www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


RI Rozwiązania indywidualne. Kastomizacja 1. Rozwój programu 2. Indywidualne potrzeby funkcjonalne 3. Specyfikacja potrzeby 4. Oferta 5. Realizacja 6. Udostępnianie rozwiązania 7. Prototypy 8. Rozwiązania jednostkowe 9. Tematy powiązane 10. Uwagi końcowe 1. Rozwój programu Program Trawers jest rozwijany zgodnie z potrzebami użytkowników, w nawiązaniu do tendencji i trendów światowych i przyjętą strategią firmy Tres. Program rozwijany jest jako produkt standardowy, z możliwością dopasowania do potrzeb konkretnego użytkownika poprzez konfigurowanie i parametryzowanie. Dostosowanie do potrzeb firm Polityka aktualizacji Standaryzacja rozwiązań, szczególnie w informatyce, pozwala obniżyć koszty użytkowania, ze względu na zmniejszenie liczby utrzymywanych (konserwowanych) wersji programu oraz uproszczenie komunikacji (wymiany informacji) między producentem a użytkownikami. Kolejną zaletą rozwiązań standardowych jest przenoszenie dobrych praktyk biznesowych i uznanych standardów między użytkownikami programu. Np. dla firm produkcyjnych standardy wyznacza organizacja APICS a w obszarze logistyki i komunikacji organizacja GS1. 2. Indywidualne potrzeby funkcjonalne Jest możliwość rozbudowy i modyfikacji programu wg indywidualnych potrzeb, tzn. tworzenie rozwiązań indywidualnych (RI) (en: Custom Software, Customization) Potrzeba może być zrealizowana, jeśli jest zgodna z polityką rozwoju programu Trawers. Wykonanie odpłatne * Potrzeba jest realizowana odpłatnie, na indywidualne zlecenie wg przyjętej specyfikacji (en: Sponsored Development Specification) Udzielana licencja * Wykonane rozwiązania udostępniane są użytkownikom, podobnie jak Trawers, na gruncie prawa autorskiego, tzn. zostaje udzielona licencja na użytkowanie. Prawa autorskie do rozwiązania zachowuje firma Tres Udostępniane innym użytkownikom * O ile zleceniodawca nie zastrzeże inaczej, to wykonane rozwiązania mogą być udostępniane innym użytkownikom programu Trawers Rozwiązanie jednostkowe * Jeżeli zleceniodawca zastrzeże wyłączność lub rozwiązanie ma cechy indywidualne i nie jest udostępniane innym użytkownikom, to rozwiązanie jest: Jednostkowe Patrz dalej: Rozwiązanie jednostkowe. Warunki i zastrzeżenia Zwiększenie ceny abonamentu * Rozwiązanie indywidualne zwiększa cenę licencji i cenę odnowienia licencji (abonament). Kwota zwiększenia zależy od szacunkowej oceny pracochłonności utrzymania kodu RI w stanie zapewniającym dobrą współpracę z kodem części standardowej programu. Cena licencji programu Usługi firmy Tres 3. Specyfikacja potrzeby * Realizacja zleconej funkcjonalności odbywa się w oparciu o uzgodnioną specyfikację * Specyfikacja zawiera, co najmniej, następujące elementy: 1. Opis ogólny 2. Wymagania funkcjonalne 3. Opis funkcji od strony użytkownika 4. Potencjalne problemy i alternatywy 5. Architektura oprogramowania 6. Aspekty poprawności, niezawodności, bezpieczeństwa 7. Dokumentowanie nowej funcji 8. Zależność od polityki nowych wydań, wersji, aktualizacji Co zawiera specyfikacja ? 4. Oferta * Oferta zawiera warunki realizacji RI, cenę i warunki płatności oraz czas realizacji, tj. liczbę dni od rozpoczęcia do zakończenia. * Cena i czas realizacji zależy od wielu czynników: wymagany poziom kompetencji wykonawcy, wymagania technologiczne, oczekiwania terminowe i związane z tym koszty wstrzymania aktualnie realizowanych projektów, itd. * Specyfikacja stanowi integralną część oferty * Realizacja RI może być wieloetapowa, np. wykonanie prototypu (opis dalej), użytkowanie próbne (testy prototypu), wykonanie rozwiązania końcowego. 5. Realizacja rozwiązania * Rozpoczęcie prac nastąpi po otrzymaniu przez Tres zlecenia na wykonanie oraz 50 % ceny (przedpłata). Pozostałe 50 % ceny staje się wymagalne po 30 dniach od dnia udostępniania RI zleceniodawcy, chyba że ustalono inaczej. * Tres zastrzega sobie prawo do odstępstw od specyfikacji podczas realizacji RI. Odstępstwa nie zmienią istoty funkcjonalności. W szczególności mogą dotyczyć wyglądu formatek ekranowych, układu wydruków, treści napisów i komunikatów. Odstępstwa wynikają jedynie z potrzeby zachowania większej spójności, czytelności i łatwości użytkowania programu. Odstępstwa istotne będą uzgadniane ze zleceniodawcą. * Zleceniodawca wyznaczy osobę do kontaktu z Tres na czas realizacji rozwiązania indywidualnego. Po przyjęciu utworu przez Zleceniodawcę dalszy kontakt z Tres kontynuuje Opiekun Programu Trawers 6. Udostępnianie RI * Po wykonaniu kodu RI wg specyfikacji, zostanie on włączony do programu Trawers i udostępniony zleceniodawcy Zleceniodawca otrzyma ten kod w kolejnym wydaniu (publikacji) programu. Tres zwykle wydaje kolejne wersje co 2-3 tygodnie. Polityka aktualizacji * Uwagi zleceniodawcy dotyczące sposobu realizacji RI przyjmowane będą przez 30 dni od dnia wydania programu z tą realizacją, tj. od dnia umieszczenia wydania programu na ftp.tres.pl i zawiadomienia zleceniodawcy o umieszczeniu. * Zgłoszone uwagi mogą być uwzględnione, jeżeli nie zmieniają istoty funkcjonalności i jeżeli nie wymagają dodatkowych nakładów pracy, przekraczających 10 % pierwotnego budżetu. * Brak uwag przez 30 dni lub niemożność ich uwzględnienia, oznacza przyjęcie utworu bez zastrzeżeń. 7. Prototypy Pojęcie: MVP MVP Minimum Viable Product Produkt z minimalnym zakresem funkcjonalnym. Pojęcie z obszaru wytwarzania produktów cyfrowych, w tym: oprogramowania. Oznacza produkt w pełni funkcjonalny, nadający się do użycia, jednakże zawierający minimalną liczbę funkcji użytkowych. Przez to wymagający mniejszych nakładów (mniej kosztowny). Produkt MVP publikuje się w celu (głównie) zbadania zainteresowania (zbadania popytu). W przypadku zainteresowania dodaje się nowe funkcje. Pojęcie: Prototyp MVP, to nie to samo co: prototyp. MVP nadaje się do użycia (do eksploatacji). Prototyp można stosować tylko do testów. To produkt w fazie beta. Patrz: Beta, wersja beta, status beta Warunki licencji Prototyp, to jest produkt (program) niezakończony, chociaż zawierający podstawowe funkcje rozwiązania projektowo-programowego. Prototypowanie, to jest metoda szybkiego sprawdzenia (testu) koncepcji produktu i jego podstawowych założeń. Praca użytkownika z prototypem pozwala dostrzec te elementy, które trudno wychwycić czytając specyfikację. Podobnie producent, tworząc prototyp, dostrzega braki i niespójności specyfikacji. Prototyp warto tworzyć podczas realizacji projektów większych. Gdy konieczna jest zmiana architektury programu, np. dodanie nowych zbiorów danych i zmiana powiązań (relacji) między danymi. Kolejne kroki Kolejne kroki współpracy użytkownika (klienta) i wykonawcy (firmy Tres) przy tworzeniu prototypu: * Klient: ogólne określenie potrzeby * Tres: czy zgodne ze strategią rozwoju programu Trawers ? * Klient: zakres funkcjonalny (ogólnie) * Kroki powtarzane (iteracja): o--> [1] Klient lub Tres: | specyfikacja programu wg szablonu, np. Co zawiera specyfikacja ? | |--> [2] Tres: wykonanie prototypu | rozbudowa i zmiany prototypu, dokończenie programu | |-> [3] Klient: praca z prototypem i kolejnymi wydaniami | przekazanie uwag i sugestii | o <-- [4] Tres: zmiany w specyfikacji, powrot do p. 1 o----> [1] > [2] > [3] > [4] -->--o ^ v <-- powtórzenia o--<-------------<------------<---o * Klient: akceptuje prototyp, pracuje z prototypem, przekazuje uwagi * Tres: dokończenie prac, wykonanie ostatecznej wersji programu, dystrybucja, konsultacje powdrożeniowe, ew. dalszy rozwój Płatności dla Tres * Za [1] i [4] wykonanie i zmiany specyfikacji i inne prace, np. konsultacje, szkolenia, dokumentowanie > Rozliczenie godzinowe * Za [2] wykonanie pierwszego wydania prototypu > Rozliczenie o dzieło (konieczna przedpłata) Za [2] rozbudowa, zmiany i dokończenie programu > Rozliczenie o dzieło (faktura końcowa) Zwykle 80% - 120% kosztów pierwszego wydania prototypu NOTE: * Jeżeli klient nie akceptuje prototypu i nie opłaca dokończenia programu: 1. Tres nie zwraca opłat za: [2] wykonanie prototypu 2. Klient nie otrzymuje licencji na użytkowanie prototypu. * Brak uwag przez 30 dni lub niemożność ich uwzględnienia, oznacza przyjęcie utworu bez zastrzeżeń i stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej. 8. Rozwiązania jednostkowe O ile zleceniodawca nie zastrzeże inaczej, to wykonane rozwiązania mogą być udostępniane innym użytkownikom programu Trawers Jeżeli zleceniodawca zastrzeże wyłączność lub rozwiązanie ma cechy indywidualne i nie jest udostępniane innym użytkownikom, to rozwiązanie jest: Jednostkowe Jednostkowe. Warunki i zastrzeżenia W przypadku rozwiązania jednostkowego, zleceniodawca powinien liczyć się z wyższymi kosztami utrzymania kodu RI. Gdyż koszty utrzymania ponosi sam. Koszty nie rozkładają się na wielu użytkowników. Zleceniodawca rozwiązania jednostkowego powinien z własnej inicjatywy zlecać utrzymanie kodu firmie Tres i opłacać umówione opłaty (zwykle roczne). Zleceniodawca powinien liczyć się także z tym, że w przypadku braku opłat za utrzymywanie kodu jednostkowego, firma Tres może w dowolnym momencie usunąć funkcjonalność RI z kolejnego wydania programu Trawers, bez powiadamiania o tym zleceniodawcy. 9. Tematy powiązane Usługi firmy Tres Polityka aktualizacji Warunki licencji Cena licencji programu Co zawiera specyfikacja ? Dostosowanie do potrzeb firm Ogólny opis programu Trawers Procesy gospodarcze 10. Uwagi końcowe Podane zasady mogą być zmienione bez ogłoszenia. Wersję tego opisu określa data i godzina wykonania wydruku opisu przez Zleceniodawcę


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies