www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Formaty daty, czasu, liczb 1. Format daty Sposób zapisu daty Wybory formatu Daty w kalendarzu 2. Format czasu 3. ModTime Czas zapisu danych 4. Fomat liczby 5. Znaki końca linii 6. Tematy powiązane 1. Format daty Sposób zapisu daty Format daty, to sposób zapisu daty, np. ---------- RR.MM.DD np. 12.09.08 RRRR.MM.DD np. 2008.09.12 (YYYY.MM.DD) DD.MM.RR np. 12.09.08 ---------- Format YYYY-MM-DD to format ISO 8601 Format YYMMDD to format GS1-128 W Polsce format zapisu reguluje Polska Norma PN-EN 28601:2002 która jest zgodna z ISO 8601-1988. Ustala zapis RRRR.MM.DD Wybory formatu Format daty można ustalić: * W definicji pól dat na wzorcach dokumentów, Np. data wystawienia faktury sprzedaży 1. Na wzorcu wydruku dopisać 20 przed polem daty ---------- 20şData wş --> 2013.03.12 ---------- 2. Na wzorcu wydruku użyć funkcji ţFormatDaty{} Funkcje TrExt 3. Utworzyć własne pole dla wzorców Wzorce dokumentów i etykiet * W definicji struktury pliku wysyłanego w formacie CSV * W definicji struktury pliku pobieranego w formacie CSV, aby prawidłowo pobrać pole daty np. 12/31.2009 (format amerykański) CSV Tabela def CSV Przykłady o-- Format -----o | DD-MM-RR | | DDMMRR | | MM.DD.RR | | RRRR.MM.DD | | DD.MM.RRRR | | DD/MM/RRRR | | ... | o---------------o RR.MM.DD W programie Trawers domyślny format daty jest w formacie ANSI: -------- RR.MM.DD (yy.mm.dd set date ansi) -------- NOTE: W opisach, do porównań dat używa się zamiennie określeń: * data najmniejsza (mniejsza) i odpowiednik: data najstarsza (starsza) * data największa (większa) i odpowiednik: data najnowsza (nowsza) Np. dwie daty: 2019.06.02 i 2021.01.18 ----o----- ----o----- | | | | Data Data mniejsza większa starsza nowsza Daty w kalendarzu Kalendarz, to system (metoda) rachuby czasu. Organizuje czas poprzez nadawanie nazw odcinkom czasu. Wyznacza dni, tygodnie i miesiące w roku. Data, to umowne oznaczenie dnia, miesiąca i roku w kalendarzu. Daty wskazują kolejne dni (doby) w kalendarzu. W programie Trawers ERP są dwa rodzaje kalendarzy: * Kalendarze dni oznaczonych (wolnych) - może być ich kilka Te kalendarze są w tabeli [AD_TKA10] * Kalendarz podręczny Standardowy kalendarz gregoriański. Stosowany do wskazywania dat. Kalendarze 2. Format czasu Format czasu, to sposób zapisu czasu: dziesiętnie lub godzinowo, np. -------- 999.99 GG:MM:SS Format 24-godzinny (standardowy) 13.50 13:30:00 Format dziesiętny (en: Decimal Time) -------- Inne przykłady: 00:20:00 --> 0.33333 01:30:36 --> 1.51000 Format czasu ustalany jest: * w definicji pól dat na wzorcach dokumentów, np. godziny wystawienia faktury sprzedaży Funkcje TrExt * w definicji wprowadzania czasu operacji produkcyjnych Parametry RO Technologia produkcji GG:MM:SS W programie Trawers domyślny format zapisu czasu -------- jest w formacie GG:MM:SS -------- 3. ModTime Czas zapisu danych We wszystkich zbiorach (tabelach) jest pole ModTime. Sterownik bazy danych umieszcza w tym polu dzień i czas ostatniego zapisu rekordu. Każdy zapis rekordu zmienia jego ModTime. np. 21.05.10 17:19:59.115 ----o--- ----o------- | | dzień czas rr.mm.dd hh:mm:ss.fff Do pola: ModTime zapisuje sterownik bazy danych, niezależnie czy zapis został zainicjowany przez operatora czy przez procesy systemowe. Funkcje SOA wykorzystują datę i czas ostatniego zapisu rekordu (ModTime) do ograniczenia (filtrowania) liczby przesyłanych danych. Parametr: <changeSince>. SOA Funkcje OutBound i InBound Pole ModTime można pokazać na ekranach i wydrukach: 20xx.08.12 12:14:14 <--- pełne sekundy 20xx.08.11 15:23:35 20xx.08.16 12:42:54 20xx.08.12 12:14:14.172 <--- z ułamkami sekund 20xx.04.16 22:05:28.951 20xx.08.06 18:57:10.338 Np. Przeglądanie tabelaryczne zamówień sprzedaży [NA_ZZC10] i przeglądanie faktur sprzedaży [NA_ZDC10]. Jedno: z ułamkami sekund Drugie: pełne sekundy 4. Format liczby Format liczby, to sposób zapisu pola numerycznego -------------- 999,999.99 999 999.99 999,999 999 999 999.99 -------------- Format ustalany jest: * w definicji pól na wzorcach dokumentów, np. ilość sprzedaży, wartość zakupu Formaty liczb można też zmieniać stosując funkcje TrExt. Funkcje TrExt NOTE: Można zmieniać długość liczby oraz znaki oddzielające części tysięczne Nie można zmieniać znaku (kropki) dziesiętnej. Ew. można pominąć cześć ułamkową liczby. 5. Znaki końca linii Znaki końca linii, to sposób oznaczenia końca linii w pliku wydrukowym. Należy wybrać takie znaki, jakie są odpowiednie dla platformy (systemu operacyjnego), a którym będzie odczytywany plik wydrukowy. -------------------------------------------------- Linux / Unix: <LF> , 10 , 0x0A , ^J Windows : <CR><LF> , 13 10 , 0x0D 0x0A , ^M ^J Mac OS : <CR> , 13 , 0x0D , ^M -------------------------------------------------- 6. Tematy powiązane Formuły i wzory obliczeniowe Składnia wyrażeń filtrujących (filtry) Wzorce dokumentów i etykiet Funkcje TrExt Kodowanie polskich znaków CSV Tabela def CSV Kalendarze Bezpieczeństwo. Mechanizmy SOA Funkcje OutBound i InBound Query. Zapytania wg warunków Wyrażenia regularne


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies