www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


WOE Zamówienia internetowe (en: Web Order Entry) 1. Opis ogólny 2. Funkcje użytkowe 2.1 Przeglądanie i zamawianie asortymentu 3. Architektura programu i uwarunkowania techniczne 4. Pojęcia 5. Prace przygotowawcze 5.1 W siedzibie Tres 5.2 W siedzibie firmy, użytkownika programu Trawers 5.3 W siedzibie Partnera, tj. firmy partnerskiej 5.4 Przygotowanie serwera www i WOE 6. Poznawanie funkcji WOE 7. Warunki użytkowania 8. Tematy powiązane 1. Opis ogólny WOE (en: Web Order Entery), to rozwiązanie funkcjonalne i organizacyjne, które umożliwia składanie zamówień sprzedaży w programie Trawers drogą internetową przez pracowników firm zewnętrznych, partnerskich przedsiębiorstwa, głównego użytkownika programu. (en: Customer Self-Service (CSS), Self-Service Customer Application) WOE pracuje w modelu B2B, tzn. dostęp do niego mają tylko klienci (partnerzy) zarejestrowani w programie Trawers. Nie ma tu rejestracji nowych klientów, jak w typowym sklepie internetowym. Pracownicy, np. sprzedawcy w sklepach partnerskich logują się bezpośrednio do bazy programu Trawers, przeglądają złożone zamówienia, listę dostępnych produktów i ich ceny oraz składają zamówienia. Sprzedawcy widzą te produkty, do których mają uprawnienia. Bezpieczeństwo. Mechanizmy Zakres widocznych produktów ustalany jest przez administratora i zarządzany przez mechanizm uprawnień dostępu do kart KIM w programie Trawers Na komputerze sprzedawcy wymagany jest jedynie dostęp do internetu. Całość przetwarzania odbywa się na serwerze WOE: Przeglądanie złożonych zamówień Partnerzy firmy ALFA Firma ALFA mają zdalny dostęp w Gdyni o--------------------o | Partner firmy ALFA | | w Katowicach o--<-----o o-----o o---------------o o--------------------o o--->-o | SOA | Baza danych | | WOE o--<>--o programu | o--------------------o o--->-o | | Trawers | | Partner firmy ALFA o--<-----o o-----o | w firmie ALFA | | w Olsztynie | ^ o---------------o o--------------------o | | | v * przeglądanie asortymentu * składanie zamówień sprzedaży 2. Funkcje użytkowe 2.1 Rejestracja zamówienia Kolejne kroki 1) Logowanie do modułu WOE WOE: logowanie 2) Przeglądanie listy produktów WOE: Przeglądanie listy produktów 3) Dodawanie do koszyka WOE: Dodawanie do koszyka 4) Składanie zamówienia WOE: Składanie zamówienia 5) Potwierdzenie złożenia zamówienia WOE: Potwierdzenie złożenia zamówienia 6) Przeglądanie złożonych zamówień WOE: Przeglądanie złożonych zamówień 3. Architektura programu i uwarunkowania techniczne Funkcje programu ---------------- W rozwiązaniu zintegrowano następujące składniki programu Trawers: * Osoby do kontaktu u odbiorcy (klienta) z adresami e-mail Osoby do kontaktu * Tabela operatorów Tabela operatorów * Cenniki sprzedaży magazynowe i kontraktowe Cenniki sprzedaży * Automatyczne nadawanie numerów dokumentom (element usług SOA) Numerowanie dokumentów i kartotek * Pobieranie wartości domyślnych z kartoteki kontrahentów, kartoteki asortymentu KIM Realizacja zamówień sprzedaży Uwarunkowania techniczne ------------------------ * Rozwiązanie zbudowane jest z następujących elementów: - Aplikacja internetowa napisana w języku Python Django 1.3 - Serwer WWW serwer Apache2 - Funkcje WebServices (SOA) programu Trawers * Komunikacja z programem Trawers odbywa się tylko poprzez funkcje SOA SOA Funkcje * Na serwerze WWW uruchomione jest rozwiązanie WOE, komunikujące się z Trawersem za pomoca funkcji SOA * Na komputerze z programem Trawers uruchomiony jest Serwer SOA SOA Serwer internetowy 4. Pojęcia Firma (en: Company) Firma, główny użytkownik programu Trawers Koszyk (en: Cart, Shopping cart) Zbiór towarów gromadzonych przez użytkownika w celu złożenia zamówienia. Można przeglądać zawartość koszyka, usuwać wybrane lub wszystkie pozycje, dodawać nowy towar lub zmieniać ilość zamawianą. Funkcja: Zapisz zamówienie przenosi zawartości koszyka do zbioru zamówień. Login (en: Login) Identyfikator, którym posługuje się użytkownik podczas uruchamiania (wywołania, logowania) programu. W WOE, loginem jest adres e-mail osoby do kontaktu (użytkownika WOE). Osoby do kontaktu Operator wirtualny [WO] (en: Virtual user) Symbol w tabeli operatorów, który identyfikuje osoby składające zamówienia internetowe. Program wpisuje symbol operatora wirtualnego do nagłówka zamówienia. Operatorom nadaje się uprawnienia, np. do kart produktów KIM. Takim operatorem nie może być administrator. Operatorów wirtualnych może być wielu. Symbol operatora wpisuje się do karty osoby do kontaktu. Partner (en: Partner) Przedsiębiorstwo partnerskie firmy, głównego użytkownika programu Trawers Zamówienie sprzedaży (en: Sales Order) Zamówienie składane przez sprzedawcę firmy partnerskiej. Zapisywane jest bezpośrednio w zbiorze zamówień programu Trawers. 5. Prace przygotowawcze 5.1 W siedzibie Tres Nie ma prac przygotowawczych 5.2 W siedzibie firmy, użytkownika programu Trawers * Dopisać operatora wirtualnego, np. [WO] * Nadać operatorowi [WO] uprawnienia do kart produktów KIM * Oznaczyć operatorowi [WO] domyślne symbole dekretacji Zaleca się, aby dekretacje nie zawierały masek, tj. %KK, %JJ, %XX. Jeżeli będą maski, to wartości dla nich trzeba będzie podać recznie podczas wystawiania faktury do zamówienia. A to zakłóca płynność pracy * Ustalić serie dokumentów: Zamówienia sprzedaży ZL * Wypełnić cenniki Ceny w WOE wyświetlane są wg standardowej reguły ustalania cen dla odbiorcy. Symbol odbiorcy ustalany jest na podstawie e-maila osoby do kontaktu. * Do kart odbiorców wpisać symbol magazynu. Ten symbol będzie widoczny na zamówieniu sprzedaży. * Dopisać osoby do kontaktu powiązane z firmą partnerską W karcie osoby: wskazać: Zdalny dostęp --> T wpisać: symbol operatora wirtualnego [WO] podać: e-mail (login) i hasło * Uruchomić funkcję: serwer SOA w trybie Autorun (IdProces = AD_PSOA2) (AD_PSOA2 trzeba dopisać do Tabeli AutoRun) * Przygotować serwer WWW i zainstalować aplikację WOE (opis jest dalej) 5.3 W siedzibie Partnera, tj. firmy partnerskiej * Przygotować komputer z dostępem do internetu * Przekazać pracownikom dane dostępowe (e-mail, hasło) * Nauczyć pracowników jak składać zamówienia 5.4 Przygotowanie serwera www i WOE Aby zainstalować WOE potrzebna jest podstawowa wiedza o administrowaniu systemem Linux oraz serwerem www Apache. Wymagana konfiguracja serwera ----------------------------- * język Python 2.4+ * pakiety dla języka Python: setuptools, virtualenv * serwer www zgodny z WSGI, np. Apache2 + mod_wsgi Kroki instalacji ---------------- * pobrać z ftp i rozpakować pakiet WOE WOE jest w katalogu https://ftp.tres.pl/integracja/woe/ Katalog ftp.tres.pl * wykonać kolejno skrypty: a) ./build-eggs.sh b) ./setup-woe.sh * Katalog docelowy: podać podkatalog w katalogu głównym serwera www. Zależnie od dystrybucji może to być np. /var/www/woe, /srv/www/woe * Adres serwera SOA Trawers: podać adres i port, na którym będzie uruchomiony serwera SOA programu Trawers, np. http://127.0.0.1:7000 * dodać użytkownika: www-data * dodać wirtualny host w pliku konfiguracyjnym Apache'a Przykład dla OpenSuse 11.4 64 bit /etc/apache2/httpd.conf LoadModule wsgi_module /usr/lib64/apache2/mod_wsgi.so NameVirtualHost woe.przyklad.pl <VirtualHost woe.przyklad.pl> ServerName woe.przyklad.pl WSGIDaemonProcess woe display-name=woe user=www-data processes=2 threads=15 WSGIScriptAlias / /srv/www/woe/mod_wsgi/dispatch.wsgi <Directory /srv/www/woe/mod_wsgi> Order Allow,deny Allow from all Deny from none </Directory> </VirtualHost> * w konfiguracji sieci dodać adres IP dla hosta woe.przyklad.pl np. w OpenSuse 11.4: YaST / Network services / Hostnames dodać: IP: 127.0.0.1 Hostname: woe.przyklad.pl NOTE: Powyższa konfiguracja wykorzystuje nieszyfrowany protokół HTTP. Można zastosować także szyfrowane połączenie SSL (protokół HTTPS). Opisy konfiguracji znajdują się w sieci Internet * uruchomić serwer SOA Trawers: AD > Trawers > Usługi wymiany danych SOA > Serwer internetowy SOA Podać port: 7000 6. Poznawanie funkcji WOE Aby poznać funkcje zamówień internetowych, trzeba zainstalować i uruchomić szereg programów (opisanych wyżej). Z tego powodu, oraz także dlatego, że funkcjonalność ta nie odbiega od rozwiązań w innych programach, nie przygotowano wersji demo. 7. Warunki użytkowania Użytkowanie składowych WOE, do których prawa autorskie ma firma Tres, w obecnie publikowanej postaci, jest nieodpłatne. Pomoc serwisowa ze strony firmy Tres będzie udzielana tylko w ograniczonym zakresie, tj. w formie odpowiedzi na konkretne pytania (tylko e-mail) dotyczące przyjętych założeń i rozwiązań funkcjonalnych. W szczególności, specjaliści serwisu nie będą diagnozować konkretnych rozwiązań sprzętowo-programowych w instalacjach użytkowników. 8. Tematy powiązane Integracja z internetem. Rozwiązania RA Zdalny dostęp odbiorców SOA Architektura wymiany danych SOA Funkcje SOA Serwer internetowy


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies