www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


WMS Miejsca składowania. Opis 1. Opis ogólny 1.0 Dwie metody wyznaczania lokalizacji 1.1 Zadania systemu WMS wg BinLoc 1.2 Cechy systemu BinLoc 1.3 Zasady użytkowania 1.4 Model danych 1.5 Korzyści z systemu 2. Pojęcia (słowa kluczowe) 3. Przygotowanie kartotek, tabel i parametrów 3.1 Wskazywanie miejsc składowania [S][W] (parametr MG) 3.2 Tabela magazynów Ustalać miejsca składowania Oznaczać: Rząd-Regał-Półka-Miejsce (R-R-P-M) Automatycznie wyznaczać miejsca składowania Każdy nr LOT/SER składować w oddzielnym miejscu 4. Kartoteka miejsc składowania (lokalizacji) KMS 5. Funkcja: Wyznaczanie lokalizacji 6. Funkcje dodatkowe Zmiana przeznaczenia miejsc Rotacja na miejscach składowania Wykorzystanie miejsc składowania Zmiana lokalizacji asortymentu Zestawienie miejsc wg dokumentów Weryfikacja miejsc składowania 7. Optymalizacja składowania i pobierania 8. Pytania i odpowiedzi 9. Opis przypadku. ML w firmie produkcyjnej Opis ogólny Przyjmowanie do magazynu Wydawania z magazynu 10. Strategia wyznaczania miejsca: [W] Pierwsze wolne 11. Masowe dopisywanie kart miejsc składowania KMS 12. Parametry miejsc składowania 13. WMS Miejsca składowania Oferty Partnerów 14. Tematy powiązane 1. Opis ogólny 1.0 Dwie metody wyznaczania lokalizacji W programie Trawers można stosować dwie metody wyznaczania lokalizacji w magazynach. 1. BinLoc Zapisy lokalizacji są w KMS Kartoteka Miejsc Składowania 2. BinKSOM Zapisy lokalizacji są w kartach magazynowych indeksów KSOM W każdym magazynie może obowiązywać inna metoda: BinLoc lub BinKSOM. Decyduje parametr (KMS) w karcie magazynu w tabeli magazynów [MG_TMG11].) Tabela magazynów BinLoc Kartoteka miejsc (lokalizacji) Parametr w karcie magazynu: KMS [T] Miejsca wg BinLoc Pole: MIEJSCE C 11 W metodzie BinLoc miejsce w magazynie zapisuje się w: KMS Kartoteka Miejsc Składowania. W tym rozwiązaniu konkretny asortyment może znajdować się w wielu lokalizacjach. KMS, to jest zbiór (tabela), w której program zapisuje miejsce (lokalizację) asortymentu. To miejsce wyznacza program (wg ustalonych reguł) do umieszczenia asortymentu składowanego i to miejsce wskazuje program gdy trzeba asortyment pobrać do wydania. Metoda ta pozwala ustalić lokalizacje towarów/materiałów w magazynie, szczegółowo, aż do identyfikacji lokalizacji partii LOT lub serii SER. System pozwala opisać przestrzeń magazynową w czterech wymiarach: Rząd-Regał-Półka-Miejsce (RR-RR-PP-MM) (en: ARBL) To rozwiązanie: BinLoc opisane jest dalej, w tym dokumencie. Funkcje BinLoc wbudowane są do systemu MG jako moduł ML. Funkcje uaktywnione są po oznaczeniu w konfiguracji: [15] ML Miejsca składowania BinKSOM Karta magazynowa KSOM Parametr w karcie magazynu: KMS [N] Miejsca wg BinKSOM Pole: MIEJSCE C 18 W metodzie BinKSOM miejsce asortymentu w magazynie wskazuje się bezpośrednio w kartach KSOM i kartach LOT/SER. Miejsce (lokalizację) wpisuje się do kart KSOM i LOT/SER podczas dopisywania kart. Zapis w kartach można zmieniać w funkcji: Korekta oraz, w locie, podczas sięgania do kart, np. przy wystawianiu faktur sprzedaży lub rejestrowaniu faktur zakupu. Prawa do zmian [w locie] mają operatorzy z uprawieniami do funkcji: Korekta w KSOM LOT i SER. Tj. funkcji: [MG_KKM20], [MG_KKP20], [MG_KKS20]. Karta KSOM to kartoteka stanów i obrotów indeksu (asortymentu) w konkretnym magazynie. To oznacza, że każdy konkretny indeks (asortyment) w tym magazynie ma wyznaczone stałe konkretne miejsce, stałą lokalizację. Gdy dla asortymentu prowadzi się odrebną numerację LOT/SER, to dla kazdej partii LOT/SER także wyznacza się konkretne miejsce. Wpisane do kart KSOM miejsca (lokalizacje) można przeglądać tabelarycznie: MG > Zapasy > Lokalizacje w magazynie [MG_ZMS10]. W tabeli jest: Magazyn, Indeks, Nazwa asortymentu, Miejsce w KSOM, Ilość asortymentu. Można sortować wg miejsc (lokalizacji) i zobaczyć którym indeksom wyznaczono określone miejsca w magazynach. W pozycjach dokumentów magazynowych MG (przychodowych i rozchodowych) program wpisuje oznaczenie (kod) 2 miejsca (lokalizację) asortymentu wg BinLoc. (pola: MIEJSC0 C 11 MIEJSC1 C 11) Zarządzanie zapasami W pozycji dokumentu sprzedaży NA, gdy w wyniku sprzedaży następuje wydanie z magazynu, program umieszcza oznaczenie miejsca wg BinKSOM (C 18). (pole: MIEJSCE) C 18 NOTE: Nazwy: Miejsca wg [BinLoc] i Miejsca wg [BinKSOM] zastosowano, aby ułatwić wyszukiwanie w opisach rozwiązań programowych charakterystycznych dla każdej z tych metod lokalizacji miejsc składowania. Od określenia en: Bin locations. W opisach szukać: [BinLoc] lub [BinKSOM]. Lokalizacja w dokumentach Na dokumentach wydania z magazynu asortyment można uporządkować wg miejsc, aby ułatwić pobieranie. Na dokumentach przychodu do magazynu asortyment można uporządkować wg miejsc, aby ułatwić układanie. Parametry systemu MG Także pozycje do inwentaryzacji można wskazać wg miejsc lokalizacji asortymentu. 1.1 Zadania systemu WMS wg BinLoc System zarządzania miejscami składowania (en: WMS Warehouse Management System) służy do sterowania przemieszczaniem i składowaniem asortymentu w przestrzeni magazynu. Obejmuje wszystkie procesy: przyjmowanie, rozmieszczanie, przemieszczanie, pobieranie i wysyłanie (ekspedycja). System wspomaga i nadzoruje te procesy. Podpowiada rozwiązania usprawniające. Algorytmy obliczeniowe przydzielają odpowiednie miejsce w magazynie uwzględniając potrzeby (składowany asortyment) i możliwości (miejsce). WMS pozwala zarządzać przestrzenią magazynową. Pozwala ustalić lokalizacje towarów i materiałów w magazynie, szczegółowo, aż do lokalizacji partii LOT/SER. Zapewnia także zarządzanie objętością i ładownością poszczególnych miejsc (półek). Wskazuje pracownikom miejsca do złożenia i pobrania asortymentu. Pozwala zbudować mechanizmy zapewniające optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej oraz zwiększenie szybkości obsługi, przyjmowania i wydawania magazynowanego asortymentu. Obniża pracochłonność operacji magazynowych, zmniejsza koszty obsługi. Właściwe zorganizowanie przestrzeni magazynowej pozwala szybciej zlokalizować asortyment i szybciej wysłać do odbiorcy. Miejsca składowania powinny być oznakowane i łatwo dostępne dla wózków i osób. Należy odpowiednio pogrupować towary, np. zapasy szybko rotujące powinny być jak najbliżej miejsc pakowania i wysyłki. Zapasy: wskaźniki obrotu Zarządzanie zapasami Systemu WMS nie należy utożsamiać z system zarządzania zapasami (en: Inventory Management System), którego zadaniem jest nadzorowanie stanu i obrotów zapasów magazynowych. Ustalanie odpowiedniego stanu zapasów w ujęciu ilościowym i wartościowym. Zarządzanie zapasami 1.2 Cechy systemu BinLoc * Możliwość zbudowania systemu bezobsługowego, tzn. program sam wyznacza miejsca składowania i pobierania. Nie jest potrzebna decyzja operatora * Oznaczanie miejsc składowania. Wyznaczanie asortymentowi miejsc składowania (lokalizacji) wg oznaczeń RR-RR-PP-MM (domyślnie) lub dowolnych innych oznaczeń System pozwala opisać przestrzeń magazynową w czterech wymiarach: Rząd-Regał-Półka-Miejsce (RR-RR-PP-MM) (en: ARBL) Rząd Regał Półka Miejsce Aisle Rack Bin Location o--------o------o------o-----------o | 1 | 2 | 3 | L4 | o--------o------o------o-----------o Ta metoda jest de facto standardem światowym i pozwala na połączenie programu Trawers z urządzeniami automatycznego sterowania magazynami wysokiego składowania, tzw. robotami magazynowymi. Magazyny. Automatyzacja * Możliwość składowania jednego asortymentu w wielu miejscach (en: Multiple bin locations per item) * Identyfikacja miejsca składowania co do partii LOT lub serii SER * Śledzenie ilości asortymentu w poszczególnych lokalizacjach * Różne strategie ustalania lokalizacji asortymentu przyjmowanego i wydawanego: * automatycznie, wg miejsc wyznaczonych i priorytetów * automatycznie, składowanie wg metody: Pierwsze wolne * ręcznie, wg podpowiedzi programu * Uwzględnienie wagi i rozmiarów miejsca składowania i opakowania * Wykorzystanie komputera przenośnego (HandHeld) do ustalania miejsc, bezpośrednio (on-line) lub poprzez zbiory wymiany CSV Wymiana plików CSV Kody kreskowe Zastosowania * Wyświetlanie i drukowanie informacji o wybranym (automatycznie lub ręcznie) docelowym miejscu składowania Informacje te wykorzystywne są przez pracowników magazynu do umieszczenia lub pobrania asortymentu. * Wykorzystanie komputera przenośnego (HandHeld) podczas inwentaryzacji WMS Miejsca składowania Inwentaryzacja Komputer skanuje oznaczenie miejsca oraz etykietę na opakowaniu Informacje przekazuje bezpośrednio (on-line) lub poprzez zbiory wymiany CSV do programu Trawers w celu aktualizacji kartotek Kody kreskowe Zastosowania Funkcje zarządzania miejscami wbudowane są do systemu MG jako moduł ML. Funkcje uaktywnione są po oznaczeniu w konfiguracji: [15] ML Miejsca składowania 1.3 Zasady użytkowania Miejsca składowania, na których składane lub z których pobierane są indeksy wyznaczane są podczas zatwierdzania dokumentów. To oznacza, że należy rejestrować transakcje w trybie: Z zatwierdzaniem. Gdy program pracuje w trybie automatycznym (zalecane), to zakłada, że składowane pozycje mają standardowe (jednolite) wymiary. Np. są to palety, kontenery lub kartony o jednolitych wymiarach. Każda pozycja umieszczana jest na oddzielnym miejscu. 1.4 Model danych Lista magazynów Zapasy w magazynach (opcja) o----------------- o----------------- o-------------------- | Tabela magazynów ------> | Kartoteka KSOM | Kartoteka LOT/SER o----------------- o-----o----------- o------o------------- | | ^ | | ^ | | o---->----------------->---o | ^ | Stany i obroty zapasów | ^ | o----------- o o------------------- Informacje o miejscach | Dokumenty ->----->| o-- Przychody ----> | | Kartoteka miejsc składowania poszczególnych o----------- | o-- Rozchody ----> |------------>| składowania KMS zapasów (indeksów magazynowych) | o-- Przesunięcia -> | o------------------- + | o-- Korekty ------> | Stany zapasów w poszczególnych miejscach składowania 1.5 Korzyści z systemu WMS * Zmniejszenie pomyłek w kompletowaniu wysyłek i zmniejszenie liczby reklamacji otrzymywanych od klientów * Optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej * Zwiększenie szybkości obsługi, przyjmowania i wydawania magazynowanego asortymentu. * Obniżenie pracochłonność operacji magazynowych * Zmniejszenie kosztów osobowych obsługi magazynu 2. Pojęcia (słowa kluczowe) asortyment (indeks) składowany Identyfikacja pozycji składowanej. Symbol magazynu i indeks. asortyment (indeks) składowany, ciężar i wymiary (kubatura) Parametry podane są w karcie KIM jednostka składowania (JSkl) (en: Package, UoM in WMS, tu: Unit Loads) Podstawowa jednostka składowana w miejscu składowania JSkl, to jest ilość produktu jaka zmieści się w jednym opakowaniu wraz z opakowaniem. Wymiary podane na karcie KIM podane są dla 1 JSkl, są to wymiary opakowania zawierającego dany asortyment. Wagę 1 JSkl oblicza się = ilość w opakowaniu * waga netto jednej jednostki miary zapasu asortymentu + waga opakowania. Przykład: Sprzedajemy bloczki z gazobetonu, o wymiarach 240x200x600 i wadze 10 kg Pakowane na palecie o wymiarach 1200x1000x144 i wadze 17 kg Na jednej palecie można umieścić 48 bloczków. Wymiary 1 JSkl wynoszą odpowiednio: długość = 1,0 układa się 4 bloczki po 240 mm wysokość = 1,344 układa się 6 bloczków po 200 mm + wys. palety = 144 mm szerokość = 1,2 układa się 2 bloczki po 600 mm Waga 1 JSkl (waga brutto) 48 * 10 kg + 17 kg = 497 JSkl można umieścić w miejscu składowania kartoteka miejsc składowania KMS Zbiór kart. Jedna karta opisuje jedno miejsce składowania. lokalizacja Oznaczenie miejsca, np. 12-22-12-10 L02 R10 S02 miejsce składowania (en: Storage Bin) Miejsce w magazynie, w który składowany (przechowywany) jest asortyment. Miejsc można oznaczać: a) wg schematu R-R-P-M, np. 12-22-12-10 b) opisowo, np. Pol5Reg2P32 miejsce składowania, pojemność miejsca Wymiary (kubatura), nośność miejsce składowania, sposób oznaczania Wg R-R-P-M lub dowolny opis ARBL (en: Aisle, Rack, Bin and Location number) miejsce składowania, wyznaczanie miejsca Ręczny lub automatyczny proces wskazywania miejsca składowania weryfikacja miejsc Sprawdzanie zgodności zapisów dot miejsc w bazach danych wywieszka magazynowa opisująca miejsce składowania. Może zawierać kod miejsca, indeks i nazwę składowanego materiału (gdy wyznaczono stałe miejsca składowania) 3. Przygotowanie kartotek, tabel i parametrów Zarządzanie miejscami składowania odbywa się w całej przestrzeni wskazanego magazynu (lokalizacji). Tzn. operacje magazynowe, np. przychody rozchody, zwroty itp. wymagają wskazania miejsca składowania (przychody) lub miejsca pobrania (rozchody) Miejsce można wskazać ręcznie tj. z listy wyboru lub automatycznie, bez ingerencji operatora 3.1 Wskazywanie miejsc składowania [S][W] (parametr MG) Strategia automatycznego wskazywania miejsca składowania w KMS (en: Put) [S] lub [W] Wyznacz miejsce przeznaczone dla tego asortymentu -------------------------------------------------- [S] Strategia standardowa (Statyczna) -------------------------------------------------- Parametry systemu MG Konkretne miejsca są przeznaczone dla konkretnych asortymentów (en: Static locator) Program znajduje wolne miejsce wyznaczone dla tego asortymentu, które ma odpowiednie wymiary i dostateczną nośność. Dla każdego asortymentu wskazuje się miejsca, na których można go położyć. Jeden asortymentu można położyć w wielu miejscach. Asortymentu nie można położyć na miejscu przeznaczonym dla innego asortymentu lub nie przeznaczonym dla żadnego. Gdy miejsce jest zajęte przez asortyment (ilość > 0) to nie można zmienić przeznaczenia tego miejsca tzn. wyznaczyć dla innego asortymentu Wyznacz pierwsze wolne miejsce --------------------------------------------------- [W] Strategia: pierwsze Wolne (strategia domyślna) --------------------------------------------------- Nie wyznacza się konkretnych miejsc dla konkretnych asortymentów (en: Non-static locator) Można wyznaczać dynamicznie (en: Dynamic locator). Program znajduje pierwsze wolne miejsce, które ma odpowiednie wymiary i dostateczną nośność. Ta strategia jest zalecana do składowania palet i innych opakowań o znormalizowanych wymiarach i ciężarze. WMS Miejsca składowania Przykład Strategia wybrana w parametrach MG obowiązuje we wszystkich magazynach, w których ustala się miejsca składowania. 3.2 Tabela magazynów W tabeli wskazuje się magazyny, w których ustalane będą miejsca składowania oraz parametry sterujące Tabela magazynów Ustalać miejsca składowania (Ustalać miejsca składowania KMS T/N) Parametr wskazuje, czy należy ustalać miejsca składowania dla zapasów gromadzonych w tym magazynie. Gdy [T], to podczas operacji magazynowych program wykonuje dodatkowe funkcje: wyznaczenie miejsc do składowania i pobierania asortymentu. Wartość parametru (T/N) należy ustalić na początku pracy programu, kiedy jeszcze nie ma żadnych operacji (dokumentów) magazynowych. Oznaczać: Rząd-Regał-Półka-Miejsce (R-R-P-M) Parametr wskazuje konwencję oznaczenia (opisania) przestrzeni magazynowej. Przestrzeń tę można opisywać dowolnie, np. >Pole 12 R33< (do dyspozycji jest 11 znaków opisu). Wygodniejsza w praktyce jest konwencja podziału przestrzeni magazynowej na rzędy, regały, półki i miejsca (RR-RR-PP-MM). Taka systematyka ułatwia także użycie narzędzi automatycznej identyfikacji, np. kodów kreskowych lub znaczników radiowych i jest zgodna ze standardem międzynarodowym: ARBL (en: Aisle, Rack, Bin and Location number) Rząd Regał Półka Miejsce Aisle Rack Bin Location o--------o------o------o-----------o | 1 | 2 | 3 | L4 | o--------o------o------o-----------o Automatycznie wyznaczać miejsca składowania Program powinien automatycznie wyznaczać miejsca składowania i pobierania. Zarządzanie miejscami składowania w programie Trawers pozwala zbudować system bezobsługowy, sterowany całkowicie programem. [T] Program automatycznie wyznaczy miejsca składowania: (wartość domyślna --> [T] a) Strategia [S] Standardowa (Statyczna) Program automatycznie wyznaczy miejsce przeznaczone dla tego indeksu b) Strategia [W] Pierwsze wolne Program automatycznie wyznaczy pierwsze wolne miejsce Miejsca wybierane są automatycznie wg reguły: a) Wg numerów miejsc, począwszy od najniższego, napierw 01-01-01-01, potem 01-01-01-02, itd. b) Wg priorytetów, począwszy od najniższego, najpierw 1 potem 2,3, itd. [N] Operator musi ręcznie wskazać miejsca składowania (Tylko podczas rejestrowania z zawierdzaniem) Każdy nr LOT/SER składować w oddzielnym miejscu Gdy dla asortymentu prowadzi się numerację partii LOT/SER, to decyzja o lokalizacji może być podejmowana odrębnie dla każdej partii. W takiej sytuacji istotne jest wskazanie czy dla każdego numeru partii przeznacza się oddzielne miejsce, czy partie LOT/SER o różnych numerach można składować w tej samej lokalizacji. [T] Oznacza, że każdy numer partii LOT/SER umieszczany będzie w oddzielnej lokalizacji. Zaletą tego wyboru, jest łatwość wyszukania konkretnego numeru. Po prostu, człowiek lub maszyna, sięga do wskazanej lokalizacji. NOTE: musi być [T], gdy oznaczono automatyczne wskazywanie miejsc. [N] Oznacza, że dopuszcza się umieszczenie w tej samej lokalizacji partii o różnych numerach. W konsekwencji, aby odnaleźć konkretny numer partii, trzeba przeszukać wszystkie pozycje asortymentu LOT/SER znajdujące się we wskazanej lokalizacji. Składować razem różne partie LOT/SER można, gdy miejsca ustala się ręcznie. Operator zdejmując towar z półki powinien zapamiętać skąd wziął (jeden asortyment może być składowany w wielu miejscach). 4. Kartoteka miejsc składowania (lokalizacji) KMS Przed przystąpieniem do pracy z magazynem wysokiego składowania należy w przestrzeni magazynu wydzielić miejsca składowania i je oznaczyć, np. metodą Rząd-Regał-Półka-Miejsce (R-R-P-M) Dla każdego miejsca w magazynie należy utworzyć oddzielną kartę w kartotece KMS Kartotece Miejsc Składowania. W kartach KMS program będzie zapisywał informacje o asortymencie składowanym w miejscu, na które wskazuje karta. Jeśli stosuje się strategię standardową [S] z miejscami wyznaczonymi, to po utworzeniu kart KMS trzeba, dla każdego asortymentu składowanego w tym magazynie, wyznaczyć miejsca przeznaczone dla tego asortymentu. Po dopisaniu nowego indeksu KIM, trzeba wyznaczyć miejsce, w którym bedzie składowany. Jeśli nie wyznaczy się miejsca, to nie będzie można zatwierdzić dokumentu przychodu dla tego, nowo-dopisanego asortymentu (indeksu). Karty KMS można dopisać ręcznie, ale wygodniejsze jest dopisywanie automatyczne. Podaje się wymiary przestrzeni magazynowej i numery początkowe i program automatycznie numeruje i dopisuje kolejne karty. MG > Magazyny > Masowe dopisywanie kart KMS [MG_KMS60] Karta w KMS Kartoteka Miejsc Składowania W kartach KMS podaje się: o------------------------------------------------------------------------o | | | Rząd-Regał-Półka-Miejsce 01-05-05-03 Warstwowo N Priorytet 1 Opis N | <--- identyfikacja miejsca | | | ------ Pojemność miejsca ------ ----- Zajętość miejsca --- | | | | Nośność 400.000 kg Ciężar razem 9.990 kg | <--- ile można a ile zajęto | | | Wymiar: - długość 1.0000 m | | - wysokość 1.0600 m | | - szerokość 1.0000 m | | | | Ilość maks. 100.000 szt Ilość razem 10.000 szt | <--- ile można a ile zajęto | 10.000 opak 1.000 opak | | | | Dla INDEKS-1 Przychód: MG PR0002 20xx.08.01 AA/00 | | Zajmuje INDEKS-1 Rozchód: MG RO0010 20xx.08.14 BB/00 | | | | Ostatnia inwentaryzacja miejsca składowania 20xx.12.31 | o------------------------------------------------------------------------o Numer miejsca np. Rzad-Regał-Połka-Miejsce 11-22-33-44 Warstwowo [T] Można składować w kilku warstwach, tzn. można układać asortyment jeden na drugim. [N] Nie można składować warstwowo, np. wyroby szklane. Parametr: Warstwowo, stosowany jest podczas ustalania pojemności miejsca. Patrz --> Ustalanie pojemności miejsca Priorytet Miejsce składowania wybierane jest wg rosnącej wartości priorytetu, gdy asortyment jest/może znajdować się w wielu miejscach składowania tj. =1-w pierwszej,2,3, kolejności Opis [T] Można dodać opis miejsca (remark) w 15 liniach tekstu Pojemność miejsca Podaje się: nośność i wymiary miejsca składowania. Program obliczy wielkość miejsca, czyli poda ile jednostek składowania asortymentu może się potencjalnie zmieścić w tym miejscu. Do obliczeń brane są liczby podane przez operatora oraz ciężar i wymiary asortymentu dla którego przeznaczono miejsce, chyba że miejsce jest zajęte przez inny asortyment niż przeznaczony, wtedy pojemność jest liczona dla asortymentu który zajmuje miejsce. Pojemność (ilość do dyspozycji) obliczana jest przy następujących założeniach: * Gdy wymiary na to pozwalają, to poszczególne jednostki można składować obok siebie i jedno za drugim * Gdy wysokość na to pozwala i można składować warstwowo, tj. jednostki można układać jedno na drugim * Gdy nośność na to pozwala, to można składować wiele jednostek asortymentu w jednej lokalizacji. Ilość maks. Program podaje ilość asortymentu, jaką można potencjalnie zmieścić w tej lokalizacji Zajętość miejsca Program podaje ilość oraz ciężar asortymentu aktualnie znajdującego się w tej lokalizacji Przychód Ostatni dokument przychodu do tej lokalizacji Rozchód Ostatni dokument rozchodu z tej lokalizacji Dla... Miejsce przeznaczone dla... Wskazuje się asortyment, który będzie składowany w tej lokalizacji Tylko przy strategii [S] Standardowa Zajmuje ... Program wyświetla asortyment, który aktualnie znajduje się w tej lokalizacji Ostatnia inwentaryzacja miejsca składowania Data ostatniej inwentaryzacji tego miejsca składowania. 5. Funkcja: Wyznaczanie lokalizacji Wyznaczanie lokalizacji, tzn. wskazywanie miejsc składowania odbywa się podczas zatwierdzania operacji (dokumentów w MG) zmieniających stany magazynowe, tj. przychodów, rozchodów, przesunięć, itd. Dokumenty magazynowe Ważne: Zapisy do kartoteki KMS następują podczas zatwierdzania dokumentów. Wyznaczanie miejsc. Automatycznie Gdy wyznaczanie miejsc jest automatyczne: [W] Pierwsze wolne, to program pracuje bezobsługowo. Wyznacza miejsca bez dialogu na ekranie. Wyznaczanie miejsc. Ręcznie Gdy parametr wskazuje na wyznaczanie ręczne: [S] Standardowo, to pojawia sie ekran umożliwiający wybór miejsca. Np. w operacji przychodu, po podaniu ilości, pojawia się ekran: o-- Miejsce w mag 01 ------------------------------------------------o | Indeks FOPAK Opakowanie z folii | | | | Z dokumentu 10.000 szt Pozostało 0.000 szt | | o----------------------------------------------------------------o | | | Rz-Reg-Pol-Mie --Zajete---- --Wolne----- Rozmieszczono- -Jm- | | | | * 11-22-33-44 3.000 3.000 0.000 szt | | | | * 13-24-35-46 2.000 10.000 10.000 szt | | | | * 41-11-11-11 17.000 3.000 0.000 szt | | | | | | | o----------------------------------------------------------------o | | Razem 10.000 szt | o--------------------------------------------------------------------o Program wyświetla karty KMS (lokalizacje) wolne oraz przeznaczone dla indeksu: FOPAK Opakowanie z folii Podaje identyfikacje miejsc w formacie: Rz-Reg-Pol-Mie i pokazuje ilość zajętą i ilość do dyspozycji (wolną) Gwiazdka (*) z lewej strony oznacza miejsca przeznaczone (wskazane) w karcie KMS dla tego asortymentu W przykładzie, system proponuje, aby przychód 10 szt umieścić w lokalizacji: 13-24-35-46. Można zaakceptować propozycje systemu lub podać (F8) inne lokalizacje. Ilość 10 szt można też rozdzielić na dwie różne lokalizacje, np. w jednej umieścić 2 a w innej 8 szt. 6. Pozostałe funkcje Zmiana przeznaczenia miejsc MG > Magazyny > Zmiana przeznaczenia miejsc KMS [MG_KMS30] Funkcja służy do korygowania zapisów w kartotece miejsc składowania. Można zmienić miejsca przeznaczone dla asortymentu (indeksu). Rotacja na miejscach składowania MG > Magazyny > Rotacja na miejscach składowania [MG_KMS72] Zestawienie rotacji (en: Locator Visits Report) pokazuje liczbę odłożeń i liczbę pobrań w poszczególnych miejscach w podanym okresie od.. do.. Informacja o rotacji na miejscach składowania pozwala na optymalizację rozmieszczenia towarów w magazynie. Aby towary szybko rotujące znajdowały się w miejscach najłatwiej dostępnych. -------------------------------------------------------------------- Rotacja na miejscach składowania Okres: 20xx/01 - 20xx/12 ----------------------------------------------- MG 5 (mg_kms72) ---- Miejsce P Ilość przychodów % Ilość rozchodów % -------------------------------------------------------------------- 01-01-02-01 2 2 0.02% 1 0.01% 01-01-03-02 2 6 0.06% 4 0.04% ... 01-02-01-02 2 13 0.13% 9 0.09% 01-02-01-03 2 3 0.03% 2 0.02% 01-02-01-04 2 9 0.09% 9 0.09% -------------------------------------------------------------------- Ilość zajętych miejsc MG > Magazyny > Zajętość miejsc. Ogółem [MG_KMS71] Zestawienie pokazuje aktualną zajętość miejsc. ------------------------------- Ilość Zajęte % ------ ------ ----- Rzędy 16 16 100.0 Regały 186 166 89.2 Półki 875 647 73.9 Miejsca 3684 1895 51.4 ------------------------------- Rząd, regał, półka uznawane są za zajęte, gdy przynajmniej jedno miejsce jest zajęte. Zmiana lokalizacji asortymentu MG > Magazyny > Zmiana lokalizacji [MG_KMS50] Funkcja służy do przemieszczania (zmiany lokalizacji) asortymentu. Odpowiednik przesunięcia magazynowego, tu: w ramach jednego magazynu. Przyczyny zmiany lokalizacji: * Zgromadzenie tego samego asortymentu w jednej lokalizacji * Przeniesienie na miejsca odkładcze jako przygotowanie do wydania * Wyłączenie lokalizacji z użytkowania, np. na czas remontu Zestawienie miejsc wg dokumentów MG > Magazyny > Zestawienie miejsc wg dokumentów [MG_ZMS11], ... Zestawienie pokazuje, w których miejscach rozmieszczono dostawy lub z których miejsc trzeba pobrać asortyment do wydania. Weryfikacja miejsc składowania MG > Okresowe > Weryfikacja [MG_OWE20] Weryfikacja miejsc składowania wykonywana jest podczas ogólnej weryfikacji. Funkcja sprawdza poprawność zapisów w kartotekach i zbiorach dokumentów okresów otwartych. Porównuje zapisy dotyczące miejsc składowania. W przypadku niezgodności prezentuje raport i pozwala wprowadzić poprawki. 7. Optymalizacja składowania i pobierania Zarządzający magazynem może optymalizować strategię rozmieszczania i pobierania składowanego asortymentu. Np. często dąży się do tego, aby na regałach znajdujących się bliżej bramy wyjściowej umieszczany był asortyment szybciej rotujący. Aby wózkowy miał mniejszy dystans do miejsca składowania. Zarządzający, obserwując rotacje, może czasowo wyłączyć z przestrzeni miejsca na regałach najbardziej oddalonych od bramy. Wystarczy że zmniejszy parametry wymiarów lub nośności miejsc w kartotece KMS. Raporty: Które miejsca są zajęte, jaka jest rotacja ? W optymalizowaniu strategii pomagają raporty: Statystyki KMS: * Liczba zajętych miejsc [MG_KMS71] * Rotacja na miejscach składowania [MG_KMS72] 8. Pytania i odpowiedzi P. Czy można zdefiniować nieograniczoną pojemność miejsca ? O. Tak. Można podać max. wartości np. 99 999 999.999 Kg P. Czy można zdefiniować, że jeden asortyment będzie tylko w jednym miejscu ? O. Tak. Należy ustalić następujące warunki dla wyznaczania miejsca: * Automatyczne wyznaczanie miejsc * W karcie miejsca składowania, wskazać asortyment (indeks), który będzie składowany w tym miejscu * Podać nieograniczoną pojemność miejsca P. Czy można zdefiniować, że w jednym miejscu będzie składowana tylko jedna partia LOT/SER ? O. Tak. Ustalić w parametrach tabeli magazynów. Jeśli chcemy dodatkowo, aby każda partia była składowana tylko w jednym miejscu, to trzeba ustalić nieograniczoną pojemność miejsc. P. Oglądamy kartotekę KSOM. Czy można zobaczyć, gdzie składowany jest oglądany asortyment ? O. Tak. Jest specjalna zakładka do oglądania miejsc składowania: Miejsca składowania KMS P. Przyjmujemy asortyment do magazynu. Program wyznaczy miejsce składowania. Skąd dowiemy się, które to miejsce ? O. Należy przeglądać lub drukować dokument przychodu. Na wzorcu dokumentu można umieścić oznaczenie miejsca (lokalizację). P. Informacje o składowaniu zapisane są w wielu zbiorach systemu. Jak sprawdzić, czy zapisy są poprawne (spójne) ? O. Funkcja: MG > Okresowe > Weryfikacja P. Jakie są kolejne kroki podczas inwentaryzacji, gdy prowadzi się miejsca składowania ? O. Radzimy nie wykonywać tradycyjnej inwentaryzacji. Ew. niezgodności miedzy zapisami w KMS a stanami w magazynie poprawiać natychmiast po stwierdzeniu niezgodności. Różnice korygować dokumentami w MG: Korekty, niedobory i Korekty, nadwyżki. Lokalizację asortymentu zmieniać w funkcji: MG > Magazyny > Zmiana lokalizacji asortymentu (indeksu) Okresowo można zrobić inwentaryzację w magazynie z miejscami składowania. WMS Miejsca skład Inwentaryzacja P. Czy można utworzyć zestawienie, które pokaże w których miejscach rozmieszczono dostawy ? O. Tak, w funkcji: Zestawienie lokalizacji wg dokumentów [MG_ZMS11] [MG_ZMS12] P. Czy można utworzyć zestawienie, które pokaże z których miejsc pobrano asortyment ? O. Tak, w funkcji: Zestawienie miejsc wg dokumentów P. Jak liczona jest zajętość miejsc składowania ? O. Patrz opis karty KMS: miejsca składowania P. Jak czasowo wyłączyć miejsce ze składowania ? O. Zmniejszyć (do zera) parametry wymiarów lub nośności miejsc w kartotece KMS. Program pominie to miejsce podczas ustalania lokalizacji. 9. Opis przypadku. Lokalizacje w firmie produkcyjnej Patrz też: WMS Miejsca składowania Przykład Opis ogólny Zastosowanie modułu do obsługi magazynu w firmie produkcyjnej. Magazyn ma 3500 miejsc składowania. Miejsce opisywane jest wg schematu R-R-P-M za pomocą czterech wymiarow tj. ------------------------------ Rzad Regal Polka Miejsce ---- ----- ----- ------- AA - 12 - YY - 01 ------------------------------- Przyjęto metodę automatycznego wskazywania miejsc. Jedno miejsce zawiera jedną paletę. Każda paleta ma indywidualny numer LOT. Każdy nr LOT składowany jest na oddzielnym miejscu. Każda paleta, przed przekazaniem na magazyn, oznaczana jest etykietą logistyczną z zapisami w kodzie kreskowym GS1-128. Na etykiecie zapisane są: indeks, nr partii LOT, symbol odbiorcy oraz nr zamówienia sprzedaży. Dane zapisane w kodzie GS1-128 umożliwiają przyjmowanie i wydawanie produktów za pomocą czytników kodów kreskowych. Przyjmowanie do magazynu 1. Rejestracja przychodu palet do magazynu Skanowanie czytnikiem kodów etykiet logistycznych umieszczonych na paletach. Funkcja: Rejestracja > Przychody > Z etykiet z kodem GS1-128 [MG_DPZ2A]. Pozycje dokumentu należy do razu zatwierdzać. 2. Ustalenie lokalizacji dla palet Program automatycznie ustala pierwszą wolną lokalizację dla palet, korzystając z zapisów w KMS. Po wykonaniu kroku 1 i 2, w systemie MG zarejestrowany jest dokument przychodu z ustalonymi lokalizacjami dla palet przychodowanych tym dokumentem. 3. Oznakowanie palet W systemie MG drukowane są etykiety miejsca z oznaczeniem ustalonych wyżej lokalizacji, np. AA-12-YY-01, AA-12-YY-02 i przyklejane na paletach Etykiety drukuje drukarka Zebra 4. Umieszczenie palet we wskazanym miejscu Magazynier odczytuje oznakowanie miejsca z etykiet i przewozi palety na wskazane miejsca. Wydawanie z magazynu 1. Rejestracja dokumentu rozchodu na podstawie zamówienia sprzedaży [MG_DRO1G]. Rejestrować bez zatwierdzania, bo nie wiadomo czy wszystkie palety zmieszczą się na samochodzie. 2. Program automatycznie ustala miejsca, skąd należy pobrać palety i zapisuje w dokumencie rozchodu. 3. Drukowanie dokumentu rozchodu z informacjami identyfikującymi palety i ich lokalizacje. 4. Magazynier patrząc na dokument rozchodu, pobiera palety z magazynu ze wskazanych miejsc. 5. Palety ładowane są na samochód. Jeżeli nie zmieszczą się wszystkie, to dokument rozchodu jest poprawiany a palety wracają na miejsce w magazynie zgodnie z oznakowaniem miejsca zapisanym na etykiecie miejsca. 6. Dokument rozchodu jest zatwierdzany 10. Strategia wyznaczania miejsca: [W] pierwsze wolne Opis ogólny Zarządzanie przestrzenią magazynową w programie zawiera strategię automatycznego przydzielania miejsc wg reguły: [W] Pierwsze Wolne. Strategię wskazywania miejsc składowania ustala się w parametrach systemu MG. Parametry systemu MG Program szuka wolnego miejsca ----------------------------- W tej strategii, program bierze z puli wolnych miejsc, pierwsze miejsce, które spełnia wszystkie poniższe kryteria: * nie jest wyznaczone dla innego asortymentu * ma odpowiednie wymiary * ma dostateczną nośność Miejsca numerowane są wg schematu Rząd-Regał-Półka-Miejsce (RZ-RE-PO-MI) i uporządkowane rosnąco. Miejsca wybierane są z uwzględnieniem priorytetów: [1] Wysoki [2] Średni [3] Niski Strategia ta ma charakter w pełni automatyczny. Program sam wybiera miejsce. Operator nie może wybierać i dopisywać w locie miejsc składowania. Program tworzy raport --------------------- Oznacza to, że w sytuacji wyjątkowej, takiej jak np. wyczerpanie się puli wolnych miejsc, program tylko zgłosza komunikat, przedstawia raport i zatrzymuje przetwarzanie. Wymagana jest wtedy interwencja administratora KMS, osoby odpowiedzialnej za zarządzanie przestrzenią magazynową. Administrator KMS powinen skoordynowąć parametry miejsc KMS (ciężar i wymiary) z parametrami asortymentu w kartach KIM. Konfiguracja Strategię wskazywania miejsc składowania ustala się w parametrach systemu MG Strategia [W] Pierwsze Wolne Dla magazynów, w których chcemy wyznaczać miejsca, w Tabeli magazynów podać: ----------------------------------------------------- Ustalać miejsca składowania ->[T] Oznaczać: Rząd-Regał-Półka-Miejsce (R-R-P-M) ->[T] Automatycznie wskazywać miejsca składowania ->[T] Każdy nr LOT/SER składować w oddzielnym miejscu ->[T] ----------------------------------------------------- 11. Masowe dopisywanie kart miejsc składowania KMS W programie jest funkcja ułatwiająca zakładanie i usuwanie kart miejsc składowania KMS na etapie wdrażania systemu zarządzania przestrzenią magazynową oraz przy rozbudowie tej przestrzeni. (en: Location Builder) MG > Magazyny > Masowe dopisywanie kart KMS [MG_KMS60] Funkcja tworzy lub usuwa wskazaną liczbę miejsc wg podanej numeracji i o podanych parametrach. Miejsca, w każdym z czterech wymiarów RZ-RE-PO-MI, można numerować w zakresie od 00..99. 12. Parametry miejsc składowania a) Priorytet Nadając odpowiednie priorytety miejscom składowania można sterować działaniem mechanizmu wybierającego. Przykład: Są trzy rodzaje miejsc o różnych wysokościach. Są też trzy rodzaje palet. Trzeba zapewnić, aby palety niskie nie zajmowały miejsc wysokich. Uzyskuje się to, nadając priorytety: * [1] Wysoki : miejscom najniższym * [2] Średni : miejscom o pośredniej wysokości * [3] Niski : miejscom najwyższym W ten sposób, program mając do wyboru wolne miejsca spełniające kryterium nośności oraz długości i szerokości, w pierwszej kolejności wybierze miejsca niższe. b) Opakowanie Parametry miejsca składowania dotyczą opakowania asortymentu. Dane dotyczące wagi oraz opakowania podaje się w karcie KIM: * waga (masa) jednostki zapasu * symbol opakowania * Ilość w opakowaniu, czyli maksymalna ilość jednostek miary zapasu jaka może być umieszczona w opakowaniu. Na podstawie tej ilości program szacuje wagę zajmowaną przez pełne opakowanie oraz ilość do dyspozycji w miejscu składowania. Faktyczna waga zależy od rzeczywistej ilości umieszczonej na opakowaniu. * wymiary opakowania ------------------------------------------------- Indeks: 5010050 Jednostka zapasów: tszt (= 1000 szt) Waga bez opakowania: 18 kg (1 tszt waży 18 kg) Ilość w opakowaniu: 20 tszt Opakowanie: OPAK Wymiar opakowania: Długość : 1.2 m Szerokość: 0.8 m Wysokość : 2.1 m ------------------------------------------------- OPAK to opakowanie składające się z palety EURO i umieszczonych na niej kartonów zawierających podaną 'Ilość w opakowaniu', w tym przypadku 20 tszt. W polu 'Ilość w opakowaniu' należy podać najwiekszą możliwą ilość tego asortymentu, jaka może się znaleźć w tym opakowaniu. Na podane wymiary składają się: * długość i szerokość opakowania -> palety Euro * wysokość: wysokość palety Euro (0.144m) + wysokość wynikająca z umieszczenia na palecie pełnej ilości towaru, czyli 20 tszt (w mniejszych kartonach) Szacunkowa waga pełnego opakowania: 18 kg/tszt * 20 tszt = 360 kg + waga opakowania OPAK (palety Euro, kartonów, folii) 13. WMS Miejsca składowania Oferty Partnerów CbisWMS (Warehouse Management System) to system do zarządzania ruchem towarów na magazynie. To jest rozwiązanie programowe i techniczne Partnera C-BIS. Zastępuje moduł ML Miejsca składowania programu Trawers ERP. WMS Miejsca składowania Oferty Partnerów 14. Tematy powiązane WMS Miejsca składowania Przykład WMS Miejsca składowania Kody kreskowe WMS Miejsca skład Inwentaryzacja WMS Miejsca składowania Oferty Partnerów Zarządzanie zapasami KIM Kartoteka indeksów Parametry systemu MG Tabela magazynów Dokumenty magazynowe Magazyny. Automatyzacja Etykiety GS1-128 Zastosowania Opakowania asortymentu Waga (masa) asortymentu


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies