www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Trawers - słownik pojęć (en: Glossary, de: Glossar) ------- Na literę .. ------- 13 --> Okres 13-ty ?? Znaki ? np. ?.?? pojawiają się na ekranach i zestawieniach, w polach których ilości lub wartości nie można obliczyć lub wyniki mogą być mylące Np. wartość niezatwierdzonego dokumentu rozchodu. Ostateczna wartość ustalona będzie podczas zatwierdzania dokumentu wg metody wyceny rozchodu Characters ?, e.g. ?.?? appear on screans and sets, in fields which quantity or value cannot be calculated or when results may be confusing E.g. un-posted outgoings documents. The final value will be determined during the process of posting the document according to a method of valuation !! Znaki stosowane w systemie uprawnień. Np. można wskazać, że kartę odbiorcy mogą wybrać tylko operatorzy należący do oddziału: [20] lub wszyscy operatorzy: [!!] Characters used in the system of authorizations. E.g. one may indicate, that the Customer Master can be chosen only by operators who belong to division: [20] or all operators: [!!] / (ukośnik, slash) - znak (operator) dzielenia, np. 20 / 4 = 5 lub 20 [/] 4 [=] 5 NOTE: Często w opisach używa się [÷] zamiast [/] Unicode Character ÷ (U+00F7) Mazovia kod dec: 246 - klawisz stosowany do wywołania funkcji: Szukaj np. szukanie ciągu znaków kodu produktu MPN wg producenta [/-szukaj] odpowiednik: F3-szukaj # hashtag Słowo lub wyrażenie (bez spacji), poprzedzone symbolem [#]. Hashtagi używane są powszechnie w komunikacji internetowej. Pozwalaja grupować (łączyć ze sobą, klasyfikować) teksty (wiadomości, tematy). NOTE: Zagadnieniami klasyfikowania, grupowania, w ogólnym ujęciu, zajmuje się taksonomia (en: Taxonomy). ## Znak wskazuje pozycje nieaktywne lub zablokowane Np. nieaktywny operator: [#] Adam Abacki Character indicates inactive or blocked positions E.g. inactive User: [#] Adam Abacki 00 Oznaczenie oddziału głównego firmy, np. centrali firmy Dane gromadzone w programie zawsze powiązane są z oddziałem firmy Centrala firmy ma stałe oznaczenie: 00 Można nie definiować kolejnych oddziałów w tabeli oddziałów Gdy nie ma kolejnych oddziałów, to dane powiązane są domyślnie z 00 Designation of the companies main division, e.g. heat office Data gathered in the software are always related to companies division. The head office has a fixed designation: 00 It's possible not to define more divisions in the division table If there are no other divisions, data are being automatically related to 00 2D Kod kreskowy 2D Kod kreskowy, dwu-wymiarowy. Może pomieścić więcej informacji niż aktualnie stosowane liniowe kody kreskowe EAN/UPC . Np. GTIN, data ważności, numer partii, numer seryjny, informacje o składnikach i alergenach, odnośniki do zdjęć i filmów. --> kod kreskowy (paskowy) --> DataMatrix --> QR Code 4PL, 4PLP Fourth Party Logistics service provider Integrator procesów logistycznych. 4PL to Model współpracy w łańcuchach logistycznych, w których pojawia się 4-ty gracz. (1-szy: przewoźnik, 2-gi: klient, 3-ci: spedytor) 4PLP to koordynator zasobów własnych i innych uczestników, dostawca informacji, dostawca technologii (sieciowych), organizator przepływu towarów i informacji. Optymalizuje procesy logistyczne W modelu 4PL klient wskazuje jedynie, co i dokąd chciałby przetransportować. --> logistyczna platforma ------- Na literę A ------- ABC Kategoria ABC (en: ABC Class, ABC Category, de: ABC Klasse) Do segmentacji zapasów magazynowych i kontrahentów --> C-Parts Części typu C For segmentation of inventory supplies and contractors ABC Activity Based Costing Rachunek Kosztów Działań Metoda rozliczania kosztów pośrednich zmiennych i stałych. Polega na przyporządkowaniu tych kosztów do poszczególnych działań w ramach procesów gospodarczych: produkcyjnych i handlowych. Np. wg zleceń, rynków lub klientów Zastępuje tradycyjną metodę podziałowego rozliczania kosztów pośrednich np. wg udziału kosztów robocizny w kosztach całkowitych Jest szczególnie przydatny, gdy koszty stałe są wyraźnie większe od kosztów zmiennych. --> rachunek kosztów abonament, subskrypcja (en: Subscription, de: Abonnement) Prawo do korzystania ze świadczenia, zazwyczaj wykupione przedterminowo na pewien okres. Model abonamentowy. --> subskrypcja The right to benefit from provided services, usually purchased in anticipation for a certain period of time abonament roczny na Trawers (en: Annual License Fee) (en: Annual subscription for Trawers, de: Jahresabonnement für Trawers) Prawo dostępu do nowych wydań programu Trawers przez okres roku (odnowienie licencji i prawo do aktualizacji) Określenie: użytkownik posiada aktualny abonament na Trawers, oznacza, że może zainstalować plik .exe, który ma datę wydania wcześniejszą niż data upływu abonamentu --> licencja The right to access new versions of Trawers application for one year period (Right for updating) Term: User owns current subscription for Trawers application, what means that he is able to install .exe file which release date is prior to expiry date of subscription --> licence Absorbed (Applied, Accrued) Koszty naliczone (dla rozliczenia), zaabsorbowane Patrz --> Rachunkowość firm produkcyjnych AD_PAR10 Proces programu Trawers, który wykonuje zadania (procesy) zapisane w tabeli AutoRun --> proces A process of Trawers ERP, which performs (activates) AutoRun tasks AD_PSOA1 Usługa internetowa, funkcja SOA. Proces programu Trawers, który wykonuje (wywołuje) usługę SOA Proces należy wywołać w trybie AutoRun. Funkcji (procesu) nie ma w menu. A process of Trawers5 ERP, which performs (activates) SOA service. Process is triggered by activating the programe in AutoRun mode. I.e. without the necessity of choosing functions from a menu AD_PSOA2 Serwer SOA. Serwer internetowy. Proces programu Trawers5, który uruchamia serwer SOA Proces można uaktywnić poprzez wywołanie programu w trybie AutoRun Tzn. bez potrzeby wybierania funkcji z menu Aby wykonać automatycznie, to proces AD_PSOA2 trzeba dopisać do tabeli AutoRun administracyjne jednostki Oznaczenia wynikające z układu administracyjnego kraju. Np. w Polsce: województwa, powiaty i gminy. W programie Trawers jest tabela jednostek administracyjnych Polski wg GUS. Zawiera województwa, powiaty i gminy wg systemu TERYT GUS-u Oznaczenia te można wpisać do bazy danych programu w funkcji: AD > Tabele > Wg US, kraje, języki > Dopisywanie jednostek GUS TERYT, Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju tj. rejestr urzędowy prowadzony przez GUS GUS udostępnia w Internecie pod adresem TERYT przeglądanie i wyszukiwanie miejscowości, części miejscowości i ulic miast oraz ich identyfikatory administrator IT (en: IT Admin, de: IT Administrator) Specjalista odpowiedzialny za infrastrukturę techniczną Serwery, urządzenia wyjściowe, np. drukarki Specialist responsible for the technical infrastructure. Servers, output devices, e.g. printer administrator programu Trawers (en: TR Admin, de: TR Administrator) Wyróżniony operator, który ma wszystkie uprawnienia w programie. Odpowiedzialny jest za obszar techniczny programu, np. parametryzację Wykonuje czynności administracyjne, np. ustala role i uprawnienia, dba o integralość danych, np. wykonuje okresowe weryfikacje, zestawienia kontrolne, wprowadza nowe wydania programu, itp Administrator, jako operator, ma wszystkie uprawnienia. Administratorom nie ustala się (nie wskazuje) wartości domyślnych w systemie uprawnień Np. nie oznacza się domyślnych wzorców wydruku lub symboli dekretacji --> uprawnienia --> operator --> Opiekun Programu Trawers Aministrator performs numerous administrative tasks, such as configure security, monitor performance, troubleshoot, upgrade to new versions She/He is user, who has all authorizations He is responsible for the technical area, e.g. parameterization Performs administrative tasks, e.g. sets roles and permissions, ensures data integrity, e.g. performs periodic checks, control statements, etc --> User ADR (Ładunki niebezpieczne) (en: Dangerous Goods, de: Gefahrgut, Gefährlicher Güter) (w USA: Hazardous materials, Hazard Classes) Międzynarodowe reguły drogowego przewozu ładunków niebezpiecznych. Dokument przewozowy (CMR) powinien być zgodny z ADR. W programie Trawers na dokumentach: [SD] Wysyłka i [LD] Ładunek można umieścić: numer rozpoznawczy materiału, nazwa przewozowa, grupa pakowania, (np. PG III), liczba i określenie sztuk przesyłki, itp. Dane te można pobrać z tabeli: Numery ADR Ładunki niebezpieczne. Nr ADR wpisuje się do karty KIM materiału niebezpiecznego. adres IP (en: Internet Protocol) Adres identyfikujący komputer w internecie. Zapisany w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.22.4.521 W parametrach pracy operatora można podać adres IP. Gdy podano, to operator może się logować tylko z tego adresu lub adresów (można podać zakres) adres (en: Address, de: Adresse, Anschrift) Lokalizacja (geograficznie). Informacje, które pozwalają zlokalizować obiekt: budynek, lokal, mieszkanie, teren. Adres zwykle zawiera dane: kraj, jednostka administracyjna (np. województwo), miejscowość, ulica, nr domu,nr lokalu Szczególną formą adresu jest adres pocztowy oraz współrzędne geograficzne --> kod pocztowy --> Google Maps --> Latitude, Longitude W programie Trawers gromadzone są następujące adresy: * firma - adres - siedziba, płatnik zobowiązań * oddział - adres - siedziba, (opcja) płatnik zobowiązań * magazyn - adres - siedziba, adres dostawy zamówionego asortymentu * odbiorca - adres główny - siedziba, płatnik należności odbiorca - adres wysyłkowy - ShipTo * dostawca - adres główny - siedziba dostawca - adres wysyłkowy - ShipFrom * osoba PL (pracownik, operator) - siedziba * osoba KB (zaliczkobiorca) - siedziba * bank - adres - siedziba * urząd skarbowy - adres - siedziba adres URL (adres internetowy) Odnośnik do stron www bądź do zasobów internetowych (np. plików graficznych, itp.) w formacie adresowania URL Uniform Resource Locator np. https://trawers.tres.pl/trdok/index.html adres wysyłkowy odbiorcy (adresat), Wysłać do ... (en: Ship-To Address, ShipTo), (de: Adresse (Adressat), Lieferungsadresse, Lieferadresse - Angaben zum Empfangsort, Lieferanschrift) Sprzedaż: Adres odbiorcy, na który ma nastąpić wysyłka, np. adres sklepu Adresy wysyłkowe podawane są w kartotece adresów, powiązanej z kartoteką odbiorców (klientów). Odbiorca może mieć wiele adresów wysyłkowych Adres płatnika faktury podawany jest w kartotece głównej odbiorcy Zakup: (Przysłać do ..) Adres oddziału lub magazynu naszej firmy. Adres ten można umieścić na zamówieniu do dostawcy. W ten sposób wskazuje się, gdzie ma nastąpić dostawa (en. Delivery Point) adres wysyłkowy dostawcy, wysłać z ... (en: ShipFrom, Vendors Addresses, Supplier Sites) SHIPFRTN Wysłać z adresu ... Dostawca może mieć wiele adresów, zwykle wskazujących różne lokalizacje, z których odbywają się dostawy zamówionych artykułów i do których wysyła się zwroty artykułów. --> adres wysyłkowy odbiorcy (en: ShipTo) adresy odbiorcy (en: Customers Addresses) Adresy, to dodatkowa kartoteka towarzysząca kartotece odbiorców. Odbiorca może mieć wiele adresów, zwykle wskazujących różne lokalizacje, o różnych rolach - celach biznesowych (en: Business Purpose) Obecnie można używać: adres miejsca wysyłki towarów (en: Ship-To) Ten adres wysyłki towaru można wpisać do dokumentów sprzedaży i wydań. NOTE: Adres płatnika faktury, to adres podany w karcie głównej odbiorcy. --> adres wysyłkowy odbiorcy (en: ShipTo) Addresses it's an additional file associated with customers file Each customer may have many addresses, usually indicating different locations, with different roles - busines purposes Currently one may use: Shipping Address. I.e. It's possible to add products shipping address to sales and dispatch documents In next releases of the software, addresses with different roles will be available to use adresy dostawcy (en: Vendor Addresses, Vendor Location) Adresy, to dodatkowa kartoteka towarzysząca kartotece dostawców. Dostawca może mieć wiele adresów, zwykle wskazujących różne lokalizacje, o różnych rolach - celach biznesowych (en: Business Purpose). Np. lokalizacje, z których odbywają się dostawy zamówionych artykułów i do których wysyła się zwroty. --> adres wysyłkowy dostawcy (en: ShipFrom) AEO Authorised Economic Operator Certyfikat AEO uprawnia do korzystania z ułatwień i uproszczeń w ramach obrotu międzynarodowego i kontroli celnej. Inne określenia: Status Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego (Upoważnionego Przedsiębiorcy). Status AEO mogą otrzymać producenci, prowadzący składy celne, przewoźnicy, spedytorzy, importerzy i eksporterzy. Agile (Manifest Agile) Wytwarzając oprogramowanie przedkładamy: * Ludzi i interakcje ponad procesy i narzędzia * Działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację * Współpracę z klientem ponad formalne ustalenia * Reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem Doceniamy to, co wymieniono po prawej stronie, jednak bardziej cenimy to, co po lewej aging Grupowanie zjawiska w zalezności od liczby dni od umownej daty. Np. grupowanie należnosci w zależnosci od liczby dni od terminu płatnosci (struktura wieku należności, struktura czasowa należności). --> wiekowanie rozrachunków --> wiekowanie zapasów The process of classifying time periods by age akceptacja (en: Approval, de: Akzeptanz) Akceptowanie (en: Approving). Odrzucenie (en: Rejection). Wyrażenie zgody, aprobata. Np. kierownik działu zaopatrzenia akceptuje zamówienie zakupu. Zamówienie z akceptacją można wysłać do dostawcy Klient (en: Customer approval) akceptuje koszty poniesione podczas wykonywania usług szkoleniowych i wdrożeniowych na jego rzecz np. potwierdzenie zamówienia zakupu (przez dostawcę warunków zamówienia) np. potwierdzenie zamówienia sprzedaży (przez nas, że przyjęliśmy do realizacji) np. akceptacja dokumentu MM Przesunięcie: RM(-) Rozchód, PM(+) Przychód. Consent, approval. E.g. supply manager accepts the purchase order Accepted order can be sent to a vendor --> Confirmation (by contractor) akcyza (en: Excise Tax, de: Verbrauchssteuer) Podatek pośredni nakładany na niektóre wyroby konsumpcyjne, np. alkohol Podczas rejestrowania faktur zakupu, można wskazać kwotę akcyzy, która która zwiększy cenę (koszt) nabycia asortymentu W programie Trawers można utworzyć raporty (Raporty XML), które zawierają faktury sprzedaży towarów objętych akcyzą. An indirect tax charged on particular consumption products, e.g. alkohol During the registration of purchase invoices, it's possible to indicate the ammount of excise tax, which will increase the price (cost) of aquiring products akredytywa Polega na 'zarezerwowaniu' określonej kwoty przez dłużnika na rzecz wierzyciela, która jest wierzycielowi przekazywana po spełnieniu przez niego określonych warunkow, np. wykonanie usługi lub dostarczenie towaru Otwarcia akredytywy dokonuje zwykle bank dłużnika (linie kredytowe) aktualizacja programu Trawers (en: Upgrade Trawers, de: Trawers Aktualisierung) Wymiana pliku .exe na nowszy i wykonanie innych czynności administracyjnych, np. aktualizacja bazy danych --> abonament Replacement of an .exe file with it's latest version and performing other administrative operations, e.g. database update --> subscription aktywa (en: Assets, de: Aktiven) Ogół środków gospodarczych (składników majątku), którymi w danym momencie rozporządza jednostka prowadząca działalność gospodarczą All economical resources (assets), which at specified moment are being controlled or administered by a unit running business activity aktywny (en: Active) Uczestniczący, będący w użyciu, w akcji. W programie Trawers karty, tabele i inne obiekty mogą być: [ ] Aktywne [#] Nieaktywne Obiekty nieaktywne nie uczestniczą w przetwarzaniu, np. nie można ich wybierać z list wyboru F2 lub nie pojawiają się wogóle na listach wyboru. Engaged in action; characterized by participation, etc alert (en: Alert, de: Alarm) Alert (ogólnie), to jest sygnał o wystąpieniu monitorowanego zjawiska. Powiadomienie generowane przez reguły zdefiniowane przez użytkownika, zaprojektowane do powiadamiania użytkownika o zdarzeniu, sytuacji lub stanie. Powiadomienie wskazanych osób o wystąpieniu zdarzenia lub warunków. Np. o konieczności zapłaty zobowiązań, o zamówieniu towarów, o terminie wykonania operacji powtarzalnych (recurring), ... Event alert - uaktywniany, gdy wystąpi zdarzenie Periodic alert - proces sprawdzający wykonywany jest wg harmonogramu, np. codziennie, i alert uaktywniany, gdy warunki zostają spełnione Np. powiadomienie o zobowiązaniach do zapłaty, których termin przypada dzisiaj lub już minął --> powiadomienie --> zdarzenie (Event) Notification of indicated users on occurrence of events or conditions E.g. on necessity of discharge of debt, on ordering goods, on carrying out recurring operations, ... Event alert - activated when an event occurres Periodic alert - verifying process (alert check) is carried out by schedule, e.g. daily, or the alarm is set off when conditions are complied with --> notification alertu definicja (en: Alert definition) Określa cechy alertu i treść komunikatów wyświetlanych w raporcie Determines alert features and contents of the report. alertu monitorowanie (en: Alert monitoring) Sprawdzanie czy wystąpiło zdarzenie podane w definicji. Sprawdzać można ciągle (funkcja pracuje w tle) lub okresowo (funkcje wywołać ręcznie) alertu raport, sygnał Powiadomienie w przypadku wystąpienia monitorowanego zdarzenia alias Oznaczenia alternatywne, dodatkowe. Np. alias pocztowy. Np. rzeczywisty adres e-mail: biuro@firma.pl Można podać alias: jan.kowalski@firma.pl E-mail przysłany na adres: jan.kowalski@firma trafi na konto: biuro@firma.pl alokacja, rezerwacja, przydzielenie Przydzielenie (rezerwacja) zapasów magazynowych do transakcji --> ilość zarezerwowana amerykanka (en: Tabular form of accounting Tabelaryczna forma księgowości Polega na prowadzeniu księgi zwanej dziennikiem tabelarycznym, która łączy w sobie dwa urządzenia księgowe: * dziennik przeznaczony do ewidencji poszczególnych operacji gospodarczych w ujęciu chronologicznym * zespół kont, zwany księgą główną, służący do prowadzenia zapisow systematycznych na kontach syntetycznych i analitycznych W systemie komputerowym księga główna występuje w kilku formach: jako stany kont, jako zapisy księgowe dla danego konta, jako sumy kont syntetycznych, itd. Tabular form of accounting amortyzacyjna stawka (en: Depreciation Rate, de: Abschreibungsprozentsatz) Określenie (w procentach) jaką część wartości składnika majątku można rozliczyć w ciągu roku. analityka (en: Analysis, de: Analyse) Księgowość szczegółowa. Do szczegółowej ewidencji danych księgowych ujętych na kontach syntetycznych Detailed accounting, for detailed registry of accounting data comprised in control accounts analizy finansowe (en: Financial Analysis, de: Finanzanalyse) Pokazują: dynamikę (zmiany w czasie), udziały, porównania Można robić na podstawie zapisów na kontach w Księdze Głównej zapisach w kartotekach i danych transakcyjnych w księgach pomocniczych They show: dynamics (changes in time), shares, comparisons Can be done on the grounds of General Leadger and subledgers anulowanie dokumentu, anulowanie transakcji, anulowanie faktury Procedura uznania transakcji za niebyłą (że nie miała miejsca). Polega na zarejestrowaniu kolejnego dokumentu (transakcji), która znosi skutki transakcji anulowanej. Np. zmienia salda, zmniejsza naliczone sumy. API Application Progamming Interface, WebAPI, >zdalna funkcja<, WebServices To są programy umożliwiające dostęp do funkcji i obiektów w aplikacji, np. do bazy danych programu Trawers ERP lub stron internetowych Pozwalają na przesyłanie danych między zewnętrznym systemem a aplikacją bez koniecznosci prowadzenia dialogu na ekranie Najczęściej API oznacza bezpośrednie sięganie do bazy danych, tabeli i kolumn (pól) W programie Trawers rolę API wykonują usługi internetowe --> SOA These are programs which enable access to functions and objects in applications, e.g. to Trawers database or websites One can use APIs to transfer data between an external system and Trawers without having to use dialog In Trawers the role of API is performed by a service --> SOA APICS (American Production and Inventory Control Society) Teraz znana jako: APICS-The Educational Society for Resource Management Organizacja zajmująca się standaryzacją metod sterowania produkcją znanych jako MRP i MRPII W 2011 tak określiła swoją misję: APICS buduje i sprawdza wiedzę o łańcuchu dostaw i zarządzaniu operacjami. Umożliwiamy członkom naszej wspólnoty, współpracownikom i klientom, przodować na światowym rynku Autorzy programu Trawers ERP/MRP mają wiedzę APICS zdobytą na kursach w Polsce i zagranicą w IBM Oslo Norwegia --> MRP Now known as: APICS - The Educational Society for Resource Management Organization for standardization of production control methods known as MRP and MRPII. In 2011 it stated its mission as: APICS builds and validates knowledge in supply chain and operations management. We enable our community of members, affiliates and customers to lead in the global marketplace aplikacja Program komputerowy, oprogramowanie, program dodatkowy (wtyczka en: PlugIn, Plug-In) aplikacja internetowa (en: Web Application, de: Webapplikation) Przykłady: sklepy internetowe, aukcje, systemy rezerwacji miejsc, systemy płatności on-line Użytkowo: Strony internetowe, zmieniające swój wygląd i funkcje w zależności od aktywności (reakcji) użytkownika Technicznie: Program komputerowy, który pracuje na serwerze internetowym (en: WebServer) i który kontaktuje się z użytkownikiem za pośrednictwem przeglądarki (de: Webbrowser) Program generuje kolejne strony z bazy danych w zależnosci o reakcji użytkownika --> e-Trawers aplikacja mobilna (en: Mobile Application, de: Anwendungssoftware für Mobilgeräte) Program komputerowy, który pracuje na urządzaniu przenośnym (mobilnym): smartfon, tablet, palmtop. Program często wykonuje takie same funkcje jak program pracujący na komputerze stacjonarnym. apply Nakładać, stosować appointment (de: Verabredung, Termin) Wizyta, odwiedziny. W systemie SE Serwisowanie: wizyta serwisowa. --> serwisowa usługa --> serwisowane produkty approve Authorize the occurrence of future events in a system --> akceptacja --> autoryzacja approved vendor Kwalifikowany dostawca, który spełnia ustalone kryteria. Ma prawo dostarczać materiały, towary i usługi. --> dostawców ocena ARBL (Aisle, Rack, Bin and Location number) Oznaczenie miejsc składowania w magazynie. ARBL jest uznanym standardem miedzynarodowym stosowanym w magazynach wysokiego składowania Designation of stock locations in warehouses. ARBL is a highly recognised international standard used in high storage warehouses archiwalne zbiory danych (en: Archive Data, de: Archivdatei) Zbiory systemowe dokumentów, np. faktur, okresów (miesięcy) zamkniętych Zbiory systemowe kartotek, np. rozrachunków rozliczonych, lat zamkniętych Zbiory uzyskują status: Archiwalne, podczas zamknięcia okresu Zamknięcie, kończy proces rejestrowania operacji danego okresu Folders with documents, e.g. invoices, closed accounting periods Folders with registered files, e.g. settled accounts, closed fiscal years Folders gain 'archive' status, during the accounting period closure Closure ends, the indicated period's, transaction registration process archiwizacja danych (en: Archive data, de: Datenarchivierung) Przenoszenie danych, zwykle automatyczne, do zbiorów nieużywanych w codziennej, bieżącej pracy Nie mylić z backup'owaniem, tj. tworzeniem --> kopii zapasowych --> kopie zapasowe NOTE: poprawnie : archiwizacja, archiwizowanie, archiwizować niepoprawnie: archiwacja, archiwowanie, archiwować Transfering data, usually automatic, to sets that are not being used in everyday, current work Do not mistake it with creating backup copies archiwizacja wydruków dokumentów, raportów (en: Document printouts archiving, de: Akten Ausdruck Archivierung) Zapisywanie kopii wydruków, np. w formacie PDF we wskazanym katalogu Zapis zwykle odbywa się automatycznie (Auto Archive) W programie Trawers można zapisać wydruk dokumentu do archiwum przy użyciu funkcji TrExt Saving printout copies, e.g. in PDF format at indicated location Usually saving is generated automatically (Auto Archive) In Trawers application it's possible to save printouts directly to archive using function TrExt argument - część składowa wzoru (formuły) (en: Parameter - component of a code (formula), de: Parameter - ein Element eines Programms) Argumenty, to są umowne oznaczenia wartości, np. cena ostatniego przychodu, średnia cena nabycia zapasów Argumenty stosowane w budowaniu formuł (wzorów) --> formuła Parameters are conventionally appointed values, e.g. allowable expenses, avarage stock purchase price Parameters are used for creating codes (formulas) --> formula artykuł (en: Item, de: Artikel) Najmniejsza pozycja sprzedawanego asortymentu --> asortyment ASCII Plik w postaci tekstowej. Zestaw znaków pisarskich. Text file ASN Arkusz Spisu z Natury (en: Physical Inventory Form, de: Inventur Form) --> inwentaryzacja --> inventory ASN Advanced Shipping Notice (EDI 856), de: Versandvorabmitteilung DESADV Awizo dostawy. Powiadomienie o dostawie. W programie Trawers: komunikat EDI: DESADV Awizo dostawy. Dokument, który zapowiada przesyłkę od dostawcy do odbiorcy Celem ASN jest powiadomienie odbiorcy o terminie i zawartości przesyłki ASN przesyłany jest zwykle internetem w formie komunikatu EDI, np. jako plik XML. Po otrzymaniu dostawy porównuje się przyjmowany asortyment z ASN. Ew. różnice zapisuje się w protokole różnic (niezgodności w przyjęciu) (en: Supply Discrepancy Report (SDR) podając asortyment i kod przyczyny zwrotu (en: Return Reason Code, Return Code) A document that provides detailed information about a pending delivery The purpose of an ASN is to notify the customer when shipping occurs and provide physical characteristics about the shipment so the customer can be prepared to accept delivery ASN is usually sent over the Internet as an EDI message, eg. as XML file asortyment, artykuły (en: Items, de: Sortiment, Artikeln) Wybór, zestaw, zestawienie produkowanych wyrobów, świadczonych usług lub oferowanych towarów. Także: konkretny wyrób, towar lub usługa ATP Available-to-Promiss (de: Zusicherbarer Bestand) Kontrola dostępności. Zespół funkcji wykonywanych w celu zapewnienia możliwości dostawy produktu do klienta. Sprawdza się czy są dostępne komponenty i pozostałe zasoby wytwórcze (zdolność produkcyjna) Odpowiadają na pytanie: ile produktów mozna wytworzyć i na kiedy Funkcje sprawdzają, czy terminy zostaną dotrzymane W programie Trawers: * BM > Ile wyrobów można wytworzyć z aktualnie posiadanych zapasów * SH > Prognozowanie daty wykonania atrybut Cecha, właściwość, parametr. W programie Trawers: oznaczenie [1] parametru operatora, oznaczenie [*] konfiguracji programu, oznaczenie [*] parametru logowania, cecha indeksu KIM, np. odmiana, wyróżnik. Itp. atrybuty (cechy) asortymentu KIM Atrybuty (cechy) można przypisać indeksom KIM, magazynowym i nie-magazynowym. Nadane atrybuty ułatwiają indentyfikowanie i wyszukiwanie indeksów. TODO: #00049957 Atrybuty (cechy kontrahentów) Audit Metody i czynności wykonywane w celu sprawdzania systemu pod względem bezpieczeństwa i wykrycia słabych punktów. Grupy czynności: * Rejestrowanie zdarzeń, zwykle w logach (en: Audit Trail) * Analizowanie zdarzeń pod kątem zagrożenia bezpieczeństwa. Audit Trail Chronologiczny rejestr zdarzeń w systemie. Tworzony w celu sprawdzenia systemu pod względem bezpieczeństwa i wykrycia słabych punktów. Synonimy: Audit log, Activity log, System log) W programie Trawers zdarzenia zapisywane są do kroniki (logu) aukcja (en: Auction, de: Auktion, Versteigerung) Sprzedaż lub zakup w formie przetargu. Aukcje przeprowadza się gdy jest wielu zainteresowanych sprzedażą lub zakupem. Zainteresowani składają kolejne oferty (en: Bids) podczas licytacji (en: Bidding). --> oferta sprzedaży --> oferta zakupu --> bid e-aukcja (en: E-Auction, de: Vergabe, e-Vergabe) Aukcja internetowa. Aukcja w której zainteresowani składają oferty w portalach internetowych: portale aukcyjne. --> e-sourcing Patrz tez: Platforma zakupowa (en: Purchasing platform) Portal dostawcy (en: Supplier Portal, de: Lieferantenportal) aukcja odwrócona (en: Reverse Auction, de: Rückwärtsauktion) Aukcja odwrócona, to rodzaj aukcji, w której jest jeden kupujący i wielu potencjalnych sprzedawców. W takiej aukcji sprzedający konkurują ze sobą oferując coraz niższe ceny. Odwrotnie niż w zwykłej aukcji (en: Forward Auction), gdzie jest jeden sprzedający a wielu kupujących. Kupujący konkurują ze sobą oferując sprzedającemu coraz wyższe ceny. automat księgowy (en: Automated Accounting, de: Automatische Buchung) Automatyczne dekretowanie dokumentów na podstawie schematów tworzonych przez użytkownika w oparciu o własny plan kont Automatic assignment of documents based on patterns created by the user according to his own chart of accounts automatyczna identyfikacja (en: Automatic identification and data capture AIDC) Inne określenia: AI Automatic Identification, Auto-ID utomatic Data Capture Rozwiązania sprzętowe, programowe i organizacyjne, ktore pozwalają na wprowadzanie danych do systemow informatycznych bezpośrednio, bez użycia klawiatury. Należą do nich systemy kodów kreskowych, RFID, biometrics, OCR, globalne identyfikatory, etykiety logistyczne, skanery, komputery przenośne (HandHeld Computers, Vehicle-mounted devices), terminale głosowe (Voice Terminal), itp. Np. w procesach produkcyjnych automatycznie wprowadza się: * numery LOT/SER komponentów * numery LOT/SER wytworzonych produktów * wyniki testów z urządzeń kontroli jakości * pomiary: temperatura, ciśnienie, przepływ, itp. * timestamp zdarzeń --> globalne identyfikatory --> kod kreskowy --> GS1-128 --> etykieta logistyczna --> mobilne urządzenie --> terminal głosowy automatyzacja (en: Automation, de: Automatisierung) Automatyzacja, to zastąpienie ludzkiej pracy (fizycznej i umysłowej) przez pracę maszyn. Człowiek określa działania, powiązanie działań i kryteria powiązań (relacji) między działaniami. Maszyna samoczynnie (samoregulacja) wykonuje ustalone czynności bez udziału człowieka. --> autonumerowanie --> autoresponder --> AutoRun --> automaty księgowe Automotive Branża samochodowa. Systemy dla branży samochodowej mają specjalne cechy, np. duża ilość danych o częściach zamiennych i ich zamiennikach. Potrzebna jest obsługa katalogów producentów części zamiennych (en: Items Catalog) Producenci wymagają od swych dostawców szczegółowych opisów komponentów dostarczanych produktów i możliwości ich identyfikacji (traceability). autonumer, autonumerowanie (en: Auto-Number, AutoNumber, de: Auto-Nummerierung) Automatyczne numerowanie. Nadawanie kolejnego numeru. Właściwość często stosowana podczas dopisywania kolejnych rekordów (wierszy) do bazy danych. W programie Trawers można automatycznie numerować dokumenty transakcyjne, kolejne rekordy w kartotekach, np. karty KIM i LOT/SER, pozycje w raportach i na wydrukach. Do nadawania kolejnych numerów program używa schematy numerowania. --> schemat numerowania autoresponder (en: Autoresponder, de: Autoreply) Program (funkcja) umożliwiający wysyłanie automatycznych wiadomości. Np. możliwość automatycznego odpowiadania nadawcom e-maili Program autorespondera zawiera procedury wyszukiwania i wnioskowania jaką odpowiedź i do kogo wysłać. --> e-mail kod referencyjny Function of an automaticall respond to e-mail senders Autoresponder software holds search and deduction procedures that are able to decide on which response is to be send to which addresse AutoRun (en: AutoRun, Job List File, Batch Manager, de: Autostart) (Process Task Manager) AutoRun, to właściwość programu Trawers, która pozwala wykonać automatycznie, bez konieczności wybierania pozycji z menu, transakcje, proces obliczeniowy lub zestawienie. Np. pobrać pocztę email, pobrać kursy walut ze strony NBP, wysłać raport do odbiorcy, wykonać usługę SOA Procesy zapisane są w tabeli i wykonywane zwykle w czasie mniejszego obciążenia bieżącą pracą, np. w nocy (Nocna zmiana) --> w tle (przetwarzanie), Background process AutoRun is a feature of Trawers ERP that allows to execute automatically, without the necessity of selecting menu buttons, operations, calculation process or listing. E.g. download e-mail, download currency rate from NBP website or an e-mail address, send a report to an adressee, perform SOA service autoryzacja (en: Authorization, de: Autorisierung) Odpowiada na pytanie: czy masz prawo dostępu do danych zasobów ? 1. Proces ustalania uprawnien użytkownika, procesu lub innego obiektu 2. Proces zapewniania osobie lub innemu obiektowi dostępu do pewnych informacji, usług lub funkcji Autoryzacja jest poprzedzona przez --> uwierzytelnienie (autentykacja) 1. Authority determination process for a user, operation or other object 2. Process of providing a user or other object with access to certain information, services or functions Na literę B B2A Business to Administrators Rozwiązania do obsługi sektora publicznego (administracji publicznej) B2B Business to Business Rozwiazania funkcjonalne do obsługi klientów instytucjonalnych (firm) Np. platformy składania zamówień WOE Web Order Entry Cechy: klienci zarejestrowani, zwykle ograniczona liczba, np. kilkuset zakupy hurtowe, duża wartość zakupów jednostkowych, płatności odroczone, przeglądanie historii sprzedaży i zapłat. Możliwość kopiowania (powielania) zamówień Upraszczając: odbiorcy hurtowi B2C Business to Customer Rozwiązania funkcjonalne do obsługi klientów indywidualnych (podmiot bez NIP) Np. sklepy internetowe, portale aukcyjne Cechy: klienci przypadkowi, nieograniczona liczba klientów, zakupy detaliczne, mała wartość zakupów jednostkowych, płatności w momencie zakupu lub dostawy. Monitorowanie stanu realizacji zamówienia. Upraszczając: klienci detaliczni Dodatkowo: C2B Customer to Business Sprzedawca indywidualny do firmy, np. autor filmów do agencji marketingowej C2C Customer to Customer Sprzedawca indywidualny do klienta detalicznego, np. Allegro, eBay Back Office, Front Office Back Office i Front Office definiują obszary aktywności (funkcji). Back Office, to są funkcje (operacje), które umożliwiają funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako jako podmiotu gspodarczego, którego zdaniem jest uzyskiwanie dochodu (zysku). Obszary: księgowość, planowanie i prognozowanie, zarządzanie zapasami, zaopatrzenie, logistyka, zasoby pracownicze (HR). Nie zajmują się bezpośrednio kontaktami z klientami: sprzedaż, obsługa posprzedażna (tym zajmuje się Front Office) ale wspomagają te obszary. Pierwotnie określeniem Front Office nazywano funkcje systemów ERP, które służyły do wprowadzania danych i prezentacji wyników przetwarzania. Obecnie rolę Front Office przejęły aplikacje internetowe i programy automatyczego rejestrowania i wyprowadzania danych, np. WebServices. Back-End, Front-End Front Office i Back Office należy odróżnić od Front-End i Back-End. Front-End i Back-End definiują warstwy programów (aplikacji informatycznych). Front-End to część aplikacji odpowiadająca za interakcję z użytkownikiem, a Back-End odpowiada za dane (bazy danych) i logikę (algorytmy) aplikacji. Backflushing, AutoIssue (Rozliczanie wsteczne materiałów). Uproszczona metoda rozliczania zużycia materiałów Zakłada, że przychód wyrobu gotowego jest równoznaczny z normatywnym zużyciem komponentów. Tworzenie dokumentów rozchodu komponentów następuje po przychodzie lub razem z przychodem wyrobu Program tworzy automatycznie dokumenty rozchodu wg normatywów Oznacza rozliczanie wykonanej produkcji w oparciu o normy zużycia Backflushing zwykle stosuje się w rozliczeniu produkcji procesowej Następuje rozliczenie wsteczne z wykorzystaniem użytej receptury. --> Backflushing w modelu JiT Just-in-Time (wydanie przed rozpoczęciem operacji określa się: Preflushing) NOTE: podobne operacje: Montaż Asemblacja, składanie w produkcji (en: Assembly, de: Montage) Montaż. Montowanie wyrobów z komponentów wg struktury zapisanej w BOM. Wydawanie z magazynu komponentów wyrobu. Lista komponentów opisana jest w BOM. W programie Trawers wskazuje się wyroby do montażu oraz ich BOM. Wyroby do montażu wskazuje się pośrednio. Poprzez odwołanie się do dokumentu przychodu do magazynu. Program automatycznie wydaje z magazynu komponenty wyrobu wg dokumentu przychodu wyrobu i BOM. Np. na postawie definicji BOM wyrobów z tworzyw sztucznych przyjętych z produkcji, program generuje rozchody granulatu z silosu. --> Demontaż (en: Disassembly) Demontaż De-asemblacja, rozkładanie w produkcji (en: Disassembly, de: Demontage) Demontaż. Rozmontowywanie wyrobów na komponenty wg struktury zapisanej w BOM. Przyjmowanie do magazynu komponentów wyrobu. Lista komponentów opisana jest w BOM. W programie Trawers wskazuje się wyroby do demontażu oraz ich BOM. Wyroby do demontażu wskazuje się pośrednio. Poprzez odwołanie się do dokumentu rozchodu z magazynu. Program automatycznie tworzy wielopozycyjny dokument przychodu komponentów wg dokumentu rozchodu wyrobu i BOM. Np. na podstawie definicji BOM ciągnika wydanego z magazynu, przyjmuje jego części składowe. --> Montaż (en: Assembly) Backflushing w modelu JiT Just-in-Time (Rozliczanie wsteczne materiałów i operacji) Przyjęcie wyrobu z produkcji z automatyczną rejestracją rozchodu materiałów wg normatywów oraz automatyczną rejestracją operacji wg normatywów i wyceną przychodu wg kosztów normatywnych Metoda zalecana, gdyż radykalnie zmniejsza ilość rejestrowanych ręcznie danych produkcyjnych (en: One-step production reporting) Receiving a product from production with an automatic registration of issued materials according to normatives, automatical registration of operations by normatives and valuation by standard costs Background process --> przetwarzanie w tle Backlog (de: Arbeitrückstand) Operacje do wykonania na stanowisku produkcyjnym (zaległości) Aby uzyskać informacje o operacjach do wykonania (Backlog) trzeba wykonać funkcje harmonogramowania, które zapiszą daty planowanych operacji w specyfikacjach operacji zleceń The Work Center Backlog report provides a prioritized listing of all remaining routing sequences for each work center Backorder, On backorder (Zamówienia do realizacji, oczekujące) Zaległe (niezrealizowane) zamówienia sprzedaży lub zakupu --> zamówienia do realizacji Backorder Allowed (Zamówienia zaległe dozwolone) --> zamówienia do realizacji BackScheduling Harmonogramowanie wsteczne --> Harmonogramowanie Balanced Scorecard (BSC) Zrównoważona karta wyników, to koncepcja monitorowania strategii firmy Zakłada przedstawienie strategii w postaci zestawu mierzalnych celów Miary obejmują cztery perspektywy: 1. Finanse: Jak powiększyć nasz ROI wobec średniej rynkowej ? 2. Klienci: Jak zostać najcenniejszy dostawcą naszych klientów ? 3. Procesy wewnętrzne: Które procesy polepszyć i udoskonalić ? 4. Rozwój i uczenie się: Jak utrzymać naszą zdolność rozwoju ? Moduł BS to zestaw narzędzi IT, które otrzymują dane z systemów ERP Balanced scorecard is a concept of monitoring a companies strategy It assumes to present the strategy as a set of measurable objectives Measurements include four perspectives: 1. Finance: How to increase our ROI up to market average? 2. Customers: How to become the most valuable vendor for our customers? 3. Internal processes: Which processes to improve and upgrade? 4. Developement and learning: How to maintain our developement ability? BS module is a set of IT tools which receive data from ERP systems ban, banowanie (internet) Zakaz, banowanie, blok, blokowanie. Czynność blokowania dostępu danego użytkownika do informacji, funkcji usługowych lub innych zasobów internetowych. Użytkownika banuje się zwykle na podstawie adresu IP lub adresu e-mail. W programie Trawers banowanie polega przeniesieniu otrzymanego e-maila do wyznaczonego folderu: [06] Odrzucone i (opcja) wysłaniu e-maila o treści: Prosimy nie wysyłać korespondencji na nasz adres. bankowe opłaty Opłaty za usługi bankowe, np. za zrealizowanie przelewu Zwykle są wyszczególnione na wyciągu bankowym. Zmniejszają saldo rachunku Stanowią koszty działalności gospodarczej W programie Trawers rejestrowane są w systemie KB Obrót pieniężny (wypłata) oraz w systemie ZO Zakupy, jako faktura zakupu usług od dostawcy (banku) bank (księgowo) (en: Bank Account Master File) Urządzenie księgowe do ewidencji środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym. Zapewnia ustalenie stanu i obrotu środków pienieżnych. W programie Trawers urządzenie: Bank znajduje się w systemie KB Płatności. --> bankowy rachunek (konto) banku nr identyfikacyjny Numer identyfikacyjny używany w rozliczeniach międzybankowych Rachunki bankowe (konta bankowe) Identity number used with interbank settlements bankowy rachunek (konto) (en: Bank account) Element księgowości bankowej. Urządzenie służące do rejestracji obrotów i stanów wkładów pieniężnych wniesionych do banku przez klientów (właścicieli rachunku) bankowy wyciąg (wyciąg z rachunku bankowego, wyciąg bankowy) (en: Bank Account Statement, Bank Statement, de: Kontoauszug) Stany i obroty na rachunku bankowym. Wyciąg ma numer i datę Podaje: saldo początkowe + - obroty ---------------- saldo końcowe Zwykle w załączniku zawiera dowody, które stanowiły podstawę zapisów Na podstawie wyciągu tworzy się rejestr bankowy w systemie KB Kasa Bank Wyciąg bankowy może mieć postać elektroniczną (TXT, CSV, XML). Bank account's status and turnovers Bank register is created on the basis of an account statement NOTE: In Central Europe, instead of performing bank reconciliation, all bank transactions are posted directly based on bank account statement lines bankowość elektroniczna (en: Home-Banking, de: Hausbank) Usługa bankowa polegająca na umożliwieniu przeprowadzania operacji bankowych z siedziby firmy, np * przeglądanie stanu rachunku i transakcji * dyspozycje platności BarKod (od en: Bar Code) Skrótowe określenie kodu kreskowego --> kod kreskowy barter Rozliczenie poprzez wymianę towarów --> kompensata batch Wsad --> przetwarzanie procesowe baza wiedzy (en: Knowledge Base, de: Wissensbasis) Help Files Skomputeryzowany zbior informacji, opisow, porad, itp. W systemach wspomagających serwisowanie baza wiedzy zawiera opisy zgłoszonych problemów, metody postępowania, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ), itd. --> serwisowe przypadki Knowledge Management Software, to oprogramowanie do gromadzenia i udostępniania zawartości bazy wiedzy. Dokumenty cyfrowe: pdf, doc, arkusze, audios, videos. Baza wiedzy Trawers ERP Zbiór opisów, pojęć, porad, przypadków użycia itp. dotyczących programu Trawers ERP. Baza wiedzy dostępna jest bezpośrednio w programie: F1 Pomoc >... oraz na stronie internetowej: www.tres.pl Dostęp do bazy wiedzy jest bezpłatny dla wszystkich. A collection of computerized information, descriptions, advice etc Information on Trawers ERP are gathered within the software: F1 Pomoc >... and on the website www.tres.pl BDO Baza Danych Odpadowych Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Przedsiębiorcy zarejestrowaniu w bazie BDO otrzymują numer BDO. Ci przedsiębiorcy powinni umieszczać Numer BDO na dokumentach sprzedaży, fakturach i paragonach fiskalnych. Numer składa się z 9 cyfr arabskich, np. [000092849]. W programie Trawers nr BDO wpisuje się w karcie firmy. Nr można umieścić na wzorcu faktury oraz w komunikatach EDI. Do drukarek fiskalnych nr BDO wprowadza się specjalizowanym programem serwisowym. beta, wersja beta, status beta Wersja oprogramowania, po raz pierwszy udostępniona użytkownikom w celu zapoznania z zakresem funkcjonalnym i zebrania uwag i komentarzy Program w wersji beta może być używany tylko do testów lub prezentacji (beta test). Wymaga dodatkowych prac projektowych i programowych. NOTE: Określenie: alfa, wersja alfa, to oprogramowanie na etapie koncepcji, wstępnych założeń projektowych. A beta version is the first version released outside the organization or community that develops the software, for the purpose of evaluation or real-world black/grey-box testing Beta level software generally includes all features, but may also include known issues and bugs of a less serious variety bezpieczeństwo (en: Security, de: Sicherheit) Zespół narzędzi i metod, któych celem jest zapewnienie: * confidentiality - aby nieuprawnieni nie mieli dostępu do informacji (poufność) * integrity - aby tylko uprawnieni mogli zmieniać informacje (integralność) * availability - aby uprawnieni mieli dostęp do niezbędnych informacji (dostępność) * accountability - aby działania w systemie można powiązać z konkretnymi osobami accountability --> rozliczanie, rozliczalność, obowiązek zdania sprawy * non-repudiation - aby umowa zawarta elektronicznie była obowiązująca (niezaprzeczalność) Ważnym składnikiem jest analiza zagrożeń bezpieczeństwa (en: Vulnerability) szczególnie, gdy ważne gdy w rozwiązaniach stosuje się fragmenty oprogramowania Open Source. --> uprawnienia --> CRUD Create; Read; Update; Delete A set of tools and methods, which gole is to esure: * confidentiality - to protect information from disclosure to unauthorized recipients * integrity - to ensure that only authorized sources make changes to information * availability - to ensure that the legitimate users of a system can receive its services when required * accountability - to ensure that actions of an individual can be uniquely traced to that individual * non-repudiation - to ensure that agreements made electronically can be proven to have been made bezprzewodowy (en: Wireless, de: Kabellose Übertragungsverfahren) Bez użycia fizycznego połączenia. Bez kabla. Zwykle za pomocą fal radiowych. W IT: sieć bezprzewodowa: wymiana danych między komputerami stacjonarnymi, laptopami, tabletami, HandHeld, telefonami komórkowymi, internetem, itp. Technologie: * Wi-Fi. Bezprzewodowa sieć lokalna. IEEE 802.11.11 ... Mieszkania, biur, miejsca publiczne (HotSpot). * Telefonia komórkowa. GSM, CDMA, GPRS. Dowolne miejsce w zasiegu stacji bazowej (en: Cell site). BIC Business Identifier Codes Identyfikacja podmiotów uczestniczących w transakcjach finansowych Format kodu jest zgodny z normą ISO 9362. Np. PKOPPLPW --> IBAN Bid A bid is an offer by a vendor to sell or an offer from a customer to buy. --> aukcja bieżący okres pracy (kasy, rachunku bankowego) (en: Current work duration (cash register, bank account), de: Jetzige Arbeitsdauer (Registerkasse, Bankverbindung) Miesiąc i rok, w którym prowadzi się aktualnie ewidencję w rejestrze kasowym lub bankowym. bilans księgowy (en: Balance Sheet, de: Bilanz Usystematyzowane zestawienie środków gospodarczych W programie Trawers można utworzyć bilans w systemie KG oraz w KE Analizy w MS Excel --> rachunek wyników Organised economic resource listing bilans otwarcia BO - Bilans początkowy (en: Opening Balance, de: Eröffnungsbilanz) Księga Główna: Zestawienie aktywów i pasywów jednostki na początek okresu obrachunkowego Baza danych: Stany początkowe kartotek i tabel pomocniczych. Np. stany rozrachunków z kontrahentami, stany zapasów. Wprowadzane przed rozpoczęciem użytkowania programu. Units assets and liabilities listing issued at the beginning of accounting period bilans zamknięcia (en: Closing Balance, de: Schlussbilanz) Bilans koncowy, sporzadzany na koniec roku obrotowego Zestawienie aktywów i pasywów jednostki na koniec okresu obrachunkowego Closing balance, issued at the end of a fiscal year Units assets and liabilities listing issued at the end of the accounting period bilansowanie (en: Balancing, de: Bilanzierung) Porównywanie, np. planowanych rozchodów i planowanych dostaw Comparison of, e.g. planned expenses and planned deliveries bilansowanie obciążeń stanowisk (wyrównywanie obciążeń) Automatyczne manipulowaniu zleceniami produkcyjnymi, tak aby wykorzystać maksymalną zdolność wytwórczą stanowisk roboczych. Bill of Lading (B/L), de: Ladeschein (w transporcie śródlądowym) List przewozowy, konosament (en: Consignment note) Dowód zawarcia umowy przewozu. --> [LD] Załadunek (dokument w programie Trawers) A document describing the contents of a shipment, prepared by a consignor (supplier) and countersigned by the carrier as a proof that the carrier has received the goods for delivery. Bill-To, BillTo (fakturuj) Wskazuje adresata płatności. W programie Trawers: * Sprzedaż: wskazuje się odbiorcę, od którego oczekuje się zapłaty (Płatnik) Odbiorca faktury sprzedaży podany w nagłówku dokumentu. * Zakupy: --> Pay-To, PayTo biometria (en: Biometric, de: Biometrie) Dane biometryczne, np. linie papilarne moga byc sprawdzane podczas logowania sie uzytkowników do programu. --> uwierzytelnienie Blending (mieszanie) W produkcji procesowej: mieszanie składników (en: The process of mixing) Zwykle w celu uzyskania lepszej jakości produktu, np. kawy, herbaty. blokowanie kart, obiektów (en: Blocking) Oznaczanie [#] kart, np. kart indeksów KIM, kart odbiorców i dostawców Oznaczenie wskazuje, że z tym obiektem nie można wykonywać operacji w programie, np. nie można wystawiać faktur odbiorcom lub dokonywać wypłat dostawcom. blokowanie operacji, transakcji Zabronienie wykonywania operacji w określonych warunkach Np. zablokowanie sprzedaży klientowi, który wyczerpał limit kredytowy Zwykle pozwala się upoważnionemu użytkownikowi na taką sprzedaż Np. parametr operatora [1] blokuje sprzedaż [2] tylko ostrzega, że klient wyczerpał limit Można też wykorzystać wskaźnik: Status w kartotece rozrachunków i zabronić płacenia dostawcy gdy wskaźnik jest np. [W] Wstrzymana płatność Determination of cards, e.g. KIM indexes, customers and vendors cards Designation indicates that this object cannot perform a specific operation in the program, e.g. one cannot issue invoices to customers or vendors to make payments BOM (en: Bill Of Material, de: Stückliste) Zestawienie części składowych wyrobu. Struktura wyrobu gotowego lub pół-produktu Wyrób lub pół-produkt złożony jest z wielu komponentów (części) Wchodzą one do niego na różnych poziomach montażu. Struktura produktu, to definicje elementów składowych, z określeniem poziomu, na którym wchodzą do wyrobu BOM jest strukturą drzewiastą. Na wierzchołku drzewa jest produkt (wyrób) (en: Parent) a gałęziami są komponenty (en: Child) Komponenty też mogą być produktami z własna strukturą BOM --> operacji produkcyjnych kartoteka, kartoteka technologiczna BOM Indented, Multi-Level BOM) Struktura wielo-poziomowa As Designed BOM: A BOM arranged such that its levels flow in the order that the product is designed As Built BOM: A BOM arranged such that its levels flow in the order that the product is built or assembled BOM wariantowy, konfigurowalny (en: Configured Item, de: Variantenstueckliste) Struktura zawierająca definicje wszystkich możliwych wariantów (opcji) wyrobu Podczas rejestrowania zamówienia sprzedaży lub zlecenia produkcyjnego wskazuje się (wybiera) konkretne warianty (opcje) --> konfigurator BOM Single-Level Struktura jedno-poziomowa BOM Revision: wersja, wariant, wydanie (en: BOM: version, variant, de: Stückliste: Version, Variante) Kolejna mutacja BOM np. w związku ze zmianami konstrukcyjnymi lub technologicznymi. W definicji zapisuje się w jakim okresie od.. do. wskazany komponent używany był w BOM Another BOM mutation, e.g. in connection with structural or technological changes. One may register in definition, in what period from...till..., an indicated component had been used in BOM bon, nr bonu (kwit) Dokument, zwykle papierowy, zawierający unikalny numer (nr bonu) Numer nadawany jest kolejnym arkuszom w bloku bonów Zwany też: kwit, a kwitariusz, to blok kwitów Stosowany w obrocie pieniężnym, np. kwity KW/KP i towarowym, np. kwit wydania towaru bon towarowy Dokument uprawniający do nabycia towarów w określonym sklepie. Ma ściśle okreslony termin ważności. Bony wydawane są pracownikom zwykle z okazji świąt. Gdy są finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych to do pewnej kwoty nie stanowią podstawy wymiaru składek na ZUS Są legalną metodą ucieczki od składek ZUS bonus Wynagrodzenie za szczególne osiągnięcia. Np. dostawca daje bonus klientowi za osiągnięcie określonego woluminu zakupów. Bonus może mieć postać premii pieniężnej lub dodatkowego rabatu od faktury zakupu. --> rabat okresowy bottleneck Wąskie gardło. Pojęcie z obszaru planowania i harmonogramowania produkcji BPM Business Process Management Zarzadzanie procesami biznesowymi. Modelowanie, projektowanie systemów zarządzania procesami. Cel: optymalizacja procesów. Systemy BPM umożliwiają automatyzację procesów zachodzących w przedsiębiorstwach. --> workflow --> automatyzacja BPMN Business Process Modeling Notation Metoda graficznego modelowania procesów biznesowych. Diagramy (jak schematy blokowe), które zawierają standardowe obiekty graficzne przedstawiające: uczestników (aktorów), wybory i przepływy procesów. An open standard to diagram a business process. It is like a flowchart and uses standardized graphics to represent the participants, choices and flow of the process. BQL Business Query Language Język zapytań biznesowych. Język zapytań do bazy danych. Język wyszukiwania Informacji, tu: informacji dot. zagadnień gospodarczych (biznesowych). W szczególnym przypadku, w systemach ERP, język BQL służy do zapytań do baz danych, niezależnie od tego jaki system baz danych używa ERP. Np. MySQL, LiteSQL, NoSQL, DB2, xBase. braki, odrzuty (en: Scrap, Scrapped Products, de: Fehlerhafte Produkte) Wyroby wybrakowane (en: Rejects / Defective products) Produkty wadliwe, nieodpowiadające wymaganiom technicznym Podczas rejestrowania wykonania operacji produkcyjnych podaje się ilość produktów dobrych oraz ilość braków. Podaje się także kod przyczyny powstania braku (en: Scrap Reason) --> odpady --> ubytki Defective products that do not meet the technical requirements --> Scraps branża (en: Line of business, Industry, de: Geschäftszweig) Gałąź gospodarki oferująca wyroby lub usługi jednego rodzaju Danymi branżowymi (en: Industry Templates) można wypełnić bazę danych programu Trawers przed rozpoczęciem używania. A sector of economy offering products or services of one sort Database of Trawers ERP can be filled with industry templates before running the software branżysta (en: Planner, Material recording clerk, de: Planer) Operator odpowiedzialny za zarządzanie zapasami: prognozuje, analizuje, ustala wskaźniki i normy. --> zapasy magazynowe brutto (en: Gross, Gross Amount, de: Bruttobetrag) Wartość towaru lub usługi, wraz z dodatkowymi obciążeniami, np. z podatkiem PTU. Podatek PTU od wartości brutto liczy się metodą >w stu< --> netto (en: Net) Goods or services value along with additional charge, e.g. with Value Added Tax (VAT) --> gross brygada (en: Team, Work Team, de: Gruppe, Arbeitsgruppe, Equipe) Grupa pracowników brygadzista (en: Supervisor, Team supervisor, de: Teamleiter Kierownik brygady (grupy pracowników) BSC --> Balanced Scorecard (BSC) Bucket Przedział, odcinek czasu. W harmonogramowaniu: czas dostępny na stanowisku roboczym w ciągu dnia. W zaopatrzeniu: ustalanie potrzeb zakupu na określone przedziały czasu, np. na kolejne tygodnie. budownictwo (en: Construction, Building, de: Bauwesen, Bau, np. Hochbau, Strassenbau) Housing Budownictwo mieszkaniowe Construction Budowanie infrastruktury, obiektów przemysłowych Działalność związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych. Takie prace wykonują przedsiębiorstwa budowlane. Program Trawers może wspomagać planowanie, realizacje i rozliczanie prac w przedsiębiorstwach budowlanych. budżet (en: Budget, de: Finanzplan) Planowane operacje finansowe. Przychody i wydatki (koszty). Kwoty budżetu zapisuje się w kartotece kont w Księdze Głównej. Zestawienia z wykonania budżetu prezentują kwoty planowane, wykonane, różnice kwotowe i procentowe. Planowane wartości ustala się zwykle na podstawie wcześniejszych operacji (obrotów), np. z roku poprzedniego. Można także kopiować budżet z lat poprzednich (ze zmianą procentową). Poszczególne kwoty można rozpisywać na okresy. --> prognozy finansowe (en: Financial forecasts) Planned financial transactions. The amounts planned are being recorded in an accounts file in General Ledger buffer Bufor, coś co zabezpiecza przed trudnościami. Bufor zabezpieczający Np. bufor zapasów magazynowych, zabezpiecza przed nieoczekiwanymi zmianami w rozchodach lub przychodach zapasów BuiltWith (https://builtwith.com) Australijska firma, która analizuje technologie internetowe. Pokazuje statystyki: które narzędzia używane są najczęsciej. Pomaga deweloperom podjąć decyzje, które narzędzia warto stosować. Burden Rate Narzuty, np. na płace (Labor Burden Rate), materialy itp. Zwykle podawane w % w stosunku do kosztów. --> narzuty By-product --> produkt uboczny Na literę C C-Parts Części typu C Części o niskiej wartości, 5-15% wartości zapasów ale generujące wysokie koszty zaopatrzeniowe, ok 75% kosztów. Są to śruby, podkładki, nakrętki, nity, zaślepki, itd. Powody wysokich kosztów: - utrzymywanie kontaktów z wieloma dostawcami, analizy cen, jakości itd. - utrzymanie wewnętrznej, rozbudowanej ale spójnej listy indeksów materiałowych (części typu C stanowią do 80% liczby wszystkich indeksów) - wysokie koszty braków magazynowych: wstrzymanie produkcji, zakupy interwencyjne Na rynku działają wyspecjalizowani dostawcy części typu C. Korzyści: a) integracja ofert i dostaw od wielu producentów części b) standaryzacja procesów handlowych i logistycznych --> ABC Kategoria ABC CAD Computer Aided Design Programy wspomagajace projektowanie. Z programów CAD można pobierać do Trawersa struktury wyrobów BOM, np. w formacie CSV Software that support designing. From CAD software one may download BOM product structures directly to Trawers, e.g. in CSV form Call Center (Centrum Marketingu i Obslugi Klienta) * wiele linii telefonicznych * wiele osób, którzy obsługuja rozmowy przychodzące i inicjuja rozmowy wychodzące * dostęp do bazy danych o klientach i ich produktach Call Center to często wydzielone przedsiębiorstwo pracujące dla innych (outsourcing) Call-off stock Oznaczenie magazynu konsygnacyjnego, który przedsiębiorstwo prowadzi na terytorium innego państwa, członka Unii Europejskiej. Celem wprowadzenia procedury Call-off stock jest uproszczenie rozliczeń PTU (VAT) z tytułu wymiany handlowej między krajami UE. --> konsygnacja --> magazyn depozytowy, konsygnacyjny Capacity Zasoby. Np. zasoby stanowiska roboczego mierzone liczbą godzin pracy. Każde stanowisko ma określony dzienny czas pracy określony w karcie stanowiska. --> stanowisko pracy, stanowisko robocze Capital equipment manufacturing Produkcja maszyn i urządzeń, instalacji technicznych, itp. Zwykle o indywidualnych cechach i trwa długo, np. wiele miesięcy --> Fabricated Products Cartonization (kartonowanie, optymalizacja pakowania) Optymalizowanie procesu pakowania, pod kątem objętości, wagi i ilości przesyłek. Szczególny przypadek: konteneryzacja Moduł kartonowania zwykle jest elementem systemu zarządzania wysyłkami. Program podpowiada najlepsze sposoby pakowania dla grup asortymentowych Case Sensitive Rozróżnianie małych i wielkich liter. [MojeHaslo] to nie jest to samo co [MOJEHASLO] Cash and carry Rodzaj dystrybucji (sklep, hipermarket), w którym odbiorcy: * płacą natychmiast gotówką lub kartą płatniczą * sami odbierają towar --> sprzedaż gotówkowa Catch Weight Processing, CatchWeights Przetwarzanie stosowane głównie przez dystrybutorów żywności. Np. sery są w opakowaniach. Ale waga sera w każdym opakowaniu może być inna. Jednostą miary zapasu jest Opak Opakowanie. Klient zamawia opakowanie. Ale na fakturze trzeba podać wagę (ilość kilogramów) Cenę sprzedaży obliczyć w zależności od wagi. Jm sprzedaży jest waga. W karcie asortymentu podaje się wagę nominalną (standardową) a podczas przychodu i rozchodu trzeba ustalić wagę, zważyć asortyment (Catch Weight) i obliczyć cenę przychodu i rozchodu Ilość (wagę) wpisuje się ręcznie lub skanuje z etykiety wydrukowanej przez wagę etykietującą. Metode Catch Weight Processing stosuje się przy asortymencie sprzedawanym wg wagi, długości, kubatury, itp. catch weight: The actual or nominal weight of a sales item or inventory item. cechy i opcje - warianty, konfiguracje (en: Features and Options, de: Featuren und Optionen) Właściwość definicji struktury produktu BOM Pozwala budować produkty w wielu wariantach wg jednej struktury Cecha - wskazuje na atrybuty konfigurowalne (wybierane), np. kolor Opcje - określa wartości do wyboru, np. kolor biały, zielony, czerwony --> BOM --> konfigurator BOM product structure definition features It allowes to construct products in multiple versions by one setup Feature - indicates configurable attributes (selectable), e.g. colour Options - determines optional values, e.g. white, green or red colour CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Elektroniczny rejestr przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, którzy działają w Polsce W programie Trawers można wyszukać dane przedsiębiorcy po podaniu NIP. Zakładka: Baza GUS, CEIDG, VIES. --> GUS Baza Internetowa Gdy podmiot (firma) działa w formie spółki osobowej albo kapitałowej, to jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) Firmę można wyszukać w KRS na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości CEM Customer Experience Management (de: Kundenerfahrungsmanagement) Tworzenie u klienta pozytywnego (emocjonalnego) doświadczenia z relacji z firmą i jej produktami. Cel: utrzymać zadowolenie klienta (satisfied - loyal - advocate). Flagowy przykład, to Starbucks --> CRM CXM Software Customer Experience Management Software Helps to collect, organize and track customer feedback, both positive and negative. cena Wartość czegoś wyrażona w jednostkach pieniężnych. Ilość pieniędzy płaconych za jednostkę czegoś. cena detaliczna (en: Retail Price, de: Verkaufspreis) Cena płacona przez ostatecznego odbiorcę cena hurtowa (en: Wholesale Price, de: Grosshandelspreis) Cena płacona przez nabywcę dużych ilości. cena ewidencyjna (en: Fixed Price, Standard Price, de: Festpreis) Stała cena (koszt) pozycji magazynowej (gdy metoda wyceny: E) Storage item's fixed price (valuation method: E) cena normatywna --> koszty normatywne cena nabycia (zakupu) (en: Purchase Price, de: Einkaufspreis) Rzeczywista cena zakupu składnika majątku. Cena na fakturze zakupu plus dodatkowe koszty, np. transport, ubezpieczenie itp (en: Landed cost. The total price of a product once it has arrived at a buyer's door Includes the original price of the product, transportation fees (both inland and ocean), customs, duties, taxes, insurance, currency conversion, crating, handling and payment fees) Actual purchase price of an item. This includes purchase price, freight, insurance, and other costs and may sometimes include duties and taxes cena zakupu najniższa (Lowest purchase price, de: NEK Niedrigster Einkaufspreis) cena zakupu średnia (en: Avarage purchase price, de: DEK Durchschnittlicher Einkaufspreis) Average on-hand cost cena ostatniego przychodu (ZkCena) (en: Last Revenue/Purchase Price, de: LEK Letzter Einkaufspreis) Cena i data ostatniego przychodu z zakupu lub z produkcji. Cena (koszt) zapisywana jest w karcie indeksu KIM i kartach magazynowych KSOM Stosowana podczas kontroli marży przy sprzedaży oraz do ustalania poziomu kosztów normatywnych w planowaniu produkcji Indeks nie-magazynowy: ZkCena w KIM wskazuje na koszt nabycia usługi lub koszt wykonania sprzedawanej usługi. COGS sprzedaży usługi. --> cena ostatniego zakupu Latest revenues price and date. Saved in KIM and KSOM file Applied during sales margin control and also for establishing the level of standard costs in production scheduling cena ostatniego zakupu (ZkCena2) (en: Last Purchase Price, de: LEK Letzter Einkaufspreis) Cena ostatniego zakupu - z faktury zakupu Zapisywana w karcie indeksu KIM i kartach magazynowych KSOM Program może zablokować bieżący zakup, gdy cena wyższa niż ostatnia (param 0523) --> cena ostatniego przychodu (ZkCena) --> cena zakupu maksymalna NOTE: w opisach występuje też jako: ostania cena zakupu ostatnia cena przychodu cena po upuście (nie: cena z upustem) (en: Price after discount, de: Preis nach Abschlag) Cena sprzedaży lub zakupu obniżona o upust, zwykle podany w % Selling or purchase price reduced by a discount, usually given in % cena sprzedaży (en: Selling Price, de: Verkaufspreis) Rzeczywista cena sprzedaży składnika majątku Actual selling price of an asset cena sprzedaży brutto (en: Gross selling price, de: Bruttoverkaufspreis) Cena z podatkiem PTU (VAT) Price with VAT tax included cena sprzedaży netto (en: Net selling price, de: Nettoverkaufspreis) Cena bez podatku PTU (VAT) Price without the VAT tax cena sprzedaży minimalna (en: Price Limit) Zapisywana w KIM Najniższa możliwa cena, za jaką można sprzedac produkt Entered in KIM File The lowest possible price a product may be sold for cena zakupu maksymalna Zapisywana w KIM Najwyższa możliwa cena zakupu. (Kontrolowana opcjonalnie 0522) --> cena ostatniego zakupu cenniki promocyjne (en: Promotional price lists, de: Werbepreislisten) Cenniki z korzystniejszymi cenami lub specjalnymi warunkami sprzedaży Zwykle cenniki sezonowe lub na wybrane grupy asortymentu Także, na towary, którym niebawem skończy się termin ważności E.g. for goods with approaching expiry date cenniki sprzedaży (en: Selling price list, de: Verkaufspreisliste) Zestawienie cen sprzedaży. Produkty mogą mieć różne ceny W różnych okresach mogą być różne ceny Mogą być cenniki: * Katalogowe podstawowe * Katalogowe dla magazynów * Dla grup odbiorców * Kontraktowe dla Odbiorców * Kontraktowe dla Wysłać do * Promocyjne podstawowe * Promocyjne dla magazynów Sales prices overview. Products can have different prices These prices are grouped by price lists cenniki zakupu (en: Purchase price list, de: Einkaufspreisliste) Zestawienie cen zakupu. Stosowane w module zakupu bezpośredniego (skupu) W cennikach zakupu można podać ceny z dokładnością do dnia i godziny cenników hierarchia (en: Price list hierarchy) Wyznacza kolejność poszukiwania ceny w cennikach Cennikiem bieżącym jest cennik najwyższy w hierarchii Zwykle, cennik promocyjny Determinates search order for selling price cen ustalanie, polityka cenowa (en: Pricing, de: Preisbildung) Obszar polityki sprzedaży. Kształtowanie cen sprzedaży w zależności od: odbiorcy (klienta), grupy odbiorcy (np. dealer), okresu (ceny promocyjne) warunków płatności (skonta, rabaty), specjalne ustalenia z odbiorca, itp Z polityka cenowa powiązane są mechanizmy kształtowania --> marży (en: Margin control) oraz upustów (en: Discount control) Zestawienia statystyczne pomagają ocenić politykę cenową: * Polityka marży - raport * Polityka upustów - raport W programie Trawers można obsługiwać wiele różnych, indywidualnych katalogów cenowych, stosować różne zasady współpracy z odbiorcami, np. udzialać upustów An area of sales policy. Shaping selling prices according to: recipient (customer), recipients group (e.g. dealer), period (discount prices), terms of payment (from account, discounts), special arrangements with a customer, etc Pricing policy is related to margin and discount controll mechanisms Statistic listings help in valuating pricing policy: * Margin policy - report * Discount policy - report cena średnia ważona (en: Weighted Average Price, Moving average valuation, WAC Weighted Average Cost) de: gewichteter Durchschnittspreis, Gleitender Durchschnittspreis) Metoda wyceny zapasów magazynowych. Uśrednienie ceny poprzedniego zapasu i ceny nowego przychodu Obliczana, gdy zapasy wyceniane są wg metody [S] wartość zapasu + wartość przychodu nowa cena średnia = ----------------------------------- ilość zapasu + ilość przychodu Avaraging the previous stock price and the price of a new revenue cenowa grupa --> grupa cenowa centra kosztów, ośrodki kosztów, mpk (en: Cost Center, de: Kostenzentrum, Kostenbereich) Obiekt reprezentujący miejsce (obszar), w którym powstają koszty i są przedmiotem kontroli (ewidencji i analizy). Zwykle jest jednostka organizacyjna przedsibiorstwa oraz funkcjonujące w niej np. linie produkcyjne, gniazda maszyn, brygady pracowników. --> centra zysku --> organizacyjna jednostka centra zysku, ośrodki zysku (en: Profit Center, de: Profit-Center) Obiekt reprezentujący miejsce (obszar), w którym powstają zyski. Zwykle jest jednostka organizacyjna oraz funkcjonujące w niej np. linie produkcyjne, gniazda maszyn, brygady pracowników. --> centra kosztów --> organizacyjna jednostka ceny numer (en: Price Level) Numer ceny w cenniku ([1][2][3] Netto [4][5][6] Brutto Numer wpisany do karty kontrahenta wyznacza nr ceny w cenniku, która pobierana jest podczas sprzedaży ceny precyzja W programie Trawers ceny zapisywane są z dokładnością do dwóch miejsc dziesiętnych. Gdy sprzedawany lub kupowany asortyment ma szczególnie niską cenę jednostkową, to należy zmienić jednostkę miary sprzedaży lub zakupu. Np. zastosować jednostkę miary TSzt (tysiące sztuk) ceny u dostawców (en: Vendor Prices, Vendor Item Data, de: Lieferantenpreisen) (Supplier Item Catalog, Vendor Prices, Item Sources, External Vendor Catalog) Informacje o cenach asortymentu i warunkach dostaw u różnych dostawców Oferty cenowe dostawców, katalogi cen dostawców, katalogi internetowe (en: Web-Based Catalogs) Information on goods and their prices from different suppliers Suppliers offers, suppliers prices catalogue ceny transferowe (en: Transfer prices) Ceny stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi centrala firmy --> oddział centrala telefoniczna (en: PBX, telephone switchboard) Urządzenia pozwalające łączyć abonentów na czas rozmowy PBX Private Branch Exchange Centrala abonencka, wewnętrzna Charges (koszty dodatkowe, opłaty) --> koszty dodatkowe Checkbox (de: Auswahlkasten, Kontrollkästchen) Przycisk wyboru. Stosowany jako element dialogu z użytkownikiem w GUI Zwykle do wskazania wyboru [Tak] [Nie] Przyjmuje się, że do wyboru przedstawia sie stwierdzenia a nie pytania, [ ] Wydrukować zamiast [ ] Czy wydrukować ? Checkbox może zawierać wiele przycisków. Można wybrać (wskazać) wiecej niż jeden (w RadioButon można wybrać tylko jeden przycisk) Np. Fakturę: [v] Wydrukować [ ] Wysłać EDI [v] Zapisać w e-archiwum [ ] Wysłac e-mailem jako PDF [v] Wyświetlić na ekranie Child Element podrzędny (komponent) --> BOM --> Parent ciasteczko (en: Cookie) Informacje wysyłane przez serwer internetowy, zapisywane na komputerze użytkownika. Pozwalają szybciej wyświetlać strony www CIDX (od: Chemical Industry Data eXchange Association) Znany także jako ChemXML, to standard wymiany danych elektronicznych w branży chemicznej. Obejmuje producentów, dystrybutorów, portale chamiczne, oraz dostawców rozwiązań informatycznych. Clock In START Rozpoczęcie pracy Clock Out STOP Zakończenie pracy cło (en: Customs, de: Zoll) Opłata nakładana na towary wywożone i przywożone przez granice celne państwa. Cło eksportowe: na towary wywożone. Cło importowe: na towary przywożone --> SAD/PZC CMMS Computerized Maintenance Management. System Utrzymania Ruchu (de: Instandhaltung Software) System wspierający utrzymanie ruchu potencjału produkcyjnego: maszyn i urządzeń. Przeglądy, obsługa okresowa (en: Preventive service, Preventive maintenance) zlecenia remontowe, utrzymywanie zapasów części zamiennych i materiałów, zakupy, rozliczanie prac remontowych i kosztów eksploatacji. (rozwija się w kierunku APM 4.0 Asset Performance Management) --> remontowa gospodarka CMR Międzynarodowy list przewozowy (en: CMR consignment, CMR Waybill, de: CMR-Frachtbrief) od: Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route (en: CMR Contract for the International Carriage of Goods by Road) Dokument przewozu ładunku. Zawiera: dane nadawcy, przewoźnika, odbiorcy, towaru, daty i miejsca nadania, miejsca dostawy, kosztów przewozu, informacje celne, itp. W programie Trawers list CRM można wydrukować wg [SD] Dokument wysyłki. --> Waybill, numer przesyłki The carriage of goods document. It includes data of: a sender, carrier, recipient, commodity, date and place of dispatch, place of delivery, freight charge, customs information, etc CoC Certificate of Conformance A document certifying that the manufactured good meets the required specifications. Co-manufacturing Usługa zestawiania (montowania) komponentów w produkt gotowy, pakowanie i wysyłanie do końcowego odbiorcy. Usługa oferowana przez centra logistyczne jako dodatkowa do podstawowe, tj. magazynowania i dystrybucji. Co-packing Usługa pakowania wyrobów gotowych, tworzenia zestawów promocyjnych, pakietów, etykietowaniu. Oferowana przez centra logistyczne. COGS Cost of Goods Sold, Cost of Sales (manufacturing) The cost of the raw materials, direct labor, outside processing, and factory overhead incurred in producing all the goods sold during the period --> koszt własny sprzedaży (KwS) CODP Customer order decoupling point Pojęcie z obszaru zarządzania produkcją. Wskazuje miejsce (także czas), w którym produkt przestaje być anonimowy (wytwarzany na skład) i staje się produktem na zamówienie klienta The CODP defines a point of time when an order of anonymous-stock production becomes a customer order CompanionLink Program do synchronizacji danych między urządzeniami przenośnymi a bazą danych. Stosowany przede wszystkim w obszarach CRM. Do synchronizacji zadań, terminów, kalendarzy todo's Data Synchronization for Palm, Pocket PC and Outlook confirmation Akceptacja. To affirm the past occurrence of an event in a system. conforming Zgodność. In accordance with requirements, specifications, or explicit expectations. container Pojemnik, kontener. A handling unit for shipping and receiving items Contention Od: contending: to compete with someone or for something Contention days (hours) Opóźnienie, oczekiwanie, przestój Pojęcie stosowane w harmonogramowaniu Finite Dni oczekiwania (godziny oczekiwania) na stanowisko robocze spowodowane tym, że inna operacja używa stanowiska lub jest zaplanowana na tym stanowisku Content Marketing Marketing treści. Pozyskiwanie klientów poprzez publikowanie atrakcyjnych i przydatnych treści. Poprzez zainteresowanie treścią kieruje się uwagę potencjalnych klientów na oferowane produkty i usługi Z pojęciem: Content Marketing powiązane jest pojęcie: Inbound Marketing (marketing przychodzący) (Pull). Takie działania, które umożliwiają odbiorcom samodzielne dotarcie do treści przekazu handlowego. Inbound Marketing przeciwstawia się Outbound Marketing (wychodzący) (Push) polegający na wysyłaniu, często nachalnych i niepożądanych, treści do odbiorców. Metoda Inbound Marketing: 5 kroków (Pete Caputa) 1. Attract Traffic (Przyciągnięcie, Zwabienie). Pozyskanie wizytujących 2. Convert Visitors to Leads. Zamiana wizytujących na zainteresowanych 3. Convert Leads to Sales. Zamiana zainteresowanych na klientów 4. Turn Customers into Repeat Higher Margin Customers Utrzymanie klientów z wysoką marżą. Spowodowanie, że będą rzecznikami produktu 5. Analyze for Continuous Improvement. Ocena i optymalizacja działań Content marketing is to attract and retain customers by creating and curating relevant and valuable content CONWIP (Constant WIP) Metoda sterowania przebiegiem produkcji. Metoda pull. CONWIP porównywany jest do metody KANBAN, ale uznawany za prostszy do wprowadzenie i używania --> kanban --> QRM Quick Response Manufacturing Consignee (logistyka) Odbiorca przesyłki (Receiver), zwykle: kupujący (Buyer) Consignor (logistyka) Nadawca przesyłki (Shipper), zwykle: sprzedający (Seller) Coworking, od: pracować razem Współdzielenie biura. Praca we wspólnej przestrzeni (biurze) osób niezwiązanych zawodowo z jedną organizacją (firmą). Np. niezależnych konsultantów, free-lancerów, osób w delegacji Koncepcja współdzielenia: zamiast posiadania zasobów, korzysta się z zasobów, usług i zdolności należących do innych podmiotów lub osob. Narzędzia informatyczne (sieci) zapewniają, z jednej strony, prezentacje zasobów, np. wolnych przestrzeni magazynowych, i z drugiej strony, szybkie ich wykorzystanie przez zainteresowanych. Sieć pozwala na szybkie ustalanie warunków organizacyjnych, finansowych i technicznych usługi. Koncepcja współdzielenia doczekała się nawet ogólnego określenia: Sharing Economy Ekonomia współdzielenia CRF Centralny Rejestr Faktur CBF Centralna Baza Faktur (planowany od połowy 2021) Firmy przesyłają sobie nawzajem e-faktury za pośrednictwem platformy MF. Firma A <--> Platforma MF <--> Firma B Struktura plików ? Będzie opracowana w oparciu o JPK_V7 --> JPK Jednolity Plik Kontrolny cross-sell, cross-selling Sprzedaż krzyżowa, dowiązana --> indeks komplementarny Crowd-sourcing, Crowdsourcing Wykonywanie zadań (prac) przez wielu, często anonimowych wykonawców. Korzyści: w pracach uczestniczą specjaliści, których trudno byłoby zebrać w jednej tradycyjnej organizacji, prace mogą być wykonane szybko i wg potrzeb zgłoszonych przez wielu użytkowników (obserwatorów). W celu realizacji koncepcji crowdsourcingu powstało szereg portali. W firmie Tres koncepcję realizuje się w modułach RK Rynek Kontakty i RZ Projekty Zadania. Komunikacja w Trawers ERP CRM Customer Relationship Management (de: Kundenbeziehungsmanagement) Zarządzanie relacjami z klientami. Koncentracja firmy na klientach i ich potrzebach --> CEM Customer Experience Management (budowanie pozytywnego nastawienia) --> SRM Supplier Relationship Management CRP Capacity Requirements Planing Planowanie zdolności produkcyjnych. Bilansowanie obciążeń i możliwości Obliczanie wykorzystania potencjału produkcyjnego --> zasoby produkcyjne Cross-reference Powiązanie. Odesłanie. W systemach ERP zwykle oznacza powiązanie między zbiorami (tablicami). Np. indeks odbiorcy (en: Customer Cross Reference) Indeks którym posługuje się odbiorca dla oznaczenia towaru (inny niż nasz) Tabela Cross-reference umożliwia odszukanie naszego indeksu na podstawie indeksu obcego (odbiorcy) W programie Trawers do odszukania indeksu stosowane są następujące tabele Cross-reference: * Indeks u odbiorcy (en: Customer Cross Reference) * Indeks u dostawcy (en: Vendor Cross Reference) * Kod kreskowy (en: Bar Code) * Zamiennik (en: Substitute Parts) * Indeks dodatkowy (en: Auxiliary Item) * Indeks komplementarny (en: Complementary Item) CRUD Create; Read; Update; Delete Utwórz, odczytaj, aktualizuj i usuń Określenia podstawowych funkcje stosowanych w zarządzaniu danymi lub ogólnie: w zarządzaniu informacją lub w zarządzaniu dokumentami. Także podstawowe operacje w programach zarządzających bazami danych. W programie Trawers można użytkownikom przydzielać i odbierać prawa do wykonywania funkcji. W menu: Dopisywanie; Korekta; Usuwanie; Przeglądanie --> bezpieczeństwo --> uprawnieniaCross-reference CSS Customer Self Service (Self Service Portal), Self-Service Serwis samoobsługowy. Organizacja serwisu, w której klient sam dociera do informacji i wykonuje podstawowe czynności bez potrzeby angażowania pracownika dostawcy. Także funkcje tradycyjnie określane jako B2B nazywa się Self-Service. Funkcje wykonywane poprzez zdalny (internetowy) dostęp do systemów ERP. Inna stosowana nazwa: Customer Portal --> zdalny dostęp partnerów --> RA Zdalny dostęp odbiorców. CSS Customer Self-Service --> RA Zdalny dostęp dostawców. VSS Vendor Self-Service CSV Comma Separated Values Popularny format tekstowego zapisu danych W programie Trawers można wczytywać (importować) i zapisywać (eksportowac) pliki w formacie CSV --> definicje plików CSV --> TSV Tab Separated Values A popular text format for saving data In Trawers ERP it's possible to upload (import) and and save (export) files in CSV format CUPS System wydruku (en: CUPS printing system, de: CUPS Drucksystem) CUPS Common Unix Printing System Uniwersalny system drukowania dla systemów uniksowych, do drukowania lokalnego w sieci. Powoduje, że komputer pracuje jako serwer wydruków Uniwersal printing system for unix systems, for local network printing It causes the computer to act as a print server Customization (Customisation) Dostosowanie programu do potrzeb użytkownika. Kastomizacja Program Trawers można dostosować do indywidualnych potrzeb: * Konfigurowanie, tj. dobieranie modułów funkcjonalnych * Parametryzowanie, tj. wskazywanie atrybutów i wartości sterujących w obrębie całego programu i poszczególnych systemów * Indywidualne rozwiązania programowe Polityka kastomizacji programu Trawers opisana jest w tym dokumencie: Rozwiązania indywidualne --> personalizacja cyfra kontrolna (en: Check Digit, Checkdigit, de: Prüfziffer) Cyfra zwykle dodawana na końcu łańcucha znakowego w celu zapewnienia poprawności łańcucha. Np. PESEL: 6204111111[8] [8] to jest cyfra kontrolna. Stosowane metody liczenia cyfry: modulo 10, modulo 11, modulo 97, itp. Program Trawers sprawdza cyfry kontrolne: EAN8, EAN13, NRB (rach bankowe), NIP, REGON, PESEL, VIN. Check digit, is a digit appended usually to the end of a string that validates (or checks) the string cyfrowy bliźniak (en: Digital twins, de: Digitaler Zwilling) Cyfrowa reprezentacja materialnego lub nie-materialnego realnego obiektu. Cyfrowe bliźniaki, to są wirtualne repliki fizycznych obiektów, systemów lub procesów. W przypadku obiektów fizycznych, np. maszyn, do przekazywania danych o obiektach stosowane są rozwiązania IoT Internet rzeczy. Na cyfrowych bliźniakach można symulować zachowanie obiektów w świecie realnym. --> symulacja cyfrowy znak wodny (en: Digital watermark, de: Digitales Wasserzeichen) Obraz graficzny nałożony na inny obraz graficzny. Np. identyfikator twórcy. Na dokumentach wg wzorców można wstawiać znak wodny (tPrzezroczystość{}). W parametrze ustala się poziom przezroczystości. (en: Transparency, de: Transparenz (Durchsichtigkeit)) z wykorzystaniem mechanizmu: Kanał alfa (en: Alpha channel). cykl produkcyjny Czas pomiędzy pobraniem komponentów do produkcji a momentem jej zakończenia i przekazania wyrobu gotowago do magazynu. --> dni realizacji cytowanie, cytat (e-mail, forum) (en: Posting, de: Zitat) Odpowiedź na wiadomość e-mail lub na wiadomość na forum może zawierać oryginalną wiadomość (cytat) Cytat poprzedzony jest znacznikiem '>' Odpowiedź może być: * nad cytowaną wiadomością (en: Top-posting) * pod cytowaną wiadomością (en: Bottom-posting * między treścią wiadomości (en: Inline replying W module TrEmail wiadomości mogą zawierać wszystkie formy cytatowania. Wiadomości można drukować z cytatami i bez cytatów. czarna skrzynka (en: Black Box, de: Black Box, Schwarze Kiste) System, który definiuje się poprzez jego zachowania zawnętrzne Opisuje się wejście (Input) i wyjście (Output). Struktura wewnętrzna może być znana ale nie jest wykorzystywana czas jednostkowy operacji (Tj) (en: Standard Unit Run Time, Time/Process) Czas operacyjny, czas przebiegu. Czas podawany jest w jednostkach GG:MM:SS Normatywny (standardowy) czas wykonania jednostki produktu Norma czasu podawana jest we wzorniku operacji produkcyjnej Podany czas jednostkowy operacji pozwala wyliczyć liczbę jednostek produktu wytwarzanych przez godzinę (en: Process/Hour, Pcs/H) NOTE: Normatywny czas całkowity (en: Run Time) (=) Tj (*) ilość w szarży --> Tpz --> Tw Normative (standard) time for creating one unit of product Standard time is given in production operation template A given time unit of an operation allows to calculate number of units of product produced per hour (Process/Hour, Pcs/H) NOTE: Run Time (=) Tj (*) quantity in charge czas przygotowawczo-zakończeniowy (Tpz) (en: Standard Setup Time) Normatywny (standardowy) czas przygotowania np. wymiany narzędzi (przezbrojenia) i zakończenia operacji (np. czyszczenia maszyny) Norma czasu podawana jest we wzorniku operacji produkcyjnej Czas podawany jest w jednostkach GG:MM:SS --> Tj czas operacji operation closure (e.g. machine cleaning) Standard time is given in production operation template czas wykonania operacji produkcyjnej (Tw), czas wykonania (en: Run Time) Czas wykonania operacji zapisywany podczas rejestrowania danych produkcyjnych, tj. podczas zbierania danych o przebiegu produkcji: o wykonanych operacjach i wytworzonych produktach --> Tj --> Tpz Run time recorded during the registration of production data, i.e. while gathering information on production process: performed operations and manufactured items --> Tj --> Tpz czeku zrealizowanie (en: To cash a cheque, de: einen Scheck einlösen) Przelanie pieniedzy z rachunku bankowego na inny rachunek lub wpłata/wypłata gotówki na podstawie czeku Transfering money from one bank account to another or cash remittance/withdrawal by cheque części zamienne Części maszyn lub urządzeń służące do zamiany zużytych lub uszkodzonych. Części można kupować u producentów urządzeń lub w handlu (cześci typowe). Części zamienne zalicza się do materiałów i ewidencjonuje tak jak materiały. Na literę D D2C Direct to Consumer Sprzedaż bezpośrednia. Nabywca (klient) kupuje bezpośrednio od producenta. Pominięcie pośredników pozwala obniżyć koszty (i ceny), pozwala poznać wybory, potrzeby i opinie klientów. --> B2B --> B2C Dashboard Panel, tablica wyników. Metoda prezentacji zestawień i raportów biznesowych w komunikatywnej formie. W formie wykresów, tabel, map, animacji, zwykle na jednej stronie ekranu. --> tablica wyników --> panel DataBar GS1 DataBar. Kody kreskowe stosowane do oznaczania małych przedmiotów. Stosowane są różne symboliki, także QR Code. Sieci handlowe stosują DataBar do oznaczania produktów o stałej i zmiennej masie. np. mięso, drób, chleb, wyroby mleczarskie i ryby. W GS1 DataBar zakodowane są: GTIN, data ważności, masa (waga) netto i oznaczenie partii produkcyjnej LOT/SER. Celem jest zagwarantowanie, że produkt przeterminowany nie zostanie sprzedany klientowi. Także pomoc w procesie wycofania produktów. Data Center Centrum danych. Miejsce przechowywania i przetwarzania danych. Budynek, infrastruktura informatyczna i oprogramowanie. Alternatywa wobec własnych zasobów IT. --> SaaS Software as a Service --> przetwarzanie w chmurze (en: Cloud Computing), Chmura obliczeniowa data logowania (f_data) Zwykle jest to data systemowa, tzn. pobrana z systemu komputerowego. Data logowania wyznacza dzień transakcji (en: Business Date), datę zapisania zdarzenia. Uprawniony operator (0718) może zmienić datę systemową na inną (data transakcji) podczas logowania się do programu (data logowania). Tzn. może wskazywać na inny dzień niż bieżący dzień kalendarzowy. --> data systemowa (date()) --> data transakcji (data logowania) DataMatrix Alfanumeryczny, 2D (dwuwymiarowy), kwadratowy kod kreskowy Na małej powierzchni (w kwadracie) można zapisać znacznie wiecej informacji niż tradycyjnym (paskowym) kodem kreskowym Podobny do --> QR Code (Quick Response) Do znakowania małych przedmiotów stosuje się kod --> GS1 DataBar Można wykorzystać do: - Identyfikacji produktów - Rozszerzenia informacji o produkcie Drukowany np. na ofercie. Zeskanowany otwiera stronę internetową - Zapisanie wizytówki Po zeskanowaniu telefonem, pozwala zadzwonić, wysłać e-mail, otworzyć stronę internetową, dodać do kontaktów - Zapłata za fakturę Zeskanowany wypełnia formularz przelewu i przedstawia do akceptacji - itp --> QR Code Data Mining Eksploracja, wydobywanie danych Znajdowanie prawidłowości w informacjach zgromadzonych w dużych hurtowniach data otrzymania faktury od dostawcy (en: Date of invoice receipt, de: Rechnungseingang Datum) Data zapisywana w nagłówku dokumentu zakupu. (pole: DataO). As of this date our liability exists data sprzedaży (en: Sales Date, de: Verkaufsdaten) Data zapisana w nagłówku dokumentu sprzedaży, obok daty wystawienia. W rejestrze sprzedaży są obie daty: wystawienia (transakcji) i sprzedaży. Data sprzedaży zawiera datę wydania towaru lub wykonania usługi i wyznacza moment powstania obowiązku podatkowego. --> data wystawienia faktury sprzedaży data systemowa (czas systemowy) (en: System Date / System Time / Time Stamp, de: Systemzeit/Systemdatum) Dzień (rrrr.mm.dd) i czas (hh:mm:ss) pobrany z systemu komputerowego Data systemowa, to zwykle: Dzisiaj (en: Today). Data systemowa może być inna niż data transakcji, tzn. domyślna data rejestrowania dokumentów. Datę transakcji ustala się podczas logowania. Program Trawers zapisuje datę systemową (obok daty transakcji) w dokumentach transakcyjnych oraz w kartotekach, w polach TRDATE i TRTIME Patrz też: ModTime --> data transakcji --> data logowania --> okres obliczeniowy Date (yyyy.mm.dd) and time (hh:mm:ss) downloaded from a computer system System date may differ from current date, i.e. default transaction date. Current date may be entered while logging in to the program data transakcji (en: Transaction date, Business date, de: Dokument Datum) Data dokumentu. Data bieżąca. Data przyjęcia dokumentu do ewidencji. Data zapisania zdarzenia. Data wpisywana do rejestrowanych dokumentów (data transakcji, zdarzenia gospodarczego) Data wyznacza --> okres obliczeniowy. Np. 20xx.04.12 --> Okres 20xx/04 Zwykle jest to data systemowa (data systemowa), tzn. pobrana z systemu komputerowego. Może być zmieniona przez uprawnionego operatora podczas logowania się do programu (data logowania). Tzn. może wskazywać na inny dzień niż bieżący dzień kalendarzowy. Stosowane do wprowadzania dokumentów księgowych z datą wsteczną. --> data systemowa Date entered to registered documents (Date of transaction, economic event). Date determines --> accounting period Generally its a system date, i.e. downloaded from a computer system Can be modified by authorized user or system administrator during logging on to the program data wystawienia faktury sprzedaży (en: Date of invoice issue, de: Rechnungsstellung Datum) Data dokumentu (transakcji). Data wyznacza --> okres obliczeniowy Wyznacza --> termin płatności --> data sprzedaży (wyznacza moment powstania obowiązku podatkowego) For this months sales registry. Determines --> due date data wystawienia przez dostawcę Data wpisywana podczas rejestrowania przez nas faktury zakupu otrzymanej od dostawcy. Rejestruje się numer faktury nadany przez dostawcę i datę wystawienia. --> data transakcji Date entered while registering a purchase invoice received from a vendor. One registeres an invoice number assigned by vendor and the date of issue --> Transaction date data zapłaty (en: Payment Date, de: Zahlungsdate) Data dokonania zapłaty (także częściowej) za fakturę. Jest taka jak data transakcji rozliczającej należność lub zobowiązanie --> termin płatności --> dni do zapłaty (dni płatności) Date of invoice payment (also partial) --> due date --> days for payment daty format --> format daty daty znaczace (en: Significant dates, Important dates) Daty ważne w historii gromadzonych danych. Np. dzień dopisania karty odbiorcy, dzień ostatniej zmiany karty itp --> znaczące daty Dates important in the history of gathered data. E.g. date of adding a customers card, date of the last change made in the card etc dat zakres (en: Date Range, Time Frame, de: Datumsbereich) Zakres dat, to określenie daty początkowej i końcowej Np. od 20xx.04.01 do 20xx.04.21 Inne stosowane określenie: Przedział czasu. Odcinek, porcja czasu. (en: Time Bucket). Np. Dzień, tydzień, miesiąc. --> Time Bucket, Time-bucket W programie Trawers można wybrać jeden ze wstępnie zdefiniowanych zakresów dat, np. od początku roku do dzisiaj (do bieżącej daty) o--- Podpowiadane daty --------------o | | | [0] Dzień dzisiejszy | | [1] Daty aktywnych zleceń | | [2] Ten rok, od 01.01 do dzisiaj | | [3] Ten m-c, od 01 do dzisiaj | | [4] Cały poprzedni miesiąc | | [9] Poprzedni zakres | o------------------------------------o P: Jak interpretować zapis Data od: [ . . ] do: [ . . ] (obie daty puste) O. Interpretować Od: [zawsze] do: [zawsze] dealer Także: dystrybutor, pośrednik, partner Ktoś, kto sprzedaje zwykle w imieniu producenta, szczególnie w branży motoryzacyjnej. Symbol dealera można wpisać do karty produktu serwisowanego. --> serwisowane produkty --> odbiorca końcowy (en: End User) A business that sells products to the end customer and that provides service on those products. Also known as a distributor. deficyt, niedobór, brak (en: Shortage) --> niedobór W programie Trawers stosowane jest pojęcie: niedobór definicje plików CSV (mapowanie) (en: Import / Export Format) (Import / Export Templates) Definicje przekształceń danych dla programu ładującego pliki CSV --> mapowanie danych --> CSV The CSV file loader format definition Template that tells Trawers where the source file is and how the various fields map to the fields in Trawers dekompletacja w produkcji (en: Disassembly, de: Demontage) (Deasemblacja - Asemblacja) (Rozkładanie - Składanie) --> Demontaż --> Montaż NOTE: Kompletacja i Dekompletacja odnoszą sie do towarów handlowych dekretacja (en: Assignment, de: Zuordnung) Przygotowanie dokumentów do księgowania (numer, data, kwota, strona i konta) Preparing the documents for posting (number, date, amount, aspect/page/side/party and account dekretacji tabela (operacji tabela) (en: Posting Templates, Posting Rules) (też: Distribution Rules) Steruje sposobem tworzenia dekretów (polecen księgowania) Zawiera: symbol i nazwę operacji, definicje kont, metody sumowania --> polecenia księgowania Controls the method of making posting orders Includes: Symbol and the name of the operation, account definition, method of numeration dekretowanie automatyczne na zespół 4 (en: Automatic assignment under group 4) Przy wprowadzaniu zapisów na konta zespołu 5 system KG może automatycznie tworzyć dodatkowa pozycje z zapisem na konto zespołu 4. dekretacyjna pieczątka Pieczątka dekretacyjna to są kwoty sumowane na konta w ramach dokumentu Ułatwiają sprawdzenie schematów dekretacji. Pieczątki umieszcza się na dokumentach drukowanych wg wzorców. Np. na fakturach zakupu --> polecenia księgowania Demeter Znak towarowy produktów z rolnictwa biodynamicznego W systemach ERP dla branży spożywczej, w recepturach określa się rodzaj przetwórstwa: konwencjonale / Bio / Demeter / koszerne / halal Demeter is the brand for products from Biodynamic Agriculture demo, licencja demo (en: Demo, de: Demo) W programie Trawers z licencją Demo: * można pracować przez 3 miesiące od dnia zainstalowania * do kartotek można zapisać ograniczoną liczbę kart * system uprawnień nie jest aktywny * tabele standardowe, np. lista banków, zawierają część przykładowych danych * daty transakcji nie odpowiadają zegarowi systemowemu Nie wolno używać licencji demo do pracy na danych użytkowych In Trawers Demo: * one may work with it for 3 months from the date of installation * one can save a limited number ofcards in Master Files * authorisation system is not activated * standard tables, e.g. list of banks, contain some exemplary data After loading file: licencja.txt, programm becomes fully functional depozyt, metoda wyceny: [D] Depozyt Metoda wyceny: [D] Depozyt wskazana w karcie indeksu KIM oznacza, że asortyment składowany w magazynie nie ma ceny a zgromadzone zapasy nie są wyceniane (nie mają wartości księgowej). --> wycena zapasów, metody wyceny depozyt (umowa przechowania) (en: Escrow, Escrow service, de: Treuhand) Umowa, zgodnie z która przechowawca przechowuje i wydaje pieniądze lub dokumenty stronom transakcji Np. w aukcjach internetowych, kupujący przekazuje pieniądze do depozytu Sprzedający otrzyma je, gdy kupujący otrzyma towar Zdarza się, że oprogramowanie źródłowe oddawane jest do depozytu Użytkownik otrzyma do niego dostęp gdy producent przestanie je serwisować An arrangement, whereby an independent trusted third party receives and disburses money and/or documents for the transacting parties depozyty (składowanie) (en: Deposits, de: Depot) (Consignment Stock, Consignment Inventory) Asortyment obcy przejściowo składowany w magazynie. Zapasy powierzone, obce Np. opakowania obce, powierzone surowce Dostawca może zdalnie zarządzać depozytami --> depozytowe magazyny --> konsygnacja --> toll manufacturing External items temporarily stored in warehouse. E.g. External wrappings, entrusted materials Deposits can be managed remotly by vendors depozytowe magazyny (en: Consignment Stock, de: Konsignationslager, Konsi/Konsilager) W magazynie depozytowym składowany jest asortyment, który jest własnością innego kontrahenta: dostawcy lub odbiorcy. Zapasy w magazynie depozytowym nie stanowią zapasów (aktywów) firmy. Pozostają własnością innego kontrahenta aż do chwili użycia na potrzeby produkcji lub sprzedaży. Zapasy mogą być własnością dostawcy lub odbiorcy (klienta) W programie Trawers można zarządzać zapasami w magazynach depozytowych. 1. Depozyt dostawcy (en: Vendor Consignment Inventory) Gdy zgromadzone w naszym magazynie zapasy są własnością dostawcy. 2. Depozyt u odbiorcy (en: Customer Consignment Inventory) Gdy nasze zapasy znajdują się w magazynie odbiorcy (klienta). W tabeli magazynów można wyróżniać magazyny depozytowe (konsygnacyjne). [W] Magazyn własny [D] Magazyn depozytowy Asortyment w magazynach [D] i [W] można prowadzić wg wyceny [D] lub [E][F][L][S][W] Oznaczenie [D] znajduje się w karcie KIM. Oznacza to, że asortyment oznaczony [D] we wszystkich magazynach, w których jest gromadzony, traktowany jest jako depozyt. --> depozyt --> konsygnacja --> skup derywat (en: Derivatives, de: Derivatives Finanzinstrument, Derivat Instrument pochodny. Umowa (transakcja), której wartość zależy czynników rynkowych zmieniających się w czasie. Np. od stóp procentowych, cen akcji, cen surowców a nawet od pogody DESADV Awizo dostawy -->ASN Advanced Shipping Notice diagnostyczny tryb (en: Diagnostic Mode, de: Diagnosemodus) Tryb pracy programu Trawers, podczas którego, odbywa się dodatkowa, pogłębiona kontrola rozwiązań technicznych, np. konfiguracji, parametrów, tabel sterujących oraz sprawdzanie formalnej poprawności danych i powiązań między danymi. Tryb włączany jest parametrem 0823 [*] Travers operating mode, during which an additional, deepened control of technical solutions is being carried out, e.g. control of: configuration, parameters, control tables and formal correctness of data and relationships between them check. Active mode is a 0823 parameter diagram Gantta (en: Gantt Chart, de: Gantt-Diagramm) Przebieg czyności lub zadania w czasie, w postaci graficznej Używany w module harmonogramowania Wizualizacja: Program Planner, Ganttproject --> harmonogramowanie Actions or assignments progress timing, in graphic form DIFOT (delivery in full, on time), OTIF (on-time and in-full) To są mierniki oceny dostaw w łańcuchu logistycznym. Oceny od strony klientów (odbiorców dostaw). Określają (w %) dostawy spełniające kryteria oceny w stosunku do wszystkich dostaw. W programie Trawers można obliczać DIFOT dla oceny naszych dostawców oraz do oceny nas jako dostawców. Digital Pen, Smart Pen (de: Digitalstift) Urządzenie w kształcie pióra. Odczytuje ręczne notatki, digitalizuje (zamienia na dane cyfrowe - układ współrzędnych) i przekazuje do komputera. W metodzie Anoto Digital Pen do odczytu używa się kamerę cyfrową. Przykład zastosowania: kierowca rozwożący towary ma formularz z listą towarów. Na formularzu, w ustalonych miejscach wpisuje Digital Pen zwroty i płatności. Przesyła do komputera. Program umieszcza pobrane wpisy w formularzu na ekranie, który jest odpowiednikiem formularza u kierowcy. Zaleta: szybkość wprowadzania danych. Dimensional Inventory Zapasy, które mają różne wymiary. Np. u producentów papieru, metalu i innych produktów wymiarowanych ditto Znak powtórzenia, np. w druku W programie Trawers, możliwość powtórzenia ostatnio wpisanych danych, np. powielenie opisu pozycji dokumentu księgowego z poprzedniej pozycji dni opóźnienia (zwłoki w zapłacie) (en: Delay in payment, de: Zahlungsverzugs, Rückstände) --> zaległości płatnicze dni oczekiwania dla zleceń z priorytetem ...... Średnio: 1 (en: Average Queue Days) Liczba dni oczekiwania na wykonanie operacji na stanowisku Tj. ile dni mija od dnia gdy operacja może się rozpocząć, do dnia rozpoczęcia operacji (en: Number of days between the day the job arrives at WC and the day the job begins at WC) Używane podczas obliczania czasu realizacji (en: Lead Time), wytworzenia typowej, średniej wielkości partii wyrobu --> przestój pooperacyjny dni otwarte Trawersa Możliwość spotkania z twórcami programu Trawers w siedzibie firmy Tres dni realizacji, czas realizacji (en: Lead Time, LeadTime, de: Vorlaufzeit) Wskaźnik określający liczbę dni roboczych potrzebnych do otrzymania asortymentu: a) Z zakupu (dni dostawy) (en: Purchase Lead Time) b) Z produkcji (dni wytwarzania) (en: Production Lead Time) c) Ze sprzedaży (dni wysylki) (en: Sales Lead Time) d) Z przesunięcia między-magazynowego (en: Transfer Lead Times Between Warehouse or Distribution Centers) NOTE: Shipping Lead Time Dni przygotowania wysyłki (To calculate Est Ship Date as today plus Shipping Lead Time) (The amount of time between when an order is placed and when it is shipped) dni realizacji (Lead Time) ustalanie, obliczanie (en: Lead Time Adjustment, Estimator, Evaluation, de: Vorlaufzeit Auswertung) --> SH > Obliczanie dni realizacji dni realizacji zagregowane (en: Cumulative lead time, Accumulated lead time) Liczba dni zagregowana, tzn. potrzebna do otrzymania wyrobu z produkcji, przy założeniu, że materiały kupowane są w magazynie a trzeba wytworzyć pół-produkty na wszystkich poziomach struktury BOM The total time required to make an item if no inventory existed and you had to order all the raw materials and make all subassemblies level by level Lead time is found by reviewing the lead time for each bill of material path below the item, and taking the largest time dochód (księgowość) (en: Profit, Net Income, de: Profit, Gewinn) Nadwyżka przychodu nad kosztami --> zysk --> przychód dodatkowy opis karty (en: Additional description, de: Zusatzkartebeschreibungen) W wielu kartotekach, np. kontrahentów, kartach KIM, można umieścić dodatkowy opis w 15-tu liniach po 60 znaków In multiple files, e.g. contractors, KIM, it's possible to put up an additional description in 15 lines, 60 characters dokument (en: Document, de: Unterlage) Dokument, to jest świadectwo jakiegoś zjawiska. W systemie ERP może mieć postać dowodu, tj. informacji stwierdzającej zdarzenie gospodarcze. W systemie informatycznym dokumentem można nazwać wydruk zawierający uporządkowane informacje pobierane z bazy danych. W programie Trawers można wydrukować: * Zestawienia i dokumenty w układzie standardowym, tj. o ustalonej zawartości (treści) i ustalonym formacie, np. Stany magazynowe, Obroty kont. * Dokumenty wg wzorców, tj. o zmiennej, definiowanej zawartości (treści) definiowanym formacie, np. faktury sprzedaży, zamówienia zakupu. --> wzorzec dokumentu An evidence, a letter stating the occurence of an economic event dokument elektroniczny (en: Electronic document de: Elektronisches Dokument) * Posiada cechy dokumentu, tj. potwierdza prawdziwość zaistnienia wydarzenia, okoliczności, zjawiska * Jest uporządkowanym zbiorem danych o określonej strukturze wewnętrznej * Daje się przedstawić w postaci cyfrowej, np. postaci pliku tekstowego, graficznego itp. Plik cyfrowy można zapisać i odczytać programem komputerowym [v] Autentyczność pochodzenia (en: Authenticity) [v] Integralność treści (en: Integrity) [v] Czytelność (en: Readability) dokument księgowy niezbilansowany (en: Out of Balance GL Transaction) dokument księgowy zbilansowany (en: Balanced GL Transaction) dokument systemowy (automatyczny) (en: System document (automatic), de: Systemunterlage (automatisch)) Utworzony przez system, np. odchylenie od ceny ewidencyjnej Created by the system, e.g. Fixed Price Variances dokument techniczny Dokument pomocniczy. Stosowany, np. gdy trzeba doprowadzić do zgodności sum w poszczególnych zbiorach danych w programie komuterowym. Np. uzyskanie zgodności deklaracji VAT-7 z JPK_VAT lub rejestracja faktury korygującej, gdy w bazie danych nie ma faktury korygowanej. Dokument techniczny zapisuje się do zbioru dokumentów transakcyjnych Przykłady: Pozycja sprzedaży nie-magazynowej (usług) z kwota na (+) lub (-), pozycja korekty kwoty PTU, itp. Ogólnie: gdy trzeba dodać do dokumentów transakcyjnych zapis zwiększenia lub zmniejszenia kwot, np. netto lub PTU, tylko w celu zrównania z zapisami w innych zbiorach (stąd nazwa: zapis techniczny) --> konto techniczne dokumentów ciąg Grupa dokumentów drukowana jednocześnie, np. faktura i polecenie przelewu faktura i lista należności do zapłaty, faktura i dokumenty rozchodu, które powstały podczas zatwierdzania faktury, itp P. Jak drukować takie ciągi ? O. We wzorcu dokumentu umieścić wskaźnik, który zainicjuje wydruk kolejnego dokumentu --> wydruki kaskadowe dokumentu data (en: Document's date, de: Unterlagesdatum Zapisywany do zbioru danego miesiaca Saved to given months set dokumentów numerowanie Sposób nadawania numerów dokumentom. W programie Trawers można numerować ręcznie lub automatycznie, np. wg schematu numerowania --> schemat numerowania dokumentów numerowanie ciągłe (en: Gapless document sequences) Zapewnienie, że dokumenty mają kolejne numery, bez przerw dokumentu numer (en: Documents number, de: Unterlagesnummer) Oznaczenie cyfrowe, literowe lub mieszane. Służy do identyfikacji --> numerowanie Digital, literal or mixed symbol for identification of document dokumentu numer obcy (en: External Document Number, Reference, de: Externe Belegnummer) (skrót: wasz numer Your Ref. nasz numer Our Ref.) Reference number which the issuer of the document attributed to the document Numer nadany przez kontrahenta, np. numer faktury zakupu nadany przez dostawce, numer zamówienia sprzedaży nadany przez klienta, itp. Program sprawdza, czy aktualnie rejestrowany numer obcy już jest w zbiorze dokumentów --> dokumentu numer własny (wewnętrzny) A number given by contractor, e.g. number of purchase invoice given by the deliverer dokumentu numer oryginału Pojęcie wprowadzone w związku z JPK. Wskazuje na numer dokumentu, który otrzymał klient (nabywca) Przykład: Firma sprzedaje ciepło. Faktury dla klienta wystawia program zewnętrzny. Program nadaje numery własne (numer oryginału). Te faktury sprzedaży trzeba wpisać do głównego programu firmy dla celów księgowych i podatkowych. Program główny nadaje własny numer wewnętrzny. W raporcie JPK trzeba umieścić numer oryginału. W programie głównym musi być możliwość wyszukania numeru wlasnego po podaniu numeru oryginału i numeru oryginału po podaniu numeru własnego. dokumentu numer własny (en: Internal Document Number, de: interne Belegnummer Numer wewnętrzny (Our Ref.) Numer nadany przez nas podczas wystawiania dokumentów, np. numer faktury sprzedaży. W programie Trawers numer własny można nadać automatycznie, wg schematu, np. !!9999 --> dokumentu numer obcy (zewnętrzny) A number given during issuing of documents, e.g. sales invoice number In Trawers software an internal number may be given automatically according to structure, e.g. !!9999 dokumentu pozycja - cześć dokumentu (en: Documents item - a part of the document) dokumentu rodzaj (en: Document type, de: Unterlagesart) Np. faktura, faktura korygująca, paragon, zapłata, nota E.g. correction invoice, receipt, payment, note dokumentu wzorzec (en: Document Template, Form) --> wzorzec dokumentu domyślna wartość (en: Default Value) Wartość standardowa. Podpowiadana w sytuacji, gdy trzeba podać wartość Np. nr ceny podpowiadany podczas wystawiania faktury sprzedaży Wartości domyślne mogą być ustalane w kartotekach, parametrach systemów, parametrach operatorów lub >zaszyte< (en: Hard Coded) w programie P. Sytuacja: Wystawiamy fakturę. Program podpowiada stały upust od ceny pobrany z karty dostawcy, np. 10%. Upust w karcie zmieniamy na 20% Korygujemy fakturę sprzedaży. Czy program podpowie 20% czy pozostawi 10% ? O. Program pozostawi 10%. Wartość domyślna podpowiadana jest tylko podczas dopisywania dokumentu. Reguła: Po dopisaniu obowiazują wybory operatora. W przykładzie: operator mógł wpisać upust 7%. A koryguje tylko ilość. Nie oczekuje automatycznej zmiany upustu. dostawa (towaru) a) W sprzedaży: wysłanie do odbiorcy (en: Delivery, de: Lieferung) Dostawa wychodząca. Wysłanie towaru do odbiorcy (klienta). Powstaje dokument rozchodu z magazynu. W programie Trawers można utworzyć dokument [SD] Wysyłka, który zawiera pozycje asortymentu przeznaczone dla konkretnego odbiorcy i na konkretny adres wysyłkowy. Asortyment do wydania można kompletować (proces [d][k]). b) W zakupach: Otrzymanie od dostawcy (en: Receiving, de: Entgegennahme, Wareneingang) Dostawa przychodząca. Powstaje dokument przychodu do magazynu. Operacja: dostawa dotyczy tylko towarow. Nie ma dostawy usług. W programie Trawers dostawy są oddzielone od faktur zakupu. Mogą być rejestrowane oddzielnie, w innych terminach. W systemie ZO Zakupy można rejestrować dokumenty: [FA] Faktury i [DA] Dostawy. Dostawy można kontrolować (proces [d][k]). Możliwe są sytuacje: * faktura i dostawa są rejestrowane jednocześnie * faktura, dostawa będzie później --> faktura oczekująca * faktura, dostawa była wcześniej * dostawa, faktura już była * dostawa, faktura będzie później --> dostawa oczekująca a) Sending goods to customer b) Receiving goods from a vendor to warehouse dostawa oczekujaca (dostawa niefakturowana), dostawa otwarta (en: Uninvoiced delivery, Received Not Vouchered (RNV), Open receipt) Dostawa, która poprzedza w czasie otrzymanie faktury, tzn. faktura będzie później --> faktura oczekująca Delivery that precedes in time receiving an invoice --> Pending invoice dostawy kod (en: Terms of Delivery, Delivery Terms, de: Lieferbedingungen) Kody warunków dostawy wg INCOTERMS. Zapisane w tabeli kodów dostaw, np. FOB, CIF. Kod dostawy wpisuje się w nagłówku faktury sprzedaży i faktury zakupu i w kartach adresów wysyłkowych kontrahentów. Kody umieszczane są na zestawieniach Intrastat. --> Intrastat --> adres wysyłkowy dostawcy (wysłać z ...) --> adres wysyłkowy odbiorcy (wysłać do ...) Delivery terms by INCOTERMS. Saved in delivery terms table Used in sales and purchase invoices Intrastat specyfication requires the use of codes by INCOTERMS dostawy sposób, metoda dostawy, metoda wysyłki (en: Ship Via, Delivery Method, Shipping Method, de: Versandart) Określa sposób dostawy sprzedawanego lub kupowanego asortymentu, np. Odbiór własny, Pocztą kurierską, Pocztą, Przewoźnikiem Określane bardziej opisowo niż sformalizowane kody dostaw wg INCOTERMS Determines delivery methods of sold or purchased items, e.g. personal collection, by courier, by mail, by carrier Defined more descriptively than formal delivery terms by INCOTERMS dostawa bezpośrednio do klienta docelowego (en: DropShipment, de: Direkthandel, Streckengeschäft) Obsługa dostaw bezpośrednich (en: Drop Ship Purchasing, Direct Ship) Towary dostarczane są bezpośrednio od dostawów (producentów lub dystrybutorów) do klientów. Sprzedawca zajmuje się tylko marketingiem i obsługą formalną transakcji. Nie musi mieć fizycznego kontaktu z towarem. Patrz też: kupowanie do zamówienia sprzedaży. (en: PTO Purchase to Order) --> fulfillment --> FBA Fulfillment by Amazon --> MTO Manufacturing to Order Purchasing goods directly against Sales Orders, and have these goods shipped directly to end customers dostawca (en: Vendor, Supplier, de: Lieferant) Kontrahent, który dostarcza materiały, wyroby lub usługi. W programie Trawers prowadzi się kartotekę dostawców, rejestruje przychody i faktury, prowadzi rozrachunki (zobowiązania). --> odbiorca (klient) A contractor that delivers materials, products or services dostawca główny (en: Major Vendor, de: Hauptlieferant) Też: dostawca bieżący (en: Current Vendor) Dostawca, którego symbol podany jest w karcie indeksu KIM --> approved vendor dostawca kwalifikowany Also: a Current Vendor A vendor, whose symbol is given in KIM index card dostawca krajowy (en: Domestic Vendor) Ma w karcie dostawcy symbol kraju = PL In his vendors card, the symbol of the country = PL dostawcy indeks (indeks obcy) (en: SupplierItemCode) Oznaczenie asortymentu stosowane przez dostawcę --> indeks dostawcy dostawcy wyboru reguła (en: Sourcing rule) Reguły stosowane podczas wybierania najkorzystniejszych dostawców Rules applied while choosing the most profitable vendors dostawców ocena (en: Vendor evaluation, Vendor ranking, de: Lieferantenbewertung) Okresowa metoda oceny dostawców, np. wg terminowosci, kompletnosci, ceny dostaw. W szerszym znaczeniu: Mierniki efektywności zaopatrzenia (en: Procurement KPI, de: Beschaffungskennzahlen, Einkauf Kennzahlen) --> DIFOT, OTIF Periodical method of evaluating vendors, e.g. by promptness, completeness, delivery prices dowiązanie w systemie plików (link w systemie plików) (en: Link, de: Link, Verknüpfung) Metoda wskazywania na inny plik lub katalog w systemie plików (en: File System, de: Dateisystem) Dowiązanie symboliczne (miękkie) (en: Symbolic link, de: Symbolischer Link), to jest plik, który zawiera ciąg znaków (nazwę) interpretowany jako scieżka do innego pliku lub katalogu. Dowiązanie twarde (en: Hard link, de: Harter Link), to jest dodatkowa nazwa, która umożliwia odwołanie się do obiektu w systemie plików. System plików programu Trawers jest integralną częścią oprogramownania. Nie można tworzyć dowiązań (linków) do plików programu Trawers ze strony innych, zewnętrznych programów. Np. w celu pobrania danych lub aktualizacji z innego programu lub programu Trawers pracującego w innej instalacji. Drill-down Wnikanie wgłąb danych, dociekanie. Proces kolejnych uszczegółowień Np. od salda klienta, poprzez salda rozliczenia poszczególnych faktur aż do poszczególnych pozycji faktury sprzedaży DropShipment Dostawa bezpośrednio do klienta docelowego --> Dostawa bezpośrednia Dropshipping Nazwa wywodzi się z DropShipment (dostawa bezpośrednia) i określa model sprzedaży, głownie w internecie. Sklep internetowy jedynie zbiera zamówienia na towar od klientów. Następnie przekazuje zlecenie do organizatora wysyłki. Może to być hurtownik lub bezpośrednio producent towaru. DRP Distribution Resource Planning Planowanie zasobów dystrybucji. Planowanie zaopatrzenia Ustalanie potrzeb zaopatrzeniowych dla dystrybucji. Procesy, które zapewniają, że będzie dostateczna ilość asortymentu aby zaspokoić potrzeby klientów W węższym pojęciu: System zaopatrzenia oddziałów. Np. obsługa hurtowni z siecią sklepów detalicznych. Obejmuje planowanie uzupełnienia zapasów w hurtowni i u detalistów. Dodatkowo, planowanie transportu, ustalanie załadunku i tras przewozowych --> MRP Distribution Resource Planning. Supply planning. Determination of distributions supply needs. Processes which ensure, that the amount of items will be sufficient to meet customers needs --> MRP drukarki Urządzenie wyjściowe (en: Output Devices), które wyprowadza wyniki pracy komputera (teksty, obrazy) na różne nośniki druku (papier, folia, płótno) --> fiskalne drukarki --> etykieta drukarki przemysłowe Ogólnie: drukarki do znakowania wyrobów. Do nanoszenia tekstów, grafiki, kodów kreskowych, dat, numerów seryjnych itp. na różnych powierzchniach: papier, ceramika, szkło, metal, plastik itp. Zwykle w dużych partiach (na taśmie). Przykład: drukarki firmy EBS Ink-Jet Systems (Polski oddział we Wrocławiu) drzewo (en: Tree, de: Baume) Sposob prezentacji struktury hierarchicznej W programie Trawers w formie drzewa można prezentować: Drzewo planu kont, Drzewo grup indeksów, Drzewo struktury BOM, Drzewa projektów, np. plan wdrożenia programu Trawers. Przechodzenie drzewa (en: Tree Traversal, de: Traversierung), to proces odwiedzania kolejnych węzłów drzewa. A method of presenting a heirarchical structure In Trawers ERP it's possible to present in a form of a tree: chart of accounts, index groups, BOM product structure, schedules e.g. implementation and authorization schedule DUNS D-U-N-S (Data Universal Numbering System) Jednolity identyfikator firm. Uniwersalny system numeracji. 9-cio cyfrowy numer, który pozwala zidentyfikować firmy na całym świecie. Numer nadaje Dun & Bradstreet: UPIK Unique Partner Identification Key. Niektóre firmy globalne wymagają od swoich dostawców aby miały DUNS. The D&B D-U-N-S Number is a unique nine-digit identifier for businesses. http://www.dnb.com/duns-number.html Duplex Print Wydruk dwustronny. W parametrach sterujących drukarkami (Właściwości) można wskazać czy wydruk ma być jedno- czy dwu-stronny. duplikat dokumentu (en: Document duplicate, de: Unterlagesduplikat) (en: Document reprint) Kopia dokumentu, np. faktury przechowywana w archiwum, w formacie PDF NOTE: Powtórny wydruk faktury z bazy danych programu może zawierać inną treść niż wydruk wykonany w dniu rejestracji. Bowiem wiele danych, podczas wydruku, pobieranych jest z bieżących kartotek np. adres klienta. Jeżeli klient zmienił siedzibę, to adres może być inny na nowym wydruku Dlatego wydruki dokumentów należy zapisywać w archiwum wydruków, formacie gotowym do powtórnego wydrukowania, np. w formacie PDF W programie Trawers są mechanizmy automatycznego zapisu treści dokumentu do katalogów archiwalnych. Dokumenty mogą utrzymać unikalne identyfikatory RefNo --> RefNo Copy of a document, e.g. invoice, stored in an archive, e.g. in PDF. format NOTE: Second invoice printout made from database files, may contain a different content than a printout carried out on registration day Multiple data is being downloaded from current files, e.g. customers address. If a customer changed his head office, than address may be different on the new printout. That is why printouts of documents schould be saved in archive ina format that would be ready for a second printout, e.g. in PDF.format duplikat rekordu (en: Record duplicate, de: Aufzeichnungduplikat) (rekordy zdublowane) Podwójne lub wielokrotne rekordy (zapisy) np. wiele kart w kartotece odbiorców z danymi tego samego klienta. Stan nieprawidłowy, szczególnie gdy z różnymi kartami powiązane są dane transakcyjne np. faktury W programie Trawers są mechanizmy chroniące przed zapisaniem duplikatów (en: Duplicate Entry Validation). Double or multiple entries, e.g. many cards for one customer in Customer File. Incorrect state, especially when operation data are related to a variety of cards, e.g. invoices Software contains mechanismus preventing from entering duplicates dynamika zjawisk (en: Period Comparison) Zmiana w czasie wartości charakteryzujących zjawisko. Podaje się informacje o poziomie zjawiska w określonym momentach czasu, np. wartości zapasów magazynowych na początku każdego miesiąca lub rozmiary w kolejnych okresach, np. sprzedaż dla odbiorców krajowych w kolejnych miesiącach roku. W programie Trawers można obserwować zmiany w krótkich okresach, np. tygodniach oraz długich okresach, np. latach. --> sumaryczne rekordy A change in time of value that characterize a particular phenomenon It provides information on status of phenomena in certain moments of time, e.g. value of inventory at the beginning of each month or sizes in subsequent periods, e.g. sales to domestic customers in subsequent months of the year dynamiki wskaźnik Informacja o wzroście lub spadku zjawiska. Podany w procentach Np. dynamika lat ------------------------------------------------------- = średnia roku bieżącego / średnia roku ubiegłego * 100 ------------------------------------------------------- gdzie: ------------------------------------------------------- średnia roku = (początek - koniec roku) / 2 ------------------------------------------------------- dystrybucja (en: Distribution, de: Vertrieb) Ogół wykonywanych czynności i podejmowanych decyzji podczas przesyłania produktu lub usługi od dostawcy (wytwórcy) do użytkownika (klienta) DWG (od Drawing) Format binarnego zapisu plików stosowany przez program AutoCAD (.dwg) dziennik (rejestr) (en: Journal/register, de: Grundbuch KG: zestawienie zaksięgowanych dokumentów KG: Booked documents overview dziennik. Księga Główna (en: General Ledger, de: Hauptbuch) KG: Tabelaryczna forma prowadzenia zapisów księgowych, tzw. amerykanka. Księga łączy dwa urządzenia księgowe: * dziennik - chronologiczna ewidencja operacji gospodarczych * konta syntetyczne - zapisy systematycznych, wtórne. dziennik częściowy, pomocniczy (en: Subsidiary journals, special-purpose) Grupują operacje wg rodzajów, np. dziennik sprzedaży (en: Sales journal), dziennik zakupów (en: Purchase journal). Do księgi głównej zapisuje się sumy zbiorcze transakcji znajdujących się w dziennikach częściowych. dziennik księgowań (en: Journal/accounting journal, de: Buchungsjournal) KG: Zestawienie dokumentów zaksięgowanych Lista dokumentów zaksięgowanych z unikalną, narastającą numeracją. KG: Booked documents overview dzień roboczy (en: Work Day) Dzień wskazany w kalendarzu jako dzień pracujący, tzn. nie oznaczony jako wolny (święto lub weekend) W programie harmonogramowania operacji produkcyjnych tworzony jest kalendarz dni roboczych (en: Workday Calendar). Każdy kolejny dzień roboczy w kalendarzu otrzymuje kolejny numer, nr dnia roboczego (en: Shop Date, Work Day Number) Obliczenia na numerach dni są łatwiejsze niż na datach. dzień wolny (en: Non-business days, de: Geschäftsfreie Tage) Dzień oznaczony w kalendarzu. Patrz: kalendarze W programie Trawers może być wiele kalendarzy. W kalendarzu można oznaczyć dni wolne ustawowe (kalendarz firmowy). i dni wolne od pracy w konkretnym przedsiębiorstwie, np. przerwy urlopowe (kalendarz produkcyjny). Days marked in the calendar. See: calendars Na literę E e-archiwum (en: e-Archive Repozytorium e-faktur i innych dokumentów wystawianych przez Trawers Dokumenty, zwykle w formacie PDF, zapisywane są do e-archiwum podczas drukowania. Wydobywanie z archiwum odbywa się poprzez system alertów jako odpowiedź na zapytanie e-mailowe) Inne nazwy: Elektroniczna baza faktur --> e-faktury --> e-billing e-billing, Electronic billing Też: EBPP (electronic bill presentment and payment) Przekazanie (udostępnienie) płatnikowi faktury elektronicznej i umożliwienie dokonania płatności. W programie Trawers fakturę elektroniczną można udostępnić w e-archiwum lub wysłać e-mailem. --> e-archiwum e-Commerce (eCommerce) e-gospodarka, handel-online W ujęciu wąskim: handel elektroniczny, tj. zamawianie, fakturowanie, płatności. W ujeciu szerszym: możliwość elektronicznej wymiany danych między firmami i między różnymi systemami ERP, między kontrahentami, partnerami, pracownikami. Wymiana danych wymaga stosowania jednolitych technologii, np. XML, Web Services, EDI, plików tekstowych, np. CSV Nazywana: m-commerce, gdy stosowane są urządzenia mobilne, np. smartfony. e-Deklaracje E-deklaracje, to system który umożliwia przekazywanie deklaracji podatkowych w postaci elektronicznej. Głównie w postaci plików w formacie XML. W programie Trawers: VAT-7, VAT-27, VAT-UE, PIT e-Invoicing (electronic invoicing), e-faktura Przetwarzanie faktur elektronicznie: tworzenie, przesyłanie, gromadzenie --> EDI --> faktury elektroniczne NOTE: Wg dyrektywy UE COUNCIL DIRECTIVE 2010/45/EU: Electronic invoice means an invoice that contains the information issued and received in any electronic format Electronic invoice processing: issuing, sending, gathering More: check in EDI documents specification e-mail, email Poczta elektroniczna tj. metoda wysyłania wiadomości w sieci komputerów Sama wiadomość (en: Message), list, nazywana jest też: e-mail Electronic mail, i.e. a method of sending messages in a computer network A message, letter, is also called an e-mail e-mail address (de: E-Mail-Adresse) Adres identyfikujący nadawcę i odbiorcę w komunikacji e-mailowej Rozpoznawany jest poprzez znak @, np. xxx.yyy.zz Ma znormalizowaną budowę (name@[subhosts.]host.domain) E-Mail Client (Mail user agent MUA) Program komputerowy przeznaczony do odbioru i wysyłania e-maili W programie Trawers jest wbudowany (wewnętrzny) program klienta pocztowego (TrEmail) (en: An internal email system) A computer program used to access and manage a user's email e-mail kod referencyjny dokumentu (en: Document Reference Code) Kod (umowne oznaczenie) zapisane w e-mailu, które pozwala powiązać e-mail z dokumentem (lub innym zapisem, np. zadaniem serwisowym) w bazie danych Trawersa E-mail should include a document reference code in the subject line that can be used to associate mail with the appropriate document e-produkcja Dostęp przez stronę internetową do funkcji zarządzania produkcją e-sourcing Procedura pozyskiwania dóbr i usług (zaopatrzenie) przy wykorzystaniu narzędzi internetowych. Ułatwia i przyśpiesza komunikację między kupującymi i sprzedającymi. --> aukcja, e-aukcja e-tailer (od: Electronic retailer) Detalista internetowy. Przedsiębiorca, który sprzedaje odbiorcom datalicznym głównie przez internet e-Trawers Ogólne określenie funkcji programu Trawers, które umożliwiają elektroniczną wymianę danych oraz integrację z internetem. e-Trawers nie jest osobną wersją programu ani modułem. Funkcje te wbudowane są do programu. Są jego integralnym składnikiem. EAI Enterprise Application Integration (de: UnternehmensAnwendungsIntegration (UAI)) Integracja aplikacji przedsiębiorstwa. Koncepcja i czynności łączenia ze sobą aplikacji (programów) na różnych platformach, różnych generacji i o różnych architekturach. Połączenie w celu wymiany wspólnych danych i synchronizacji wzajemnie powiązanych procesów biznesowych. Najtrudniejszym zadaniem (wyzwaniem) EAI jest zapewnienie integracji przy ciągłym rozwoju (upgrade) poszczególnych aplikacji. W programie Trawers do wymiany danych i synchronizacji procesów stosuje się SOA. EAN European Article Number Rodzina kodów kreskowych stosowana do oznaczenia towarów handlowych Tradycyjne określenie kodu kreskowego EAN i GTIN funkcjonalnie to jest to samo. Ale różnie reprezentowane. GTIN to cyfry a EAN to kreski. GTIN można też przedstawić innymi kodami kreskowymi. --> GTIN EAN 13, EAN13, EAN-13 (EAN/UCC-13, GTIN-13) Kod kreskowy (en: Barcode) zbudowany z 12 cyfr+1 cyfra kontrolna Powszechnie stosowany do oznaczania artykułów sprzedawanych w handlu detalicznym Pierwsza cyfra = [2], gdy zastosowania wewnątrzfirmowe --> GTIN Barcode has 13 digits (12 + 1 check digit). Used worldwide for marking products sold at retail point of sale EAN 14, EAN14, EAN-14 (EAN/UCC-14, GTIN-14) Stosowany do znakowania towarów o zmiennej ilości w opakowaniu, np.spożywczych Składa się z 14 cyfr: cyfry '9', 12 cyfr towaru i 1 cyfry kontrolnej np. 9 590 22222 3333 5 Używany razem z --> Identyfikatorami Zastosowań, np: ---------------------------------------- (01)95902222233335(3102)000146(15)140228 ---------------------------------------- ^ ^ ^--- Data ważności: 2014.02.28 | o-------------- Ilość: 1.46 kg o--------------------------------- EAN14 towaru, np. mięso-schab --> GS1-128 --> GTIN EAN 128, EAN128, EAN-128 Stosowany do znakowania towarów, etykiet transportowych, opakowań. Jest to tzw. kod samo-opisujący. Zawiera specjalne znaki (identyfikatory zastosowań IZ, en: Application Identifiers AI) --> GS1-128 EBFM Electronic Business Flow Management Zarządzanie elektroniczną wymianą danych w biznesie, np. EDI EBITA (Earnings before Interest, Taxes and Amortization) ECM Enterprise Content Management Zarządzanie zasobami informacyjnymi przedsiębiorstwa. Wywodzi się z DMS Document Management System ale obejmuje nie tylko dokumenty lecz wszystkie informacje tworzone i wykorzystywane w przedsiębiorstwie. Dokumenty i inne informacje obecnie mają postać elektroniczną. Dlatego ECM tworzą narzędzia informatyczne do pozyskiwania, gromadzenia, przekształcania i wyszukiwania danych. Narzędzie te potrafią zarządzać plikami o dowolnych formatach, także graficzne, wideo i dźwiekowe. Wspomagają obieg informacji (WorkFlow). Zawierają wyszukiwarki, także wyszukiwarki danych nieustrukturyzowanych i tzw. full text search. Umożliwiaja kategoryzacje i tagowanie informacji. ECM Engineering Change Management Zarządzanie zmianami inżynieryjskimi Planowanie, tworzenie, kontrola i dokumentowanie zmian produktu Wdrażanie i dokumentowanie zmian inżynierskich --> PLM Product Lifecycle Management ECR Efficient Consumer Response (de: Effiziente Konsumentenresonanz) Łańcuch dostaw zorientowany na klienta. Strategia dystrybucji integrująca w łańcuchu dostaw producentów, dystrybutorów i handlowców. Cel: skrócenie czasu dostaw, szybsze reagowanie na zmiany popytu, niższe ceny. Metody: Usprawnienie łańcuchów logistycznych: #Miejsca przecięcia i punkty styczności (styku) Pojęcia powiązane: Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment Quick Response, Continuous Replenishment, Category-Management --> EDI Elektroniczna wymiana informacji EDI (en: Electronic Data Interchange, de: Elektronischer Datenaustausch) Elektroniczna Wymiana Dokumentacji (pojęcie ogólne) System ustaleń, który umożliwia przesyłanie komunikatów elektronicznych, będących odpowiednikami dokumentów handlowych i administracyjnych, np. faktur sprzedaży, zamówień zakupu NOTE: Czasami pojęciem EDI określa się wszystkie metody i środki elektronicznej wymiany dokumentów, np. wysyłanie faktur e-mailem --> e-invoicing System of arrangements, that enables sending electronic messages, that are equivalent to commercial and administrative documents, e.g. sales invoices, purchase orders NOTE: Sometimes EDI term is used to define all the methods and means of an electronic exchange of documents, e.g. sending invoices by e-mail EDI profil (en: EDI Profile) Zakładki w kartach odbiorców i dostawców, w który podaje się indywidualne parametry i formaty komunikatów EDI EDI Provider Dostawca usług EDI. Firma (usługa) pośrednicząca w wymianie dokumentów elektronicznych EDI, zwykle na platformie internetowej Przykłady dostawców: ecod, ob10, xtrade, edinet, edison, interlink EEIndex Energy Efficiency Index EEI Klasa energetyczna. Oznaczenie klasy energetycznej wpisuje się do KIM. Oznaczenie (indeks) klasy efektywności energetycznej urządzenia. Informacje o klasie energetycznej zapisuje się na etykiecie energetycznej. Etykieta (en: EU Energy Label) zawiera parametry: zużycie energii, poziom hałasu, itp. W programie Trawers oznaczenie EEIndex wpisuje się do karty KIM asortymentu. Oznaczenie można umieścić na wydrukach etykiet i dokumentach. efficiency A measure (as a percentage) of the actual output to the standard output expected Efficiency measures how well something is performing relative to expectations It does not measure output relative to any input Eg. if there is a standard of 100 pieces per hour and 780 units are produced in one eight-hour shift, the efficiency is 780 divided by 800, then multiplied by 100% or 97.5% EKD Europejska Klasyfikacja Działalności (en: NACE Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (de: NACE Statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft) Ujednolicona, standardowa klasyfikacja dzialalnosci gospodarczej Postawowy symbol jest 2-znakowy: 99 np. 01 - Rolnictwo 72 - Informatyka NOTE: od 01/2020 w Polsce obowiązuje PKD Polska Klasyfikacja Działalności Nie stosuje sie EKD W USA odpowiednikiem EKD jest SIC Code Standard Industrial Classification --> PKD Polska Klasyfikacja Działalności Standarized, statistical classification of economic activities Standard symbol consists of 2 characters: 99 e.g. 01 - Agriculture, hunting and related service activities 72 - Computer and related activities ekran dotykowy (en: Touch screen, de: Sensorbildschirm) Ekran dotykowy reaguje na dotyk. Podobnie jak mysz, przekazuje współrzędne ekranu --> podpis graficzny Touch screen responds to touch. By simulating a computer mouse, it transferes coordinates from display. Eg. ELO touch screens ekspedytor (en: Dispatcher) Ekspedytor zajmuje się wydawaniem i przyjmowaniem przesyłek. Nadzoruje pakowanie i załadunek oraz wypełnianie listów przewozowych. Ekpedytor pracuje w magazynie lub na placu przeładunkowym --> spedytor ekspedycja (en: Dispatching) Proces wydawania przesyłek --> wysyłka elektronika, elektroniczna branża SMT Surface Mount Technology. Urządzenia (linia) do montażu powierzchniowego PCB Printed Circuit Board. Obwód drukowany element (zapasu) (en: Item, de: Artikel) Ogolne określenie wyrobu, komponentu, podzespołu, materiału itp Informacje o elemencie zapisane są w Kartotece indeksów (en: Item Master) W kartotece struktury BOM opisuje się z czego jest zbudowany W kartotece technologicznej opisuje się operacje, które trzeba wykonać aby wytworzyć element EMAS Eco-Management and Audit Scheme Unijny standard zarządzania środowiskowego. Zbliżony do ISO 14001. EMU Economic and Monetary Union Element współpracy w ramach Unii Europejskiej. Celem EMU jest utworzenie wspólnej waluty europejskiej euro oraz przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy Envelo, envelo.pl Poczta Polska. Platforma internetowa, która umożliwia korzystanie z usług poczty przez internet. Np. można kupić i wydrukować znaczek pocztowy, napisać list, wysłać e-mailem, Envelo odbierze, skieruje do drukarni, zapakuje do koperty i wyśle do adresata. Ermaessigung (de:) Upust, zniżka, skonto. Ein Rabatt, Boni, Skonti oder einfache Reduzierungen etc. sind Ermaessigungen. --> upust EORI Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (en: Economic Operators' Registration and Identification) Element środowiska elektronicznego cła w UE Przedsiębiorcy otrzymują nr EORI, którym posługują się przy transakcjach i formalnościach celnych EPCIS (Electronic Product Code Information Services) Standardy opracowane przez organizację GS1. Dotyczą modelu zapisu danych i zapytań. Służą do wymiany informacji o zdarzeniach (EPCIS event) nt. ruchu towarów i ładunków w łańcuchu dostaw. Programy różnych producentów mogą 'rozmawiać' ze sobą. Organizacja GS1 sugeruje użycie standardów EPICIS także w komunikacji w obszarze IoT Internet of Things. --> IoT Internet of Things https://www.gs1.org/sites/default/files/images/standards/internet-of-things/gs1-and-the-internet-of-things-iot.pdf ERP Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów przedsiębiorstwa Oprogramowanie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem ERP Postmodern ERP Strategia Postmodern ERP to stopniowe zastępowanie wybranych modułów monolitycznego ERP dostarczonego przez jednego producenta przez specjalizowane moduły od innych dostawców. Najczęsciej zastępowane moduły obsługują obszary pomocnicze przedssiębiorstwa. Funkcje podstawowe (en: Core Business) realizowane są przez główny ERP. Moduły od innych dostawców mogą być umieszczone na serwerach firmowych lub (coraz częściej) w chmurze. ESD Electrostatic Discharge Wyładowanie elektrostatyczne - nagły i chwilowy przepływ prądu elektrycznego między dwoma obiektami o różnych potencjałach elektrycznych Prądy mogą spowodować uszkodzenie sprzętu elektronicznego W przedsiębiorstwach branży elektronicznej należy stworzyć system ochrony przed ESD. Elementami systemu są specjalne stanowiska pracy oraz specjalistyczne wyposażenie pracowników ESL Electronic Shelf Label Elektroniczny display zastępujący tradycyjne etykiety papierowe naklejane na półki z towarami. Zawiera oznaczenie asortymentu i ceny. --> etykieta elektroniczna --> etykieta estimate Kalkulacja, oszacowanie --> kalkulacja kosztów wytworzenia i marży (en: Product Cost Estimate, de: Erzeugniskalkulation) ETL Extraction Tranformation Loading (Extract, Transform and Load) * Pozyskiwanie danych ze źródeł zewnętrznych * Przekształcenie danych * Załadowanie danych do bazy danych Procesy te stosowane są zwykle podczas wpisywania danych do hurtowni danych Są specjalizowane programy ETL, np. Pentaho Kettle, Jitterbit, Talend Można je stosować także do wymianych danych między ERP a aplikacjami zewnętrznymi, np. sklepami internetowymi. ETO Engineer-to-order Strategia produkcyjna. Wytwarzanie produktow wg specyficznych wymagan klientow. Produkty sa zwykle jednostkowe i niepowtarzalne. Inne okreslenia: Projekty, Project Jobs --> MTO Make-to-order --> MTS Make-to-stock etykieta (en: Label, de: Aufkleber) Etykiety identyfikują przyjmowany, przemieszczany i wydawany asortyment, opakowanie, miejsce składowania, osobę, itp. Zwykle zawierają informacje zapisane w kodzie kreskowym W programie Trawers można odczytywać etykiety oraz drukować zawartość w formacie ustalonym w edytorze wzorców --> wzorzec dokumentu, etykiety --> etykieta logistyczna Labels identify received, moved and given away stock, packaging, stock location etc Usually they contain information writen in a bar code In Trawers one may read labels and print their content in a free format. Format may be established with the use of forms editor etykieta drukowanie W programie Trawers można drukować etykiety wg dowolnego wzoru. Wygląd i zawartość można ustalić w edytorze wzorców w programie Trawers lub w specjalizowanych programach, np. BarTender --> wzorzec dokumentu, etykiety etykieta elektroniczna ESL Elektroniczna etykieta cenowa ESL (Electronic Shelf Edge Label) Elektroniczny display zastępujący tradycyjne etykiety papierowe naklejane na półki z towarami. Podstawowe zalety: oszczędność papieru, szybka zmiana cen i opisów artykułów etykieta logistyczna (en: Logistics Label, Shipping Label, de: Paketaufkleber) Etykieta logistyczna, to nośnik informacji w łańcuchu dostaw. Pozwala komunikować się wspólnym językiem uczestnikom łańcucha: producentom, przewoźnikom, hurtownikom, detalistom przy zastosowaniu urządzeń i metod informatycznych. Etykieta zapewnia identyfikacje jednostek logistycznych, np. zawartości palet. Zawiera kod towaru, ilość, kod odbiorcy itp. Informacje zapisane są w kodzie kreskowym. Zwykle wg standardu GS1. --> GS1-128 Logistics labels enable carton visibility throughout the supply chain etykieta cenowa (detaliczna), cenówka, wywieszka Etykieta stosowana w handlu detalicznym. Zwykle zawiera nazwę towaru cenę jednostkową (za 1 opakowanie) oraz cenę w jednostce przeliczeniowej Np. paczka budyniu 16 dag kosztuje 0.98zł, a w kg --> 6,13zł/kg --> etykieta elektroniczna Wzorce etykiet. Przykłady etykieta żywności (en: Nutrition Label) Też: Nutrition facts label. Wymagana w większości krajów. Etykieta na produktach spożywczych. Zawiera informacje: nazwa, skład, alergeny zawartość netto, termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, dane producenta. Dodatkowo: kaloryczność, zawartość tłuszczu, cukru, minerałów. Wyzwania dla programu ERP: pilnowanie receptur, drukowanie etykiet, gromadzenie danych o źródłach pochodzenia surowców. Event Zdarzenie, czynność. Planowana lub zrealizowana czynność lub zdarzenie w systemie, któremu nadano specjalne znaczenie, np. otrzymanie zamówienia sprzedaży, otrzymanie zadania, maila. Zdarzenie może wywołać alert. --> powiadomienie (en: Event Notification) Powiadomienie o wystąpieniu zdarzenia --> kronika zdarzeń --> kontakty --> zdarzenie --> alert Excel Arkusz elektroniczny firmy Microsoft. Funkcje arkusza, zebrane w pakiecie o nazwie: Dodatek KE, uzywane są do pobierania danych z programu Trawers. Czeste zastowanie, to tworzenie sprawozdan finansowych: Bilans, Rachunek wyników, Rachunek przeplywów pienieznych Spreadsheet application by Microsoft. Functions gathered in a module called KE supplement, are used for downloading data from Trawers The most common use is creating financial statements: balance sheet, income statement, cash flow expedite (w produkcji: przyśpieszyć, de: Beschleunigen) (to speed up the progress of, accelerate, to execute quickly) (to issue officially; dispatch) To rush production or purchase orders that are needed in less than the normal lead time. To take extraordinary action because of an increase in relative priority Na literę F F2 Klawisz wyboru z listy Podstawowy klawisz stosowany podczas wyszukiwania danych Wpisuje się początkowy fragment wyszukiwanej informacji, naciska F2 i program natychmiast wyświetla listę wyboru z danymi najbardziej zbliżonymi do szukanych You can type a partial data, hit F2 and you are brought immediately to the closest match in the lookup list faksymile (en: facsimile de: Faksimile) Kopia, podobizna podpisu odbita sposobem mechanicznym na dokumencie W programie Trawers kopie podpisu (plik graficzny), można umieścić na dokumentach drukowanych wg wzorców Faksymile należy odróżnić od podpisu elektronicznego (en: Electronic signature) i podpisu cyfrowego (en: Digital signature), które muszą zapewniać autentyczność i niezaprzeczalność (non-repudiation) podpisanego dokumentu --> profil zaufany --> uwierzytelnienie F3 Klawisz wyszukiwania Wpisuje się fragment wyszukiwanej informacji, naciska F3 i program wyświetla listę wyboru z danymi zawierającymi szukane informacje faktoring (en: Factoring, de: Factoring) Technika rozliczeń z kontrahentem. Polegająca na 'sprzedawaniu' należności faktorowi, zwykle bankowi, który przejmuje na siebie odpowiedzialność za rozliczenie transakcji W programie Trawers należnościom przekazanym faktorowi można nadać status, np. [F] U faktora i śledzić proces ich rozliczania A settlements with contractors technique. Consists in "selling" the accout receivables to a factor, usually a bank, who takes over the responsibility for the settlement of transactions In Trawers duties transferred to factor can be given a status, e.g. [F] Factor, and the process of their settlement can be tracked. faktura korygująca (en: Correction Invoice, de: Eingangskorrekturrechnung) Dokumentuje korektę faktur sprzedaży. Faktura korygująca odwołuje się do wcześniej wystawionej faktury sprzedaży (korygowanej) (en: Original invoice). faktura sprzedaży (en: Sales Invoice, de: Rechnung) Dokument stwierdzajacy sprzedaż, dostawy lub usługi A document confirming the act of delivery, sales or service faktura elektroniczna, e-faktura Faktura w zapisie elektronicznym, np. PDF, EDI, CSV. Zawiera te same dane co faktura papierowa. Przechowywana i przesyłana elektronicznie, np. e-mailem W programie Trawers można wystawiać, wysyłać, gromadzić i udostępniać kontrahentom faktury elektroniczne E-faktury, e-archiwum --> dokument elektroniczny --> e-invoicing faktura powtarzalna, cykliczna (en: Recurring invoice, Invoice Template)) Rodzaj faktury generowanej cyklicznie, w określonych odstępach czasu W systemie sprzedaży NA można masowo generować faktury sprzedaży wg zapamiętanych faktur powtarzalnych Type of invoice which is generated on a cyclical basis at definite intervals of time In the sales system of Trawers one may generate bulk sales invoices according to saved recurring invoices faktura pro-forma (en: Preliminary invoice, de: Vorabrechnung Faktura robocza, próbna. Faktura nie dokumentuje zdarzenia gospodarczego Np. Nie powoduje rezerwacji towaru w magazynie Working version, tentative invoice. Does not confirm the occurence of an economical event. E.g. it does not induce reservation of inventory items faktura oczekująca (towary w drodze) (en: Pending invoice) (en: Goods in transit, de: Transitgüter) Faktura zakupu zostala zarejestrowana bez przychodu do magazynu Nie nadeszla dostawa towaru i nie można zarejestrować przychodu --> dostawa oczekująca Sales invoice has been registered without reveiving to a warehouse Delivery of goods has not yet been recived --> expected delivery faktura sprzedaży 'developerska' Faktura, na której dodatkowo umieszczona jest kronika poprzednich faktur wystawionych temu samemu odbiorcy. Stosowana przez deweloperskie firmy budowlane. Kronikę poprzednich faktur uzyskuje się przez wstawienie na wzorcu faktury specjalnego kodu: oFVDEVELOPo An invoice, on which a chronicle of previous invoices for the same client is added. Used by developer construction companies faktura uproszczona Faktura, która zawiera mniej danych niż faktura zwykła Np. może nie mieć nazwy i adresu kontrahenta Faktury takie można wystawiać od 01.01.2013, gdy kwota należności nie przekracza 450 PLN. Na podstawie faktury uproszczonej można dokonać odliczenia PTU (VAT). Użytkownicy programu Trawers mogą utworzyć odpowiedni wzorzec faktury uproszczonej lub używać dotychczasowego, gdyż stosowanie formatu faktury uproszczonej nie jest obowiązkowe Można utworzyć jeden wzorzec, którym, w zależności od kwoty, program wydrukuje fakturę zwykłą (pełną) lub uproszczoną NOTE: Jako fakturę uproszczoną można uznać paragon fiskalny z NIP nabywcy. Gdy kwota transakcji nie przekracza 450 PLN lub 100 EUR. faktura VAT (en: VAT invoice , de: VAT Rechnung) Rodzaj faktury wystawianej przez płatników podatku VAT, Type of an invoice which is generated by a payer registered for VAT faktura VAT - korygujaca (en: Correction VAT invoice) Odnosi się do faktury korygowanej. Dokumentuje zmiany w transakcji: zmniejszenie ilości lub ceny transakcji, zmiana stawki PTU, zmiana udzielonego rabatu. Na fakturze podaje się pozycje: Było i Jest It refers to corrected invoice. It documents changes in transactions: decrease of an amount or price of transaction, VAT rate swap, change of a granted discount. The invoice must include items: Was and Should be faktura VAT RR Ryczałtowy Faktura potwierdzająca dostawy produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych An invoice confirming deliveries of agricultural products and services faktura zakupu (od dostawcy) (en: Vendor invoice, de: Lieferantenrechnung) Faktura dokumentująca zakup towarów lub usług --> faktura sprzedaży fakturowanie (en: Invoicing, US: Billing, de: Rechnungsausstellung) Wystawianie faktur, czyli dokumentów obciążających odbiorcę fantom (en: Phantom Item, Phantom Assembly) Pozycja asortymentowa, która jest produkowana lecz nie jest magazynowana. Fantom jest pozycją pozorną, której zadaniem jest przenieść swoją listę komponentów do specyfikacji materiałowej. Fantomy używane są w celu uproszczenia zapisu struktury wyrobu w BOM Struktury wielo-poziomowe można zapisać w BOM jako jedno-poziomowe a złożoność zapisać przy użyciu fantomu. W ten sposób do wyprodukowania wyrobu wystarczy otworzyć jedno zlecenie zamiast wielu zleceń na wyrób i na jego pod-zespoły. Zmniejsza się ilość dokumentacji produkcyjnej i ilość dokumentów rozchodów i przychodów Fantomy stosowane są często podczas produkcji maszyn, urządzeń lub pojazdów. Zawierają definicje często używanych podzespołów Phantom bill of materials item: A bill of materials item that is produced but not stocked. Phantom is a virtual item, which only role is to move its list of components to material specifications Phantoms are often used during the production of machinery, equipment or vehicles. Phantoms provide definitions of commonly used components FAQ Frequently Asked Question (de: Häufig gestellte Fragen) Zestawienie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w jakimś obszarze tematycznym FBA Fulfillment by Amazon FBA DropShipment, Amazon FBA. Realizacja zamówień. Usługa magazynowania, pakowania i wysyłki towarów do klientów. Amazon gromadzi towary sprzedawcy (Seller) w swoich magazynach i wysyła je do klientów sprzedawcy. Amazon pobiera płatności oraz obsługuje zwroty towarów. Może rekomendować przewoźników. Metoda popularna w sprzedaży internetowej. Sprzedawca prowadzi sklep internetowy (tylko informacynie) a całością logistyki zajmuje się Amazon FBA. --> Fulfillment --> DropShipment feature A characteristic of a product or service, such as an option, accessory, or attachment FEFO First-to-Expire First Expired, First Out. Metoda wydawania asortymentu z magazynu. Produkty których data ważności kończy się najwcześniej, wydawane są z magazynu jako pierwsze. --> LOT/SER --> ważności data --> metoda wybierania kart LOT/SER FEP Fundusz Emerytur Pomostowych (en: Temporary retirement fund) Panstwowy fundusz powolany w celu finansowania emerytur pomostowych W systemie PL obliczane są skladki na FEP National Fund established to finance temporary retirements PL system calculates contributions for the temporary retirement fund FF&E Furniture, Fixtures & Equipment (księgowość) Wyposażenie. Zużywające się stopniowo rzeczowe składniki majątku trwałego, nie zaliczane do środków trwałych. --> środki trwałe niskocenne filtr (warunek) (en: Filter (condition)) Zawężanie wyników wyszukiwania, np. ze względu na rodzaj ceny (netto, brutto), kategorię klienta, grupę asortymentu FinTech, Fintech Technologie finansowe. Innowacje technologiczne w sektorze finansów. firma (en: Company, Firm, Tenant, de: Firma, Mandant) Jeden z poziomów w strukturze organizacyjnej. W programie Trawers mogą być dane wielu firm (wiele kompletów zbiorów) Podczas logowania wybiera się symbol firmy (en: Company Code) --> oddział, wielo-oddziałowość Data for multiple companies (many packages) fiskalizacja (en: Sales fiscalization) Wysyłanie informacji o sprzedaży do urządzenia fiskalnego, np. do drukarki lub kasy fiskalnej Transfering information about sales to a fiscal device, e.g. printer or a cash register fiskalna drukarka (en: Fiscal Printer) Drukarka paragonów, która nalicza wartości sprzedaży netto i kwoty PTU w pamięci fiskalnej. Zawiera w sobie moduł fiskalny Receipt printer that assesses sales rates and accounted VAT in fiscal memory. It containes a fiscal module fiskalny modul (en: Fiscal module Cześć składowa kasy lub innego urzadzenia (np. drukarki) odpowiedzialna za gromadzenie informacji o wielkosci sprzedaży i naliczonego PTU Component of a cash register or another device (e.g. printer) responsible for gathering information on sales rates and accounted VAT fiskalny paragon (en: Fiscal receipt, de: Kassenbeleg) Paragon wydrukowany przez urządzenie fiskalne, np. drukarkę fiskalna Paragon fiskalny wydaje się klientowi, który jest osobą fizyczną nie prowadzacą działalności gospodarczej --> fiskalizacja FMCG (en: Fast Moving Consumer Goods, fr: PGC Produits Grande Consommation Produkty szybkozbywalne, szybkorotujące. fonty Znaki graficzne odzwierciedlające poszczególne litery i znaki specjalne Inne określenie: czcionki format czasu (en: Time format, de: Zeitformat) GG:MM:SS 15:30:00 zapis godzinowy (en: 24 HOUR TIME) 999.99 15.50 zapis dziesiętny (en: DECIMAL TIME) ZAPIS GODZINOWY: Czas zapisuje się w godzinach, minutach i sekundach, z godzinami wprowadzanymi w 24godzinnym formacie. Dla przykładu, 3:30 po połudiu zapisana zostanie jako 15:30:00 ZAPIS DZIESIĘTNYY: Czas zapisywany jes w 24godzinnym formacie z zapisem dziesiętnym godzin. Dla przykładu, 3:30 po południu zapisana zostanie jako 15.30 A method of registering time, e.g.: HH:MM:SS 15:30:00 24 HOUR TIME 999.99 15.50 DECIMAL TIME 24 HOUR TIME: Time is entered in hours, minutes, and seconds, with the hours entered in a 24 hour format. For example, 3:30 in the afternoon would be entered as 15:30:00 DECIMAL TIME: Time is entered in a 24 hour format with decimalized hours. For example, 3:30 in the afternoon would be entered as 15.30 format daty (en: Date format, Datumsformat) RRRR.MM.DD np. 2008.09.12 DD.MM.RR np. 12.09.08 Format YYYY-MM-DD np. 2008-09.12 <-- format ISO 8601) A method of registering date format liczby (en: Number format, de: Zahlenformat) 999,999.99 999,999 999 999 999.99 A method of registering a numeric field, e.g.: 999,999.99 999,999 999 999 999.99 format pliku (en: File format, de: Dateiformat) Określenie, które wskazuje sposób zapisu informacji w pliku komputerowym Znajomość formatu (sposobu zapisu) jest niezbędna aby właściwie odczytać informacje zapisane w pliku Np. formaty zapisu obrazów (grafiki): GIF, JPEG, PNG, BMP, TIFF Program Trawers zapisuje zestawienie (wydruki) w formatach: PDF, HTML, TXT, PRN a raporty w programie PM: CSV, SDF, HTML, XML, DBF File format is a way that information is encoded in a computer file The familiarity of files format (method of encoding) is necessary for proper decoding of the information stored in the file E.g. Image formats (graphics): GIF, JPEG, PNG, BMP, TIFF Trawers ERP encodes listing (printout) in formats: PDF, HTML, TXT, PRN and the reports in PM system: CSV, SDF, HTML, XML, DBF formularz interaktywny (en: Interactive form) Formularze, np. PITy, które mogą być wypełniane przez użytkownika Np. formularze interaktywne PDF, które mogą być wypełniane ręcznie lub poprzez import z plików zewnętrznych, np. XML formuła (wzór) (en: Formula, de: Formel) Określa sposób wykonywania obliczeń. Formuły stosowane są księgowości do obliczania, np. kosztów wydziałowych narastająco od początku roku, do obliczania cen sprzedaży wg ostatnich cen zakupu oraz do obliczania kosztów normatywnych produktów Determines methods of performing calculations formuła (receptura) --> receptura formula: A numeric relationship among production process inputs and production process outputs. forwarding też: shipping Spedycja, wysyłka. Usługa spedycji (wysyłki). Spedytor wysyła towar via przewoźnik. --> dostawy sposób, metoda dostawy, metoda wysyłki Freight forwarding, a service by which a freight forwarder dispatches shipments via common carriers franczyza (en: Franchising, de: Franchising, Konzessionsverkauf) System dystrybucji polegający na tym, że Franczyzodawaca daje prawo do wykorzystania za opłatą swojego modelu biznesowego Franczyzobiorcy. Najczęściej daje prawo do marki i znaku firmowego (McDonald's) oraz Know-How. Zwykle obie strony pozostają niezależnymi podmiotami gospodarczymi. W programie Trawers ERP można zarządzać sieciami franczyzowymi. W zależności od systemu rozliczeń z franczyzobiorcami, w programie Trawers można wykorzystać zarządzanie wieloma firmami (wielo-firmowość) lub wieloma oddziałami (wielo-oddziałowość). Franczyzobiorcy mogą logować się zdalnie do systemu franczyzodawcy aby zamawiać brakujący asortyment, przeglądać salda rozliczeń, przeglądać swoje wskaźniki wydajności i porównywać z wskaźnikami innych podmiotów w sieci. Freight Class Klasa przesyłki Ustalanie klasy dla potrzeb ustalania kosztu przesyłki The freight classification system was created in order to standardize freight pricing for different types of commodities shipped by truck Front Office --> Back Office, Front Office FSC The Forest Stewardship Council Certyfikat FSC. FSC to certyfikat przyznawany produktom z drewna oraz lasom. Certyfikat i logo otrzymują produkty powstałe przy przestrzeganiu wytycznych FSC np. z lasów odnawialnych, z lasów w których nie stosuje się środków chemicznych i organizmów modyfikowanych genetycznie. FTP File Transfer Protocol Protokół, umożliwiający przesyłanie plików w sieci z serwera i na serwer Pliki programu Trawers znajdują się na https://ftp.tres.pl/ Są tam pliki wykonywalne (binarne), pomocnicze, np. wzorce dokumentów, programy narzędziowe i ich opisy Katalog: ftp.tres.pl A protocol enabling file transfer in the network from a server and onto a server. Trawers files are being shared on an ftp server fulfillment (outsourcing logistyki) (en: Fulfillment, de: Fulfillment, Erfüllung, Ausführung) Jedna z form organizacji logistyki w e-commerce (e-gospodarka). Wyróżnia się: (od full - całość, komplet) * Własna logistyka. Wyszystkie procesy logistyczne własnymi siłami * Dropshippment. Wysyłanie bezpośrednio od producent (dostawcy) do klienta * Fulfillment. Przekazanie procesów logistycznych zewnętrznemu dostawcy. Zwykle: przyjmowanie, przechowywanie, kompletacja, pakowanie i wysyłka produktów oraz obsługa ich zwrotów. Dodatkowo: działania marketingowe, naprawy, wydruki etykiet i dokumentów, itp. --> FBA Fulfillment by Amazon --> Dropshipment Fullscreen (Full screen mode) Tryb pełno-ekranowy pracy programu W Trawers6 GUI w parametrach operatora można wskazać Fullscreen Na literę G GCP Global Company Prefix Numer, który otrzymuje przedsiębiorstwo uczestniczące w systemie GS1 (uczestniczenie jest płatne). Opłaty pobiera krajowe przedstawicielstwo GS1 GCP jest unikalne i może służyć jako początkowe znaki identyfikujące jej produkty (GTIN 6-10 początkowych znaków), przesyłki (SSCC), lokalizacje (GLN) itp. GDM Global Data Model Inicjatywa organizacji GS1. Standardy definiujące zestawy atrybutów opisujących produkty. Atrybuty pozwalają na lepszą identyfikację produktów w całym łańcuchu dystrybucji. Np. Food - Żywność - 195 atrybutów ogółem w tym 66 wymagalne. NearFood - Chemia gospodarcza - 224 atrybutów ogółem w tym 67 wymagalne Global Data Model standard defines a globally consistent set of foundational product attributes needed to list, order, store, move and sell products. GDSN Global Data Synchronisation Network Inicjatywa organizacji GS1. Sieć Globalnej Synchronizacji Danych to sieć wzajemnie kompatybilnych katalogów elektronicznych o produktach (towarach i materiałach). Sieć składa się z elementów: Globalny Rejestr, Certyfikowane katalogi i standardy do komunikacji między katalogami. katalogów (Data Pool) Katalogi są dostępne wzajemnie dla dostawców i odbiorców produktów. Zawartość i budowa katalogów jest zestandaryzowana, np. podmioty identyfikowane są przez GLN, asortyment przez GTIN i dodatkowo, na potrzeby tego rozwiązania, GPC Global Product Classification (grupowanie, klasyfikacja asortymentu) (en: Grouping them into categories based on their essential properties as well as their relationships to other products) Katalogi tworzą Data Pool. Powstały organizacje, które zarządzaja Data Pool i ułatwiają komunikację między dostawcami i odbiorcami katalogów, np. 1WorkSync, EDICOM, GS1 Spain, GS1 UK, FSE Inc. GDTI Global Document Type Identifier Element standardu GS1. Służy do identyfikacji dokumentów w skali globalnej. Istotne w przypadku dokumentów o szczególnym znaczeniu: certyfikaty, licencje, atesty, faktury, dokumenty elektroniczne, także obrazy (en: Digital images). Budowa: * APPLICATION IDENTIFIER (AI): AI (253) to indicate GDTI * GS1 COMPANY PREFIX: A globally unique number assigned to a GS1 member company * DOCUMENT TYPE: The number allocated to identify the type of document * CHECK DIGIT: A modulo 10 digit used to check for input errors * SERIAL NUMBER: An optional alpha-numeric identification for individual document --> RefNo geomarketing (en: Location Inteligence, Geomarketing) Wykorzystanie danych o lokalizacji przestrzennej GIS dla potrzeb planowania, realizacji i analizy działań marketingowych i sprzedażowych. Np. przeglądanie sprzedaży w układzie terytorialnym, wg gmin. Programy geomarketingu wykorzystują dane GIS (mapa cyfrowa) i GUS (podział terytorialny). GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów. System klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin niebezpiecznych. Elementem systemu są oznaczenia (piktogramy) GHS (de: Gefahrenpiktogramme). Wskazują klasy i rodzaje zagrożeń. Np. Żrący (en: Corrosive, de: Aetzend), Wybuchowy (en: Explosive, de: Explosionsgefährlich), Łatwopalny (en: Flammable, de: Leichtentzündlich). --> ADR (Ładunki niebezpieczne) GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Ochrona danych osobowych (głównie osób fizycznych) --> RODO Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych GINC Global Identification Number for Consignment Element standardu GS1. Globalny Identyfikator Przesyłek. Służy do identyfikacji przesyłek. Przesyłki to zgrupowanie towarów transportowanych jako całość. Prefiks GS1: 590 GIOS Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Organ administracji. Zarządza instytucjami kontrolującymi podmioty gospodarcze w zakresie ochrony środowiska. GIOS m.in. nadaje numer identyfikacyjny przedsiębiorstwom zajmującym się wprowadzaniem na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W programie Trawers nr GIOS wpisuje się w karcie firmy użytkownika --> KGO globalne identyfikatory Ujednolicone w skali globalnej identyfikatory obiektów i zjawisk gospodarczych. Ułatwiają komunikację między przedsiębiorstwami, instytucjami i osobami indywidualnymi. Identyfikatory standaryzują zapis i wymianę informacji. Szczególnie ważne przy zastosowaniu technologii informatycznej i wykorzystaniu internetu. Procesy standaryzacji nadzoruje organizacja GS1. W Polsce ILiM. --> GCP Global Company Prefix --> GDSN Global Data Synchronisation Network --> GDTI Global Document Type Identifier --> GINC Global Identification Number for Consignment --> GLN Global Location Number --> GS1 Global Standards One --> GSIN Global Shipment Identification Number --> GTIN Global Trade Item Number GLN Międzynarodowy Numer Lokalizacji (en: Global Location Number Skrót używany zamiennie z ILN (International Location Number) --> ILN Google Inc Amerykańskie przedsiębiorstwo. Znane z aktywności w internecie. W programie Trawers korzysta się z następujących usług Google: * Pokazywanie lokalizacji kontrahenta (miejscowości) na mapie Google * Wyświetlanie strony www kontrahenta * Wywołanie wyszukiwarki Google (en: Google internet search) An american company. Known of its internet activity Google internet search. Wyszukiwarka internetowa W programie Trawers wyszukiwarkę Google można wywołać w menu wewnętrznym F12. One may call up Google browser from Trawers inner menu F12 Google Maps Serwis firmy Google, który jest bazą map i zdjęć satelitarnych W programie Trawers można pokazywać na mapie Google lokalizacje odbiorców i dostawców oraz adresów w tabeli kodów pocztowych Alternatywa: OpenStreetMap. Darmowa, mapa całej kuli ziemskiej. Application provided by Google, which is a base of maps and satellite images. In Trawers ERP it's possible to indicate on a Google map the location of clients, vendors and addresses in a postcode table GPC Global Product Classification Globalna klasyfikacja produktów. Opracowana przez organizację GS1. GPC jest czteropoziomowe: segment, rodzina, klas i brick. Segment - Sektor produkcji (branża), np. żywność Family - Grupy w ramach segmentu, np. produkty mleczne: mleko, ser, jogurt Class - Kategorie w grupie, np. mleko i przetwory Brick - Konkretna kategoria, np. mleko --> GS1 GPS Global Positioning System System nawigacji satelitarnej przeznaczony do wyznaczania pozycji. Np. w systemach mobilnych może służyć do ustalania współrzędnych miejsca pobytu handlowca u klienta i wyświetlania tych współrzędnych na mapie w aplikacji centralnej grace period, grace days Okres karencji, okres prolongaty, np. terminu płatności, okres ulgowy Okres (dni), który wyznacza czas prolongaty, np. płatności. Płatność po wyznaczonym terminie, jeżeli dokonana w okresie prolongaty, jest uznawana za dokonaną w terminie. Np. nie jest obciążona odsetkami za zwłokę. (okres bezodsetkowy). W programie Trawers można darować odsetki. --> termin płatności grafik czasu pracy (en: Work schedule) Harmonogram pracowników (en: Staff schedule). Harmonogram czasu pracy. Przepisy dotyczące czasu pracy posługują się pojęciem: rozkład czasu pracy, w praktyce to oznacza: grafik (harmonogram) czasu pracy. Rozkład czasu pracy to rozplanowanie dni pracy, dni wolnych od pracy oraz godzin jej rozpoczęcia i zakończenia. W programie Trawers, w systemie PL Płace można utworzyć rozkład czasu pracy pracowników. Dane źródłowe: kalendarz (dni wolne) i dzienne godz pracy. gratisy, gratisowe towary (próbki) (en: Freebies/gratis (free samples), Buy X get Y Free, de: Gratis (Gratisprobe) Towary dodawane do kupowanych towarów lub rozdawane, np. z okazji akcji promocyjnych Gratisy można zaliczyć do grup upustowych, dla których nie sprawdza się marży podczas sprzedaży Goods attached to purchased merchandise or given out, e.g. on occasion of promotional / advertising campaign Free of charge goods may be accounted to discount groups, for which margin is not being checked during sales grupa cenowa (en: Price Group) Symbol cechy wspólnej cennika sprzedaży lub zakupu. Np. ceny dla odbiorców hurtowych znajdują się w cenniku powiązanym z grupą cenową [HT] W programie Trawers można zbudować cennik: Dla grup odbiorców Symbol [HT] wpisuje się do karty odbiorcy w polu: Grupa grupa indeksu, grupa asortymentu (en: Item group, de: Artikelgruppe) Dwuznakowy symbol cechy wspólnej pozycji asortymentowej: magazynowanej lub nie-magazynowanej (uslugi, cechy, fantomu itp.) A two-digit symbol of a common characteristic of an item: warehouse or non-warehouse item (service, feature, phantom etc grupa indeksu nadrzędna Symbol grupy nadrzędnej do podanej. Pozwala utworzyć drzewo grup indeksów. (en: Item group tree). Przydatne do prezentacji asortymentu w sklepach internetowych. [KO] Oświetlenie klasyczne <- grupa nadrzędna (wierzchłek drzewa) [K1] Sufitowe < [K2] Ścienne < <- grupy podrzędne (gałęzie drzewa) [K3] Stołowe < [K4] Podłogowe < --> model produktu --> rodzina produktu grupa zakupowa (en: Buyer Group, Group purchasing organization (GPO)) Przedsięwzięcie, którego celem jest reprezentowanie wielu firm handlowych wobec producentów, aby uzyskać korzystniejsze (niższe ceny) Taka organizacja stosuje zwykle --> DropShipment GS1 Global Standards One Organizacja ogólno-światowa zajmująca się standaryzacją procesów i dokumentacji elektronicznej w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw GS1 Polska ma siedzibę w ILiM w Poznaniu Organizacja GS1 wypracowuje standardy, które umożliwiają automatyczną identyfikację. Podstawowe standardy: * Globalne numery identyfikacyjne, które identyfikują jednostki handlowe, jednostki logistyczne, zasoby, lokalizacje, np. GLN * Identyfikatory zastosowań, które wskazują znaczenie elementów kodu, np. kod EAN, nr partii, data produkcji, termin ważności GS1-128 Kod stosowany na etykietach logistycznych. W transporcie, magazynowaniu Poprzednie określenia kodu: EAN128, UCC-128 Zapisuje informacje przy użyciu kodu kreskowego Code128 Jest to tzw. kod samo-opisujący. Zawiera specjalne znaki (identyfikatory zastosowań IZ, en: Application Identifiers AI), które informują o znaczeniu danych. Np. IZ [15] wskazuje datę ważności W programie Trawers można odczytywać etykiety logistyczne z kodem GS1-128 Np. ---------------------------------------- (01)95902222233335(3102)000146(15)140228 ---------------------------------------- ^ ^ ^--- Data ważności: 2014.02.28 | o-------------- Ilość: 1.46 kg o--------------------------------- EAN14 towaru, np. mięso-schab --> identyfikatory zastosowań --> etykieta logistyczna --> https://www.gs1-128.info/ Patrz też: Identyfikatory zastosowań Etykiety GS1-128 Zastosowania Code used as an information exchange carrier between logistic companies, e.g. transport, storage Within the code, one may save information on: the serial number, expiry date, order number, weight, etc GSIN Global Shipment Identification Number Element standardu GS1. Globalny Numer Identyfikacji Wysyłki. Nr nadawany przez nadawcę ładunku. Unikalny nr identyfikujący wysyłkę. Prefiks GS1: 590 GTIN Global Trade Item Number Unikalny w skali światowej numer identyfikacyjny produktów i opakowań produktów. Uniwersalność i unikatowość numeru GTIN pozwala zidentyfikować produkt w różnych bazach danych. Szczególnie przydatne podczas elektronicznej wymiany dokumentów. Firma Google wprowadziła obowiązek znakowania numerem GTIN produktów umieszczanych w niektórych oferowanych usługach, np. w Google Adwords (identyfikacja GS1 SmartSearch) Nadzorem nad numeracją zajmuje się organizacja GS1. Polsce reprezentowana przez ILiM Instytut Logistyki i Magazynowania Organizacja GS1 Polska utworzyła portal, który weryfikuje poprawność nru GTIN http://www.produktywsieci.gs1.pl/ Czy GTIN i EAN to jest to samo. Nie. GTIN to cyfry a EAN to kreski. --> EAN GTU Grupy Towarów i Usług Kody GTU. Identyfikacja grup produktów i usług będących przedmiotem sprzedaży podlegającej opodatkowaniu. Kody GTU wykazuje się w JPK. Kod GTU_12. Świadczenie usług o charakterze niematerialnym. Patrz też PKWiU, które wymienia rodzaje świadczonych usług. NOTE: Produkt i usługi Tres nie wchodzą w zakres GTU_12 Patrz: #00049909 Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania (PKWiU 62.01.11.0) Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych (PKWiU: 62.01.12.0) --> JPK Jednolity plik kontrolny. GUI Graphical User Interface --> interfejs użytkownika --> TUI --> WUI GUS Główny Urząd Statystyczny Sprawozdania GUS, które można tworzyć na podstawie danych w Trawersie: G-01 Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów G-06 Sprawozdanie o obrocie surowcami wtórnymi R-10 Sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych ... itd The CSO reports that can be created based on data gathered in Trawers ERP: G-01 Report on consumption and stocks of selected materials G-06 Report on trading recyclable materials R-10 Report on procurement of agricultural and forestry products ...etc GUS Baza Internetowa REGON 1 (BIR1) REGON Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej Do bazy internetowej REGON jest dostęp poprzez interfejs API. Informacje o podmiotach można wyszukiwać wg: REGON, NIP i KRS. W programie Trawers można pobierać dane kontrahentów z bazy GUS. gwarancji kod (en: Warranty Code) Kod (umowne oznaczenie) warunków gwarancji, np. termin, wyłączenia, itp. Kod powiązany jest ze sprzedawanym produktem, może być wydrukowany na fakturze. Kod może także wskazywać plik z kartą gwarancyjną, dołączaną do faktury lub dokumentu wysyłki A code (a conventional designation) of the warranty, e.g. time-limit, exclusions, etc. A warranty code is associated with sold products, and it can be printed on an invoice. The code can also indicate a file with the warranty card enclosed to an invoice or a shipping document gwarancji termin (data) sprzedawanego asortymentu (en: Customer Warranty Date) (en: Time limit of guarantee / Warranty coverage) Na dokumentach wydania lub sprzedaży produktów, można umieścić termin gwarancji (=) data sprzedaży (+) dni gwarancji (dni gwarancji podpowiadane z karty KIM, pole: WARRANTY) Gwarancji udzielonej sprzedawanemu asortymentowi nie można mylić z gwarancją na asortyment kupowany. Termin gwarancji asortymentu kupowanego zapisuje się w kartach LOT/SER. --> LOT/SER Possibility of placing time limit of guarantee on release or sales documents (=) sales date (+) warranty coverage from KIM Item The sold warranty should not be confused with the purchased warranty, which is defined at the Item Lot/Ser level gwarancji termin (data) kupowanego asortymentu (en: Vendor Warranty Date, Manufacturer Warranty Date) Data zapisywana w kartach LOT/SER (funkcja w planach) Podobnie jak data produkcji i data ważności --> ważności data gwarancyjna karta Dokument, w którym zapisuje sie warunki gwarancji. Karta gwarancyjna powiązana jest z produktem serwisowanym w systemu SE Serwisowanie produktów. Jeden produkt może mieć wiele kart gwarancyjnych. --> gwarancja gwarancyjna naprawa, usługa (en: Warranty repair, Warranty services) Naprawa w ramach gwarancji. Gwarant wykonuje bezpłatną naprawę sprzedawanych towarów. Koszty ew. roszczeń gwarancyjnych uwzględnione są w cenie sprzedaży. Gwarant może wykonywać te usługi w imieniu innego podmiotu, np. Producenta. W takim przypadku, po wykonaniu usługi (naprawy) Producent będzie zwracał Gwarantowi poniesione przez niego koszty napraw gwarancyjnych w formie rekompensaty, na podstawie not obciążeniowych. W skład kosztów napraw gwarancyjnych mogą wchodzić także części zamienne. Ich wartość też obejmuje rekompensata. Używane też pojęcie: AMC Annual Maintenance Contracts Gdy naprawa (usługa serwisowa) wykonywana jest po upływie gwarancji, to jest to usługa po-gwarancyjna i za jej wykonanie usługodawca wystawia klientowi fakturę sprzedaży. Zwykle z wyszczególnieniem kosztów usługi i kosztów wykorzystanych części i materiałów. gwarancja (en: Warranty) (pojęcie z dziedziny prawa cywilnego - dot. zobowiązań z tytułu umowy sprzedaży) Pisemne zobowiązanie do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy. Warunki gwarancji mogą być dowolnie ustalane. Dlatego w systemach informatycznych muszą być różne mechanizmy ustalania i nadzoru nad realizacją jej warunków. Warunki gwarancji zapisuje się w dokumencie: Karta gwarancyjna --> gwarancji kod --> gwarancyjna karta gwarant Podmiot udzielający gwarancji --> gwarancja Na literę H HACCP Hazard Analysis Critical Control Point System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli Obejmuje, m.inn * Ewidencję miejsc składowania i ruchu w magazynie * Rejestrację przebiegów procesów produkcyjnych w odniesieniu do każdej partii artykułów * Oznakowanie wyrobów z podaniem terminów przydatności lub daty minimalnej trwałości * Ewidencję źródeł dostaw * Zdefiniowanie punktów krytycznych w celu ich późniejszego śledzenia Z HACCP powiązane są zasady dobrej praktyki produkcyjnej GMP (Good Manufacturing Practice) W programie Trawers można zbudować system HACCP wykorzystując: * Identyfikacje odbiorcy i dostawcy * Identyfikację partii i serii artykułów * Określenie terminów ważności i przydatności * Zdolność śledzenia drogi surowców, produktów itd. na różnych etapach przemieszczenia, składowania i przekształcania * System kontroli jakości handel zagraniczny (en: Foreign Trade, de: Aussenhandel) Wymiana towarów i usług miedzy kontrahentami z różnych krajów Harbour Nowoczesny język programowania. Kompilator tworzy programy wykonawcze, które mogą pracować na wielu systemach operacyjnych Program Trawers napisany jest w jezyku Harbour http://en.wikipedia.org/wiki/Harbour_(software) Harbour is a modern computer programming language It is a Clipper-compatible compiler which is cross-platform, running on many operating systems (Microsoft Windows, Linux, Unix variants http://en.wikipedia.org/wiki/Harbour_(software) harmonogram (en: Schedule, de: Terminplanung) Rozkład w czasie. Rozplanowanie przebiegu czynności w czasie. Zwykle ze wskazaniem terminu rozpoczęcia, zakończenia i ew. istotnych zdarzeń (kamienie milowe). --> Schedule harmonogramowanie (en: Scheduling, de: Zeitplanung) Ustalanie kolejności i czasu wykonywania operacji (czynności) w przedsięwzięciach złożonych z wielu zadań, wykonywanych w różnym czasie i wymagajacych zaangażowania wielu zasobów W programie Trawers harmonogramowanie dotyczy operacji produkcyjnych wykonywanych na stanowiskach roboczych Można także mówić o harmonogramowaniu dostaw od dostawców oraz o harmonogramowaniu wysyłek do odbiorców, harmonogramowanie sprzedaży. Establishing the order of executing manufacturing operations on work center harmonogramowania kierunki (en: Scheduling Techniques) Stosowane są dwie metody ustalania kolejności realizacji produkcji Kierunek: do tyłu (en: Backward Scheduling, de: Rückwärtsterminierung) Harmonogramowanie wsteczne, w którym operacje zlecenia harmonogramowane są od końca, rozpoczynając od podanego terminu zakończenia Kierunek: do przodu (en: Forward Scheduling, de: Vorwärtsterminierung) Harmonogramowanie, w którym operacje zlecenia harmonogramowane są od początku, rozpoczynając od podanego terminu rozpoczęcia harmonogramowanie przy zasobach ograniczonych (en: FCS Finite Capacity Scheduling, Finite Loading, de: Finit/Beschränkt Kapazitätsterminierung) Metoda harmonogramowania produkcji tj. ustalania kolejność realizacji operacji produkcyjnych W tej metodzie, program harmonogramujący rozdziela operacje do wykonania tylko na te stanowiska robocze, które mają wystarczające zasoby do realizacji. Dlatego program musi znać wielkość zasobów: które stanowiska są dostępne, ile godzin dziennie mogą pracować, czy nie są wyłączone, jaka jest wydajność Program traktuje zasoby stanowisk roboczych jako niezmienne i dopasuje daty operacji do ich możliwości --> Infinite Scheduling Establishing the order of executing manufacturing operations Software accepts work center's resources as invariable/constant and it matches operation dates to work center's capacities harmonogramowanie przy zasobach nieograniczonych (en: FCS Infinite Capacity Scheduling, de: Unbeschränkte Kapazitätsterminierung) Ustalanie kolejność realizacji operacji produkcyjnych Program przyjmuje daty rozpoczęcia i zakończenia zleceń jako niezmienne i rozplanuje operacje niezależnie od możliwości stanowisk --> Finite Scheduling Establishing the order of executing manufacturing operations Program accepts order of beginning and ending dates as invariable/constant and it schedules operations without reference to work center's capacities hasło (en: Password) Identyfikator użytkownika i hasło pozwala uzyskać dostęp do programu W programie Trawers hasło obowiązuje przez podaną w parametrach AD liczbę dni, np. 365. Później operator musi zmienić hasło. Zwykły operator może zmienić swoje hasło po podaniu hasła obecnie obowiązującego. Administrator może zmienić bez podawania poprzedniego. --> logowanie Help Funkcja, opis, plik, itp. W programach komputerowych, metoda uzyskania pomocy nt. używanego programu. Zwykle wyświetlenie dokumentacji (opisu) Popularnym formatem jest Microsoft Compiled HTML Help (.chm) tj. zbior stron HTML z indeksem i funkcjami użytkowymi W programie Trawers, Help zbudowany jest z dokumentów, które można przeglądać bezpośrednio w programie (F1) i na stronie https://trawers.tres.pl historia transakcji Dane zgromadzone w dokumentach. Zwykle z wielu lat. Na nich prowadzone są analizy statystyczne, wychwytywane trendy sezonowe, itp. --> kronika honorariaum autorskie (en: Royalty, Copyright royalties, de: Tantieme) Opłata za wykorzystanie utworu. W programie Trawers można obliczać honoraria autorskie. Honorific Zwrot grzecznościowy. Np. w Polsce: Szanowna Pani, Szanowny Pan W Anglii: Miss, Ms, Mr, Sir, Mrs, Dr, Lady, Lord W Niemczech: Frau, Herr Hosting Usługa utrzymywanie na serwerze stron www, oprogramowania internetowego HR Human Resource, Personalmanagement HR Zarządzanie Kadrami HTML Jezyk opisu dokumentu, wykorzystywany do tworzenia stron internetowych W Trawersie można utworzyć wzorzec dokumentu zawierający znaczniki (tagi) HTML i wydrukować (zapisać) do pliku. Taki plik można przeglądać w dowolnej przeglądarce internetowej Document description language that is used for createing Web pages It's possible for Trawers to create a standard document containing HTML tags, and print (save) it to file. One may view such file with any browser HTML5 Rozwinięcie języka HTML4. Zawiera nowe elementy, np. znaczniki Canvas tj. elementy używane do tworzenia grafiki na stronach internetowych Canvas umożliwia tworzenie grafiki 2D, 3D i animacji Na literę I IBAN Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego (en: International Bank Account Number, de: Internationale Bankkontonummer) Numer konta rozpoznawany przez banki na całym świecie, w celu ułatwienia zagranicznych przelewów bankowych np. PL78144010260000000000356937 Należy stosować w rozliczeniach transgranicznych --> BIC An account number scheme that is recognized by banks internationally to facilitate credit transfers across national borders ICT Information and Communication Technologies Technologia, która zapewnia dostęp do informacji przy zastosowaniu środków i metod telekomunikacyjnych, tj. internetu, sieci bezprzewodowych, telefonii komórkowej, i innych identyfikator, plakietka (en: Badge, Name Badge, de: Namensschildchen Identyfikator pracowników, gości. Plakietka noszona w klapie ubrania. Czesto z kodem kreskowym, paskiem lub chipem magnetycznym Wydruki można zrobić w systemie PL Płace Kadry wg wzorca: Dokumenty pracownicze Identyfikatory Zastosowań IZ (en: Application Identifiers AI) Oznaczenia w kodzie GS1-128, które wskazują znaczenie poszczególnych pól kodu. --> kod GS1-128 Designations in a bar code GS1-128, which indicate the meaning of every single field of the code IdProces (proces) (en: IDprocess) Wewnętrzny identyfikator funkcji wykonywanej przez program Trawers. Każda funkcja wywoływana z menu ma unikalny IdProces. Np. NA > Rejestrowanie faktur sprzedaży --> [NA_DFA10]. Zarządzanie sesjami Program automatycznie zapisuje IdProces do logu oraz do bazy danych. To pozwala ustalić, kto i kiedy wywołał funkcję. Np. zapisuje IdProcess do pozycji dokumentu zamówienia sprzedaży, do pola: ADDPROC (proces dopisujący) Zapis wskazuje funkcję, która dopisała pozycję zamówienia. Bowiem pozycję zamówienia można dopisać ręcznie (wypełniając pola na ekranie), z dokumentu EDI, z aplikacji internetowej (via SOA), można skopiować z oferty sprzedaży. W każdym przypadku będzie inny IdProcess w polu: ADDPROC Oznaczenia IdProces, np. [MG_ZS10] znajdują się na zestawieniach prezentujących strukturę funkcji (menu) programu, na wydrukach standardowych i w opisach (dokumentacji programu). Korzystając z IdProces można automatyzować przetwarzanie. Można automatycznie wywołać funkcje w AutoRun i Alerty W funkcji: Menu wewnętrzne F12 można wywołać IdProces. Menu wewnętrzne F12 Aktualnie aktywne IdProcesy pokazuje zestawienie: Aktywne sesje. Zarządzanie sesjami --> sesja --> AutoRun --> znaczące daty NOTE: Podobną rolę ma T-code (transaction code) w systemach SAP Każda funkcja w SAP ERP ma powiązany z nią kod transakcji T-code. Przykłady SAP: SAPMS38M Księga główna: Plan kont SAPMS38M Raport: Potwierdz. sald odb. SAPMS38M Odbiorcy: Naliczanie karnych ods. SAPMF05A Księgowanie wpływu płatności SAPMF05A Wprowadzanie faktury odbiorcy Inner menu function identifier, e.g. NA_DFA10 One should give idprocess in order to execute a function IFS Logistics, IFS Food Standard dla transportu i magazynowania żywności. Certyfikat IFS Logistics potwierdza wysoką ocenę systemu bezpieczeństwa i jakości żywności. ikona Element graficzny reprezentujący funkcję, program. Inaczej: skrót graficzny ILN Międzynarodowy Numer Lokalizacji (en: International Location Number, de: Internationale Lokationsnummer) Skrót używany zamiennie z GLN (Global Location Number) Globalny numer lokalizacyjny. Numer (kod) identyfikujacy przedsiębiorstwo Stosowany do identyfikacji wysyłającego i odbierającego w komunikatach EDI Określa: Wysłać_do/Dostarczyć_do Rachunek_do/Faktura_do Zakupiono_od Fizycznie_jest_w, itp. --> EDI Global Location Number. Number (code) which identifies a company Used for identification of a sender and receiver of EDI documents ilość do przesunięcia (en: Overlap Units) Ilość produktu, która musi być wytworzona na danym stanowisku, zanim operacje można rozpocząć na stanowisku następnym (przesunąć na stanowisko następne) Możliwość podania ilości do przesunięcia oznacza, że w produkcji można nakładać operacje (en: overlapping). Program pozwala zaplanować uruchomienie operacji na następnym stanowisku po wykonaniu tylko częsci operacji na danej partii na stanowisku bieżącym. W ten sposób można skrócić cykla produkcyjny Is the minimum number of products you need to finish in the current WC before you can continue with the next Work Center (WC) ilość dostępna (do dyspozycji) (en: Available, de: Verfügbar) Ilość, którą można wykorzystać do sprzedaży lub w produkcji (=) ilość w magazynie (en: On-Hand) (-) zarezerwowana (en: Allocated) An ammount that can be used during sales or production process (=) An amount on-hand (-) allocated ilość w magazynie, ilość na stanie (en: On-Hand, On Hand, de: Bestand) Aktualna ilość, która znajduje się w magazynie. Zwykle jest pomniejszona o ilość zarezerwowaną (en: Allocated) Gdy asortymentu nie ma: zapasy wyczerpane (en: Out-of-stock, Out of Stock). The current amount that is available in a warehouse(On-Hand) It is usually less the amount allocated ilość na palecie (en: Units Per Pallet, de: Stück pro Palette) Liczba jednostek asortymentu na palecie, np. 10 kartonów Ilość na palecie (w Jm zapasu) podaje się w karcie KIM (pole: PlIlosc) Można obliczyć ile potrzeba palet, ile miejsc paletowych i jaki samochód do załadowania asortymentu wydawanego z magazynu. Można obliczyć ile palet surowca trzeba przenieść do magazynu produkcyjnego. Do obliczeń można użyć funkcje TrExt (dzielenie) ilość w opakowaniu (en: Package quantity, Units Per Case, Standard Pack, de: Stück in der Verpackung) Liczba jednostek asortymentu w opakowaniu, np. 12 butelek w kartonie lub 80 kg w beczce. Ilość w opakowaniu (w Jm zapasu) podaje się w karcie KIM Program drukuje liczbę opakowań na dokumentach sprzedaży i dokumentach magazynowych. Można zabronić sprzedaży asortymentu w ilościach, które nie wypełniaja całkowicie opakowań. An amount of units in a package, e.g. 12 bottles in carton ilość w szarży produkcyjnej --> partia, szarża (en: Lot Size, Run Size) ilość ekonomicznie zamawiana (en: EOQ Economic Order Quantity de: Wirtschaftliche Bestellmenge) Ekonomiczna wielkość zamówienia. Uwzględnia potrzeby oraz koszty utrzymania zapasów, koszty dostaw, upusty dostawcy itp ilość zamawiana (en: Reorder Quantity, de: Bestellmenge) Ilość standardowo odnawiajaca zapasy w magazynie. Inne określenie: Powtórne zamówienie. --> EOQ Economic Order Quantity (Ekonomiczna wielkość dostawy) Standard quantity replenishing inventory in a warehouse ilość zamówiona (en: On Order, de: Bestellte Menge) Ilość zamówiona u dostawcy, czyli planowana do przyjecia Ilość zamówiona przez odbiorcę, czyli planowana do wydania. --> ilość zarezerwowana do wydania --> ilość planowana do przyjęcia ilość zarezerwowana (en: Back-Order, Commited, Allocated) Ilość planowana do wydania w przyszłej operacji rozchodu (potencjalne rozchody) Rezerwacji zapasów magazynowych dokonują następujące transakcje: zamówienia sprzedaży, niezatwierdzone faktury sprzedaży, niezatwierdzone dokumenty magazynowe i specyfikacje materiałowe w otwartych zleceniach produkcyjnych. Rezerwacja zostaje zwolniona po zatwierdzeniu dokumentów, oraz po zrealizowaniu lub zamknięciu zamówień sprzedaży Quantity scheduled for future outgoings operations Reservation of inventory items is made by following transactions: sales orders, un-posted sales invoice, inventory documents and material specyfications in opened work orders Reservation is being released after approving the documents, and after executing or closing a sales order INCOTERMS Zbiór międzynarodowych reguł określających warunki sprzedaży i transportu Obecnie stosowane są: INCOTERMS 2000 i 2010. Można stosować jedną lub drugą regułę, ale w dokumentach trzeba wskazać, którą zastosowano W programie Trawers kody można zdefiniować w tabeli: Kody dostaw i umieszczać w dokumentach sprzedaży i zakupu Podczas instalowania, program wypełnia tabelę kodami INCOTERNS 2000 --> dostawy kod (en: Terms of Delivery) --> Intrastat A set of international rules defining terms of sales and transport Currently in use: INCOTERMS 2000 i 2010. It's possible to use one rule or the other, but it's necessary to indicate in the documents, to which rule we refer to In Trawers one may define codes in a table: Delivery codes and place it them sales and purchase documents During the instalation of the software, the table is being filled with INCOTERMS 2000 codes --> Intrastat indeks (en: Item, de: Index) Symbol, oznaczenie - skrótowe, umowne oznaczenie obiektu, np. materiału w magazynie, towaru w ofercie dostawcy, maszyny w kartotece środków trwałych. Symbol, designation - abbreviation, conventional designation of an object E.g. material indeks asortymentu (en: Item Master) 16-znakowy symbol identyfikujacy pozycje materiału / towaru / usługi i innych obiektów znajacych się w kartotece asortymentu 16-charactered symbol identyfying item of material / article / service and other objects present in inventory file indeks dostawcy, indeks obcy (en: Vendor Item, SupplierItemCode) Vendor Cross Reference (By Vendor) Indeks jakim posługuje się dostawca dla oznaczenia towaru Indeks obcy można podać w kartotece cen dostawców oraz w kartotece MPN --> ceny u dostawców --> producenta numer asortymentu MPN An item used by a vendor for designation of goods An external item can be entered in vendor price list file indeks odbiorcy, indeks obcy (en: Customer Cross Reference, Customer Item) Indeks jakim posługuje się odbiorca dla oznaczenia towaru. Indeks obcy można podać w zbiorze: MG > Kartoteki > Kody u odbiorców (078) An item used by a customer for designation of goods An external item can be enclosed to contract price list (for customer) indeks (asortyment) podzielny, niepodzielny (en: Fractional, Non-fractional item --> opis jednostek miar --> units of measurement description indeks komplementarny (en: Complementary Item, Related Product)) Accessory, Cross-selling (dowiązane), Associated, Upselling (dodatkowe) Zapisane w zbiorze Kody komplementarne KIK. Kody komplementarne (dowiązane). Pozwalają powiązać różne indeksy, np. w celach promocji na witrynie sklepu internetowego, aby uzyskać wyższy zysk (Upselling). W karcie KIK można podać: Cel dowiązania. Indeksy KIK można grupować wg celów dowiązania: Sprzedaż, Technologia --> gratisy --> KID --> KIK Kody komplementarne (dowiązane) indeks tymczasowy KIM Indeks KIM, który obowiązuje tylko przez pewien czas. Później zmieniany na indeks docelowy. Jest funkcja serwisowa do zmiany indeksu tymczasowego na docelowy w kartotekach: KIM/KSOM/LOT/SER/KID, zamówieniach sprzedaży i zakupu oraz w cennikach. indeksowanie (en: Indexing, Re-indexing, de: Indexierung) Tworzenie tablic indeksowych aby zapewnić szybszy dostęp do danych w bazach danych. Szybszy w porównaniu z dostepem sekwencyjnym, tj. rekord po rekordzie indeksu rodzaj (en: Inventory Type, Part Type, Item Type) Klasyfikacja asortymentu ze względu na sposób i organizację wytwarzania na produkcji oraz przemieszczanie w procesie logistycznym. Podstawowe rodzaje, to: Produkt wytwarzany (wyrób), Materiał kupowany, Usługi własne i Usługi obce inflacja (en: Inflation, de: Inflation)) Wzrost ogólnego poziomu cen Appreciation of prices inflacji wskaźnik roczny (en: Annnual Inflation Rate) Przeciętny wzrost cen koszyka towarów i usług w stosunku do cen z końca roku poprzedniego. Podawany przez GUS. Można zapisać w tabeli w systemie AD. Tylko informacyjnie, nie jest wykorzystywany do obliczeń The average increase in prices of shopping bascet of goods and services in relation to the prices at the end of the previous year Given by the Central Statistical Office. One may save it in a table in the AD system. Currently, only as an information Infotip Wskazówka, dymek. Małe okienko, w którym jest informacja o obiekcie wskazanym kursorem. A small pop-up window that concisely describes the object being pointed to, such as descriptions of toolbar controls, icons, ... integracja systemów informatycznych 3 poziomy: 1. Integracja systemowa: komunikacja między systemami tj. wymiana danych 2. Integracja aplikacji: wymiany danych miedzy systemami z różnych obszarów i wspólnego wykorzystania danych. Odbywa się głównie poprzez budowanie wspólnych standardów wymiany danych. 3. Integracja biznesowa: koordynacji procesów gospodarczych Wymaga precyzyjnego zdefiniowania reguł operacyjnych biznesów. W programie Trawers: Wymiana danych z innymi programami EDI Elektroniczna wymiana dokumentów Integracja z internetem interfejs (program) Rozwiązanie (reguły, programy), które umożliwiają współpracę oprogramowania. Zwykle wymianę danych między programami interfejs użytkownika, spolszczone en: User interface Program, który zapewnia komunikowanie się użytkownika z aplikacja Trawers ma dwa rodzaje interfejsów: 1. Znakowy (terminalowy, tekstowy) (TUI), tylko znaki pisarskie na ekranie i klawiatura (także klawiatura ekranowa) oraz myszka do wskazywania znaków TUI Text based User Interface 2. Graficzny (GUI), znaki pisarskie i obiekty graficzne na ekranie, klawiatura i urządzenia wskazujące: myszka, tablet, pisak itp GUI Graphical User Interface Aplikacje internetowe mają: WUI Web User Interface Przeglądarki internetowe (web browser) umożliwiają wprowadzenie i wyprowadzenie danych generując strony internetowe (web pages). A software which ensures comunication between user and an application Trawers has two kinds of interface: 1. Digit (terminal), characters on the screan and keyboard 2. Graphical (GUI), characters and graphic objects on the screen, keyboard and indicating devices: mouse, tablet, pen etc Interim payments Płatności częściowe, okresowe. Np. w budownictwie: częściowe rozliczenie robót. Także: płatności zaliczkowe, zadatek. Np. przy skupie surowców zapłata (w zasadzie: przedpłata) za część dostarczonych surowców. Zapłata końcowa (rozliczająca) nastąpi po dostarczeniu całej ilości zapisanej w kontrakcie. intermodalny transport (en: Intermodal) Transportowanie (przemieszczanie) różnymi środkami transportu. Np. dowiezienie samochodem kontenera do portu i dalej przewożenie statkiem. Intrastat (en: Intrastat, de: Intrastat) System statystyk obrotu gospodarczego stosowany w Unii Europejskiej W programie Trawers gromadzi się dane niezbędne do utworzenia wymaganych zestawien The system for producing statistics on economic turnover in European Union. Trawers gathers data necessary to create the required lists inwentaryzacja (en: Physical Inventory, Stocktake, de: Inventur) Porównanie zapisów w ewidencji ze stanem rzeczywistym (remanent) Inwentaryzacja może być: a) permanentna (en: Perpetual inventory) W programie Trawers jest prowadzona inwentaryzacja permanentna b) okresowa (en: Periodic inventory) W karcie KIM: Co ile miesięcy inwentaryzacja (en: Inventory cycle) Comparison of record entries with the actual state of affairs Inventory can be: a) perpetual inventory Trawers performes perpetual inventory b) periodic inventory inwentaryzacji przebieg (en: Physical inventory procedure, de: Inventurablauf) * oznaczenie indeksów do inwentaryzacji oznaczenie powoduje zablokowanie indeksów (en: Freezing) dla transakcji * wydrukowanie arkuszy spisowych * spis z natury, recznie lub przy uzyciu kolektorów * rejestrowanie stanów spisanych * zaktualizowanie zapisów w kartotekach na podstawie stanów spisanych Program może stwierdzić: --> nadwyżkę (superatę) lub --> niedobór * zwolnienie indeksów oznaczonych * zamknięcie inwentaryzacji * marking items for physical inventory, blocking items * physical inventory count sheet printout * physical inventory, manual or with the use of data collectors * listed inventory registration * updating records in Files according to listed inventory. Software can affirm: --> surplus or --> shortage * marked items release inwentaryzacyjne różnice (en: Inventory differences, de: Inventurdifferenz) Różnice inwentaryzacyjne: między stanem ewidencyjnym w kartotekach programu Trawers a stanem rzeczywistym w magazynie. The Count Difference is the difference between the physical quantity of goods in stock and the quantity in Trawers (Quantity Count - Book Quantity) A positive difference means that the quantity count is higher than the book quantity A negative difference, is just the opposite inwentaryzacyjny spis, spis z natury (en: Physical Inventory, de: Inventur) inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie Inwentaryzację przeprowadza się drogą spisu z natury Spisem należy objąć środki pieniężne (gotówkę) oraz czeki, weksle, papiery wartościowe, depozyty oraz inne aktywa pieniężne Zaistniałe różnice należy je wyjaśnić i rozliczyć Np. nadwyżkę niewyjaśnioną zaksięgować: Wn konto Kasa Ma konto Rozliczenie nadwyżek Wn konto Rozliczenie nadwyżek Ma konto Pozostałe przychody operacyjne inventory --> zapasy IoT Internet of Things, InternetOfThings (de: Das Internet der Dinge) Internet Rzeczy Gdy przedmioty (obiekty) mogą bezpośrednio lub pośrednio gromadzić, przetwarzać i wymieniać dane za pośrednictwem sieci internetowej. Np. maszyny i urządzenia przemysłowe, urządzenia domowe, urządzenia mobilne. Warunek: obiekty musza być jednoznaczenie identyfikowane, np. RFID, BarCode. Jako unikalny identyfikator w sieci stosowany jest IP address. IoT The concept of connecting everything imaginable to a network so that information can be quickly and easily shared through network connections with everything else. IoT a ERP ? Obecnie 90% danych wprowadzanych jest do ERP przez operatorów przy użyciu prostych urzadzeń, klawiatur, czytników kodów kreskowych, GPS. IoT gwałtownie zwiększa liczbę danych. Tworzy nowe wyzwania wobec ERP. Dane trzeba zapamiętać, sklasyfikować, poddać analizie, podpowiedzieć decyzje. Które systemy mogą skorzystać na IoT ? Systemy utrzymania ruchu (Plan Maintenance): informacje o awariach, o wytworzonych produktach, miejsca instalacji Rejestrowanie danych produkcyjnych Zarządzanie flotą Zarządzanie zapasami Zarządzanie miejscami składowania Śledzenie przesyłek ... itd. ISO 20022 Norma ISO definiująca standardy wymiany danych między instytucjami finansowymi (bankami) i między bankami a klientami banków. Definiuje komunikaty (en: Messages) i procesy (en: Business Processes) wymiany danych o płatnościach (przelewy i wyciągi), transakcjach z użyciem kart płatniczych, itp. --> SEPA Single Euro Payments Area ISO 8601 Międzynarodowa norma ISO określająca sposób zapisu daty i czasu Np. wg ISO 8601 data kalendarzowa ma format YYYY-MM-DD (YY.MM.DD) a tydzień zaczyna się od poniedziałku (w USA od niedzieli) W obliczeniach dat w programie Trawers stosowana jest norma ISO 8601 First day of the week is 1 = Monday ISO 9000 To zespół norm odnoszących się do systemów zarządzania jakością (en: Quality Managament System) Normy wymagają aby producent wdrożył system zarządzania jakością aby nadzorować drogę produktu w procesie wytwarzania, kontrolować jakość wyrobów końcowych oraz dokumentować procesy oraz rezultaty kontroli * ISO 9000 definiuje zasady i terminologie (terminology) * ISO 9001 określa wymagania (requirements) i stosowane jest podczas nadawania certyfikatów * ISO 9004 zawiera zalecenia i wskazówki (guidelines) ISV Independent Software Vendor Niezależny producent oprogramowania. --> VAR Value Added Reseller Item Element. Np. Item Mater, BOM Item --> produkt ITIL (Information Technology Infrastructure Library) Zbiór (zestaw) zaleceń, procesów, funkcji i roli. Wskazuje jak efektywnie i skutecznie realizować usługi informatyczne. Stosowany przez wiele organizacji świadczących usługi informatyczne i doradcze Na literę J jakości kontrola (en: Quality control, de: Qualitätsprüfung) Proces sprawdzania jakości asortymentu otrzymanego od dostawcy lub przekazanego z własnej produkcji. Kontrola obejmuje sprawdzanie zgodności z wymaganiami i normami wewnętrzymi oraz zewnętrznymi, np. normami ISO, CEN Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego --> kwarantanna --> jakością zarządzania system QA jakością zarządzania system (en: Quality Managament System) Umożliwia nadzorowanie drogi przepływu i analizowanie jakości materiałów i wyrobów w pzedsiębiorstwie. W programie Trawers ERP, moduł: QA Kontrola jakości. --> jakości kontrola Allows tracking and analyzing product quality throughout the enterprise jednostka cenowa (en: Price Unit, de: Preiseinheit) Jednostka cenowa (JC) określa ilość asortymentu, dla której podaje się cenę. Np. JC = 1 Cena = 20 PLN --> cena 1 asortymentu = 20 PLN JC = 5 Cena = 20 PLN --> cena 1 asortymentu = 4 PLN (20 PLN / 5) W programie Trawers JC jest zawsze = 1. Zmiany cen dla różnych jednostek można można uzyskać zmieniając jednostki miar. Asortyment można gromadzić w magazynie w jednej jednostce miary, np. w paletach a sprzedawać w innej, np. w kartonach. W programie Trawers sprzedaje się w JmS Jednostka Miary Sprzedaży (rozchodu). jednostka czasu, wymiar czasu (en: Time unit, Unit of time, de: Zeiteinheit) Także: Period Type, PeriodType, Period Unit Time Interval eg. daily, Hourly, Weekly Time Interval for generating data Wymiar czasu, jednostka terminu, jednostka przedziału czasu. Używane w raportach i analizach. Określa analizowany i raportowany przedział czasu, np. dzień, tydzień, m-c, kwartał, rok Podaje się jako parametr przed wykonaniem obliczeń i porównań Np. * Zamówienia do realizacji, wg dni, tygodni, miesięcy * Time-Phased Raport, np. Time-Phased Sales History by Item * Dokumenty za ostatnie [30] [90] [180] [..] dni PeriodType: Today - dane z dziś nie wypełnia się pól: <fromDate> i <toDate> MonthToDate - od początku bieżącego miesiąca do dziś włącznie nie wypełnia się pól: <fromDate> i <toDate> ThisMonth - cały bieżący miesiąc nie wypełnia się pól: <fromDate> i <toDate> LastMonth - z całego poprzedniego miesiąca nie wypełnia się pól: <fromDate> i <toDate> FromTo - z podanego zakresu: <fromDate>..<toDate> np. <fromDate>20xx-01-01</fromDate> <toDate>20xx-06-30</toDate> LastDays - z ostatnich N dni np. <fromDate>-4</fromDate> <toDate>-1</toDate> A period unit is assigned to each information structure You can choose from day, week, month, etc. jednostka ładunkowa (en: Load Unit, de: Ladeträger) Jednostka (obiekt) traktowana w procesie logistycznym (transport, składowania) jako całość. Np. paleta, kontener, skrzynia. Zwykle zawiera towary (ładunki) drobniejsze, np. kartony, butle. Ułatwia identyfikację w procesie logistycznym. Zmniejsza koszty obsługi. ULD Unit Load Device. Jednostkowe urządzenie ładunkowe. Znormalizowana jednostka ładunkowa. Pojęcie stosowane w transporcie lotniczym. Kontener lotniczy. --> kolli jednostki miary (en: Unit of measure (UoM), de: Messeinheit) Jednostki miary, np. kg podaje się aby precyzyjnie ustalić ilość (en: Quantity). Nie wystarczy zapisać, że w magazynie jest 27 farb. Trzeba dodać, np. 27 puszek 5-cio kilogramowych, lub 27 litrów. Jednostki miary stosowane są w procesie dystrybucji i składowania asortymentu (pozycji magazynowych). Jednostki mogą być różne w kolejnych etapach procesu. Np. asortyment można kupować w tonach, magazynować w kilogramach a wydawać na produkcję w sztukach. W karcie asortymentu KIM można ustalić różne jednostki miary i ich przeliczniki na jednostkę bazową, którą jest Jm zapasów. * Zapasów (Jm), np. litry: liczy się stany i obroty magazynowe * Składowania (JSkl), np. palety: umieszcza się w magazynie na regałach * Produkcyjnych (JmT), np. nity: zapasy w kg, w BOM w Szt * Zakupu (JmZ), np. beczki: kupuje się towary i materiały * Sprzedaży (JmS), np. np. kg: smoła w beczkach, sprzedaż w kg * Operacji (transakcji) (JmO) Przelicznik (en: Conversion factor) wskazuje relacje jednostek unit of measure The unit in which the quantity of an item is managed, such as by weight, each, box, package, case, and so forth Units of measurement used in distribution and storage of goods (stock items) process. Units may differ in subsequent stages of the process. E.g. one can buy materials in tones, store them in kilograms and issue for production in units in KIM master file it is possible to determine different units of measure and their conversion into the base unit, which is the UoM of stock items * Stock (storing) (Jm), e.g. letters - inventory status and turnover * Production (technical) (JmT), e.g. rivets by the piece / by kg * Purchase (JmZ), e.g. barrels - one buys goods and materials * Sales (JmS), eg. each * Transaction (JmO Conversion factor jednostki miary EDI (JmEDI) Jednostki miary stosowane w dokumentach EDI: <UnitOfMeasure>. Odpowiedniki: Jm w KIM a JmEDI podaje się w tabeli jednostek miar np. KIM EDI --- --- szt PCE kg KGM m2 MT2 m3 MT3 jednostki miary - standaryzacja (ujednolicenie) Prace zmierzające do ustalenia jednolitej symboliki jednostek miary. Do zastosowania głównie w komunikacji elektronicznej, np. komunikatach EDI Np. The Unified Code for Units of Measure, ISO 2955-1983, ANSI X3.50-1986 język menu i komunikatów (en: Menu and messages language Symbol języka, obecnie: PL, EN, DE. Language symbol, currently: PL, EN, DE języków tabela (en: Language table) Tabela zawierająca symbole i nazwy języków. Symbole podane wg ISO Language Code. Tabela ISO jest tu: http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/http/related/iso639.txt Job Zadanie, zlecenie, projekt. Często stosowane zamiennie z Work Order W programie Trawers używane jest określenie Work Order Job costing The process of gathering and reporting work order costs Job costing elements include labor, materials, outside processing, and overhead Job Shop Warsztat produkcyjny JPK Jednolity Plik Kontrolny Informacje w postaci elektronicznej, zawierające dane o działalności gospodarczej przesiębiorstwa. Ułatwiają urzędom skarbowym działania kontrolne Służby skarbowe wymagają utworzenia plików JPK w formcie XML. Raporty: JPK_V7 JPK_FA JPK_KR JPK_WB JPK_MAG W programie Trawers > System JP JSON JavaScript Object Notation JSON to tekstowy format wymiany danych w sieciach. Czytelny dla człowieka. Bardziej wydajny w komunikacji niż XML (mniej tekstu). Niezależy od języka programowania. W programie Trawers w formacie JSON zapisano JPK_V7 (447): ewimemo, dekmemo --> JPK Jednolity Plik Kontrolny --> XML Schema Just-in-Time JiT Dokładnie na czas. Dokładnie na miejsce, na czas. Zarządzanie produkcją wg zasady: produkować niezbędne elementy, w niezbędnej ilości, w niezbędnym czasie. JiT to nie tylko utrzymywanie zapasów wyrobów i komponentów na minimalnym poziomie. To także wszelkie inne działania usprawniające procesy sprzedaży, produkcji i zaopatrzenia. Typową wskazówką jest produkowanie tylko tego, na co jest zbyt, zamówienie lub realna prognoza. System to keep inventory at minimum level by having material arrive at each operation just in time to be used Na literę K kalendarz (en: Calendar, de: Kalender) System (metoda) rachuby czasu. Organizuje czas poprzez nadawanie nazw odcinkom czasu. Wyznacza dni, tygodnie i miesiące w roku. --> kalendarz firmowy --> kalendarz produkcyjny --> terminarz kalendarz firmowy (en: Company's Calendar, Corporate Calendar, de: ) Symbol kalendarza firmowego podaje się w parametrach (w AD) Kalendarz firmowy wyznacza dni wolne ustawowe. Corporate calendars symbol is being given in parameters (in AD). kalendarz produkcyjny (en: Factory Calendar, Shop Floor Calendar, de: Fabrikkalender) Kalendarz wyznacza reguły czasu pracy na wydziałach produkcyjnych, tj. dzienny czas pracy oraz rozkład zmian roboczych Zwykle obejmuje rok. Kalendarz produkcyjny jest nadrzędny wobec kalendarzy poszczególnych stanowisk roboczych (zapisy w kartach stanowisk) oraz kalendarza planowanych przestojów --> stanowiska robocze --> przestoje stanowisk Calendar determines worktime in production departments, i.e. daily worktime and shifts pattern kalendarz dni roboczych (en: Workday Calendar) Specjalna forma kalendarza, stosowana w procesie harmonogramowania Zawiera tylko dni robocze, numerowane kolejno, w horyzoncie czasu planowania zleceń produkcyjnych. --> karty stanowisk (rozkład czasu) --> tabela planowanych przestojów stanowisk Special form of a calendar, used in scheduling process It encloses only serially numbered workdays, in a work order scheduling time horizon --> work center (time scheduling) --> planned work center's downtime schedule kalibracja (en: Calibration) Czynności, które mają zapewnić dokładność (precyzję) działania urządzeń. Przede wszystkim urządzeń pomiarowych (instrumentów) i narzędzi. kalkulacja kosztów wytworzenia i marży (en: Product Cost Estimate, de: Erzeugniskalkulation) Obliczanie kosztów (oraz ceny) produktu. Program pozwala szybko ustalić ofertę cenową dla klienta. Dodatkowo pozwala obserwować (symulować) w jakim stopniu zmiany cen materiałów wpływają na koszty i dalej, na cenę sprzedaży Estimating cost (and price) of a product. Software allows to observe (and simulate) to what extent price of materials changes influence costs and further - sales prices. This function is located in BM module kalkulator Funkcja ułatwiająca obliczenia. W programie Trawers jest kalkulator numeryczny (operacje arytmetyczne), kalkulator dat (operacje na datach kalendarzowych i dniach roboczych), kalkulator walutowy i odsetkowy --> odsetkowy kalkulator --> uzysku kalkulator --> walutowy kalkulator kampania (en: Campaign, de: Marketingaktivität) Szereg działań (kontaktów) tworzących pewną całość, np. sprzedaż promocyjna wybranych towarów lub akcja marketingowa. Karty kampanii znajdują się się w systemie RK Rynek Kontakty Z kampaniami można powiązać kontakty handlowe i marketingowe z odbiorcami. Kampanie można też powiązać z projektami i zadaniami w RZ Projekty Zadania A number of actions (contacts), that create a certain whole, e.g. promotional sales of chosen items or bundles Kanban Metoda sterowania przebiegiem produkcji, w której materiały i pół-produkty są wytwarzane po otrzymaniu sygnału o potrzebach z operacji następnej w kolejności . Metoda Kanban stosowana jest także w procesie zaopatrzenia (kanban dostawców). KanBan Purchase Orders --> supermarket (produkcja) --> CONWIP kanban: A signal that communicates a requirement for a quantity of product. karta paliwowa (en: Fuel card, Fleet card) Podobnie jak karta płatnicza (kredytowa) służy do bezgotówkowego regulowania należności na stacjach benzynowych. Dodatkowe korzyści: program punktowy, zawężenie do zakupów na stacjach benzynowych, dodatkowe informacje o transakcjach, np. nr samochodu, rodzaj paliwa, miejsce tankowania. Dane z kart można wczytać do programu ERP. Popularnym formatem jest CSV. karta płatnicza, karta bankowa (en: Payment Card, Credit Card, Debit Card) Elektroniczny instrument płatniczy. Różne sposoby rozliczania transakcji: kredytowe, debetowe, obciążeniowe. Budowa: z paskiem magnetycznym, chipowe, zbliżeniowe. Przeznaczenie: klienci indywidualni, pracownicy firm i instytucji (en: Purchasing Card, Purchase Card, Procurement Card) Nr karty (Credit Card Number) powinien być widoczny tylko w części, zwykle tylko cztery ostatnie cyfry. --> PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) --> Merchand Account karta płatnicza, kredytowa - reklamacja (en: Credit card expense disputes) Reklamacja (Dispute), to jest sytuacja, gdy klient kwestionuje prawidłowość transakcji na rachunku karty. Kwestionuje, np. nieautoryzowaną płatność, zawyżoną kwotę, błąd rachunkowy karta zakupowa (en: P-Card, Purchasing Card, Purchase Card, Procurement Card) Karta płatnicza używana przez pracowników firm i instytucji do płacenia za towary i usługi, zwykle za zakupy mniejszej wartości Użycie kart, z jednej strony, upraszcza proces kupowania i rozliczania, z drugiej jednak strony, wymaga nadzoru nad celowością i kwotami wydatków oraz wymaga dokładnego rozliczania transakcji Do tych zadań przeznaczone są wydzielone moduły systemów ERP Są to moduły zarządzania kartami zakupowymi połaczone z modułem zakupów (en: Purchase Card Management (PCard, P-Card)) karta pracy (en: Time Card, Job Card, Labor Ticket) Dokument zawierający informacje o przebiegu pracy W systemie oprogramowania można mówić o karcie pracy jako dokumencie wejściowym lub wyjściowym. Wyjściowy: karta pracy drukowana jest przez system planowania produkcji Treść dokumentu wynika z planów produkcyjnych. Mówi: kto, co i kiedy powinien zrobić, itp. Wejściowy: karta pracy informuje system o wykonanej pracy. Mówi: kto, co i kiedy wykonał. Karty pracy można wypełnić ręcznie na formularzu. Lecz coraz częściej tworzy się je automatycznie, np. przy pomocy rejestratorów (terminali) i urządzeń mobilnych. Patrz: rejestrowanie danych produkcyjnych, ewidencja czasu pracy serwisantów. kartoteka produktów skonfigurowanych Zawiera pre-konfigurowane produkty. Często zamawiane i produkowane konfiguracje. Wzory konfiguracji często sprzedawanych produktów --> konfigurator --> cechy i opcje kartoteka zaliczek pracowniczych (en: Prepayment file) W kartotece zapisywane są zaliczki pobrane przez pracowników lub inne osoby Kartoteka jest w systemie KB Obrót pieniężny. Ma charakter rozrachunków, tak jak kartoteka należności i zobowiązań. Tzn. zapisuje się tam pobrania zaliczek (zwiększenia) i rozliczenia zaliczek (zmniejszenia) Registration of collected prepayments by --> individuals, eg. employees kasa (organizacyjnie) Wyodrębniona (jedna lub wiele) komórka w przedsiębiorstwie, w której dokonuje si przyjmowania, wypłacania i przechowywania gotówki Stan gotówki w kasie powinen zgadzać się ze stanem wykazanym w raporcie i z saldem konta: Kasa --> bank kasa (księgowo) (en: Cash Account Master File, Cash register) Urządzenie księgowe dla ewidencji środków pieniężnych w kasie Zapewnia ustalenie stanu i obrotu środków pienieżnych W programie Trawers urządzenie: Kasa znajduje się w systemie KB Płatności. --> bank --> bankowy rachunek Accounting device used for cash records in a cash register Kasa przyjmie KP Dokumentuje wpłate do kasy KP Cash register contributes - records contribution to cash register Kasa wypłaci KW Dokumentuje wypłatę z kasy KW Cash register pay's - records disbursements from cash register kasa walutowa (en: Currency cashbook) Kasa prowadzaca ewidencje w walucie obcej. Można wpłacać i wypłacać kwoty w walucie. Okresowo można robić przeszacowanie i obliczać różnice kursowe --> waluta --> przeszacowanie środków pieniężnych --> różnice kursowe Cashbook that keep's records in foreign currency.One may pay in or pay out cash in foreign currency. Periodically one may carry out --> currency translation differences --> exchange differences kas kartoteka (en: Cashbook Master file) Symbol kasy, np. 01, nazwa kasy, np. Kasa główna, waluta kasy --> rachunków bankowych kartoteka Cash register symbol, e.g. 01, Cash register's name, e.g. Main cash register, cash register's currency kas typ (en: Cashbook types) Typ, to cecha charakteryzująca kasę lub rachunek bankowy Znaki oznaczające typ: %RR mogą być elementem konta księgowego Pozwalają zgrupować obroty wielu kas lub rachunków na jednym symbolu (członie) analitycznym konta księgowego. Type is a characteristic feature of a cashbook or a bank account Characters which designate types: %RR can be an element of bank account kasowy dokument (en: Cash register receipt) KP Kasa Przyjmie, KW Kasa Wyda, listy płac, wnioski o wypłatę zaliczek dowody zakupu, różne pokwitowania, delegacje służbowe i inne dokumenty KP - Cash Register Accepts, KW - Cash Register pays out and other documents kasowy komputer Zwykly lub specjalizowany komputer z programem dla sklepu Simple or special computer with store management software katalog (en: Directory, Folder) Wydzielona, umowna przestrzeń w pamięci dyskowej. Może zawierać dane użytkowe, programy wykonywalne itd Katalog jest tym samym co folder A file folder that can hold data, applications and other folders Programs and data for each application (spreadsheets, word processing, etc.) are typically kept in separate directories A directory is the same as a folder katalog wymiany (en: Input Output Directory) Katalog do którego wczytywane sa pliki pobierane z programów zewnetrznych i pliki wysylane do programów zewnetrznych. Domyślnie katalog: trinout A directory to which files downloaded from or sent to external programs are being saved. Deflaut directory: trinout katalog internetowy (towarów, usług) Web-Based Catalog e-catalog katalogi dostawców (en: Vendor catalog) Lista oferowanych produktów ich cen i warunków dostaw. Dostępny w różnych formatach: PDF, XML, CSV itp. --> ceny u dostawców kategoria CN (Nomenklatura Scalona) (en: CN class) Klasyfikacja towarów CN opracowana przez ONZ, obowiązuje kraje UE 2 cyfry - branża główna 4 cyfry - podbranża 6 lub 8 - konkretny wyrób --> PCN --> PKWiU CN class of goods developed by the UN, obliges EU countries 2 digits - main sector 4 digits - subsector 6 or 8 digits - specific product kaucja (en: Refundable deposit, de: Pfand) Kaucja (wadium), niem. Pfand (dosłowne tłumaczenie: zastaw, fant) Suma pieniężna zdeponowana na rzecz kupującego (lub sprzedającego) stanowiąca gwarancje wykonania zaobowiązania. Ustalana zwykle w procentowej wysokości od przewidywanej wartości kontraktu lub składanej oferty. Szczególnym przypadkiem jest kaucja stosowana w obrocie towarami w opakowaniach. --> opakowania zwrotne Opakowania zwrotne kaucja gwarancyjna (en: Retainage, de: Sicherheitssumme) Procedura stosowana podczas rozliczania projektów wielo-etapowych, np. w budownictwie. Inwestor wstrzymuje część zapłaty za wykonany etap jako gwarancję wykonania całości projektu. Inwestor przekazuje np. 80 % kwoty należnej za wykonanie prac etapu. Reszta, 20% kwoty wstrzymanej, to kwota (kaucja) gwarancyjna (en: Retention money). KCS Knowledge-centered service Usługi zorientowane na wiedzę. Świadczenie usług serwisowych przy założeniu, że wiedza jest najważniejszym zasobem (aktywem) firmy. Dlatego gromadzi się wiedzę, aktualizuje i udostępnia. Serwisowanie programu Trawers wspomaga portal wiedzy: Baza wiedzy Trawers ERP. System TrBazaWiedzy wspomaga tworzenie tego portalu. Key Account (de: Schluesselkunden) Klient kluczowy (strategiczny). Klienci, z którymi firma ma przeważającą część obrotów lub zysku. Takimi klientami zajmują się Key Account Manager KGO Koszty gospodarowania odpadami (en: Waste management cost, Recycling cost) Opłata związana ze sprzedażą niektórych produktów. Opłata recyklingowa. Na fakturze można zapisać informacje o wartości KGO zawartej w cenie sprzedaży. lub podać wartość KGO w oddzielnej pozycji faktury. Koszt jednostkowy KGO netto podaje się w karcie KIM. A fee enclosed in the price for some products. It's necessary to put information on an invoice on the ammount of Waste Management Cost enclosed in price Individual Waste Management Cost is being given in KIM File KID Kody dodatkowe, Kartoteka Indeksów Dodatkowych (en: Item Alias) W KID zapisane są dodatkowe (alternatywne) oznaczenia asortymentu (aliasy) Mogą to być indeksy nadane przez dostawcę, kody kreskowe lub inne kody Poprzez KID można wybrać indeks KIM. Jeden KIM może mieć wiele kodów KID --> KIK KID could be an index given by a vendor, bar code or a different code KIM index can be selected by KID. One KIM can have multiple KID codes --> KIK kierowca Dane (imię i nazwisko) osoby kierującej pojazdem. Wpisuje się do karty pojazdu. --> pojazd --> pojazdu karta KIK Kody komplementarne (dowiązane) (en: Complementary Item) Accessory (cross selling), Associated Add-on sale recommendations. (Batteries, paper, ribbon, etc.) Akcesoria. Uzupełniajace, dodatkowe lub konieczne do asortymentu podstawowego Mogą być podpowiadane do sprzedaży, przy sprzedaży indeksu podstawowego. Np. wałek malarski przy zakupie farby (en: Cross selling) Nazywane też: towart dowiązane. Zapisane w kartotece KIK ---> KID Complementary Item, additional to basic item May be suggested for sale, during the sales of a basic item E.g. a paint roller during the purchase of paint Also called: bundled item. Saved in KIK file --> KID kilogram (en: Kilogram, Kilogramme) Jednostka masy, podstawowa w układzie SI. Oznaczana: kg W programie Trawers mase (wagę) podaje się w kg. --> waga (masa, ciężar) KIM Kartoteka Indeksu Materiałowego (en: Item, de: Artikelstamm) Kartoteka asortymentu, artykułów (Item Master) --> indeks materiału --> KSOM (en: Stock Item) --> LOT/SER --> Item index --> KSOM --> LOT/SER KISS Keep It Simple Stupid! Keep It Small and Simple Keep It Short and Simple Avoid of over-complication wherever possible KIT (zestaw) --> zestaw sprzedażny klasyfikacja Metoda opisu danych. Polega na podzieleniu obiektów na klasy (człony) i przydzieleniu klasom symboli. Identyfikacja konkretnego obiektu może nastąpić poprzez podanie ciągu symboli (indeksu) ----- Np. 3 5 6 ----- o o o | | | | | o --- poziom 3 klasyf, np. rodzaj pojemnika, tu: beczki | o------ poziom 2 klasyf, np. rodzaje paliw, tu: ciekle o-------- poziom 1 klasyf, np. rodzaje materialow, tu: paliwa Metoda ta używana jest np. dla identyfikacji towarów, materiałów, wyrobów, segmentów kont. Moduł programowy ułatwiający nadawanie symboli poszczególnym członom, nazywany jest klasyfikatorem --> PKWiU klawiatura komputerowa (en: Computer Keyboard, de: Tastatur) Klawiatura z klawiszami do ręcznego wprowadzania danych klawiatura ekranowa (en: On-Screen Keyboard, Virtual Keyboard, de: Bildschirmtastatur) Klawiatura wyświetlana na ekranie. Dane wprowadza się myszą lub dotykiem (ekrany dotykowe) Klawiaturę ekranową można uaktywnić w systemach Windows i Linux W programie Trawers można odłączyć klawiaturę z klawiszami i pracować tylko z klawiaturą ekranową. klawisze arytmetyczne (en: Arithmetic keys) Klawisze (skróty klawiszowe) stosowane do wykonywania operacji arytmetycznych bezpośrednio w polach danych na formatkach ekranowych klient (en: Customer, Account, de: Kunde) --> odbiorca klient potencjalny (en: Prospect, Potential client) Podmiot zabiegów marketingowych: oferowanie, prezentacje, itp. klucz główny (en: Primary Key, de: Primärschlüssel) Klucz, który jednoznacznie identyfikuje każdy rekord (wiersz) w zbiorze (tabeli). Klucze muszą zawierać unikalne wartości --> schemat bazy danych The Primary Key constraint uniquely identifies each record in a database table. Primary keys must contain unique values klucz podziałowy kosztów pośrednich (en: Overhead Cost Driver) eg. Labor hours, Labor dollars, number of units produced, machine hours use (jet engines, diesel locomotives), square footage of floor space (heating, cooling & janitorial costs), miles (taxis, trucking) --> koszty pośrednie KMS Kartoteka Miejsc Składowania (en: Bin Location Master File, Bin Master) Zestawienie kart zawierających opis i charakterystykę miejsc składowania w magazynie, np. wymiary i nośność Program Trawers prowadzi KMS gdy włączona jest cecha: Miejsca składowania wg BinLoc (en: Bin Location) --> lokalizacja, miejsce składowania Listing of index cards containing specyfication and desription of stock location in warehouse, e.g. size and load capacity kod kreskowy (paskowy), Barkod (en: Bar code, de: Strichcode, Bar-Kode) Graficzna reprezentacja informacji przeznaczona do odczytu przez czytniki Przedstawiona graficzne (kreski różnej grubości) Może zawierać symbol towaru, cene, ilość w opakowaniu, itp Kod kreskowy może reprezentować różne symbole (oznaczenia), np. Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, Pharmacode) --> EAN, GS1-128 Machine-readable, graphic representation of data Presented graphically (lines of different thickness) May enclose items symbol, price, quantity in package,.. kodów kreskowych obsługa (w programie komputerowym) Możliwość odczytywania kodów na dokumentach i etykietach towarowych oraz możliwość drukowania kodów na dokumentach i opakowanych --> automatyczna identyfikacja kod pocztowy (en: Postcode, Zip Code, de: Postleitzahl) Pocztowy numer adresowy, w Polsce 6-znakowy, np. 80-234 (gdy adres zagraniczny, to można wpisać do 10 znaków kodu) Kody pocztowe można wpisać do kart odbiorców, dostawców, kart adresów kart magazynów, kart firm, kart pracowników. Do nagłówków dokumentów sprzedaży można wpisać kod pocztowy klienta indywidualnego (pole: dZipCode). Postal address number, in Poland 6-digit, e.g. 80-234 for Poland kodów pocztowych tabela W programie Trawers jest tabela kodów pocztowych Polski (Pocztowye Numery Adresowe). Ponad 350 tys kodów Gdy kontrahent jest z Polski (kod kraju = PL), to można wybrać kod pocztowy z tabeli * Po wybraniu w tabeli kodu, program podpowiada miasto i ulicę * Po wybraniu miasta i ulicy, program podpowiada kod pocztowy * Wg kodu pocztowego program ustala kod i nazwę województwa In Trawers ERP there is a polish postcode table (country = PL) After choosing a postcode, program suggests town and street, similarly, after choosing town and street, program suggests a postcode kod wagowy (en: Weighed items using ean13 bar codes #WeighedItems) Zastosowanie kodu kreskowego (grupa 2) do identyfikacji asortymentu ważonego. Głównie żywność: mięso, wędliny, warzywa. W ean13 zapisuje się kod artykułu (4 znaki) i ilość (wagę) lub cenę artykułu (5 znaków). kolli (en: Standard Pack Quantity, Number of Packing Unit, Load Units) Liczba paczek, tj. w ilu opakowaniach (paczkach) wysyłany jest asortyment Np. Sofa tapicerowana wysyłana jest w trzech paczkach Podawane w KIM, drukowane na fakturze, specyfikacji wysyłki itp NOTE: Kolli (paczki) należy odróżnić od liczby opakowań asortymentu. Liczbę opakowań program oblicza podczas drukowania dokumentów sprzedaży. Liczba opakowań zależy od ilości sprzedawanego asortymentu i ilości w opakowaniu Liczba opakowań (=) ilość asortymentu (/) ilość w opakowaniu Number of packages, i.e. in how many packages the items are being sent Printed on invoice, specification of shipment etc komasacja zamówień zakupu Zgrupowanie zamówień na różne pozycje u jednego dostawcy. To pozwala uzyskać lepsze warunki finansowe zakupu i oszczędności w transporcie --> zamówienia zakupu komis, sprzedaż komisowa (en: Commission sale, Sale on commission, de: Kommissionsverkauf Sprzedawca (komisant) sprzedaje towary we własnym imieniu ale na rachunek właściciela towaru (komitenta). Sprzedawca otrzymuje prowizję za usługę Jeżeli dodatkowo magazynuje towary, to prowadzi skład konsygnacyjny --> konsygnacja NOTE: en: Sales Commission, to jest prowizja od sprzedaży kompensata (en: Set-off/Offset, de: Aufrechnung) Wzajemne zniesienie należności i zobowiązań tego samego kontrahenta W programie Trawers jest to kompensata zobowiązania u dostawcy z należnościami od odbiorcy Taki sam NIP w kartotece odbiorców i dostawców, ułatwia wyszukanie rozrachunków do kompensat Mutual offsetting of recivables and payables of the same contractor In Trawers it's an offset of vendor's payables with client's recivables The same Tax Identification Number in clients and vendors file simplifies the search of settlements for offsets kompensata różnic inwentaryzacyjnych Metoda rozliczenia niedoborów i nadwyżek stwierdzonych podczas spisu inwentaryzacyjnego. Kompensuje się nadwyżkę na jednym asortymencie z niedoborem na innym asortymencie. W programie Trawers można wykonać kompensatę dokumentami korekt magazynowych odpowiednio zwiększając i zmniejszając ilości w kartotekach kompetencje (en: Competence, Skills, de: Kompetenz) Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne, które umożliwiają wykonywanie zadań na odpowiednim poziomie. W tabeli: Zarządzanie kadrami > Kompetencje można ustalać profile kompetencyjne pracowników. W kartach osób do kontaktu kontrahentów, można podać oznaczenie i poziom kompetencji. kompletacja (w produkcji) (asemblacja) (en: Assembly, de: Montage) (Asemblacja, Składanie) --> Montaz --> Demontaż NOTE: kompletacja i dekompletacja odnoszą sie do towarów handlowych kompletacja (do wysyłki) (en: Picking, de: Kommissionierung) Przygotowanie asortymentu do wysłania do odbiorcy. Zgromadzenie na paletach lub w wyznaczonym miejscu w magazynie. Zwykle na podstawie zamówienia sprzedaży Osoba, która wykonuje te prace: pracownik magazynu, operator, kompletator (en: Picker, de: Kommissionierer, Greifer) --> Pick List (lista pobrań) --> wysyłek przygotowanie Proces odwrotny, rozmieszczanie w magazynie: odkładanie (en: Put Away, Put-away, Putaway) --> odkładanie komponent (en: Component, de: Bauteil) Element struktury produktu (zespołu lub wyrobu) Element of product structure (of assembly or product) konfigurator (en: Configurator, de: Produktkonfigurator) Program, w którym można definiować warianty (cechy i opcje) produktu i poznawać koszty i ceny sprzedaży wybranych konfiguracji. (także: Kreator wariantów) Konfiguratora można używać w dziale handlowym podczas tworzenia oferty handlowej lub zamówień sprzedaży oraz przez końcowych klientów korzystających z aplikacji internetowych lub funkcji zdalnego dostępu W programie Trawers są trzy funkcje, w których używa się konfiguratora: * rejestrowanie zamówienia sprzedaży w NA (en: SOC Sales Order Configurator) * ustalanie konfiguracji produktu w BM (pre-konfigurowanie) * definiowanie specyfikacji materiałowej zlecenia w ZP --> BOM (struktura produktu) --> cechy i opcje --> kartoteka konfiguracji A final item description tool that defines the available product options and accessories, and builds product cost and sales price information from the options chosen konfigurator w internecie (en: Web Configurator, de: Web-Configurator) (A web-based product configurator) Program (Web Application), który pozwala użytkownikowi wybierać cechy i opcje produktu lub usługi przy użyciu przeglądarki internetowej. Wybory użytkowników można przekazać do Trawers ERP do systemu produkcji. Patrz opisy integracji z aplikacjami internetowymi, np. BaseLinker. konsolidacja (w rachunkowości) (en: Consolidation, de: Konsolidierung) Scalenie (agregacja) sprawozdawczości grupy firm, np. holdingu Aggregation of financial statements of a group company as a consolidated account konsygnacja (en: Consignment, de: Konsignation) Przekazanie towaru przez dostawcę do dyspozycji innego podmiotu (odbiorcy) Ale z zachowaniem prawa własności przez dostawcę do czasu sprzedaży towaru lub wykorzystania go w procesie produkcyjnym Towar zwykle składowany jest w składzie konsygnacyjnym w siedzibie odbiorcy Umowa składu konsygnacyjnego łączy w sobie umowę komisu i umowę składu --> depozyt (magazyn depozytowy, konsygnacyjny) --> depozyt (wycena zapasów magazynowych) --> komis --> umowa składu --> call-off stock Procedura magazynu konsygnacyjnego w UE, w celu uproszczenia rozliczeń VAT. kontakty (en: Contacts, Events, Activities) W CRM: zdarzenie (czynność) w celu pozyskania i utrzymania klienta Np. e-mail, oferta, rozmowa telefoniczna, wizyta. Obecnie coraz częściej także zdarzenia w mediach społecznościowych W programie Trawers kontakty zapisywane są w systemie RK Rynek Kontakty Używanie RK Rynek Kontakty --> CRM --> Zadania (en: Tasks) kontener (en: Container, de: Container) Skrzynia metalowa do przewozu towarów 20" o pojemności 33,9 m3 (CBM Cubic Meter) 40" o pojemności 67,7 m3 (CBM Cubic Meter) konto (ksiegowość) (en: Account, de: Konto) Urządzenie ewidencyjne do księgowego odzwierciedlania stanu i zmian określonego składnika aktywów, pasywów lub wyniku Registry device used for reflecting accounting status and changes of defined assets, liabilities or a result konto analityczne (en: Detailed account) Przedstawia szczegółowo pewien wycinek konta syntetycznego Presents in details a certain sector of a control account konto bilansowe (en: Balance sheet account/real account, de: Bilanzkonto/Sachkonto) Do księgowania operacji zmieniajacych stan aktywów i pasywów Dla tych kont obowiazuje zasada podwojnego zapisu For accounting transactions that change assets and liabilities status For those accounts double entry rule applies konto pozabilansowe (en: Off-balance sheet accounts) Nie umieszcza się w bilansie. Bez podwójnego zapisu Not listed on ballance sheet. No double entry konto przeciwstawne (en: Contra Account) Konto powiązane z kontem podstawowym. Na obu kontach są zapisy tej samej kwoty na przeciwnych stronach: Wn i Ma An account which balance is on the opposite side of the account to which it is related. Examples include accumulated depreciation, which is a contra asset, sales discounts, which is a contra income konto techniczne Konto pomocnicze. Stosowane, np. gdy nie można utworzyć jednostronnego zapisu księgowego. Dla drugiej strony tworzy się konto techniczne Konto techniczne jest zwykle pozabilansowe --> dokument techniczny konta saldo (en: Account balance, de: Kontensaldo) Różnica między suma zapisów po obu stronach konta. Może być debetowe lub kredytowe Difference between the sum of the entries on both sides of the account. Could be a debit or credit balance konta stan (en: Account position, de: Kontostand) Nastepujące wielkości uchwycone w danym momencie: * Bilans Otwarcia * Obroty bieżące * Obroty narastająco (suma B.O. i wszystkich obrotów) * Saldo, tu: saldo obrotów narastająco Following values caught in a given moment: * Opening balance * Current turnovers * Turnowers cumulatively (B.O. and all turnovers sum) * Balance, here: Turnover balance cumulatively konta symbol (en: Account code/symbol) Cyfrowo-literowe oznaczenie konta. W programie Trawers konto standardowo ma sługość 20 znaków, cyfr lub liter. Długość można zwiększyć do 25 znaków Symbol konta składa się z segmentów. Jeden segment syntetyczny oraz wiele segmentów znaków analitycznych Digit-literall account designation, max 20 characters, digits or letters The account Code/symbol consists of segments. One control segment and a lot of detailed code/symbol segments konta zamknięcie (en: Close an account/account closure Wpisanie salda koncowego tzn. różnicy między suma zapisów po jednej stronie a suma zapisów po drugiej stronie konta Konta zamykane są podczas zamykania roku obrachunkowego Entering closing balance , i.e. difference between the sums of entrences on both sides of an account kont korespondencja (en: Account Assignment, de: Kontierung) Zależność między kontami bilansowymi ustalajaca, na którym koncie bedzie operacja debetowa a na którym kredytowa Dependence between balance sheet accounts indicating whether an item is to be assigned to debit or credit operation kont plan, plan kont (en: Chart of Accounts, de: Kontenplan) Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej), przyjete zasady księgowania na nich operacji gospodarczych oraz wyceny aktywów i pasywów, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej) ich powiązania z kontami księgi głównej W planie kont podane są: * symbol konta * nazwa konta (może być w także języku obcym) * atrybuty konta: typ, rodzaj, wskaźnik budżetowania itd General ledger's accounts register, generally accepted principles of entering economic transactions and valuation of assets and liabilities, principles of keeping subledger accounts and their connections with general ledger accounts Given in chart of accounts are: - account code/symbol - account name (can also be in a foreign language) - account attributes: type, sort, budgeting ratio etc kont plan archiwalny Plan kont archiwalny, to jest plan kont roku zamkniętego W archiwalnym planie kont można zmienić nazwę i atrybuty konta Nie można usuwać ani dodawać nowych kont kont plan hipotetyczny (en: Hypothetical chart of accounts) Hipotetyczny plan kont. Zestawienie o strukturze: Plan kont, które powstaje na podstawie definicji dekretacji w systemach pomocniczych: KB, MG, NA, ZO, ZP. Pozwala na sprawdzenie poprawności definicji dekretacji. Tzn. czy dekretacje te utworzą polecenia księgowania na prawidłowe konta. Application creates hypothetical chart of accounts on the basis od definitions and assignments included in assignment tables (transaction symbol) of auxiliary systems, i.e. NA Sale, ZO Purchase, etc It enables veryfication of the definition correctness konta: zasada podwójnego zapisu (en: Double-entry, de: Doppelte Buchführung) Każda operacja gospodarcza jest zapisywana w tej samej wartości na dwóch różnych kontach, po dwóch różnych stronach (Wn i Ma) Double-entry Accounting practice where for every debit there is an opposing and equal credit and vice versa konto użytkownika (aplikacja internetowa) Konto założone w serwisie internetowym w celu identyfikacji użytkownika kontrahent (en: Business Partner, de: Geschäftspartner) Podmiot (osoba fizyczna lub prawna) będąca stroną relacji handlowej, np. transakcji. --> odbiorca (klient) --> dostawca kontrakt (umowa sprzedaży lub zakupu) (en: Blanket order, Blanket contract, Contract, de: Rahmenaufträge, Daueraufträge) (de: Abrufbestellungen, Rahmenleistungen, Kontrakte). Kontrakt ramowy, zamówienie ramowe (en: Frame Order) Kontrakty zaopatrzeniowe en: Procurement contracts Umowa na dostawę towarów lub usług w określonym czasie i po określonej cenie, np. przez rok Kontrakt zakupu W programie Trawers w module ZA można zarejestrować: [OB] Kontrakt zakupu (en: Blanket Purchase Order) Kolejne zamówienia zakupu można powiązać z kontraktem. Można śledzić ilości zakontraktowane, zamówione i dostarczone Kontrakt sprzedaży W module NA można zarejestrować: [OB] Kontrakt sprzedaży (en: Blanket Sales Order) Kolejne zamówienia sprzedaży można powiązać z kontraktem. Kontrakt serwisowy Szczególnym rodzajem kontraktu sprzedaży jest dokument udzielenia gwarancji na serwisowany produkt. Taki kontrakt rejestruje się w module SE w powiązaniu z produktem u odbiorcy --> serwisowane produkty --> gwarancja --> kontraktowe ceny An agreement considering delivery of goods or services in specified time and at certain price, e.g. for a year Those data are used for building a delivery schedule, from which recommendations concerning production and invoicing may result --> contract prices kontrakt serwisowy (en: Maintenance contract, de: Instandhaltungsauftrag) Kontrakt serwisowy na utrzymanie urządzeń w stanie sprawnym. --> remontowa gospodarka, utrzymanie ruchu --> Plant Maintenance --> CMMS Computerized Maintenance Management Systems Terms of providing services are registered in maintenance contract kontraktowe ceny (en: Contract Prices) Cennnik zawierajacy ceny na poszczególne towary dla poszczegolnych odbiorców lub grup odbiorców A price list containing prices for particular products for particular customers or customers groups kontrola wewnętrzna (en: Internal Control, de: Internes Kontrollsystem (IKS) Proces, którego celem jest zapewnienie, że jednostka prawidłowo realizuje swoje zadania i osiąga założone cele Spełnia ważną rolę w zapobieganiu i wykrywaniu nadużyć oraz w ochronie zasobów materialnych i niematerialnych jednostki Program Trawers wspomaga kontrolę wewnętrzną Mechanizmy bezpieczeństwa konwersja (en: Conversion, de: Umwandlung, Konversion) Przekształcenie, przemiana, przejście. Informatyka: Konwersja danych - przekształcenie danych z jednego formatu na inny format. Np. Z CSV do XML, z RTF na PDF. Marketing, Handel: Konwersja szans sprzedażowych na sprzedaż zrealizowaną. Współczynnik konwersji, wskaźnik. Np. liczba pozyskanych klientów w stosunku do klientów potencjalnych. Procent otrzymanych zamówień sprzedaży w stosunku do wysłanych ofert. --> zamówienia zrealizowane --> sprzedaż utracona kooperant, współpracujący (en: Subcontractor) Podwykonawca, dostawca usług (usług obcych), np. malowanie, galwanizowanie. Provider of services (external services), e.g. painting, electroplating kopie zapasowe (en: Backup, de: Backup) Zbior plików, katalogów i innych danych, które zostały powielone i umieszczone w innym katalogu lub na innym nośniku --> archiwum --> gospodarka zbiorami Set of files, directories and other data, which have been duplicated and transfered to a different directory od data medium --> archive koprodukt (en: Co-product) Produkt lub kilka produktów wytwarzanych równocześnie z pozycją podstawową. Koprodukt jest użyteczny, może być dalej przetwarzany lub sprzedany. --> produkt uboczny (en: By-product) korelacja, regresja (en: Correlation, Regression) Metody statystyczne, które zajmują się analizą zależności między wartościami Np. zależnośc między wzrostem sprzedaży a wzrostem wydatków na reklamę kostka (en: Cube/data cube) Dane zorganizowane i zagregowane w wielowymiarowej strukturze. --> wielowymiarowe raporty Data organised and aggregated into multidimensional structure koszt szacunkowy (en: Estimated cost) Koszt własny sprzedaży (KwS) ustalony szacunkowo, np. wg kosztu ostatniego przychodu, średniej ceny (kosztu) zapasu lub kosztów normatywnych wytworzenia Metodę obliczania ustala się w parametrach systemu sprzedaży NA i w karcie KIM. Koszt szacunkowy wg param NA [ProfBase] i KIM [ProfBasK]. Np. wg ceny ost przychodu, wg ceny najwyższej L/F. --> marża szacunkowa Estimated cost of goods sold (COGS) , e.g. the last purchase costs kosztu rodzaj (en: Cost Element, Costing Element, de: Kostenart KOA) W programie Trawers wyróżnia się następujące rodzaje kosztów: materiały, robocizna, prace przygot., operacje obce, pośrednie stałe, pośrednie zmienne, transport Wartości poszczególnych rodzajów kosztów zapisane są w kartach KIM E.g. costs of materials, labour, external services etc koszt własny sprzedaży (KwS) (en: COGS Cost of Goods Sold, de: Umsatzkosten) Cena zakupu towarów lub koszt wytworzenia wyrobów i usług sprzedanych Wyznaczany jest na poziomie kosztów zakupu lub kosztów wytworzenia (TKW) powiększonych o koszty sprzedazy i inne koszty ogólne. W programie Trawers występuje jako koszt rzeczywisty lub szacunkowy a) Koszt rzeczywisty - ustalany jest podczas rozchodu z magazynu, czyli podczas zatwierdzania faktury sprzedaży. Ustalany wg metody wyceny rozchodu. tj. Lifo/Fifo, Ewidencyjna, Średnia, Wskazana a) Koszt szacunkowy - ustalany jest przed zatwierdzeniem faktury Sposób ustalania podaje się w parametrach systemu sprzedaży i w KIM Np. może to być cena ostatniego przychodu W rozliczeniu okresu obrachunkowego uwzględnić należy także odchylenia od cen zakupu (en: Purchase Variance account) --> odchylenia --> zysk brutto --> marża kosztów rozdzielnik Rozdzielnik kosztów to metoda (funkcja, formuła), która pozwala na kwotowy lub procentowy podział kosztów, np. wydziałowych (pośrednich) pomiędzy jednostki rozliczeniowe, np. miejsca powstawania kosztów. Kluczem rozdzielnika może być robocizna, koszty materiałowe itp. W programie Trawers ERP koszty pośrednie rozdzielane są na zlecenia. Kluczem rozdzielnika jest czas trwania operacji wykonywanych na stanowiskach roboczych i stawki godzinowe tych stanowisk. --> stanowisko pracy --> robocizny stawka --> koszty pośrednie koszty dodatkowe (en: Charges, Extra Charges, de: Sonderkosten) Opłaty. Np. koszty transportu (en: Freight Charges), koszty manipulacyjne (en: Handling Charges), dodatkowe koszty zakupu. W programie Trawers koszty dodatkowe można rejestrować w transakcjach, w fakturach zakupu, np. cło importowe i w fakturach sprzedaży, np. KGO. Można rejestrować jako oddzielne pozycje, np. koszty transportu, KGO lub w ramach pozycji, np. cło importowe, akcyza. Koszty dodatkowe można przekazywać na konta w systemie KG Księga Główna --> faktury kosztowe (nie-magazynowe) --> marża --> prowizje --> cena nabycia koszty marketingowe (en: Marketing Costs, de: Marketing-Kosten) Koszty działalności marketingowej, lub szerzej, działalności handlowej koszty marketingowe przy współpracy z sieciami handlowymi (en: Retail Channels) (en: TradeSpend, Trade Spend, de: Vertriebskosten) Trade spend is the money a manufacturer spends with the retailer to promote the product in store. On average, tradespend amounts to 13.5% of a vendor's revenue. Dodatkowe koszty dostawcy związane ze sprzedażą poprzez sieci sklepów. Sieci zwykle oczekują dodatkowych przychodów od dostawców, np. z okazji urodzin sieci, opłat za usługi promocyjne, opłat za udostępnienie danych sprzedażowych, opłat za EDI, kary za brak dostawy, za błędy w oznaczeniach przesyłek, za osiągnięcie poziomu obrotu z siecią (bonus progowy), itp. Koszty te znacząco zmieniają poziom rentowności sprzedaży (poziom marży) Rejestrowane jako faktury kosztowe w systemie zakupów. Naliczone koszty powinny być porównywane z przychodami z faktur sprzedaży, np. w okresach miesięcznych koszty przyszłych okresów (en: Deferred expenses, Accrued expenses) Środki poniesione, dotyczące przyszłych okresów. Rozliczenia czynne (odnoszące się do przyszłych okresów) (en: Deferred expenses, Prepaid expenses) Rozliczenia bierne (odnoszą się do bieżącego okresu, chociaż ich pokrycie nastąpi w przyszłości (en: Accrued expenses) --> przychody przyszłych okresów koszty wytworzenia (en: COGM Cost of Goods Manufactured, de: Herstellkosten) Koszty powstałe w trakcie realizacji procesu produkcyjnego w wyniku zaangażowanie elementów tego procesy tj. środków pracy, przedmiotów pracy i siły roboczej W ujęciu przepisów o rachunkowości: koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadniona część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu koszty normatywne (en: Standard costs, de: Standardkosten) Metoda kalkulacji kosztów, w której z góry ustalony koszt normatywny wyznacza uznany za prawidłowy, racjonalny poziom kosztów, niezbędny do wykonania określonego zadania produkcyjnego w danych warunkach Koszty normatywne ustala się na podstawie danych historycznych oraz przewidywanych warunków w przyszłości. Zwykle na okres półroczny lub roczny A costing method where a predetermined standard cost determines considered correct, reasonable costs level, required to execute specified production task under given conditions The costs estimates are based on both past performance and analysis of future conditions. For a specific period of time, such as semi-annually, or annually koszty normatywne produktu (en: Standard Unit Costs) Koszty zapisane w KIM: Produkcja KIM > Koszty struktury > Ogółem koszt normatywny: Materiały+Robocizna+Przygotowawcze+.. Costs recorded in KIM file: Production KIM > Rolled-up costs Total standard cost: Materials+Labour+Setup+.. Koszty produktu zapisane w KIM: ------------------------------------------------------------- Koszty własne Koszty struktury Rodzaj kosztu This level cost Rolled-up cost -------------- ------------- --------------- Materiały .... (Material) 0,00 3 249,80 Robocizna .... (Labor) 949,94 1 949,94 Prace przygot. (Setup) 2,80 22,80 Operacje obce (Outside process) 700,00 700,00 Pośrednie stałe (Fixed Overhead) 409,83 409,83 Pośrednie zmienne(Variable Overhead) 340,71 340,71 Transport .... (Freight) 0,00 Ogółem koszt normatywny: 6 673,08 Total Standard Cost: 6 673,08 ------------------------------------------------------------- kosztów normatywnych obliczanie (en: Standard Cost Roll-up) Kosztów zwijanie (nawijanie), od Roll-up tj. zwijać, nawijać do góry Ew. też kosztów kumulowanie, sumowanie, agregowanie Obliczanie normatywnych kosztów sumarycznych wytworzenia produktu Polega na zsumowaniu (en: Roll-up) kosztów komponentów i operacji produkcyjnych ze wszystkich poziomów struktury Calculating total standard costs of manufacturing a product It consists in a roll-up of components and production operations costs from all structure levels koszty planowane produktu (en: Estimated Costs) Koszty gromadzone w kartotece zleceń, specyfikacji materiałowej i specyfikacji operacji technologicznych zlecenia Zapisy powstają podczas tworzenia specyfikacji Costs assambled in work order file, material specification and detailed description of routing Records are being developed during the process of creating specifications koszty pośrednie (en: Factory overhead, Indirect manufacturing cost) (de: Gemeinkosten) Inne określenie: Burden cost Różne koszty związane z produkcją, które nie mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów konkretnych produktów. Moga być: Koszty pośrednie stałe (en: Fixed OH Cost) Koszty pośrednie zmienne (en: Variable OH Cost) W programie Trawers koszty pośrednie mogą być ustalane jako procent kosztów robocizny lub wg stałych stawek godzinowych (en: Fixed and variable overhead can be specified to be costed as a percentage of labor or as a fixed hourly rate Various manufacturing costs which can't be accounted directly as a cost of specific products There are: Fixed OH Costs Variable OH Costs karta pracy (en: Time Card, Job Card) Dokument zawierający informacje o przebiegu pracy koszty rzeczywiste (zarejestrowane) (en: Actual Cost, de: Istkosten) Koszty gromadzone w kartotece zleceń, specyfikacji materiałowej i specyfikacji operacji technologicznych zlecenia Zapisy powstają podczas rejestrowania dokumentów (transakcji) Costs assambled in a work order file, material specification and detailed description of routing Records are being developed during transactions registration process kosztów narzuty (en: Overhead rates, mark-up rates, surcharges) Procentowe narzuty kosztów do poszczególnych rodzajów kosztów Percentage mark-up rates for indyvidual types of costs kosztów rozliczanie (en: Allocation of costs , de: Kostenzuordnung) Przeksięgowywanie kosztów ogólnych i wydzialowych na koszty produkcji Przeksięgowywać można wg różnych metod (scenariuszy) Reclassify overheads and production overhead costs to production costs Reclassification according to different methods (scenarios) koszyk (en: Cart, Shopping cart, Basket, de: Warenkorb) Zbiór towarów gromadzonych przez użytkownika w celu złożenia zamówienia Można przeglądać zawartość koszyka, usuwać wybrane lub wszystkie pozycje, dodawać nowy towar lub zmieniać ilość zamawianą. Funkcja: Zapisz zamówienie przenosi zawartości koszyka do zbioru zamówień. W programie Trawers pozycje do koszyka można dodawać: * w module WOE Zamówienia internetowe * w module RA Zdalny dostęp kontrahentów * w module NA > Zamówienia > Cenniki (funkcja przydatna, gdy chce się ustalić wartość sprzedaży jeszcze zanim poda się dane konkretnego klienta) --> cenniki sprzedaży KPI, KPIs Key Performance Indicators Kluczowe wskaźniki efektywności. Finansowe i niefinansowe mierzalne wskaźniki, które pozwalają ocenić w jakim stopniu przedsiębiorstwo realizuje swoje zadania gospodarcze, operacyjne i strategiczne. KPI. Miary, wskaźniki efektywności kraj (en: Country, de: Land, Staat) W karcie odbiorcy i dostawcy podaje się dwa symbole kraju Kraj 1 NIP - dla potrzeb identyfikacji NIP, PTU (VAT) i Intrastat Kraj 2 ADR - dla potrzeb danych tele-adresowych (domyślnie taki jak Kraj 1) Np. Firma Derma-Obuwie ma NIP [PL] ale siedziba jest w Irlandii Kraj [PL] NIP [111-111-1-11] Adres [IE]-[LK ] Irlandia, Limerick Kod [ ] Abbeyfeale Red Road Oznaczenie kraju wpływa na pracę programu Trawers, głównie w funkcjach związanych z handlem międzynarodowym. Np. stawka PTU jest inna na fakturze krajowej (kraj = PL) a inna na fakturze eksportowej Inna na fakturze sprzedaży do kraju Unii Europejskiej (UE) a inna poza UE Symbole kraju są 2-znakowe wg ISO 3166-1. Zapisane są w tabeli krajów Uszczegółowienie podziału terytorialnego konkretnego kraju zawiera norma ISO 3166-2, w której ustalone są kody identyfikujące podstawowe jednostki podziału, np. regiony, prowincje itp. Województwa w Polsce CC-SSS np. PL-PM Polska, Pomorskie -o -o- | o-------- jednostki podziału 3 znaki o----------- kraj 2 znaki kronika, historia (en: Log / History) Lista transakcji, np. wydanych towarów, wystawionych faktur sprzedaży, które miały miejsce w związku z prowadzona działalnością dospodarczą W kronice zapisuje się daty i opis zdarzeń. Kroniki prowadzi sie dla różnych obiektów: odbiorców, dostawców, towarów, pracowników kronika zdarzeń (en: Event) Kronika zdarzeń systemowych w programie Trawers. W kronice zapisywane są automatycznie informacje o zdarzeniach, którym nadano specjalne znaczenie. Zdarzenia systemowe (przykłady): TRQUIT01 Zakończenie sesji, RKEMLODB Odebranie e-maila, TRNEWMSG Wysłanie wiadomości, RKREMIN Przypomnienie o kontakcie. Tabela (zbiór): Kronika zdarzeń [316] Powiadomienia, wiadomości księgi (en: Accounting books, de: Kassenbuch) Obejmuja: dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, inwentarz (wykaz składników aktywów i pasywow), zestawienia obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych Includes: journal, general ledger accounts, subsidiary ledger accounts, inventory (items of assets and liabilities register), trial balance of general and subsidiary ledger księga główna (en: General ledger, de: Hauptbuchhaltung) Na kontach księgi głównej dokonuje się zapisów salda początkowego aktywów i pasywów (--> otwarcie księgi) a nastepnie wprowadza się kolejne miesiace zapisów, zarejestrowanych uprzednio lub równoczesnie w dzienniku Assets and liabilities opening balance records are being performed on general ledger accounts(--> opening book), followed by entering the sequent months records, that have been previously or simultaneously registered in journal księgi pomocnicze (en: Subsidiary ledger, Subledger, de: Nebenbuch, Nebenbücher) Służą uszczegółowieniu zapisów księgi głównej. Prowadzi się je jako kartoteki lub jako wyodrębniony system kont, uzgodniony z zapisami kont księgi głównej. Np. konta ksiąg: środków trwałych, rozrachunków z kontrahentami, rozrachunków z pracownikami, sprzedaży, zakupów They itemise entries in general ledger. Subsidiary ledgers are being kept as Files or as an isolated system of accounts, agreed with the general ledger's account entries. E.g. ledger accounts of: fixed assets, client accounts settlements, payroll settlements, sales, purchase księgowanie (en: Accounting, de: Buchung) Trwała aktualizacja zapisów w KSO na podstawie dokumentów Permanent KSO entries updating based on documents księgowań schematy (schematy dekretowania) - automaty księgowe (en: Accounting schemes) Automatyczne dekretowanie dokumentów na podstawie schematów tworzonych przez użytkownika w oparciu o własny plan kont Automatic assignment of documents based on schemes created by the users according to their own chart of accounts KSOM Kartoteka Stanów i Obrotów Magazynowych Karta magazynowa indeksu (en: Stock Item, Item Site Master) W kartach KSOM zapisywane są cechy charakterystyczne indeksu w konkretnym magazynie, np. cena ostatniego przychodu i normy zakupu oraz informacje ilościowe i wartościowe o stanach i obrotach asortymentu w konkretnych magazynach (lokalizacjach) Każdy indeks KIM ma odrębną kartę KSOM dla każdego magazynu --> KIM (en: Item) --> LOT/SER Item Site Master records information on stock levels and turnovers of items in particular warehouses (locations) --> KIM --> LOT/SER kubatura, objętość, pojemność (en: Cubic capacity, Volume, de: Raummaß, Umfang in Kubikmeter) CBM Cubic Meter Miara przestrzeni (przestrzeni trójwymiarowej). W układzie SI jednostką jest metr sześcienny. Popularną jednostką jest jeden litr (l) (0,001 m3) Kubatura asortymentu w opakowaniu (=) Szer(*)Wysok(*)Dlugo (pola w KIM) --> objętość, pojemność --> powierzchnia kupiec (kupił) (en: Buyer) W nagłowku dokumentu zakupu mozna wpisać symbol osoby, która kupiła lub zamowiła towar lub usługę. Symbol osoby pobiera się z kartoteki osób w KB. Wypełnione pole: KUPIŁ pozwala ustalić ile poszczególne osoby wydały w danym miesiącu na poszczególne rodzaje kosztów, w tym np. na paliwo Zestawienia tworzy się na podstawie dokumentów zakupu, np. NZ > Zakupy w różnych układach kupon, kupon rabatowy (en: Coupon) W handlu detalicznym: dokument, który upoważnia do upustu przy następnym zakupie lub do innej korzyści, np. darmowa wysyłka, kup jeden - odbierz dwa, darmowa próbka, darmowy obiad (stacje benzynowe). --> punktowy program kup teraz Zwykle w aukcji internetowej: funkcja pozwalająca zakończyć aukcje. Oznacza zgodę kupującego na cenę określoną przez sprzedającego kurs walut krosowy, krzyżowy (en: Cross Rate) Kurs przyjęty do rozliczeń między walutami, inny niż wynika z oficjalnych tabel. Np. sprzedajemy towar za EUR. Ale umawiamy się z odbiorcą, że zapłaci nam w NOK. I zapisujemy kurs EUR / NOK. Aby uwolnić się od ryzyka zmiany kursu NOK kurs rozchodu waluty Kurs, który przyjmuje się do wyceny wartości rozchodu waluty, zwykle jest to przeciętny (średni) kursów zakupu Można także wycenić rozchód waluty wg kursu dnia. Program daje możliwość wyboru kursu wypłaty: Kurs dnia lub Kurs średni ważony A rate, which we accept for valuation of currency expenditure, usually it is the avarage purchase rate One may also valuate the currency expenditure by a day rate The software gives the possibility to choose the expenditure rate: day rate or avarage weighted rate kwarantanna (w kontroli jakości) (en: In quarantine, de: in Quarantäne) Uniemożliwienie użycia materiałów w produkcji lub sprzedaży towarów do czasu przeprowadzenia wymaganych testów jakościowych w celu ustalenia zgodności z przepisami lub standardami. Inne określenie: Non-conforming stock --> jakości kontrola Na literę L Latitude, Longitude Latitude Szerokość geograficzna, np. 54.576163 Longitude Długość geograficzna, np. 18.402266 Współrzędne geograficzne. Współrzędne sferyczne, którymi można określić położenie miejsca na kuli ziemskiej. Lead Time (de: Durchlaufzeit, Lieferzeit, Zeitbedarf) Dni realizacji. Czas realizacji. --> dni realizacji LAN Local Area Network --> WLAN Wireless LAN lean manufacturing (de: Schlanke Produktion) (? szczupłe zarządzanie produkcją ?) (? produkcja odchudzona ?) Processes that improve efficiency by reducing wasted time, materials and money. Lean manufacturing is an production philosophy, which optimizes efficiency by reducing waste throughout all facets of the process workflow. Frequently using just in time techniques Originally developed by Toyota --> zarządzanie ograniczeniami (en: Theory of Constraints (TOC) legacy Zastany (scheda, spuścizna). Data migration from legacy system: Migracja danych z obecnego systemu. Low efficiency of legacy system: Niska efektywność istniejącego systemu. lejek sprzedaży (en: Sales pipelines, Sales funnel) Zestawienie w formie lejka (szeroko u góry, wąsko na dole), które obrazuje liczbę klientów znajdujących się na kolejnych etapach (en: Stages) w cyklu sprzedazy. W prawidłowym cyklu, w miarę przechodzenia do kolejnych etapów cyklu, liczba klientów powinna być mniejsza ----------------------------------------------------------- Etap w cyklu sprzedaży Liczba klientów na etapie ---------------------- -------------------------- 00 Baza adresowa 26881 ********************** 10 Kontakt wstępny 1844 *************** 20 Zbieranie potrzeb 465 ******* 30 Oferta celowa 230 **** 40 Prezentacja oferty dedyk. 189 *** 50 Analiza i ocena oferty 145 ** 60 Negocjacje 38 * 70 Zamkniecie sprzedaży ----------------------------------------------------- 80 Opieka posprzedażna 871 ********* 99 Odrzucony 8127 ************************ ------------------------------------ RAZEM 36766 ----------------------------------------------------------- Licence (British, Canadian, Australian) License (American English) Licencja Prawo, zezwolenie do korzystania z utworu --> licencja na Trawers (oprogramowanie) --> LPN License Plate Number (zarzadzanie magazynem, transport) licencja.txt (en: Licence Key, de: Licence Key) Klucz licencyjny. Plik, który otrzymuje użytkownik (licencjobiorca) przy zakupie licencji i abonamentu (odnowienie licencji) A file which a user (licensee) receives while purchasing licence or subscription licencja na Trawers (en: Licence for Trawers) Tytuł prawny uzyskiwany przez licencjobiorcę do używania programu Trawers. Rodzaj, przedmiot i zakres licencji podany jest w pliku licencyjnym oraz w warunkach handlowych firmy Tres Program Trawers jest przedmiotem prawa autorskiego. Jest chroniony prawem autorskim: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U.1994, nr 24 poz.83) --> abonament licencji rejestrowanie (en: Licensing registration Rejestrowanie licencji polega na wgraniu pliku: licencja.txt w podkatalogu /adtres Plik licencja.txt przygotowuje firma Tres na podstawie zamówienia na prawo do uzytkowania programu Trawers (licencja) A legal title aquired by the licensee to gain permission for the use of Trawers ERP Type, object and scope of the licence has been given in licence content and attachments --> subscription licencja a dozwolony użytek Dozwolony użytek, w polskim prawie autorskim, to zezwolenie na korzystanie z cudzych utworów chronionych autorskimi prawami majątkowymi bez zgody podmiotu praw autorskich i bez wynagrodzenia. W komentarzach do ustawy podaje się przykłady, np. cytowanie, komentowanie. Nie ma jasności, czy dozwolony użytek obejmuje oprogramowanie. Zgoda na użytkowanie programów zapisana jest bowiem w licencji, w której wskazuje się prawa (obszary eksploatacji). W USA dozwolony użytek (en: Fair use) interpretowany jest szerzej. 'Pozwala uniknąć sztywnego stosowania ustawy o prawie autorskim, jeżeli czasami tłumiłoby to samą kreatywność, którą ustawa ta ma wspierać.' liczba kopii wydruku (en: Number Of Copies) Parametr sterujący urządzeniami wyjściowymi, np. drukarką laserową. Liczbę kopii podaje się w parametrach sterujących lub właściowościach urządzeń liczba wystąpień wartości pól (en: Field Frequency Analysis) Prezentuje liczbę pól zawierających takie same wartości i porównuje z ogólna liczba pól Np. liczby kart kontrahentów majacych siedziby w tych samych miastach Presents field numbers that contain the same values, and compares them with the total number of fields E.g. numbers of contractors files, whose head office is located in the same town licznik (en: Counter, Meter, de: Zaehwerk, Zaehler) Urządzenie pomiarowe, z którego rejestrujemy odczyt. --> przebieg LIFO/FIFO ceny partii (en: LIFO/FIFO Cost buckets, Cost tiers) Partie LIFO/FIFO (en: FIFO/LIFO buckets) --> wycena zapasów limit kredytowy odbiorcy (en: Customer's Credit Limit) To wartość (kwota) ustalona indywidualnie dla każdego odbiorcy, która określa granicę sprzedaży na kredyt, tzn. z odroczoną płatnością An ammount (sum) agreed individually for each customer, that determines credit sales limits, i.e. with deferred payment If credit limit is set, sales orders that debit the accounts receivable account can only be recorded if the sum of the balance outstanding on the ledger and the amount of the new sales order is less than the customer's credit limit limit kredytowy dostawcy (en: Vendor's Credit Limit) To wartość (kwota) ustalona indywidualnie dla każdego dostawcy, która określa granicę zakupów na kredyt, tzn. z odroczoną płatnością Program może sprawdzać czy zostały przekroczone limity kredytowe wobec dostawców. Aby nie zamawiać u dostawcy, bo można nie otrzymać dostawy w terminie An ammount (sum) agreed individually for each vendor, that determines purchase credit limits, i.e. with deferred payment Software can check whether the credit limits due to vendors have been exceeded. It informs us, not to order form this vendor, cause the delivery might not be on time linia poleceń, wiersz poleceń, linia komend (en: Command Line, Command-Line, de: Kommandozeile) CLI Command Line Interface. Element dialogu z komputerem. Zamiast wybierać polecenie z menu, można wpisać komendę, tj. ciąg znaków w linii poleceń. Współczesnie w linii poleceń zwykle podaje się polecenia dla systemu operacyjnego. W linii poleceń można umieszczać skrypty, tj. instrukcje w języku skryptowym, np. bash Program Trawers można wywołać (uruchomić) z linii poleceń, Przykład: --------------------------------------------------- tr5w.exe --firma=FP --operator=AA --proces=AD_PGZ91 --------------------------------------------------- Znaczenie poszczególnych parametrów podano w opisie procesu AutoRun. --> AutoRun --> zmienne środowiskowe (en: Environment variables) --> F12 Menu wewnętrzne linie papilarne (en: Fingerprints) Unikalny układ linii na opuszkach palców. Linie odczytane skanerem (czytnikiem) mogą być stosowane do identyfikacji użytkownika programu komputerowego listy seryjne (korespondencja seryjna) (en: Mass mail, Mailmerge, de: Seriendruck, Serienbrief) O tej samej lub podobnej tresci, z adresami z kartoteki kontrahentów Letters of the same or similar content, with the addresses from contractors file LMS Learning Management System (de: Lernplattform) System Zarządzania Nauczaniem. Rozwiązania metodyczne i oprogramowanie, do zdalnego nauczania (en: On-line learning). Zarządza uczestnikami, tematami, pozwala śledzić aktywność i wyniki. Znane: Lessonly, TalentLMS, CANVAS, Oracle Taleo Cloud Service Określenia powiązane: e-Learning, Distance Learning, Web-binares Load Volume of work which has been scheduled for a production facility Loading (obsadzanie) The initial assignment of a job to a part of the process Loading is defined as the work that is scheduled to be performed at a work center on a specific day Techniques: Backward Loading / Infinite Capacity Forward Loading / Finite Capacity log (en: Log, de: Log) Kronika, historia aktywnosci użytkowników (en: Trial), zmian w rekordach bazy danych (en: Changelog File, Audit Trail), lub błędów i problemów (en: Error log) --> bezpieczeństwo Chronicle, history of: users activity (trial), changes in database records (log file), or errors and problems (error log) The audit trail feature allows the complete tracking of all data changes done to any table/entity logowanie (en: Log-in, Login, de: Log-in) Od: log in - wejście do systemu Podanie identyfikatora użytkownika i hasła w celu uzyskania dostępu do programu Aby uniknąć podwójnego logowania, można użyc --> zmienne środowiskowe Log in - an entry to the system Giving users ID and a password in order to gain access to software NOTE: In order to avoid double log in, it's worth to use environment variables logowania blokowanie (en: Lock Out, Lockout, Disable logins) Zabronienie przez administratora logowania się innym operatorom, np. na czas prac technicznych: aktualizacja programu, weryfikacja. Po zakończeniu prac, blokadę można zwolnić (en: Enable logins) logistyka (en: Logistic, de: Warenstrommanagement, Logistik) Zarządzanie przepływem towarów. Informatyczny system logistyczny (en: Logistic Information System) obejmuje następujące obszary: * Sales * Purchasing * Inventory Controling * Shop Floor * Plant Maintenance * Quality Management System logistyczny to zespół podsystemów obejmujący produkcję, transport i magazynowanie i relacje między tymi elementami. W systemie funkcjonują procesy zarządzania przepływem surowców, półproduktów i produktów oraz informacji. W przepływie produktów żywnościowych obowiązują specjalne wymagania. Zdefiniowano pojęcie: Agrologistyka (Agro-logistyka). System planowania, realizacji i kontroli przepływów materiałów, surowców i produktów rolno-spożywczych i powiązanych z nimi informacji. Od miejsc wytwarzania do końcowego odbiorcy. Cechy: krótki czas transportu i magazynowania, wielu uczestników łańcucha (konieczność sprawnej wymiany informacji), nierównowaga czasowa, np. sezonowość.) logistyka zwrotna Obejmuje operacje, które umożliwiają powtórne wykorzystanie wyrobów i materiałow. Zwrotna, bo dotyczy przepływu w przeciwnym kierunku do łańcucha dostaw, tj. od producenta do konsumenta. Są to przepływy odpadów ale także przedmiotów wymagających serwisu (napraw) lub czasowo niepotrzebnych (sezonowość, najem okresowy). --> Reverse Logistics logistyczna platforma (en: Logistic Platform, de: Logistikplattform) Elektroniczna platforma logistyczna. Stosowana w modelu 4PL. System informatyczny, który umożliwia wzajemną komunikację i zawieranie transakcji firmom uczestniczącym w łańcuchu logistycznym: dostawcom i odbiorcom towarów i usług, organizatorom transportu, przewoźnikom, itd. System automatyzuje wymianę danych, zwykle w standarcie EDI Przykłady: Platforma AX4 (AXIT), Unifaun (Memnon), Consignor platform, Transporeon, itp. --> 4PL --> EDI logistyczne minimum (en: Minimum order value) Minimum logistyczne określa warunki opłacalności sprzedaży i zakupu Podawane jest ilościowo lub wartościowo Sprzedaż: poniżej tej ilosci lub wartości nie powinno się sprzedawać Zakup: poniżej tej ilosci wartości nie powinno się wystawiać zamówień zakupu Minimum pilnuje opłacalność transakcji. Uwzględnia koszty logistyczne, tj. koszty transportu, opakowania, inne koszty spedycyjne Np. Nie warto wysyłać 10 sztuk na odległość 500 km Warto wysyłać 10 na odległość 50 km --> EOQ logistyczny proces (en: Logistics, de: Logistik) Proces logistyczny jest to uporządkowany i skoordynowany łańcuch operacji związany z przepływem materiałów. Całość procesów tworzy System logistyczny. --> logistyka logistyczne procesy - symulowanie Oprogramowanie do modelowania, symulacji, przewidywania i wizualizacji systemów logistycznych. Całości procesów w łańcuchu. Przykłady: CLASS Optymalizacja procesów logistycznych (cirruslogistics) FlexSim Odwzorowanie i optymalizacja procesów w produkcji, logistyce i usługach. lojalnościowy program (en: Loyalty program, de: Treueprogramm) Metoda utrzymania klienta poprzez oferowanie dodatkowych korzyści np. większych upustów, bonusów, dodatkowych produktów lub usług. Podstawowym elementem programu jest identyfikacja klienta. Używane do tego są karty stałego klienta, karty rabatowe, kluby, kupony, itp. W systemie informatycznym przechowywane są dane klienta oraz informacje, najczęściej punkty, które umożliwiają ustalenie wielkości np. upustu. --> punktowy program A technique of customer retention by offering additional benefits E.g. larger discounts, bonuses, additional products or services The main component of this program is the identification of the customer. For this purpose one may use: loyalty cards, discount cards, clubs, coupons, etc The computer system stores customer data and information, mostly listed in points, that allow to determine the size of e.g. a discount lokalizacja, miejsce w magazynie, miejsce składowania (en: Bin Location, Storage Location, de: Lagerort) Oznaczenie miejsca składowania asortymentu. Pozwala na tworzenie mapy rozmieszczenia asortymentu w magazynie Miejsce można wskazać na dwa sposoby. Decyduje wskaźnik w karcie magazynu w tabeli magazynów [MG_TMG11]. a) Wg BinLoc. W KMS Kartotece Miejsc Składowania, w tzw. magazynie wysokiego składowania (en: Warehouse Control = Y) b) Wg BinKSOM. Bezpośrednio w karcie magazynowej KSOM, podaje się lokalizację w magazynie (18 znaków). Warto stosować gdy konkretny asortyment ma wyznaczone jedno stałe miejsce. Na dokumentach wydania pozycje można uporządkować wg miejsc, aby ułatwić pobieranie. Także pozycje do inwentaryzacji, można wskazać wg miejsc (wg warunku query na kartotece KSOM) --> kartoteka KMS Designation of a storage location of an item. The location may be indicated in: a) KMS Warehouse Master File, so called high storage warehouses (Warehouse Control = Y) b) directly in KSOM file a warehouse location of an item is given Indicator in the table of warehouses is decisive The issue documents can bo printed out according to locations in order to facilitate downloading lokalizacja oprogramowania (en: Localization, de: Lokalisierung) (en: Internationalization) Przystosowanie oprogramowania do wymagań lokalnych, uwarunkowanych geograficznie, etnicznie, kulturowo i prawnie. Zwykle polega na przetłumaczeniu komunikatów i opisów. Dostosowanie do obowiązującego prawa i przyzwyczajeń użytkowników (en: locales) lokalizacji zmiana, zmiana miejsca składowania (en: Relocate Inventory, Change Bin Location) lokata pieniężna (en: Time deposit, Bond, de: Termineinlagen, Termindepositen) Lokata pieniężna w banku, której nie można podjąć przez wskazany czas Z reguły, im dłuższy czas, tym wyższy zysk z lokaty Lokaty można ewidencjonować na wydzielonym rachunku bankowym w module KB Deposit, to także wpłata np. przedpłata za przyszłe dostawy A money deposit at a banking institution that cannot be withdrawn for a certain period of time. The longer the term the better the yield on the money Lot, partia asortymentu (en: Lot, Batch number, de: Chargennummer) 1. Oznaczenie grupy wyrobów produkowanych w jednym cyklu (szarża) produkcyjnym lub jednego dnia 2. Numery nadawane poszczególnym grupom towarów lub materiałów znajdujących się w magazynie Wyróżnianie partii LOT odbywa się: * w celu śledzenia przemieszczania w łańcuchu logistycznym * w celu ustalania kosztów produkcji i harmonogramowania * dla celów serwisowania gwarancyjnego i po-gwarancyjnego Wskaźnik w karcie KIM decyduje czy prowadzi się ewidencję LOT/SER (en: Lot Control = Y, Use Lot Numbers = Y Serial Control = Y, Use Serial Numbers = Y --> seria SER --> szarża, partia --> partia produkcyjna Designation of a group of products manufactured in one batch size or one day Numbers are given to particular groups of products or materials in a warehouse Distinguishing the batch number takes place: - in order to trace the movement in the logistics chain - in order to establish costs of production and scheduling - for the purposes of warranty and after warranty service --> Series SER --> Batch size LOT/SER, Kartoteka LOT/SER (en: LOT/SER Master File) Oznaczenie LOT od en: Lot Number, SER od en: Serial Number) Kartoteka indeksów magazynowych, identyfikowanych co do partii (LOT) lub pojedynczej sztuki (SER). Podczas przychodów i rozchodów takich indeksów, należy podawać, dodatkowo, numer LOT lub SER Kartoteka umożliwia śledzenie partii/serii (en: Lot/Serial Tracking) oraz ustalanie drogi produktu --> Traceability Nr SER nadaje się zwykle każdej pojedynczej sztuce, np. broń, konkretny pojazd Nr LOT nadaje się zwykle partii materiału o jednolitych właściwościach. Podstawowym celem numeracji LOT jest umożliwienie śledzenia z jakiej partii materiału wytworzono konkrety produkt --> Traceability Item Master File, identified to a batch (LOT) or a single item (SER) During receiving and issuing processes of such indexes, it is necessary, in addition, to enter a LOT or SER number Low-Code No-Code Metody tworzenia rozwiązań informatycznych (aplikacji) bez potrzeby pisania kodu programu (programowania). Aplikacje tworzy się (w środowisku graficznym) z gotowych elementów, tak jak konstrukcje z klocków lego. Podstawowym czynnikiem rozwoju narzędzi LCDP (low-code development platform) jest wzrost zastosowań narzędzi informatycznych przy niedoborze programistów. LPN License Plate Number (numer rejestracyjny) LPN to jest zbiór elementów, np. karton, który zawiera pojemniki, paleta, na której są kartony zawierające puszki, itp.) Numer LPN pozwala ustalić zawartość zbioru. Zbiór może być wielopoziomowy np. kontener, palety, kartony, paczki, pojemniki Wielopoziomowa struktura zapisana jest w kodzie LPN Etykiety z kodem kreskowym, które identyfikują obiekt, np. kontener, karton, paletę, tj. każdy przedmiot transportowany i magazynowany LPN stosowane są w systemach zarządzania magazynem w celu uproszczenia automatycznej identyfikacji W rekordzie LPN program pamięta indeksy produktów, ilości, miejsce składowania w magazynie, numery LOT/SER, datę utworzenia Po odczytaniu (skanowaniu) etykiety (tekstu lub kodu kreskowego) program w pełni identyfikuje asortyment uczestniczący w transakcji, np. przychodzie, rozchodzie (wydaniu), przesunięciu MM, itp. --> SSCC ładunkowa jednostka (en: Load Unit) --> jednostka ładunkowa ładowność (en: Load capacity, de: Ladefähigkeit) też: nośność, tonaż Maksymalny ciężar ładunku, jaki można jednorazowo załadować na pojazd (urządzenie transportowe). Zwykle podawne w tonach (stąd: tonaż) Na literę M magazyn (en: Warehouse, Stock location, Item site, de: Lager, Warenlager) Jednostka zajmującą się przechowywaniem dóbr materialnych W programie Trawers, stany zapasów i operacje zmieniające stany zapasów powiązane są z konkretnym magazynem. Np. przychód 10 sztuk krzeseł do magazynu 10 Magazyn centralny Symbole i nazwy magazynów oraz parametry sterujące zapisane w tabeli magazynów. A unit responsible for storing material goods. Symbols and names of warehouses as well as control parameters, registered in storage location table magazynem zarządzanie (en: Warehouse management, de: Lagerverwaltung) Zarządzanie magazynem polega na gospodarce zapasami magazynowymi Warehouse management is the physical management of inventory magazynem zarządzania system (en: WMS Warehouse Management System) (de: LVS Lagerverwaltungssystem) Zespół elementów organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych związanych z magazynowaniem dóbr (towarów, materiałów, itp.) Nie mylić z: Inventory management tj. gospodarka zapasami magazynowymi --> magazyn wysokiego składowania Set of organizational, technical and economic elements that relate to the storage of goods (products materials, etc.) Not to be confused with: Inventory Management magazynów tabela (en: Stock Locations, de: Lagerort) W tabeli magazynów zapisane są symbole i nazwy magazynów, parametry sterujace oraz dane tele-adresowe lokalizacji In stock location table, symbols and names of warehouses, control parameters and the contact details of the locations are entered magazyn kontraktowy (en: Contract warehouse, de: Kontraktlager) Wynajmuje się powierzchnie magazynowa a opłatę (en: Commission, Fee) można uzależnić od obrotów A contract warehouse is a business that handles shipping, receiving, and storage of products. Fees for contract warehouses may be based on shipping volume magazyn odpadów (en: Scrap warehouse, de: Wertstofflager(?)) Magazyn, do którego będą przyjmowane odpady. Symbol magazynu odpadów podaje sie w karcie KIM, zakładka: Produkcja --> odpady --> magazyn wydania A warehouse to which scraps will be accepted. Symbol of Scrap Warehouse is given in KIM Master File, in tab: Production magazyn przyjęcia (en: Finished goods warehouse) Magazyn, do którego będą przyjmowane wytworzone wyroby. Symbol magazynu podaje sie w karcie zlecenia produkcyjnego --> magazyn wydania A warehouse to which produced goods will be accepted. Warehouse symbol is given in a work order card --> magazyn przyprodukcyjny (en: Production warehouse, de: Produktionslager) Magazyn z materiałami i pół-wyrobami używanymi w produkcji Magazyn taki zakłada się, gdy magazyn główny jest znacznie oddalony Inna nazwa: magazyn przy stanowiskowy (buforowy, bufor) Warehouse of materials and semi-products used in production The storage facility is assumed when the main warehouse is distant magazyn tranzytowy (en: Transit Site, Inventory in Transit) Magazyn logiczny (zapasy w drodze) stosowany przy 2-etapowej realizacji przesunięć między-magazynowych MM. Towary znajdujące się w magazynie tranzytowym traktuje się jako towary wydane w magazynie źródłowym lecz jeszcze nie przyjęte w magazynie docelowym. Magazynem tranzytowym może być, np. własny samochód lub firma kurierska W programie Trawers można automatycznie utworzyć dwa dokumenty przesunięć MM: MM 1. Mag zródłowy --> Mag tranzytowy MM 2. Mag tranzytowy --> Mag docelowy A special Site used for two-level Transfer Orders execution (Inventory in Transit). Material Movement is in transit - shipped, but not received. An Inventory in Transit can be, for example: one's own car or a courier magazyn wydania Magazyn, z którego będą wydawane materiały (komponenty) do produkcji Symbol magazynu podaje sie w BOM i specyfikacji materiałowej zlecenia --> magazyn przyjęcia A warehouse from which materials (components) will be issued for production Symbol of the warehouse is given in BOM and BOM work order --> Finished goods warehouse magazyn wysokiego składowania (en: High bay warehouse, High rack/shelf warehouse, de: Regallager, Hochregallager mit Lagerorten und Plätzen) Magazyn z miejscami składowania na wielu poziomach. Wysokość od 7,2 m nawet do 50 m. Takie magazyny zwykle projektowane są do składowania palet. Do układania używa się specjalnych układnic i wózków o długich masztach. --> magazynem sterowania system magazynem sterowania system (ASR Automated Storage and Retrieval, de: Hochregallagerverwaltung) Elementy: * storage areas (powierzchnia magazynowa) (de: Lagervolumen) * storage and retrival machines (podnośniki automatyczne) * conveying devices (taśma przenosząca) * control computer (komputer sterujący) magazynowe dokumenty Dokumenty rejestrujące obroty zapasami magazynowymi Patrz: przchody do magazynu, rozchody z magazynu, przesuniecia itp Popularne oznaczenia: PZ, PW, MM, RW, WZ, ZW itd Documents that record inventory turnovers See: receive to a warehouse, issue from the warehouse, inventory transits, etc Popular designations: PZ, PW, MM, RW, WZ, ZW, etc magazynowania koszty, składowania koszty, koszty utrzymania zapasów (en: Warehouse Cost, Warehousing Cost) Koszty związane z utrzymaniem zapasów w magazynie oraz ich ruchem (przemieszczeniami) tj. koszty amortyzacji majątku trwałego, koszty zużycia materiałów, paliw, energii, pracy ludzi, itp Koszty magazynowania można ustalić w odniesieniu do, np. powierzchni magazynu i czasu składowania magazynu rodzaj (en: Warehouse Type) Np. Block warehouse, Area warehouse, High-bay warehouse, Palett warehouse Circulating warehouse Mailmerge (de: Ein Serienbrief) --> listy seryjne mapowanie danych (en: Data mapping, de: Datenmapping) Proces wskazywania powiązań między różnymi modelami (schematami) danych. Np. wskazanie powiązania grup znaków w pliku tekstowym z polami (kolumnami) w zbiorze bazy danych (tabeli). Definicje powiązań nazywa się: Mapa a zbiór map, to Atlas W programie Trawers można mapować pliki tekstowe CSV. Wskazuje się kolejne kolumny pliku CSV i powiązane z nimi pola (kolumny) w zbiorze (tabeli) bazy danych programu Trawers. --> definicje plików CSV --> XSLT marka (en: Brand, de: Marke) Znak określający producenta i wyrób. Nazwa lub symbol graficzny stosowany po to, aby wskazać na unikalne cechy i właściwości wyrobu i wyróżnić wyrób spośród innych podobnych wyrobów konkurencji. W karcie KIM > Sprzedaż można podać identyfikator marki, pole Marka [BrandId] --> producent --> model produktu Marketplace, Online marketplace, de: Virtueller Marktplatz Rynek wirtualny (elektroniczny). Miejsce w internecie (portal), na którym spotykają się sprzedający i kupujący. Np. Amazon, Allegro, eBay. Operator rynku realizuje funkcje techniczne, zarządza portalem i koordynuje działania uczestników. W obszarze oprogramowania: Marketplace prowadzony przez dostawcę oprogramowania na którym spotykają się wykonawcy programów uzupełniających jego ofertę z zainteresowanymi użytkownikami. Portal produktów Partnerów. marszruta (en: Routing number) Marszruta, to umowana, dodatkowa identyfikacja procesu Pozwala grupować procesy na wydruku dokumentacji warsztatowej Np. można wydrukować operacje należące tylko do wskazanej marszruty, wykonywanej na konkretnym wydziale lub na konkretnym stanowisku roboczym Nr marszruty ustalany jest we wzorniku operacji i przenoszony jest do specyfikacji operacji Routing is an agreement, an additional identification of a process Allows to group processes on a workshop documentation printout E.x. one can print operations that belong only to the indicated routing, performed in specified department or specified workstation Routing number is determined by operation templates and transferred to work order routing marża (en: Margin, Mark-up, de: Marge, Einschuß, Margin) Różnica między kosztem własnym (Kws), np. ceną zakupu a ceną sprzedaży Marża (kwota) ustalana jest wg formuły: (=) Cena Sprzedaży (-) Koszt KwS (np. Cena Zakupu) (opcja) (-) DKS Marża (procent) ustalana jest wg formuły: (=) [( Cena Sprzedaży (-) Koszt KwS) / Cena Sprzedaży] * 100 --> marża szacunkowa --> narzut Difference between cost and selling price Margin is determined by formula: Price - Cost / Price --> Mark-up marża planowana (en: Target margin, de: Zielmarge, Zielrendite) Oczekiwany zysk ze sprzedaży. Wskaźnik marży planowanej pozwala ustalić cenę sprzedaży, gdy znany jest koszt rzeczywisty lub szacunkowy W programie Trawers realizacje marży planowanej zapewnia się poprzez nadzór nad ceną sprzedaży aby zapewniała podany % marży minimalnej Target margin is the desired profit on each sale. Used to determine the selling price when the real or an estimated cost is known In Trawers ERP execution of a targer margin is ensured by the supervision of a sales price to provide specified % of minimum margin marża szacunkowa (en: Estimated margin, de: Margin Abschätzung) Marża szacunkowa (=) cena sprzedaży netto (-) koszt szacunkowy Marża obliczana w niezatwierdzonych fakturach sprzedaży i zestawieniach prezentujących i weryfikujących marżę. --> koszt szacunkowy Estimated margin(=) net sales price (-) estimated cost --> estimated cost marża średnia (em: Average Margin) Marża uzyskana ze sprzedaży w okresie od.. do. Zapisywana w kartach indeksu KIM i kartach magazynowych KSOM maski dekretacji (maski kont) Maski (literki), np. %MM, zapisane w tabeli dekretacji Podczas tworzenia polecen ksiegowania zostaja zastapione symbolami z kartotek lub dokumentów, np. 311%MM --> 311-23, gdy magazyn 23 Masks (letters), e.g. %MM, saved in account assignment table While creating account assignment orders, masks are being replaced with symbols from files or documents, e.g. 311%MM--> 311-23, when warehouse 23 maszyna (en: Machine, de: Maschine) Urządzenie techniczne wykorzystywane na stanowisku roboczym Maszyny używane w procesach produkcyjnych mogą być opisane w kartotece środków trwałych A technical equipment used in a work center Machines used in production processes may be described in fixed assets master file materiał sypki, płynny (en: Bulk Material, de: Schüttgut, Bulkware) Materiał luzem. Np. ziarno, węgiel, piasek, żwir, mąka, granulaty tworzyw sztucznych, sól, cukier, cement, klej, paliwo. W procesie produkcji ilość rozchodu takich materiałów przyjmuje się wg normatywów (wg BOM). Stany magazynowe (en: On hand) ustala się podczas inwentaryzacji. --> zapasy masowe MDD (fr: MDD Les marques de distributeurs) en: own brand, house brand, store brand, private label brand. Produkty sprzedawane pod marką własną sklepu, np. sieci handlowej --> marka (brand) memo, pole typu memo Pole opisu (opis dodatkowy). Notatka o dowolnej długości tekstu. Pole w zbiorach (bazie danych) programu Trawers. Do pola memo można wpisać dowolną treść, która podczas wyświetlania przywijana jest (skrolowana) w oknie na ekranie. W programie Trawers6 GUI w memo mogą być elementy graficzne. Zawartość pola memo pozycji zamówienia sprzedaży można umieścić na wydruku wg wzorca i można przepisać z zamówienia do faktury sprzedaży Podczas redagowanie treści w polu memo można używać klawiszy: o----------------------------------------------------------------o | F3-wczytaj, F4-drukuj, F5-zapisz, F8-wstaw, F9-usuń, F10-format| o----------------------------------------------------------------o F3 wczytuje zawartość pliku z katalogu \TrInout F4 drukuje treść pola memo F5 zapisuje treść do pliku w katalogu \TrInout Opis (memo) należy odróżnić od opisu remark (15 linii tekstu) --> opis (remark) menu Zestawienie (lista) poleceń do programu komputerowego A list of commands for the computer software menu pozycje Elementy w menu. Wybranie pozycji w menu wywołuje (uaktywnia) funkcje programu Operatorzy mogą mieć lub nie mieć uprawnień do pozycji w menu Pozycje w menu, do których operator nie ma uprawnień są wyszarzone (en: Greyed out) NOTE: W putty Window > Colours > Indicate bolded text by changing: [x] The colour (Trawers wyszarza zmieniając kolor napisu) --> uprawienia W menu może być: funkcja pozorna. Funkcja pozorna, to jest pozycja w menu, która nie wywołuje żadnej operacji (przetwarzania danych). Służy do nadania uprawnień do funkcji powiązanych, np. wykonywanych 'w locie'. menu wewnetrzne F12 (en: Inner menu) Podręczne menu, dostępne w każdej chwili, które zawiera funkcje przydatne, głównie, podczas sprzedaży, np. liste nierozliczonych faktur A handy menu, available at any time which includes useful features mainly during sales, e.g. list of unsettled invoices menu własne użytkownika (en: Custom menu, User menu, Quick menu) Zaweżony zestaw funkcji programu. Zawiera funkcje, których używa konkretny użytkownik (operator). Własne, zawężone menu mają partnerzy biznesowi firmy, którzy logują się zdalnie do programu Narrowed set of features. A list of functionalities which are available only for a specified user. Business partners, who log on remotely to the software, use such narrowed menus MES (en: Manufacturing Executing System) System realizacji produkcji. Zwykle określany jest jako pomost między systemem ERP a halą produkcyjną. Pozwala zbierać na bieżąco dane o przebiegu procesów produkcyjnych i przekazywać je do systemu ERP Dane pobierane są bezpośrednio z urządzeń lub przy udziale pracowników bezpośrednio produkcyjnych Dane zbierane na bieżąco dają aktualny obraz przebiegu produkcji Pozwalają podejmować decyzje i reagować na nieprawidłowości Zebrane dane tworzą bazę do analizy przebiegu operacji, oceny normatywów i oceny stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych Manufacturing Executing System. Usually described as a bridge between the ERP system and the production hall In the MES systems data are often downloaded directly from the devices Metal Fabricated Products Metalowe wyroby gotowe. Wytwarzanie metalowych wyrobów gotowych to tworzenie przedmiotów i konstrukcji z metalu przy pomocy takich operacji jak: cięcie, gięcie, spawanie, montowanie metoda kasowa (en: Cash accounting method (basis), de: Einnahmen-Ausgaben-Rechnung) Zasada w rachunkowości polegająca na ujęciu w księgach przychodów i wydatków w okresie, gdy otrzymano lub wypłacono środki pieniężne --> PTU Metoda kasowa rozliczania podatku. W Polsce ograniczona do .. dni --> metoda memoriałowa A major accounting method that recognizes revenues and expenses at the time physical cash is actually received or paid out metoda memoriałowa (en: Accrual method (basis), de: Rechnungsabgrenzung) Zasada w rachunkowości polegająca na ujęciu w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym ogółu operacji gospodarczych dotyczących danego okresu. Niezależnie od terminu ich zapłaty --> metoda kasowa metoda wybierania kart LOT/SER (en: PickRule, Pick Rule) Metoda wybierania kart LOT/SER podczas wystawiania dokumentów rozchodu do zamówień sprzedaży lub do zleceń produkcyjnych. Można wybierać ręcznie lub automatycznie, np. wg najniższego numeru partii lub wg daty ważności (daty produkcji) zapisanej w karcie LOT/SER (metoda FEFO). --> FEFO First-to-Expire, First Expired, First Out Method of choosing LOT/SER cards while entering issue documents acording to sales orders metody naliczania amortyzacji i umorzenia: liniowa, degresywna (en: Depreciation methods: straight-line method, declining balance method) Metoda dokonywania odpisów amortyzacyjnych: Liniowa - polega na dokonywaniu równych corocznie odpisów amortyzacyjnych według obowiązujących wysokości rocznych stóp amortyzacyjnych lub na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego Degresywna - podstawa naliczania odpisów amortyzacyjnych zmienia się w każdym roku podatkowym - jest pomniejszana o roczną kwotę odpisów naliczoną w roku poprzednim Method of accounting depreciation allowance: Straight-line method - is based on making equal, annual depreciation allowances in accordance with the current level of annual depreciation rates, or on the grounds of fixed asset useful economic life period Declining balance method - basis for accruing depreciation allowances varies each financial year - it's reduced by a yearly allowances ammout accrued in previous financial year metodyka tworzenia systemu oprogramowania (en: Software development methodology) Podejście, reguły, zalecenia tworzenia oprogramowania * Kaskadowa (en: Waterfall model) - tradycyjna metoda etapowa. Conception, Initiation, Analysis, Design, Construction, Testing, Production/Implementation and Maintenance * Spiralna (en: Spiral model) - nowoczesna, wydajniejsza metoda tworzenia interaktywnego z prototypowaniem. Kolejne fazy powstającego produktu przedstawiane są użytkownikowi Jego uwagi wpływaja na kolejne fazy (spirala) Program Trawers powstaje w modelu spiralnym metr ładowny (ładunkowy) (en: Loading meter, de: Lademeter) Miara stosowana przy wycenie usług transportowych. Oznacza metr przestrzeni ładunkowej naczepy lub auta mierzony na jej długości. Przy szerokości ciężarówki ok. 2,40 m 1 metr ładunkowy wynosi około 2,4 m2 (2,40 m szerokości x 1 m długości) miara Jednostka, za pomocą której mierzone są jakieś wielkości measure: A property of an object that can be quantified numerically. miesiąc Przyjmuje się, że równy miesiąc ma 30,41666 dni (tzn. 365/12) bez względu na to, czy przypada w roku przestępnym czy nie mobilne urządzenia (en: Mobile devices, HandHeld) Urządzenia przenośne, stosowane w roli komputerów, np. palmtopy, smartfony, netbooki. Używane do zbierania danych, np. kolektory i do zdalnej komunikacji z programami na serwerach Inna nazwa: R/F Terminal (Radio Frequency) Program Trawers można użytkować na urządzeniach mobilnych bezpośrednio, (on-line) np. na netbookach, lub pośrednio, np. na palmtopach On-line także na tabletach, np. Motion Tablet ze skanerem kodu kreskowego na tablecie przemysłowym Casio V-T/N500 z systemem Android (w -L Linux: klient SSH, np. JuiceSSH) (w -W Windows: program Winflector dla Android, 2X Client) Można też użytkować na komputerach przenośnych HandHeld, np. CipherLab 970 Bezpośrednia praca on-line z programem Trawers jest tańsza i bezpieczniejsza Przenoszenie danych, konieczna synchronizacja, utrzymanie wielu składników oprogramowania, generuje niepotrzebne koszty i może być źródłem błędów Portable devices used as computers, such as palmtops, smartphones, netbooks. Used for gathering data, e.g. collectors, and for remote communication with programs on servers. Trawers can be used directly on mobile devices, e.g. netbooks, or indirectly, e.g. on palmtops Applications for palmtops use the indirect sets, i.e. they transfer records to the web servers and use special programs Therefore, direct work, with the use of e.g. netbook and PuTTY, is cheaper and safer model biznesowy (en: Business model, de: Geschäftsmodell) Model biznesowy wskazuje w jaki sposób firma osiąga przewagę konkurencyjna na rynku. Model wpływa na procesy w firmie i, dalej, na wymagania wobec systemu informatycznego. Symbol modelu można wpisać do karty kontrahenta: Dane handlowe. Symbole są w tabeli: RK > Tabele > Modele biznesowe firm [RK_TMB10]. Elementy modelu: * Jakie są główne zasoby (wartość firmy) ? * Kim są klienci ? * Dlaczego klienci kupują ? * Jaka jest konkurencja ? * Jakie przewagi ma konkurencja ? * Jakie są kanały sprzedaży ? * Jaka jest struktura przychodów (produkty, klienci) ? * Co zapewnia rentowność (produkty, klienci) ? * Jacy są główni partnerzy biznesowi (sprzedaż, zakupy) ? * Jaka jest struktura kosztów i jak wpływa na ceny produktów ? * Jak firma mierzy swoje powodzenie biznesowe (Key Metrics) ? The business model indicates how a company achieves its competitive advantage in the market Chosen model affects the processes in the company and, further more, it has influence on the computer system Symbol of this model model can be entered in contractors card: Trade data model produktu, linia (en: Product Line, de: Produktlinie) 16-znakowe pole w KIM. Można używać jako dodatkowy identyfikator asortymentu podobnie jak pole: Rodzina Oznaczenia modeli gromadzone są w tabeli. W tabeli jest nazwa modelu i dodatkowe cechy (pola opisowe): marka (en: Brand) i producent. Typowe wykorzystanie: w sklepie internetowym wyświetla się nazwy i opisy modeli, np. obuwia gumowego. Dopiero po wybraniu modelu, wyświetla się konkretne indeksy z KIM powiązane z modelem, np. rozmiary i kolory. --> grupa indeksu, nadrzędna i podrzędna --> rodzina produktu (family) --> marka (Brand) ModTime We wszystkich zbiorach (tabelach) jest pole: ModTime. Sterownik bazy danych umieszcza w tym polu dzień i czas ostatniego zapisu do rekordu (data ostatniej modyfikacji rekordu). Każdy zapis do rekordu zmienia jego ModTime. 21.05.10 17:19:59.115 ----o--- ----o------- | | dzień czas rr.mm.dd hh:mm:ss.fff --> TimeStamp, Time stamp, DateTime MPS Master Production Scheduling Harmonogram główny produkcji, główny plan produkcji MRP Material Requirements Planning --> planowanie potrzeb materiałowych MRP II Manufacturing Resource Planning Planowanie zasobów wytwórczych --> DRP MSDS Material Safety Data Sheet, de: Sicherheitsdatenblatt SDB Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej. Zawiera opis zagrożeń związanych z dystrybucją i używaniem materiału lub wyrobu niebezpiecznego multi-.. Zdolność systemu oprogramowania do obslugi wielo... zjawisk gospodarczych Multi-organization - różne struktury organizacyjne Multi-language - różne języki Multi-currency - różne waluty Multi-accounting - różne systemy księgowości Multi-Tax - różne systemy podatkowe Multi-costing - różne systemy ewidencji i rozliczania kosztów MTO Make-to-order Produkcja na zamówienie sprzedaży. Jedna ze strategii produkcyjnych Oczekiwania wobec programu ERP: * Powiązanie zleceń produkcyjnych z zamówieniami sprzedaży, np. generowanie zleceń wg zamówień * Monitorowanie przebiegu poszczególnych zleceń aby informować klientów o przebiegu produkcji i ew. opóźnieniach * Możliwość przyśpieszania i opóźniania zleceń w zależnosci od oczekiwań klientów i sytuacji rynkowej, np. niektórzy klienci otrzymują wyższy priorytet * Możliwość gromadzenia w magazynie komponentów typowych, zwykle potrzebnych w większości zamawianych produktów MTS Make-to-stock Strategia produkcyjna. Produkcja na skład (magazyn) Zadania produkcyjne wyznaczane są przez prognozy potrzeb i wskaźniki stanów zapasów minimalnych --> ETO --> MTO MTTR Mean Time To Repair Średni czas naprawy. Czas od momentu wystąpienia awarii do naprawy uszkodzonego urządzenia. Suma czasów napraw podzielona przez liczbę napraw. Czas MTTR podaje się w godzinach. Podstawowy wskaźnik sprawności służb utrzymania ruchu. --> System Utrzymania Ruchu --> CMMS Computerized Maintenance Management MVP Minimum Viable Product Produkt z minimalnym zakresem funkcjonalnym. Pojęcie z obszaru wytwarzania produktów cyfrowych, w tym: oprogramowania. Oznacza produkt w pełni funkcjonalny, nadający się do użycia, jednakże zawierający minimalną liczbę funkcji użytkowych. Przez to wymagający mniejszych nakładów (mniej kosztowny). Produkt MVP publikuje się w celu (głównie) zbadania zainteresowania (zbadania popytu). W przypadku zainteresowania dodaje się nowe funkcje. MVP, to nie to samo co: prototyp. Prototyp, to jest produkt (program) niezakończony, chociaż zawierający podstawowe funkcje rozwiązania projektowo-programowego. Prototypowanie, to jest metoda szybkiego sprawdzenia (testu) koncepcji produktu i jego podstawowych założeń. Na literę N na bieżąco (en: Real-Time, de: Echtzeit) W programie Trawers, na bieżąco oznacza, że dokumenty (transakcje) rejestruje się zgodnie z datą i czasem systemowym. Np. 12 lutego (data systemowa) nie można wystawić faktury z datą 30 stycznia Tryb 'na bieżąco' można zmienić na kartach parametrów poszczególnych operatorów. --> data systemowa --> data transakcji naddatek (dodatek, nadwyżka, nawiązka) Coś dodanego nad miarę. Gdy procesie produkcyjnym, np. obróbce skrawaniem powstają odpady technologiczne, to można określić procentową wartość, np. 23% Podczas kalkulacji, ilość potrzebnego materiału będzie zwiększona o ten procent. --> odpady nadpłata (en: Overpayments, Unallocated payments de: Überzahlung) Stan w rozrachunkach, gdy kwota zapłaty jest wyższa od kwoty należności lub zobowiązania. Może zostać rozdysponowana na inne pozycje do zapłaty lub zwrócona kontrahentowi Settlements status, when amount of payment is greater than the amount of recivables or liabilities. May be allocated to other items payable or returned to contractor nadpłaty rozdysponowanie, rozliczenie (en: Allocation of overpayment) Odniesienie (alokacja) kwoty zapłaty do innych pozycji nierozliczonych Np. odniesienie zaliczki (zadatku) do faktury nadpłat rozdysponowanie seryjne (en: Serial allocation of overpayments) Program automatycznie rozpisuje nadpłaty na najstarsze nierozliczone faktury kontrahenta The software automatically allocates overpayments to oldest unsettled contractors invoices nadwyżka (superata) (en: Surplus, de: Überschuss) Gdy stan rzeczywisty w magazynie, stwierdzony podczas inwentaryzacji, jest większy niż stan wg ewidencji (w kartotekach magazynowych) Stan w ewidencji poprawia się dokumentami korekt (en: Adjustment) --> niedobór When the actual status > status by registry --> Deficit najczęściej kupowane przez odbiorcę (en: Customer Favorite Items) (de: Andere Kunden kauften auch ...) Zestawienie asortymentu (towary i usługi) najczęściej kupowanego przez odbiorcę w okresie od .. do . Zestawienia można uzyskać w systemie NZ > Analizy sprzedaży i Analizy zakupów (asortyment najczęściej kupowany przez nas) należności (en: Account receivables, de: Debitorenbuchhaltung) Kwoty należne nam od odbiorców. Stan należności wyznaczony jest przez saldo Wn kont rozrachunkowych Money owed to the company by its customers for goods and services provided on credit należności sporne Należności kwestionowane przez dłużników należności wątpliwe (en: Doubtful debt) Należności, co do których których istnieją poważne wątpliwości, co do możliwości ich wpływu. Prawdopodobieństwo odzyskania jest niewielkie lub bliskie zeru. Gdy jest pewność, że prawdopodobieństwo odzyskania jest zerowe, to stają się --> należności nieściągalne (en: Bad debt). The amount of money that a business does not expect to collect from its clients należności nieściągalne (en: Bad debt) Należności, których nie można otrzymać od dłużnika The amount of money that a business is not able to be collect from its clients due to that clients are going bankrupt or similiar --> należności wątpliwe należności zaległe (en: Overdue Receivable, de: Rückstände) Kwoty należne, którym minął termin płatności W parametrach systemu sprzedaży można podać liczbę dni prolongaty Gdy są kwoty zaległe ponad tę liczbę dni, to można zablokować sprzedaż narzędzie (en: Tool, Tooling Item, de: Werkzeug) Urządzenie stosowane w procesie produkcyjnym stanowiące wyposażenie człowieka lub maszyny. Można wskazać, w których operacjach stosowane są konkretne narzędzia. Można liczyć elementy wytwarzane przy zastosowaniu konkretnych narzędzi i planować prace serwisowe, konserwacje i przeglądy. --> CMMS Systemy Utrzymania Ruchu --> maszyny --> vending (z automatów wydających) Sequences and operations can be specified to use specific tools The number of parts produced per tool can be automatically tracked by the system so that preventive maintenance can be scheduled narzut (en: Markup, Mark-up, de: Einschuß) Cena sprzedaży - Koszt własny KwS (en: COGS) --> marża COGS Cost of Goods Sold - Cost Of Goods Purchased (Manufactured) --> margin narzut (en: Overhead, de: Einschuß) --> kosztów narzuty --> Cost Overhead nasz nr u kontrahenta (en: External Number, Reference Number) Nasz numer u partnera. Można umieścić na fakturach i zamówieniach. Przyśpiesza identyfikację nas w jego kartotekach (XODBDOST) Our customer or vendor number at the Business Partner's site native (własny, specyficzny) W informatyce: własny, specyficzny, przeznaczony lub używany w konkretnym programie lub w konkretnym systemie operacyjnym Np. Native document - OpenOffice works with .odt files, MS Word works with .doc files Inne tłumaczenia: rodzimy, naturalny, oryginalny, macierzysty Stosowane jest też określenie niepoprawne: natywny nazwa fiskalna (en: Item name on receipt) Nazwa asortymentu drukowana na paragonie urządzenia fiskalnego Jest to nazwa indeksu towaru lub usługi ale skrócona do 40 lub mniej znaków, w zależności od typu drukarki lub kasy fiskalnej Item's name printed on a fiscal device receipt. It's an index name of goods or services shortened to 40 characters or less, depending on the type of printer or cash register Newsletter Elektroniczny biuletyn. E-mail wysyłany okresowo, np. co 2 tygodnie do wyselekcjonowanej grupy adresatów (abonentów en: Subscribers). Służy do stałej komunikacji. Ma na celu informowanie o nowościach, zmianach, ofertach. netto (en: Net, de: Nettowert) Wartość towaru lub usługi, bez dodatkowych obciążeń, np. bez podatku PTU Podatek PTU od wartości netto liczy się metodą >od sta< --> brutto The value of the goods or services, without extra charges, e.g. without Value Added Tax (VAT) --> gross NFC Near Field Communication Komunikacja bliskiego zasięgu. Radiowy standard komunikacji pozwalający na bezprzewodową wymianę danych na odległość do 20 centymetrów Urzadzenia z NFC, np. telefony, odczytują tagi NFC (miejsca z chipami NFC) i wykonują zaprogramowane akcje. --> RFID niedobór, deficyt, brak (en: Shortage) 1. Np. Lista komponentów, których brakuje do realizacji zleceń, (en: Work order shortage) 2. Niedobór towarów do wysyłki dla realizacji zamówień sprzedaży, itp. W programie Trawers stosowane jest pojęcie: niedobór 3. Stan rzeczywisty pozycji magazynowej, stwierdzony podczas inwentaryzacji, jest mniejszy niż stan w ewidencji. Stan w ewidencji poprawia się dokumentami korekt (en: Adjustment). --> nadwyżka E.g. a list of components that one is short of to execute orders Work order shortage Shortage of goods for shipment of sales orders, etc. In Trawers ERP, the word: shortage is applied NIP Numer Identyfikacji Podatkowej (en: VAT Identification Number / Tax Identification Number, de: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, USt-IdNr) Kod, służący do identyfikacji podatników w Polsce. Podatnicy używają NIP w kontaktach z urzędami, np. skarbowymi Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej używają PESEL jako identyfikatora podatkowego. Taki sam NIP w karcie odbiorcy i NIP w karcie dostawcy ułatwiaja wypełnianie obu kart tymi samymi danymi tele-adresowymi Domyślnie, NIP musi identyfikować tylko jednego kontrahenta. Nie może się powtarzać. Podczas wyszukiwania wg pola NIP, program usuwa kreski (-). Func TRA_ODNIP(odnip) A code used for identification of tax payers in Poland Tax payers use the VAT No. when dealing with offices and departaments, e.g. tax offices Private individuals use PESEL (Personal identity number) NIP w Unii Europejskiej UE Uzywa sie terminu: VAT number, Numer VAT) Patrz w sieci: VIES System Wymiany Informacji o VAT Przyklady: Niemcy 9 cyfr, np. DE999999999 Irlandia 7 cyfr i 2 litery, np. IE1234567FA Szwecja 12 cyfr, np. SE999999999901 (ostatnie dwie zawsze 01 W. Brytania 9 cyfr, np. GB999 9999 73 Francja 2 cyfry kontrolne + 9 cyfr, np. FRXX999999999 Wlochy 11 cyfr, 7 + 3 cyfry + 1 cyfra kontrolna W programie Trawers można sprawdzić, czy podany NIP (Numer VAT) jest aktywny, tzn. czy znajduje się w rejestrze podatników kraju UE Program korzysta z usługi: VAT Validation Potwierdzenie VAT (VIES) Komisji Europejskiej NOTE: na portalu www.mf.gov.pl można sprawdzić czy podmiot o podanym NIP jest podatnikiem VAT czynnym. NIP w krajach poza UE Chiny: Tax license number. Numer ewidencji podatkowej System VAT w Chinach aktualnie podlega przebudowie normalia (en: Standarised Parts) Drobne, znormalizowane (standardowe) wyroby matalowe, np. nakrętki, podkładki, śruby normatywy Określają dopuszczalne wielkości np. zużycia materiałów, pracochłonności kosztów poniesionych na zbudowanie 1m2, itp. Wielkość normatywów zależy od rodzaju technologii, użytych urządzeń, np. inne będą odpady podczas obróbki skrawaniem a inne podczas walcowania Normatywy ujęte są zwykle w katalogi, tabele itp. nośnik kosztów (en: Cost driver, de: Kostentreiber) Czynnik, który wpływa na poziom kosztów aktwności (operacji) produkcyjnej. np. koszty materiałów, czas maszyny, czas pracownika, powierzchnia warsztatu, zużycie prądu. --> ABC Activity Based Costing. Rachunek Kosztów Działań nota (dokument finansowy) (en: Account note) Nota memorialowa, polecenie księgowania Memorial note, posting order nota (pismo) ( en: Note) Pismo do kontrahenta np. żądające uregulowania należności Note to a vendor, e.g. demanding repayment of the amount due nota korygujaca (en: Correction note, de: Korrekturschrift) Dokument wprowadzony ustawa o podatku od towarów i usług Ma charakter informacyjny. Dokumentuje zmiany formalne, np. adres i NIP kontrahenta. Notę korygującą można wystawić lub zarejestrować w programie Trawers jako dokument: Faktura korygująca z pozycją dodatkowego opisu [D] (tylko) i wskazaniem treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej Document introduced by VAT act nota obciążeniowa (en: Debit note, de: Belastungsanzeige, Lastschrift) 1. Zwiększa należności odbiorcy wobec nas 2. Zmniejsza nasze zobowiązania wobec dostawcy Increases clients receivables towards us Decreases our liabilities towards a vendor A document used by a purchaser to inform a vendor of the quantity and money amount of goods being returned, and requesting that the money amount be returned to the purchaser nota uznaniowa (en: Credit note, Credit memo, de: Gutschrift) 1. Zmniejsza należności odbiorcy wobec nas Np. darowanie (wycofanie) wysłanej noty odsetkowej. 2. Zwiększa nasze zobowiązania wobec dostawcy Charakter noty mają faktury korygujące. Stosowane, gdy należy dodatkowo rozliczyć PTU (VAT). Credit note. A document issued to correct mistakes on an invoice. A credit note reduces the amount owed on the invoice document. Decreases clients receivables towards us Increases our liabilities towards a vendor notatka (en: Note, de: Note, Notiz, Anmerkung) 1. Zapiski, opisy powiązane z obiektami znajdującymi się w bazie danych programu. Służą do uszczegółowienia zapisów. Zwierają dodatkowe ważne informacje. Np. opisy powiązane z kartami odbiorców, dostawców, indeksów magazynowych, pozycjami dokumentów transakcyjnych, zapisami w tabelach i słownikach. 2. Notatki CRM. Zapisy stosowane w pracy zespołowej. Zawierają zapisy rozmów, pomysły, podjęte zobowiązania, ustalenia, dodatkowe informacje o zdaniach, projektach i planach. Powiązane z kontaktami (planowane i wykonane) i zadaniami. 3. Dodatkowe notatki można gromadzić w tabeli: Notatki CRM i udostępniać je w funkcjach marketingowych i sprzedażowych. W programie Trawers notatki mogą mieć format: remark lub memo. --> opis (remark) --> memo Na literę O O2C Order-To-Cash Proces sprzedaży. Od ofery i zamówienia, poprzez realizację sprzedaży, do otrzymania zapłaty (rozliczenie należności). --> zamówienia sprzedaży --> należności --> P2P Procure-To-Pay objętość, pojemność (en: Cubic capacity, Volume, de: Raummaß, Umfang in Kubikmeter) W karcie KIM można podać objętość jednostkową asortymentu --> pojemność --> kubatura KIM card: Volume of one stocking unit (UM) of the item obroty (transakcje) (en: Turnover, de: Umschlag) Zestawienie operacji (transakcji) wykonanych w określonym czasie A list of turnovers (transactions) carried out in a disclosed time odbiorca (nabywca, klient) (en: Customer, de: Kunde) Kontrahent, któremu sprzedajemy towary lub usługi i oczekujemy zapłaty A contractor, to whom we sell goods or services and expect payment odbiorca indywidualny Klient. Osoba fizyczna. Podmiot bez NIP odbiorca instytucjonalny (firma, business) Firma. Podmiot z NIP odbiorca gotówkowy (en: Cash Sale Customer, de: Barverkauf Kunde) Odbiorca (klient) który płaci od razu po zakupieniu i odbiorze towaru, np. gotówką, kartą płatniczą. W programie nie rejestruje się danych tele-adresowych klientów gotówkowych. Sprzedaż rejestrowana jest na umownego odbiorcę (odbiorców), o nazwie np. 'Odbiorca gotówkowy' Symbol podaje się: * W tabeli magazynów, oddzielny odbiorca dla sprzedaży z każdego magazynu, np. sklepu. Obowiązuje, gdy podano. * W parametrach NA, jeden odbiorca dla wszystkich sprzedaży Obowiązuje, gdy nie podano w tabeli magazynów A customer to whom we sell for cash odbiorca końcowy (en: End User, EndUser, de: Endbenutzer, Endkunde) Odbiorca końcowy, też: Użytkownik końcowy. Ostateczny odbiorca towaru lub usługi. Ten odbiorca nie przekazuje (nie odsprzedaje) dalej nabytego asortymentu. Dalej asortyment przekazuje: pośrednik, dealer, dystrybutor, hurtownik. W programie Trawers ERP w dokumentach sprzedaży można rejestrować symbol odbiorcy końcowego. Pole: EndUser. --> dealer, pośrednik, partner odbiorca sieciowy Gdy jest wiele adresów wysyłkowych a jeden płatnik odchylania (en: Variances, de: Abweichung, Varianz) Są to różnice między wartościami oczekiwanymi a rzeczywistymi The differences between the actual and expected value odchylenia (en: Variances) Różnice. Np. między wartością przychodu do magazynu a wartościa podaną na fakturze zakupu lub między ceną standardową (ewidencyjną) a ceną rzeczywistą --> koszt własny sprzedaży odchylenia od ceny ewidencyjnej (en: Variances from a standard price, de: Standardpreisabweichung) Różnica między wyceną wg ceny E a wartością dokumentu The difference between the valuation and the value of a document odchylenia między wartością dostawy niefakturowanej a wartością faktury (en: Invoice Price Variance (IPV), de: Rechnung Preisvarianz) (Purchase Variance account) The difference between the invoice unit price for the item and the receive unit cost multiplied by the quantity received odchylenia w rachunku kosztów normatywnych Różnica między rzeczywistym a planowanym (normatywnym) kosztem wytworzenia --> Rachunkowość firm produkcyjnych --> Manufacturing accounting odchylenie standardowe (en: Standard deviation , de: Standardabweichung) Pojęcie statystyczne: Miara zmienności. Wskazuje jak szeroko wartości jakiejś wielkości są rozrzucone wokół jej średniej. Im są bardziej skupione wokół średniej, tym wartość odchylenia jest mniejsza. W programie Trawers można liczyć odchylenie standardowe, obok innych wartości statystycznych, na podstawie zapisów we wskazanych zbiorach bazy danych. Funkcja: Statystyki baz danych. oddział firmy (en: Division, Branch, de: Verwaltungseinheit) Element w strukturze organizacyjnej firmy Pozwala wyodrębnić zdarzenia gospodarcze odbywające się w oddziałach firmy. Np. w oddzielnych sklepach, zakładach produkcyjnych Informacje o oddziale firmy zapisuje się w tabeli oddziałów --> firma --> wielo-oddziałowość An element of a corporate organisational structure It is used for arranging business processes in various areas, e.g. logistics, finance, settlements Information on administrative unit is entered in Administrative unit table odkładanie (en: Put Away, Put-away, Putaway) Proces rozmieszczania asortymentu w przestrzeni magazynowej. Składowanie, odkładanie. --> lokalizacja, miejsce składowania Proces odwrotny, pobieranie, kompletacja do wysyłki: (en: Picking, de: Kommissionierung) --> kompletacja odległość, dystans (en: Distance, de: Entfernung, Distanz) Odległość w km od siedziby firmy (użytkownika programu Trawers) do siedziby kontrahenta. Odległość podaje się na ekranie: Adres odbiorcy i Adres dostawcy Korzystając z tych danych można otrzymać zestawienie kontrahentów znajdujących się w oczekiwanej odległości (np. mniej niż 100 km) od firmy (en: Proximity Locations) (Kontrahenci w sąsiedztwie) --> adresy odbiorcy, adresy dostawcy --> trasy przewozowe odmiana Cecha karty indeksu KIM. Może być elementem konta księgowego (dekretacji). Podobne cechy: Grupa, Wyróżnik, Odmiana. Maski odpowiednio: %GG, %WW, %NN. --> maski dekretacji odpady (en: Component Scrap (Waste), Remnant, Rest, de: Wertstoff (?) ) Materiały niewykorzystane w produkcji, np. te które na skutek procesów technologicznych lub na skutek zniszczenia albo uszkodzenia utraciły swą pierwotną wartość użytkową. Np. 10% odpadów, tzn. trzeba o 10% więcej materiału. (inne określenie: trzeba przewidzieć naddatek - 10% ponad normę) Podczas ustalania ilości materiałów potrzebnych do wytworzenia wyrobu, do zadeklarowanej ilości program doda naddatek równy ilości planowanych odpadów. Niektóre systemy stosują wskaźnik uzysku (en: Yield). Uzysk 90% oznacza, że powstało 10% odpadów --> odpadów procent (%) --> uzysk --> braki --> naddatek NOTE: Gdy pozostałości wynikają z naturalnego procesu przetwarzania to zamiast [odpad] warto używać określenia [ścinki - remnants] Np. ścinki blach po wycięciu detali. Component scrap (Waste) is the percentage of unusable component material created during the manufacture of a particular parent item Materials that were not used in production process Additional material that gets scrapped during the process odpadów procent, wskaźnik (en: Component Scrap Factor) Wskaźnik (procent) określający jaka część materiału, nie została (lub nie będzie) wykorzystana w procesie produkcyjnym Wskaźnik jest uwzględniany podczas obliczania zapotrzebowania na materiały Interpretacja wielkości ODPAD: procent odpadu od ilości wymaganej Il wymagana = ilość / (1 - ODPAD/100) Przykład: Ilość = 35 ODPAD = 10 % Il wymagana = 35 / (1-10/100) = 38.8889 A component percentage factor that is expected not to be useful as a part of the parent production odpis (en: Write-off) Wyrównanie różnic. --> zaokrąglenia w transakcjach (en: Rounding Difference) --> odchylenia (en: Variances) Patrz też: Wyrównywanie różnic w obliczeniach PTU (VAT) wynikających z obliczeń PTU 'w pionie' i 'w poziomie'. odsetek stawka (stopa) (en: Interest rate, de: Zinssatz) Procentowa stawka używana do obliczania odsetek Stawki mogą być różne w różnych okresach. W programie Trawers stawki podaje się w tabeli stawek. Może być wiele tabel. Np. tabela urzędowa, tabela stawek odsetek klientów hurtowych Percentage rate used for charging interest odsetki ustawowe (en: Legal interest) Forma odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych Wysokość odsetek ustawowych określa rzad w drodze rozporządzenia Form of compensation for money contribution delay. Legal interest rate is determined by the regulation fo the Council of Ministers odsetki za zwłokę (odsetki zwłoki) (en: Default interest, de: Verzugszins) Kwoty za niedotrzymanie terminu zapłaty. Gdy zapłata wpłynęła po terminie Dni zwłoki: ile dni upłynęło od terminu płatności do dnia zapłaty Amounts for defaulting payment odsetkowa nota (en: Interest note) Dokument wystawiany dla odbiorcy. Ma charakter noty obciążeniowej A document issued for a customer. It have characteristics of debit note odsetki potencjalne (przewidywane) - w podanym dniu (en: Expected interest) Potencjalne odsetki do zapłaty w danym dniu Potential payable interests for a given day odsetki od odsetek (Anatocyzm: procent składany, kapitalizacja odsetek) Naliczanie odsetek od zaległych odsetek. W Polsce nie można automatycznie domagać się takich odsetek. Musi być zgoda dłużnika lub trzeba wytoczyć powództwo odsetkowy kalkulator (en: Interest calculator) Pozwala na obliczenie wysokości odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie Podaje się kwotę i tabelę stawek odsetek. Program wylicza okresy naliczania i kwoty odsetek Allows to calculate interest rate for tax liabilities or interests related to imposition of legal interests odwrotne obciążenie (en: Reverse Charge, de: Umkehrung der Steuerschuldnerschaft) (odwrócone obciążenie) Rozliczanie PTU przez nabywcę polega na tym, że do zapłaty podatku PTU (VAT) zobowiązany jest kupujący (nabywca) a nie sprzedający. Dlatego kupujący dokumentuje zobowiązanie w PTU. PTU Rozliczanie przez nabywcę --> PTU Rozliczanie przez nabywcę (kupującego) (en: Reverse charge mechanism) reverse charge VAT: A value-added tax (VAT) on products that is owed by the customer that receives the product, not by the vendor that delivers the product. OEE (Overall Equipment Effectiveness) Wskaźnik wykorzystania maszyn i urządzeń OEE = (Availability)*(Performance)*(Quality) tj. Dostępność * Wydajność * Jakość Dostępność - czas zaplanowany stanowiska / czas wykorzystany (zmniejszają awarie i ew. przezbrojenia) Wydajność - tempo rzeczywiste pracy stanowiska / tempo nominalne Jakość - ile dobrych produktów / ile wadliwych W typowych przedsiębiorstwach produkcyjnych OEE wynosi: 60% W najlepszych OEE wynosi: ponad 85% --> rejestrowanie danych produkcyjnych oferta sprzedaży (en: Sales offer, Sales quote, Quote order, de: Verkaufsangebot) Propozycja sprzedaży towarów lub usług. Zamówienie sprzedaży można utworzyć na podstawie oferty. Można przepisać ofertę do zamówienia sprzedaży. --> zamówienie sprzedaży Goods or services sales offer. One can create a sales order from the quote order oferta zakupu (en: Purchase offer, de: Kaufangebot) Propozycja złożona przez dostawcę. Patrz: ceny dostawcy An offer made by a vendor. See also: vendor prices ofertowe zapytanie do dostawcy (en: RFQ Request For Quote, de: Preisanfrage) Zapytanie do dostawcy. Co oferuje, za ile, na jakich warunkach .. ew. SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Na podstawie odpowiedzi (QUOTES, RFQ Responses) można wypełnić kartotekę cen u dostawców Zapytanie RFQ można przepisać do zamówienia zakupu --> ceny u dostawców --> zamówienia zakupu ofertowe zapytanie od odbiorcy P. Jak zapisać odpowiedź na RFQ otrzymany od odbiorcy ? O. Odpowiedź zapisać i wysłać jako dokument NA: OF Oferta sprzedaży i wskazać nr obcy RFQ. Dokumenty EDI: Zapytanie: REQUOT, Odpowiedz (oferta): QUOTES ograniczenia (en: Restrictions de: Beschränkungen, Restriktionen) Ustanowienie limitu lub kontroli nad czymś. W programie Trawers można ustalać ograniczenia, które zapewniają ochronę przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem lub zniekształceniem danych. --> bezpieczeństwo --> parametryzacja okres 13-ty (en: Adjustment Period) Trzynasty miesiąc. Dodatkowy okres w systemie KG, w którym można rejestrować dodatkowe dokumenty, np. przeksięgowania przed zamknięciem roku obrachunkowego 13th month. Additional period in KG system, in which one may register new documents, e.g. reclassifications that prepare year-end closing okres bieżący Okres bieżący, to bieżący okres kalendarzowy (nie obliczeniowy) ustalony wg daty systemowej lub daty podanej podczas logowania --> okres obliczeniowy --> na bieżąco (en: Real-Time) okres obliczeniowy (en: Accounting period, de: Abrechnungsperiode) Wydzielony okres czasu w obrębie --> roku obrotowego Okres obliczeniowy może pokrywać się lub nie pokrywać z miesiącem kalendarzowym (--> Rok obrotowy przesunięty) Np. marzec (trzeci m-c kalendarzowy) jest pierwszym okresem obliczeniowym. --> rok obrotowy --> okres zamknięty Designated period of time within --> financial year Accounting period may or may not correspond with calendar month okres otwarty (en: Opened period, de: Offene Periode) Do okresu otwartego można zapisywać dokumenty W parametrach AD można ustalić maksymalną liczbę otwartych okresów --> okres zamknięty One may enter documents to an opened period One may establish the maximum amount of opened periods okres zamknięty (en: Closed period, de: Geschlossene Periode) Do okresu zamkniętego nie można zapisywać dokumentów --> okres otwarty One may not enter documents to a closed period okresu zamknięcie (en: Period closing) Kończy proces rejestrowania operacji danego okresu (miesiąca, roku) Zbiory dokumentów uzyskuja status: Archiwalne Okresy zamykane są najpierw w księgach pomocniczych (en: Subledgers), np. MG, NA a następnie w księdze głównej KG (en: General Ledger) Zamknięcie okresu następuje w funkcji: Okresowe > Zamykanie okresu. Funkcja jest w każdym systemie, w którym są dane transakcyjne (dokumenty). Ends the process of entering transactions for a given period Sets of documents gain status: Archive Omni-channel, Omnichannel Commerce Wielo-kanałowość sprzedaży (omnikanał). Metoda stosowana w dystrybucji. Towary można kupić w sklepach stacjonarnych, w sklepach internetowych własnych i partnerskich itd. Zintegrowane są ceny, polityka reklamacji i zwrotów. Rozbudowane metody odbioru, np. via kurierzy ale także: zamawiam on-line odbieram w sklepie. Omni-chanel wymaga zsynchronizowanych systemów informatycznych. Są to integracje aplikacji internetowych i programów ERP. opakowania materiał (en: Packaging Material, de: Packmaterial, Packstoff) Materiał opakowaniowy. Materiał, z którego wykonuje się opakowania, (np. tektura, szkło, tworzywa sztuczne, drewno, stal). --> opakowania rodzaj --> ilość w opakowaniu --> kolli Protective layer of a product. Made of packaging material. Aka: Packing Material. --> Packaging Specification Level --> Standard Pack Quantity opakowaniowego materiału ciężar (tara) (en: Tare Weight, de: Eigengewicht) Wagę jednostkową opakowania w kg podaje się w tabeli rodzajów opakowań (en: Packaging) --> waga opakowania The weight of a packaging material, which is entered in a packaging material type table opakowania jednostka (opakowaniowa jednostka) (en: Packing unit (PU), PackUnit de: Verpackungseinheit (VPE)) Połączenie jednostek podstawowych asortymentu, np. butelek w jednostki zbiorcze, np. kartony, 6-cio paki, palety, w celu łatwiejszej obsługi, transportu, magazynowania Asortyment w różnych jednostkach opakowaniowych można zapisać kodem KID Kartoteka kodów KID Dla celów śledzenia w łańcuchu logistycznym opakowaniom nadaje się unikalny kod (numer) jednostki wysyłkowej (logistycznej) SSCC (Serial Shipping Container Code) --> SSCC Packing Unit. A packaging unit can contain the product itself, (for example, a bottle) or hold other packaging units, (for example, a box containing bottles). opakowania rodzaj (en: Packaging, Package type) Warstwa ochronna towaru. Wykonana z materiału opakowaniowego. Nazwa en: kod wg Gs1 ----- ------ -- beczka Barrel BA wiadro Bucket BJ kosz Basket BK wielopak Multipack 9I puszka Can 9E paleta Pallet PX bęben Reel RL ... --> tabela rodzajów opakowań w programie Trawers --> opakowania materiał, materiał opakowaniowy opakowania wymiar (en: Packaging dimensions) Długość, wysokość i szerokość opakowania (kubatura) Length, height and width of a packaging opakowania zwrotne, opakowania kaucjonowane (en: Returnable packaging, Reusable packaging, de: Leihgut) Na opakowania zwrotne składają się materiały, które przechowywane są u klienta, ale które pozostają własnością firmy Za opakowania przekazane klientowi zwykle pobiera się kaucję Kaucja (en: Refundable deposit, de: Pfand) Opakowania zwrotne --> kaucja Returnable packaging consists of materials that are stored at the the customer location but which remain the property of your company opakowaniami gospodarka Zarządzanie stanami i obrotami opakowań własnych i obcych operacja gospodarcza (Transakcja skrót: Txn) (en: Economic transaction) Zdarzenie gospodarcze. Zwykle zapisane w pozycji dokumentu, np. przychód Rejestruje się w księgach pomocniczych i przekazuje do księgi głównej O dekretacji, czyli sposobie księgowania operacji decyduje tabela symboli operacji (dekretacji) Economic event. Usually entered in document item, e.g. revenue Registered in subsidiary ledgers and transfered to general ledger Assignment, i.e. a method of accounting transactions, is determined by transactions (assignment) symbol table operacja produkcyjna (en: Manufacturing operation, de: Produktionsvorgang) Prace wykonywane podczas wytwarzania produktu. Mogą to być prace przygotowawcze, operacje produkcyjne własne i operacje obce. Operacje mogą składać się z --> zabiegów Definicje typowych operacji produkcyjnych zapisuje się we wzornikach. --> wzorniki operacji produkcyjnych Operacje wykonywane w ramach konkretnych zleceń zapisuje się w specyfikacjach operacji --> specyfikacja operacji zlecenia W najprostszym przypadku można zdefiniować jedną operaję, np. Wykonanie, Obróbka (en: Make item) An Operation is used in a routing, to describe the activity that is to be carried out during a production process step The operation data includes: Material components Tasks list An operation may consist of --> procedures operacji produkcyjnej numer w sekwencji Numer operacji w sekwencji (en: Routing Sequence Number, Operation Sequence) zwykle podaje się kolejne numery (krok) co 10, np. 10, 20, 30 Regułe numerowania (krok) wskazuje się w parametrach systemu RO. --> marszruta operacji produkcyjnej wzornik (en: Manufacturing operation templates, Wzorniki operacji (en: Operation Templates, Route Templates, Master Routes, Operation Library) Definicje typowych operacji wykonywanych w procesie produkcyjnym Wzorniki opisane są w tabeli, z której, w miare potrzeb kopiowane są (pobierane) do kartoteki technologicznej wyrobu Operation templates Specification of typical operations performed in manufacturing process Templets are defined in a table, from which, when necessary, are copied (downloaded) to a product data sheet (PDS) operacji produkcyjnych kartoteka (kartoteka technologiczna) (Technologia wytwarzania) (en: Master Routing, Master Route, Process Routes, Production Routing, Bill of Labour, BOO Bill of Operation, BOR Bill Of Routing, Manufacturing workflow) Zbiór instrukcji opisujących sposób wytworzenia elementu Zawiera informacje o operacjach, które należy wykonać, ich kolejność (sekwencję), stanowiska robocze oraz normy czasowe Podaje się: * jakie operacje (steps) trzeba wykonać podaje się kolejny numer w ciągu (sekwencji) i symbol operacji pobrany z katalogu wzorników operacji * na jakim stanowisku, ew. na jakiej maszynie * ile czasu potrzeba na wykonanie operacji wytworzenia jednego produktu --> operacji wzornik --> BOM struktura wyrobu (en: BOM) Routing: A routing is a description of which operations (process steps) have to be carried out and in which order to produce a material (product) In the routing you define the setup, labor, and subcontract service sequences that comprise the manufacturing process It ia a set of manuals describing the methods of elements production It containes information on operations, which need to be performed, their order, work stations and time limits operacje obce, kooperacje (en: Outside process, Outwork, Outsourced, de: Subunternehmer-Dienste) Operacja produkcyjne wykonywana przez podmiot zewnętrzny (kooperanta) --> kooperant operator (użytkownik) (en: User, de: Benuzer, Bediener) Osoba używająca programu Trawers. Operatorzy zapisani są w tabeli operatorów. Symbol operatora jest 2-znakowy, np. inicjały osoby. Symbol podaje się podczas logowania. Symbol operatora zapisywany jest w dokumentach transakcyjnych * Operator należy do oddziału --> oddział * Może być administratorem lub zwykłym użytkownikiwm --> administrator * Loguje się do programu podając symbol i hasło --> bezpieczeństwo * Może mieć własne menu * Operatorom przypisane są role w organizacji --> rola (RBAC) * Może mieć własne preferencje, np. kolory elementów ekranu, wyróżnień, język komunikacji --> preferencje * Wszystkie czynności operatora są monitorowane --> kronika (log) * Operatorem może być osoba zapisana w kartotece kadrowej w systemie PL --> operatora symbol --> rola (poziom uprawnień) A person entitled to use the system --> administrator --> user authority --> user menu --> user role operatora symbol (en: User Login Name) Symbol, którym operator loguje się do programu Trawers Symbol zapisywany jest w danych transakcyjnych. Identyfikuje osobę, która zarejestrowała transakcję operator zastępczy (en: Personal Substitute, User Substitute) Operator (użytkownik), który zastępuje operatora głównego podczas jego nieobecności. Zwykle podaje się datę od.. do.. i pozycję (rolę) w której operator zastępczy przejmie zadania operatora głównego (w planach w Tr) The user, who replaces the main operator during his absence Usually one gives a date from .. to .. and position (role), in which the user will take over the tasks of a replaced main user operatorów preferencje (en: User Preferences) Parametry powiązane z operatorami, np. kolory obiektów ekranowych, maksymalny % upustu z ceny sprzedaży, minimalny % marży Parameters associated with the Users, e.g. screen objects colors, max % discount from sales price, minimum % of margin Opiekun Programu Trawers Kluczowy użytkownik programu (en: Key User) lub Partner, który ma kompetencje w obszarze funkcjonalnym i administracyjnym programu Trawers. Opiekun jest pośrednikiem między pracownikami firmy a dostawcą programu. opis (remark) Pole opisu (opis dodatkowy). Notatka o ograniczonej długości tekstu. Arkusz składający się z 15 linii po 64 znaki (960 znaków). Notatka zapisana w dokumentach i rekordach kartotek, np. w kartach odbiorców, kartach indeksów KIM, Remark należy odróżnić od opisu memo. O dowolnej długości tekstu. --> memo opis karty (en: Remarks, Notes, de: Text) Notatka, wyjaśnienie. Opisy można umieszczać w kartach, np. kartach KIM Program może pokazać automatycznie opis kontrahenta automatycznie, po wybraniu jego karty --> opis (remark) Notes, explanations. Remarks can be placed in Files, e.g. KIM Files opis (memo) --> memo --> opis (remark) opis (pozycja dokumentu) (en: Notes, de: Text) Pozycja dokumentu [D] Notatka, wyjaśnienie pozycji dokumentu. Można umieszczać w dokumentach, np. na fakturach sprzedaży. Opis można złożyć ze standardowych tekstów powtarzalnych zgromadzonych w tabeli opisów dodatkowych Notes, explanations. Can be placed on documents, e.g. invoices as an additional items of description. A description can be put together out of standard text templates gathered in a desription table opisy powtarzalne, bloki tekstowe (en: Text Templates, Boilerplate, de: Textbausteine) Standardowe, powtarzalne teksty zgromadzone w tabeli opisów, z których można złożyć opisy umieszczane w dokumentach, np. fakturach Standard, repetitive texts gathered in desription table, out of wchih one may put together remarks used in documents, e.g. invoices opisy technologiczne (en: Operation Specification, Work instructions) Opisy zawierają informacje o operacjach produkcyjnych. Bardziej dokładne niż informacje w opisie pozycji specyfikacji operacji Np. o uzbrajaniu maszyn, o temperaturze wygrzewania, czynnościach podczas kontroli jakości. Mogą zawierać numery rysunków, numery form itd Opisy dołączane są do pozycji procesów technologicznych produktów Opisy operacji można drukować w dokumentacji warsztatowej Descriptions include information on conditions of manufacturing operation. E.g. preparation of machines, annealing temperature, activities during the quality control. It may contain the numbers of drawings, numbers of forms, etc. Descriptions are attached to the position of the technological processes of products Descriptions of operations can be printed in the shop floor documentation opisów technologicznych szablony (en: Specifications Templates) Wzory, schematy opisów technologicznych często powtarzane w różnych wyrobach. Schematy zapisane w tabeli szablonów opisów można kopiować do kartoteki operacji i tam zmieniać, dostosować do potrzeb konkretnego wyrobu Designs, patterns of operation specyfications often repeated in different items. Templates stored in the table of specyfication templates can be copied to the operation directory, and then changed or adapted to the needs of a particular product opłata reprograficzna Opłata reprograficzna (ang. copyright levies, CL). Opłata doliczana do ceny urządzeń i nośników służących do kopiowania (np. nagrywarki, kopiarki, skanery, czyste płyty CD/DVD, itp.). W Polsce wynosi od 1 do 3 proc. ceny sprzętu. Opłata uiszczana jest na rzecz organizacji typu ZAiKS przez importerów i producentów. oprogramowania publikowanie (en: Deployment, de: Softwareverteilung) Czynności instalowania oprogramowania na serwerach i komputerach użytkowników. Potrzeba automatyzacji publikowania powstała, gdy programy od różnych producentów zaczęły w coraz większym stopniu współpracować i gdy zwiększyła się liczba miejsc instalacji, np. komputery lokalne Publikowanie obejmuje: instalowanie i aktywowanie (en: Install and activate) aktualizowanie (en: Update), monitorowanie wersji i wydań (en: Version, Release tracking), de-instalowanie (en: Uninstall), itp Publikowanie programu Trawers jest szczególnie proste Ogranicza sie do pobrania pliku .exe z witryny Tres, skopiowaniu do katalogu serwera i wykonaniu funkcji aktualizującej bazę danych Nie ma potrzeby wykonywania żadnych prac na komputerach użytkowników Software installation on servers and users' computers. The need to automate the deployment appeared when programs from different manufacturers have begun to cooperate more and more frequently, and when the number of installations increased, e.g. local computers Publishing includes: installation and activating, update, version and edition monitoring, uninstall, etc Deployment of Trawers ERP is unusually simple. It's limited to downloading .exe file from TRES web site, copying it to servers directory and performing functions of database update. There is no need to perform any operations on users' computers oprogramowanie standardowe (en: Standard software) Oprogramowanie gotowe, oferowane na rynku dla szerokiego grona odbiorców. Celem korzystania z oprogramowania standardowego jest obniżenie kosztów. Uzyskanie efektu skali: koszty utrzymania i rozwoju oprogramowania rozkładają się na wielu użytkowników. Dostosowanie do potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw (użytkowników) odbywa się poprzez system parametryzacji i mechanizmy współpracy z innymi programami. oprogramowania wymiarowanie (en: Software Functional Size Measurement) Ustalanie wielkości oprogramowania i powiązanej z tym pracochłonności wykonania ISO definiuje standardy wymiarowania w ISO/IEC 14143 optymalizacja załadunku (en: Cargo Optimizer) Inna nazwa: Dyskretny problem plecakowy (en: Discrete Knapsack Problem) W programie Trawers: Zapakować tyle paczek z listy paczek o regularnych kształtach ile się zmieści w jednostce ładunkowej o regularnych kształtach i o określonej kubaturze (3D) i nośności (wadze całkowitej) Celem jest zminimalizowanie niewykorzystanej przestrzeni jednostki ładunkowej Inne określenia: Optymalizacja formowania jednostek ładunkowych Rozmieszczenie jednostek opakowaniowych (opakowań jednostkowych, zbiorczych lub transportowych wraz z zawartością) w przestrzeniach ładunkowych Orderless Manufacturing Montaż. Asemblacja, składanie w produkcji. Przyjęcie gotowego wyrobu i jednoczesne rozchodowanie komponentów z magazynu oraz zarejestrowanie wszystkich kosztów dodatkowych związanych z produkcją bez potrzeby tworzenia karty zlecenia produkcyjnego W programie Trawers jest funkcja automatycznego tworzenia dokumentów rozchodu wg definicji BOM. --> montaż organizacyjna jednostka (en: Organizational Unit, de: Organisationseinheit) Element w strukturze przedsiębiorstwa, który wykonuje określone funkcje (zadania). W zależności od organizacji przedsiębiorstwa może nią być, np. wydział, grupa lub zespół projektowy. Np. [01] Wydzial produkcyjny. Jednostka może być elementem konta księgowego: %JJ. Tradycyjnie, wskazuje miejsce powstania kosztów E.g. 01 - manufacturing department. Can be an element of an account: %JJ. Traditionally, it indicates cost centers organizacyjna komórka (en: Organizational Cell, de: Organisationseinheit) Element w strukturze przedsiębiorstwa, który, podobnie jak jednostka organizacyjna wykonuje określone funkcje. Zwykłe w ramach jednostki. Np. [20] Sekcja maszyn na wydziale produkcyjnym. Może być elementem konta księgowego: %KK. E.g. [20] Machine division of manufacturing department Can be an element of an account: %KK. Traditionally, it indicates cost centers. organizacyjna struktura (en: Organizational structure, de: Organisationsstruktur) Cecha kontrahenta, np. Holding AB. Symbol struktury podany jest w karcie kontrahenta. Kolejne pole, to Miejsce w strukturze organizacyjnej, np. Centrala Zarzadu, Magazyn paliw, Sklep 01, Sklep 02 Można analizować sprzedaż wg struktury organizacyjnej i wg miejsca w strukturze. Contractors feature, e.g. Holding AB. Symbol of the structure is given in contractors master file. Next field is a place in the organizational structure, e.g. Administrative Office, Fuel tank farm, Store 01, Store 02 One may analyze sales by an organizational structure and by a place in this structure orkiestracja, harmonizowanie (en: Orchestration) Koordynacja i zarządzanie złożonymi systemami i zasobami komputerowymi W praktyce chodzi o zbudowanie rozwiązania technicznego oraz biznesowego aby zautomatyzować procesy obejmujące wiele organizacji Np. współpracę producentów, dystrybutorów i detalistów w łańcuchu dostaw W rozwiązanich wykorzystuje sie internet, architekturę SOA i usługi internetowe (en: WebServices), XML, EDI, itp osoba do kontaktu (en: Contact person, de: Ansprechperson) Osoba w siedzibie kontrahenta, z którą się kontaktujemy E-mail podany w karcie osoby, pozwala ustalic kontrahenta i powiązać automatycznie przychodzacy email z karta kontrahenta --> kontakty --> kampanie Person in contractor's office, with whom we contact An e-mail given in contact persons file, allows to establish the contractor and automatically attach incoming e-mail with contractor's master file OSS/IOSS (One-Stop-Shop/Import-One-Stop-Shop) Schematy (procedury) uproszczenia rozliczania PTU (VAT), przede wszystkim w handlu elektronicznym (e-commerce). OSS. Procedury dla firm z UE, ktore sprzedają towary klientom w innych krajach UE. OSS (One-Stop-Shop) is designed for companies selling goods from one EU Member State to customers in other EU countries. IOSS. Procedury dla firm, ktore sprzedają klientom w krajach UE towary z krajów spoza UE. Towary o wartości 150 EUR lub mniejszej. IOSS (Import-One-Stop-Shop) is designed for companies who sell goods to customers in the EU from a third territory, of a value of 150 or less. For goods of a higher value, standard VAT import rules apply. NOTE: Firma, która chce stosować musi się zglosić na portalu, Który rozlicza się z VAT w poszczególnych krajach UE. Stąd nazwa: One-Stop-Shop (jedno okienko, jeden sklep) NOTE: W JPK_FA(4) od 04/2022 trzeba wpisywać dane, gdy stosuje się procedury OSS/IOSS. ostatnie wybory operatora (w dialogu) (en: User's last choice in the dialog, LastChoices) Parametry wybrane przez operatora zostają zapamiętane i odtworzone podczas następnego wykonania funkcji programu W programie Trawers zapamiętywane są np. parametry zestawień, które prezentują należności i zobowiązania kontrahentów Parameters selected by the user are being recorded and than reconstructed during the next execution of software's functions Trawers ERP records parameters of listings presenting customers recivables and vendors liabilities oznaczanie rekordów (flagowanie, cechowanie, sygnowanie) (en: Tagging Records, Flagging Records) Metoda wybierania elementów ze zbioru do dalszego przetwarzania, np. - karty KIM do wysyłania do programów zewnętrznych (ekportowania) - karty magazynowe do inwentaryzacji - kontrahenci do wysyłania biuletynów Indicatig [*] records, e.g. in customers master file. One may send mass mail to indicated customers oznaczenia referencyjne (en: Reference designators RD, de: Betriebsmittel (Elektrotechnik)) Symbole, które jednoznacznie identyfikują komponenty na schematach układów elektrycznych i płytkach drukowanych, np. R13, C1002. W jednym schemacie, np. płytce drukowanej może być wiele takich samych elementów. W definicji struktury BOM można umieścic jeden wiersz komponentu i wskazać rozmieszczenie symbolami oznaczeń referencyjnych. --> BOM oznaczenie, stan, status (en: Flag) Zapis w bazie danych, na ekranie, wydruku. Zwykle od wartości statusu zależy działanie programu i postępowanie użytkownika Np. [v] Stan zakończony, np. dokument zatwierdzony [*] Wskazanie, check, np. dokumenty do księgowania [+] Faktura sfiskalizowana [?] Stan nieokreślony, np. dokument niezbilansowany, brak asortymentu do wysyłki zamówienia sprzedaży Na literę P P2P Procure-To-Pay Proces zaopatrzenia. Od ustalenia potrzeb, poprzez realizację zakupów, do rozliczenia zobowiązań. --> zaopatrzenie --> zobowiązania --> O2C Order-To-Cash paleta, paleta EUR Platforma, zwykle drewniana, przeznaczona do przenoszenia i składowania towarów. Palety mają standardowe wymiary: 800 x 1200 mm (Paleta euro EPAL) Palety ewidencjonuje się i rozlicza jako opakowania zwrotne. --> opakowania zwrotne, opakowania kaucjonowane paletowy kwit (en: Pallet note, Pallet Slip, de: Palettenschein) Kwit paletowy, to dokument potwierdzający wymianę palet: ilość, rodzaj, stan. Organizacja GS1 Germany opracowała standard: Standardisierter GS1 Palettenschein. panel (en: Dashboard, Workbench, de: Werktisch, Arbeitstisch) Ekran, zestawienie, na którym zgromadzone są informacje o wartościach parametrów i innych danych wpływających na pracę pewnego obszaru programu W programie Trawers: * Panel Informacja o marży w pozycji sprzedaży * Panel Informacja o limicie kredytowym odbiorcy * Panel Kontrola przeliczników jednostek miar * Panel Wycena przychodu wyrobu z produkcji * Panel Wykonywane operacje produkcyjne * Panel Kompletacja do wysyłki * Panel Stan zapasów magazynowych * Panel Koszt operacji produkcyjnej W programie Trawers są także panele informacji zbiorczych: * Panel polityki kredytowej * Panel polityki upustów * Panel polityki kontroli marży Oraz panele sterujące: * Panel: Sterowanie wysyłkami do zamówień sprzedaży * Panel: Sterowanie zleceniami produkcyjnymi * Panel: Sterowane usługami (zleceniami) serwisowymi * Panel: Rejestracja dostaw skupu surowców (zbóż) paragon, paragon gotówkowy (en: Cash invoice, Receipt, Retail Invoice, de: Barfaktura, Kassenbeleg) Dokument sprzedaży. Dokumentuje sprzedaż odbiorcy gotówkowemu. Paragony drukowane są na wąskich taśmach papieru, na specjalnych drukarkach kompaktowych (en: Receipt Printers) w odróżnieniu od drukarek standardowych (en: Standard printer for full-size invoices) Drukarki paragonów mogą zawierać moduł fiskalny --> fiskalizacja Paragon powien być natychmiast zapłacony gotówką lub kartą płatniczą Nie powinien tworzyć otwartych pozycji w rozrachunkach --> odbiorca gotówkowy Sales document. Documents the act of sale to an anonymus customer A receipt should be immediately paid in cash or by a credit card paragon fiskalny (en: Fiscal receipt, de: Kassenbeleg) --> fiskalny paragon --> fiskalizacja paragon -> faktura (en: Receipt->Invoice, de: Kassenbeleg->Rechnung) Paragon można zamienić na fakturę (przepisać do faktury) Receipt can be converted to an invoice parametryzacja W systemach oprogramowania: Metoda tworzenia rozwiązań (modelu danych i funkcji), która powoduje, że oprogramowanie jest uniwersalne i może być używane w wielu zastosowaniach. Parametryzacja w programie Trawers zapewnia, że program może być używany w firmach o różnych modelach działalności i w różnych branżach. --> kastomizacja --> personalizacja --> ograniczenia --> bezpieczeństwo parametry (en: Parameters, Settings) Wartości sterujące pracą programu. W programie Trawers są parametry: 1) konfiguracyjne (licencja.txt) 2) ogólne (całego programu) 3) systemowe (poszczególnych modułów) 4) operatorów 5) urządzeń (terminala i urządzeń wyjściowych) Trawers. Parametry. Opis Niektóre parametry można zmieniać w trakcie używania programu a niektóre muszą pozostać takie jak zostały ustalone podczas inicjowania pracy programu lub tworzenia kartotek (en: One-time settings) Values which control the operations of the software. In Trawers parameters are: 1) Configuration (licencja.txt) 2) General (entire program) 3) Systemic (particular modules) 4) For Users 5) For devices (terminals and output devices) Some of the parameters can be changed during the usage of the program and some have to remain, exactly as they have been established during the initialization of the software or creating Master Files (One-time settings) Parametry są pogrupowane: (40 ustawień w każdej grupie) [P] Parametry ogólne [U] Parametry operatora i roli [S] Parametry systemowe 01xx - [P] ogólne 02xx - [P] ogólne 03xx - nie używane 04xx - nie używane 05xx - [U] operatora 06xx - [U] operatora 07xx - [U] operatora 08xx - [S] ogólne (log) 09xx - [U] operatora 10xx - nie używane 11xx - [U] operatora (powiadomienia i alerty) ... (do rozbudowy) parametrów ustawienia (en: Parameters Setting) Obowiązujące wartości parametrów. Np. Język komunikatów: PL Polski Kolor wyróżnień : Jasny czerwony Nie zmieni upustu: [1] (nie zmieni) Pobierz kolli : [ ] (nie pobieraj) ... itd. Wartości (ustawienia) parametrów wprowadza się w funkcjach sterujących (administracyjnych). Mogą obowiązywać wszystkich operatorów lub tylko operatorów niektórych. P. Jak poznać ustawienia parametrów obowiązujące w danej chwili pracy z programem ? Działanie programu zależy od decyzji operatora, np. którą funkcję wybrał z menu. Zależy także od ustawień parametrów sterujących. Jak je poznać ? O. a) Na ekranach definowania widać ustawienia obowiązujące wszystkich i poszczególnych operatorów b) W menu wewnętrznym F12 > Dodatkowe > Parametry odczytane można oglądać (i drukować) odczytane ustawienia parametrów ogólnych i operatora. Parent Element nadrzędny --> BOM --> Child parser Analizator składniowy Program wykonujący analizę składniową, np.języka programowania, danych partia produkcyjna, szarża (en: Lot Size, Run Size, Batch, de: Charge) Wielkość partii produkcyjnej. Ilość jednorazowo wytwarzana na stanowisku roboczym bez przerw na wykonanie innego produktu, bez potrzeby przezbrajania stanowiska Tj. ilość detali wykonywanych na stanowisku roboczym przy jednorazowym nakładzie czasu Tpz (czasu przygotowawczo - zakończeniowego) (en: Setup). Ilość w szarży (partii) podaje się w karcie KIM: [LotSz] (od LotSize), Lot Size. Podana ilość uwzględniana jest: * Podczas obliczania czasu całkowitego operacji (en: Run Time) * Podczas obliczania kosztu jednostkowego prac przygotowawczo-zakończeniowych (en: Setup cost per unit) Stawka 1 godz prac przygotowawczo-zakończeniowych podana jest w karcie stanowiska. Program oblicza koszt operacji (stawka * czas Tpz) i dzieli przez ilość w szarży. Aby rozdzielić koszty tych prac na wytwarzane produkty. (wiecej: --> Obliczanie kosztów normatywnych) * Podczas obliczania liczby dni realizacji (en: Lead time) Patrz też: identyfikacja partii produkcyjnej dla potrzeb traceability --> partia, szarża --> traceablity Batch size or quantity of component or product without the necessity of resetting a work center Quantity of items which are made at the same time Batch size is given in KIM Item Master Used for calculating total Run Time of the operation and a setup cost per unit partia zakupowa Wielkość partii zakupowej. Ilość zwykle zamawiana (zlecana) wg KIM / KSOM: NorZam --> partia produkcyjna partia asortymentu --> LOT paszport wyrobu (en: Product passport, de: Produktpass) Opisy i instrukcje dołączone do wyrobu. Głównie informacje o komponentach i materiałach które zawiera oraz opis demontażu i recyklingu po zakończeniu używania. Pay-To, PayTo Wskazuje adresata płatności. W programie Trawers: * Zakupy: wskazuje się dostawcę, któremu wysyła się zapłatę za towary i usługi Dostawca faktury zakupu podany w nagłówku dokumentu. * Sprzedaż: --> Bill-To, BillTo Payment facilitator Pośrednik płatności. 'Ułatwiacz płatności'. Odróżnić od: gratyfikacja, korupcja. PCI-DSS Payment Card Industry Data Security Standards Norma mająca zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa w środowiskach, w których przetwarzane są dane użytkowników kart płatniczych Norma zawiera 12 podstawowych wymogów. Większość dotyczy rozwiązań technicznych i oprogramowania systemowego. www.pcisecuritystandards.org --> karta płatnicza PCN Product Code Number (Kod CN) Kod Taryfy Celnej Wg Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN). NOTE: Oficjalna nazwa Kody CN (Nomenklatura Scalona CN) Kod celny towaru. Umieszczany na zestawieniach Intrastat. W programie Trawers ERP kod PCN wpisuje się do kart asortymentu KIM. Tabela PCN wstępnie wypełniona jest wg oficjalnych publikacji. Tabela jest w https://ftp.tres.pl/tabele/pcn.txt --> kategoria CN PCS Port Community System Platforma (elektroniczna), która integruje rozproszone systemy uczestników obrotu towarowego portowo-granicznego Integruje obszary obsługi morskiej, handlowej, odprawy celnej i innych służb granicznych, administracyjnej, transportowej, logistycznej w portach i w głębi lądu W praktyce: ujednolicenie komunikatów, interfejsów wymiany danych, automatyzacja, bezpieczeństwo danych. W Europie: The International Port Community Systems Association (IPCSA) w Europie EPCSA W Polsce: (02/2017) Inicjatywa PCS podjęta przez Instytut Logistyki i Magazynowania PDF Portable Document Format Format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, np. folder w formacie PDF, faktura Można czytać programami: Adobe Reader, Foxit Reader i Sumatra PDF W programie Trawers wszystkie dokumenty, zestawienia i raporty można zapisać w formacie PDF. Pliki PDF zawierające dokumenty, zestawienia i raporty, można wysłać jako załączniki e-maili. Dokumenty można zapisywać w e-archiwum PDM Product Data Management PLM Product Lifecycle Management Zarządzanie danymi (informacjami) o produkcie Gromadzenie i udostępnianie informacji o produktach, ich strukturze i procesach wytwarzania. Istotną cechą systemów PDM jest zarządzanie tymi informacjami w całym cyklu życia produktu, tj. wszystkich wersji, wariantów, modeli i ich rozwoju. PDM jest domeną działów inżynierskich przedsiębiorstw produkcyjnych Systemy PDM i ERP zwykle pracują na odrębnych bazach danych Chociaż ścisła integracja wydaje się naturalna i oczekiwana PDM należy odróżnić od PIM Product Information Management PIM, to zarządzanie informacjami o produkcie w kanałach marketingowych i sprzedażowych. PDM, to zarządzanie informacjami o produkcie w projektowaniu i wytwarzaniu. Oczywiście cześć danych jest naturalnie wspólna. --> PIM Product Information Management personalizacja (en: Personalization, de: Personalisierung) Dostosowanie programu, jego wyglądu, zachowań, ustawień, do indywidualnych potrzeb uzytkownika. Np. w internecie uzyskuje się to poprzez: a) logowanie b) ciasteczka (en: cookies) Także: nadanie wysyłanej wiadomości osobistych cech. Polega na automatycznym zastępowaniu wyrażeń standardowych, wyrażeniami osobistymi. Np. zamiast: Szanowny Panie, wpisuje się: Panie Andrzeju Mechanizmy w programie Trawers: Parametryzacja, Preferencje operatorów. PESEL Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności Nr PESEL, to 11-cyfrowy symbol numeryczny jednoznacznie identyfikujący osobe fizyczną Od 2012 roku PESEL spełnia rolę NIP, gdy podatnikiem jest osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej PF (fr: PF Produits Frais, en: fresh products) produkty świeże PGC (fr: PGC Produits Grande Consommation, en: FMCG Fast Moving Consumer Goods) Produkty szybkozbywalne, szybkorotujące. Pick List Lista pobrań, lista kompletacyjna Shipping Pick List. Przygotowanie asortymentu do wysłania do odbiorcy --> wysyłkowa lista --> kompletacja (do wysyłki) Work Order Pick List. Przygotowanie materiałów (komponentów) do wydania na produkcję --> przewodnik warsztatowy Lista pobrań może zawierać asortyment dla jednego zamówienia lub dla wielu zamówień (en: Batch picking). Jednoczesne pobieranie dla wielu zamówień (kompletacja grupowa) jest zalecane, gdy w wielu zamówieniach często powtarza się ten sam asortyment. Podczas jednej wizyty w lokalizacji w magazynie, można pobrać asortyment do wielu zamówień. W programie Trawers funkcje: [NA_DFA60] [NA_DFA65]. Suma ilości asortymentu, który znajduje się na wielu zamówieniach lub fakturach. Lista pobrań może zawierać asortyment, którego aktualnie nie ma w magazynie. Aby magazynier widział potrzebę i ew. pobrał towar zastępczy. PID Process identifier Systemowy numer procesu Unikalna identyfikacja kolejnego wykonania programu. Pojęcie z obszaru systemów operacyjnych komputerów. --> log Kronika aktywności --> IdProces Proces w programie Trawers A unique identification of a subsequent realization of software A term from computer operating systems area --> IdProces A process in Trawers ERP pierwsze wolne Strategia wyznaczania miejsc składowania (en: Put) asortymentu w magazynach wysokiego składowania --> KMS --> ARBL A strategy of designating items storage sites in high storage warehouses --> KMS --> ARBL PIM Product Information Management Zarządzanie informacjami o produktach Cele: - spójna prezentacja produktu w różnych kanałach dystrybucji (sklep, hurtowania, sklep internetowy, producent, kanały video, itp.) - zarządzanie zmianami w informacjach - sprawna wymiana danych z systemami ERP PIM należy odróżnić od PDM Product Data Management PDM, to zarządzanie danymi o produkcie w obszarze projektowania i wytwarzania w całym cyklu produkcji (warianty, nowe modele). PDM jest domeną działów inżynierskich przedsiębiorstw produkcyjnych. --> PDM PIT (od en: Personal Income Tax, de: Persönliche Einkommensteuer, ESt Einkommensteuer) Podatek od dochodów osobistych. Podatek od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne. Także: PIT to nazwa druków urzędowych do składania deklaracji dot. podatku. Podatek liczy się wg tabeli stawek podatku dochodowego: Tabela stawek PIT. --> Tabela stawek PIT Pivot Table Tabela przestawna. Właściwość, zwykle arkuszy kalkulacyjnych, która pozwala sumować i sortować dane niezależnie od ich oryginalnego porządku w arkuszu --> wielowymiarowe raporty PKWiU - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (en: Polish Classification of Goods and Services ) Klasyfikacja usług i wyrobów stosowana w Polsce dla celów statystycznych, podatkowych, identyfikacyjnych itp. Nawiązuje do klasyfikacji UE W programie Trawers jest tabela PKWiU. Symbole z tabeli wpisuje się do kart indeksu KIM i do dokumentów elektronicznych EDI --> kategoria CN PKWiU ma budowę hierarchiczną: XX - dzial PKWiU XX.XX - klasa PKWiU XX.XX.XX - podkategoria PKWiU XX.XX.XX-XX - pozycja PKWiU XX.XX.XX-XX.XX - dziesięciocyfrówka PKWiU (10 znaków PKWiU) Classyfication of services alnd goods used in Poladn for statistical, tax and identification purposes. It corresponds to the EU classyfication In Trawers ERP there is a PKWiU table. Symbols from the table are entered to KIM file and to electronic documents EDI --> CN class PKWiU has a hierarchical structure: XX - PKWiU section XX.XX - PKWiU class XX.XX.XX - PKWiU subcategory XX.XX.XX.XX - PKWiU item XX.XX.XX.XX.XX - PKWiU 10 characters --> CN class Planner Code (kod, symbol planistyczny) Kolejna kategoria (grupowanie) asortymentu, stosowana w procesach planowania, harmonogramowania lub zaopatrzenia (obecnie nie ma w programie Trawers). planowania horyzont (en: Planning horizon, Planning periods, de: Planungshorizont) (horyzont planistyczny, Planning Fence) Termin (dzień), do którego buduje się plan operacji.) Od horyzontu planowania zależy dlugość okresu planowania Można planować tylko na kolejny dzień, na tydzień lub na dłużej Horyzont zależy od dostępności i wiarygodności danych, od których zależy harmonogram W programie Trawers podaje się horyzont planu MRP, np. 90 dni A date to which operation plan (schedule) is being built up You can only make plans for the next day, next week or longer Horizon depends on the availability and reliability of data, on which the schedule depends planowania horyzont dla MRP (en: Planning horizon for MRP) Liczbę dni, która wyznacza horyzont planowania MRP podaje się w parametrach MRP planowanie potrzeb materiałowych (en: MRP Material Requirements Planning, de: MaterialbedarfsPlanung) Wyznaczanie zapotrzebowania na zasoby materiałowe w związku z produkcją Determination of needs for material resources in connection with the production process planowanie wysyłek (en: Shipment Planning) --> wysyłek planowanie Plant Maintenance and Service Management (PMSM) (Remontowa gospodarka, Systemy utrzymania ruchu) (Utrzymanie Zakładu i Zarządzanie Usługami Konserwacji) Umożliwia nadzorowanie wszystkich czynności związanych z utrzymaniem zakładu: inspekcje, kontrole, konserwacje. --> CMMS Computerized Maintenance Management. System Utrzymania Ruchu. --> remontowa gospodarka PLU (en: Price LooK-Up Code, de: Preis-Nachschlage-Code/PLU-Code) Nr towaru zapisany w pamięci kasy lub wagi elektronicznej, itp. Item number inscribed in cash registers or electronic scales memory etc płatnicza zdolność, płynność finansowa Zdolność płatnicza, to jest gotowość do regulowania zobowiązań płatniczych W programie Trawers płatniczy instrument (en: Payment Instrument) Określa sposób w jaki płatność przekazywana jest do dostawcy lub otrzymywana od odbiorcy. Przykłady instrumentów: przelew elektroniczny, czek, komunikaty EDI Determines the means by which a payment is issued to a supplier or received from the customer. Examples of payment instruments: electronic funds transfer, check, EDI płatność (en: Payment) W programie Trawers: transakcja wpłaty lub wypłaty środków pieniężnych W module KB Obrót pieniężny prowadzona jest kartoteka kas, rachunków bankowych i innych urządzeń ewidencjonowania środków pieniężnych płatności dni, dni do zapłaty (en: Days for payment, Payment days) Pole w karcie odbiorcy / dostawcy: Płatność w ciągu ... dni Liczba wyznacza ermin płatności umieszczany na fakturze sprzedaży i zakupu. Data faktury + dni do zapłaty --> termin (dzień) płatności Customers or Vendors file field: ... days for payment Number indicates the date for payment which is placed on sales and purchase invoice. Date of an invoice + days for payment -> date (days) of payment płatności do rozliczenia (en: Unapplied Payments) Płatności (wpłaty) otrzymane od odbiorcy, zarejestrowane lecz nie powiązane z fakturami lub notami (należnościami). --> należności Unapplied payments are money received from customer accounts that has not been applied to invoices and debit memos. płatności masowe (en: Mass payment) Płatności od np. lokatorów za czynsz, energię, od prenumeratorów itp Duża liczba wpłat powoduje, że należy w systemie ERP automatycznie wczytywać informacje o wpłatach i kojarzyć z zapisami w kartotece rozrachunków Najczęściej stosowane są dwie metody: 1. Utworzenie w banku indywidualnych (wirtualnych) rachunków dla każdego płatnika. Wpłata na taki rachunek pozwala zidentyfikować płatnika Np. banki stosują system SIMP System Identyfikacji Masowych Płatności 2. Zapisanie identyfikatora płatnika w polu: treść (tytułem) wyciągu bankowego, np. kodu MPS opracowanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową --> Pobieranie wyciągów z plików CSV Payments from, e.g. tenents for rent or energy, subscribers etc Large amout of contributions causes, in ERP systems, the necessity of automatical loading of information on contributions, and associating them with records in settlements file The most commonly used methods: 1. Opening of an individual (virtual) bank account for each payer Contribution to such an account allows to identify the payer E.g. Banks use the Mass Payment System (SPM) 2. Entering payers ID in the field: description (on the basis) of bank statement, e.g. the MPS code formed by the National Clearing House --> Download bank statements from CSV files płatności metoda (en: Payment Rule) Metoda płatności wskazuje sposób regulowania należności i zobowiązań firmy Np. [G] Gotówka [L] Karta płatnicza [P] Przelew --> kasa --> bank The Payment Rule indicates the method of invoice payment płatności preliminarz (en: Cash Flow Forecast, de: Cashflow-Prognose) Płatnosci planowane. Zestawienie spodziewanych wpłat i wypłat w cyklach, np. tygodniowych lub miesięcznych Planned payments. A list of expected deposits and withdrawals cyclically, e.g. weekly or monthly płatności propozycje (en: Payment Proposals) Zestawienie propozycji zapłat zobowiązań dla dostawców Zwykle uporządkowane wg terminów płatności, aby najpierw zapłacić te, które mają najwcześniejszy termin płatności W systemie KC można tworzyć propozycje płatności i dalej, generować przelewy elektroniczne i papierowe A list of payment proposals for obligations to vendors Normally organized by the due dates in order to pay the ones that have the earliest date of payment In the KC system one can create proposals and generate electronic and paper transfers płatności warunki (en: Payment Terms) Warunki płatności okreslają kiedy faktura ma być zapłacona i jakie obowiązują skonta Payment Terms define the when an invoice is due (payable or receivable) and what discounts, if any may apply. Eg. 2% 10 Net 30 days would indicate that the invoice is due in 30 days, but if it is paid in 10 days a 2% discount may be taken pochodzenia kraj (en: Country of Origin, de: Ursprungsland) Kraj pochodzenia oznacza kraj produkcji, z których pochodzi artykuł lub produkt. O tym, który kraj jest krajem pochodzenia decydują reguły pochodzenia, np. surowce wydobyte w danym kraju i wywiezione bez dodatkowej obróbki. Gdy produkt jest poddawany obróbce w kolejnych, różnych krajach, to porównuje się wartości materiałów pochodzących z kolejnych krajów z wartością dodaną w kraju, który stara się o świadectwo pochodzenia --> pochodzenia świadectwo --> Intrastat pochodzenia świadectwo (en: Certificate of Origin, de: Ursprungszeugnis) Dokument stosowany w handlu międzynarodowym. Wskazuje kraj, w którym towar został wytworzony (kraj pochodzenia). --> pochodzenia kraj podpis elektroniczny (en: Electronic signature) Dane w postaci elektronicznej, które służą do identyfikacji osoby. Podpis powiązany jest (dołączony) z innymi danymi, np. z fakturą sprzedaży. .XAdES (XML Advanced Electronic Signatures) plik z podpisem elektronicznym Odmiana podpisu elektronicznego ze znakowaniem czasu zalecana w UE --> podpis graficzny podpis graficzny (en: Image of signature) Podpis elektroniczny w postaci graficznego obrazu podpisu ręcznego Podpis graficzny można złożyć na ekranie dotykowym, np. tabletu lub innego komputera przenośnego. Urządzenie zapisuje plik z obrazem podpisu. --> podpis elektroniczny --> ekran dotykowy podział obowiązków Rozdzielenie obowiązków w procesie dokumentowania, rejestrowania, weryfikacji dokumentów i zdarzeń w celu zmniejszenia ryzyka nadużyć i błędów. segregation of duties: A design principle used to reduce the risk of fraud and errors. Separates the recording, verification and authorization. pod-zlecenie produkcyjne (en: Sub Work Order) Wewnątrzzakładowe zlecenie (zadanie) wytworzenia pewnej ilości komponentów (podzespołów) w sytuacji, gdy wytworzenie produktu wymaga uprzedniego wytworzenia komponentów (podzespołów) Potrzeba taka powstaje, gdy BOM jest wielo-poziomowy (en: Multi-Level BOM) Alternatywą jest użycie fantomów --> BOM --> fantom --> zlecenie pojazd (en: Vehicle, Truck, de: Fahrzeug, LKW, PKW) Mobilny środek transportu, do przewozu osób i towarów. Pojazdy. W programie Trawers są tabele: * Tabela pojazdów odbiorców (387) * Tabela pojazdów dostawców (384) * Tabela pojazdów firmy (531) NOTE: Dopisywanie i korekta danych w tabelach pojazdow odbywa się w zakładkach poszczególnych kart: Odbiorcy, Dostawcy, Firmy. pojazdu nr rejestracyjny Nr rejestracyjny pojazdu służy do identyfikacji pojazdu. W programie Trawers są tabele: pojazdy odbiorców, dostawców i firmowe. --> pojazd pojazdu karta Zawiera: * nr rejestracyjny * waga własna (tara) * tonaż (nośność) * kierowca: imię i nazwisko kierującego --> kierowca --> pojazd (zastosowanie karty pojazdu w programie Trawers) --> pojazdu nr rejestracyjny pole danych dla wzorców (en: Merge fields, Data item) Pole danych do umieszczenia na wzorcu dokumentu. Tworzy maskę pola. Wartości pochodzące z bazy danych lub obliczane w programie, które umieszcza się na wzorcu. Polem danych jest np. numer faktury lub nazwa płatnika. Definicje pól zapisane są w tabeli pól dla wzorców. polecenia księgowania (en: Posting orders, de: Buchungssätze) Dekrety utworzone na podstawie dokumentów transakcyjnych, wg tabeli dekretacji. Polecenia księgowania pobierane są w systemie KG. --> dekretacja --> dekretacji tabela Orders created on the basis of transaction documents, according to posting table Retrieved from the KG system polecenie pobrania, polecenie zapłaty (en: Direct Debit, de: Lastschrift) Upoważniamy bank do regulowania naszych rachunków. Na przykładzie: osoba zobowiązana do zapłaty np. rachunku za gaz (dłużnik), upoważnia wierzyciela (zakład gazowniczy), do wypłacania ze swojego rachunku kwot wynikających z faktur --> przelewu polecenie, polecenie przelewu polityka prywatnośći Informacja dotycząca sposobu i zasad zbierania oraz reguł wykorzystania i przetwarzania danych osobowych użytkowników aplikacji internetowych PKD Polska Klasyfikacja Działalności Ujednolicona, standardowa klasyfikacja działalności gospodarczej. NOTE: od 01/2020 obowiązuje PKD. Nie stosuje się EKD Europejska ... Struktura i kodowanie PKD NOTE: Cała zbiorowość dzieli sie na SEKCJE - 21 grup SEKCJE oznaczone są symbolem jednoliterowym: A B C ...U Przykłady: Sekcja A - ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO Dział 01 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierzątT, łowiectwo Dział 02 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna Sekcja B - GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE Sekcja C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Dział 11 Produkcja napojów Dział 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Dział 24 Produkcja metali Dział 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń Dział 27 Produkcja urządzeń elektrycznych Dział 28 Produkcja maszyn i urządzeń Dział 30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego Dział 31 Produkcja mebli Dział 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń Sekcja D - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ Sekcja E - DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI Sekcja F - BUDOWNICTWO Sekcja G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE Sekcja .... Sekcja U - ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE Symbol PKD zawiera 5 znaków. Oznaczenie: 99 - dział (88 działów) 99.9 - grupa (272 rodzajów działalności) 99.99 - klasa (615 rodzajów uszczegółowionych 99.99.Z - podklasa (654 grupowania) Np. 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych -- -- - | || o--- podklasa | |o----- klasa | o------ grupa o-------- dział NOTE: W Trawers ERP w tabeli PKD [AD_TKD10] jest zapis: 2591Z Produkcja pojemników metalowych NOTE: Statystyki budować wg SEKCJE - 21 rodzajów Zagregować działy w 21 sekcji Patrz: https://klasyfikacje.gofin.pl/pkd/4,0.html W programie Trawers ERP tabela PKD wypełniana jest sukcesywnie podczas pobierania danych kontrahenta z GUS Baza Internetowa. --> EKD Europejska Klasyfikacja Działalności --> GUS Baza Internetowa polskie znaki diakrytyczne (ogonki) (en: Polish diacritical mark) Znaki zmieniające artykulację litery. Np. Zażółć gęślą jaźń Do bazy danych programu Trawers można wpisywać wyrazy z tymi znakami Program prawidłowo wyszukuje i porządkuje wyrazy Sortowanie uwzględnia porządek alfabetu polskiego Np. Związek, Źródło, Żłobek, Żnin, Żuławy Marks that change the articulation/sound value of the letter To Trawers database, one can type in the words containing these characters. The program correctly locates and organizes words I.e. arranging takes into account the order of Polish alphabet polskich znaków kodowanie Sposób zapisu polskich znaków diakrytycznych w bazie danych i na urządzeniach wyjściowych, np. ISO-8859-2, UTF-8 POP Post Office Protocol Metoda odbierania poczty e-mail (protokół). W programie poczty TrEmail w Trawersie stosowany jest protokół POP3 pop-up Wyskakujące okno. Wyświetlenie dodatkowych informacji w nowym okienku. Wyświetlenie opisów memo i remark, np. z kart KIM i LOT/SER. Wyświetlenie Notatki CRM w trybie: Alert. --> memo --> notatki CRM POS Point-Of-Sale Punkt sprzedaży detalicznej (PSD) Miejsce sprzedaży. Moduł obsługujący bezpośrednią sprzedaż towarów lub usług. Najczęściej jest to POS-Terminal (kasa sklepowa) stojący w sklepie. Terminal może mieć dodatkowe urządzenia: * Ekrany dotykowe (en: Touch screens) * Czytniki kodu kreskowego (en: Bar code scanners) * Wagi sklepowe (en: Scales) * Drukarki paragonów fiskalnych i faktur (en: Receipt printers) * Wyświetlacze (en: Customer displays) * Szuflady (en: Cash drawers) * Czytniki kart magnetycznych (en: Magnetic card readers) W programie Trawers rolę POS spełnia odpowiednio skonfigurowana funkcja wystawiania dokumentów sprzedaży --> sprzedaż detaliczna pośrednik rozliczeniowy, agent rozliczeniowy (en: Merchand Account, Payment Service Provider (PSP), de: Zahlungsdienstleister) Pośredniczy w przekazywaniu płatności pomiędzy kupującym a sprzedającym, np. z tytułu zapłat kartami płatniczymi. W programie Trawers wskazuje się kasę rodzaju [L] Karta płatnicza. Do kasy [L] wpłaca się zapłaty kartą płatniczą. Saldo kasy [L] porównuje się z saldem rozliczeń z pośrednikiem. Service provider Mediates in payment transfers between a customer and a vendor potrącenie (en: Deduction, Set-off, Quality Break, de: Abschlag) W systemie QA Kontrola jakości: zmniejszenie ceny zakupu, o kwotę lub procent wg tabeli potrąceń, w zależności od wyników testów W systemie QA w tabeli potrąceń można podać wartość (kwotę) ujemną (-). Oznacza to zwiększenie (en: Increase, de: Zuschlag) W systemie PL Płace potrącenie oznacza zmniejszenie wynagrodzenia. Tytuły (powody): zajęcie komornicze, kara pieniężna, spłata pożyczki. potwierdzenie salda (en: Balance confirmation, de: Saldenbestätigung) (en: Customer Statement, Vendor Statement) Informacja o aktualnym stanie rozrachunków. Można wysyłać seryjnie do kontrahentów jako dokument wg wzorca rodzaju: [SR] Stan należności lub [SR] Stan zobowiązań. Information on settlements status. May be sent to contractors by mass mail as a document defined by a formula potwierdzenie wpłaty (KP) / wypłaty (KW) (en: Confirmation of payment / withdrawal ) Cash Receipt - Potwierdzenie przyjęcia gotowki Wydruk jednej lub kilku pozycji rejestru kasowego Wydruk pozycji rejestru dokumentuje operacje. Zastępuje tradycyjną ewidencję na formularzach KW/KP tj. KW Kasa Wypłaci i KP Kasa Przyjmie Printout of one or more cash report items Printout of an item from a registry documents transactions It substitutes traditional method of record-keeping on KW/KP forms potwierdzenie zamówienia sprzedaży (en: Sales Order Acknowledgement, de: Auftragsbestätigung) Oznaczenie, że otrzymane zamówienie sprzedaży zostało przyjęte do realizacji --> akceptacja (wewnątrz firmy, np. przez kierownika) An indication, that a sales order has been accepted for realization --> acceptance (inside the company, e.g. by a manager) potwierdzenie zamówienia zakupu (en: Purchase Order Confirmation/Acknowledgement, de: Auftragsbestätigung) Oznaczenie, że dostawca zaakceptował nasze zamówienie zakupu i potwierdził szczegóły zamówienia An indication, that the vendor accepted our purchase order and confirmed it's details poufności umowa, klauzula (en: Confidentiality agreement, NDA Non-Disclosure Agreement, de: Geheimhaltungserklärung) Umowa, w której strona (lub strony) zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy otrzymanych informacji. W przypadku udostępnienia przez klientów poufnych informacji, firma Tres zobowiązuje się do ich dalszego nierozpowszechniania. Na życzenie klienta firma Tres przedkłada klauzulę poufności. powiadomienie (en: Event Notification) Powiadomienie o wystąpieniu zdarzenia. Komunikat, które wysyła system lub użytkownik. Komunikat z powiadomieniem jest komunikatem, który ma zostać odczytany przez adresata. Obecnie info, dymek (en: hint) przez 3 sek w górnej linii ekranu. Treść powiadomienia zapamiętywana jest w bazie danych --> powiadomień kronika --> alert --> zdarzenie (em: Event) Notification that an event has occured. Currently info, 3 sec. hint at the top of the screen. Content of the notification is being saved in a database --> Event Log --> alert powiadomień kronika / historia (en: Show Events, Event Log) Lista zdarzeń, o których został powiadomiony operator Można wyświetlić: F12 > Kronika powiadomień A list of events, about which the user has been notified View: F12 > Event notifications powiadomień subskrypcja (en: Notification subscription) Wskazanie, o których zdarzeniach operator chce być powiadomiony Wskazuje (oznacza) się w parametrach operatora: 11xx Np. 1102 Powiadom o otrzymaniu e-maila Shows, about which events the user wants to be informed Indication (determination) is being made in 11xx user parameters powierzchnia, płaszczyzna (en: Surface Area, de: Fläche ) Miara powierzchni (przestrzeni dwuwymiarowej) Iloczyn: szerokość * wysokość, zwykle w m2 Powierzchnia asortymentu w magazynie (=) Szer(*)Wysok (pola w KIM) Na fakturze można wydrukować powierzchnie asortymentu jednostkową, całkowitą oraz ceny jednostkowe w szt i m2. Przydatne np. przy sprzedaży szyb. --> kubatura (objętość) Poziom Obsługi Klienta POK (en: Customer Service Level, de: Kundenservicegrad) (w logistyce): Grupa wskaźników oceniających realizację zamówień klientów. * Wskaźnik wypełnienia (en: Order fill rate) Jaki procent zamówień udaje się zrealizować z istniejących zapasów. Wskaźnik trzeba zwiekszać. * Wskaźnik braku zapasów (en: Stockout rate) (odwrotny do w/w) Jakiego procentu zamówień nie udaje się zrealizować z instniejących zapasów. Wskaźnik trzeba zmniejszać. * Zamówienia zaległe (en: Backorder level) Jaki procent zamówień czeka na realizację. Wskaźnik trzeba zmniejszać. * Dostawa na czas (en: Probability of on-time delivery) Jakie jest prawdopodobieństwo, że dostawa będzie w ustalonym czasie Wskaźnik trzeba zwiekszać. --> SLA (en: Service Level Agreement) pozycja decyzyjna (en: Decision-making position) Ocena w (pieciopoziomowej skali) jakim stopniu osoba do kontaktu ma wpływ na realizacje naszych celów biznesowych Pozycję osoby warto uwzględnić podczas rozmów handlowych oraz przy masowej wysyłce materiałów marketingowych, np. emaili Estimation (five-level scale) of how strong can a contact person influence the realization of our business objectives The rank should be taken under consideration during business negotiations and mass mailing of marketing materials, e.g. e-mails pozycja magazynowa (en: Inventory Item, de: Artikel, Lagerartikel) Ogólne określenie produktu, zespołu, materiału, towaru itp. znajdującego się w magazynie --> zapasy General description of a product, group, material, goods etc stored in a warehouse pozycja nie-magazynowa (en: NonInventory Item, Non-Stock Item, de: Nicht-Lagerartikel) Usługa, fantom, cecha, koszty, itp. Pozycje znajdujące się w kartotece indeksów, które nie mają wymiaru ilościowego. Zakupy nie-magazynowe zwykle stanowią koszty firmy. pracochłonność (en: Labour input, de: Arbeitsaufwand) Ilość pracy potrzebna do wykonana określonego zadania, wyrażona w roboczogodzinach zużytych przez pracowników oraz maszyny i urządzenia An ammount of labour necessary for realization of a certain task, expressed in man-hours used by workers, machines and devices pracownik (en: Employee, de: Arbeitnehmer) W programie Trawers karty pracowników są w systemie PL Płace i kadry lub w module AD, gdy w konfiguracji nie ma systemu PL. pracownik na produkcji (en: Production Worker) Pracownik, u którego w karcie kadrowej, w zakładce: Role w organizacji jest oznaczenie: Na produkcji = [T] Ten pracownik może rejestrować czasy wykonania operacji produkcyjnych. Musi podać PIN, aby rozpocząć rejestrację. An employee, whose personnel card (in tab: roles in the organization), containes description: Production = T/Y Such an employee may register manufacturing operations execution time pracownik na prowizji (en: Production Worker) Pracownik, u którego w karcie kadrowej, w zakładce: Role w organizacji jest oznaczenie: Na prowizji = [T] Tego pracownika można wpisać do tabeli: Zespoły handlowców --> sprzedawca, zespół sprzedawców prefiks, prefix (en: Prefix, de: Präfix) W językoznawstwie: Przedrostek. Fragment wyrazu dodawany do początku słowa podstawowego służący tworzeniu wyrazów pochodnych. (Dodany na końcu, to przyrostek: sufiks, sufix) W informatyce: prefiks, prefix, to początkowy fragment symbolu lub nazwy, np. numeru dokumentu. Element schematu numerowania (nadawania identyfikatorów). W programie Trawers ERP prefixy (prefiksy) stosuje się w tabelach serii dokumentów. Numerowanie dokumentów premia (en: Bonus, Performance-related pay) Dodatek do wynagrodzenia. Zwykle uzależniona od rezultatów pracy --> prowizja Preventive service, Preventive maintenance Przeglądy, obsługa okresowa. Aby zapobiec awariom, uszkodzeniom. Preventive należy odróżnić od: * Corrective maintenance - Naprawy, naprawa serwisowa (gdy coś się zepsuje) * Predictive maintenance - Diagostyka, obsługa diagnostyczna (aby przewidzieć możliwość awarii, np. czujniki badające grubość okładzin) --> serwisowane produkty --> CMMS Systemy Utrzymania Ruchu --> remontowa gospodarka priorytet (en: Priority, Ranking, de: Priorität) Pierwszeństwo, przewaga. W programie Trawers standardowo są priorytety: [1] Wysoki [2] Średni [3] Niski Precedence, supremacy. As a standard in Trawers software, number 1 has the highest priority and number 3 or more has the lowest priority proces (en: Process, de: Prozess) Uporządkowana sekwencja działań w celu uzyskania rezultatu końcowego. W programie Trawers procesami nazywa się funkcje wykonywane (wywoływane) przez użytkowników z menu lub automatycznie przez sam program Np. przeglądanie karty odbiorcy, zatwierdzanie faktur sprzedaży lub pobieranie kursów walut z witryny NBP, diagnozowanie bazy danych Procesy mają identyfikatory, np. NA_DFA10 Proces można wywołać (wykonać): * wybrać pozycję z menu głównego * wybrać pozycje z menu wewnętrznego F12 * wybrać klawisz (przycisk) na ekranie dialogowym * wywołać w tabeli AutoRun * wywołać jako usługę SOA In Trawers ERP the name: process is given to all functions that are performed by the users from the menu or automatically by the software itself E.g. browsing customers master file, confirmation of sales orders, downloading exchange rates from NBP website, database diagnose Processes have IDs, e.g. NA_DFA10. proces biznesowy (en: Business Process, de: Unternehmensprozess) Kolejne działania, które prowadzą do osiągnięcia określonego efektu. Zdefiniowany zestaw działań biznesowych. Działania reprezentują kroki wymagane do osiągnięcia celu biznesowego, obejmuje przepływ i wykorzystanie informacji oraz zasobów. Procesy wspomagane są programami komputerowymi Mogą być a) ręczne, gdy użytkownik komunikuje się z programem b) automatyczne, gdy program wykonuje sekwencje działań zgodnie ustalonymi regułami. --> Workflow Procesy opisuje się zwykle graficznie (schematy), np. przy pomocy BPM Graphic Notation, np. przy pomocy Bizagi Modeler (w chmurze). proces produkcyjny Jest to złożony, dynamiczny zespół zasobów materialnych i czynności związanych z wytwarzeniem producent (en: Manufacturer, de: Produzent, Hersteller) Wytwarza towary lub usługi i sprzedaje je dealerom lub końcowym klientom. --> dealer --> klient, odbiorca --> odbiorca końcowy A business that manufactures products and sells them to dealers or directly to customers producenta numer asortymentu (części) (en: MPN Manufacturer Part Number, de: Herstellerteilenummer) Ciąg znaków (liter i cyfr) nadany asortymentowi przez producenta (dostawcę). Nr MPN identyfikuje asortyment jako pochodzący od tego konkretnego producenta Przyjmuje się, że MPN musi być unikalny (w skali światowej). Nie może się powtarzać i wskazywać na taki sam lub inny asortyment i innego producenta. W programie Trawers jest kartoteka: Kody MPN u producentów Karta MPN zawiera: * indeks KIM (nasz) * symbol producenta (z kartoteki dostawców) * kod MPN u producenta (obcy) 30 znaków * nazwa MPN u producenta (obca) 50 znaków P. Jak wyszukiwać indeksy KIM gdy zna się numer (kod) producenta MPN ? O. Użyć klawisz: [/-szukaj] odpowiednik: F3-szukaj lub F7-MPN MPN is a series of numbers and/or letters that has been given to a part by the manufacturer An MPN identifies the part as belonging to and originating from that one manufacturer Each part the manufacturer makes has a different MPN MPN uniquely identifies the product to its manufacturer produkcja dyskretna (złożeniowa) (en: Discrete manufacturing) W której wyroby powstają z elementów składowych, np. rowery, samochody, meble, okucia. Element zwykle są obrabiane, np. cięte, wytłaczane --> produkcja procesowa (en: Process manufacturing) produkcja procesowa (en: Process manufacturing) W której produkty wytwarzane są w procesie mieszania, wytrącania, reakcji chemicznych itp. Często produkcja obejmuje kilka etapów, np. mieszanie i wypiekanie, fermentacja i destylacja --> produkcja dyskretna (złożeniowa) (en: Discrete manufacturing) produkt uboczny (en: By-product, Byproduct, de: Nebenprodukt) Produkt, który powstaje dodatkowo (obok produktu podstawowego) w procesie produkcyjnym o charakterze procesowym. Np. melasa podczas produkcji cukru z buraków cukrowych. --> koprodukt, Co-product By-product: A item produced as a consequence of producing another item. produkcja w toku (en: WIP Work In Process) Dot. pojęć: In Process (operacje produkcyjne) In Progress (budynki, obiekty) Wartość poniesionych nakładów na produkcje, która nie została zakończona, tzn. nie wróciła do magazynu w formie produktów wytworzonych Ustala się na podstawie zarejestrowanych nakładów W Trawersie, wartość WIP można ustalić na kontach księgowych oraz na podstawie kartoteki zleceń produkcyjnych oraz danych transakcyjnych Wartość WIP (=) Koszty zarejestrowane (-) Koszt produktów przychodowanych The value of expenses incurred in production that has not yet been finished, i.e. a good that hasn't returned to warehouse and is not considered to be a final product. It is determined on the basis of registered expenditure until the valuation In Trawers it's possible to determine the WIP value on the account records and on the basis of work orders and transaction data records WIP value (=) Actual Cost (-) Receipt Cost produkcji w toku korekta (en: WIP Variance, WIP Adjustment) Dokument: Korekta produkcji w toku niweluje różnicę między wartością kosztów zarejestrowanych na zlecenie a wartością wyrobów przyjętych wg wyceny standardowej. Niweluje wartość produkcji w toku do zera. Variances result when the total costs charged to a job do not equal the total costs relieved from a job at standard produkcji data (en: Manufactoring date, de: Herstelldatums (HSD) Data produkcji zapisywana jest w kartach partii LOT/SER. Pobierana jest razem z terminem (datą) ważności --> ważności data produkcyjne komórki Elementy (podstawowe i pomocnicze) w strukturach produkcyjnych, w których realizowane są cząstkowe procesy produkcyjne wytwarzanych wyrobów Komórki współdziałają ze sobą w procesach wytwarzania Elements (primary and secondary) in production structures, in which part-production processes of manufactured goods are being carried out Departamets co-work in the production processes produktu wycofanie (en: Product recall, de: Rueckrufaktion, Rueckruf) Wycofanie z rynku produktów wadliwych lub niebezpiecznych. Następuje najczęściej w branży spożywczej, medycznej i farmaceutycznej. Program ERP wspomaga procedury wycofania produktu (en: Product recall management) Np. po stwierdzeniu wadliwości komponentu (surowca) można ustalić produkty, które zawierają wadliwy komponent i dotrzeć do odbiorców produktu. Po stwierdzeniu wadliwości produktu, można ustalić, który komponent (surowiec), i od którego dostawcy, został użyty przy produkcji. --> traceability produktyzacja (en: Productization, de: Produktisierung) Proces (procedura), na etapie koncepcji (myśli, nie: wytwarzania fizycznego) dostosowania czegoś typowego w danej organizacji, tak aby było rozpoznawane na rynku (skomercjalizować.) Inaczej: dostosować coś lokalnego do wymogów rynkowych. W Polsce pojęcie wprowadzone do użycia przez portal Allegro: grupowanie ofert z tym samym produktem, tj. powiązanie aukcji z katalogiem Allegro. profil zaufany (en: Trusted profil, Trusted signature, de: Datenschutzprofil) Metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach ePUAP Profil zaufany ePUAP pozwala na zastąpienie podpisu elektronicznego Pojęcia powiązane: Podpis cyfrowy (en: Digital signature de: Digitale Signatur) Certyfikat klucza publicznego (en: Public key certificate (identity certificate) de: Digitales Zertifikat) Usługa zaufania (patrz akty prawne) Dostawca usług zaufania. Dostawca usług zaufania weryfikuje podpisy elektroniczne ePUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej Profil zaufany można wykorzystac podczas wysyłania JPK do MF via ePUAP (podpisywanie plików JPK Profilem Zaufanym) --> JPK prognoza popytu Przewidywanie przyszłego popytu na towar lub usługę. prognoza rozchodu asortymentu (en: Forecast, de: Prognose) Przewidywana sprzedaż towarów lub przewidywany rozchód materiałów do produkcji. W oparciu o prognozy, system zaopatrzenia ustala propozycje zakupu lub produkcji. Prognoza ustalana jest zwykle na podstawie średniego rozchodu w poprzednich okresach. --> średni rozchód dzienny --> propozycje zakupu, zamówienia Anticipated inventory issue on sales or production Based on anticipations, the supply system determines purchase suggestions prognozy potrzeb produktów (MRP) Przewidywane potrzeby na asortyment zapisane w zbiorze prognoz w systemie MR Planowanie potrzeb materiałowych Prognozy te uwzględniane są podczas budowania planu potrzeb MRP --> MRP prognozy na dni .... (en: Forecast for...days) Okres (liczba dni), np. 90 dni, na który oblicza się prognozy rozchodu zapasów. Ilość rozchodu (=) liczba dni (*) średni rozchód dzienny --> średni rozchód dzienny Period (number of days), e.g. 90 days, for which the disbursement of inventory forecast is being calculated Disbursement amount (=) amount of days (*) avarage daily disbursement prognoz konsumowanie (en: Consuming the forecast, Forecast consumption) Konsumowanie prognoz oznacza możliwość odliczenia aktualnych zamówień sprzedaży od prognoz z określonego zakresu czasowego. Podczas gdy prognoza była wprowadzana, zamówienia sprzedaży jeszcze nie istniały. Gdy właściwe zamówienia się pojawiaja, można odliczyć je od prognozy aby uniknąc zawyżenia rzeczywistego zapotrzebowania. Consuming the forecast means that you can have actual sales orders deducted from the forecast within a specified date range When the forecast was originally entered, actual sales orders did not exist. As actual orders materialize, you can deduct it from the forecast to avoid overstating your actual requirements forecast consumption In Manufacturing and Distribution Planning, forecast consumption occurs when forecast demand is reduced by actual sales orders received or shipped, up to the forecast quantity prognozy finansowe (en: Financial forecasts, Financial projections) Prognozowanie przyszłych przychodów (wpływów) i kosztów (wydatków) w podanym okresie, zwykle na następny rok. W programie Trawers prognozy finansowe można zapisać w kartotece kont w KG Księga Główna jako planowane obroty i stany kont przychodów i kosztów. Financial forecasts estimate future income and expenses for a business over a period of time, generally the next year. Program Płatnik Program używany przez płatników składek ZUS. Stosowany do wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych i wymiany informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych W programie Trawers z systemu PL można wysyłać informacje w formacie oczekiwanym przez program Płatnik prolongata (en: Extension, de: Verlängerung) (z łaciny) Przedłużenie terminu płatności Odroczenie terminu realizacji jakiegoś zobowiązania promocja handlowa (en: Sales Promotion, de: Verkaufsförderung) Metody i narzędzia prowadzące do zwiększenia zainteresowanie produktem i uzyskanie większego wolumenu sprzedaży Np. kupony, bezpłatne próbki, premie, plansze (displays), upusty propozycji... (tworzenie, opracowanie, realizowanie) (en: Suggestions...(creating, elaboration, execution)) Mechanizm przetwarzania i selekcji danych, np. przy wysyłaniu listów seryjnych, zamówien do dostawców, wezwań do zapłaty, płatności Processing and selection of data mechanism, e.g. while sending mass mail, purchase orders to vendors, default notices propozycje płatności --> płatności propozycje propozycje sprzedaży --> oferta sprzedaży propozycje zakupów (en: Purchase suggestions, de: Kaufvorschläge) Ustalanie ilości asortymentu proponowanych do zakupu. Program ustala ilości wg wskazanych wzorów (algorytmów obliczeniowych). We wzorach stosuje się normy i wskaźniki zapasów. Np. ŚredniRozchód: Średni rozchód dzienny, NormaMin: Norma minimalnego zapasu. Prospect, Potential client --> klient potencjalny prowizja (en: Commission, de: Provision) Wynagrodzenie, zwykle dodatkowe, uzależnione od wartości sprzedanych towarów i usług lub od uzyskanej marży --> sprzedawca, sprzedawców zespół --> premia A salary, usually additional, dependant on the value of sold products and services or from obtainet margin --> salesperson prowizja od sprzedaży (en: Sales Compensation) Kwota, zwykle procent od ceny sprzedaży płacony sprzedawcy, który dokonał transakcji The amount, usually a percentage of the sales amount, paid to the salesperson making the sale prywatność (en: Privacy, de: Privatsphäre) Prywatność w szerokim znaczeniu, to prawo i możliwość nie ujawniania informacji o sobie. O prywatności w programie Trawers (z wyjątkiem danych kadrowych) można mówić w aspekcie bezpieczeństwa danych, w tym, uprawnień operatorów. --> RODO przebieg (en: Mileage, de: Kilometerstand) Dystans. Droga przebyta przez pojazd (w milach - stąd Mileage). Ogólnie: Licznik (en: Counter, Meter, de: Zaehwerk, Zaehler) - naliczona ilość kilometrów, mili, moto-godzin, sztuk, itp. Dlatego: przebieg = stan licznika --> przegląd okresowy przecena (en: Repricing, de: Preisreduzierung) Zmiana, zwykle obniżka ceny sprzedaży Przecena może być związana z wyprzedaża towarów (en: Sale) NOTE: Zmiana wartości zapasów, środków trwałych, zmiana wyceny środków pieniężnych w walucie, itp. nazywa się: przeszacowanie --> przeszacowanie (en: Re-valuation) A change, usually a reduction of a sales price Repricing may be with a sale of products przedawnienie należności (en: Exporation, Non-claim) Wyłączenie możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej po upływie określonego czasu. Generalnie, bieg przedawnienia rozpoczyna się od chwili nadejścia terminu (wymagalności). Przedawienie roszczeń związanych z działalnością gospodarczą następuje po 3 latach przedstawiciel handlowy (en: Sales Representative, Sales Agent, de: Vertreter, Handelsvertreter) Reprezentant, sprzedawca terenowy, akwizytor. Osoba kontaktująca się klientem w celach handlowych, sprzedaży towarów i usług. Przedstawiciele handlowi często operują na wskazanym terytorium lub kontaktują się z konkretnymi klientami (en: Accounts). W programie Trawers symbol przedstawiciela można wpisać do karty odbiorcy i karty adresu wysyłkowego (przydatne, gdy odbiorca ma oddziały, które nadzorują różni przedstawiciele). Symbol przedstawiciela można wybrać z kartoteki pracowniczej (kadrowej). --> sprzedawca, handlowiec --> prowizja --> pracownik A worker who contacts customers for commercial purposes, to sale goods and services. Sales representatives often operate on a designated territory or contact certain customers (Accounts) --> Vendor przedział czasu harmonogramowania (en: Scheduling time bucket) (en: Time bucket Przedział czasu, Porcja czasu) Przedział dostępnego czasu na stanowisku roboczym w danym dniu (dostępność stanowiska) Program harmonogramujacy przydziela operacje do stanowiska, a gdy wypełni czas jednego dnia, to przechodzi do dnia następnego A fixed number of work hours allocated for each work type for each work day (work center accessibility) Finite scheduling software assigns operations to work center. When it fills one bucket, it then moves on to the next day's bucket przegląd okresowy (en: Periodic Maintenance, Periodic Service) Czynność serwisowa, którą trzeba wykonać przy określonym stanie licznika lub po upływie pewnego okresu czasu. Np. co 20 tys km lub co 6 m-cy --> przebieg (en: Mileage) --> CMMS Systemy Utrzymania Ruchu przelewu polecenie (en: Transfer Order, Bank Transfer, de: Gutschrift, Ueberweisung) Dokument: polecenie przelewu zawiera dyspozycje wypłat z rachunku bankowego. Dokument może być papierowy (wydruk) lub elektroniczny (plik) W programie Trawers można generować polecenia papierowe i elektroniczne --> polecenie pobrania, polecenie zapłaty That could be a printout or an electronic transfer przelew elektroniczny (en: Electronic Funds Transfer EFT) Plik zawierający dyspozycje płatnicze. Plik wysyłany jest do banku Pliki można generować w module KC Płatności przelewów Electronic payment files of disbursements which one can upload to bank(s) for processing przelicznik (en: Conversion factor, rate) Np. przelicznik jednostek miar. Przelicznik może być mnożnikiem, np 12.000 lub podzielnikiem, np. 0.120 E.g. unit converter przepływ środków pieniężnych (en: Cash Flow, de: Geldbewegung) Rachunek przepływów pieniężnych. Obrazuje strumienie wpływów i wydatków pieniężnych z prowadzonej lub planowanej działalności firmy Rachunek służy do analizy i oceny pozycji finansowej firmy Cash Flow jest trzecim (obok bilansu i rachunku wyników) podstawowym raportem sporządzanym przez firmy przepływów pieniężnych prognozowanie --> płatności preliminarz przestarzały, niemodny (en: Obsolete, de: Veraltet, Verbraucht) Asortyment przestarzały może być zastąpiony zamiennikiem --> zamienniki przestój (en: Down time, Downtime, Absence times Przerwa, brak pracy przestój stanowisk pracy Zmniejszenie dostępności stanowiska roboczego w wyniku awarii maszyny lub nieobecności pracownika Godziny planowanych przestojów zapisuje się w tabeli przestojów stanowisk Przestoje planowane uwzględniane są podczas obliczania harmonogramu --> stanowiska robocze --> kalendarz produkcyjny przestój pooperacyjny (en: Lagtime, Lag Time, de: Uebergangszeit) Czas oczekiwania po wykonaniu operacji (przed następną operacją) Np. po malowaniu trzeba poczekać aby wyschło. Podawany w godzinach Zapisywany w tabeli wzorników operacji i tabeli procesów technologicznych RO --> dni oczekiwania Waiting time after performing an operation (before another operation) E.g. after painting one has to wait for the paint do dry przesunięcia między magazynami (dokumenty MM) (en: Warehouse Transfer Order/Stock Transfer Order, Move Order, Transfer Order) Operacja (transakcja) wydania z jednego magazynu i przyjęcia do drugiego Jeżeli magazyny są rozproszone, to operacja ma charakter przemieszczeń między oddziałami (zakładami) przesunięcia planowane / planowane przesunięcia magazynowe (en: Planned Warehouse Transfer Order) Przesunięcia planowane spełniają funkcje zamówień wewnętrznych, np. z magazynu centralnego do magazynów oddziałowych Wskazują potrzeby zaopatrzeniowe oddziałów (potrzeby zatowarowania) Przesunięcia planowane (dokumenty MM) mogą być generowane automatycznie Planned Warehouse Transfer Orders function as an internal orders, e.g. from main to divisional warehouses They indicate the divisions supply needs (stock replenishment) Planned Warehouse Transfer Order may be automatically generated przeszacowanie rozrachunków w walutach obcych (en: Re-valuation, Revaluation) Zmiana wartości w walucie bazowej wartości rozrachunków wyrażonych w walucie obcej Podczas przeszacowania mogą powstać różnice kursowe okresowe --> różnice kursowe przeszacowanie środków pieniężnych w walutach obcych (en: Foreign currency re-valuation) Zmiana wartości w walucie bazowej wartości środków wyrażonych w walucie obcej. Podczas przeszacowania mogą powstać różnice kursowe okresowe --> różnice kursowe przeszacowanie zapasów (dokumentowanie zmiany ceny ewidencyjnej) (en: Re-valuation, Revaluation, Standard Cost Adjustment, Update Standard Costs, de: Neubewertung) Zmiany ceny (kosztu) pozycji magazynowej o wycenie (E) Item price change (E) przeszacowanie zapasów (rachunkowość) Zmiana wartości zapasów z tytułu utraty wartości użytkowej i handlowej Np. w wyniku uszkodzenia, zepsucia, zbliżającego sie terminu przydatności Zmiana powinna być udokumentowana spisem z natury Zmniejszenie wartości można zarejestrować w programie Trawers: * Wycena E - dokumentem korekty ceny ewidencyjnej (przeszacowanie) * Pozostałe metody wyceny - dokumentem korekty wartosci lub przychodu Rozchodować asortyment w cenie obecnej i przyjąć w cenie nowej przeszukiwanie swobodne (en: Free Search, de: Freie Suche) Mechanizm przeszukiwania dowolnych ciągów znaków (liter lub liczb) Użytkownik nie musi znać struktury bazy danych W programie Trawers swobodnie można przeszukiwać pozycje dokumentów A mechanism searching for any series of characters (letters or numbers) A user does not have to know the structure of data bases In Trawers ERP one may easily search through the payment (KB) and accountant document items (KG) przeterminowane zapasy, rozrachunki, zamówienia, itp. Którym minął termin... ważności, płatności, realizacji, itp. --> zapasy przeterminowane --> ważności data przetwarzanie w chmurze (en: Cloud Computing, de: Rechnerwolke) Chmura obliczeniowa. Infrastruktura teleinformatyczna, własna lub dzierżawiona, na której można zainstalować oprogramowanie Trawers ERP i umożliwić stały dostęp użytkowników do funkcji oprogramowania. Wirtualna architektura zasobów IT, mocy obliczeniowych, pamięci i możliwości funkcjonalnych programów. Zwykle płaci się za czas używania (przeciwieństwa: Cloud lub On-Premises) --> Data Center --> SaaS przetwarzanie w tle (en: Background process, de: Hintergrundprozess Przetwarzanie (proces komputera), który przebiega bez aktywności (interwencji) użytkownika (operatora). Procesy w tle, zwane child process, zwykle inicjują inne, podstawowe procesy, parent process. W programie Trawers ERP: procesy automatyczne (AutoRun), funkcje SOA, wydruki w tle, np. kaskadowe, wysyłanie e-maili, przywracanie systemu (en: System restore), alerty, powiadomienia, generowanie dokumentów. przetwarzanie żywności (en: Food processing, de: Nahrungsmittelverarbeitung) Przekształcanie produktów rolniczych w pożywienie (żywność) lub żywność w jednej postaci w inną postać żywności. Zadania ERP: - identyfikowalność (en: Traceability) surowców i wyrobów - partie i serie - kontrola jakości - etykiety na produktach (en: Nutrition Label) - terminy ważności przewodnik warsztatowy, karta przewodnia (en: Shop traveler, Shop Paper) Zestaw dokumentów powiązany ze zleceniem produkcyjnym Może być przekazywana w formie papierowej (wydruki) lub elektronicznej (wyświetlana na terminalu produkcyjnym). Zwykle zawiera listę materiałową (dokumenty rozchodu), zestawienie operacji (karty technologiczne), karty pracy, arkusze postępu robót W postaci elektronicznej mogą być filmy instruktarzowe, rysunki 3D, itp. Inne określenia: Dokumentacja warsztatowa Operacje produkcyjne na przewodniku warsztatowym można ułożyć (sortować) a) rosnąco b) malejąco (można odrywać pozycje od dołu, w miarę wykonywania robót) A set of documents related to a Work Order Usually it contains a material specification and listing of operations (technologies) Other term: Shop floor documents A collection of printed documents which accompanies a Work Order Traveler documents may include the Pick List, Routing, or Packing List Also known as a Work Order Traveler It is called a traveler because it often travels with the order around the shop floor. The traveler contains work order header information, a routing, and a bill of material przewoźnik (en: Shipment Carrier, Shipper, de: Spediteur, Frachtführer) Organizuje transport (spedytor) i często sam transportuje Prowadzi stronę internetową, z której można pobrać stawki, zgłosić przesyłkę i śledzić (monitorować) trasę przewozu W programie Trawers ERP przewoźnik, to dostawca w kartotece dostawców ze wskaźnikiem: Przewoźnik [T]. Symbol przewoźnika można wpisać do dokumentu: [LD] Załadunek w module wysyłek. Z przewoźnikiem powiązany jest pojazd. W karcie dostawcy (zakładka: Pojazdy dostawcy) podaje sie: nr rejestracyjny, wagę własną i tonaż pojazdu oraz imię i nazwisko kierowcy. --> trasa przewozowa --> zarządzanie transportem --> pojazd --> dostawy sposób, metoda dostawy, metoda wysyłki przewozowa opłata (en: Freight) Opłata za przewóz towarów przezbrojenie Czynności mające na celu przygotowanie stanowiska roboczego do wykonania innego typu operacji technologicznej. --> stanowisko robocze przychód (finanse) (en: Revenue, de: Erloes, Umsatz) Wpływ wartości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zwykle ze sprzedaży towarow i usług. Przychód, to są wartości, które otrzymuje przedsiębiorca ze sprzedaży. Po odjęćiu kosztów od przychodu otrzymuje się dochód (en: Profit) --> dochód przychód do magazynu (en: Receipt, de: Lagerempfang) Zwiększenia ilości i wartości stanu pozycji magazynowej --> przyjęcie dostawy przychód do magazynu (dokument) (en: Warehouse receipt, de: Lagerempfangsschein) przychody przyszłych okresów (en: Deferred revenue, income) Środki otrzymane lub należne, dotyczące przyszłych okresów --> koszty przyszłych okresów (en: Deferred expense, cost) --> rozliczenia międzyokresowe przyczyna (en: Reason) Czynnik powodujący jakiś skutek. W programie Trawers rejestruje się przyczyny powodujące skutki wymagające raportowania lub analizy. Np. przyczyna zwrotu do magazynu, przyczyna zarejestrowania odpadu. Aby ułatwić analizę tworzy się słownik przyczyn. Kody przyczyn (en: Reason Code) Np. Przyczyna zamknięcia zamówienia sprzedaży. Tabela przyczyn [NA_TPZ10]. przyczyny zamknięcia zamówienia W NA Sprzedaż jest tabela: Przyczyny zamknięcia zamówień sprzedaży [NA_ZPZ10] Można utworzyć zestawienie sprzedaży utraconej wg przyczyn zamknięcia. --> sprzedaż utracona przyczyny powtórzeń operacji Wypełnienie pola: Kod powtórzeń oznacza, że operacja została wykonana jako operacja naprawcza (rework). Można utworzyć raport, który prezentuje operacje powórzone i ich koszty. Jeśli w procesie produkcji wyrób wykonany w operacji nie spełnia testów kontroli jakości, ale może być naprawiony np. stwierdzono rysy lub zacieki i należy pomalować ponownie, to pracownik rejestrujący operacje ponownego malowania powinien podać przyczyne powtórzenia operacji. Przyczyne powtarzania operacji określa dział kontroli jakości, który kieruje daną partie towaru do naprawy. przyjęcie dostawy (en: Receiving goods, Wareneingang) Proces przyjmowania dostawy asortymentu od dostawcy (z zakupu) lub z produkcji. Czynności: * zgromadzenie asortymentu, np. w strefie przyjęć * skompletowanie dokumentacji, np. WZ obcy (dostawcy), faktura obca (dostawcy), zamówienie zakupu (nasze), awizo dostawy (obce). * przeprowadzenie kontroli ilościowej i jakościowej, ew. oznaczenie różnic * rozmieszczenie asortymentu w odpowiednich lokalizacjach magazynu * przekazanie dokumentów do działu zaopatrzenia (realizacja zamówień) i działu rozliczeń (rozliczenie zobowiązań). --> dostawa A receiving procedure is needed to properly inspect all incoming goods, mark them with tags, and record them as having been received. przypadek użycia (en: Use case, de: Anwendungsfall) Scenariusze, które powstają gdy użytkownik programu zamierza osiągnąć cel, zwykle biznesowy (en: Business goal), np. wystawić dokument rozchodu aby wydać towar do zamówienia sprzedaży Opisywanie przypadków użycia, jest techniką stosowaną podczas tworzenia oprogramowania. Pomaga ustalić zakres funkcjonalny programu przypomnienia (en: Reminders) Wysłanie powiadomienia, wiadomości i alertu, który przypomina o zadaniu, zdarzeniu lub terminie. Zwykle w parametrach wskazuje się z jakim wyprzedzeniem (liczba dni) program powinien wysłać przypomnienie. --> powiadomienie --> alert PTO Purchase to Order Kupowanie do zamówienia sprzedaży --> DropShipment --> Amazon FBA FBA Fulfillment by Amazon --> MTO Manufacturing to Order PSA Professional Services Automation (PSA Solution) Automatyzacja realizacji usług. Oprogramowanie dla firm świadczących usługi, np. konsultantów finansowych, informatycznych, prawników Zawiera moduły zarządzania projektami, zarządzania zasobami, klientami, dostawcami, dokumentami, itp Zawiera też moduły ewidencji czasu pracy i wystawiania faktur sprzedaży. --> SRP Service Resource Planning Planowanie zasobów do realizacji usług PTU Podatek od towarów i usług (en: Value Added Tax (VAT), de: Umsatzsteuer (USt)) Podatek od wartości dodanej. Popularna nazwa: VAT (en: Value Added Tax) Jest to potrącalny, wielofazowy podatek obrotowy. Wielofazowy dlatego, gdyż 'przechodzi' wraz z towarem lub usługą od jednego podmiotu gospodarczego do drugiego podmiotu. Potrącalny dlatego, gdyż podmiot gospodarczy ma prawo zmniejszyć kwotę podatku należnego o kwote podatku 'naliczonego' przy zakupie towarów i usług. W Polsce podatek obowiązuje od lipca 1993 roku. Tax on the added value. Commonly called: VAT (Value Added Tax) PTU Podatek naliczony (en: VAT: input tax, Input VAT) Naliczony przez dostawców w fakturach za zakupione towary i usługi Podatnik może obniżyć podatek należny o podatek naliczony Tax charged by vendors on invoices for purchased goods and services Taxpayer may reduce output tax by input tax PTU Podatek należny (en: VAT: output tax, Output VAT) Wynikający ze sprzedaży towarów i usług As a consequence of selling goods and services PTU Stawki (en: VAT rates, de: Mehrwertsteuersatz) Stawki PTU zapisane są w tabeli stawek W tabeli zapisane są numery (en: VAT Codes) i stawki (en: VAT Rates), np. 01 = 22% oraz daty obowiązywania (en: Date effective rates) VAT rates are saved in rates table VAT codes and VAT rates are being saved in a table, e.g. 01 --> 22% PTU Grupy PTU kontrahentów (en: VAT: VAT customer groups) Oznaczenie zapisane w karcie kontrahenta. Stosowane w matrycy PTU Służy do redefiniowania numeru stawki PTU Identification in contractors card. Used in VAT matrix It's used for redefining VAT rates number PTU Metoda kasowa rozliczania podatku (en: Cash accounting scheme) Obowiązek podatkowy i prawo do obliczenia powstaje z chwilą zapłacenia należności i zobowiązania. W Polsce ograniczone do ... dni --> metoda memoriałowa Cash accounting scheme which allows the supplier to pay VAT when he receives payment for a supply and which establishes his right of deduction when he pays for a supply PTU Matryca stawek PTU (en: VAT matrix, Customer/inventory tax types) W matrycy redefiniuje się numer stawki PTU, w zależności od grupy PTU kontrahenta Np. sprzedaż dla odbiorcy należącego do grupy [EX] (kraj UE poza Polska) będzie wg PTU nr [03] (stawka = 0.00%) mimo, że w karcie asortymentu KIM wpisano nr [01] tj. stawkę 23 % VAT rates numbers are redefined in the matrix, depending on the VAT contractors groups PTU M-c podatkowy PTU (M-c PTU, M-cPTU, McPTU) M-c PTU wskazuje okres, na który przypada obowiązek podatkowy lub prawo odliczenia podatku PTU. M-c PTU może być inny niż okres rejestracji dokumentu sprzedaży lub zakupu. 'Uwzględnij w deklaracji za m-c ...'. Np. gdy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności lub otrzymania zapłaty. M-c podatkowy PTU wpisuje się do nagłówka dokumentów sprzedaży i zakupu Na tej podstawie program tworzy rejestr VAT sprzedaży i zakupu odpowiedniego okresu podatkowego. M-c PTU może pozostać niewypełniony (pusty). Te dokumenty nie znajdą się w rejestrze VAT i nie pojawią się w JPK. PTU Rozliczanie przez nabywcę (kupującego) (en: Reverse charge mechanism) Odwrotne obciążenie Istota mechanizmu polega na tym, że do zapłaty podatku PTU zobowiązany jest kupujący a nie sprzedający. Reverse charge are VAT accounting rules whereby the buyer, instead of the seller, is liable to pay VAT on a sale PTU Zwolniony z PTU (en: Exempt from VAT, Exempt VAT) Niektóre towary i usługi, np. usługi w zakresie edukacji, ochrony zdrowia mogą być zwolnione z podatku VAT. An exemption means that tax for the transactions should not be charged and that prepaid VAT attributable to those transactions cannot be deducted. punktowy program (program kuponowy) Zapewnienie lojalności klienta detalicznego. Program punktowy polega na przydzielaniu punktów (jednorazowo lub narastająco) za zakupy w konkretnym sklepie lub sklepie należacym do jednej sieci. W zamian za punkty klient może otrzymać upust przy kolejnych zakupach, prezent lub kupon rabatowy. W programie Trawers, na fakturze lub paragonie można umieścić liczbę punktów zależną od wartości lub marży sprzedaży (wydrukować lub dołączyć kupon). Za te punkty klient może otrzymać świadczenie - w zależności od polityki sprzedażowej --> kupon PuTTY Popularny, darmowy emulator terminala tekstowego. Zapewnia komunikację między komputerem z Windowsem a serwerem z Linuxem Są też emulatory terminali pracujące w przeglądarkach internetowych (en: Web-based terminal emulator), np. Gate One, AjaxTerm Ich zaletą jest to, że program można wykonać na komputerze, na którym jest tylko przeglądarka. Także na urządzeniu przenośnym Popular, free text terminal emulator application. It provides comunication between Windows operated PC and Linux operated server Na literę Q Q12 Symbole Q12 Znaki Q12 służą do dekretacji szczegółowej (analitycznej) pozycji dokumentów. Podobnie jak JJ Jednostki organizacyjne, ZZZZZZ Zlecenia, itp., mogą być elementem konta księgowego. Miejsce znaków Q12 w tabeli symboli dekretacji wskazuje się maską %QQQQQQQQQQQQ% Symbole Q12 można wpisać w tabeli: Symbole Q12 i z tej tabeli pobierać do dokumentu. Typowe zastosowanie: dekretowanie wydatków budżetowych, np. klasyfikacja na Dział/Rozdział/Paragraf Znaki Q12 można pobierać do pozycji dokumentów w systemach: KB MG NA ZO --> dekretacji tabela QA/QC Quality Assurance/Quality Control Różnorodne procesy organizacyjne i techniczne, których celem jest zapewnienie oczekiwanej jakości wyrobów i usług Program Trawers wspomaga zadania QA/QC: * Kontrola jakości asortymentu otrzymanego od dostawców i przekazanego z własnej produkcji (definicje testów i wyniki testów) * Zarządzanie zapasami w kontroli jakości (Inventory in QC) (w kwarantannie) (Item in QC inspection) Polega na oznaczeniu (wskazaniu), że zapasy identyfikowane kartami KSOM/LOT/SER są w kontroli jakości i nie są dostępne do rozchodu Oznaczanie (wskazywanie) jest w systemie QA > Zapasy w QC Ilość w kontroli jakości pokazywana jest na panelu zapasów --> zapasu panel QR Code (Quick Response) Alfanumeryczny, 2D (dwuwymiarowy), kwadratowy kod kreskowy Na małej powierzchni (w kwadracie) można zapisać znacznie wiecej informacji niż tradycyjnym (paskowym) kodem kreskowym Początkowo stosowany w firmie Toyota do oznaczania podzespołów Popularny w Japonii, gdyż można w nim zapisać znaki japońskie Kanji Podobny do --> DataMatrix Można wydrukować na dokumentach sprzedaży i zakupu aby odczytać dane dla utworzenia bankowych przelewów elektronicznych: QRPay Skanuj i płać QRM Quick Response Manufacturing Metoda sterowania przebiegiem produkcji nawiązująca do lean manufacturing QRM koncentruje się na szukaniu sposobu skrócenia lead times we wszystkich elementach procesów produkcyjnych i logistycznych --> CONWIP Query (en: Query, de: Abfrage) Zapytanie wg warunków. Wyrażenie, które powoduje wyszukanie danych. Wyrażenie określa warunki, które muszą być spełnione aby udostępnić (pokazać) dane. Query nakłada warunki na wskazany zbiór, np. Rozrachunki w NA (należności od odbiorców) Zdefiniowne wyrażenie (definicja Query) można zapamiętać do powtórnego użycia Question. An expression that enables data search. The fraze may be remembered for future use Na literę R rabat (en: Discount, Global Discount) W programie Trawers, pojeciem: rabat nazywa się kwotę zmniejszenia wartości sprzedaży całej faktury. Rejestruje się jako oddzielną pozycję na fakturze sprzedaży: Rabat od całej faktury [U] --> upust (zmniejszenie ceny) Rabat (ulga) przy zakupach (en: Purchase allowance) In Trawers ERP, a term: discount is understood as an ammount of reduction of sales value of entire invoice. It is being registered as a separate item on a sales invoice: Discount on the sales invioce total value [U] --> discount rabat okresowy, bonus, premia okresowa, bonus progowy (en: Bulk discount, Bonus) Year-end rebate, End-of-campaign rebate Rabat udzielony w odniesieniu do dostaw towarów lub usług sprzedanych jednemu odbiorcy w danym okresie. Rabat retrospektywny (en: Retro-bonus) Rabat obejmuje często tylko wybrane grupy towarowe. Rabat okresowy może być udokumentowany jedną zbiorczą fakturą korygującą (faktura bonusowa). Podobnie rejestruje się rabat okresowy udzielony nam przez dostawcę (en: Supplier bulk discount). Rejestruje się jako fakturę zakupu Pozycja: Zakupu nie-magazynowy (usługa). Ilość: -1 rabat od wartości całej faktury sprzedaży (en: Discount on the sales invoice total value) (en: Discount is applied on the entire invoice) Zmniejszenie wartości faktury, podzielone na poszczególne stawki PTU Reduction of invoice value, divided by separate VAT rates rachunek bankowy (en: Bank account, de: Bankkonto) Urządzenie do rejestrowania stanów i obrotów Device used for balance and turnovers registration rachunków bankowych kartoteka (en: Bank Account Masterfile) Identyfikuje urządzenie do rejestrowania stanów i obrotów na rachunku, np. PK Rachunek w PKO BP --> kas kartoteka rachunek kosztów Rachunek kosztów jest elementem (podsystemem) systemu rachunkowości. Jego zadaniem jest dostarczanie informacji o kosztach. Przedmiotem rachunku jest ustalanie kosztów działalności: wytwarzania wyrobów i świadczenia usług. Stosowane są różne metody ewidencji (systemy) rachunku kosztów: Rachunek kosztów normatywnych (standardowych) --> koszty normatywne Rachunek kosztów działań (Rachunek procesowy kosztów) --> ABC Activity Based Costing rachunek wyników (en: Income Statement, de: Gewinn- und Verlustrechnung, Erfolgsrechnung) Inna stosowana nazwa: RZiS Rachunek zysków i strat (en: Profit and loss statement (P&L), de: Gewinn- und Verlustrechnung (G&V) Zestawienie informacji o źródłach kosztów i strat oraz dochodów i zysków W programie Trawers można utworzyć rachunek wyników: * Na podstawie zapisów na kontach w systemie KG Księga Główna * Korzystając z systemu KE Analizy w MS Excel * Na podstawie danych źródłowych (danych transakcyjnych) w systemie NZ Elementy (wartości pomocnicze) do utworzenia zestawienia można pozyskać z ksiąg pomocniczych: przychody w okresie, koszty sprzedanych produktów i usług, koszty ogólne, koszty wytworzenia wyrobów, itd. --> bilans księgowy Summary of information on sources of costs and losses, as well as incomes and profits rachunkowość (en: Accounting, de: Rechnungswesen) System identyfikacji, pomiaru, ewidencjonowania, porzadkowania i analizowania zdarzeń gospodarczych w firmie. Na podstawie zgromadzonych informacji można podejmować decyzje. Rachunkowość finansowa (en: Financial Accounting) zorientowana jest na użytkowników zewnętrznych (akcjonariusze, właściciele, agendy Panstwa, konkurencja, pracownicy, kontrahenci). Rachunkowość zarządcza (en: Management Accounting) zorientowana jest na użytkowników wewnętrznych (zarząd, dyrekcja). ranking (en: Ranking, de: Ranking) Klasyfikacja (układ) w kolejności wartości liczbowych Np. ranking odbiorców wg marży, to zestawienie odbiorców w kolejności uzyskanej marży ze sprzedaży (en: Top 100 Overall by Margin Value) Classification (system) in numerical value order E.g. ranking of customers by margin, it's a summary of clients in order of gained sales margin raport (en: Report, de: Bericht) Zestawienie informacji z bazy danych Listing of information from database raportowanie automatyczne (en: Automatic reporting, de: Automatisierte Reporting Generowanie i wysyłanie raportów we wskazane miejsca, np. na adresy e-mailowe. W raportowaniu automatycznym stosuje się dwa mechanizmy: * AutoRun (procesy automatyczne) * SOA wymiana danych Generating and sending reports to an indicated location, e.g to e-mail addresses. Mechanisms used for reporting: - AutoRun (automatic processes) - SOA data exchange RaportyXML (en: XML report) Zestaw funkcji do tworzenia raportów. Definicje raportów zapisane są w formacie XML --> XML A set of functions for creating reports. Reports definitions are saved in XML format Raspberry Pi Miniaturowy (o wymiarach karty kredytowej), jedno-płytowy komputer. Na jego bazie można zbudować terminal dla Trawers ERP na platformie Linuxa ratalna sprzedaż, ratalny system (en: Hire purchase, Installment plan) Sposób płacenia za towary lub usługi. Kupujący płaci od razu część należnej kwoty a następnie resztę, w kolejnych regularnych ratach. RBAC Role Based Access Control - Kontrola dostępu oparta na rolach (en: RBAC Role Based Access Control, de: Rollenbasierte Zugriffskontrolle) (User - Roles - Objects - Operations - Permissions) Uprawnienia i obowiązki definiuje się dla ról wykonywanych w organizacji Role przypisuje się użytkownikom (operatorom) System uprawnień w programie Trawers oparty jest (do wyboru) na rolach (en: Security based on Role) lub na poziomach uprawnień (en: Security based on privileges levels) --> uprawnień system Authorizations and responsibilities are defined by roles performed for the organization. Roles are assigned to users (operators) System of authorizations in ERP software is based on roles --> Authorizations RCA Resource Consumption Accounting Zasobowy rachunek kosztów. System ewidencji i rozliczania kosztów, zbliżony do ABC Activity-based costing lecz koncentrujący się raczej na zasobach (en: Resources) niż na obiektach kosztowych (en: Cost objects). --> ABC RCP Rejestrator Czasu Pracy (en: Work Time Recorder) Rejestruje godziny wejścia, wyjścia ew. też przerwy i inne zdarzenia Registers entry and exit hours REACH Rozporządzenie unijne z 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów Dot. producentów, importerów i dystrybutorów substancji chemicznych wymienionych w dokumentach lub wyrobów, z których te substancje są uwalniane receptura Struktura informacji o produkcie i produkcji w przemyśle wytwarzającym procesowo, np. farmaceutyczno-chemicznym. Lączy funkcje BOM i technologii Tworzy jednopoziomową strukturę zorientowaną na przebieg produkcji Proces produkcyjny jest wieloetapowy. Dla każdego łańcucha (etapu) trzeba utworzyć receptury, np. na półprodukty reconciliation, eg. Accounts Reconciliation Uzgodnienie. W szczególności uzgodnienie obrotów i sald w księgach pomocniczych z obrotami i saldami w księdze głównej. --> uzgodnienie refakturowanie (en: Reinvoicing, re-invoicing, de: Re-Fakturierung) Odsprzedaż usług lub towarów. Gdy firma nabywa we własnym imieniu i faktycznie otrzymuje towary, a następnie dokonuje ich dostawy osobie trzeciej lub gdy dostawca wydaje towar bezpośrednio osobie trzeciej W programie Trawers można utworzyć fakturę sprzedaży osobie trzeciej na podstawie faktury zakupu magazynowego. Patrz też: dostawa bezpośrednio do klienta docelowego (en: DropShipment) Reference Powiazanie. Odesłanie. Odniesienie. Źródło Np. wskazanie powiązania dokumentu naszego z dokumentem obcym (dostawcy) (numer obcy, bazowy) referencyjny numer (RefNo) Numer dokumentu (transakcji) lub innego zestawu danych w programie Trawers RefNo jednoznacznie identyfikuje dokument (zestaw danych) Na podstawie RefNo można łatwo wyszukać dokument w bazie danych Funkcja AD > Przeglądanie dokumentów wg RefNo * Numer RefNo można umieścić w nagłówku e-maila, którego załącznikiem jest wysyłany dokument. Np. [HA:SI-123456/01/13] To pozwala ustalić które dokumenty powiązane są z e-mailami i daje odpowiedzi na pytania: - Który dokument jest załącznikim do e-maila ? - Którym e-mailem wysłano dokument ? * RefNo można umieścić na wzorcach dokumentów i wydrukować Można wydrukować znakowo lub kodem kreskowym. * Dokument papierowy w RefNo umieszczony w segregatorze ma RefNo taki sam jak w bazie danych programu Trawers * RefNo identyfikuje dokument (transakcję) w pliku JPK --> GDTI Global Document Type Identifier --> TaskNr Identyfikator zadania regeneracja (en: Refurbishing, Refurbishment) Regeneracja, odnowienie. Np. sprzęt elektroniczny, zwrócony do producenta, po naprawie (regeneracji) może być powtórnie sprzedany. Zwykle po niższej cenie regeneracja (en: Remanufacturing, de: Refabrikation) Przebudowa. Np. przywrócenie pierwotnej sprawności maszynom i urządzeniom Remanufacturing obejmuje większy obszar prac niż Refurbishing np. wymianę podstawowych pod-zespołów region (en: Region, Zone, Territory) Umowny obszar. Terytorium. Słuzy do identyfikacji i oceny sprzedaży i zakupów. Regiony definiuje się w tabeli regionów (symbol i nazwa), np. PN Pas połnocny. Region wpisuje się do kartoteki kontrahentów i adresów wysyłkowych. Można tworzyć raporty sprzedaży i zakupów wg regionów (RaportyXML) --> kraj (jednostki administracyjne) region administracyjny REGON Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (en: National Official Business Register REGON) Rejestr statystyczny Statistical register rejestr bankowy (en: Bank Register, Bank Journal) Zestawienie operacji pieniężnych na rachunku bankowym Powstaje na podstawie zapisów w wyciągu bankowym --> bankowy wyciąg --> rejestr kasowyy rejestr kasowy (en: Cash Register, Cash Journal) Zestawienie operacji pieniężnych w kasie (en: Cash Book) --> rejestr bankowy Listing of cash transactions rejestrowanie czasu pracy (en: T&E Time & Expense) Zbieranie informacji o czasie poświęconym na realizacje zadań, projektów. --> T&E rejestrowanie czasu pracy (en: Time Entry, Time Tracking) Zbieranie informacji o czasie pracy. O godzinach wejść i wyjść oraz wykonywanych czynnościach. Do rejestrowania służą specjalizowane urządzenia (rejestratory RCP) i oprogramowanie do zbierania danych, analizowania i przekazywania do innych systemów, np. płacowych rejestrowanie czasu pracy (na produkcji) (en: Time Entry, Shop Floor Labor Entry) Zbieranie danych o czasie poswięconym na wykonanie poszczególnych operacji produkcyjnych. Rejestruje się: kto wykonał operację, na jakie zlecenie, jaką operację, w jakim czasie, ile wytworzono produktów w tym czasie Zebrane dane umożliwiają: a) planowanie (harmonogramowanie) następnych operacji b) ustalenie kosztów operacji (koszty robocizny) Gathering information on time spent on the execution of particular manufacturing operations. It records: who executed the operation, on which order, what kind of operation, in what time period, how many goods have been produced during this period Gathered information enable: a) next operation scheduling b) operating costs establishment rejestrowanie danych produkcyjnych (en: Data Collection, Shop Floor Data Collection, Shop Floor Control, de: BDE BetriebsDatenErfassung) Zbieranie danych o przebiegu produkcji: o wykonanych operacjach wytworzonych produktach. Rejestrowanie operacji. Raportowanie produkcji Rejestruje się na terminalach (en: Shop Floor Data Collection Terminal, de: BDE-Terminals) lub przy użyciu HandHeld Gathering data on production process: on executed operations and produced goods rekord, wiersz (en: Record, Row, de: Datensatz) Grupy informacji dotyczące takiego samego zjawiska tworzą rekordy (zapisy), np. rekord odbiorcy w kartotece odbiorców. A set of fields in a database related to one entity. Remanufacturing Regeneracja, przebudowa. Przywrócenie pierwotnej sprawności urządzeniom. --> regeneracja remark --> opis dodatkowy --> memo remittance Wpłata (withdrawal - wypłata) remontowa gospodarka (en: Plant Maintenance and Service Management (PMSM) Inne określenie: MRO Maintenance, repair, and operations (de: Instandhaltung) Gospodarka maszynami i urządzeniami produkcyjnymi Obejmuje: Ewidencja maszyn i urządzeń Planowanie remontów, przeglądów i konserwacji Rejestrowanie awarii Wykazy części zamiennych ze wskazaniem miejsc składowania Okresowe raporty o stanie maszyn i urządzeń Obliczanie kosztów eksploatacji i ew. ustalanie na ich podstawie kosztów pośrednich produkcji --> CMMS Systemy Utrzymania Ruchu rendered report Raport, który zawiera zarówno dane jak i definicje (layout) Report that containes both data and definitions (layout) replikacja danych (en: Replication, de: Replikation, Replizierung) Replikacja danych, to proces tworzenia i utrzymywania identycznych kopii danych w wielu lokalizacjach przechowywania, w wielu systemach lub bazach danych, w czasie rzeczywistym lub okresowo. --> synchronizacja danych report server Miejsce (lokalizacja) w sieci, gdzie znajduje się program tworzacy raporty oraz gdzie gromadzone są utworzone raporty Site (location) in the Web where the report creating programm is located and where the finished reports are gathered responsywne strony internetowe (en: Responsive web design) Technika bodowania stron www, tak aby automatycznie dopasowywały się do rozmiarów ekranu konkretnego urządzenie, np. smartfonu, tabletu, terminala REST REpresentational State Transfer Styl architektury usług sieciowych (en: Web Service) REST nie jest standardem, jest stylem (wytyczną, kierunkiem, formą) tworzenia rozwiązań wykorzystania internetu (usług sieciowych) Reverse charge mechanism --> odwrotne obciążenie Reverse Logistics Reverse Logistics (Logistyka zwrotna, odwrotna) obejmuje operacje, które umożliwiają powtórne wykorzystanie wyrobów i materiałow. Tradycyjnie, logistyka dotyczy przekazywanie produktów do konsumentów. Reverse Logistics dotyczy przkazywania produktów w drugą stronę. Co najmniej o jeden krok wstecz w łańcuchu logistycznym, np. od użytkownika do dystrybutora lub producenta. Procesy w Forward i Reverse Logistics: o---->------->---->--- Forward Logistics --->---->-------->--------->------o Raw Part Modules Parts Materials -> Fabrication -> Subassembly -> Assembly -> Distribution -> User ^----o ^ ^ ^ ^ o | | | | | | | | | | | v Waste <-o-- Recycle <--- Remanufacture <-- Repair <------ Reuse <------o o---<------<-------<-- Reverse Logistics ---<----<----------<---------<----o RFC (en. Request for Comments) Zbiór dokumentów mających formę memorandum związanych z internetem Nie mają mocy oficjalnej, ale niektóre z nich zostały przekształcone w oficjalne standardy. Przykłady: RFC 2616 -> HTTP Hypertext Transfer Protocol RFC 2368 - The mailto URL scheme RFC 2396 -> URI Uniform Resource Identifiers RFC 4254 -> SSH The Secure Shell Connection Protocol Baza RFC na stronie: http://www.rfc-editor.org/rfcxx00.html ---> W3.ORG RFID Radio Frequency Identification Technologia identyfikacji produktów drogą radiową Jest rozwinięciem i zastąpieniem metody identyfikacji (oznaczania) kodami kreskowymi Produkt będący obiektem RFID posiada transpondery (tagi RFID), mogące transmitować informacje, takie jak np. numer seryjny do odbiornika radiowego, przetwarzającego te informacje na dane cyfrowe, które mogą być przesyłane do komputera Organizacja GS1 rozwija projekt GS1 EPCglobal, w kierunku zastosowania RFID w gospodarce. W tym, śledzenia w internecie drogi przesyłki. EPC Electronic Product Code Elektroniczny Kod Produktu Określany często jako: radiowy kod kreskowy. Kod produktu zapisuje się w 96 bitowym tagu, w 4 członach: header, manager number, object class, and serial number A technology that uses radio frequencies to identify goods An RFID-capable product has an RFID tag that can transmit information, such as serial number, to an RF reader, which converts the information into digital data that can be sent to a computer RFQ Request For Quote --> Ofertowe zapytanie do dostawcy NOTE: Jest też: RFI Request For Information RFP Request For Proposal RMA Return Merchandise Authorization, RMA Nummer Return Material Authorization --> zwrotu autoryzacja (RMA) robocizna 1. Koszt czynności (operacji) poświęconych na bezpośrednie wytwarzanie (en: Labor) 2. Czas poświęcony na wytwarzanie (en: Run Time) Robocizne rejestruje się na bieżąco na stanowiskach roboczych lub pośrednio, na kartach pracy Cele rejestracji: * ustalenie kosztu wykonanych operacji * ustalenie operacji pozostałych do wykonania robocizny stawka (en: Labor Rates Pay Rates, de: Lohnsatz) a) stawka standardowa (en: Standard Labor Rates) - koszt jednej godziny pracy na stanowisku roboczym. Stawka podana jest w karcie stanowiska i wykorzystywana podczas obliczanie kosztów operacji produkcyjnych na tym stanowisku b) stawka rzeczywista (en: Actual Labor Rates) - koszt jednej godziny pracy pobierany z tabeli stawek wynagrodzen pracowników wykonujacych operacje a) Standard Labour Rates - cost of one working hour on work station The rate is given in job description card and it's used for calculating manufacturing operation costs on given work station b) Actual Labour Rates - cost of one working hour downloaded from wage rate table of employees executing given operations RODO Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (en: GDPR General Data Protection Regulation) Dotyczy wszystkich firm, które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych, np. firmy ubezpieczeniowe i instytucje finansowe ale także sklepy internetowe i salony kosmetyczne. RODO nie zawiera żadnych konkretnych wytycznych i wskazówek jak zabezpieczać dane osobowe. Każdy przedsiębiorca powinien utworzyć własne rozwiązania. P. RODO a program Trawers ? O. Należy wykorzystać mechanizmy bezpieczeństwa w programie Trawers (#RODO) Bezpieczeństwo. Mechanizmy rodzina (en: Product Family) 16-znakowe pole w KIM. Można używać jako dodatkowy identyfikator asortymentu. Oznaczenia można pobierać z tabeli: Rodziny [MG_TRD10]. W cennikach sprzedaży można grupować asortyment wg rodzin. Np. lampa biurkowa, plafon i kinkiet o takim samym wzorze należą do tej samej rodziny. A zlecenia produkcyjne na wytworzenie produktów można grupować wg podobnego czasu przezbrojenia maszyn. --> grupa indeksu, nadrzędna i podrzędna --> model (linia) produktu (en: Product Line, de: Produktlinie) 16-character field in KIM Master File. May be used as an additional item identifier rok obrotowy (en: Fiscal year, de: Geschäftsjahr) Rok kalendarzowy lub inny okres 12 m-cy Może obejmować inne miesiące niż kalendarzowe, np. od kwietnia do marca Calendar year or other 12-month period May include other months than calendar, e.g. from April till March rok obrotowy przesunięty (en: Different Accounting Periods and Calendar Periods (en: Tax Year versus Calendar Year (de: Rechnungsperiode abweichende vom Kalenderjahr Rok, który obejmuje 12 kolejnych miesięcy (okresów) innych niż miesiące kalendarzowe, np. od kwietnia do marca Data zdarzenia gospodarczego, np. 2012/04/10 (kalendarzowo) kwalifikuje dokument do okresu 2012/01 (obliczeniowo) rok przestępny (en: Leap Year) Rok, który na 366 dni. Luty ma 29 dni --> kalendarze roku zamknięcie (en: Fiscal Year-End, de: Geschäftsjahresende) Kończy proces rejestrowania operacji w danym roku Ends operation entering process in given fiscal year rola (en: Role (Login Role), de: Rolle, Bedienerklassen) Zbiór uprawnień do korzystania z funkcji programu i praw dostępu do danych. Grupa osób (użytkowników programu), która wykonuje taki sam rodzaj pracy, np. sprzedawca, magazynier. Podczas wdrożenia programu ustala się czego potrzebują użytkownicy (role) aby wykonywać swoje zadania. Rola pozwala połączyć użytkowników (operatorów) z uprawieniami. Najpierw ustala się uprawnienia dla ról a nastepnie przydziela role oparatorom System uprawnień w programie Trawers oparty jest na rolach (-->RBAC) --> operator A group of users who perform the same type of work, such as salesman, warehouse clerk. You specify what user role needs to do an activity Rollback, Roll-forward Metody przywracania integralności bazy danych (en: Recovery) do stanu przed rozpoczęciem transakcji (Rollback - powróć do stanu poprzedniego) W programie Trawers do przywracania integralność stosuje się metodę Roll-forward (dokończ transakcje, osiągnij stan oczekiwany) Systemowa funkcja Restart() wykorzystuje zapis kroniki (en: Log file) do powtórzenia zapisu niedokończonych transakcji Roll-forward recovery use the active logs to recover to the end of the log files. Replays all the transactions Romalpa Clause Gives the company rights to collect goods which have not been paid for It givs some protection for bad debts rozchód, wydanie (en: Issue, de: Ausgaben) Wydanie zapasów z magazynu Zmniejszenie ilości i wartości stanu pozycji magazynowej Wartość rozchodu wyceniana jest zgodnie z metoda --> wyceny Inventory item issue Inventory item reduction of quantity and value The value of issued items is calculated according to the method --> valuation rozchód, wydanie seryjne (en: Bulk issue, Kit issue) Automatyczne wydanie wielu pozycji asortymentowych z magazynu Np. seryjne wydanie na produkcje komponentów wg specyfikacji materialowej Automatic issue of many inventory items from a warehouse E.g. Bulk issue of components according to BOM for production rozgłaszanie (en: Announcing) Wysyłanie wiadomości (en: Message) do wszystkich lub wybranych operatorów --> powiadomienia Sending short messages to all or selected users --> Announcement rozliczenia międzyokresowe (en: Deferral - term used in accounting Rozliczenie kosztów i przychodów udokumentowanych w jednym okresie a dotyczące innego okresu lub wielu okresów. --> przychody przyszłych okresów --> koszty przyszłych okresów rozliczenie zakupu (konto) (en: Purchases Clearing Account) Konto stosowane do ustalenia wartości towarow w drodze i dostaw niefakturowanych Podczas dokonywania zakupu towarów i materiałów może dochodzić do rozbieżności w czasie otrzymania faktury i dostawy do magazynu Na zakończenie okresu sprawozdawczego na koncie Rozliczenie zakupu ustala się: * towary w drodze - gdy do końca okresu sprawozdawczego nie nadejdą zakupione towary (saldo Wn) * dostawy niefakturowane - gdy do końca okresu sprawozdawczego jednostki nie nadejdzie faktura zakupu za przyjętą już do magazynu dostawę (saldo Ma) --> faktura oczekująca (towary w drodze) --> dostawa oczekująca (dostawa niefakturowana) NOTE: w programie Trawers ilości i wartości dostaw niefakturowanych i towarów w drodze, można obserwować na zestawieniach stanu realizacji zamówień zakupu np. Zamówiono Przyjęto Fakturowano Pozostało --------- -------- ----------- --------- 45 20 20 25 The Purchases Clearing Account is intended to show the amount of inventory that has been received but not yet invoiced, or invoiced and not yet received rozliczenie zakupu (procedura sprawdzająca) Procedura sprawdzająca zgodność ilości, cen, warunków płatności, itd. na trzech dokumentach związanych z zakupem: - zamówienie zakupu - dokument dostawy - faktura zakupu (en: 3-way Matching, Three Way Matching: Purchase Orders, Receipts, and Supplier Invoices) W programie Trawers są zestawienia, które porównują zapisy na tych trzech dokumentach rozmiarówka Popularna nazwa cechy asortymentu, który może mieć wiele atrybutów Np. buty w kolorze czarnym i brązowym i każdy kolor w rozmiarach 40, 41, 42, 43, 44 W programie Trawers, każda sztuka (komplet kolor + rozmiar) powinny być osobną pozycją w kartotece indeksów KIM lub być odrębną partią LOT/SER. Aby ułatwić wyszukiwanie, warto odpowiednio nadawać kolejne człony indeksów lub zapisać cechy charakterystyczne w nazwach lub w LOT/SER, np. wymiary 2890 X 1830 X 16. Tabela: Atrybuty (cechy) asortymentu ułatwia wyszukiwanie wg oczekiwanych cech. rozrachunki (en: Settlements, de: Zahlungsausgleich) Zdarzenia, powodujące powstanie, zwiększenia i zmniejszenia należności lub zobowiązań (z odbiorcami, z dostawcami, z pracownikami,...) --> należności --> zobowiązania Events inducing formation, increase or reduction of recivables and liabilities (with customers, vendors, employees,...) rozrachunki do rozliczenia (en: Open Invoices, Open Transactions) Rozrachunki pozostałe do zapłaty (otwarte). rozrachunki rozliczone (en: Closed Invoices, Closed Transactions) Rozrachunki zapłacone (zamknięte) rozrachunki przeterminowane Rozrachunki, którym minął termin płatności --> termin płatności --> zaległości płatnicze --> odsetki rozrachunku status (en: Settlement Status, de: Abrechnungsstatus) (Status należności, status zobowiązania) Oznaczenia stanu rozrachunku, np. wysłano wezwania do zapłaty, przekazano do kancelari prawnej, przekazano do faktora, wstrzymano zapłatę (en: On Hold), itp. Statusy definiuje się w tabeli: Status rozrachunku (oddzielnie w NA i ZO) i zapisuje w karcie rachunku (WEZWANIE WDATA1) W zestawieniach z kartoteki rozrachunków można ująć te rozrachunki, które mają wskazany status. Settlement status indicator, e.g. in debt collection rozwiązania indywidualne w programie Trawers (RI) (en: Custom Software) Rozbudowy i modyfikacje programu wg indywidualnych potrzeb klientów Rozwiązania indywidualne mogą być dostępne dla wszystkich użytkowników Proces tworzenia indywidualnych rozwiązań nazywa się często: kastomizacją (en: Custom software, --> Customization) NOTE: Przyjął się pogląd, że rozwiązania indywidualne warto tworzyć dla procesów, na których firma buduje swoją przewage konkurencyjną. A procesy pomocnicze firmy dostosować do tych realizowanych standardowo przez program. Software developement and modyfications according to customers individual requirements. Individual solutions can be available for all users różnice kursowe (en: Exchange differences, Exchange gain or loss) Różnice kursowe powstaja, gdy kurs waluty w momencie zapłaty lub częściowej zapłaty jest inny niż w momencie powstania należności lub zobowiązania. Moga być operacyjne (transakcyjne) oraz okresowe Różnice pozostają niezrealizowane po czasu zapłaty (różnice potencjalne) (en: Unrealised losses and gains, Unrealized gains or losses) Po zarejestrowaniu zapłaty stają się zrealizowanymi (en: Realised losses and gains, Realized gains or losses) Exchange differences form when the exchange rate, at the time of payment or partial payment, differs from the one at the moment of recivables and liabilities arising. They could be operational (transactional) or periodic A gain or loss is unrealized until you pay the invoice or voucher A gain or loss is realized when you pay the invoice or voucher różnice z zaokrągleń (en: Rounding Differences, de: Pfennigdifferenz) Wynikają z zaokrągleń arytmetycznych w transakcjach Np. podczas przeliczeń walut, podczas obliczania cen średnich --> zaokrąglenia w transakcjach They result from arithmetical roundings in transactions RTLS Real-time locating systems Systemy Lokalizacji Czasu Rzeczywistego Służą do określenia położenia obiektów (ludzi, przedmiotów, pojazdów) Systemy RTLS identyfikują obiekt (wg etykiet) i wskazują jego położenie (zwykle stosują radiową technologię impulsów szerokopasmowych (UWB) Na literę S SaaS Software as a Service Oprogramowanie jako usługa Usługa udostępniania funkcjonalności oprogramowania. Zwykle na zewnętrznych serwerach (Data Center) i z usługą serwisu (outsourcing). Przeciwieństwem jest utrzymywanie własnych serwerów i służb serwisowych Na własność (in-house) Program Trawers ERP można udostępnić użytkownikom końcowym w formule SaaS np. w chmurze AWS Trawers w chmurze AWS - Linux PaaS Platform as a service Platforma jako usługa SaaS Infrastructure as a Service Infrastruktura jako usługa SAD Single Administrative Document SAD/PZC Jednolity Dokument Administracyjny, formularz zgłoszenia celnego towaru Stosowany przy eksporcie do krajów poza UE i imporcie z krajów spoza UE Kwoty z SAD mogą być ujmowane (dodawane) w pozycji faktury zakupu Dokumenty papierowe SAD zastępowane są sukcesywnie dokumentami (komunikatami) elektronicznymi, np. Komuniktat IE-599 Potwierdzenie wywozu poza terytorium UE. --> cło eksportowe --> cło importowe A custom form in the European Union (EU) to control the import and export of goods arriving into and departing from EU nations The document uses harmonized codes to identify the countries, carrier, goods etc samofakturowanie (en: Self Invoicing, Self Billing, Selbstfakturierung, Eigenrechnung) Samofakturowanie odbywa się gdy faktury sprzedażowe wystawia nabywca, a nie sprzedawca towaru lub usługi. Obowiązujące przepisy przewidują możliwość samofakturowania, gdy nabywca wystawia faktury VAT w imieniu i na rachunek sprzedawcy. Wystawienie faktury VAT-RR, to jest samofakturowanie. P. Jaką numeracje faktur powinien stosować nabywca ? Własną czy sprzedawcy ?. O. (wg interpretacji US): Powinien stosować numerację zgodnie z systemem numeracji nabywcy. Numeracja faktur ma służyć jednoznacznemu ich identyfikowaniu. Nabywca jest odpowiedzialny za łatwość ich gromadzenia, przechowywania i odszukiwania. --> VAT RR Ryczałtowy NOTE: param: [1] 0138 Pobierz N-ry dodatkowe dok NA Pozwala pobierać dodatkowy n-r (64 znaki) do faktury sprzedaży. Może to być numer sprzedawcy (n-r obcy). SCADA Supervisory Control And Data Acquisition System komputerowy nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego. Zbiera aktualne dane (pomiary), ew. wizualizuje, steruje procesem, alarmuje gdy występują odchylenia do norm Powiązane: CMMS Computerized Maintenance Management. Systemy utrzymania ruchu EAM Enterprise Asset Management. Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa. MES Manufacturing Execution System. System realizacji produkcji RMS Reconfigurable Manufacturing System HMI Human Machine Interface. Panel sterowniczy, panel operatorski schedule A timetable of planned activities and economic resource allocations --> harmonogram schemat bazy danych, struktura bazy danych (en: Database schema, de: Datenbankschema) Sposób w jaki gromadzone i porządkowane są dane w bazie danych Tabele, pola (kolumny), typy danych oraz klucze podstawowe i obce The way the data are stored and organized on that database server The tables, fields, types of data, primary and foreign keys schemat numerowania Schemat organizuje metodę automatycznego nadawania kolejnych numerów. Wg schematu (szablonu) można numerować dokumenty, np. faktury sprzedaży oraz kolejne karty w kartotekach, np. karty odbiorców. --> autonumer, autonumerowanie SCM Supply Chain Management Zintegrowany łańcuch dostaw. Obejmuje całość przepływu towarów i usług od dostawców surowców, poprzez producentów, do konsumentów. Elementy funkcjonalne: * Prognozowanie sprzedaży i potrzeb dla produkcji * Planowanie i nadzorowanie uzupełniania stanu zapasów w poszczególnych węzłach łańcucha * Planowanie, koordynowanie i optymalizowanie transportu. Środki transportu, trasy, częstotliwość, czasy, ładunek, rozładunek * Planowanie produkcji * Planowanie i nadzorowanie zaopatrzenia dla produkcji i konsumpcji Wyzwania wobec informatyki: * Różne aplikacje pracujące w węzłach łancucha muszą ze sobą współpracować tj. prawidłowo odczytywać odbierane komunikaty i prawidłowo odpowiadać * Automatyzacja procesów. Aplikacje muszą automatycznie reagować na zdarzenia, otrzymanie zamówienia, sygnał o zmniejszeniu zapasów poniżej norm, zgłoszenie potrzeby serwisowej. W programie Trawers: * Komunikaty EDI * Alerty * Normy i wskaźniki * AutorRun * Automatyczna identyfikacja (kody kreskowe) * Autoresponder * Usługi internetowe SOA (API) (en: WebServices) * Korespondencja seryjna * Procesy masowe (obliczenie cen, przeliczanie kosztów, generowanie dokumentów) --> 4PL, 4PLP Fourth Party Logistics service provider --> logistyczna platforma --> EPCIS (Electronic Product Code Information Services) --> orkiestracja, harmonizowanie (en: Orchestration) --> Reverse Logistics [SD] Dokument wysyłki (en: Shipment Document, de: Versandunterlage, Frachtpapier) Dokument zawierający informacje o zawartości transportowanej przesyłki z miejsca wysyłki do miejsca przeznaczenia. --> CMR Międzynarodowy list przewozowy segmentacja klientów (en: Customer segmentation) Np. wg kategorii ABC (zasada Pareto) gdzie A - uprzywilejowani, B - zwykli, C - pozostali) E.g. by ABC class (Pareto principle) where A - preferential, B - regular, C - other sektor gospodarki (en: Economic sector, de: Wirtschaftssektor) Działalność gospodarcza podmiotów dostarczających produkty o podobnym charakterze. W programie Trawers: oznaczenie (cecha) kontrahenta Zapisana w kartach odbiorców i dostawców w zakładce: Dane handlowe Symbole są w tabeli: [AD_TAK90]. Używane do segregowania i w zestawieniach. Także do działań marketingowych. Aby wysyłać oferty profilowane. Np. 10 Sektor finansów publicznych. Tj. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe itp SENT System rejestracji i monitorowania przewozu tzw. towarów wrażliwych. Np. paliwa silnikowe, biodiesel, oleje smarowe, alkohole skażone, oleje roślinne, rozpuszczalniki, susz tytoniowy. Na platformie MF jest usługa: e-Przewóz do zgłaszania transportu towarów. SEPA Single Euro Payments Area Obszar płatniczy w Euro. Obszar, w którym ujednolicono zasady dokonywania płatności bezgotówkowych i innych rozliczeń w EUR. Można realizować polecenia zapłaty SEPA Direct Debit, polecenia przelewu SEPA Direct Debit. Komunikaty SEPA oparte są o globalne standardy XML ISO 20022 Np. SEPA Direct Debit PAIN.008.001.02 XML File Structure W Polsce od 1 listopada 2016 powinna być możliwość płatności w euro w formacie SEPA --> ISO 20022 seria SER, seryjne numery SER (en: Serial number, de: Seriennummer) Oznaczenie konkretnego produktu: materiału lub wyrobu. Numery nadawane poszczegolnym egzemplarzom towarów lub materiałów znajdujących się w magazynie, np. numery fabryczne --> LOT Designation of a specific product: material or goods Serial numbers are given to particular items of goods or materials located in a warehouse, e.g. manufacturer's number serializacja (en: Serialization) Nadawania unikalnych numerów w celu identyfikacji na różnych etapach, np. przemieszczania. Najczęściej numery nadaje się poszczególnym partiom lub egzemplarzom materiałów i towarów. Podczas transportu unikalne numery (en: License plate number) identyfikują opakowanie --> SSCC --> License Plate Number --> Traceability serproxy Program, który udostępnienia port COM przez sieć WLAN/LAN Stosowany w przypadku, gdy urządzenie ma tylko port COM. PS: Współczesne sieci przemysłowe komunikują się via Ethernet. Service package Pakiet usług serwisowych. Zestawienie rodzaju i zasad świadczenia usług serwisowych. Producent lub firma usługowa oferuje pakiety różniące się rodzajem (en: Service type), zakresem (en: coverage type), czasem reakcji (en: response time), itp. serwer (en: Server, de: Server) Program świadczący usługi na rzecz innych programów, zwykle pracujących na innych komputerach połączonych w sieć A programm that provides services to other programs, usually working on different computers connected to network serwer WWW (en: Web server, Webserwer) Komputer z odpowiednim programem (Web serwer software), który przekazuje dokumenty (strony internetowe) do użytkownika (klienta, przeglądarki internetowej) A web server software which transfers documents (web pages) to a user (client, internet browser) serwis oprogramowania, serwis techniczny (en: Support, de: Support) Pomoc, konsultacje w celu rozwiązania problemu, wyjaśnienie serwisowa usługa --> usługi serwisowe --> gwarancyjna naprawa (usługa) serwisowane produkty (en: Serviceable Product, Service Object) Produkty znajdujące się u odbiorców (użytkowników), które podlegają serwisowaniu. W module SE prowadzona jest kartoteka produktów (en: Installed Base) --> usługi serwisowe serwisowe przypadki (en: Service knowledge base) Zebrane w jednym miejscu opisy wykonanych prac serwisowych Baza Wiedzy Diagnostycznej. Baza zawiera typowe problemy klienta i umożliwia krok po kroku znajdowanie odpowiednich rozwiązań tych problemow. --> baza wiedzy sesja (en: Session, de: Sitzung) Każdorazowe uruchomnienie (wywołanie, logowanie, dostęp) programu Uruchomienie programu (instancja) działające w danej chwili na komputerze użytkownika Np. jeżeli jeden użytkownik wywoła program dwukrotnie, to używa dwóch sesji, gdy dwóch użytkowników wywoła program, każdy jeden raz, to program pracuje w dwóch sesjach Program wywołany w procesie AutoRun używa (zdejmuje z puli) jedną sesję. Cena (wartość) licencji programu zależy od liczby sesji Liczba sesji jest kontrolowana. Nie można uruchomić programu Trawers wiecej razy niż liczba sesji określona w licencji (limit sesji) Licencje są na sesje (jednoczesne dostępy), a nie na nazwanych użytkowników, dlatego w tabeli operatorów można zarejestrować dowolną liczbę użytkowników. Lecz pracować z programem może jednocześnie tylko tylu użytkowników (operatorów) ile jest sesji w licencji. Limit sesji zdalnego dostępu kontrahentów (moduł RA) może być większy niż limit modułów standardowych. --> sesje aktywne Activating (launching, login) Trawers ERP Software system (installation) currently working at users device E.g. if one user launches the programm twice, that means he uses two sessions, if two users launch the programm, one for each user, then the programm works on two sessions The price (value) of software licence depends on the number of sessions. The number of sessions is being controled. It's not possible to activate Trawers ERP more times than the number of sessions specified in the license --> Active Sessions sesje aktywne (en: Active Sessions) Lista zalogowanych użytkowników. Zawiera symbol użytkownika, datę i czas zalogowania, identyfikację stacji roboczej (terminala) oraz symbol (IdProces) wykonywanej funkcji Kronika zalogowań i wylogowań znajduje się w --> logu A list of loged in users. It includes users name, date and time of log in, workstation (display station) identification and executed functions symbol (IdProces) The log-in and log-out file is to be found in --> log sezonowość Zmienność, np. sprzedaży, zależnie od pory roku Np. sezon na ozdoby choinkowe trwa od 01 listopada do 15 stycznia Powinna być uwzględniana podczas prognozowania rozchodu sesje zdalne partnerów (en: Partner Remote Access Sessions) Sesje zdalnego dostępu partnerów firmy użytkownika w module RA Limit sesji może być różny od limitu sesji pozostałych modułów SFC Shop floor control Rejestracja postępów realizacji zleceń produkcyjnych SIMC (System identyfikatorów i nazw miejscowości) Kod SIMC to cyfrowy kod miejscowości. Kolejny numer (indeks) miejscowości z cyfrą kontrolną. Nie zawiera informacji o strukturze terytorialnej skanowanie (en: Scanning, de: Scannen, Einscannen, Zeichenerkennung) Odczytywanie informacji (kresek kodu, tekstu, rysunku) przy pomocy skanera. Skaner zamienia odczytane informacje na ciągi cyfr, liter lub obraz graficzny (en: Digital image) Skanowanie kodu kreskowego Odczytywanie i interpretowanie danych zapisanych w formie kodu kreskowego --> kod kreskowy Skanowanie dokumentów (en: Document Scanning) Przetworzenie obrazu dokumentu, np. faktury, rysunku do postaci cyfrowej Plik z obrazem (skanem) dokumentu może być wysłany jako załącznik e-maila lub zapisany w katalogu plików załączników (dokumentów załączonych) Współczesne urządzenia 'all-in-one' potrafią skanować, wysyłać e-mailem lub przesyłać do komputera (zwykle w formacie PDF) sklep internetowy (en: WebStore, eStore, eShop) --> oscTrawers --> TSklep skład celny (en: Customs warehouse, de: Zolllager) Miejsce składowanie towarów nieunijnych. Wg UE: Customs warehousing allows the owner to hold imported non-Community goods in the Community and choose when he pays the duties or re-exports the goods. skojarzenie Utworzenie relacji między obiektami równoważnymi. skonto (en: Early payment discount, Early payment allowance, de: Skonto) Procentowe zmniejszenie sumy należności, przyznawane w razie zapłaty przed umówionym terminem. Na kwotę skonta wystawia się fakture korygującą Typowy zapis warunków płatności w USA: 2/10/NET30, tzn. kupujący musi zapłacić w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury. Otrzyma 2% skonta, jeżeli zapłaci w ciągu 10 dni 2/10/NET30 - this means the buyer must pay within 30 days of the invoice date, but will receive a 2% discount if they pay within 10 days of the invoice date skrzynka e-mailowa, skrzynka poczty elektronicznej (en: E-mail Box, Mail Box) Miejsce, w którym znajdują sie e-maile Zwykle są to podkatalogi z nazwami wskazującymi rodzaj e-maili np. sprzedaz, serwis, biuro Skrzynka identyfikowana jest przez pierwszą część adresu e-mailowego, np. w adresie biuro@jakasfirma.pl skrzynka mazywa się: biuro SKU Stock Keeping Unit Identyfikator każdej sprzedawanej lub magazynowanej pozycji. Pozycji, które można odróżnić od innych pozycji. Np. kapelusz zielony model Pola Negri rozmiar S. Id SKU stosowane jest w handlu i zapisywane w kodzie kreskowym. A number used to identify each unique item. SKUs are used in retail software to identify items and may be tied to the item's UPC or EAN barcode skup (do depozytu) (en: Consigning, de: onsignieren, in Kommission nehmen) en: Consignment means that the goods procured are still in vendors ownership Nabywanie np. produktów rolnych, surowców wtórnych itp. w celu dalszej odprzedaży lub przetwarzania. W programie Trawers jest moduł SK Skup surowców, który można prowadzić skup surowców (zboża) do magazynów depozytowych. --> depozytowe magazyny --> zboże --> kontrola jakości Slow-moving inventory Zapasy niechodliwe, wolno rotujące. SLA (en: Service Level Agreement) Gwarantowany Poziom Obsługi, Gwarancja Jakości Świadczonych Usług Umowa SLA zapewnienia ciągłość działania systemów informatycznych. Ustala zasady utrzymania i poprawiania poziomu jakości usług związanych z systemami informatycznymi: infrastrukturą, oprogramowaniem systemowym i aplikacjami użytkowymi Umowa SLA realizowana jest poprzez cykl usług: Uzgodnienia, Monitorowanie usług, Raportowanie, Przegląd osiąganych wyników P. Jakie jest miejsce programu Trawers w SLA ? O. Trawers może podlegać SLA w jednym elemencie [1] ----------------------------------------------------------- Użytkownik programu Trawers (End User) o | | <---------------- SLA na całość rozwiązania | informatycznego zapewnia o integrator systemu ERP Integrator (opiekun) ERP ------------------------------ ERP (elementy składowe) ------------------------------ o o o o o o | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | o <-- [1] SLA z Tres na Trawers o | o | o o Sprzęt | System | Inne Trawers Łącza | operac | oprogr | | o o Decyzje Działania wdrożeniowe użytkowników ----------------------------------------------------------- słownie, liczby słownie (en: Value in Text, Value in Words) Zapis liczby słowami Np. 765.85 SiedemsetSześćdziesiątPięćZŁ.OsiemdziesiątPięćGR W programie Trawers można zapisać liczby słownie w jezyku polskim (PL) i w języku angielskim (EN) na dokumentach sprzedaży (makro [TR_SLOWNIE]) słownik bazy danych (en: Data dictionary/Database dictionary, de: Datenwörterbuch) Informacje o zbiorach bazy danych systemu Information on the sets of system data SMA Supplier Managed Availability Zarządzanie dostępnościa zapasów. Zaawansowana metoda zarządzania zapasami (VMI+). Zakłada, że nie wystarcza dbanie o poziom zapasów, np. zawsze na poziomie bezpiecznym. Jak w: VMI Vendor Managed Inventory. Zarządzanie zapasami przez dostawcę. Celem jest zapewnienie dostępności zapasów tylko wtedy gdy są potrzebne. W tej metodzie dostawca monitoruje nie tylko poziom zapasów lecz także zużycie zapasów na potrzeby własne i odbiorców (klientów). --> VMI Vendor Managed Inventory Smart Factory Inteligentna fabryka. Inne określenia: Industry 4.0 (Przemysł 4.0), Cyfryzacja zakładu przemysłowego. Cechy: * Pozyskiwanie możliwie wielu danych (en: Big Data) o procesach produkcyjnych, stanie maszyn (en: Internet of Things), stanach zapasów magazynowych, zużyciu mediów i ich kosztach, jakości wyrobów, dostępności pracowników, terminach zamówień. * Pozyskiwanie i analizowanie wskaźników oceny przedsiębiorstwa (en: KPI, KPIs Key Performance Indicators) * Przetwarzanie w trybie równoległym, aby dostarczać dane w miarę szybko * Wykorzystanie czujników, automatów, algorytmów decyzyjnych. Its major features: connectivity, optimization, transparency, proactivity, and agility SMS (en: Short Message Service) Usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej Zastępowana przez usługi przesyłania e-maili Większość telefonów ma funkcje wysyłania i odbierania e-mail SNTP Simple Network Time Protocol Protokół do synchronizacji zegarów komputerów poprzez Internet SOA Service Oriented Architecture Architektura usługowa. API, WebAPI. Architektura, która pozwala na obsługe zewnętrznych komunikatów (realizację usług), np. odpowiedzi na zapytania i zadania dopisania danych do bazy. Trawers5 prztwarza komunikaty w formacie XML. Taka właściwość nazywana jest też API (Application Programming Interface) lub WebServices (usługi internetowe) --> WSDL --> XSD --> AD_PSOA1 --> REST An architecture of a program which enables service of external messages (service delivery), e.g. anwsers for questions and tasks of adding data into database. Travers supports messages in XML format --> ADPSOA1 SOA Service-Oriented Architecture is a structure for information systems and services that defines and dictates how computing entities, like programs or operating systems, interact and exchange data SOAP (Simple Object Access Protocol) Protokół komunikacyjny do wymiany komunikatów XML w sieci internetowej. Komunikat zbudowany jest co najmniej z następujących elementów (znaczników): * Envelope który definiuje strukturę * Body który zawiera przesyłane informacje lub procedury do wykonania Dodatkowo: * Header który zawiera informacje o dodatkowych wymaganiach, np. o podpisie cyfrowym * Fault który zawiera informacje o błędach Np. <soapenv:Envelope > <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <CustomerGetByKey> <customerKey>000001</customerKey> </CustomerGetByKey> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> --> XSLT sortowanie (en: Sorting, de: Sortierverfahren) Porządkowanie zbioru danych względem pewnych cech charakterystycznych każdego elementu tego zbioru 1. Sortowanie pól numerycznych (cyfr), wg rosnącej wartości: Pole Sortowanie ----- ---------- [ 1] [1] [ 3] [3] [ 21] [21] [321] [321] 2. Sortowanie pól alfanumerycznych (znaków), wg rosnącej wartości: Pole Sortowanie ----- ---------- [ 1] [1 ] [ 3] [21 ] [ 21] [3 ] [321] [321] Aby uzyskać poprawne sortowanie pól znakowych, trzeba zapisać: Pole Sortowanie ----- ---------- [001] [001] [003] [003] [021] [021] [321] [321] specyfikacja (ogólnie) (en:Specification, de: Beschreibung, Spezifikation) Opis, spis, wymagania. Celem specyfikacji jest uszczegółowienie, sprecyzowania, zwykle wymagań funkcjonalnych lub technicznych (en: Requirements, de: Anforderungen) specyfikacja materiałowa zlecenia (en: Work Order BOM, de: BOM Arbeitsauftrag) Inne określenie: Parts list, Parts list for a work order, Material List Struktura BOM powiązana ze zleceniem produkcyjnym BOM jest względnie stały, jest wzorcem struktury wyrobu. Specyfikację, jego kopię, możma zmienić np. gdy zabraknie typowego komponentu lub gdy odbiorca chce zmienić np. kolor obudowy A copy of BOM structure BOM is relatively constant, it's a template of product structure Specyfication, it's copy, may be changed, e.g. if we fall short of a typical component or if a customer would like to change e.g. caseings colour specyfikacja operacji zlecenia (en: Work Order Routing) Procesy (operacje) technologiczne powiązane ze zleceniem produkcyjnym spedytor Spedytor zajmuje się organizowaniem transportu. Organizuje wyładunek i załadunek, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Sporządza umowy z kontrahentami, prowadzi dokumentacje. Spedytor pracuje zwykle w biurze. --> ekspedytor sprawdzarka cen (en: Price checker, Barcode Scanner) Urządzenie do odczytywania (sprawdzania) cen towarów oznakowanych kodami kreskowymi. Po zeskanowaniu kodu, sprawdzarka wyświetla nazwę i cenę towaru Dane o towarach zapamiętane są w pamięci sprawdzarki. Program Trawers może wysłać plik tekstowy z cenami towarów do sprawdzarki Np. Plik TOWARY.TXT do sprawdzarki Elzab. sprzedaż (en: Sale, de: Verkauf) Czynności związane z odpłatnym dostarczeniem dóbr lub usług. --> wynajem sprzedawca, handlowiec (en: Salesman, de: Verkäufer) Osoba z która powiązana jest sprzedaż. Symbole sprzedawców zapisywane są w tabeli zespołów handlowców --> handlowców zespół --> przedstawiciel handlowy (en: Sales Representative) --> prowizja A person/s linked with sales. Salesman symbols are being saved to sales invoice items. Based on this records, program can calculate commision from the size or ammount of sales or from gained margin During issuing an invoice, the program suggests symbol from contractors card. Suggested symbol may be changed sprzedawców zespół (en: Sales Group, de: Verkaufsteam) Zespół sprzedawców, handlowców. Element organizacji w obszarze sprzedaży Zespół składa się ze sprzedawców. Symbol zespołu wpisywany jest do faktur sprzedazy. Na tej podstawie można obliczyć prowizje członkom zespołu To oznacza, że prowizja za sprzedaż od jednej faktury może być podzielona na wiele osób. Sales group is element of SD org structure. It's mainly used to manage work force, you can assign employees to a sales group sprzedaż detaliczna, handel detaliczny (en: Retail Sale, de: Einzelhandel, Detailhandel) Sprzedaż towarów i usług dla indywidualnych konsumentów końcowych (podmiot bez NIP) (en: End Users). Zwykle wspomagana systemami typu POS Obejmuje obsługę kas fiskalnych, rejestracje sprzedaży na wielu stanowiskach przy pomocy czytników kodów kreskowych. Wymaga zarządzania zapasami, tj. aktualizacji stanów magazynowych i ew. automatycznego generowania poleceń uzupełniania zapasów --> POS --> odbiorca gotówkowy sprzedaż gotówkowa (en: Cash sales, de: Barverkauf) Sprzedaż, gdy odbiorca płaci od razu. Gotówką lub kartą kredytową. --> odbiorca gotówkowy --> sprzedaż detaliczna sprzedaż utracona (en: Lost Sale, de: verlorene Verkäufe, Umsatzverluste) a) Zamówienia sprzedaży, które nie zostały zrealizowane Ujęte kwotowo i procentowo. Zwykle oczekuje się realizacji 90 % b) W detalu: Catalog Lost Sales: chwilowo nie ma, Non-Catalog Lost Sales: nie ma w ofercie a klient pyta --> przyczyny zamknięcia zamówienia a) Sales orders that haven't been accomplished Included by amount and percentage. Usually it is expected to accomplish 90% b) On retail: Catalog Lost Sales: temporarily is out of stock, Non-Catalog Lost Sales: out of stock and customer asks sprzedaży rejestr (en: Sales register, de: Verkaufsprotokoll Rejestr PTU, Rejestr VAT Zestawienie zapisów w miesięcznym zbiorze dokumentów i dokumentów korygujących. Informacje zapisane w rejestrze służą do wypełnienia deklaracji podatkowej VAT. --> PTU Podatek od towarów i usług sprzęt, urządzenia, wyposażenie (en: Equipment, de: Equipment) Środki materialne używane w przedsiębiorstwie, inne niż grunty lub budynki, np. maszyny, urządzenia, środki transportu Financial means used by a company, other than grounds or buildings, e.g. machines, devices, means of transport SQL Structured Query Language Język zapytań do tworzenia i pobierania danych z baz danych. Jest standardem w komunikacji z serwerami relacyjnych baz danych Obecnie, w związku z rozwojem internetu, są tendencje rozwoju baz danych o ogólnej nazwie NoSQL (Not-only-SQL), np. MongoDB, Oracle NoSQL, Apache's CouchDB SRM Supplier Relationship Management (de: Lieferantenbeziehungsmanagement) Zarządzanie relacjami z dostawcami. Koncentracja firmy na trafnym wyborze dostawców materiałów, towarów i usług. Narzędzia informatyczne pomagają w tych zadaniach: baza dostawców, ich ceny i warunki dostaw, wymiana dokumentów elektronicznych. --> CRM Customer Relationship Management SRP Service Resource Planning Planowanie zasobów dla realizacji usług. Service jako usługa (ogólnie). Metody, techniki i narzędzia zarządzania zasobami, które służą do realizacji usług. Z SRP powiązane jest: --> PSA Professional Services Automation (automatyzacja realizacji usług). SSCC (en: Serial Shipping Container Code, de: NVE Nummer der Versandeinheit) Seryjny numer jednostki wysyłkowej (transportowej). Unikalny, w skali światowej, numer, jednoznacznie identyfikujący przesyłkę, (jednostka transportowa, magazynowana - Handling Unit), np. paleta, kontener, karton, tj. opakowanie (packaging) i towar w opakowaniu. Numer najczęściej zapisany jest w kodzie kreskowym GS1-128 z (00) jako IZ Identyfikator zastosowań. Składa się z 18 cyfr o ściśle oznaczonej budowie i znaczeniu. Np. GSI company prefix = 12345678 LP Number sequence = 901234567 SSCC = 0012345678901234567 (tu: bez cyfry kontrolnej) Europejski Komitet Normalizacyjny wybrał SSCC jako obowiązkowy identyfikator transgranicznych przesyłek paczkowych. To ułatwi wymiane informacji (07/2017) W programie Trawers można odczytać nr SSCC (GS1-128) i zidentyfikować asortyment w magazynie podczas: * przychody do magazynu * rozchody z magazynu * ustalanie stanów podczas inwentaryzacji zapasów w magazynie --> GS1-128 --> wysylka --> opakowania jednostka --> license number --> identyfikatory zastosowań Submittal W budownictwie: dokumentacja, załączniki. Materiały przekazywane uczestnikom procesu (projektu) budowlanego. Dokumentacja projektowa, modele, próbki materiałów, itp. subskrypcja (en: Subscription, de: Subskription, Abonnement Prenumerata, abonament. Model abonamentowy. Zobowiązanie do wykupienia, nabycia towaru lub usługi przez określony czas. Połączone zwykle z regularnymi, okresowymi przedpłatami na poczet transakcji. W programie Trawers na podstawie szablonu: [AU] Faktura powtarzalna można cyklicznie wystawiać faktury dokumentujące sprzedaż subskrypcji. W kartotece produktów w systemie SE Serwisowanie można opisać produkty (usługi) udostępniane w formule subskrypcji. --> abonament symulacja (en: Simulation, de: Simulation) Odtwarzanie lub naśladowanie zjawisk lub zachowań jakiegoś obiektu. W programie Trawers są funkcje symulujące rejestrowanie dokumentów sprzedaży. Celem symulacji jest ocena wydajności programu podczas rejestracji dużej liczby dokumentów (transakcji) sprzedaży. --> cyfrowy bliźniak synchronizacja danych (en: Data synchronization, de: Datenabgleich) Proces (ciągły) zapewniania zgodności (spoistości, spójności, consistency) obustronnie - między danymi źródłowymi i docelowymi. (among data from a source to a target data storage and vice versa) W programie Trawers ERP do sychronizacji stosuje się funkcje wymiany danych z innymi programami. Podstawowe funkcje to usługi internetowe, funkcje SOA (API). synteza mowy (en: Speech synthesis, de: Sprachsynthese) Sztuczne wytwarzanie mowy ludzkiej. Mechaniczna zamiana tekstu pisanego na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej. syntezator mowy Program komputerowy lub maszyna, która służy do syntezy mowy --> TTS Text To Speech --> terminal głosowy szukanie (en: Searching, de: Suche) Szukanie liczb, ilości, wartości, wyrazów, ciągów znaków itp w zbiorach danych (bazie danych) W programie Trawers jest wiele funkcji wyszukiwania, w tym funkcje wyszukiwania pełnotekstowego (en: Full text searching, de: Volltextsuche) średni rozchód dzienny (en: Average Daily Issues) Średni rozchód dzienny = suma ilości rozchodu podzielona (/) przez liczbę dni kalendarzowych w podanym okresie. Można użyć do obliczenia norm zapasów min. i max. NOTE: można wskazać, które transakcje uwzględnia się podczas obliczeń, domyślnie: Rozchody [RO] średnia cena sprzedaży Średnia cena sprzedaży asortymentu (towarów lub usług) we wskazanym okresie, np. w ostatnich trzech miesiącach. Można oglądać na zestawieniach tabelarycznych w: NZ > Analizy sprzedaży średnia cena zakupu Średnia cena zakupu asortymentu (towarów lub usług) we wskazanym okresie, np. w ostatnich trzech miesiącach. Można oglądać na zestawieniach tabelarycznych w: NZ > Analizy zakupów środki pieniężne (en: Cash and cash equivalents, de: Zahlungsmitteln) Aktywa, które znajdują się w kasach i na rachunkach bankowych oraz te, które można szybko zamienić na gotówkę, np. akcje, obligacje krótkoterminowe. środki pieniężne w drodze (en: Deposit in transit, Cash in transit, Bank in transit) Znajdujące się między jednym urządzeniem a drugim. Np. zapłaty kartą płatniczą, które rozliczyły należność klienta, a nie zostały jeszcze zapisane w rejestrze bankowym. W programie Trawers można wydzielić urządzenie ewidencyjne: Kasa, Bank, na którym gromadzi się środki pieniężne w drodze. Np. zapłaty kartą płatniczą gromadzone w kasie oznaczonej: [L] Karta płatnicza. Także polecenia przelewu wysłane do banku mają charakter: Środki pieniężne w drodze do czasu ich rozliczenia na urządzeniu po otrzymaniu wyciągu bankowego. Located between two devices Eg. used for receipt of customer credit card payments When customers pay invoices by credit card, the payments do not immediately get posted to your bank account Instead, they are posted to a Cash in transit account (credit card processing company), which is a temporary holding account środki trwałe (en: Fixed asset, de: Sachanlagen) Rzeczowe składniki aktywów przedsiębiorstwa. Używane na potrzeby przedsiębiorstwa przez dłuższy czas. Np. budynki, maszyny, pojazdy środki trwałe niskocenne Środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty ustalonej przepisami, obecnie 3.500 PLN. Dawne określenie: wyposażenie Środki niskocenne, których umorzenie jest rozłożone w czasie, należy ewidencjonować i umarzać w systemie ST Środki umarzane w 100% w momencie oddania do użytkowania, należy ewidencjonować w systemie MG Zapisywać w koszty (polecenie księgowania) w momencie wykonania operacji rozchodu środki trwałe sezonowe (en: Season, de: Saison) Środki trwałe, mogą być użytkowane i amortyzowane sezonowo Przez część roku, np. w jesieni, ze względu na stan pogody Part of a year, e.g. autumn, distinguished by the weather conditions Fixed assets can be used and depreciated seasonally środków trwałych grupa - wg GUS (en: Fixed asset group, de: Sachanlagen Gruppe) Z grupą zwiazana jest stawka umorzenia i amortyzacji Group related to depreciation and amortisation rate. środków trwałych kartoteka (en: Fixed Assets Inventory Card) Komplet informacji o obiekcie inwentarzowym Set of information on an inventory item środków trwałych numery inwentarzowe (en: Inventory number, de: Inventarnummer) Symbol identyfikujacy środek trwały (6 znakow) Fixed asset identification symbol (6 characters) środków trwałych amortyzacja (en: Depreciation, de: Abschreibung Przenoszenie w koszty produkcji części wartości środków trwałych Transfering part of fixed assets into production costs środków trwałych umorzenie (en: Depreciation, de: Abschreibung) Zmniejszenie wartości środka trwałego Fixed assets value decrease środków trwałych wartość inwentarzowa (wartość brutto) (en: Fixed asset gross value, de: Anlage Bruttowert) środków trwałych zużycie - umorzenie całkowite / wartość brutto (en: Fixed asset depreciation - accumulated depreciation / gross value) stanowisko pracy, stanowisko robocze (en: Work Center, de: Arbeitsplatz) Miejsce w strukturze produkcyjnej, w którym wykonywane są specyficzne procesy produkcyjne, np. malowanie, cięcie, pakowanie Na stanowiskach wykonywane są --> operacje produkcyjne Jest podstawowym obiektem struktury produkcyjnej oraz podstawowym obiektem (jednostką) planowania zdolnosci produkcyjnej Stanowiskiem może być maszyna, grupa maszyn lub wydział Każde stanowisko ma zdefiniowane swoje własne normatywy dla prac przygotowawczych, robocizny, kosztów pośrednich stałych i zmiennych Np. liczba godzin pracy, koszty robocizny bezpośredniej i prac przygotowawczo-zakończeniowych, narzuty kosztów pośrednich stałych i zmiennych --> zasoby produkcyjne (en: Capacity) --> przestoje --> remontowa gospodarka Place in production structure, where specific manufacturing processes take place, e.g. painting, cutting, packing Executed in work centers --> Manufacturing operations stanowiska obciążenie (en: Work Center Workload) Ilość pracy do wykonania na danym stanowisku. 1. Realizacja: Program rejestrowania produkcji zapisuje obciążenie w karcie stanowiska na którym wykonuje się operacje. Zapisuje: HoursLoad, HoursOpen, HoursQueue 2. Planowanie: Program harmonogramowania nalicza ilość godzin pracy stanowiska w kolejnych dniach roboczych. Podstawą obliczeń jest rzeczywisty, dzienny czas pracy stanowiska i czas trwania operacji technologicznej wykonywanej na danym stanowisku. Po zaplanowaniu pełnej mocy przerobowej danego stanowiska pracy na jeden dzień, program kontynuuje obliczenia na następny dzień roboczy wykazany w kalendarzu produkcyjnym stan początkowy (en: Initial state, StartUp, de: Anfangszustand) Ilości i wartości wprowadzane do bazy danych podczas rozpoczynania używania programu. Patrz opis: Wprowadzanie danych początkowych STAR Standards for Technology in Automotive Retail Organizacja nonprofit, której celem jest rozwijanie rozwiązań informatycznych, w tym komunikatów XML do komunikacji między dealerami a OEM (producentami) w branży Automotive (motoryzacja). statystyki baz danych (en: Database Statistics) Program prezentuje liczbe rekordów w poszczególnych zbiorach Program shows the number of records in each database storno (en: Contra-entry, Reverse entry, de: Gegenbuchung/Storno) Poprawianie błędnych zapisów, stornowanie, anulowanie: Storno czarne - za pomoca zapisu przeciwstawnego Storno czerwone (ujemne) - za pomoca powtórzenia zapisu (wartość ujemna) Correction of entries: Black contra-entry - using contra entry, Red contra-entry (negative) - using record repetition (negative value) struktura BOM produktu (en: BOM product structure, de: BOM Artikelstruktur) Budowa (receptura) wyrobu gotowego lub pół-produktu --> BOM Of a set or an item Submittal W praktyce inżynierskiej: wymagana dokumentacja projektowa Np. w budowewnictwie: projekt architektoniczny, projekty instalacji itp Submittal software wspomaga tworzenie dokumentacji projektowej Zwykle pozwala sięgać do katalogów urządzeń i materiałów wykorzystanych w projektach. Szybko wyszukuje informacje w katalogach internetowych. sumaryczne rekordy (en: Summary Records, de: Summensatz) Sumowanie wartości o wybranym kluczu (lub kluczach), np. suma faktur odbiorcy klienta, w danym miesiacu W programie Trawers gromadzone są zagregowane dane w zbiorach: Sumaryczne roczne sprzedaży NA Sumaryczne roczne zakupów ZO Sumaryczne roczne zapasów MG Dane agregowane są dwóch wymiarach: miesiące (okresy) i kategorie (kontrahenci, grupy asortymentu, asortyment, operator, sprzedawca, itp.) Zbiory sumaryczne wypełniane są automatycznie podczas zamykania roku Zapisy te mogą służyć do analizy dynamiki, np. sprzedaży w latach Sum values by selected key (or keys), e.g. a sum of invoices of customers recipient, in given month Trawers gathers aggregated data in multiple dimentions in sets: Annual sales summary NA Annual purchase summary ZO Annual inventory summary MG Summary sets are filled automtically during the fiscal year closure Those records may be used for dynamics analysis, e.g. sales over years supermarket (produkcja) (en: Manufacturing supermarket) Miejsce (lokalizacja) w przestrzeni produkcyjnej, w którym znajdują się materiały (komponenty) potrzebne w kolejnych krokach (operacjach) produkcyjnych. Ilości brakujące są uzupełniane (karta kanban wskazuje potrzebę uzupełnienia). Taiichi Ohno: Powinno być możliwe, zorganizowanie przepływu materiałów w produkcji, wg zasady supermarketu, czyli konsument bierze z półki określoną ilość produktu, a zauważona luka jest natychmiast uzupełniana. --> Kanban surowce (en: Raw Goods, Raw materials, de: Rohware) Materiały przeznaczone do dalszej przeróbki. Np. energetyczne (węgiel) pochodzenia rolniczego (zboże), wtórne (np. złom). surowce rolne (en: Agricultural raw materials, de: Landwirtschaftliche Rohware) Materiały przeznaczone do dalszej przeróbki pochodzenia rolniczego, np. zboże. SWOT (en: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) Analiza: Mocne strony, Słabe strony, Szanse, Zagrożenia Metoda planowania przedsięwzieć, np. ustalanie strategii wdrożenia programu ERP Polega na ustaleniu celu przedsięwzięcia a następnie ocenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych, mających pozytywny i negatywny wpływ na jego realizację symbol (en: Symbol, de: Symbol) Cyfrowe, literowe lub mieszane oznaczenie przedmiotu, zjawiska itp Digital, literal or mixed designation of an item, event etc szablon, wzorzec, wzornik (en: Template) Wzór, schemat mogący być normą dla innych przedmiotów albo zjawisk danego typu. --> wzorzec dokumentu, etykiety, szablon, formularz --> wzornik operacji produkcyjnej --> schemat numerowania A model, scheme that could be a standard for other products or phenomena of a certain type szuflada (en: Cash Drawer, Drawer, de: Barabheber) Szuflada na pieniadze polączona z kasą lub drukarką fiskalna Drawer for storing cash connected with cash register or a fiscal printer Na literę T T&E Time & Expense Rejestrowanie czasu pracy i kosztów materialnych w powiązaniu z klientami, kontraktami, projektami, zadaniami. (T&E występuje także jako skrót Travel & Expense) --> rejestrowanie czasu pracy (wejścia, wyjścia) --> rejestrowanie czasu pracy na produkcji (Shop Floor Labor Entry) Tabela stawek PIT Tabela stawek podatku od dochodów osobistych. PIT (od en: Personal Income Tax, de: Persönliche Einkommensteuer) Podatek od dochodów osobistych osób fizycznych. --> PIT tabelaryczne zestawienie (en: CrossTab, de: Kreuztabelle) Zestawienia prezentujące dane w formie matrycy, z główką i boczkiem i danymi na ich przecięciu. Zawartość tabeli można wysłać do arkusza, np. Excela jako plik w formacie CSV Listings that display data in form of a matrix, with head and side and data on their intersection. Content of the table may be sent to a spreadsheet application, e.g. to Excel as a CSV file tablica wyników, tablica wskaźników, panel informacyjny (en: Dashboard) Metoda prezentacji zestawień i raportów na podstawie danych gromadzonych w różnych modułach programu. Pokazuje istotne informacje biznesowe w komunikatywnej formie. W formie wykresów, tabel, map, animacji, zwykle na jednej stronie ekranu. Panele, w zależności o przeznaczenia i roli, mogą być strategiczne (pokazują dane najbardziej syntetyczne), analityczne (dane porównawcze), operacyjne (pokazują bieżące dane zmieniające się w czasie), informacyjne informacyjne (tylko dane poglądowe). Executive Dashboards, to kokpit menedżerski (raporty o stanie firmy) A mechanism which displays listings and reports by data gathered in different software modules taryfa (en: Shipping rates, Shipping freight, de: Frachtsatz) Taryfa własna lub obca. Określa sposób wyceny usług transportowych Custom or external rate. It determines the method of transport service valuation TaskNr TaskNr wskazuje na zadanie w zbiorze zadań w systemie RZ, np. [TR-45013]. E-maile można powiązać z zadaniami w systemie RZ Projekty Zadania. Np. zgłoszenia serwisowe otrzymane e-mailem otrzymuje numer identyfikacyjny. Kolejne e-maile powiązane ze zgłoszeniem mają ten sam identyfikator TaskNr. --> usługi serwisowe --> usługowe przedsiębiorstwo --> RefNo Numer referencyjny dokumentu Task Scheduler, Scheduler (de: Jobsteuerung) Program zajmujący się okresowym wywoływaniem innych programów Cron (Linux) i Harmonogram Zadań, Zaplanowane Zadania (Windows) TeamViewer Program do zdalnego dostępu do innych komputerów, zdalnej współpracy użytkowników, wideo-konferencji i przesyłania plików między komputerami w sieci internetowej TeamViewer is a computer software package for remote control, desktop sharing, online meetings, web conferencing and file transfer between computers technologiczne opisy (en: Routing Notes) Dodatkowe, bardziej szczegółowe opisy operacji produkcyjnych. Np. o uzbrajaniu maszyn, o temperaturze wygrzewania, czynnościach podczas kontroli jakości. Mogą zawierać numery rysunków, numery form itd. --> procesy technologiczne technologiczne procesy --> procesy technologiczne telefon, nr telefonu (en: Telephone, de: Telefon) telefon komórkowy (en: Mobile Phone, Mobile, Cell Phone, Cell, de: Mobiltelefon) terminal (stacja robocza, klient) (en: terminal (workstation, user), de: Terminal (Arbeitsplatzsystem, Benutzer)) Komputer podłączony do sieci, który korzysta z usług serwera. Web-connected computer that uses servers services terminal głosowy (en: Voice Terminal) Przenośny, bezprzewodowy komputer ze słuchawkami i mikrofonem. Służy do odbierania instrukcji przekazywanych z systemu głosem (mową) i potwierdzania (werbalnie) wykonania. --> TTS Text-to-speech terminal wagowy --> wagowy terminal terminalowy tryb (en: Terminal mode, de: Terminalmodus) Praca programu w trybie terminalowym polega na tym, że podstawowe funkcje przetwarzania, np. wyszukiwanie kart odbiorców, zapisywanie faktur sprzedaży odbywają się na centralnym komputerze (serwerze) a komputer użytkownika (terminal, stacja robocza) służy tylko do wpisywania znaków na klawiaturze i wyświetlania ekranów Program Trawers pracuje w trybie terminalowym w środowisku systemu Linux i Windows z bazą danych umieszczoną na serwerze Work of a software in a terminal mode consists in the fact that the basic functions of processing, e.g. customers card search, save sales invoices, are held on a central computer (server) and the computer (terminal, workstation) is only used for typing characters on the keyboard and displaing screens termin (en: Due date, Deadline, Term, Target date, de: Termin) Konkretna data, oznaczony dzień zdarzenia. Np. dostawa towaru, zapłata. Zwykle wyznacza się czas na wykonanie jakiejś czynności przed upływem terminu (przed terminem). * Nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert * Na 3 dni przed terminem przypomnieć o planowanym kontakcie * Na 1 dzień przed terminem uaktywnić alarm w systemie RK Rynek Kontakty P. Jak wyliczać czas (dni) 'przed terminem' ? O. Np. Termin wyznaczono na 30 stycznia Szóstym dniem przed terminem jest dzień 24 stycznia, czwartym 26 stycznia a drugim 28 stycznia. termin - początek zdarzenia Termin może wyznaczać tylko początek zdarzenia gdy zakończenie nie jest znane. Np. spotkanie biznesowe w dniu ..., zapłata oczekiwana w terminie ... termin - początek i koniec zdarzenia Termin może wyznaczać ramy czasowe, oznaczony dzień rozpoczęcia i oznaczony dzień zakończenia, np. targi odbędą się od ... do ... termin dostawy, wysyłki (en: Due date, Required, Delivery date, de: Anlieferungstermin) Oczekiwany: * termin realizacji zamówienia sprzedaży (wysyłki zamówionych pozycji) (en: Sales order requested date, Delivery Date) * termin realizacji zlecenia produkcyjnego (dostawy zleconych pozycji) (en: Requested date) * termin realizacji zamówienia zakupu (dostawy zamówionych pozycji) (en: Purchase Order requested delivery date) Terminy podane w zamówieniach zakupu można porównywać z datami dostaw i uzyskać zestawienia: Różnice terminu dostawy wg dostawcy Różnice terminu dostawy wg produktu Można też liczyc: Average Time Variances by Day --> dostawców ocena Required date of: * purchase order fulfilment (ordered items dispatch) * work order fulfilment (ordered items delivery) * purchase order fulfilment (ordered items delivery) Dates given in purchase orders may be compared with the delivery dates and generate a listing: Delivery Date Variances by Vendor Delivery Date Variances by Item It's also possible to count: Average Time Variances by Day termin oferty, data graniczna oferty sprzedaży lub zakupu (en: Contract end date, Offer end date, cut-off date for sales or purchase Data umieszczana jest w nagłówku dokumentu. Program ostrzega przed przepisaniem oferty przeterminowanej do zamówienia sprzedaży Przeterminowane oferty sprzedaży można zamknąć The date is being set in the headline of the document. The software warns off from rewriting the overdue offer to orders The overdue offers may be closed termin płatności, termin zapłaty (en: Payment date, de: Zalhlungstermin, Fälligkeitsdatum (en: Due days --> dni do zapłaty) Termin (dzień), w którym należy spłacić zobowiązanie Program standardowo oblicza i podpowiada termin: * W systemie zakupów ZO: data wystawienia faktury zakupu przez dostawcę plus (+) liczba dni * W systemie sprzedaży NA: data wystawienia faktury plus (+) liczba dni (liczba dni, np. 14 dni pobiera z karty odbiorcy lub dostawcy) NOTE: W systemie NA termin płatności można liczyć (decyduje wskaźnik w karcie odbiorcy): Termin pł: [0] Od daty wystawienia faktury sprzedaży (domyślnie) [1] Od dnia sprzedaży --> data zapłaty --> rozrachunki przeterminowane termin ważności (en: Expiration Date, Ablaufdatum) --> ważności data terminarz (en: Schedule, To-Do-Plan, de: Terminkalender) Rozkład zajęć, terminów. Zestawienie planowanych kontaktów i zadań. Zwykle uporządkowane chronologicznie nałożone na kalendarz. Wskazuje daty (dni) i godziny kontaktów i zadań. W programie Trawers ERP są terminarze: * Terminarz kontaktów RK (system RK) Zestawienie planowanych kontaktów handlowych (ujęcie handlowe, w obszarze CRM) * Terminarz zadań RZ (system RZ) Zestawienie terminów zadań do wykonania, prac nad projektami, itp. (ujęcie organizacyjne, w obszarze zarządzania firmą) * Terminarze prac: zlecenia produkcyjne, prace na stanowiskach produkcyjnych, prace serwisowe * Terminarz wizyt serwisowych (kalendarz wizyt) --> kalendarz --> harmonogram --> diagram Gantta tgz (.tgz) Oznaczenie plików spakowanych programami: tar i gzip Stosowane jest także oznaczenie: .tar.gz Time Bucket, Time-bucket, Time Interval (de: Zeitraster, Zeitband) Przedział czasu. Odcinek, porcja czasu. Np. Dzień, tydzień, miesiąc. Stosuje się aby podzielić (pogrupować) czas na mniejsze okresy. Używane w zestawieniach (raportach), np. sprzedaż w tygodniach, prognozach oraz w planowaniu zapasów i harmonogramowaniu operacji produkcyjnych Np. zestawienie: MR > Prognozy na osi czasu [MR_ZPR11]. Time-phased (de: Zeitabhängig) Rozłożony w czasie. np. Time-phased planning Planowanie rozłozone w czasie. (en: Time phasing addresses both quantity and timing) (de: Rhythmische Disposition) W odcinkach czasu, np. w tygodniach, miesiącach MRP bilansuje potrzeby i zasoby rozłożone w czasie --> jednostka czasu --> MRP TimeStamp, Time stamp, DateTime Datownik. Pieczątka czasowa, znacznik czasowy. Np. 2019.11.28 13:18 Program Trawers umieszcza w zbiorach dokumentów (transakcji) systemową datę (TrDate) i czas (TrTime) dopisania rekordu. W zestawieniach tabelarycznych wyświetla w kolumnie: TmStamp = TrDate TrTime ------------------- 2020.03.02 08:39:20 Time Zone Strefa czasowa. Obszar powierzchni Ziemi, w którym obowiązuje jednakowy czas Informacja o czasie w różnych strefach --> http://www.thetimezoneconverter.com TMS Transportation Management System Zarządzanie transportem. Obsługa transportu. Obejmuje: * planowanie potrzeb transportowych * wybór i planowanie załadunku * wybór tras przewozu * ustalanie kolejności załadunku --> trasy przewozowe --> przesyłek monitorowanie --> opakowanie Today (Dzisiaj) Data zgodna z datą systemową (czasem systemowym) --> data systemowa (czas systemowy) token Symbol, kod, znak. Ogólnie: skrótowe oznaczenie, np. symbol, za którym kryje się coś znaczącego, wartościowego. Np. żeton w kasynie, nie można nim płacić tak jak pieniędzmi. Ma wartość tylko podczas gry. Po grze można wymienić na pieniądze w kasie kasyna. Np. kod cyfrowy, który trzeba podać aby dokonać bankowej transakcji on-line. W tym przypadku token służy jako symbol (kod) dostępu (access token) i jako metoda zapewnienia bezpieczeństwa: dowód wiarygodności transakcji. Tokenizacja, to jest metoda usunięcia wrażliwych danych i zastąpienia ich danymi, np. znakami, które same w sobie nic nie znaczą. Np. numery kont bankowych, dane medyczne, numery kart płatniczych. Tokenizacja różni się od szyfrowania (encryption), która jest odwracalna. Symbolu tokena nie można przekształcić na powrót na wartość, którą reprezentuje. Tokenizacja i tokeny stosowane są w informatyce, szczególnie w komunikacji internetowej, do weryfikacji autentyczności i wiarygodności przesyłanych informacji. W programie Trawers ERP tokeny stosuje się w komunikacji z aplikacjami internetowymi: BaseLinker, Shoper, Google. tolerancja (en: Tolerance, de: Toleranz) Możliwość odstępstwa od normy. Zwykle podawana w % Np. Można przyjąć wyrób do magazynu, gdy wydano do 10 % mniej materiałów Można zarejestrować fakturę zakupu, gdy cena na fakturze jest nie wyższa o 5 % niż cena na zamówieniu zakupu. Dostawca dostanie pozytywaną ocenę, gdy dostarczał towary w terminie (przy tolerancji do 5 % dni opóźnienia) (de: Liefertoleranz) The possibility of deviation from standards. Usually given in % E.g. One may receipt goods to warehouse, when up to 10% less materials have been issued. The vendor will receive a positive opinion, if he has deliveres the items on time (with tolerance up to 5% days delay) toll manufacturing Produkcja na materiałach powierzonych. Podobna do consignment manufacturing * W consignment manufacturing - produkcja używa materiałów znajdujacych się w depozycie ale w chwili przekazania do produkcji materiał staje się własnością producenta. Następuje zakup od dostawcy * W toll manufacturing - produkcja używa materiałów znajdujących się w depozycie. Materiały pozostają własnością dostawcy przez cały czas. Producent otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie (toll) --> depozyty --> depozytowe magazyny --> konsygnacja Tote, Totes, Tote Bin Pojemnik magazynowy, transportowy (en: Tote, Totes, Tote Bin) Pojemnik, skrzynka. Do przewożenia asortymentu w magazynie, do składowania, do transportu. Mogą być zwrotne. towary w drodze [FA] Faktury zakupu bez powiązanych dokumentów [DA] Dostawy Faktura zakupu zostala zarejestrowana bez przychodu do magazynu --> faktura oczekująca --> dostawy niefakturowane TPP Techniczne Przygotowanie Produkcji Konstrukcyjno-technologiczne przygotowanie produkcji wyrobów. W programie Trawers ERP zadania TPP realizuje się w modułach: BOM Struktury produktu i Procesy technologiczne RO Tpz --> Czas przygotowawczo-zakończeniowy traceability / identyfikowalność (en: Traceability, de: Rückverfolgbarkeit, Chargenrückverfolgung / nachverfolgung) Chargenrückverfolgung - Batch Traceability Genealogia produktu (en: Product Genealogy) Zdolność śledzenia drogi materiałów i wyrobów na różnych etapach przemieszczenia, składowania i przekształcania. Np. Dla celów serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego Aby znać budowę i operacje sprzedanego wyrobu, gdy wróci do nas po 4 latach do naprawy gwarancyjnej. W programie Trawers w tym celu wykorzystuje się numery LOT/SER Traceability. Śledzenie drogi The ability to track the materials and goods along various phases of movement, storaging and and converting For this purpose Trawers ERP uses the LOT/SER numbers transakcja (dokument) ERP: Dokument reprezentujący operację (zdarzenie) gospodarcze. Baza danych: Dokument, który powoduje sekwencje operacji bazodanowych. Np. dokument przychodu, który powoduje aktualizacje kartotek magazynowych. --> dokument --> data transakcji --> data systemowa transakcja (program komputerowy) Sekwencja operacji bazodanowych, które stanowią jedność z punktu widzenia spójności danych. Np. aktualizacja kartotek magazynowych wg dokumentu przychodu. transakcja trójstronna (en: Triangulation VAT) Dostawa towaru dokonywana pomiędzy trzema podatnikami VAT w UE Pojęcie na potrzeby statystyk UE --> Intrastat transakcji limit Limit transakcji to jest maksymalna liczba pozycji dokumentów, które można zapisać w zbiorach jednego miesiąca, łącznie w systemach NA, MG, ZO, ZP. Limit transakcji zależy od liczby sesji zapisanej w licencji programu Trawers ERP. Gdy w instalacji osiągnie się limit transakcji, to należy dokupić kolejną sesję. --> sesja --> licencja.txt transformacja (en: Transformation) Proces przekształcania ilości jednego asortymentu w ilość innego asortymentu W programie Trawers: wydanie (rozchód) jednego i przyjęcie (przychód) drugiego asortymentu The process of converting quantity of one Item into quantity of another Item transportu koszty, cena (en: Shipment, transport, de: Sendung, Transport) Opłata za transport, fracht (en: Freight charges, Freight costs). Bardziej ogólnie: koszty związane z przemieszczaniem produktów między kontrahentami: producentami, dystrybutorami, klientami. transportu metoda, rodzaj --> dostawy metoda, sposób trasa (en: Route, Trip, de: Route) Trasa, to droga do kontrahenta. Symbol trasy wpisuje się do karty adresu wysyłkowego kontrahenta (de: Tourenzuordnung) Podaje się także odleglość do kontrahenta na wskazanej trasie. To pozwala odpowiednio załadować towar do przewozu. Aby rozpocząć rozładunek u kontrahenta znajdującego się najbliżej na trasie. W module: Zarządzanie wysyłkami można utworzyć [LD] Załadunek dla pojazdu jadącego określoną trasą. Technicznie, trasa to lokalizacje na mapie, które tworzą drogę od punktu początkowego do punktu docelowego Transport route, these are locations on the map, which create a path from the starting point to a destination point Transport routes symbol is given in customer addresse card Trawers ERP (en: Trawers ERP, de: Trawers ERP) Program ERP firmy Tres. Program rozwijany jest jako program standardowy, z możliwością konfigurowania i parametryzowania Firma Tres wykonuje takze dedykowane rozbudowy funkcji programu --> licencja --> aktualizacja --> rozwiązania indywidualne The ERP software by Tres company. Software developed as a standard with the possibility of configuration and parameterization Tres company also produces dedicated developments of software functions --> Licence --> Updating --> Individual solutions TrEmail Wbudowany do programu Trawers ERP (wewnętrzny) program poczty e-mail. (en: An internal email system) --> E-Mail Client --> POP Post Office Protocol trerror.log W pliku \trlog\trerror.log zapisywane są problemy techniczne programu Plik dołączany jest automatycznie do zgłoszenia serwisowego wysyłanego do firmy Tres po wystąpieniu problemu Trezor Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa Służy do obsługiwania procesów budżetowych: * planowania budżetu * wykonywania budżetu * sprawozdawczości budżetowej * opracowania raportów dla kierownictwa Trust Account Rachunek powierniczy, konto powiernicze. Istota rachunku polega na tym, że umowa o rachunek określa warunki jakie powinny być spełnione aby środki pieniężne przekazane na rachunek przez osobę trzecią mogły zostać wypłacone posiadaczowi rachunku (powiernikowi) TSL Transport-Spedycja-Logistyka Ogólne określenie branży, w której funkcjonują przedsiębiorstwa zajmujące się logistyką, spedycją i transportem. --> PCS Port Community System TSV Tab Separated Values Popularny format tekstowego zapisu danych. Pola danych rozdzielone są znakiem Tab Tabulacja pozioma Horizontal Tab DEC 9 HEX 09 --> CSV Comma Separated Values TTS Text-to-speech Ogólne określenie systemu zamiany tekstu na mowę. Aby odróżnić od systemów, które zamieniają na mowę inne zapisy, np. transkrypcje fonetyczne lub symbole językowe. W programie Trawers można zamieniać na mowę wszystkie informacje wyświetlane na ekranach lub wyprowadzane na urządzenia wyjściowe. Np. wiadomości wysyłane przez operatorów. --> terminal głosowy (en: Voice Terminal) --> syntezator mowy TUI Text based User Interface --> interfejs użytkownika tykanie (w internecie) Ty oznacza: Pan/i oznacza: ----------- -------------- * zaufanie * szacunek * więź * kompetencja * nowoczesność * powaga ale także: ale także: ---------- ---------- * mniejszy szacunek * dystans * mniejsza kompetencja * tradycjonalizm * oczekiwanie na specjalne * brak emocji traktowanie Wybór zależy od tego kto jest adresatem przekazu. Oraz od tego, jakiej formy użylibyśmy w rozmowie bezpośredniej. Np. na portalach społecznościowych, w rozmowach ze znajomymi stosujemy: ty Lecz trudno sobie wyobrazić 'tykanie' w rozmowie i korespondencji biznesowej podczas negocjacji transakcji o wielo-tysięcznej wartości. NOTE: W Niemczech używa się formy: Sie, nie używa: Du W Francji: używa się formy: vous, nie używa: tu tworzenie faktury (en: Issue an invoice, de: Rechnungsstellung) Na podstawie dokumentów rozchodu w MG According to issue documents in MG Na literę U ubytki (en: Shrinkage) Zapasy: ubytki naturalne, np. osuszka zboża, ubytek wagi żywca inne, np. kradzież, uszkodzenie. Zadania dla programu: ustalić ilość i wartość ubytku np. podczas inwentaryzacji i zarejestrować dokument: Korekta Zmniejszenie W programie [MI_DIN61] można ustalić odchylenia ubytków od norm (normy w KIM). Sprzedaż (w sklepach spożywczych): ubytki naturalne, np. podczas krojenia sera odpadaja małe okruszki, podczas krojenia ryby wycieka woda. Zadanie dla programu: podczas rejestrowania transakcji rozchodu na sprzedaż zdjąć ze stanów magazynowych wiecej niż zapisano na fakturze. Np. Klient kupuje 20 kg ryby, a z magazynu rozchodować 24.39 kg ryby. Produkcja: naturalny ubytek, np. wagi (masy) lub wymiaru w procesie produkcyjnym Planując kolejne etapy procesu produkcyjnego należy uwzględnić współczynnik ubytku (en: Shrink Factor) i zaplanować wytworzenie odpowiednio większej ilości produktu --> odpady --> uzysk UDC User Defined Code Kody (symbole) użytkownika. Skróty, symbole, zwykle literowe, reprezentujące obiekty lub wartości. Np. symbole dekretacji, kody znaków sterujących, symbole walut. Symbole zgromadzone są w tabelach. Są zapisane na stałe w programie, np. Kody rodzaju transakcji Intrastat lub mogą być definiowane przez użytkownika. Symbole wybiera się z listy wyboru F2 i wpisuje do formatek dokumentów lub kartotek. ulga za złe długi (en: Bad debt relief, VAT bad debt relief) (korekta kosztów PTU) Gdy dłużnik nie ureguluje swojej należności w ciągu ... dni po upływie terminu płatności, wierzyciel ma prawo odzyskać PTU (VAT), który wpłacił do US z tytułu tej transakcji, a dłużnik ma obowiązek oddać kwotę PTU (VAT), którą otrzymał od budżetu państwa w formie odliczenia PTU naliczonego Uzyskanie ulgi obwarowane jest wieloma warunkami i terminami W Polsce, od 2013 roku dłużnik musi obowiązkowo oddać PTU jeżeli nie uregulował swojej należności w ciągu 150 dni po upływie terminu płatności umowa (en: Agreement, de: Vertrag) (prawo) Porozumienie stron. Reguluje wzajemne prawa i obowiązki. (ERP) Dokument, w którym zapisuje się podstawowe reguły relacji handlowych z poszczególnymi kontrahentami. Dokument (jako plik załącznika) można dołączyć do rekordu dokumentu [OB] Kontrakt. umowa składu, umowa składowania (en: Contract of storage, Storage contract, de: Lagervertrag) Odpłatne przechowywanie towaru w magazynie. NOTE: Skład konsygnacyjny jest mieszaną konstrukcją prawną obejmującą elementy umowy komisu oraz umowy składu. --> konsygnacja Unia Europejska (en: European Union) Partnerstwo gospodarcze i polityczne 27 krajów europejskich Kraje te oznaczone sa [UE] w tabeli krajów w systemie AD Są to kraje: PL+ AT,BE,CY,DK,EE,FI,FR,GR,ES,IE,LT,LU,LV,MT,NL,DE,PT,CZ,SK,SI,SE,HU,GB,IT Uniwersalne równanie produkcji (en: Universal Manufacturing Equation) Potrzeba znalezienia odpowiedzi na 4 pytania: * What are we going to make ? * What does it take to make it ? * What do we have ? * What do we have to get ? UN/LOCODE (United Nations Code for Trade and Transport Locations) Oznaczenie kodowe miejsc geograficznych ważnych dla gospodarki i transportu (ponad 42 tys kodów). Głównie portów morskich i lotniczych w 235 krajach Kod zbudowany jest najczęściej z 5 liter. Dwa pierwsze znaki, to kod kraju wg ISO 3166-1 alpha-2. Kolejne, to oznaczenie miejsca. Np. NL AMS (Amsterdam), PL SZZ (Szczecin) PL SWI (Świnoujście) up-sell, upselling) Sprzedaż dodatkowa --> indeks komplementarny UPC Universal Product Code Standard kodu kreskowego. Początkowo stosowany w USA. Odpowiednikiem w Europie jest EAN. Obecnie następuje ujednolicenie w ramach GS1 --> GS1 The standard for encoding a set of lines and spaces (or barcodes) that can be scanned and interpreted by retail software to identify a product uprawienie Prawo do wykonywania operacji (zadania, funkcji). --> uprawnień system privilege: One or more permissions a user requires to perform a task uprawnień system (mechanizm) (en: Permission) Zespół reguł i mechanizmow programowych, który pozwala na ustalenie zasad dostępu użytkowników (operatorów) do funkcji i danych w programie. --> administrator programu --> autoryzacja --> RBAC Role Based Access Control --> CRUD Create; Read; Update; Delete uprawnienia operatorów (en: Authorization, de: Berechtigung) Prawo do wykonywania operacji (funkcji) i dostępu do informacji Prawa te reguluje system uprawnień. W programie Trawers obowiązuje reguła, że zwykły użytkownik (nie administrator) po zarejestrowaniu go w systemie, nie ma żadnych uprawnień. Uprawnienia trzeba nadać (en: Pessimistic security model). W programie Trawers jest system uprawnień oparty na rolach. --> RBAC Authority to perform operation (functions) and access information These rights are controled by programm authorization system --> RBAC UPS (United Parcel Services) Firma organizująca transport przesyłek od dostawcy do odbiorcy --> wysyłek monitorowanie upust (właściwie: opust) (en: Discount, de: Rabatt, Ermaessigung) Sprzedaż: Zniżki cen towarów lub ustępstwa na cenie, w zależności np. od ilości (en: Volume discount), wartości (en: Value discount), lub grupy towaru / usługi Zakup: Mechanizm upustów od cen zakupu jest taki sam jak upusty od cen sprzedaży Z jedną różnicą: nie są uwzględniane upusty od metod płatności NOTE: W programie Trawers są dwa sposoby upustów / rabatów * Upust w pozycji - zmniejszenie ceny cennikowej Podaje się procent (%) upustu, np. 10%. Zmniejszenie ceny o 10% Można podać % ujemny, np. -5%. To oznacza zwiększenie ceny * Rabat od całej faktury --> Rabat (od całej faktury) Items prices discount or price concessions, depending on e.g the quantity, value or group of goods/services One may reduce seles or purchase price upust maksymalny (max) (en: Discount Limit (%)) Najwyższy dopuszczalny % upustu, jakiego można udzielić przy sprzedaży. Ustala się dla: operator, grupa upustowa. Można uzależnić od marży. --> marża upust stały Procent upustu od ceny sprzedaży lub ceny zakupu zapisany w karcie kontrahenta. Może być obliczany przez program na podstawie wartości obrotów z kontrahentem, np. wg rocznej wartości sprzedaży lub zakupu upustu grupa (en: Item discount group, de: Rabattggruppe) Symbol w karcie asortymentu łączący towary o wspólnej polityce upustowej Zbiór towarów, co do których stosuje się taką samą strukturę upustów A symbol in items card connecting goods of a common discount policy A set of items to which the same discount structure applies upustu numer, nr upustu (en: Discount Code, de: Rabattkod) Numer (kod), zapisany w karcie odbiorcy lub dostawcy Wskazuje regułę ustalania % upustu od ceny sprzedaży lub zakupu Number (code), saved in customers or vendors card It indicates the rule of establishing % discount on sale or purchase price upustów stawki (en: Discount rates, de: Rabattsatz) Podane w % stawki od Ilości, Wartości, Grupy indeksu, grupy Upustu Stawki zapisane są w tabeli schodkowej IWGU (en: Discount Matrix) Rates given in % by: Quantity, Value, Index group, Discount group Rates are saved in IWGU (Quantity Break, Value Break, Group)) URI Uniform Resource Identifier Ciąg znaków stosowany jako identyfikator i lokator zasobów w sieci --> Web Links A string of characters used as an identifier and locator for a resource on a network. The main use of URI is on the World Wide Web URL Uniform Resource Locator Ogólnie: synonim URI Urzędy skarbowe Jednostka administracji podatkowej Tabela urzędów jest w AD > Tabele > Tabela urzędów skarbowych Symbole urzędów skarbowych wpisywane są do dokumentów elektronicznych, np. PIT, JPK Jednolity Plik Kontrolny, itd. W tabeli znajduje się: Symbol np. 100 (dowolne znaki nadawane przez operatora) Kod (dla e-Deklaracje) np. 2220 (wybierany z tabeli) Nazwa urzędu np. URZĄD SKARBOWY W WEJHEROWIE Adres np. ul. Jana III Sobieskiego 346, 84-200, Wejherowo Telefon np. +48 (58) 736-39-00 Osoba np. Elżbieta Mroczek usługa, serwis (en: Service, de: Dienstleistung) Dobra niematerialne, np. czyności, które można sprzedać lub kupić Np. malowanie, reklama, koszty ogrzewania, usługi prawne i księgowe W programie Trawers: a) na dokumentach sprzedaży (fakturach) można umieścić pozycje rodzaju: Sprzedaż usług b) na dokumentach zakupu (fakturach) pozycje: Zakup usług Sprzedaż usługi można dodatkowo opisać, np. podać warunki gwarancji Do opisu służy pozycja: [D] Dodatkowy opis. Opis można zbudować ze standardowych tekstów zgromadzonych w tabeli opisów (en: Text Templates, de: Textbausteine) An activity that can be sold or purchased, e.g. painting, advertisment heating costs Sales of a service can be described, e.g. The description can be built out of standard text templates from description table In Compiere ERP they are called Charges usługowe przedsiębiorstwo (en: Service-based business) Przedsiębiorstwo dostarczające usługi. Także te obszary działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego, które zajmują się serwisowaniem sprzedanych wyrobów. --> serwisowane produkty --> SRP Service Resource Planning (MRP dla firm usługowych) --> PSA Professional Services Automation Services: banking; healthcare; higher education and research; insurance; railways; retail; telecommunications; utilities; wholesale distribution Manufacturing: aerospace and defense; automotive; consumer products; engineering, construction and operations; high technology; industrial machinery and components; mill products usługi serwisowe (en: Customer service, de: Kundenbetreuung, Kundendienstes) Zapewnianie pomocy (asysty) klientom. W tym: serwisowanie produktów Serwisowanie, np. naprawa może odbywać się w siedzibie firmy (en: In-house) lub w siedzibie klienta (en: Field service) Usługi mogą być płatne (en: Chargeable) i bezpłatne (en: Non-chargeable) Provision of assistance to customers or clients UTF-8 / Unicode (UCS Transformation Format - 8-bit) Sposób zapisu (zakodowania) znaków w taki sposób, aby mogły reprezentować każdy znak z listy Unicode (ok 110 tys znaków) Polega na użyciu po jednym bajcie na znaki ASCII (ten sam kod) i do czterech bajtów na pozostałe, np. znaki cyrylicy, chińskie, arabskie Pozwala zapisać teksty czytane z prawej do lewej, np. arabski (en: Bidirectional script support, BiDi) uwierzytelnienie, uwiarygodnienie (autentykacja) uwierzytelnianie weryfikacja użytkownika) (en: Authentication, de: Authentisierung) Proces weryfikacji użytkownika, procesu lub innego obiektu Typowe formy, to nazwa użytkownika i hasło, podpis elektroniczny, karta identyfikujaca, dane biometryczne, np. linie papilarne Odpowiada na pytanie: czy jestes tym za kogo sie podajesz ? (np. proces logowania do systemu) Po uwierzytelnieniu jest --> autoryzacja, czyli przyznanie uprawnień do zasobów Verification process of a user, operation or other object Standard forms are: user name and password, electronic signature, identity card, biometric information It answers the question: are You the one that You say You are? (e.g. process of login into the system) uzgodnienie (en: Reconciliation, eg. Accounts Reconciliation) Uzgodnienie. W szczególności uzgodnienie obrotów i sald w księgach pomocniczych z obrotami i saldami w księdze głównej. --> księgi pomocnicze --> księga główna uzgodnienie salda (stanu) rozrachunków z kontrahentem (en: Vendor settlement balances reconciliation) Metoda inwentaryzacji środków pieniężnych, papierów wartościowych, należności i zobowiązań. Zwykle polega na wysyłaniu do kontrahenta wykazu dokumentów i kwot: Potwierdzenie salda uzysk (en: Yield) (kalkulacja uzysku) Wyrażony w procentach stosunek ilości produktu rzeczywiście wytworzonego do ilości potencjalnej. Np. 90% procent uzysku z arkuszy blachy, tzn. 90% powierzchni zamieniono na wyrób a 10% to odpady --> odpady --> ubytki (naturalny) uzysku kalkulator (en: Yield Calculator) Program oblicza ile sztuk wyrobów, np. mniejszych arkuszy, można uzyskać z materiału o podanych wymiarach lub ile potrzeba arkuszy lub jaką długość materiału, np. taśmy stalowej, aby uzyskać podaną ilość sztuk wyrobu Dodatkowo, program oblicza % odpadow (en: remnant: skrawek, ścinek) A gdy w tabeli wymiarów zdefiniowano materiał ogólny (en: Generic Part), to program przegląda tabelę wymiarów materiałów powiązanych i wyszukuje najtańszy, dostępny materiał Kalkulator jest przydatny w firmach, w których tnie się większe arkusze np. blachy, na arkusze mniejsze uzysk (en: Yield, Multi-Yield) (przychód z produkcji, uzysk z produkcji) Przychód z produkcji polegającej na cięciu, wycinaniu. Np. przychód kawałków blachy wyciętych z większego arkusza, przychód wielu mniejszych odcinków kabla (en: Multi-Yield). Na literę W W3.ORG World Wide Web Consortium Organizacja zajmująca się ustanawianiem standardów internetowych Baza standardów jest na stronie: http://www.w3.org/TR Przykłady: 2007.06.26 Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0 Part 0: Primer Recommendation 2008.11.26 Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition) Recommendation --> RFC wadium (en: Bid bond, de: Vadium) Depozyt pieniężny. Kwota przekazywana kontrahentowi w depozyt, np. podczas przystępowania do przetargu, jako gwarancja, że oferent nie wycofa się z postepowania. Kwota wadium podlega zwrotowi. P. Jak zapisać depozyt (wadium) w programie Trawers ? O. Wypłata z kasy lub z rachunku bankowego dla kontrahenta - do rozliczenia waga (masa, ciężar) towaru (materiału) (en: Item/material weight) W karcie KIM podaje się wagę jednostkową netto w kg Items net weight in kg is entered in KIM file waga netto (en: Net weight) waga opakowania (en: Tare weight) waga brutto (en: Gross weight) (en: Net weight, Tare weight, Gross weight, de: Nettogewicht, Taragewicht, Bruttogewicht) Waga brutto (=) waga netto (+) waga opakowania (tara) Gross weight (=) net weight (+) tare weight waga opakowania (tara) (masa) towaru (materiału) (en: Tare weight, de: Taragewicht) Wagę jednostkową opakowania w kg podaje się w tabeli opakowań Tare weight in kg is entered in packaging table waga elektroniczna pomiarowa (przyrząd), waga sklepowa, przemysłowa (en: Weighing Scale, Scale, de: Waage) Z wagi elektronicznej można odczytać masę (wagę) i pobrać w pogramie wystawiania dokumentów sprzedaży (klawisz: F3-pobierz z wagi) W przemyśle i handlu spożywczym stosuje się: terminal wagowy (en: Weighing Terminal) Terminale mają wyświetlacze, ekrany dotykowe, skanery i moduły komputerowe do komunikacji z programami ERP. wagowy terminal (en: Weighing Terminal, Programmable Weighing Terminal) Terminal wagowy. Urządzenie do sterowania różnymi rodzajami wagami przemysłowymi, np. zbiornikowymi, silosowymi, koszowymi, przenośnikowymi. Zawiera komputer z oprogramowaniem do odbierania informacji z podłączonych urządzeń, sterowania pracą urządzeń i do komunikacji z systemami ERP. From an electronic weighing scale one may read the weight and also download sales documents (Key: F3 - download from scale) waga etykietująca (metkująca) Waga, która waży i drukuje etykiety (metki). Zadania: * sprzedaż bezpośrednia towarów ważonych * metkowanie towarów (żywności, leków) o określonej dacie ważności * drukowanie etykiet waluta (en: Currency, de: Währung) Jednostka pieniężna innego kraju. (--> walut tabela) Standard ISO4217 definiuje symbole walut. Podaje: * oznaczenie literowe (3 znaki) * oznaczenie cyfrowe (3 cyfry) np. PLN 985 Polish złoty Poland JPY 392 Japan Yen EUR 978 EUR Monetary unit of another country. (--> currency table) waluta bazowa (en: Base currency, Functional currency, de: Basiswährung) Waluta, w której prowadzi się księgi rachunkowe i wycenia zapasy W programie Trawers walutą bazową jest PLN (Złoty polski) Walutę bazową można zmienić na inną (parametry AD) Transakcje mogą być rejestrowane w innej walucie (en: source currency) niż bazowa Currency used for maintaining accounting and inventory In Trawers ERP the base currency is PLN (Polish zloty) waluta kwotowana (en: Quote currency) Druga waluta w parze walutowej The second currency in a currency pair. walut kursów tabela (en: Currency rate table) Kursy walut. Przeliczniki wymiany walut innego kraju na PLN Tabela ma numer i datę od kiedy obowiązuje W tabeli podaje się: * Symbol waluty obcej, np. EUR * Jednostka przeliczeniowa, np. 1 * Rodzaj kursu (en: Currency Rate Type), np. Kurs średni * Przelicznik, np. 4.1125 1 EUR = 4.1125 PLN Exchange rate of another country's currency for PLN walutowa para (en: Currency pair) Wartość waluty określana jest przez jej porówanie z inną walutą Pierwsza waluta w parze walutwej nazywana jest walutą bazową, a druga - walutą kwotowaną The value of a currency is determined by its comparison to another currency. The first currency of a currency pair is called the base currency, and the second currency is called the quote currency walutowy kalkulator (en: Currency converter, de: Währungsumrechner) Pozwala przeliczac kwote w walucie obcej na PLN. Do przeliczen brany jest kurs z tabeli kursów walut Allows to convert the ammount in foreign currency onto PLN. For the converting process, programm uses currency rate from currency rate table wartość konta (en: Account value) Umowne oznaczenie używane podczas budowania formuł i automatów w KG np. omw - Obroty Wn okresu obliczeniowego omm - Obroty Ma okresu obliczeniowego snw - Saldo Wn obrotów narastająco A conventional designation used while building formulas and accounting schemes in KG Waybill, Tracking Number Nr przesyłki. Nr nadany przez przewoźnika. Zwykle automatycznie, przez internet. Można umieścić na przesyłce i na dokumentach przewozowych, np. CRM. Można używać do śledzenia przesyłki (en: Waybill tracking, Tracking number) jeżeli przewoźnik na internetowy system śledzenia przesyłek. --> CMR Międzynarodowy list przewozowy ważności data (termin ważności) (en: Expiration Date, Expiry Date, Best Before Date, de: Ablaufdatum, Verfallsdatum, Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD data przydatności), MHD-Verwaltung) Data utraty ważności, przydatności materiału lub wyrobu. Datę ważności ustala się podczas przyjmowania asortymentu do magazynu W karcie indeksu KIM asortymentu trzeba wskazać, że ustala się tę datę. Jest to zwykle asortyment nietrwały, łatwo psujący się (en: Perishable Items) Takie karty KIM muszą mieć numerację partii LOT/SER Datę ważności nadaje się poszczególnym partiom LOT/SER --> LOT/SER --> zapasy przeterminowane Patrz też: Period after opening, Verwendungsdauer Jak długo można stosować (głównie kosmetyki) po otwarciu --> produkcji data Date of expiry, loss of material's or product's usefulness Expiry date is given to batches LOT/SER --> outdated stock Vide: Period after opening, Verwendungsdauer For how long can they be used after opening (mainly cosmetics) WDT Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (en: Intra-Community supply Sprzedaż towarów do firm z Unii Europejskiej. Przy takiej sprzedaży podatek PTU płaci kupujący. Dodatkowo, może odzyskać tyle samo, jako PTU naliczony. --> PTU Rozliczanie przez nabywcę (kupującego) (en: Reverse charge mechanism) --> VAT-UE --> WNT Intra-Community acquisition (nabycie) ważności dni (en: Shelf Life) Określa jak długo asortyment może znajdować się w magazynie zanim stanie się bezużyteczny --> ważności data (termin) --> produkcji data Web Links Adresy stron internetowych. Linki. Adresy sieciowe. Wskazują dokumenty i inne zasoby w sieci Internet. W programie Trawers mechanizm załączników pozwala łączyć rekordy w bazie danych z adresami zasobów internetowych (url), np. http://(lokalizacja), https://trawers.tres.pl --> załącznik (plik załącznika) --> URL Web service A unit of application logic that provides data and services to other applications that can be invoked using standard Internet transport protocols such as Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), or File Transfer Protocol (FTP) Web services can perform functions ranging from simple requests to complicated business processes Web Order Entry WOE Zamówienia internetowe Program, który pozwala przeglądać ofertę dostawcy i złożyć zamówienie przy użyciu przeglądarki internetowej Web based purchase orders Programm, which allowes to browse through vendos offer and place a purchase order via internet browser WebServices Usługi internetowe --> SOA Service Oriented Architecture --> SOAP --> AD_PSOA1 WebStore, eStore --> sklep internetowy weryfikacja (en: Verification, de: Nachweisprüfung) (en: Data Integrity Check, Testing Database Integrity) Sprawdzanie poprawności i spójności zapisów w bazie danych. Przebiega w dwóch etapach: diagnozowanie (globalnie) i poprawianie (lokalnie, w poszczególnych systemach) Checking process of database entries correctness. It proceeds in two stages: diagnosing and adjustment weterynaryjny numer identyfikacyjny Podmiot (przedsiębiorstwo) wprowadzające na rynek produkty pochodzenia roślinnego lub zwierzęta musi mieć weterynaryjny numer identyfikacyjny Np. PL221200723p. Nr nadaje inspekcja weterynaryjna po zbadaniu czy podmiot spełnia wymagania weterynaryjne. W programie Trawers w karcie kontrahenta można zapisać numer weterynaryjny Numer ten można umieścić na zestawieniach, np. na zestawieniach z parametrami jakościowymi zakupionych surowców, np. zboża. Można też umieścić na wzorcach dokumentów NA i ZO. wezwanie do zapłaty (monit, upomnienie) (en: Dun Letters, de: Mahnung) (en: Dunning Letter, Letter of Dunning, de: Mahnung) --> windykacja --> alerty wezwanie do dostawy (en: Delivery reminder, de: Lieferanmahnung) Przypomnienie dostawcy, że minął potwierdzony termin dostawy (ponaglenie) W module alertów można wysłać powiadomienie do dostawcy. Automatyczne wskazanie opóźnień w realizacji zamówień dostaw. wiedzą zarządzanie (o programie Trawers ERP) --> Baza wiedzy PS: zarządzanie wiedzą o programach SAP: SAP Solution Manager wiekowanie (en: Aging) Tworzenie struktury czasowej. Klasyfikowanie zjawiska w zależności od okresu (daty), w którym wystąpiło. wiekowanie rozrachunków (en: Receivables Aging, Payables Aging) (en: Settlements Aging, de: Zahlungs Altersstruktur) (struktura wieku należności, struktura czasowa) Grupowanie należności lub zobowiązań w zależnosci od liczby dni opóźnienia jaka upłynęła od terminu płatności do dnia zapłaty lub dnia tworzenia raportu W programie Trawers mozna utworzyc zestawienie z 6-ma zakresami Aging: The process of classifying time periods by age. Assembling receivables and liabilities depending on the number of days to payment (receivables aging structure, timing structure) In Trawers ERP one may create a compilation with 6 scopes wiekowanie zapasów (en: Inventory Aging, de: Artikel Altersstruktur ) Grupowanie wartości zapasów w zależności od liczby dni zalegania. Zestawienie ujmuje asortyment z wyceną LIFO/FIFO, który w dniu bieżącym zalega np. ponad 180 dni. --> zalegające zapasy Assembling inventory values depending on the number of days of retention. This assamblage may be created only for items by LIFO/FIFO valuation wielo-oddziałowość (en: Multi-divisional Form) Cecha programu Trawers. Pozwala wyodrębnić zdarzenia gospodarcze odbywające się w oddziałach firmy. Np. w oddzielnych sklepach, zakładach produkcyjnych --> oddział --> firma wielowymiarowe raporty (en: Multidimensional Raports) Dane zorganizowane, zagregowane i prezentowane w wielowymiarowej strukturze. Umożliwiają prezentowanie danych w tabelach (matrycach) w różnych miarach. Np. tabela 2-wymiarowa. Główka: kolejne okresy (miesiące), Boczek: Towary, Miara: sprzedaż netto. Raport prezentuje sprzedaż netto poszczególnych towarów w kolejnych miesiącach. --> Pivot Table --> wymiar (en: Dimension) windykacja, windykacja, monitowanie (en: Dunning, de: Mahnwesen) Proces dochodzenia należności W programie Trawers można wysyłać wezwania do zapłaty, wiekować należności (en: Aging), obliczać odsetki od rozrachunków przeterminowanych, oznaczać status rozrachunków. --> wezwania do zapłaty wiadomość (en: Message) (w funkcji: AD > Wiadomości operatorów) Informacja wysłana do jednego lub wielu operatorów. Do 250 znaków. Wiadomość wyświetlana jest jako powiadomienie (dymek) W tabeli wiadomości pozostaje do czasu zakończenia bieżącej sesji Program zapisuje wiadomość także do kroniki zdarzeń --> kronika zdarzeń An information sent to one or multiple users A message is displayed as a notification wiadomość (en: Message) (w systemie RZ Projekty Zadania) Informacja wysłana do jednego wykonawcy (operatora), do zespołu wykonawców lub do wszystkich wykonawców. Informacja ma budowę (strukturę) zadania: numer, nagłówek (tytuł), treść (memo). WIP Work in Process --> produkcja w toku wizualizacja (en: Visualization, de: Visualisierung, Sichtbarmachung) Prezentowanie informacji i danych w postaci graficznej. W postaci wykresów, map, itp. Często w formie interaktywnej, tj. reagującej na działania operatora. wizualna analityka (en: Visual Analytics, de: Visuelle Analysen) Analityka wizualna, to dziedzina nauki i badań, która służy do wizualizacji bardzo dużych ilości danych i ułatwienia ich analizy. Termin jest często wymieniany w powiązaniu z terminem: big data. Analityka wizualna wykorzystuje techniki informatyczne (obliczenia) i narzędzia graficzne (wizualizacje). --> wizualizacja wizyta (CRM) Kontakt z kontrahentem. Rejestrowany w kartotece kontaktów w module RK Rynek Kontakty Można utworzyć dokument (wg wzorca): [KW] Karta wizyty Zawiera dane o kontrahencie, o ostatniej wizycie i jej rezultatach oraz o zadaniach i celu następnej wizyty. Przedstawiciel handlowy raportuje na karcie przebieg wizyty. WLAN Wireless LAN Bezprzewodowa sieć komputerowa oparta na komunikacji radiowej Wi-Fi. Zestaw elementów tworzących taką bezprzewodową sieć 802.11. Oznaczenie standardów IEEE stosowanych w sieciach WLAN (Wi-Fi) Wi-fi od Wireless Fidelity --> bezprzewodowy w locie (en: On the fly, de: Spontan, Automatisch, Auf Fly, Während) Operacja wykonywana w trakcie innej. Np. dopisywanie kart odbiorców, lub indeksów KIM, podczas wystawiania faktur sprzedaży Po wpisaniu nowego numeru lub symbolu, program zapyta: Czy na pewno dopisać ? Operator może dopisać kartę w locie wtedy, gdy ma uprawnienie do funkcji: Dopisywanie, odpowiedniej kartoteki, tabeli lub transakcji Np. Kartoteka odbiorców > Dopisywanie (IdProces NA_KDO10) NOTE: Operacje dodatkowe, wykonywane w locie, rodzą zagrożenie rozproszenia odpowiedzialności za poprawność rejestrowanych danych. Dlatego segerujemy, aby rozdzielać na kilka osób kolejne zadania w realizowanym procesie. Np. kto inny odpowiada za poprawność danych w kartotekach i tabelach sterujących a kto inny za dane transakcyjne. Adding files, e.g. customers, index, during other activities, e.g issuing sale invoices A User may register an item on the fly when he has the authorization to function: Adding proper file, table or transaction właściwości (en: Properties) WMS Warehouse Management System, de: LVS Lagerverwaltungssystem --> magazynem zarządzania system --> magazyn wysokiego składowania WNT Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów (en: Intra-Community acquisition) Zakup towarów od firm z Unii Europejskiej. Przy takim zakupie podatek PTU płaci kupujący. Dodatkowo, może odzyskać tyle samo, jako PTU naliczony. --> PTU Rozliczanie przez nabywcę (kupującego) (en: Reverse charge mechanism) --> VAT-UE --> WDT Intra-Community supply (dostawa) WNT nietransakcyjne, Nietransakcyjne przemieszczenie towarów Przywóz do Polski towaru, który kupiliśmy poza UE, np. w Chinach ale ocliliśmy w innym kraju UE, np. w Niemczech. Taka operacja nie jest traktowana w Polsce jako import lecz jako WNT nietransakcyjne. Zdarzenia: - Faktura zakupu jest od dostawcy w Chinach - Przemieszczenie z Niemiec do Polski nie jest potwierdzone fakturą (jest dokument dostawy + ew. faktura od agencji celnej i przewoźnika) - PTU trzeba zapłacić w Polsce do 15-go dnia następnego miesiąca (PTU od ceny zakupu + ew. dodatkowe opłaty, np. cło, transport) - Podmiotami przemieszczenia są firmy niemiecka i polska. W VAT-UE Informacja podsumowująca trzeba podać firmę z Niemiec. Ewidencja w programie Trawers: - Zarejestrować fakturę zakupu w ZO. Zakup towaru od firmy chińskiej. Wartość nabycia: cena zakupu + dodatkowe koszty NOTE: Nie ujmować faktury zakupu w rejestrze VAT (puste pole M-c PTU). - Zarejestrować dokument techniczny na agencje celną z Niemiec. województwo Wydzielony obszar terytorium Polski. W programie Trawers jest tabela jednostek administracyjnych Polski: województwa, powiaty i gminy (wg GUS). --> administracyjne jednostki workflow Przepływ czynności, zadań. Obieg pracy. Ustawienie (ustalenie) różnych działań do samoczynnego wykonania. Wg definicji WfMC: The automation of a business process, in whole or parts, where documents, information or tasks are passed from one participant to another to be processed, according to a set of procedural rules Przepływ informacji między obiektami biorącymi udział w jej przetwarzaniu. WfMC Workflow Management Coalition (http://www.wfmc.org) Międzynarodowa koalicja, która stowarzysza producentów oprogramowania do zarządzania procesami pracy Workflow Engine Silnik workflow. Zestaw programow i baz danych, ktory realizuje procesy workflow Workflow management system Zarzadzanie procesami pracy (i obiegiem dokumentow). System obiegu pracy Systemy, w których zadania, dokumenty i informacje przekazywane są od jednego wykonawcy do następnego, wg porządku zapisanego w definicji procesu. W programie Trawers są elementy Workflow: * RZ Projekty Zadania: przydzielanie zadań członkom zespołu i przekazywanie zadań od jednej do drugiej osoby (wykonawcy) * ZA Zakupy u dostawców: funkcje akceptowania zamówień w trybie Workflow * AD Administrowanie: powiadomienia, wiadomości, przypomnienia wg definicji Workflow wózek ręczny, wózek magazynowy (en: Cart, Warehouse Cart, de: Wagen, Transportwagen) Do przemieszczania materiałów i towarów. Np. wózek ręczny naładowny, wózek platformowy. wózek widłowy (en: Forklift, de: Gabelstapler) Wózek widłowy, to pojazd do przemieszczania (przewożenia i podnoszenia) materiałów i towarów na krótkich trasach. wózkowy (en: Forklift Operator, de: Gabelstaplerfahrer) Operator wózka widłowego. Program Trawers może drukować etykiety wskazujące lokalizację w magazynie Etykiety naklejone na opakowania są informacją dla wózkowego gdzie położyć paletę lub karton. wpłata 1. Wpłata środków pieniężnych, np. do banku (en: Deposit transaction) Formularz wpłaty (en: Deposit slip) 2. Zapłata w kasie od klienta (en: Receipt) --> wypłata WPTr Wdrożenie Programu Trawers ERP Wdrożenie programu (en: Software deployment, Implementation) to czynności, umożliwiające jego używanie. Są to: instalowanie, dostosowaniu do wymagań użytkownika, migracja danych, szkolenie, testy końcowe WPTr może być sformalizowane. Ma strukturę, definicje operacji, czas, koszty W procesie wdrażania Trawers ERP należy korzystać z przewodnika SUIT SUIT: [S] Standard [U] Uzgodnione [I] Import [T] Trening --> SUIT Wrist Computer Komputer (terminal) nadgarstkowy, naramienny. Zwykle wyposażony w czytnik kodu kreskowego nakładany na palec. Skaner napalcowy (en: Finger Ring Scanner). WSDL Web Services Description Language Język opisu usług internetowych (Web Service). Używa formatu XML. WSDL opisuje: a) jakie usługi oferuje Web Services b) gdzie są te usługi c) jak je wywołac, np. jak wykonać funkcję SOA A language used for describing Web Services. Uses XML format An XML grammar (language) that developers and development tools use to represent the capabilities of an XML Web service WSDL a XSD XSD is to validate the document, and contains metadata about the XML whereas WSDL is to describe the webservice location and operations WSDL documents have an associated XSD that show what is valid to put in a WSDL document wskaźniki finansowe (en: Financial ratios, de: Finanzwirtschaftliche Kennzahlen) W programie Trawers można obliczać: * cykl środków pieniężnych * rotacja należności * średni okres spłaty należności i zobowiązań * średni stan należności i zobowiązań, itp. E.g. Cycle of receivables, turnover indicator, due days structure, credit rating wskaźnik ważności, istotności, kolejności (en: Critical Ratio) Wskaźnik stosowany w procesie harmonogramowania Finite do ustalania kolejnosci wykonywania zleceń. Zapewnia, że zlecenia opóźnione będą realizowane w pierwszej kolejności Wartość wskaźnika: ----------------------------------------------------------------- (liczba dni roboczych od dzisiaj do dnia planowanego zakończenia) (=) ---------------------------------------------------------------- (liczba dni operacji pozostała do zakończenia zlecenia) ----------------------------------------------------------------- Zlecenia powinny być realizowane w takiej kolejności, aby te opóźnione (niski wskaźnik) były wykonywane w pierwszej kolejności, przed tymi, które mają wyższy wskaźnik Ratio used in scheduling. Critical ratio value: ----------------------------------------------------------------- (Number of work days from today until the due date) (=) ------------------------------------------------------- (Number of run days required to complete the work order) ----------------------------------------------------------------- Work ordera should be scheduled in Critical Ratio order, which insures that WO running behind schedule get priority over WO that are running ahead of schedule wskaźniki zapasów (en: Inventory metrics, Inventory ratios) Wskaźniki zapasów pozwalają ocenić efektywność gospodarowania zapasami, które są najpoważniejszym składnikiem aktywów firmy Typowe wskaźniki: * rotacja zapasu (en: Inventory Turnover (Days)) * rotacja na miejscach składowania (en: Locator Visits Report) * stan zapasu (en: Inventory Value) * marża (en: Margin) * zyskowność (en: Profitability) wstawki, skróty (en: Snippets) Metoda skrótowego wprowadzania danych w programie Polega na utworzeniu tabeli często używamych słów, zwrotów i liter W programie Trawers skrótowo można wybierać daty w kalendarzu, np. + 20 dni od dzisiaj i wykonywać operacje arytmetyczne, np. + 20 % A shortened method of entering data in a software It consists in creating a table of often used words, phrases and letters In Trawers it's possible to select dates from calendar in a shortened mothod, e.g. +20 days from now, and give arithmetic operations, e.g. + 20 % wycena (en: Valuation, Costing, de: Bewertung) * Ustalenie ceny, kosztu, wartości, np. zapasów, środków trwałych, wyrobów, stanu środków pieniężnych w walucie obcej * Ustalenie wartosci (ceny) transakcji, np. rozchodu z magazynu, przesunięcia między magazynami, kosztu operacji produkcyjnej, wypłaty gotówki z kasy Wartość polecenia księgowania ustalana jest wg wartości (wyceny) transakcji --> polecenia księgowania Determination of price, cost, value of, e.g. inventory, fixed assets, products, payments in foreign currency etc wycena przychodu wyrobu z produkcji (en: Product valuation) Metoda ustalana w parametrach systemu ZP: [N] wg kosztu normatywnego struktury z KIM (en: Standard Cost) [P] wg kosztu planowanego z karty zlecenia (en: Estimated Cost) [R] wg kosztu rzeczywistego (rejestrowanego), z mozliwosci ujecia kosztów produkcji w toku, w wycenie ostatniej przyjmowanej partii (en: Actual Cost) [E] wg ceny ewidencyjnej (en: Standard Fixed Cost) [N] by KIM Standard Cost structure [P] by orders file/card Estimated Cost [R] by Actual Cost, from the possibility of seizing the costs of production in process, in valuation of the last received batch [E] by Standard Fixed Cost wycena zapasów, metody wyceny (en: Inventory Valuation (Methods), Costing method, Costing Rule, de: Bestandsbewertung (Methoden)) Metoda wyceny zapasów. Zróżnicowane, ze wzgledów podatkowych oraz organizacji pracy firmy: [E] Ewidencyjna (en: Standard Fixed Cost) [S] Średnia ważona (en: Average, Moving average) AVCO Average Cost [F] FIFO (en: First In, First Out) [L] LIFO (en: Last In, First Out) [W] Wskazana (en: Specific identification costing) Lot Specific Costing, Lot number method, Serial method [D] Depozyt (en: Deposit) Method of inventory valuation. The method that determines costing calculation used to value inventory transactions wycena zapasów, metoda: LIFO, FIFO (en: Inventory Valuation, method: LIFO, FIFO, de: Bestandsbewertung, Methode: LIFO, FIFO) (en: LIFO, FIFO price - valuation method, de: LIFO, FIFO-Methode) [F] FIFO (en: FIFO First In First Out) pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Czyli wg cen składników, które zostały najwcześniej nabyte [L] LIFO (en: LIFO Last In First Out) ostatnie weszło, pierwsze wyszło. Czyli wg cen składników, które zostały najpóźniej nabyte Zbiór cen LIFO ma budowę stosu (en: Stack), jest strukturą, w której dane dokładane są na wierzch stosu i z wierzchołka stosu są pobierane Tak jak stos książek położonych jedna na drugiej Zbiór cen FIFO ma budowę kolejki, dane pobierane są w takiej kolejności w jakiej są dokładane. Tak jak w kolejce do kasy biletowej LIFO - stock rotation valuation method, that consists in expenditure booking starting with the last inventory item accepted to stock FIFO - stock rotation valuation method, that consists in expenditure booking starting with the first inventory item accepted to stock wyceny zapasów zmiana metody (en: Change Costing Method) W programie Trawers można zmienić metodę wyceny do czasu zarejestrowania pierwszej transakcji na indeksie Później, w trakcie używania, można zmienić metodę E na LIFO/FIFO wycena rozchodu środków pieniężnych w walutach obcych Rozchód waluty może być wyceniony: * wg kursu średniego, obliczonego na podstawie kursów przychodu środków * wg kursu dnia, podanego przez operatora wydanie programu (en: Programm release, de: Program Freigabe) Kolejna postać publikowanego programu. Kolejne wydania zawierają nowe funkcje, poprawki błędów, dopasowanie do zmieniających się przepisów i środowisk IT Kolejne wydania programu Trawers oznaczone są datą. Np. Data wydania 20xx.10.27 wydruk (en: Printout, de: Ausdruck) Zestawienie, raport, odbitka, itp. uzyskana na urzadzeniu wyjsciowym Configuration, report, copy, etc. obtained on the output device wydruki kaskadowe Wydruk kaskadowy, to możliwość wywołania następnego wydruku wg wzorca Np. po wydrukowaniu faktury sprzedaży, automatyczny wydruk dokumentu dyspozycji wydania z magazynu It's an ability to call up the next print according to a pattern E.g. printing out the sales invoice is followed by an automatic printout of an inventory release document wydruku system (en: Printout system/printout manager) W programie Trawers wydruki można tworzyć w dwóch systemach: * Tekstowy system drukowania. Tylko znaki pisarskie. Bez grafiki (system nierozwijany) * Graficzny system drukowania. Znaki pisarskie. Elementy graficzne (system rozwijany) In Trawers ERP printouts are being created in: a) in a text mode (character system) - not developed b) in graphical system - developed wyłączny dostęp do bazy danych (en: Exclusive access to database) Umożliwienie dostępu do bazy danych tylko jednemu użytkownikowi Wyłączny dostęp jest konieczny podczas prac serwisowych, np. aktualizacji struktur baz danych i wykonywania niektórych procedur zapisujących do wielu rekordów Granting access to database for only one user Exclusive access is necessary during service works, e.g. updating database structure wymiana (en: Trade-in, Part Exchange) Transakcja polegająca na przekazaniu towaru w zamian za inny towar Wiele przedsiębiorstw handlowych pozwala na oddanie starego towaru w zamian za nowy Oprogramowanie może pomóc w wycenie wartości przyjmowanego towaru w zależności od pierwotnej ceny sprzedaży oraz stanu zużycia wymiar (informatyka, bazy danych) (en: Dimension) Kategoria grupowania i porównywania danych Np. wymiar czasowy, grupowanie dla dni, tygodni, m-cy, lat Wymiar terytorialny (geograficzny), grupowanie wg gmin, województw, regionów, państw, np. TAD Terytorialna analiza Wymiar pieniężny, grupowanie wg wartości sprzedaży, zakupów, zapasów. --> wielowymiarowe raporty (en: Multidimensional Raports) wymiar (fizyczny) (en: Volume, de: Volumen) Szerokość * Wysokość * Głebokość (Długość) W programie Trawers wymiary podaje się w metrach [m], tj. w podstawowej jednostce długości --> wymiary opakowania asortymentu --> wymiary miejsca składowania wynajem (en: Rental, Lease, de: Vermietung) Wynajem, najem, dzierżawa. Umowa, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za wynagrodzenie --> sprzedaż Width * Height * Depth (Lenght) --> items package volume --> storage sites volume wyprzedaż (en: Sale, de: Ausverkauf) wyrób (wyrób złożony) (en: Compound product) Zbudowany z --> zespołów lub --> części Built out of --> assemblys or --> parts wyróżnik (karty magazynowej) (en: Distinguishing criterion, de: Unterscheidungsmerkmal) Np. materiały, surowce, towary. Wyróżnik może być elementem konta (WW) E.g. materials, resources, goods. Distinguishing criterion could be an element of an account (WW) wydajność pracy (en: Workforce productivity, de: Arbeitsproduktivität) Wydajność pracy (produktywność) jest to ilość dóbr lub usług wytworzonych przez pracownika w jednostce czasu Workforce productivity is the amount of goods and services that a worker produces in a given amount of time wykonawca Pojęcie stosowane w systemie RZ Projekty Zadania Operator, użytkownik, pracownik. Osoba z przedsiębiorstwa lub spoza, ktora: * wykonuje --> zadania * ma wyznaczone --> terminy wypłata (en: Withdrawal transaction) 1. wypłata środków pieniężnych, np. z banku (en: Withdrawal transaction) 2. wypłata dla dostawcy za kupione towary (en: Payment) --> wpłata wyrażenia regularne (en: Regular expressions, regex, regexp) To są ciągi znaków, które pozwalają na wyszukiwanie w tekstach wystąpień wzorca, np. a.a --> adaptacja wymiana zapasami t{2} --> motto Scott W programie Trawers wyrażenia regularne można stosować: * przeszukiwanie plików tekstowych, np. plików wydruków, e-maili * zapytania wg warunków (query) * definiowanie szablonów numerowania obiektów, np. produktów serwisowanych wysłać do ... (en: ShipTo) --> adres wysyłkowy odbiorcy wysłać z ... (en: ShipFrom) --> adres wysyłkowy dostawcy wysyłka, ekspedycja (en: Shipment, de: Versand, Lieferung, Sendung) Proces przygotowania asortymentu do wydania z magazynu Może też obejmować czynności przekazania asortymentu przewoźnikowi W programie Trawers wysyłki przygotowywane są zgodnie z terminami realizacji, podanymi na zamówieniach sprzedaży Process of preparing items to be issued from a warehouse May also include handing them over to a carrier In Trawers ERP dispatches are prepared according to order lead times given on sales orders wysyłek (przesyłek) monitorowanie (en: Shipment Tracking, de: Frachtverfolgung, Sendungsverfolgung) Sledzenie drogi przesyłki w Internecie, np. w systemie UPS po podaniu UPS Tracking Number --> zarzadzanie transportem wysyłek planowanie (en: Shipment Planning) wysyłek przygotowywanie (en: Order Picking, de: Kommissionierung) Dlatego też nazywane komisjonowaniem lub kompletacją (kompletacja do wysyłki) Zestawienie (gromadzenie) towarów, np. na paletę, zgodnie z zamówieniami klientów. Przygotowywanie towarów do wysyłki, np. wg Pick List wysyłki planowane (em: Projected Shipments) Zestawienie wysylek. Zwykle uporządkowane chronologicznie wg terminów wskazanych na zamówieniach sprzedaży wysyłki warunki (en: Shipment Policy) Ustalenia miedzy stronami transakcji dotyczące środków i zasad wysyłki towarów. W transakcjach miedzynarodowych stosuje się zasady INCOTERM Zasady te zapisane są w tabeli: Kody dostawy. Np. FOB, CIF The arrangements between the parties to the transaction on the means and shipment policy of goods. In international transactions INCOTERM principles are applied wysyłkowa lista (en: Shipping Pick List, Pick List) Lista pobrań, lista kompletacyjna Zestawienie, wg którego przygotowuje się asortyment do wysyłki Listę można utworzyć wg zamówień sprzedaży lub faktur --> Pick List, Lista pobrań, Lista kompletacyjna wysyłkowa nota, wysyłki specyfikacja (en: Packing Slip, Packing List, Shipping Document, de: Lieferschein) Nota wysyłkowa, to dokument zawierający informacje o zawartości przesyłki oraz o lokalizacji poszczegolnych pozycji w przesyłce Nota zwykle 'jedzie' razem z przesyłką do odbiorcy W programie Trawers treść noty można ustalić wg wzorców: MG [NW] Nota wysyłkowa NA [SD] Wysyłka NA [LD] Załadunek Dokument zawiera dane tele-adresowe odbiorcy i adresata oraz wyszczególnienie asortymentu Packing List: A document containing information about the location of each Product ID in each package. It allows the recipient to quickly find the item he or she is looking for without a broad search of all packages It also confirms the actual shipment of goods on a line item basis wysyłkowej noty numer (en: Packing slip number) The unique number assigned to the packing slip by the manufacturer W programie Trawers nie nadaje się automatycznie numerów Jako unikalny numer można stosować nr zamówienia sprzedaży lub numer dokumentu wydania (WZ). Ale trzeba zapewnić jednolitość: zamówienie > wydanie > nota wysyłkowa wysyłki zbiorcze do odbiorcy (en: Consolidated Shipping by Customer) Możliwość tworzenie wysyłek towarów do odbiorcy na podstawie wielu zamówień sprzedaży wysyłkowe adresy --> adresy wysyłkowe wysyłkowe dokumenty --> wysyłkowa nota --> CMR Międzynarodowy list przewozowy wysyłanie masowe korespondencji, seryjne wysyłanie (en: Report bursting, Sending reports to a list of recipients) Masowe wysyłanie (publikowanie) np. faktur, zestawień i materiałów marketingowych do tysiący odbiorców Publishing personalized reports such as invoices, statements, and other marketing materials to thousands of recipients in a single publishing session wzorzec dokumentu, etykiety, szablon, formularz (en: Document Forms, Print format, Print forms, de: Formular) (en: Document Template) Definicja oczekiwanej postaci (wyglądu i zawartości) wydruku dokumentu, np. faktury, WZ-tu lub etykiety, np. etykiety na palety, towary lub etykiety adresowe W programie Trawers można definiować (redagować) wzorce ponad 50 różnych dokumentów, handlowych, marketingowych, magazynowych, produkcyjnych, cenników, listów seryjnych itp Definition of an expected form of a document, e.g. invoice, item issue a label, e.g. pallet labels, labels for goods or address labels Document formatting wzorca plik (en: Print format file, de: Formular Datei) Plik wzorca, np. faktura_sprzedaży.xml, plik tekstowy o strukturze XML, w którym zapisane są dane wzorca (system, typ, symbol, nazwa) oraz definicja oczekiwanej postaci dokumentu lub etykiety (treść) A print format file, e.g. Purchase_invoice.xml, is a XML structured text file, in which format data are saved (system, type, symbol and name) together with the definition of an expected printout of a document or label wzorców edytor (en: Print format editor, Document Designer, de: Formular Generator) (en: Form Generator) Program (funkcja w programie Trawers), który służy do budowania wzorca dokumentu lub etykiety z elementów skladowych: tekstów i opisów, pol danych i znaków sterujacych wydrukiem Programm (a function of Trawers ERP), which is used for building formats for documents and labels from components: texts and descriptions, data fields and characters managing a printout wzorców katalog (biblioteka) (en: Forms Library) Składnica wzorców dokumentów. Wzorce standardowe są w katalogu trtres\trwzorce\tres wzorcowa karta: kontrahenta, indeksu KIM (en: Template card of: customer, supplier, KIM index) Karta wzorcowa, to jest wyróżniona karta, której zawartość uznaje się za wzorcową (domyślną). Używana jest podczas pobierania kart z plików zewnętrznych i skrótowego dopisywania nowych kart do kartotek. Template. Card, which content is considered as a model (deflaut) It's used during downloading cards from external files wzornik operacji produkcyjnej --> operacji produkcyjnej wzornik --> operacji produkcyjnych kartoteka Na literę V VAR Value Added Reseller Integrator rozwiązań informatycznych. --> ISV Independent Software Vendor VAT-27 (VAT27) Zestawienie: Informacja podsumowująca w obrocie krajowym Zawiera wartość sprzedaży krajowej, od której PTU płaci nabywca (odwrotne obciążenie) --> PTU Rozliczanie przez nabywcę (kupującego) (en: Reverse charge mechanism) VAT-7 (VAT7) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (PTU) W programie Trawers formularz deklaracji VAT-7 można wypełnić i wydrukować w module (dodatku) KE Analizy w MS Excel Dodatkowo, dane raportu JPK_VAT Jednolity Plik Kontrolny można wydrukować w układzie deklaracji VAT-7 VAT w gminach. Centralizacja rozliczeń PTU (VAT) w gminach Od 01.01.2017 jednostka samorządu terytorialnego (JST) a w praktyce gmina ma obowiązek scentralizowania rozliczeń PTU (VAT). Tzn. JST składa jedną deklaracje PTU, która obejmie wszystkie transakcje w podległych jej jednostkach i zakładach budżetowych VAT w UE http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html System VIES (VAT Information and Exchange System) to system informatyczny pozwalający na wymianę informacji między państwami Unii Europejskiej na temat transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz podatników VAT VMI Vendor Managed Inventory Zarządzanie zapasami przez dostawcę --> SMA Supplier Managed Availability --> zdalny dostęp dostawców VCS Version Control System System kontroli wersji Vending (sprzedaż, wydanie) Vending, to sprzedaż (wydanie) automatyczne, bez udziału człowieka. Do sprzedaży i wydawania produktów używane są automaty (maszyny) vendingowe. Takie maszyny stosuje się także w magazynach produkcyjnych do wydawania niewielkich narzędzi, np. tarcz ściernych, rękawic ochronnych, itp. Maszyna zastępuje magazyniera i rejestruje pobrania: kto, kiedy, co, ile. --> narzędzie VIN Vehicle Identification Number (de: Fahrzeug-Identifizierungsnummer FIN) Nr identyfikacyjny pojazdu nadawany przez producenta wg standardu ISO 3833 VIN składa sie z 17 znaków, cyfr i liter i zawiera nr seryjny np. Opel: W0L000051T2123456 Honda: 1HGCM82633A004352 --> pojazd --> producent Void, Voiding, de: Nichtigkeit, Ungültig, Storno) Anulowanie. Uznanie za niebyłe. Usunięcie skutków. Ale pozostawienie w bazie danych. Dotyczy transakcji, które zaistniały, ale skutki których muszą być usunięte lub skorygowane. W bazie danych powinny pozostać zapisy o tych transakcjach (dokumenty). Anulowanie odnosi się do dokumentów zatwierdzonych. Dokumentów zatwierdzonych nie można poprawiać ani usuwać. Voucher (de: Buchungsbeleg, Gutschein) W księgowości: nota, dokumentuje powstanie zobowiązania lub (rzadziej) należności Jako noty (Voucher) rejestruje się zwykle zwiększenia zobowiązań wobec dostawców, które nie są dokumentowane fakturami zakupu Notami rejestruje się także stany początkowe rozrachunków VAT-UE Informacja podsumowująca VAT-UE (VAT UE) (en: VAT-EU Summary Statement, EU summary VAT register, de: VAT-EU Gesamtbilanz) Informacja składana przez podatników, którzy prowadzą handel wewnątrzunijny. Zawiera dane o wewnątrzwspólnotowych dostawach i nabyciach towarów i usług W programie Trawers: NA > Okresowe > Inf podsumowująca VAT-UE [NA_ZRS41] VAT-UE(5) zawiera części C, D i E oraz F (call-off stock). Na podstawie transakcji (dokumentów) program przygotowuje dane dla części C, D i E. Nie tworzy danych dla F (call-off stock). --> call-off stock, magazyny konsygnacyjne --> WNT widok (em: view) A filter applied to a list of records. Users can choose different views that contain all the records or activities of a particular type or that are a subset of that type Na literę X Xming http://www.straightrunning.com/XmingNotes/ Xming to jest X Server (zawiera funkcje serwera X11) stosowany w Windows Pozwala uruchamiać na terminalu z Windows aplikacje graficzne znajdujące na serwerach Linuxowych (Terminal emulation software) Do współpracy z Xming zalecany jest PuTTY. Emulator terminala dla Windows Patrz też: VcXsrv Windows X Server, cygwin's xwin xeTRES Inicjatywa umożliwiająca rozwijanie oprogramowania Tres przez twórców niezależnych. Od [x] eXternal (zewnętrzni), [e] elektroniczna, tzn. kontakt via Internet XBRL eXtensible Business Reporting Language Język oparty na XML służący do przesyłania sprawozdań gospodarczych, głównie finansowych. Np. w Wielkiej Brytanii jest obowiązkowy do przesyłania sprawozdań podatkowych XBRL standaryzuje i upraszcza automatyczne odbieranie i interpretowanie sprawozdań. Jest tym dla księgowych i finansistów czym kody kreskowe dla handlowców i logistyków W wielu systemach ERP tworzy się sprawozdania w XBRL z Księgi Głównej W Polsce http://www.xbrl-pl.org/ XML Extensible Markup Language Język znaczników (en: Markup Language), stosowany do przedstawiania uporządkowanych danych w pliku tekstowym. Zawiera znaczniki, które opisują format tekstu (danych), znaczenie danych oraz, częściowo, wskazówki sposobu przetwarzania danych Program Trawers stosuje język (format) XML do wymiany danych z innymi programami. np. wczytywanie zamówień sprzedaży w formacie EDI, wysyłanie wzorców faktur, wysyłanie raportów Pliki XML można redagować specjalnymi edytorami, np. XML Editor by ARTIS P. Jak oglądać pliki XML w czytelnej postaci, np. w HTML ? O. Plik XML można transformować arkuszem XSLT do dowolnej postaci np. HTML, CSV, itd. Krótkie objaśnienie z przykładem: https://www.w3schools.com/xml/xml_xslt.asp Transformację XML via XSLT można wykonać zawnętrznym programem lub skryptem. - xsltproc http://xmlsoft.org/XSLT/xsltproc2.html - saxon XSLT http://saxon.sourceforge.net/ - skrypt javascript: https://www.w3schools.com/xml/xsl_client.asp - użyć biblioteki libxslt http://xmlsoft.org/libxslt/ NOTE: W Trawers6 GUI użyty jest komponent WebKit (WebKitGtk), który daje funkcjonalność przeglądarki internetowej. Można więc za pomocą skryptu JavaScript pokazywać w locie pliki XML PS: Poprawność plików XML można sprawdzać na stronie http://www.validome.org/xml/validate/ XML Schema (Schemat XML) Język opisu struktury dokumentu XML. Pliki opisujące struktury XML zapisuje zwykle w plikach z rozszerzeniem .xsd (od XML Schema Definition) Tworzenie opisu struktury ułatwia XML Schema Editor XSLT (XSL Transformations, Extensible Stylesheet Language Transformations) Jezyk stosowany do przekształcania plików XML na pliki w innym formacie, np. CSV, PDF, strony internetowe (en: Web pages) w HTML lub inną postać XML, np. SOAP dla komunikacji SOA w programie Trawers. Pliki zawierające zapisy XSLT nazywane są arkuszami transformacji stylów Do przekształcania (transformacji) plików na inne formaty przy pomocy arkuszy XSLT używa się specjalizowanych programów. Popularny jest program: xsltproc --> SOAP Na literę Y YMS Yard Management System Yard Management System. System zarządzanie ruchem środków transportu na terenie przedsiębiorstwa. Na placu manewrowym, na parkingach. Automatyzacja procesu planowania załadunków i rozładunków. System rejestruje wizyty, czas i przebieg. Koordynuje dostęp do zasobów (doków, parkingów, wag). Ewidencja i kontrola pojazdów (wjazd - wyjazd). Wymienia dane z WMS (Zarządzanie magazynem) i ERP. Wymienia dane ze spedytorami, przewoźnikami via Internet. Na literę Z Files containing XSLT are often called stylesheets zabiegi (en: Processes, de: Ablauf) Zabiegi, to są czynności w ramach operacji produkcyjnych --> operacje produkcyjne Processes are activities as a part of production operations --> production operations zadania (en: Tasks, Requests) W CRM: czynności, prace do wykonania. Przez wykonawcę (operatora) Request: zgłoszenie, żądanie --> kontakty zadania delegowanie (en: Assigning Tasks) Deleguj zadanie (en: Assign Task) Przekazanie do innego wykonawcy (operatora) zakładka (en: Bookmark) Sposób wyodrębnienia różnych grup informacji z tej samej kartoteki, np. kartoteki kontrahentów, magazynowej W programie Trawers są to dodatkowe ekrany powiązane z ekranami głównymi, np. kroniki dokumentów odbiorcy, uzyskane marże w pozycji faktury sprzedaży Aby wyświetlić niektóre zakładki, operator musi mieć uprawnienia, np. dane finansowe dostawcy zakup (en: Purchase, de: Einkauf) Czynności pozyskania (nabycia) towarów lub usług w celu realizacji celów (gospodarczych) organizacji. zakupowy proces, zaopatrzenie (en: Procurement, de: Beschaffung) Proces zakupowy, to proces nabywania komponentów, materiałów i innych towarów niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa. --> zaopatrzenie zakupów rejestr (en: Purchase Register, de: Einkaufsprotokoll) Zestawienie faktur zakupu i korygujących. Tworzone na podstawie okresowych (miesięcznych) zbiorów dokumentów w systemie ZO Zakupy i rozrachunki z dostawcami. zalegające zapasy, zapasy bez rotacji, bezobrotowe (en: Aged Stock) Zapasy zalegają, gdy od podanej daty do dziś nie miały rozchodu Pomijane są pozycje, które w tym czasie miały pierwszy przychód --> wiekowanie zapasów zaległości płatnicze (opóźnienia w zapłatach) (en: Arrears ?, de: Rückstände) Inaczej: zadłużenie. Zaległość powstaje gdy minął --> termin płatności Od kwot zalegegłych można liczyć --> odsetki When expired --> due date From delinquent ammounts one may count --> interests zaliczka pracownicza Kwota pobrana przez pracownika lub inną osobę na poczet przyszłych wydatków. Zaliczkę można rozliczyć fakturą zakupu, notą lub zwrócić do kasy lub na rachunek bankowy --> kartoteka zaliczek pracowniczych zaliczka (przedpłata) pobrana (en: Prepayment, Advance, Down Payment, Customer Deposit, de: Vorschuß) Przedpłata pobrana od klienta, na poczet przyszłych dostaw lub usług, np. na podstawie zamówienia sprzedaży z przedpłatą (en: PrePay Order) Zaliczkę pobraną trzeba zarejestrować jako fakturę sprzedaży zaliczkową (en: Prepaid invoices) --> zaliczkowa faktura sprzedaży Prepayment collected from the customer, on future deliveries or services Advance should be registered as an advance invoice (PrePay Order) zaliczka (przedpłata) wypłacona (en: Prepayment, Advance, de: Vorschuß) Przedpłata, kwota wypłacona dostawcom, pracownikom i innym kontrahentom przed otrzymaniem dokumentu zakupu, np. faktury zakupu towaru lub usługi Amount paid to --> people, employees and other creditors zaliczkowa faktura sprzedaży Faktura dokumentująca pobranie zaliczki na poczet przyszłej sprzedaży W programie Trawers: [ZL] Zamówienie sprzedaży > [G][B] Wpłata > [FZ] Faktura zaliczkowa zaliczkowa faktura zakupu Faktura dokumentująca wypłacenie zaliczki na poczet przyszłych zakupów załadunek (en: Load, Loading, Departure (wyjazd)) Dokument [LD] Załadunek potwierdza umieszczenie asortymentu na środku transportu Wskazuje trasę, przewoźnika, pojazd i kierowcę. Na załadunek (ładunek) mogą składać się przesyłki kierowane na tę samą trasę. --> trasa --> [SD] Dokument wysyłki --> CMR załadunku optymalizacja (en: Cargo Optimizer) --> optymalizacja załadunku załącznik, dokument powiązany (en: Attachment, de: Dateianhang) (en: Linked File) Plik elektroniczny, skan dokumentu, e-mail, zdjęcie itp., połaczony z rekordem w bazie danych. Np. zdjęcie asortymentu, rysunek techniczny, wyrobu, protokół odbioru usługi, faktura zakupu, zamówienie sprzedaży Pliki załączników można połączyć z kartami KIM, kartami produktów u odbiorców, dokumentami sprzedaży i zakupu, itp. Pliki można przeglądać i drukować. Można wysyłać jako załączniki e-maili --> e-mail Electronic file, an e-mail, photograph etc., attached to a record in a database. E.g. photo of an item, technical drawing of an item, protocol of services acceptance Attachments may be connected with KIM files, customer assets, Item Master, etc załącznik e-maila (en: Attachment, Email Attachment, de: Dateianhang) Plik wysyłany razem z e-mailem (załącznik plikowy) An email attachment is a computer file sent along with an email message zamienniki asortymentu (substytut)(en: Substitute Parts, de: Substitut) Zamienniki, to są indeksy, które mogą zastąpic indeks podstawowy Znajduja się w kartotece zamienników KIZ Kartoteka Indeksów Zamienników Substitutes ere indexes, which are able to replace the main index They are located in Substitut KIZ Master File zamienniki komponentów BOM (en: BOM components substitutes) Tabela zamienników komponentów BOM. Informuje o indeksach, które mogą zastąpic indeks podstawowy w poszczególnych produktach, a nawet produktach przeznaczonych dla konkretnych odbiorców Table of BOM components substitutes. It informs about indexes, which are able to replace the main index of particular products, and even products designated for specyfic customers zamówienia do realizacji (en: Backorders, de: Auftragsrückstand, Rückstände) Zamówienia do realizacji to zamówienia, które nie zostały dostarczone przez dostawcę (zamówienia zakupu) lub wydane dla odbiorcy (zamówienia sprzedaży). Wartość zamówień pozostałych do realizacji to wartość zamówień zarejestrowanych pomniejszona o wartość pozycji zamkniętych [Z] i częściowo zrealizowanych, tj. zafakturowanych lub wydanych (przyjętych) --> zamówienia zrealizowane Backorders are orders that had not yet been delivered by a vendor (purchase orders) or to a customer (sales orders) zamówienia zrealizowane(en: Completed, de: Erledigte) Np. zrealizowane zamówienie sprzedaży (en: Completed Sales Order, de: Erledigte Aufträge) O tym, które zamówienia uznane są za zrealizowane decydują reguły systemu (en: Completion Rule, de: Erledigungsregel) Reguły w programie Trawers: Zamówienie jest zrealizowane, gdy wszystkie pozycje zamówienia są zrealizowane. Pozycja zamówienia jest zrealizowana, gdy spełniony jest którykolwiek z warunków: a) pozycja jest zamknięta [Z] b) zafakturowano całą ilość zamówioną c) wydano/przyjęto całą ilość zamówioną --> zamówienia do realizacji --> zamówienie zamknięte zamówienia typ (SOTYPE) [Z] zamówienie Zewnętrzne (od klientów) [W] zamówienie Wewnętrzne (własne) Rozróżnienie zamówień sprzedaży dla potrzeb zestawień: * Listy wysyłkowe wg zamówień zamówienie serwisowe (en: Service Order, Serviceauftrag) Zamówienie na usługi serwisowe, np. naprawa urządzenia. Zamówienie może być złożone (zgłoszone) przez klienta lub wygenerowane automatycznie wg planów (harmonogramu) serwisowania. --> gwarancyjna naprawa --> serwisowane produkty zamówienie sprzedaży (od odbiorcy) (en: Sales Order, Customer Order, de: Kundenauftrag) Zamówienie towaru lub usługi przez odbiorcę (klienta) Z zamówieniem powiązane są: dokumenty wydań (wysyłek), faktury sprzedaży, płatności (przedpłaty) --> faktura sprzedaży --> wysyłka --> zaliczka (przedpłata) zamówienie zakupu (do dostawcy) (en: Purchase Order, de: Bestellung) Zamówienie zaopatrzeniowe. Zestawienie towarów (usług), które chcemy kupić u dostawcy. Zwykle poprzedzone zapytaniem ofertowym RFQ --> zaopatrzenie --> zapotrzebowanie Supply order. A list of goods (services), that one wants to buy from a vendor. Usually preceded by a Request for Quote zamówienia zamknięcie (en: To close order) Nie będzie więcej sprzedaży lub dostaw Zamknięcie zamówienia sprzedaży zwalnia rezerwację zapasów magazynowych There will be no more sales or deliveries A sales order cancelation releases the inventory reservations zamówienie zamknięte (en: Closed Order) Zamówienie jest zamknięte, gdy wszystkie pozycje są zamknięte [Z] Gdy choć jedna pozycja jest otwarta, to zamówienie jest otwarte zaokrąglenie w obliczeniach (en: Rounding, de: Abrundung) Przybliżanie liczby do innej, mającej mniej cyfr znaczących. Zaokrąglenie standardowe: polega na odrzuceniu pewnej ilości cyfr końcowych i zwiększeniu ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeśli kolejna cyfra liczby pierwotnej była większa lub równa 5 (=> 5 w góre, < 5 w dół). Np. Zaokrąglenie do dwóch miejsc po kropce dziesiętnej: 4.1239 --> 4.12 0.7691 --> 0.77 Np. Zaokrąglenie do jedności: 12.39 --> 12 76.51 --> 77 zaokrąglenia w transakcjach Różnice wynikające z zaokrągleń (en: Rounding Difference) Np. w rezultacie zaokrąglenia ceny średniej ważonej program tworzy dokument systemowy w celu wyrównania różnic --> odchylenia Rounding differences E.g. as a result of avarage weighted price rounding software creates a system document in order to equalize differences --> deviation zaopatrzenie (en: Procurement, de: Beschaffung) Proces nabywania komponentów, materiałów i innych towarów niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Obejmuje: zgłoszenie zapotrzebowania, wybór dostawcy, złożenie zamówienia zakupu, rejestrację potwierdzenia przyjęcie dostawy, sprawdzenie, rejestracje faktury, płatność Proces zaopatrzenia może być scentralizowany (en: Centralized Requisitions and Purchases) lub zdecentralizowany (en: Decentralized Requisitions and Purchases) --> DRP Distribution Resource Planning Procurement is the acquisition of goods and/or services zaopatrzenie elektroniczne e-Procurement, iProcurement - zaopatrzenie elektroniczne, tj. od wymiany dokumentów elektronicznych w procesie zaopatrzenia, poprzez automatyczną kontrolę przychodów, aż do zautomatyzowanego procesu selekcji dostawców i ich ofert (także uczestniczenie w aukcjach) zaopatrzenie oddziałów/magazynów/sklepów (zatowarowanie) (en: Replenishment, Store replenishment) Zapewnienie, że w oddziałach/magazynach/sklepach, np. hurtowniach regionalnych, będzie wystarczająca ilość asortymentu. Procesy te zwykle są zautomatyzowane, sterowane systemami ERP. Modele: 1. Zakupy w centrali (en: Centralized Inventory Management) 2. Zakupy lokalne (en: Decentralized Inventory Management) W programie Trawers można sterować zaopatrzeniem w obu modelach. --> przesunięcia planowane (en: Transfer Order) --> zapasu odnawianie --> zamówienie zakupu --> DRP Distribution Resource Planning zapasy (en: Inventory, Stock, de: Bestand) Materiały, produkty gotowe, produkcja w toku zapasy magazynowe (en: Inventory, Stock, de: Bestand) Zapasy znajdujące się w magazynach. Własnych lub obcych. zapasy masowe (en: Bulk Stock Inventory) Artykuły masowe, luzem, np. chemikalia, zboże, masowe produkty spożywcze, granulaty. W procesie produkcji ilość rozchodu takich materiałów przyjmuje się wg normatywów (wg BOM). Stany magazynowe (en: On hand) ustala się podczas inwentaryzacji. --> materiał sypki, płynny (en: Bulk Material) zapas bezpieczny (en: Safety Stock, Buffer Stock, de: Sicherheitsbestand) Minimalna ilość danej pozycji w magazynie konieczna np. do utrzymania produkcji lub płynnej sprzedaży --> normy zapasów, NormaMin Minimum quantity of given item in stock necessary to, e.g. sustain production process or smoothness of sales --> Stock Norms zapas maksymalny (en: Maximum Level, de: Maximalbestand) Maksymalna ilość danej pozycji w magazynie, powyżej tej ilości zapas uznaje się za nadmierny. Np. koszty utrzymania są zbyt duże lub nie ma miejsca w magazynie na składowanie większej ilości. NormaMax. --> normy zapasów zapas minimalny (en: Minimum Level, de: Maximumbestand) Minimalna ilość danej pozycji w magazynie. Gdy jest poniżej tej ilości, to trzeba uzupełnić zapasy (kupić lub wyprodukować). NormaMin. Normy min/max można ustalać na podstawie sprzedaży (rozchodu) w poprzednich, wybranych okresach, np. ostatnich 3 lub 6 miesięcy. --> normy zapasów zapas jest w magazynie (en: Item in stock) Wartość logiczna, wskazuje, że jest zapas zapasu nie ma w magazynie (en: Item not in stock) Wartość logiczna, wskazuje, że nie ma zapasu zapasu podtyp (en: Stock Subtype, Stock Class, Item Category, de: Aktiengattung) Podtyp zapasu, to oznaczenie wpisane do karty KIM Oznaczenie (1 znak) charakteryzujące zapas magazynowy Np. [8] - paliwa. Może być elementem konta księgowago: %L --> kategoria ABC Designation (1 character) describing stock E.g. [8] - Fuel. May be an element of an account: %L zapasu odnawianie (en: Stock Replenishment, de: Lagerauffüllung) Zapewnienie odnowienia zapasu asortymentu do poziomu oczekiwanego. Np. uruchomienie procesów zaopatrzeniowych, gdy ilość spada poniżej ustalonego poziomu (poziom odnowienia zapasów) --> zaopatrzenie (zatowarowanie) sklepów When its quantity falls below established level zapasu odnowienia poziom (en: ROP: re-order level, point) Poziom (ilość) zapasu w magazynie, przy którym należy wystawić zamówienie do dostawcy, wystawić zlecenie produkcyjne lub zlecić przesunięcie między-magazynowe. An ammount in a warehouse, at which it's necessary to issue a purchase order to a vendor zapasu panel Panel zapasu pokazuje następujące kategorie: o---------------------------------------o | Ilość w magazynie 300 | | W kontroli jakości ......... (-) 0 | | W fakturach sprzedaży ...... (-) 50 | | W rozchodach na produkcję .. (-) 0 | | W rozchodach magazynowych .. (-) 0 | | Rezerwacja-zamów. sprzedaży (-)150 | | Rezerwacja-zlecenia otwarte (-) 0 | | === | | (=) Ilość dostępna ........... 100 | o---------------------------------------o zapasy przeterminowane (en: Expired inventory) Upłynął lub upłynie termin ważności --> termin (data) ważności Expiration date has come or is approaching --> Expiration date zapasy, stany ujemne (en: Negative Stock, de: negativer Bestand) Ujemne ilości asortymentu (poniżej zera) w ewidencji zapasów W programie można zarejestrować transakcję, która powoduje pozorne stany ujemne (pozorne tzn. tylko w obliczeniach) Takiej transakcji nie można zatwierdzić. Przed zatwierdzeniem trzeba uzupełnić zapasy Negative amounts of items (below zero) In this software it's possible to register a transaction, that causes negative stock (quazi-negative stock - only in calculations), but it cannot be approved. It's necessary to replenish stock zapasów magazynowych wartość (en: Inventory valuation) Wartość liczona wg cen zakupu (nabycia) Calculated acording to purchase prices (acquisition) zapłata (dokument zapłaty) (en: Payment (payment receipt)) Zmniejszenie należności lub zobowiązania Reduction of receivables or liabilities za pobraniem, płatne przy odbiorze (en: C.O.D. COD Cash on Delivery, Collect on Delivery, de: Nachnahme) Płatność za przesyłkę następuje przy jej odbiorze zapotrzebowanie (zakupu) (en: Requsition, de: Bedarfsanforderung, Anforderung) Stwierdzenie potrzeby. Wskazuje: ilość, oczekiwany termin i miejsce dostawy. Dokument (en: Purchase Requisition, Purchase order request, de: Bestellanforderung) Wniosek o zakup towarów lub usług składany w komórce zajmującej się zakupami. Pozwala kontrolować proces zakupów. Zwykle wymaga akceptacji przed wysłaniem zamówienia do dostawcy. --> zamówienie zakupu A purchase requisition is a request sent to the purchasing department to procure goods or services zapotrzebowania zaopatrzeniowego obliczanie (en: Supply order calculating) Co i ile należy kupić u dostawcy --> MRP What and how much/many should one buy from a vendor Question to a vendor. What he offers, for how much, and on what terms.. TOR Terms of Reference zarządzanie dokumentami (en: Document Management, de: Dokumentenmanagement, Dokumentenverwaltungssystem) Zarządzanie dokumentami, to tworzenie (rejestrowanie), porządkowanie, przesyłanie i przechowywanie treści dokumentów w różnych formatach (doc, pdf, txt, itp.) i na różnych nośnikach (papierowe, magnetyczne, optyczne, itp.). --> dokument --> dokument elektroniczny zarządzanie dostępnością (en: Availability Management, Managing Availability) też: Managed Availability (dostępność zarządzana ?) Definiowanie, analizowanie, planowanie, pomiar, usprawnianie wszelkich aspektów związanych z dostępnością usług informatycznych. Firmy informatyczne projektują rozwiązania umożliwiające zarządzenie dostępnością. Np. MS Exchange Server (server health), Oracle Business Intelligence. W Polsce: Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848) ITIL Definiuje procesy, funkcje, zalecenia w obszarze usług informatycznych. --> ITIL (Information Technology Infrastructure Library) Aims to define, analyze, plan, measure and improve all aspects of the availability of IT services zarządzanie ograniczeniami (en: Theory of Constraints (TOC), de: Engpasstheorie) To identify the limiting factor in a process and then eliminate the constraint. Metoda zarządzania, która przyjmuje, że sprawność procesu produkcyjnego zależy od kluczowego elementu, który ma ograniczone zasoby, a który musi uczestniczyć w większości procesów produkcyjnych Takim elementem może być maszyna, proces lub stanowisko Taki element nazywany jest ograniczeniem (en: Constraint). Stanowi podstawową przeszkodę w przyśpieszeniu procesu produkcyjnego Nawet gdy pozostałe elementy są bardzo sprawne i wydajne, to zawsze okazuje się, że do >Constraint< ustawia się kolejka oczekujących Zadaniem organizacji jest stałe monitorowanie przebiegu procesu i zapewnienie pełnego wykorzystania >Constraint<, oraz zwiększanie, w miarę możliwości, jego zasobu (potencjału) W programie Trawers do monitorowania poziomu wykorzystania >Constraint< stosuje się bufory - wskaźniki zasobów A management method, which assumes that the efficiency of the manufacturing process depends on the key component that has limited resources, but which must participate in most manufacturing processes Such an element could be: a machine, process or work station That kind of element is called the >constraint<. It is a major obstacle in accelerating the manufacturing process. Even if other components are very efficient and productive, it always appears that there are some elements waiting in line to >constraint< An objective of the organization is to monitor the process continuously and ensure full exploitation of the > Constraint < and, if possible, increasing its resources (potential) zarządzanie wymaganiami (en: Requirements management) Dokumentowanie, analizowanie, śledzenie zmian i komunikowanie informacji dotyczących projektu, np. oprogramowania komputerowego Process of documenting, analyzing, tracing, prioritizing and communicating information concerning projects, eg. software application zasoby produkcyjne (en: Resources, de: Ressourcen) Maszyny, urządzenia, pomieszczenia, zapasy itp., które mamy do dyspozycji do realizacji zadań, projektów i produkcji wyrobów W programie Trawers wielkość zasobów ustalana jest w tabelach stanowisk roboczych (zasoby wykonawcze stanowisk pracy) --> stanowisko robocze Machinery, devices, accomodations, itp., which we have at our disposal zaszeregowania grupa (en: Labor Grade) Podział na grupy zaszeregowania w zależności od umiejętności, doświadczenia lub wyszkolenia. Stawki płacowe mogą być różne w poszczególnych grupach. Grupa zaszeregowania pracownika może być elementem konta księgowego: %RR zatrzask: data graniczna dokumentu (en: Latch: documents cut-off date) Zatrzask transakcji, to data graniczna. Blokuje możliwość dopisywania nowych dokumentów w systemach transakcyjnych z datą wyższą (poźniejszą) niż data podana. Transaction latch, is a cut-off date. It blocks the possibility to enter new documents in transaction systems, whith date higher than the one given zatrzask: dzień zamknięcia transakcji (en: Latch: Closing Day) Ten zatrzask blokuje możliwość dopisywania nowych dokumentów, z datą niższą (wcześniejszą) niż podany dzień This latch blocks the possibility to enter new documents with date lower than given day zatwierdzanie (en: Posting, de: Buchung) Operacja powodująca ostateczną aktualizację kartotek na podstawie zarejestrowanych dokumentów. W KG: księgowanie An operation causing a final update of master files according to registred documents. In KG: posting zatwierdzone dokumenty (en: Posted documents, de: Verbucht)) Dokumenty oznaczone jako zatwierdzone, do których utworzono dokumenty wtórne, np. polecenia księgowania, dokumenty magazynowe itp Dokumentów zatwierdzonych nie można korygować (zmieniać) ani usuwać. Ew. skutki zatwierdzenia można zmienić przy pomocy odpowiednich dokumentów korygujących. Dokumenty niezatwierdzone (en: Pending, np. Pending Orders) Documents marked as posted, to which secondary documents have been created, such as, e.g. posting orders, warehouse documents etc Posted documents cannot be adjusted or removed zaznacz / odznacz Zaznaczanie [*], Odznaczanie [ ] zbior scalony dokumentów (en: Integrated set of documents) Zbior roboczy tworzony w systemie raportowania PM. Zawiera dokumenty (transakcje) z wielu miesięcy roku, np. 01...10 / 20xx Scalać można dokumenty sprzedaży NA, zakupu ZO i magazynowe MG An operating set created in PM report system. It contains documents (transactions) from many months of the year, e.g. 01...10 / 20xx It is possible to integrate NA sales, ZO purchase and MG warehouse documents zboże (en: Grain, Cereal, de: Getreide, Korn) Takze: Schuettgut: materiał sypki Patrz: Moduł skupu, Grower Management zbożowe produkty (en: Cereals Products) Produkty powstałe w wyniku przetworzenia ziaren zbóż, np. mąka, płatki, kasze W programie Trawers jest moduł skupu i magazynowania zbóż i produktów zbożowych --> depozytowe magazyny --> cenniki zakupu zbyt (en: Sales, de: Vertrieb) Faza obrotu towarowego, w której towar przechodzi ze sfery produkcji do sfery obrotu zdalny dostęp (en: Remote access) Dostęp do programu i danych z oddalonego miejsca, z domu pracownika, z siedziby innej firmy (en: Partner Remote Access, Third-party Access) Zdalny dostęp wymaga dodatkowych elementow w mechanizmie bezpieczeństwa zdalny dostęp partnerów (en: Partner Remote Access) Rozwiązania funkcjonalne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczne korzystanie z programu Trawers przez partnerów biznesowych (kontrahentów), firmy użytkownika programu. W celu, np. przeglądania zapasów magazynowych, składania zamówień, przeglądania stanu własnych rozrachunków Funkcje te zawarte są w modułach: RA Zdalny dostęp kontrahentów i WOE. NOTE: W innych systemach ERP używa się nazw, np. Self-service portal (Microsoft Dynamics AX 2012) Remote Vendor Access Third-party Access --> VMI Vendor Manager Inventory zdarzenie (en: Event, de: Ereignis) Zdarzenie w systemie, któremu nadano specjalne znaczenie, np. otrzymanie zamówienia sprzedaży, otrzymanie zadania, maila Użytkownik może zostać powiadomiony o zdarzeniu --> powiadomienie --> alert A system event that has been given a special meaning, e.g. receiving sales order, receiving a task, e-mail User can be --> notified about the event zdjęcie, fotografia (en: Image, Picture) --> załącznik zdolność płatnicza Zdolność dłużnika do wypełniania w terminie przyjętych na siebie zobowiązań finansowych, płynność finansowa --> płatnicza zdolność zdolność produkcyjna (moc produkcyjna) Techniczna wydajność zakładu produkcyjnego, zespołu urządzeń lub linii produkcyjnej. Podawana jako ilość wykonywanych wyrobów, ilość przetwarzanego surowca w określonej jednostce czasu (na dobę, miesięcznie) zespół pracowników (en: Work Group, Working Team, de: Arbeitsteam, Brigade) Grupa osób zorganizowana w celu wykonania wspólnie zadania. W programie Trawers są zespoły: * Zespół sprzedawców (en: Sales Group, de: Verkaufsteam) Symbol zespołu wpisuje się do faktur sprzedazy. Na tej podstawie można obliczyć prowizje członkom zespołu * Zespół wykonawców zadań. W systemie RZ Projekty Zadania, koordynuje się prace w zespołach i grupach pracowników. Umożliwia wyznaczanie zadań członkom zespołu i przekazywanie zadań od jednej do drugiej osoby (praca grupowa). Systemy RZ i RK służą do wspomagania pracy grupowej (en: Groupware, Collaborative software). * Zespół pracowników wykonujących zdania na produkcji (en: Shop Floor Control) Ewidencję (rejestrację) zespołową stosuje się, gdy kilku pracowników wykonuje prace na tym samym zleceniu w tym samym czasie. Wykonaną prace rejestruje jeden pracownik: Pilot. Program rozpisuje dane na wszystkich pracowników w zespole. zgłoszenie, incydent (en: Ticket, de: Fall) Zapis w systemie obsługi problemów i potrzeb. Jest opisem problemu lub potrzeby i dokumentacją kolejnych kroków zmierzających do rozwiązania problemu lub zrealizowania potrzeby. Zgloszenie otrzymuje numer (Ticket) Systemy obsługi zgłoszeń używane są np. w firmach serwisujących programy komputerowe. W programie Trawers zgłoszenia zapisuje się w systemie RZ Projekty Zadania. Zgłoszenia otrzymane e-mailem otrzymują unikalny numer referencyjny TaskNr np. [TR-45086] A record in an issue tracking system documenting a reported problem and the steps taken to resolve it zgłoszenie serwisowe (en: Service Request, de: Serviceanfrage) Zgłoszenie awarii, problemu, potrzeby pomocy, itp. w związku z serwisowanym obiektem, np. urządzeniem, maszyną, programem Zgłoszenie może być osobiste, telefoniczne, e-mailowe. Najczęściej zgłoszenie wymaga wypełnienia formularza (przez osobę odbierającą zgłoszenie lub bezpośrednio przez zgłaszającego) z następującymi danymi: * dane identyfikujące zgłaszającego * dane identyfikujące obiekt, np. numer seryjny * charakter problemu, np. awaria maszyny, pytanie o funkcję urządzenia * itp. Na podstawie zgłoszenia można utworzyć --> zamówienie usługi serwisowej. Osoba odbierająca zgłoszenie lub rozwiązująca problem (serwisant) może korzystać z bazy wiedzy (en: Knowledge Base) --> usługi serwisowe --> baza wiedzy --> gwarancyjna naprawa zgodność (en: Conformance) Stwierdzenie spełnienia wymagań, norm lub standardów Np. po przeprowadzeniu testów jakości można dać świadectwo zgodności (en: Conformance Raport) lub niezgodności (NCR Non-Conformance Raport) NOTE: Conformance oznacza, że wymagania lub normy są spełnione (ISO9000:2000 Fundamentals and Vocabulary) Compliance oznacza zasadniczo to samo, ale jest mniej precyzyjne zwykle oznacza, że projektując lub tworząc obiekt (wyrób) uwzględniano obowiązujące wymagania i normy --> jakości kontrola --> kwarantanna Conformance testing, testing to determine whether a product or system meets some specified standard zestaw sprzedażny, towar złożony (en: Sales Kit, SalesKit, Selling Kit, Combo, Bundle, de: Handelsstueckliste) Wiele pozycji asortymentowych, które występują pod jednym indeksem Indeks zestawu jest w kartotece KIM, ale jest indeksem nie-magazynowym Indeksami magazynowanymi są komponenty (składowe) zestawu. Komponenty definiuje się w tabeli zestawów sprzedażnych Wpisanie zestawu do zamówienia sprzedaży powoduje automatyczne dopisanie komponentów (składowych zestawu) Po wpisaniu jednej pozycji asortymentowej do zamówienia sprzedaży, program automatycznie wpisuje wiele pozycji sprzedaży z tabeli zestawu An Item Type that automatically explodes Bill of Material Items on to a Sales Order for shipping zlecenie (dekretacja) [ZZZZZZ] Symbol dekretacji, obok JJ, KK, XX. Zwykle stosowany do dekretacji dokumentów, zwykle dokumentów kosztowych. Wskazuje segment kont księgowych, na których gromadzi się koszty poniesione na wykonanie wyrobów i usług identyfikowanych symbolem zlecenia. Symbol zlecenia [ZZZZZZ] i pod-zlecenia [YYY] można pobierać: a) Tabela zleceń AD, gdy w konfiguracji nie ma modułów produkcyjnych b) Kartoteka zleceń ZP, gdy w konfiguracji są moduły produkcyjne zlecenie produkcyjne (en: Work Order, Job Order, de: Fertigungsauftrag) Wewnątrzzakładowe zlecenie (zadanie) wytworzenie pewnej ilości produktów części, podzespołów lub gotowych wyrobów Jeżeli wytworzenie produktu wymaga uprzedniego wytworzenia komponentów (podzespołów), to zlecenie na ich wytworzenie nazywa się często pod-zleceniem (en: Sub Work Order) --> pod-zlecenie --> Orderless Manufacturing zlecenie produkcyjne Data rozpoczęcia Planowana (en: WO Planned Start Date) Data rozpoczęcia Rzeczywista (en: WO Actual Start Date) Data zakończenia Planowana (en: WO Planned Finish Date) Data zakończenia Rzeczywista (en: WO Actual Finish Date) zleceń produkcyjnych kartoteka (en: Work Order Master) W kartotece zleceń produkcyjnych są informacje identyfikujące wytwarzany produkt oraz dane o kosztach produkcji planowanych i rzeczywistych zLinux, Linux on System z Linux, który zarządza wirtualnymi serwerami zainstalowanymi na jednej fizycznej maszynie, mainframe IBM System z W takim środowisku pracuje program Trawers, odmiana Trawers-Z Zastosowana jest wirtualizacja Virtualization - creation of multiple virtual servers or storage on a single physical system zmiana robocza (en: Work Shift, de: Schicht, Schichtarbeit) Godziny pracy w ciągu dnia. W programie Trawers można ustalić 3 zmiany Godziny zmian zapisuje się w kalendarzu firmowym (zakładowym) Np. --- --- Nazwa -------------------- --Zmiana1-- --Zmiana2-- --Zmiana3 Godz 001 Kalendarz firmowy 06:00-14:00 14:00-22:00 22:00-06:00 24 Work hours during the day. In Trawers ERP one may establish 3 shifts zmian roboczych rozkład (en: Work Shift Pattern, de: Schichtschema) (rozkład czasu pracy) Określenie godzin pracy poszczególnych zmian. Np. w pracy 2-zmianowej Zmiana 1 Zmiana 2 Zmiana 3 07:00 - 15:00 15:00 - 23:00 00:00 - 00:00 Establishing work hours for particular shifts. E.g. in 2-shift work First shift Second shift Third shift 07:00 - 15:00 15:00 - 23:00 00:00 - 00:00 zmienne środowiskowe (en: Environment variables) Nazwane wartości, zazwyczaj zawierające ciąg znaków, np. TR_FIRMA=FP, przechowywane przez powłokę (en: Shell). W programie Trawers wartości zmiennych służą do automatycznego wybierania firmy, operatora i daty podczas logowania --> linia poleceń (en: Command Line) znaczące daty (en: Important Dates) Daty ważne z punktu widzenia interpretacji, spójności i bezpieczeństwa informacji zgromadzonych w bazie danych W każdym zbiorze zapisywana jest data dopisania i data ostatniej zmiany rekordu. Zapisywany jest także symbol operatora, który dopisał i który ostatnio zmienił rekord. Znaczące daty, to są daty (i czas) systemowe (komputerowe). --> daty logowania Pola: AddDate AddTime AddUser AddProc AddSyst ([TR]=GUI) ChgDate ChgTime ChgUser ChgProc ChgSyst ([TR]=GUI) np. 20xx.12.20 15:40:31 KD NA_KDO20 NA Łaczenia: AddStamp = AddDate + AddTime np. [20xx.04.04 21:04:44] ChgStamp = ChgDate + ChgTime np. [20xx.04.12 17:41:12] znak wodny (en: Watermark, de: Wasserzeichen) --> cyfrowy znak wodny znaki maskujące (en: Wildcard characters) Wieloznaczniki. Znaki maskujące używa się do wyszukiwania ciągów znaków poprzez wskazanie symbolu wieloznacznego, który zastępuje inne, szukane znaki. Np. [*] szukaj każdej litery, cyfry i wszystkie inne znaki pisarskie. W systemie KG do wybierania i sumowania zapisów na kontach zastosowano znaki: [*] [!] [?] [.] --> wyrażenia regularne znaki maskujące konta w systemie księgowym KG: [*] [!] [?] (en: Masking characters <Wildcard characters> in KG accounting system Do wybierania i sumowania zapisów na kontach For selection and aggregation of account records zobowiązania (en: Accounts Payable, Liabilities, de: Verbindlichkeiten) Kwoty dotyczące długów firmy. Kwoty, które firma musi zapłacić za dostarczone towary i usługi --> należności --> receivables Money owed by the company for goods and services provided on credit by its suppliers zobowiązań stan (en: Liabilities status) Aktualne saldo rozrachunków z dostawcami, tzn. różnica między sumą faktur i not uznaniowych księgowanych po stronie Ma konta dostawcy a sumą zapłat i not obciążeniowych ze strony Wn konta dostawcy Saldo to zwykle jest większe od zera. Jeżeli jest mniejsze, to oznacza, że chwilowo stan rozrachunków z dostawcą przekształcił się z zobowiazań w należności --> nadpłata Current settlements with vendor balance ZUGFeRD (Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland) Format e-faktury stosowany w krajach niemiecko-języcznych. Faktura w tym formacie jest dokumentem hybrydowym, graficznym PDF/A (dla ludzi) i tekstowym (XML) dla komputerów. Zawiera oba elementy: PDF/A i XML. Jest zgodna z dyrektywą UE: EN 16931 -->e-faktury, e-archiwum ZUS RPA, ZUS-RPA Deklaracja, miesięczny raport imienny. Zadaniem raportu jest uzupełnienie danych dotyczących pracownika zawartych w innych raportach imiennych. Np. o wypłacie wynagrodzenia za grudzień w styczniu. W programie Trawers, w systemie PL nie gromadzi się danych dla ZUS RPA i nie generuje tego raportu. zużycie materiału na zlecenie (en: Material usage) Wartość materiałów wydanych na zlecenie produkcyjne --> zlecenie produkcyjne --> koszty proddukcji zwój, rulon, bela (en: Coil, de: Coil, Rolle) Forma przechowywania materialów. Zwinięte, nawinięte Np. stal, papier, tekstylia, taśmy, vinyl, polyester, plastic, kable --> uzysk (z produkcji) zwojów obróbka (en: Coil Processing, de: Coil Technik) Zwoje (en: Roll Stock) Przechowywanie, cięcie, wycinanie. Istnieją specjalizowane programy do zarządzania zapasami materiałów na zwojach. Oraz programy optymalizujące cięcie i wycinanie. Zwykle w celu zmniejszenia odpadów Patrz: Coil Slitting Software i Roll Tracking Software Programy ułatwiające zarządzanie zapasami materiałów podlegających, cięciu, rozcinaniu, wycinaniu (en: to slit) --> uzysk (z produkcji) --> arkusze i zwoje (oddzielny dokument) zwrot (listowy) (en: Dear) Zwrot grzecznościowy stosowany w listach, np. Szanowni Państwo, Szanowna Pani Kowalska zwrot kosztów, rekompensata (en: Reimbursement, de: Aufwendungsersatz) Polega na przekazaniu środków pieniężnych komuś, kto poniósł koszty (wydatki) podczas wykonywania zadań pracowniczych lub pracy na rzecz osób trzecich. Zwykle kwota jest zatwierdzana zarówno przez wypłacającego jak i klienta, na rzecz którego wykonywane było zadanie. Zwrot kosztów może następować w formie rozliczenia zaliczki --> rozliczanie zaliczek zwrot pieniędzy, płatności (en: Refund, de: Erstattung, Rückzahlung) Zwrot pieniędzy (nakładów) gdyż, np. transakcja nie doszła do skutku, towar nie został dostarczony, towar został zareklamowany i nie będzie wymiany na inny. W programie Trawers, w systemie KB można rejestrować zwroty pieniędzy a) dla odbiorcy - jako wypłaty z kasy lub z rachunku bankowego b) od dostawcy - jako wpłaty do kasy lub na rachunek bankowy zwrot magazynowy (materiały, towary) (en: Return of materials (goods), de: Rückgabe) Zwrot do magazynu (od odbiorcy, z produkcji), zwrot z magazynu (do dostawcy) Zwroty mają wpływ na stan ilościowy i wartościowy zapasów magazynowych. (+) Zwrot do magazynu: zwiększa stan magazynowy (-) Zwroty z magazynu: zmniejsza stan magazynowy Dokument zwrotu musi być powiązany z dokumentem pierwotnym, tj. dokumentem rozchodu lub przychodu. --> zwrotu przyczyna Return to a warehouse, return from a warehouse zwrotu autoryzacja (RMA), zgłoszenie zwrotu RMA Return Merchandise Authorization, RMA Nummer Return Material Authorization Proces przyjmowania zwrotu towarów. Klient zgłasza zwrot. Pracownik nadaje zgłoszeniu numer RMA. Ew. generuje --> Etykieta zwrotna. Klient wysyła paczkę oznaczona numerem RMA. Od tego momentu wszystkie czynności powiązane są z RMA. RMA służy usprawnieniu procesu zwrotów i ew. napraw towarów (en: Reverse Logistics W programie Trawers nr RMA to numer zgłoszenia zwrotu. Dokument rejestrowany jako zamówienie sprzedaży. Kolejne kroki: zwrot zapłaty, lub wymiana towaru lub naprawa i wysyłka po naprawie. --> gwarancja --> serwisowane produkty zwrot do dostawcy (RTV - Return to Vendor) To samo co RMA ale związane ze zwracaniem towarów do dostawcy zwrotów polityka (en: Return Policies) Polityka zwrotów określa zasady i warunki zwrotu i reklamacji towarów Np. liczba dni od dnia zakupu, które towary można wymienić a które będą naprawiane. Opisuje procedurę zgłaszania reklamacji i wysyłki towarów, np. kurierem zwrotu przyczyna (en: Return Reason Code, Return Code) Przyczyna, powód zwrotu. zwrot wydatków (en: Expense claim, Expense Receipt) Zwrot wydatków (poniesionych kosztów) poniesionych przez pracownika na rzecz firmy. Oczekuje zwrotu poniesionych kosztów. Przedstawia dowody, np. zestawienie kosztów podróży służbowej. --> rozliczanie zaliczek zysk brutto (en: Gross profit, de: Bruttogewinn) Przychód pomniejszony o koszty. A Revenue 663 663.38 <---- Przychód (sprzedaż) B Cost of sales 460 869.16 <---- Koszt własny sprzedaży C Gross profit 202 794.22 <---- Zysk brutto (A-B) --> koszt własny sprzedaży (KwS) --> marża żądanie zapłaty Gdy na fakturze jest podany termin zapłaty, to jest to żądanie zapłaty Gdy nie ma, to trzeba wystawić żądanie zapłaty aby skutecznie domagać się zapłaty należności źródło pozyskania klienta (en: Customer Source) Jak klient trafił do naszej bazy ? Np. wyszukiwarka internetowa, targi branzowe How did a customer found himself in our base? E.g. internet browser, trade fairs Ogólny opis programu Trawers ERP Procesy gospodarcze w programie Używanie programu Opis ogólny


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies