www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Współpraca z Partnerami W skrócie ========= Firma Tres Centrum Oprogramowania ma program partnerski. Partnerzy zajmuja sie sprzedażą, wdrażaniem i serwisowaniem programu Trawers ERP. Firma Tres koncentruje się na rozwoju: prace analityczne, projektowe i programowe. Przy sprzedaży dla nowych klientów udzielamy Partnerom upustu, od 60% Przy sprzedazy abonamentu (odnowienie licencji co roku) upust jest od 10% Opłaty za swoje usługi partner zachowuje dla siebie. Zachęcamy do przystąpienia do współpracy poprzez złożenie deklaracji o zaakceptowaniu podanych warunków Współpraca firmy Tres z Partnerem 1. Pojęcia 2. Prawa Partnera 3. Zadania Partnera 4. Procedury sprzedaży produktów 5. Tabela upustów partnerskich 6. Deklaracja podjęcia współpracy 1. Pojęcia (odnośnki (linki) [-->] wskazują na teksty w: Baza Wiedzy Trawers ERP Opiekun Programu Trawers Partner, który ma kompetencje w obszarze funkcjonalnym i administracyjnym programu Trawers. Opiekun jest pośrednikiem między pracownikami firmy końcowego użytkownika a dostawcą programu, firmą Tres Przejmuje zadania pierwszego kontaktu z użytkownikiem. Udziela krótkich konsultacji e-mailowych Odsprzedaż produktu Przekazanie produktu końcowemu użytkownikowi w cenie nie wyższej niż cena zakupu w Tres. Prawo do odsprzedaży dotyczy tylko jednego egzemplarza produktu oznaczonego identyfikatorem użytkownika końcowego. Prawo nie obejmuje uprawnienia do powielania oprogramowania i odsprzedaży jego kopii. Partner Osoba, która rozpoczęła współpracę partnerską z firmą Tres. Produkty firmy Tres Licencja programu Trawers Warunki licencji Abonament Warunki licencji Trawers Rozwiązania indywidualne Rozwiązania indywidualne Inne usługi Usługi firmy Tres Upust partnerski Upust od ceny przy sprzedaży Partnerowi licencji i abonamentu do dalszej odsprzedaży. Upust reguluje tabela upustów partnerskich. Upusty sięgają 60% wartości licencji. Współpracy okres Od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia współpracy Współpracy rozpoczęcie Złożenie deklaracji rozpoczęcia współpracy na opisanych warunkach Współpraca rozpoczyna się z dniem podpisania deklaracji przez Partnera i Tres Współpracy zakończenie Zakończenie współpracy następuje na podstawie deklaracji zakończenia złożonej przez Partnera lub Tres. Współpraca zostaje zakończona po 30 dniach od daty złożenia deklaracji zakończenia. Złożenie takiej deklaracji nie wymaga podawania przyczyn 2. Prawa Partnera W okresie współpracy, Partner ma prawo: * Zakupić produkt do dalszej odsprzedaży w cenie z upustem * Wykonywać usługi po-sprzedażne u końcowego użytkownika * Prowadzić dalsze czynności handlowe i usługowe wobec końcowego użytkownika. Tj. sprzedawać abonamenty, rozbudowy konfiguracji, kolejne sesje, świadczyć usługi techniczne, serwisowe, szkoleniowe, wdrożeniowe, itd. * Korzystać bezpłatnie z krótkich konsultacji e-mailowych na prawach Opiekuna Programu Trawers Zakres i zasady konsultacji opisane są na portalu Tres www.tres.pl Usługi firmy Tres * Prawo do pomocy Tres podczas pozyskiwania klienta, wdrażaniu i wykonywaniu innych usług na zasadach ustalanych indywidualnie w każdym przypadku * Prawo do umieszczenia na stronie www.tres.pl swoich danych tele-adresowych oraz opisu świadczonych usług w ramach oprogramowania Trawers, z tym zastrzeżeniem, że do Tres należy ostateczna zgoda, co do zakresu i treści zamieszczonych informacji. Tres zachowuje również prawo do usuwania tych informacji w każdym czasie bez podawania przyczyny * Użytkować 1 sesję programu Trawers w pełnej konfiguracji dla potrzeb własnego przedsiębiorstwa. Prawo to nie obejmuje wykorzystania programu Trawers do świadczenia usług komercyjnych, np. prowadzenia biura rachunkowego. Licencja (licencja partnerska) udzielana jest na czas trwania współpracy na zasadach opisanych w Warunki licencji W przypadku kolizji regulacji tam zawartych z postanowieniami niniejszymi pierwszeństwo mają postanowienia niniejsze. 3. Zadania Partnera W okresie współpracy, Partner: * Promuje produkty Tres * Odsprzedaje produkty firmy Tres użytkownikowi końcowemu w cenie nie wyższej niż cena Tres * Wskazuje Opiekuna Programu Trawers do kontaktu z firmą Tres * Prowadzi działalność usługową i handlową związaną z produktami firmy Tres na własne ryzyko i własny rachunek * Zapewnia pomoc techniczną (pierwszy kontakt) końcowym użytkownikom produktów firmy Tres przez odpowiednio przygotowany własny personel * Przekazuje do Tres potrzeby rozwoju oprogramowania zgłaszane przez końcowego użytkownika 4. Procedury sprzedaży produktów Zakres i zasady opisane są na portalu Tres www.tres.pl Jak kupić i wdrożyć 5. Tabela upustów partnerskich Prosimy pytać o aktualną tabelę tres@tres.pl (upusty sięgają 60% wartości pierwszej licencji rocznej sprzedanej nowym użytkownikom programu Trawers ERP) 8. Deklaracja podjęcia współpracy Deklaruję podjęcie współpracy na opisanych warunkach: Partner: Dnia: Tres: Dnia: --------------------------------------------------------


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies