www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Wzorce Kaskadowe i składane 1. Opis ogólny 2. Wydruki kaskadowe 2.1 Opis ogólny 2.2 Przykłady wydruków Faktury z napisem KOPIA Wiadomość na ekranie po wydruku Wydruk WZ w magazynie Wysłanie e-mail z dokumentem Do-drukowanie zamówienia po fakturze Różne etykiety dla odbiorców PDF faktury do archiwum Każdy odbiorca ma inny wzorzec faktury Do-drukowanie opłaty KGO (Koszt Gospodarowanie Odpadami) Do-drukowanie ciężaru ładunku wg PCN 2.3 Zastosowania wzorców kaskadowych Personalizacja i lokalizacja Kolejka wydruku 2.4 Zastosowania zaawansowane Wiele wydruków na podstawie jednego dokumentu 3. Wydruki składane 3.1 Opis ogólny 3.2 Przykłady zastosowań Faktura składana z kilku wzorców Wstawianie standardowych tekstów Wstawianie informacji uzupełniających Różne wzorce zależnie od kontekstu Bloki danych 4. Przekazywanie wartości pomiędzy wydrukami 5. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Dokumenty tworzone wg wzorców oraz dokumenty standardowe można ze sobą łączyć na dwa sposoby: * kaskada, tj. wywoływanie kolejnego dokumentu po zakończeniu dokumentu poprzedniego * składanie, tj. tworzenie wydruku z treści wielu dokumentów (wzorców). Od strony technicznej, budowanie kaskady wydruków polega na umieszczeniu funkcji [ţInnyWydruk{}, ţWstawWydruk{}, tZałączWydruk...{}] w treści wzorca. Wydruk składany uzyskuje się funkcją [ţWstawWydruk{}], która wstawia do wydruku bazowego inny wydruk (pod-wydruk). 2. Wydruki kaskadowe 2.1. Opis ogólny Wydruk kaskadowy, to wydruk kolejnego dokumentu, po zakończeniu wydruku poprzedniego. Kaskadowo można drukować dokumenty: Wydruki wg wzorcow Wydruki standardowe Wzorce dokumentów i etykiet Wydruki kaskadowe to funkcjonalność, która pozwala zaoszczędzić czas (jedno wywołanie generuje wiele wydruków) i zautomatyzować przepływ informacji między działami firmy i między kontrahentami (można przesyłać wydruki do wielu adresatów). Wydruki kaskadowe: systemy, dokumenty i raporty Wydruki kaskadowe można tworzyć w programie Trawers w systemach: KG Księga główna NA Sprzedaż NZ Analizy, zestawienia MG Gospodarka magazynowa PL Płace, kadry PM Raporty i statystyki RK Rynek kontakty SE Serwisowanie produktów ZA Zamówienia zakupu ZO Zakupy, zobowiązania ZP Zlecenia produkcyjne Następujące dokumenty i zestawienia (raporty) przystosowano do drukowania kaskadowego (do drukowania w tle): Systemy Dokumenty Zestawienia (raporty) ------------------------------------------------ KG: ZK NA: FA FK FZ FP FQ OF ZL OB FO ZI SR RZ SD LD NA_DFA50 NA_DZM58 NZ: NZ_ZDS10 MG: RO PR Z1 Z2 K1 K2 PM RM R3 R4 O1 O2 P1 P2 NW PL: P2 PM: PM_ZEX10 RK: KO SE: WS ZA: OF OB ZL ZO: FA FK DA FM ZI SR RZ ZO_ZRO60 ZP: ZL KR RO Z1 PR Z2 KD KN KU SM SO DW KO Z3 SH ------------------------------------------------ Dokumenty sprzedaży Dokumenty zakupu System zaopatrzenia Dokumenty magazynowe Dokumenty produkcyjne RaportyXML RK Rynek Kontakty SOA Wydruki w tle Dokumenty i raporty, które zostały przystosowane do drukowania kaskadowego można wywoływać w locie, drukować w różnych miejscach programu. Proces wydruku odbywa się w tle. Funkcje drukujące nie prowadzą dialogu z operatorem. Program nie pobiera danych z ekranu. Wydruki przygotowane jako kaskadowe można dostosować do wywoływania funkcjami SOA. Przykłady funkcji SOA, które drukują dokumenty w tle: Wydruk faktury sprzedaży [PrintSalesInvoiceRequest] Wydruk RaportyXML [ReportPrint] SOA Funkcje OutBound i InBound Przykład zastosowania wydruku via SOA: Potrzeba: --------- Zewnętrzny program utworzył dokument [ZL] Zamówienie sprzedaży i zapisał via SOA do zbioru zamówień w systemie NA Sprzedaż. (funkcja SOA: [OrderNew]) W programie Trawers utworzono fakturę sprzedaży do otrzymanego zamówienia. Program zewnętrzny chce zainicjować wydruk utworzonej faktury sprzedaży. Rozwiązanie: ------------ Program zewnętrzny wykonuje funkcję SOA: Wydruk faktury sprzedaży [PrintSalesInvoiceRequest] Wydruk faktury następuje w tle. Bez ingerencji operatora. Przykłady kaskady wydruków ========================== Wydruk faktury sprzedaży: oryginał i kopia o---------------------o | Faktura sprzedaży | | Oryginał | o------------------o--o + o--o------------------o | Faktura sprzedaży | | Kopia | o---------------------o Wydruk faktury sprzedaży i (w załączeniu) należności do rozliczenia o---------------------o | Faktura sprzedaży | o------------------o--o + o--o-------------------o | Należności pozostałe | | do rozliczenia | o----------------------o Od strony technicznej, budowanie kaskady wydruków polega na umieszczaniu funkcji: [ţInnyWydruk{}, ţWstawWydruk{}, tZałączWydruk...{}] w treści wzorca dokumentu. Wydruk składany, to wydruk uzyskany z treści wielu wzorców. [ţWstawWydruk{}] wstawia do wydruku bazowego inny wydruk (pod-wydruk). Funkcje: ţInnyWydruk{[drukarka];idProces[;p1][;p2][;p3][;...]} ţWstawWydruk{idProces[;p1][;p2][;p3][;...]} ţZałączWydrukPDF{idProces[;p1][;p2][;p3][;...]} ţZałączWydrukHTML{idProces[;p1][;p2][;p3][;...]} ţZałączWydrukTXT{idProces[;p1][;p2][;p3][;...]} Funkcje TrExt Funkcja: [ţInnyWydruk{}] wraz z parametrami wskazuje nazwę wzorca kolejnego dokumentu, identyfikuje dokument, np. nr faktury sprzedaży oraz urządzenie wyjściowe, na które wysłany jest wydruk. Zwykle wskazuje się drukarkę, ale dokument można wysłać na każde inne urządzenie znajdujące się w tabeli urządzeń wyjściowych, np. można wyświetlić na ekranie, wysłać jako załącznik e-maila, zapisać fakturę jako plik PDF w archiwum faktur sprzedaży. Urządzenia wyjściowe 2.2 Przykłady wydruków Faktury z napisem KOPIA Wydruk dwóch kolejnych faktur z napisem KOPIA po wydruku oryginału Aby automatycznie wydrukować dwie kopie faktury: 1. Skopiować aktualny wzorzec wydruku faktury do np. KOPIAFV 2. Zmienić we wzorcu kopii napis Oryginał na Kopia 3. W wzorcu wydruku oryginału na końcu dopisać: ------------------------------------------ T ţInnyWydruk{;NA;FA;KOPIAFV;şNr dokum. ş} T ţInnyWydruk{;NA;FA;KOPIAFV;şNr dokum. ş} ------------------------------------------ Wiadomość na ekranie po wydruku Pokazanie wiadomości na ekranie po wydrukowaniu dokumentu Opis funkcji [ţInnyWydruk{}] Funkcje TrExt Wydruk WZ w magazynie Automatyczny wydruk WZ na drukarce w magazynie po wydrukowaniu faktury Założenie: jest dokument WZ powiązany z fakturą. Np. WZ powstał przez zatwierdzenie faktury lub faktura powstała na podstawie dokumentu WZ Rozwiązanie: Na wzorcu faktury w linii typu [P] umieścić w tabeli tTabela[] polecenia wydruku WZ Dokumentów WZ będzie tyle, ile jest różnych magazynów w pozycjach faktury Wiersz tabeli odpowiada magazynowi. Na końcu wydruku faktury umieścić wydruk tabeli zawierającej polecenia wydruku WZ Istotne fragmenty wzorca wydruku faktury z komentarzem: -------------------------------------------------------------------------------- # # Okres obliczeniowy dokumentu WZ jest taki sam jak okres obliczeniowy # faktury # T ţOkres={ţFragment{şNr dokum. ş;7;6}} # # Jeżeli jest wypełniony nr dokumentu WZ to wpisanie do tabeli polecenia # wydruku. Wpisanie w wierszu oznaczonym symbolem magazynu. # Jeżeli jest już wiersz tabeli oznaczony tym symbolem to zostanie nadpisany. # Będzie tyle wierszy ile magazynów. Dokument WZ zostanie wydrukowany tylko raz. # P ţPorównaj{şP.bnş;;;ţWZ[şMş]{ţInnyWydruk{;MG;RO;TRES0100;şMş;şBsş;şP.bnştOkres}}} # # Wydruk kaskadowy dokumentów WZ # T ţWZ[] -------------------------------------------------------------------------------- Wysłanie e-mail z dokumentem Wysłanie e-mail z dokumentem po wydrukowaniu Opis funkcji [ţInnyWydruk{}] Funkcje TrExt E-mail Wysyłanie faktur e-mailem Do-drukowanie zamówienia sprzedaży po fakturze sprzedaży Po wydrukowaniu faktury można dołączyć wydruk zamówienia. Pokazuje źródło faktury. Funkcje TrExt Różne etykiety dla odbiorców Drukowanie etykiet w różnych formatach i treści w zależności od odbiorców Wzorce etykiet. Przykłady PDF faktury do archiwum Zapisanie faktury jako plik PDF w archiwum faktur sprzedaży Zapisanie faktury w archiwum e-faktury, e-Archiwum Każdy odbiorca ma inny wzorzec faktury Przypisanie indywidualnego wzorca faktury do każdego odbiorcy. Wykorzystanie możliwości wyboru wzorca w zależności od danych zapisanych na dokumencie. W tym przypadku jest to wybór wzorca wg symbolu odbiorcy. 1. Utworzyć tyle wzorców FV ilu jest odbiorców ------------ fv000001.xml dla klienta 000001 fv000002.xml dla klienta 000002 ... ------------ 2. Utworzyć wzorzec: FV wybierający inny wzorzec. Powinien zawierać tylko jedną linię z funkcją: ţWstawWydruk --------------------------------------------------------- ţWstawWydruk{system;rodzaj;wzorzec;nr dok]} (wstaw wydruk) --------------------------------------------------------- tu: ţWstawWydruk{NA;FA;fvşPla.ş;şNr dokum. ş} ^ ^--- pole wzorca: Nr dokumentu | +--- Pole wzorca: şPla.ş - symbol klienta (płatnika) np. 000002 Można też wykorzystać [ţInnyWydruk{}] dołącz inny wydruk (kaskadowo) -------------------------------------------------- ţInnyWydruk{drukarka;system;rodzaj;wzorzec;nr dok} -------------------------------------------------- Do-drukowanie opłaty KGO (Koszt Gospodarowanie Odpadami) Podsumowanie opłat KGO (Koszty Gospodarowania Odpadami) wg indeksów do umieszczenia na fakturze sprzedaży. Wzorzec pod-wydruku jest na http: na_fa_zest-kgo.xml KGO Koszty Gospodarowania Odpadami Do-drukowanie ciężaru ładunku wg PCN Podsumowanie ciężaru asortymentu wg kodów PCN do umieszczenia na dokumentach [FA] Faktura, [SD] Wysyłka, itp. Wzorzec pod-wydruku jest na http: na_fa_zest-pcn.xml 2.3 Zastosowania wzorców kaskadowych Personalizacja i lokalizacja Można przypisać odrębny wzorzec faktury do każdego klienta. Wzorzec wybiera się automatycznie na podstawie symbolu kontrahenta. Inną opcją jest automatyczny wybór wzorca dokumentu na podstawie kraju kontrahenta (język, wymogi formalne dla dokumentu). Kolejka wydruku Można ustalić kolejkę wydruku dokumentu za pomocą wzorca, wskazując we wzorcu urządzenia wyjściowe i symbole wzorców do wydruku. Wydruk kaskadowy można przerwać, jeżeli w konkretnej sytuacji nie ma potrzeby emitować wszystkich wydruków z kolejki. Przykład wzorca w katalogu ftp: na_fa_kolejka_wydruku.xml Wzorce Pobieranie z ftp 2.4 Zastosowania zaawansowane Wiele wydruków na podstawie jednego dokumentu Aby wywołać kolejne wydruki na dowolnym urządzeniu nie jest potrzebna dodatkowa akcja operatora. Przykład - wydruki kaskadowe w dok. magazynowej: * Firma produkująca opakowania do żywności zbiera zamówienia od klientów, które mówią, co i na kiedy wyprodukować. * Z produkcji towar schodzi na paletach. Każda paleta ma unikalny numer seryjny. * Wyprodukowany towar jest kierowany do magazynu wysokiego składowania i tam czeka na odbiór. * Każde zamówienie przekształcane jest na WZ, a następnie WZ na fakturę. * WZ powiazane jest z klientem i konkretnym adresem wysylkowym. * Towar pakowany na samochód pochodzi z kilku WZ - stąd potrzeba emitowania kilku dokumentów. Na podstawie WZ powstaje: * Lista pakowa dla przewoźnika - ułożona wg indeksów, w rozbiciu na n-ry seryjne i n-ry zamówień * Karta załadunku dla magazyniera - ułożona wg miejsc składowania, wskazuje, jaką drogę przejść w magazynie aby zminimalizować koszty załadunku * Lista towarowa dla producenta - dokument kontrolny, pokazuje sumaryczne ilości towarów zdjętych ze stanów, już bez rozbicia na serie Operatorzy oszczędzają czas, bo dostają listę zawierającą tylko te informacje, których potrzebują. Wydruki są przygotowane automatycznie na wskazanych urządzeniach. Nie trzeba nadzorować przepływu informacji między oddziałami. 3. Wydruki składane 3.1. Opis ogólny Wydruk składany, to wydruk uzyskany z treści wielu wzorców. [ţWstawWydruk{}] wstawia do wydruku bazowego inny wydruk (pod-wydruk) Różnica w stosunku do [ţInnyWydruk{}] (wydruk kaskadowy) jest taka, że wywołany pod-wydruk będzie treścią aktualnego wydruku (bazowego). Nastąpi złożenie dwóch wydruków w jeden. Stąd nazwa: wydruki składane. (en: Merge Reports) Po zakończeniu przetwarzania pod-wydruku wywołanego, program będzie kontynuował przetwarzanie wydruku głównego (bazowego). o---------------------o | Faktura sprzedaży | | część 1 | <-- Wydruk główny. Cz 1 | | o---------------------o | | Pod-wydruk | Metoda zapłaty P | ------------------------- | ţWstawWydruk... <-------- Nr naszego rachunku | | ................. | | ------------------------- | | o---------------------o | Faktura sprzedaży | <-- Wydruk główny. Cz 2 (kontynuacja) | część 2 | | | o---------------------o 3.2 Przykłady zastosowań wzorców składanych Faktura składana z kilku wzorców Podział wzorców wydruku na kilka części, tak aby uniknąć powtórzeń. Np. teraz oryginał faktury, kopia i duplikat, to są trzy wzorce powstałe przez kopiowanie pierwszego. Korekta wzorca oryginału wymaga także korekty wzorca i duplikatu. Można wydzielić różnice do osobnego wzorca, a część wspólną umieścić w jednym. Wstawianie standardowych tekstów Kolejna możliwość, to wstawianie stałych tekstów do wydruku. Taki tekst można zapisać w osobnym wzorcu i wstawić: ţWstawWydruk, zamiast przepisywać do wszystkich wzorców. Takie teksty dodatkowe, można dodawać warunkowo (funkcje ţPorównaj i ţPorównajLiczby) Np. informacje o płatności przelewem, gdy wybrano tę formę w dokumencie. Wstawianie informacji uzupełniających Informacje o fakturach pozostałych do zapłacenia można umieszczać w treści faktur wysyłanych do kontrahentów Krok 1: W NA utworzyć wzorzec [SR] Stan należności o nazwie: TR0100ET (na http: na_sr_tr0100et.xml) T T-------------------------------------------------------------------- T Faktura Termin płatności Saldo T-------------------------------------------------------------------- P şNr rachun.ş ţX{50}20şTer.plş;10 ţX{70}ţDoPrawej{şFakt/not-saldPLNş;10} T-------------------------------------------------------------------- T Razem: ţX{70}ţDoPrawej{ş-Saldo odb.w PLNş;10} T Krok2: Wzorzec ten wstawić w fakturze (lub innym dokumencie) przy użyciu funkcji: ţWstawWydruk np. ţWstawWydruk{NA;SR;TR0100ET;şOdb.ş} Różne wzorce zależnie od kontekstu Automatycznie wybierać wzorzec, w zależności od wartości danych w dokumencie. Np. wybrać wzorzec w języku angielskim, gdy krajem kontrahenta nie jest Polska [PL] * Można zastosować funkcję: ţWstawWydruk{} np. ţWstawWydruk{'NA';'FA';fvşPla.ş;şNr dokum. ş} ^ ^--- pole wzorca: Nr dokumentu | +--- Pole wzorca: şPla.ş - symbol klienta (płatnika) np. 000002 * Można zastosować: [ţInnyWydruk{}] Dołącz inny wydruk (kaskadowy) Bloki danych Służą do wstawiania dodatkowych informacji bezpośrednio podczas drukowania. Przykładem bloku danych jest zestawienie faktur dotychczas wystawionych kontrahentowi, które jest automatycznie dołączane na koniec wydruku każdej faktury. Blok danych wywoływany jest specjalnym kodem umieszczonym na wzorcu faktury, tu: [oFVDEVELOP] (skrót od: Deweloper budowlany) Bloki danych ============ [oFVDEVELOP] Kronika poprzednich faktur [oDEKRET] Pieczątka dekretacyjna Dokumenty poleceń księgowania [oWYNIKIQA] Wyniki testów kontroli jakości QA QA System kontroli jakości [oOPCJEZAM] Opcje zamówionego produktu (zapisane w zam sprzedaży) BOM Konfigurator produktu Wzorce dokumentów i etykiet 4. Przekazywanie wartości pomiędzy wydrukami Tabela: tTR_MEM[] przekazuje wartości między wydrukami kaskadowymi i składanymi. Zawartość tabeli o nazwie TR_MEM jest widoczna w wydrukach głównym, kaskadowym i składanym. Funkcje TrExt Tabela: tTR_MEM[] przekazuje wartości: - z głównego --> do kaskadowego i składanego - ze składanego --> do głównego - z kaskadowego lub składanego --> do kolejnego kaskadowego lub składanego NOTE: Nie można przekazać wartości z wydruku kaskadowego --> do głównego, gdyż wydruk główny zakończy się przed rozpoczęciem wydruku kaskadowego. 5. Tematy powiązane Funkcje TrExt Wzorce dokumentów i etykiet Wzorce Pobieranie z ftp Urządzenia wyjściowe Użycie urządzeń wyjściowych Drukowanie E-mail Wbudowana poczta TrEmail e-Archiwum


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies