www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Wielo-walutowość 1. Opis ogólny 2. Pojęcia 3. Przykłady transakcji walutowych Sprzedaż walutowa Zakup walutowy 4. Rejestrowanie faktur zakupu w walucie od firm krajowych (PL) 5. Kredyty walutowe 6. Zestawienia walutowe w Księdze Głównej 7. Przypadki szczególne Saldo minusowe w kasie lub na rachunku bankowym Kurs waluty na fakturach korygujących 8. Różnice z zaokrągleń przeliczeń walutowych Opis ogólny Przykład 9. Zestawienia wielo-walutowe Transakacje (dokumenty) Należności i zobowiązania walutowe Rejestry kasowe i bankowe 10. Tematy powiązane 11. Kurs szkoleniowy 1. Opis ogólny Wielo-walutowość to cecha całego programu Trawers. Dokumenty i transakcje w wielu walutach NA Sprzedaż, należności Wystawienia dokumentów w różnych walutach: Faktury, Faktury korygujące, Zamówienia, Oferty, Noty. Prowadzenie kartoteki należności w różnych walutach. Dokumenty sprzedaży Kartoteka rozrachunków Obliczanie różnic kursowych. Różnice kursowe okresowe i operacyjne ZA Zamówienia zakupu Wystawianie zamówień zakupu w walutach obcych. Realizacja zamówień zakupu Prowadzenie kartoteki ofert (cen dostawców) w różnych walutach. Kartoteka cen dostawców (oferty) ZO Zakupy, zobowiązania Rejestrowanie faktur dokumentów zakupu w różnych walutach: Faktury, Faktury korygujące, Dostawy, Noty. Dokumenty zakupu Prowadzenie kartoteki zobowiązań w różnych walutach. Kartoteka rozrachunków Obliczanie różnic kursowych. Różnice kursowe okresowe i operacyjne KB Obrót pieniężny Prowadzenie rejestrów kas i banków w różnych walutach. Rozliczanie należności i zobowiązań prowadzonych w różnych walutach. Dokumenty płatności Prowadzenie kartoteki zaliczek w różnych walutach. Rejestrowanie dokumentów kompensat i rozliczanie nadpłat. Nadpłaty i kompensaty Obliczanie różnic kursowych. KC Emisja przelewów Tworzenie przelewów bankowych w różnych walutach. Przelewy elektroniczne. Tworzenie MI Cenniki, inwentaryzacja Prowadzenie cenników sprzedaży i zakupu w różnych walutach. Cenniki sprzedaży TK Kursy walut Prowadzenie tabeli kursów walut. Automatyczne pobieranie kursów walut. Kursy walut Transakcje (dokumenty) mogą być nominowane w dowolnych walutach. Można kupować w PLN a płacić w EUR. Można wypłacać zaliczki w EUR, przyjmować faktury rozliczające w GBP i zwrot reszty zaliczki w PLN Waluta transakcji wskazywana jest w nagłówku dokumentu. Podpowiadana jest domyślna waluta z karty kontrahenta. Można wybrać inną walutę. ----------- Waluta: EUR ----------- Wszystkie transakcje (dokumenty), które rejestrowane są w walutach obcych przeliczane są na walutę bazową (PLN) wg wskazanego kursu, zwykle kursu dnia. Kursy walut W bazach danych zapamiętywane są wartości dokumentów w walucie transakcji oraz wartości przeliczone na walutę bazową (PLN). Ilość Cena EUR Wartość EUR Kurs Wartość PLN --- ----- ----- ------ ------ 3.3 18.11 59.76 * 4.3037 = 257.19 Polecenia księgowania w PLN Transakcje walutowe i wynikające z nich dodatkowe dokumenty systemowe, np. różnice kursowe tworzą polecenia księgowania zgodnie z definicjami w tabelach dekretacji. Tabele dekretacji Polecenia księgowania, które powstają w wyniku dekretacji transakcji, przekazywane są do Księgi Głównej w walucie bazowej (PLN). Dokumenty poleceń księgowania Organizacja ksiąg rachunkowych Różnice kursowe, które wynikają ze zmian kursów walut, przekazywane są do Księgi Głównej także w walucie bazowej (PLN). Dokumenty i transakcje tylko w PLN W tych systemach dokumenty i transakcje wyrażone są w PLN. KG Księga główna Zapisy w księdze głównej wyrażone są w walucie bazowej (PLN). Można tworzyć zestawienia księgowe, w których kwoty są przeliczane na wskazaną walutę, np. EUR wg aktualnego kursu. Organizacja ksiąg rachunkowych ST Środki trwałe Wartość środków trwałych i transakcje: przychody, rozchody, obliczenia umożenia i amortyzacji wyrażane są w PLN. ST Środki Trwałe: Dok użytkowa MG Gospodarka magazynowa Wartość zapasów i transakcje: przychody, rozchody, przesunięcia, korekty wyrażane są w PLN. Dokumenty magazynowe ZP Zlecenia produkcyjne Ewidencja kosztów normatywnych, planowanych i rzeczywistych (zarejestrowwanych) oraz transakcje: rozchody komponentów, koszty operacji (robocizny) i przychody wyrobów wyrażane są w PLN Dokumenty w produkcji 2. Pojęcia Faktura w walucie Dokument stwierdzający zakup towarów lub usług. Cena i wartość transakcji podana jest w walucie obcej. Kredyt walutowy Zaciągnięcie zobowiązania w walucie obcej. W systemie ZO rejestrowane jako nota uznaniowa. Kurs wpłaty waluty Kurs waluty, który przyjmuje się do wyceny wartości wpłaty waluty. Zwykle jest to kurs z dnia transakcji banku, z którego usług jednostka korzysta. Waluty można wpłacać po różnych kursach (w różnych partiach). Dla wyceny wartości wypłaty waluty (--> kurs wyceny rozchodu waluty) program oblicza średnią ważoną kursow zakupu (tak samo jak w magazynie). Kurs wyceny rozchodu waluty Kurs, wg którego wyceniany jest rozchód waluty, np. podczas wypłaty z kasy walutowej. Podczas rejestrowania dokumentu wypłaty można wybrać: o------------------------o | Kurs dnia | <-- wybrany z tabeli lub wpisany ręcznie | Kurs średni ważony | <-- ustalany automatycznie o------------------------o Kurs średni ważony Wycena rozchodu walut, np. wypłaty z kasy walutowej następuje wg metody cen przeciętnych, tj. kurs wypłaty jest ustalany jako średnia ważona kursów przychodu walut. Program nie prowadzi wyceny walut wg metody LIFO/FIFO. Nie prowadzi ewidencji kolejnych partii przychodu walut. Po każdym kolejnym przychodzie program przelicza wartość walut na PLN. Ustala kurs średni ważony. Kurs dnia Wycena rozchodu walut następuje wg podanego kursu, np. kursu dnia. Program podpowiada kurs z tabeli kursów walut. Kurs z dnia transakcji lub kurs z poprzedniego dnia roboczego. O tym, który kurs podpowiada program decyduje parametr systemu AD: ----------------------------------------------------------- [T] Kurs z dnia transakcji (dzień dokumentu) [N] Kurs z poprzedniego dnia roboczego wg kalendarza firmy ----------------------------------------------------------- Parametry systemu AD Przecietny kurs zapasu walut Przeciętna (średnia) cena zakupu walut, które zgromadzono w kasie lub na rachunku bankowym. Poszczególne partie walut mogły wpływać po różnych kursach (w różnych cenach). Dla potrzeb rozchodu walut przyjmuje się cenę średnią przychodu. Operacje walutowe Wszelkie zdarzenia rejestrowane w systemie wyrażone wartościowo w walutach innych niż waluta bazowa (PLN). Rozrachunki z kontrahentami w walucie Należności odbiorców i zobowiązania dostawców rejestrowane są w walutach transakcji oraz w walucie bazowej (PLN). Waluty transakcji mogą być różne. Salda rozrachunków podawane są zawsze w walucie bazowej oraz w walucie obcej, gdy wszystkie transakcje konkretnego rachunku są w tej samej walucie. Rozrachunki z kontrahentami Różnice kursowe operacyjne Koszty albo przychody wyrażone w walucie bazowej (PLN) wynikające z różnych kursów waluty dotyczących danej operacji (transakcji). Różnice kursowe okresowe i operacyjne Różnice kursowe okresowe Zmiana wartości w walucie bazowej (PLN) aktywów i pasywów wynikająca z konieczności ich wyceny na dany moment (najczęściej na dzień bilansowy 31 grudnia). Różnice kursowe okresowe i operacyjne Kursy walut W tabeli zapisane są kursy walut, tj. przeliczniki wymiany walut obcych na walutę bazową. Kursy mogą być pobierane automatycznie ze strony NBP. Kursy walut Waluta Jednostka pieniężna danego kraju. W programie Trawers można wyróżnić: * Waluta bazowa (PLN) przedsiębiorstwa, użytkownika programu Trawers. Jest to waluta, w której prowadzona jest Księga Główna oraz wycena zapasów. W Polsce tą walutą jest PLN. Ustawa o rachunkowości: 'Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej' Walutę bazową można zmienić na inną (parametry AD) (beta). Ewidencję każdej firmy (Trawers jest programem wielo-firmowym) można prowadzić w innej walucie (beta). * Waluta kontrahenta, odbiorcy, dostawcy, osoby. Waluta definiowana do prowadzenia transakcji z kontrahentem. Symbol waluty podaje się w karcie kontrahenta. * Waluta transakcji Waluta danej transakcji. Domyślnie waluta kontrahenta, ale może być podana inna, np. faktura zakupu w EUR. Transakcje zapisywane są w bazie danych w walucie transakcji oraz w walucie bazowej (PLN) po przeliczaniu wg podanego kursu. Zaokrąglenie kursu średniego ważonego Przy przyjmowaniu waluty do kasy lub banku, kurs średni ważony liczony jest po każdej wpłacie. W rezultacie obliczeń może powstać zaokrąglenie powiązane z daną pozycją wpłaty. Patrz opis niżej: Różnice z zaokrągleń przeliczeń walutowych Zaokrąglenie mozna zaksięgować w KG Księga Główna. Dekretacje KB: Kasa [D7]+ [D8]- Bank [D7]+ [D8]- Zapewnia się zgodność salda konta kasy lub banku w Księdze Głównej, z saldem PLN w rejestrze kasy lub banku. Saldo PLN w rejestrze obliczane jest wg wzoru: saldo w walucie * kurs średni. Zarządzanie płatnościami Zapasy środków pieniężnych w walucie Środki walutowe gromadzone w kasach i na rachunkach bankowych. Wyceniane są wg średniej ważonej ceny zakupu. Zarządzanie płatnościami Okresowo mogą być przeszacowane. W rezultacie mogą powstać różnice kursowe okresowe. Różnice kursowe okresowe i operacyjne 3. Przykłady transakcji walutowych Sprzedaż walutowa Faktury nominowane w walucie, np. w EUR można wystawiać dla odbiorców zarówno krajowych jak i zagranicznych. 1. Rejestracja zamówienia sprzedaży w EUR od odbiorcy po kursie 4.100 Realizacja zamówień sprzedazy 2. Przepisanie zamówienia do faktury sprzedaży - jest to jedna z wielu metod wystawienia faktur sprzedaży do zamówień Powstaje należność od odbiorcy w EUR i w PLN, przeliczona wg 4.100 Rozrachunki z kontrahentami Przed przepisaniem zamówienia do faktury sprzedaży można zmienić kurs waluty, np. na kurs aktualny, pobrany z tabeli walut lub wpisać ręcznie. Kurs waluty można także zmienić na aktualny w niezatwierdzonej fakturze sprzedaży. 3. Wydruk faktury sprzedaży dla odbiorcy krajowego z kwotami w EUR i w PLN lub tylko z kwotami w walucie - dla kontrahenta zagranicznego. Dodatkowo, treść faktury może być w języku obcym - wg wzorca dokumentu. 4. Wysłanie faktury pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. 5. Wpłata należności od odbiorcy na nasz rachunek bankowy. Zarządzanie płatnościami 6. Rejestracja zapłaty w rajestrze bankowym na podstawie wyciągu bankowego. Otrzymane EUR przelicza się na PLN wg kursu zastosowanego przez bank, tj. 4.000. Kurs jest inny (niższy) niż kurs z dnia wystawienia faktury sprzedaży. Program oblicza różnicę kursową operacyjną. Różnice kursowe okresowe i operacyjne 7. Na koniec okresu (dzień bilansowy) przelicza się aktywa na rachunku bankowym. Gdy kurs z dnia przeliczenia jest inny niż kurs nabycia aktywów, to powstaje różnica kursowa okresowa. 8. Na koniec okresu (dzień bilansowy) przelicza się należności walutowe (niezapłacone faktury sprzedaży). Następuje przeszacowanie nalezności. Podczas przeliczeń mogą powstać różnice kursowe okresowe Zakup walutowy 1. Rejestracja zamówienia zakupu Realizacja zamówień zakupu 2. Rejestracja faktury zakupu w powiązaniu lub bez powiązania z zamówieniem zakupu. Np. w EUR po kursie 4.100 Kurs waluty można zmienić w fakturze niezatwierdzonej. Rozrachunki z kontrahentami 3. Wypłata zobowiązania dla dostawcy z rachunku bankowego Zarządzanie płatnościami 4. Na podstawie wyciągu bankowego, rejestracja zapłaty w rajestrze bankowym. Zapłatę można zarejestrować po kursie dnia np. 4.0000 lub kursie średnim ważonym np. 3.9500. Jeśli zarejestruje się zapłatę po kursie dnia, to program obliczy dwie różnice kursowe operacyjne: 1. Między kursem dnia zapłaty a kursem średnim ważonym w kasie/banku 2. Między kursem dnia zapłaty a kursem z dnia wystawienia faktury Jeśli zarejestruje się zapłatę po kursie średnim ważonym, to program obliczy jedną różnicę kursową operacyjną: 1. Między kursem średnim ważonym a kursem z dnia wystawienia faktury Różnice kursowe okresowe i operacyjne 4. Rejestrowanie faktur zakupu w walucie od firm krajowych (PL) Od 2009 roku można rejestrować faktury zakupu w walucie, od dostawców krajowych, tj. gdy w karcie dostawcy podano: Kraj = PL Kroki: 1. Rejestrować pozycję: Zakup - w walucie 2. Rejestrować pozycję: PTU naliczone - w walucie Program przeliczy obie pozycje wg podanego kursu i sumy w walucie obcej i w walucie bazowej (PLN) zapisze w kartotece rozrachunków (zobowiązań). Obie pozycje pojawią się także w rejestrze zakupu. Wycena przychodów z zakupu 5. Kredyty walutowe Kredyt walutowy, to jest zaciągnięcie zobowiązania w walucie obcej. W programie Trawers można zarejestrować kredyty oraz rejestrować spłaty rat. Bank udzielający kredytu może być traktowany jako dostawca a zaciągniecie kredytu ewidencjonuje się notą uznaniową w systemie ZO. Przykład -------- Zaciągnięcie kredytu walutowego w wysokości 10.000,00 USD - Data: 20xx.05.06 Przygotowanie: * Utworzyć tabelę kursów walut zawierającą kurs USD * W kartotece dostawców dopisać kartę banku. Zaznaczyć, że rozrachunki prowadzone będą w USD Rejestrowanie operacji: 1. Zaciągnięcie kredytu rejestrowane jest jako: Inne uznania (Ma) z datą 20xx.05.06 po kursie 3.7608 Operacja powoduje zwiększenie salda rozrachunków z dostawcą (bankiem) o 37,608.00 PLN 2. Spłata I raty (1.000,00 USD) dnia 20xx.06.01 po kursie 3.8262 rejestrowana jest jako zapłata rozliczająca do dokumentu z punktu 1. 1.000,00 USD (3.826,20 PLN) 3. Kurs USD zwiększył się, a więc wraz z dokumentem zapłaty rejestrowane są automatycznie ujemne różnice kursowe będace kosztami operacji finansowych. Są one księgowane ze znakiem (-) minus i wynoszą w tym przypadku 65.40 PLN Po spłacie pierwszej raty: * Stan rozrachunkow z bankiem (wyrażony w PLN) wynosi: 33,847.00 PLN * Do spłaty pozostało 9,000.00 USD - wartość pozostała do rozliczenia na dokumencie z punktu 1 Schemat księgowań: Rachunek Rozliczenie Koszty operacji bankowy (130) kredytu (110) finansowych (751) -------------------- -------------------- ------------------- 1) 37,608.00 | | 37,608.00 (1 | |3,826.20 (2 2) 3,826.20| | | 3) -65.40| |-65.40 (3 6. Zestawienia walutowe w Księdze Głównej Zapisy w księdze głównej wyrażone są w walucie bazowej (PLN). Można tworzyć zestawienia księgowe, w których kwoty są przeliczane na wskazaną walutę, np. EUR wg aktualnego kursu. Takie zestawienia mogą być przydatne w firmach międzynarodowych. Walutę zestawień, w jakiej program tworzy zestawienia księgowe, podaje się w parametrach systemu KG Księga Główna. 7. Przypadki szczególne Saldo minusowe w kasie lub na rachunku bankowym P. Jak zarejestrować operację, aby uzyskać saldo ujemne w kasie walutowej lub na walutowym rachunku bankowym? Np. podczas ustalania stanów początkowych na rachunku bankowym. O. Saldo ujemne należy traktować jako sytuację wyjątkową. Dlatego operacje w programie trzeba wykonywać uważnie, ze świadomością skutków. Aby wykonać operację wypłaty, która może spowodować saldo ujemne w walucie, należy wypłacić całość do 0.00 a następnie wykonać wpłatę z kwotą ujemną (-) po podanym kursie. Dobrze: Wpłata -100 EUR Wpłata 100 EUR Źle: Wpłata -100 EUR Wpłata 120 EUR <--- program nie 'zauważa' przechodzenia z salda ujemnego na dodatnie Taka wpłata powinna być jednorazowa. Nie powinno się rejestrować kolejnych wpłat z kwotą ujemną (-), gdyż program nie oblicza różnic kursowych od wpłat z (-). Kurs waluty na fakturach korygujących Do przeliczania faktur korygujących stosuje się kurs, jaki przyjęto do przeliczenia faktury pierwotnej. Po wskazaniu numeru faktury korygowanej, program odczytuje z niej kurs i stosuje do przeliczania kwot na fakturze korygującej. Dokumenty sprzedaży Taka praktyka potwierdzona jest przez wiele interpretacji US. (do odszukania w internecie #faktura korygująca kurs waluty) 8. Różnice z zaokrągleń przeliczeń walutowych Opis ogólny Kwoty faktur w walucie obcej (zwiększenie należności) i kwoty zapłat w walucie obcej (zmniejszenie należności) po przeliczeniu na walutę bazową zapisywane są: a) w księdze głównej i b) w kartotece rozrachunków. Podobnie zapisywane są kwoty faktur zakupu (zwiększenie zobowiązań): a) w księdze głównej i b) w kartotece rozrachunków. W pozycji faktury walutowej jest kwota w walucie, kurs waluty oraz kwota w PLN obliczona jako kwota w walucie razy (*) kurs. ------------------------------------- PLN = kwota w walucie [*] kurs waluty ------------------------------------- Każda pozycja tworzy polecenie księgowania dla KG. Kwota polecenia jest w PLN. a) Suma kwot wszystkich pozycji w PLN tworzy wartość dokumentu pobieranego w systemie KG Księga Główna. Suma kwot w PLN liczona jest 'w pionie' b) Do kartoteki rozrachunków zapisywana jest suma pozycji faktury w walucie oraz kurs waluty Kwota w PLN liczona jest 'w poziomie', tj. suma kwot w walucie [*] kurs Przykład 1: Ilość Cena EUR Wartość EUR Kurs Wartość PLN 3.3 18.11 59.76 * 4.3037 = 257.19 7.0 15.17 136.53 * 4.3037 = 587.58 9.0 16.46 115.22 * 4.3037 = 495.87 --------- -------- 1340.64 <-- suma w PIONIE dla KG 311.51 * 4.3037 = 1340.65 <-- suma w POZIOMIE dla rozrachunków -------- -0.01 <-- różnica Kwoty w 'poziomie' i 'pionie' mogą być groszowo różne. (en: Rounding difference) Różnic tych nie można uniknąć. Wynikają ze sposobu zapisu (reprezentacji) wartości w bazie danych i w pamięci komputera podczas obliczeń arytmetycznych. Różnice te należy, na koniec okresu, przeksięgować notą PK w Księdze Głównej. Można utworzyć zestawienie różnic z zaokrągleń. KG > Okresowe > Różnice z zaokrągleń walutowych NA [KG_ZPK40] KG > Okresowe > Różnice z zaokrągleń walutowych ZO [KG_ZPK50] Na zestawieniu podane są kwoty do zapisania notami księgowymi bezpośrednio na kontach w Księdze Głównej. Różnica z zaokrągleń może także spowodować groszową nadpłatę lub niedopłatę na wydrukach z rozrachunków wyrażonych w PLN. Np. na fakturze walutowej drukowanej w PLN. Kwoty faktury i zapłaty w walucie są te same, ale wyrażone w PLN mogą się groszowo różnić. Odchylenia od cen zakupu Przykład Przykład w zastosowaniem takich samych kwot jak w przykładzie, który ilustruje różnice 'w pionie' i 'poziomie' powstałe podczas obliczania kwot PTU. PTU (VAT) Rejestry Faktura sprzedaży ----------------- Waluta: THB Baht (Baht tajski) Kurs: 1 THB = 0.1000 PLN o---------------------------------------------------------------o |Poz ---- Indeks ---- Ilość --- - Cena THB -- Wartość - | |P 1 BARWNIK-CORA 1.000 1.99 1.99 | |P 2 BARWNIK-INDYGO 1.000 0.38 0.38 | |P 3 BARWNIK-JEFTA 1.000 5.68 5.68 | |P 4 BARWNIK-INKOR 1.000 0.45 0.45 | |P 5 BARWNIK-WERUZ 1.000 1.05 1.05 | |P 6 BARWNIK-FASUR 1.000 2.87 2.87 | | ===== | | Razem THB 12.42 | o---------------------------------------------------------------o Pozycje w PLN ------------- Wartość w PLN = wartość w THB [*] kurs o---------------o | Wartość PLN | |---------------| | 1 0.20 | | 2 0.04 | | 3 0.57 | | 4 0.05 | | 5 0.11 | | 6 0.29 | |---------------| | 1.26 | o---------------o W rozrachunkach --------------- (Należność za fakturę) 12.42 THB [*] Kurs 0.1 = 1.24 PLN Zest w KG (Różnica) ------------------- o------------------------------------------------------o | Rozrachunki Kurs Księga Główna Zaokr | |------------------------------------------------------| | 12.42 THB 0.1000 1.24 PLN 1.26 PLN -0.02 | | -----------------------------------------------------| | Różnica z zaokrągleń -0.02 | o------------------------------------------------------o 9. Zestawienia wielo-walutowe Transakcje (dokumenty) Dokumenty zawierają kwoty w walucie transakcji, np. EUR i w walucie bazowej (PLN) po przeliczeniu wg podanego kursu. Dokumenty można drukować z kwotami w walucie i w PLN (redagowane wg wzorców). Np. ZO > Zakupy > Zestawienia > Faktury zakupu - kwoty w walucie [ZO_ZDO30] Zestawienia zbiorcze można drukować z kwotami w walucie lub po przeliczeniu ------------------------------- [P] kwoty w przeliczeniu na PLN [W] kwoty w Walucie transakcji ------------------------------- Należności i zobowiązania walutowe Zapisy zawierają kwoty w walucie transakcji, np. EUR i w walucie bazowej (PLN) Zestawienia zbiorcze zawierają kwoty w walucie i PLN. Gdy waluty nie są jednorodne, to nie ma posumowania kwot w walutach -------------------------- W walucie -- W PLN -- -------------------------- 349.07 PLN 349.07 9.84 PLN 9.84 123.00 EUR 515.25 ========================= Ogółem: ...... 874.16 --o--- | <-- Nie ma podsumowania Na życzenie, można kwoty w walucie przedstawić w PLN: ---------------------------------------------------------- Pozycje i sumy w walutach obcych przeliczyć na PLN ? ---------------------------------------------------------- Kartoteka rozrachunków Rejestry kasowe i bankowe Rejestry kasowe i bankowe prowadzi się w PLN lub we wskazanych walutach obcych. Transakcje walutowe przeliczane są na PLN. Salda rejestrów są w walutach i w PLN. Zestawienia rejestrów i salda rejestrów podawane są w walucie i w PLN Dokumenty płatności Salda rejestrów i salda odpowiadających im kont w KG można porównywać w PLN. KG > Okresowe > Porównanie KG i ksiąg pomocniczych [KG_ZPK30] 10. Tematy powiązane Kursy walut Różnice kursowe okresowe i operacyjne Zarządzanie płatnościami Faktury zakupu a dostawy ZO Realizacja zamówień zakupu Dokumenty płatności Dokumenty sprzedaży Dokumenty zakupu Dokumenty magazynowe Kartoteka rozrachunków Odchylenia od cen zakupu Organizacja ksiąg rachunkowych Tabele dekretacji Dokumenty poleceń księgowania 11. Kurs szkoleniowy F340 Finanse: Wielo-walutowość Wykłady i ćwiczenia na temat instalowania, parametryzacji i użytkowania funkcji wykonujących operacje w różnych walutach. * Definiowanie walut i przeliczników wymiany (kursy walut) * Definiowanie kas i banków w różnych walutach * Sprzedaż w walutach obcych * Przyjmowanie wpłat od odbiorców w walutach obcych * Zakupy w walutach obcych * Wypłacanie zobowiązań dostawcom w walutach obcych * Rejestrowanie operacyjnych różnic kursowych. Przeglądanie zestawień. * Obliczanie okresowych różnic kursowych. Przeszacowanie środków pieniężnych. * Transakcje w walutach obcych a PTU (VAT) * Prowadzenie cenników sprzedaży i zakupu w różnych walutach. * Tworzenie zestawień w walutach obcych w KG Księga Główna * Zestawienie: Różnice z zaokrągleń walutowych


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies