www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


WMS Miejsca składowania Przykład 1. Opis ogólny 2. Przyjęcie do magazynu 3. Wydanie z magazynu 4. Organizacja magazynu 4.1 Opis ogólny 4.2 Parametry sterujące Parametry tabeli magazynów Parametr systemu MG Współrzędne przestrzeni magazynowej Parametry kart KMS Parametry kart KIM 5. Inwentaryzacja 6. Przykład etykiety wskazującej miejsce 7. Przykład noty wysyłkowej 8. Zestawienie Liczba zajętych miejsc 9. Zestawienie: Rotacja na miejscach składowania 10. Zestawienia Wykorzystanie miejsc Przeznaczenie miejsc 11. Rola administratora magazynu z KMS 12. Tematy powiązane 1. Opis ogólny NOTE: Poniższy przykład opisuje organizację miejsc składowania w modelu BinLoc, tj. z KMS Kartoteka Miejsc Składowania. Alternatywną metodą jest BinKSOM. Miejsca w magazynie zapisuje się w kartach magazynowych KSOM. WMS Miejsca składowania. Opis Firma NowakPlast produkuje sztućce jednorazowe - plastikowe: noże, widelce, łyżeczki, mieszadełka, talerzyki. Produkty wytwarzane są na zamówienia odbiorców. Po wytworzeniu na wydziale produkcji, sztućce są pakowane i przesyłane na paletach do magazynu. Etykiety GS1-128 na paletach Na paletę nalepiona jest etykieta. Etykieta zawiera następujące informacje zapisane kodem kreskowym GS1-128 tzw. kodem samo-opisującym: ---------------------------------------------- * Identyfikacja asortymentu w kodzie EAN13 * Nr partii LOT W numerze LOT zakodowany jest nr klienta, nr zamówienia sprzedaży i data produkcji * Ilość asortymentu na palecie ---------------------------------------------- Etykiety GS1-128 Zastosowania WMS BinLoc Kody kreskowe Magazyn: 5 kondygnacji, 3700 miejsc paletowych W firmie NowakPlast zbudowano pięcio-kondygnacyjny magazyn wysokiego składowania o pojemności 3700 miejsc paletowych. Obsługa magazynu została w pełni zautomatyzowana. Miejscami w magazynie zarządza program Trawers (w modelu BinLoc) * moduł MG Gospodarka magazynowa * moduł ML Miejsca składowania Trawers wyznacza miejsca składowania i pobierania Program Trawers ERP automatycznie wyznacza miejsca na wstawienie palet i ustala miejsca skąd pobrać palety. 2. Przyjęcie do magazynu Wykonuje się funkcję: MG > Rejestracja > Przychody > Z etykiet z kodem GS1-128. Na bramce wejściowej do magazynu skanuje się etykiety nalepione na paletach. Na podstawie odczytanych danych tworzy się pozycje dokumentu przychodu. Dokumenty magazynowe Jednocześnie program wyznacza miejsce w przestrzeni magazynowej R-R-P-M Rząd-Regał-Półka-Miejsce wg strategii: [W] Pierwsze wolne Następnie program drukuje etykietę wskazującą miejsce. Etykietę nakleja się na paletę. Jest to wskazanie dla wózkowego, gdzie postawić paletę. Wózkowy kolejno rozwozi palety i umieszcza na wskazanych miejscach. Etykietę drukuje drukarka Zebra wg wzorca. Symbol wzorca etykiety podaje się w parametrach MG. Przykład definicji wzorca etykiety podany jest w dalszej części tego opisu. 3. Wydanie z magazynu Gdy nadchodzi termin wysyłki zamówionych produktów do klienta, to wystawia się pozycje dokumentu rozchodu, wg zamówienia sprzedaży. Realizacja zamówień sprzedaży Użytkownik wskazuje asortyment oraz numery partii LOT, które wytworzono dla tego klienta. W numerze LOT zapisany jest nr klienta i zamówienia, co umożliwia wskazanie konkretnej palety. Program ustala miejsca, skąd pobrać palety i zapisuje w dokumencie rozchodu. Po zakończeniu wystawiania dokumentu rozchodu, następuje wydruk listy palet z numerami miejsc w przestrzeni magazynowej. Jest to wskazanie dla wózkowego skąd pobrać palety. Drukuje się zestawienie: Nota wysyłkowa posortowane wg miejsc w magazynie. Wygląd zestawienia został zaprojektowany wg wzorca. Przykład definicji wzorca podany jest w dalszej części tego opisu. 4. Organizacja magazynu 4.1 Opis ogólny Pięcio-kondygnacyjny magazyn wysokiego składowania o pojemności 3700 miejsc paletowych. Współrzedne miejsc wyznacza: Rząd - Regał - Półka - Miejsce ----------- Rz-Re-Po-Mi ----------- ^ ^ ^ ^---- Miejsce | | -------- Półka | ----------- Regał -------------- Rząd Miejsca uporządkowane są rosnąco, np. 01-01-03-01 - zajęte 01-01-03-02 - wolne <--- tu umieścić 01-01-03-03 01-01-03-04 Tylko palety W magazynie układane są tylko palety, a te mają znormalizowane wymiary. Dlatego wymiary asortymentu w KIM oraz wymiary miejsc składowania podano dla uproszczenia = 1.0000. Dla jednej palety przeznacza się jedno miejsce. Aby wyłączyć miejsce, to wystarczy np. podać szerokość 0.8000 zamiast 1.0000 Pierwsze wolne Program wyznacza miejsce do umieszczenia palety wg strategii: ------------------ [W] Pierwsze wolne ------------------ W tej strategii system bierze z puli wolnych miejsc składowania pierwsze miejsce, które nie jest przeznaczone domyślnie dla innego asortymentu oraz ma odpowiednie wymiary i dostateczną nośność. Program bierze pierwsze wolne miejsce wg rosnącej numeracji miejsc: 01-01-03-01 - zajęte 01-01-03-02 - wolne <--- tu umieścić 01-01-03-03 01-01-03-04 Zastosowano prostą logikę. Kolejne numery nadawane są sekwencyjnie, zgodnie z przepływem asortymentu przez magazyn. Do składowania wyznaczane są kolejne, wolne miejsca, w których można umieścić asortyment. Strategia ta ma charakter w pełni automatyczny. System sam wybiera miejsce. Użytkownik programu nie musi i nie może wskazywać miejsc składowania. Program pracuje w srodowisku bezobsługowym, tzn. użytkownik nie podejmuje żadnych decyzji. Optymalizacja rozmieszczania Zarządzający magazynem może optymalizować strategię rozmieszczania i pobierania składowanego asortymentu. Np. często dąży się do tego, aby na regałach znajdujących się bliżej bramy wyjściowej umieszczany był asortyment szybciej rotujący. Aby wózkowy miał mniejszy dystans do miejsca składowania. Zarządzający, obserwując rotacje, może czasowo wyłączyć z przestrzeni miejsca na regałach najbardziej oddalonych od bramy. Wystarczy że zmniejszy parametry wymiarów lub nośności miejsc w kartotece KMS. W optymalizowaniu strategii pomagają raporty, tj. Statystyki KMS: * Liczba zajętych miejsc [MG_KMS71] * Rotacja na miejscach składowania [MG_KMS72] 4.2 Parametry sterujące Parametry tabeli magazynów --------------------------------------------------- [T] Ustalać miejsca składowania [T] Oznaczać: Rząd-Regał-Półka-Miejsce (R-R-P-M) [T] Automatycznie wskazywać miejsca składowania [T] Każdy nr LOT/SER składować w oddzielnym miejscu --------------------------------------------------- Tabela magazynów Dodatkowo: jedna jednostka składowania, to musi być jeden LOT/SER Parametr systemu MG Strategia wyznaczania miejsca w KMS, gdy składowanie (en: Put): [W] lub [S] ustala się w parametrach systemu MG Parametry systemu MG Ustalono strategię [W] --------------------------------------------------- [W] Strategia: pierwsze wolne (domyślnie) --------------------------------------------------- Znajduje pierwsze wolne miejsce, które ma odpowiednie wymiary i dostateczną nośność. Strategia zalecana do składowania palet, które mają znormalizowane wymiary. WMS Miejsca składowania Współrzędne przestrzeni magazynowej Karty KMS utworzone są automatycznie wg następujących danych charakteryzujących magazyn: 16 rzędów 10 regałów 07 półek 04 miejsca Parametry kart KMS ------------------------------------------- [N] Składowanie warstwowe Nie wskazuje się indeksom miejsc domyślnych pole: Dla pozostaje niewypełnione ------------------------------------------- Przykład: ----------------------------------------------------------------------- Rząd-Regał-Półka-Miejsce 01-05-05-03 Warstwowo N Priorytet 1 ------ Pojemność miejsca ------ ----- Zajętość miejsca ---- Nośność 400.000 kg Ciężar razem 9.990 kg Wymiar: - długość 1.0000 m - wysokość 1.0600 m - szerokość 1.0000 m ----------------------------------------------------------------------- Parametry kart KIM Przykład: ------------------------------------------------------- Indeks 5010650 ESKA Pokrywka 1L MC lody Algida Jm-zapasów (magazynowa) ....... tszt przych tszt = 1.00000000 tszt rozch tszt = 1.00000000 tszt techn tszt = 1.00000000 tszt Waga 1 tszt ...... 18.500 kg Opakowanie ... opak Ilość w opakowaniu 10.800 tszt Wymiar -długość... 1.0000 m opak.: -wysokość.. 1.1000 m -szerokość. 1.0000 m ------------------------------------------------------- KIM Kartoteka indeksów 5. Inwentaryzacja Przy automatycznym wyznaczaniu miejsc umieszczania i pobierania i poprawnej pracy wózkowego, nie powinno dojść do niezgodności między stanami w kartotekach i stanami na półkach. Ewentualne różnice, zwykle pomyłki, wózkowego, należy poprawiać natychmiast po ich stwierdzeniu. Z tego wynika, że inwentaryzacja sprowadza się do wydrukowania kartotek magazynowych i stwierdzenia, że stan w ewidencji jest zgodny ze stanem w magazynach. Jednakże, dla porządku, warto okresowo wydrukować stan kartotek i przejść się po magazynie z kolorowym mazakiem i wskazać zółtym kolorem niezgodności. I natychmiast je wyjaśnić i skorygować. W funkcji: MG > Magazyn > Zmiana lokalizacji indeksu [MG_KMS50]. NOTE: Można też przeprowadzać inwentaryzację z wykorzystaniem kolektorów danych. Należy oznaczyć miejsca na półkach kodami kreskowymi, tzn. nakleić etykiety na miejsca składowania. WMS Miejsca składowania Inwentaryzacja 6. Przykład etykiety wskazującej miejsce Etykiety drukuje drukarka Zebra wg wzorca dokumentu przychodu [PR]. Nazwa wzorca etykiety wpisana jest w parametrach MG, aby zautomatyzować wybór. Dla każdej pozycji dokumentu przychodu drukowany jest jeden wiersz, który wskazuje miejsce palety. Wzorce dokumentów i etykiet Wzorzec dokumentu przychodu [PR]: MIEJSCE0 ------------------------------------------ -------------------------------------------------- T T T T P ţPogrubiaj ţRozmiarCzcionki{70} s--Miejsce 0---s -------------------------------------------------- ^ ^ ^ -- pole danych: miejsce składowania | o----------------------- wielkość czcionki o---------------------------------- pogrubienie Wydruk 6 pozycji dokumentu wg takiego wzorca, może wyglądać tak: (w rzeczywistości czcionka wydruku będzie pogrubiona i większa, tak, aby wygodnie rozdzielić i nalepić etykiety) ----------- 06-06-02-03 <--- oznaczenie miejsc składowania 03-03-04-01 <--- ... 03-06-02-01 10-10-02-03 06-06-02-04 03-03-04-02 <--- ... ----------- 7. Przykład noty wysyłkowej Aby ułatwić pobieranie, asortyment na wydruku noty uporządkowany jest wg miejsc składowania Wzorzec noty wysyłkowej [NW]: ZALADUN ------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- T ţPogrub{ ţCzcionka{;7} KARTA ZAŁADUNKU ţCzcionka{;7} } T T Dokument nr : şNr dş z dnia: 20şD.dokuş T Magazyn : ş1ş şDokument - nazwa magazynu ş T Odbiorca: şTDosş ş------ Nazwa odbiorcy/dostawcy ---------ş T ş-Kodş ş--Miasto Odb/Dost------ş ş--Ulica Odb/Dost--------ş T T Wyslać do: şSsymş T şSKş şSKodş ş-- ShipTo - miasto ----ş ş-- ShipTo - ulica ------ş T T ------------------------------------------------------------------------------------------------------ T Miejsce Indeks Nazwa Nr palety Ilość Jm T ------------------------------------------------------------------------------------------------------ P ş--Miejsceş şIndeks tş ş----- Nazwa towaru ---ş ş Numer partii ş ş-- Ilość ---ş şJmş ţSuma{Ilepal;1} T ------------------------------------------------------------------------------------------------------ T ţPogrub{Razem palet: ţFormat{ţIlepal;99 999}} T T Wystawił: ş-------- Sporzadzil --------ş Sprawdził: T ......... ...................... .......... ............... T Data Podpis Data Podpis T -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Przykład wydruku wg wzorca -------------------------- (skrócony i zwężony dla potrzeb ilustracji) ---------------------------------------------------------------------------- KARTA ZALADUNKU Dokument nr : WZ3067 z dnia: 20xx.10.01 Magazyn : 02 Magazyn wyrobów gotowych Odbiorca: 000001 Unilegar Supply Chain Company AG CH-820 1 Schaffhausen Spiltstrasse 5 Postfach Wyslać do: 000003 PL 40-386 Katowice-Szopienice Kowalska 2 ---------------------------------------------------------------------------- Miejsce Indeks Nazwa Nr palety Ilość Jm ---------------------------------------------------------------------------- 01-01-04-02 50100692 UL Pokrywka 1L Algida cz 001037927/091027 16.352 tsz 01-02-01-02 50100652 Unilegar Pokrywka 1L Alg 001037940/091027 16.352 tsz 01-02-03-04 5029214 UL-PL TUB 1KG MERX YELLO 001034963/090901 4.320 tsz 01-02-04-01 50100652 Unilegar Pokrywka 1L Alg 001037954/091027 16.352 tsz 01-03-02-01 50100652 Unilegar Pokrywka 1L Alg 001037966/091028 16.352 tsz ........... ........ ........................ ................ ...... .... ........... itd Nr rej. samochodu: GDA 123S Wystawił: Mirosław Gryka Sprawdził: ......... ...................... .......... .................... Data Podpis Data Podpis ---------------------------------------------------------------------------- Opracowanie wzorca: Danuta Tomczak 8. Przykład zestawienia: Liczba zajętych miejsc ---------------------------------------------- Liczba zajętych miejsc KMS - raport ----------------------------------- Magazyn 02 Magazyn wyrobów gotowych Priorytet 1 - 3 Ilość Zajęte % ------ ------ ----- Rzędy 16 16 100.0 Regały 186 166 89.2 Półki 875 647 73.9 Miejsca 3684 1895 51.4 ---------------------------------------------- Rząd, regał, półka uznawane są za zajęte gdy przynajmniej jedno miejsce jest zajęte. 9. Przykład zestawienia: Rotacja na miejscach składowania MG > Magazyny > Rotacja na miejscach składowania > [MG_KMS72] -------------------------------------------------------------------- Rotacja na miejscach składowania Okres: 20xx/01 - 20xx/12 ----------------------------------------------- MG 5 (mg_kms72) ---- Miejsce P Ilość przychodów % Ilość rozchodów % -------------------------------------------------------------------- 01-01-02-01 2 2 0.02% 1 0.01% 01-01-02-02 2 5 0.05% 3 0.03% 01-01-03-01 2 6 0.06% 5 0.05% 01-01-03-02 2 6 0.06% 4 0.04% ... 01-02-01-02 2 13 0.13% 9 0.09% 01-02-01-03 2 3 0.03% 2 0.02% 01-02-01-04 2 9 0.09% 9 0.09% ... 16-09-02-09 3 0 0.00% 0 0.00% 16-09-02-10 3 0 0.00% 0 0.00% 16-09-02-11 3 0 0.00% 0 0.00% ... 16-09-02-13 3 0 0.00% 0 0.00% ------- ------- 9804 9774 -------------------------------------------------------------------- 10. Zestawienia * Wykorzystanie miejsc Jaki asortyment znajduje się na półkach (pomocne w inwentaryzacji) ? MG > Magazyny > Wykorzystanie miejsc > [MG_KMS40] * Przeznaczenie miejsc Które miejsce przeznaczono dla wskazanego asortymentu (indeksu) ? Czy wszystkie indeksy mają wyznaczone miejsca składowania ? MG > Magazyny > Przeznaczenie miejsc w KMS > [MG_KMS16] 11. Rola administratora magazynu z KMS Prawidłowe ustalanie miejsc składowania zależy od kilkunastu, wzajemnie powiązanych elementów: parametrów sterujących oraz wartości zapisanych w tabeli magazynów, kartach KIM (indeksy asortymentu) i kartach KMS (miejsca składowania). Wartości parametrów nie mogą być przypadkowe. Ustaleniem ich powinna zająć się wytypowana osoba: administrator KMS. Osoba świadoma znaczenia parametrów i odpowiedzialna za ich prawidłowe ustawienia. Szczególne ważna jest poprawność parametrów w procesie automatycznego ustalania miejsc w strategii: [W] Pierwsze wolne. Program musi mieć pulę miejsc o odpowiednich wymiarach i nośności, pasujących do składowanego asortymentu (indeksów). 12. Tematy powiązane WMS Miejsca składowania Opis WMS Miejsca składowania Inwentaryzacja Tabela magazynów KIM Kartoteka indeksów WMS Kody kreskowe Parametry systemu MG Wzorce dokumentów i etykiet Dokumenty magazynowe


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies