www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers 5 - Spis treści


Wytwarzanie i sprzedaż nabiału (masła, twarogu, serów) Treść ----- 1. Tytuł 2. Branża 3. Lokalizacja 4. Profil firmy 5. Szanse, wyzwania 6. Ryzyka 7. Konfiguracja 8. Szczególne aspekty 8.1 Proces realizacji zamówień sprzedaży 8.2 Gospodarka magazynowa 8.3 Planowanie, realizacja i rozliczenie produkcji (przetwórstwa) 8.4 Inne 9. Tematy powiązane 1. Tytuł Trawers wspomaga przetwarzanie mleka, wytwarzanie i sprzedaż masła, twarogu 2. Branża Przetwórstwo i sprzedaż wyrobów z mleka 3. Lokalizacja Polska północna 4. Profil firmy Okręgowa spółdzielnia mleczarska. Producent masła i twarogów. Przetwarza mleko i śmietanę. Produkuje też mleko w proszku i sery półtłuste Magazynuje surowiec i wyroby. Kupuje mleko swieże. Przetwarza na produkty. Produkuje i sprzedaje wg zamówień klientów. Produkcja i sprzedaż odbywa się w cyklu dziennym. Produkty wytwarzone wg zamówień, dostępne są do wysyłki następnego dnia. Kierowcy codziennie rozwożą je wg ustalonych tras. Zatrudnienie: 35 osob. 5 sesji programu Trawers5 5. Szanse, wyzwania * Wprowadzenie ewidencji partii LOT/SER z identyfikacją terminów ważności, spełni wymagania formalne w firmie branży spożywczej * Model biznesowy firmy pozwala na wdrożenie sprawdzonych, standardowych rozwiązań w kluczowych obszarach działania firmy: zakupy, zarządzanie zapasami, sprzedaż, płatności 6. Ryzyka * W firmie użytkowany był Trawers4, podstawowy model przetwarzania zostaje zachowany. Zachowany zostaje także sposób prowadzania księgowości. Tzn. księgi pomocnicze: zapasy magazynowe, należności, zobowiązania, płatności gotówkowe i bankowe i środki trwałe oraz księgę główną * Osoby wdrażające mają doświadczenie we wdrożeniu programu Trawers Ryzyko niepowodzenia praktycznie nie istnieje 7. Konfiguracja Oprogramowanie aplikacyjne: Program Trawers5 z modułami: ----------------------------------------------------- ZA ZO Zaopatrzenie MG MI Gospodarka magazynowa z inwentaryzacją (bez ML) NA Sprzedaż KB Płatności RK CRM PM Raporty KG Księgowość + KE ST Środki trwał NZ Zestawienia ----------------------------------------------------- NOTE: Świadomie nie ujęto modułów produkcyjnych, gdyż przy specyfice produkcji nie warto wprowadzać kartotek, transakcji i procesów MRP. Oprogramowanie systemowe System operacyjny Windows + Terminal OTC 2.4.50 8. Szczególne aspekty 8.1 Proces realizacji zamówień sprzedaży Kolejne kroki: 1. Rejestrowanie zamówień sprzedaży z terminem wydania: następny dzień Zamówienia przywożone są przez kierowców. Zwykle są kopiowane z dnia poprzedniego 2. Zlecenie na produkcję: zestawienie zbiorcze wg zamówienia wyrobów z terminem wydania: następny dzień 3. Jednocześnie przygotowywana jest dokumentacja wysyłkowa wyrobów NOTE: Opis ogólny wysyłki: Kierowcy przydzieleni są do tras przewozowych (symbol trasy wpisany jest do karty klienta). Zbiorcze zestawienie wyrobów wg tras informuje kierowcę (i magazyniera) o wyrobach, które zostały zamówione na ten dzień i należy je załadować na samochód Dokumentacja wysyłkowa zawiera 2 rodzaje dokumentów (papierowych): a) Zbiorcze zestawienie wyrobów wg tras - dowód załadunku b) Indywidualne dowody dostaw wg tras - dowód przekazania klientowi Trasy przewozowe NOTE: Dokumenty wysyłkowe mają dwie kolumny ilości, np. --------------------------------------------------- Wyrób Ilość zamówiona Ilość wydana ----------- -------------- ------------ Twaróg tłusty kg 20 __________ Śmietana 12% szt 30 __________ ... itd......... ... __________ --------------------------------------------------- ^ Ilość wydana dopisywana jest ręcznie | przez magazyniera | i akceptowana przez kierowce ---------->o 4. Następnego dnia magazynier wypełnia ręcznie pole: Ilość wydana, kierowcy akceptują i wyroby ładowane są na samochody i rozwożone 4. Zamówienia sprzedaży w systemie sprzedaży korygowane są wg dokumentów papierowych, tzn. ilość zamówiona korygowana jest do ilości rzeczywiście wydanej NOTE: Jeżeli kierowca przywiezie niewydane wyroby do magazynu, to powtórnie koryguje się ilość na zamówieniu 5. Wg zamówienia sprzedaży wystawia sie fakturę: a) MG > Zamówienia sprzedaży --> rozchody (z zatwierdzeniem) W tym procesie następuje automatyczne wydanie partii LOT/SER rosnąco wg dat (dni) produkcji --> patrz scenariusz 37 NOTE: Zgodność numerów partii LOT na dokumentach z numerami LOT wydanymi klientowi należy zapewnić organizacyjnie b) NA > Rozchody magazynowe MG --> faktura 6. Faktury sprzedaży wysyłane są do odbiorców 8.2 Gospodarka magazynowa Magazyn wyrobów gotowych Dokument przychodu wyrobu do magazynu, rejestrowany jest w dziale produkcji jako niezatwierdzony Nr partii LOT nadawany jest automatycznie (F10), wg struktury: ---------------- MM-rrrr-mm-dd-nn Schemat: %MM%-%YYYY%-%MN%-%99999% ---------------- o---- nn Nr partii LOT w dniu wytworzenia np. 10-2017-04-12-01 Data ważności podpowiadana jest: ------------------------------- dzisiaj + ilość dni z karty KIM ------------------------------- np. 20xx-04-12 + 30 ---------- 20xx-05-12 Dokument przychodu zatwierdzany jest w magazynie następnego dnia rano, po sprawdzeniu dostarczonych wyrobów W magazynie, wyroby układane są w/g dostaw dziennych z produkcji, które odpowiadają dacie wytworzenia, tj. numerowi partii LOT 8.3 Planowanie, realizacja i rozliczenie produkcji (przetwórstwa) NOTE: Świadomie nie ujęto modułów produkcyjnych, gdyż przy tej skali produkcji nie warto wprowadzać kartotek, transakcji i procesow MRP. Produkcja inicjowana jest na podstawie rejestrowanych zamówień sprzedaży Podstawowym surowcem używanym do produkcji jest mleko, nie jest ono jednak ewidencjonowane w systemie magazynowym. Dostawy mleka ewidencjonowane są w wyspecjalizowanym do tego programie zewnętrznym Program ten wylicza wynagrodzenie za mleko dla dostawców, w zależności od klasy dostarczonego mleka. Klasa określana jest na podstawie badań prowadzonych przez laboratorium Do systemu zakupu ZO programu Trawers, wprowadzane są zobowiązania wobec dostawców mleka jako zakup usług. Dekretacje księgowe tych operacji zawierają konto 3011 ------------------------------- 3011 - Rozliczenie zakupu mleka ------------------------------- Konto 2011 przeksięgowywane na koszty: 4... w systemie KG Materiały takie jak np. pergamin, folia, worki, cukier, ewidencjonowane są w magazynie (wg metody FIFO) i wydawane na produkcje Dekretacja kosztów poniesionych na produkcje odbywa sie na etapie rejestrowania zakupu materiałów: --------------------------------------------------- 501 Wn Koszty produkcji 4010113 Wn Koszty materiałów 3014 Wn Rozliczenie zakupu materiałów --------------------------------------------------- 3014 Ma Rozliczenie zakupu materiałów 490 Ma Rozliczenie kosztów 203 Ma Rozrachunki z dostawcami --------------------------------------------------- Materiały te wydawane są na produkcje z określeniem na jaki wyrób gotowy mają być zużyte. Dla każdego wyrobu jest stworzony oddzielny symbol dekretacji z pustym dekretem Symbol dekretacji wybierany jest przez operatora podczas rejestrowania rozchodu na produkcję. Lista wyboru symboli dekretacji jest następujaca: ---------------------- RW0/01 Mleko 2 % RW0/02 Mleko 3,2 % RW0/03 Smietana 8,0 % RW0/04 Smietana 16,0 % ... ---------------------- Po wykonaniu, wyroby przyjmowane są do magazynu dokumentem PW Przychód wyrobów wyceniany jest wg metody [E] Cena ewidencyjna Rozliczenie produkcji miesięcznej następuje na podstawie zestawień: * Zestawienie przychodów wyrobów gotowych * Zestawienie 'obrotów wg dekretacji' RW0/XX, zestawienie to określa ilościowo i wartościowo materiały użyte do wytworzenia ilości danego wyrobu gotowego z pierwszego zestawienia Wysokość ceny ewidencyjnej weryfikowana jest okresowo, zwykle na koniec miesiąca. Cena ewidencyjna bazuje na technicznym koszcie wytworzenia (TKW) Tkw wyliczany jest na podstawie zapisów na kontach księgowych 8.4 Inne * W kartotece osób w KB wyodrębniono zaliczkobiorców i pożyczkobiorców * Zakupy mleka rejestrowane są w systemie ZO Zakupy jako zakupy niemagazynowe, tj. rejestracja zobowiązań (faktury usługowe lub noty) na podstawie dokumentów z systemu MIKRODOM2000 (ZETO Białystok) * Produkcja odbywa się w cyklu dziennym. Produkty wytwarzane są wg zamówień zamówień sprzedaży. Produkty dostępne są do wysyłki następnego dnia 9. Tematy powiązane LOT/SER Numerowanie partii Zarządzanie zapasami Organizacja ksiąg rachunkowych Firmy. Użytkownicy programu Firmy produkcyjne


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers 5 - Spis treści