Umożliwia zbiorcze przesłanie informacji o zmianie stanu zapasów wielu indeksów. Aktualizacja cen indeksów: Tr -> BL Umożliwia zbiorcze przesłanie informacji o zmianie cen wielu indeksów. Import zamówień: BL -> Tr Umożliwia import zamówień z BaseLinker z ostatnich X dni, wg parametru podanego w tabeli integracji. Jeśli podano NIP to zamówienie jest rejestrowane na wybranego kontrahenta. Jeśli nie podano NIP to zamówienie jest rejestrowane na odbiorcę indywidualnego. Indeks magazynowy jest identyfikowany wg id produktu ustalonego w tabeli 452 External IDs AD lub SKU (symbol indeksu) lub EAN. Zamówienia w BaseLinker mogą pochodzić ze sklepów internetowych i wtedy brak ID produktu wg BaseLinker. W przypadku, gdy nie powiedzie się rejestracja kolejnej pozycji zamówienia to całe zamówienie jest usuwane. Aktualizacji zamówień nie przewiduje się. Gdy zamówienie jest potwierdzone to nie można na nim dokonywać zmian. Z BaseLinker-a domyślnie pobierane są zamówienia potwierdzone. 4. Log integracji Log integracji zapisywany jest w pliku: /trlog/tr_integr_<symbol integracji>.log Do logu zapisywane są: * nazwy uruchamianych funkcji * komunikaty z funkcji wymiany danych Log umożliwia m.in. przeglądanie zapisów funkcji wywoływanych w alertach. 5. Usuwanie danych wskazanej integracji Funkcja [Usuń dane wskazanej integracji] pozwala usunąć dane integracji zapisane w zbiorze: 452 AD External IDs AD Dane w BaseLinker należy usunąć ręcznie. (Wystarczy usunąć wszystkie kategorie, a produkty usuną się same.) 6. Uruchomienie automatyczne Funkcje integracji z BaseLinker można wywoływać ręcznie lub automatycznie za pomocą alertów. Przykładowy alert wywołujący kolejno wszystkie usługi BaseLinker https://ftp.tres.pl/alerty/Integracja_z_BaseLinkerem.xml Alert nie zawiera funkcji: Import symboli magazynów BL -> Tr Tę funkcję należy wywołać ręcznie podając symbole magazynów w Tr odpowiadające magazynom w BaseLinker. Funkcje integracji można wywołać używając funkcji wzorców TrExt: * BLAddCategories * BLAddProducts * BLUpdateProductsQuantity * BLUpdateProductsPrices * BLGetOrders Funkcje TrExt 7. Przykłady. Pobieranie zamówień sprzedaży XML Baselinker ma kreator plików XML. BaseLinker wysyła plik XML do katalogu wymiany w Trawers ERP. Plik XML można wpisać do zbioru zamówień sprzedaży w systemie NA. Plik XML może zawierać wiele zamówień utworzonych w BaseLinker. NA > Zamówienia sprzedaży > Pobieranie zamówień z XML (SOA) [NA_DXML1] W pliku XML mogą być definicje konfiguracji produktu (kreatory produktu), warianty wybrane przez nabywcę. Program wykorzystuje tabele atrybutów do ustalenia konfiguracji (cechy i opcje) asortymentu. Wytwarzenie produktu wg ustalonej konfiguracji Definicje wariantu przekazuje się do modułów produkcyjnych. Wg definicji wariantu wytwarza się oczekiwany produkt. Patrz szczegóły: Integracja z BaseLinker. Produkty wariantowe Produkty wariantowe BOM Konfigurator produktufil_bomfeaturesandoptions2desc $ 8. Tematy powiązane Integracja z internetem Integracja z BaseLinker. Produkty wariantowe Produkty wariantowe BOM Konfigurator produktu Architektura SOA SOA Funkcje OutBound i InBound Alerty i raportowanie AutoRun Procesy automatyczne Wymiana danych z innymi programami Funkcje TrExt


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies